Promotie of begin van ongenade? Strijd om de macht in Kremlin gaat blijkbaar nog door ger wordt Opvol Malinowski Mr. Sdburmann in V.N.-debat Zjoekow was na Stalin populairste man Kansen Moll et vrij goed Spionage-komplot ontdekt? in Tilburg Gat in kroos voornaamste aanwijzing Roofoverval op tankstation op 4 H. Amelink overleden Anti-Nederlandse campagne Indonesië m r n Twee Russische oorlogshelden Malinowsky wist meer van Korea Partij van Menderes houdt meerderheid BUIT (f 9000) NOG ZOEK Ramp bij feest in Saigon Valutabepalingen uitgebreid in Frankrijk Smokkelauto tegen kerk; bestuurder zwaar gewond Olieconferentïe van Arabische landen Dronkenr chauf f ei^T; rijdt 2 fietsers vj en 2 auto's aan Spoetnik zwijgt officieel ZACHT WEERJi r D MUSICUS IN ARREST GESTELD MAANDAG 28 OKTOBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 382S De kwestie Syrië Stalingrad Prins op weg naar huis in nieuwe sportwagen Dode bij auto-ongeluk in Stadskanaal Vader van 4 kinderen bij ongeval gedood Juwelendiefstal Kleren gereinigd Geen buit DOUANE LOST SCHOT Rotterdam. Wltte d. WniutrMt 30 - Teler. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 viST/a 2?'ent «bonnementen 18 3019.30 n. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 '«-GravenJiaee. Huygensplein 1 Telef. 183467 (1 L) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendlenst I8.3tï36.30 o. Telet 362589 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefon» «7m5 Abomiementspr^s 61 cent per week. i 2.65 w mH t 7.90 per kwartaaL~r Loss® nummers 15 «sent verschijnt dagelijks VJ Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot morgenavond) KANS OP BEGEN. Overwegend zwaarbewolkt, met plaatselijk enige regen Matige tot krachtige aan de kust mogelijk harde zuid- westelijke wind. Weinig verandering In temperatuur. Morgen: Zon op: 7.31 Slaan op: 13.25 Onder: 17.20 Onder: 22.55 Hoofdredacteur: Dr J A H J S BRUINS SL£FT AARSCHALK ZJOEKOW, de grote Russische oorlogsleider uit de tweede wereldoorlog, is ont heven van zijn functie als minister van Defensie. Maarschalk Malinowski, eveneens een man die zich onder scheiden heeft in de tweede wereldoorlog, is tor zijn opvolger benoemd. De bekendmaking van het ontslag van maarschilk Zjoekow viel samen met zijn terugkeer van een reis naar Joegoslavië en Albanië. B(j zqn terugkeer in Moskou werd Zjoekow op het vliegveld door een aantal hoge militaire leiders, onder wie zijn opvolger Mali- nowsld, begroet GEORGl ZJOEKOW omhoog oj omlaag? Zowel in het niet-communistl- sche Westen als m de communis tische centra buiten Rusland verkeert men in totale onwetend heid omtrent de betekenis van dit ontslag. Men vraagt zich af of dit het begin van het einde van de -macht van Zjoekow is* of .slechts pen grillige schikking van de nieuwsberichtgeving van het Kremlin. Het kan immers zijn, dat Zjoekow voor een hogere functie (premier?) voorbestemd is en dat men deze mededeling opzettelijk verzwegen heeft. Maar waarschijnlijker lijkt dat Zjoekow bjj de voortgaande machts strijd het onderspit gedolven heelt en dat Chroestsjew weer een stap dichter bij de absolute alleenheerschappij ls ge'comen. De New York Times gaf als haar mening over het ontslag van Zjoekow als minister van Defensie, dat weer eens te meer bleek hoe weinig men in Sowjet-Rusland rekening hield met het volk. Contact tussen volk en regering kon er nauwelijks zijn. Niets noemde de New York Times karakteristieker dan het feit, dat de beslissingen in het leven van de natie worden genomen door een kleine groep mannen in het geheim en zonder dat de bevolking er ook maar enige kennis van heeft. Het blad haalde de zuivering van deze zomer aan, waarby Maienkow, Molo- tow, Kazanowitsj en Sjepilow het veld moesten ruimen om zijn mening kracht bU te zetten. Zelfs de correspondent ln Moskou van het communistische Italiaanse partyorgaan l'Unita, weet met het ont slag van Zjoekow geen raad. HU schreef, dat hy niet meer zo zeker wist of Zjoekow premier zou worden of dat een degradatie van de In de algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft ojo. de Neder landse afgevaardigde mr. C. W. A. Sehurmann het woord gevoerd over de kwestie-Syrïë. Hy merkte op, dat de Turkse re gering had verzekerd, geen agressieve plannen ten opzichte van Syrië te koesteren en koning Saoeds bemfdde- lingsaanbod te aanvaarden, terwyi de Sowjet-Unie de bemiddelingspoging i'.een manoeuvre om de aandacht van de V.N. en de publieke opinie af te leiden" had genoemd. „Hieruit valt slechts te concluderen, dat het niet het verlangen naar vrede, eenheid en voorspoed in het Midden- Oosten is dat de Sowjet-Unie drüft. doch de wens de spanningen te ver groten", aldus mr. Sehurmann De vertegenwoordiger van Cuba, Emilio Nunez-Portuóndo. merkte op, dat indien minister Gromyko in zyn rede van twee dagen geleden „Turkije en „Syrië" door „de Sowjet-Unie" en i.Hongarye" zou hebben vervangen, zUn delegatie zich geheel achter het Russische standpunt bad kunnen stel len. Het verscbyningsverbod voor hes on- •- afhankelijke dagblad „Indonesia Raya", dat de vorige week door de garnizoenscommandant van Djakar ta werd opgelegd, ls maandag weer ingetrokken. maarschalk op handen was. Deze correspondent Bof fa schreef ook, dat eerst nog algemeen over een promotie gesproken werd, maar dat later „ln politieke*- kringen een grote verslagenheid heerste". Boffa verwacht, blijkens zijn artikel in „l'Unita", een uiteenzetting van de comma ndowisseling. „Het moet niet uitgesloten worden geacht dat er hoe wel 't niet mogeiyk is het uit betrouw bare bronnen bevestigd te krijgen, een dergeiyke officiële uiteenzetting voor afgegaan zal worden door een bijeen komst van de hoogste leiders van de party. Maar dergelijk nieuws moet men^ voorzichtig"benaderen," schreef Boffar „Zondagavond was de rustige reactie in bijna alle kringen in Moskou op het nieuws dat Zjoekow premier zou wor den. Zjoekows functies in de afgelo pen jaren leidden tot deze voorspel lingen van een nieuwe promotie." RODION Y. MA L1NOWSKY ...nieuwe minister... De afgetreden Sowjetmlnlster van Defensie, de 61-jarige maarschalk Zjoekow, is de Russische militair met de meeste onderscheidingen. Hij is bekend ais de held van de ge vechten die voor Moskou, Stalingrad en Leningrad werden geleverd toen de ze steden door de oprukkende Duitsers werden bedreigd. Onder zijn bevel bracht het rode leger de Dnitse inva sie in Rusland in 1941 tot stilstand. Later leidde hU het beslissende tegen offensief door Polen. Tegen het einde van de tweede we reldoorlog was Zjoekow na Stalin de populairste man van de Sowjet-Unie. Tot na de dood van Stalin in 1953 kreeg hy nimmer een hoog politiek ambt, vol gens sommigen omdat Stalin afgunstig was op 2yn populariteit. By de reorganisatie van 1953 werd Zjoekow een der twee plaatsvervangen de ministers van Defensie. Twee jaar la' volgde zyn benoeming tot minis ter van Defensie, als opvolger van Boel- ganin, die toen premier werd. Malinowsky, de 59-jarige maarschalk die benoemd Is tot opvolger van Zjoe kow. wordt beschouwd als een van de vijf beroemdste Russische militaire lei ders nit de t«d van de tweede wereld oorlog. Hy voerde het bevel over de achter hoede van het Russische leger toen dit tot Stalingrad terugtrok en leidde ook de verdediging van Stalingrad. Na de oorlog kreeg Malinowsky hel opperbevel van alle Russische strijd- krachten in het Verre Oosten, Ir» die functie speelde hy achter de schermen van de Koreaanse oorlog een belang- ryke rol. Prins Bemhard is zaterdag In een Ferrarï-sportwagen de terugreis uit Italië naar Nederland begonnen. De Prins vertrok met zyn particuliere se cretaris in een nieuwe 4800 cc groene 12-cilinder coupé, .die volgens zyn spe ciale voorschriften in opdracht door de Ferrari-fabrieken was gebouwd. Tot voor kort was hy behalve vice- minister van Defensie ook bevelhebber van de Russische grondstrydkrachten. Malinowsky's vriendschap met Chroest sjew dateert uit de tweede wereldoor log, toen hij uitstekende prestaties ver richtte aan het front in de Oekraïne, waar Chroestsjew politiek commissaris was. Irt 1956 werd Malinowsky lid van het centrale comité der party. In tegen stelling tot Zjoekow is hy geen lid van het partypresidium. (Van onze correspondent) De 21-jarige vertegenwoordiger W. Kyistra uit Groningen is in de nacht van zaterdag op zondag te Stadskanaal om het leven gekomen. Hy reed mee in een auto, die bestuurd door P. B. uit Groningen, met gr* te snelheid in de richting Bareveld g ng. Waarschyniyk heeft B. de smalle brug in deze weg te laat opgemerkt, ten gevolge waarvan de auto de rech- terleuning raakte en zich daarna half door de linkerleuning boorde. De heer K. werd op slag gedood. De bestuurder kreeg geen letsel van betekenis. Turkse verkiezingen E verkiezingen die gisteren ln Tur kije gehouden z(jn hebben op. nieuw premier Menderes macht verzekerd. Naar het zich Iaat aanzien zal de meerderheid voor Menderes wel klei ner zijn dan hjj tot nu toe had, maar nog wel ruim voldoende. Volgens de voorlopige uitslagen heeft de democratische party van Men deres 397 van de 610 zetels behaald, terwyi de Volksrepublikeinen van Inönü 178 zetels verkregen. BU de laatste verkiezingen bezetten de democraten 488 van de 542 zetels. De verkiezingen zyn in grote rust gehouden. De 11 Vi miljoen kiezers hebben voor bjjna 100% hun stem uitgebracht. Van enige druk op de kiezers was volgens U.P. niets merkbaar. Intussen verklaarde de republikeinse oppositieleider Inönii op een perscon ferentie in Ankara, dat zyn party de meerderheid zou hebben verkregen als er geen onregelmatigheden waren ge pleegd. Hy stelde hiervoor de regering verantwoordelijk. De Franse kabinetsformateur Guy Moliet zal vandaag zyn nieuwe lege ring aan de Nationale Vergadering voorstellen. De kansen van Moliet om de stem ming over de investituur te winnen le ken zaterdagavond weer aanzienlijk kleiner, aangezien de conservatieve par- tij bekend maakte, dat zij tegen hem zon stemmen. Zondagavond echter heeft de leider van de 108 man tellende conservatieve fractie, Roger Duchet, deze verklaring formeel ingetrokken. Moliet kan uiteraard rekenen op de steun van zün eigen party, de socia listen en de meeste afgevaardigden van de centrumpartijen. Met een welwillende stemonthou- ding van althans een deel der onaf- nkelijken staan zijn kansen betrek- kelijk goed. De regering Moliet zou o.a. de volgen de ministers teilen: Minister van Staat voor Grondwets herziening: Henri Queuille, dissident radicaal. Minister van Staat voor Over zeese Gebieden en Frans-Afrikaanse be trekkingen: René Pleven, radicaal. Mi nister van Staat voor Atoomzaken: Edouard Daladier, radicaal. Minister van Staat bij het bureau van de pre mier: Felix Houphouet-Boigny, Afri kaanse democratische hond (onveran derd). Buitenlandse Zaken: Christian Plneau. socialist (onv.). Justitie: Fran cois Mitterand. radicaal. Financiën: Pierre Pflimlin, volksrepublikein. De fensie: Jacanes ChabanDelmas, soci aal-republikein. Binnenlandse Zaken: Robert Lecourt, volksrepublikein. Al- gerië: Robert Lacoste, soc. (onv.). Volgend jaar synode van Geref. Kerken (art. 31 k.o.) De geref. kerk (onderli. art. 31 k.o.) te Bunachoten-Spakenburg heeft de generale synode dezer kerken samen geroepen tegen 2 september 1958. Op (Van onze correspondent), verzoek van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is in Tilburg een onderzoek ingesteld naar een aantal spionage-activitelten ten behoeve van Rusland. Het onderzoek leidde tot de arrestatie van de Tilburgse musicus S. van E. Men schijnt hier te doen te heb ben met een wUdvertakt complot, waar van de politie reeds verschillende draden in handen heeft. De aanwüzing kreeg de politie van de gewezen echtgenote van de musicus, een Duitse van geboorte. Kort na de aangifte is deze vrouw uit Tilburg naar elders vertrokken. Ook een aantal per sonen, met wie D. bevriend was, heb ben de stad inmiddels fn het geheim verlaten. Zy worden ervan verdacht hand- en spandiensten aan de arrestant te hebben verleend. By zyn aanhouding was D. In he» bezit van een dienstregeling, waaroo de beweging van munitietransporten stond aangegeven. D. is de medeoprichter en eerste di rigent van het* voormalige Tilburgse stedelijk orkest en hield zich thans voornamelijk bezig met het geven van Dê heer K- F. Hovens uit Valkens- waard is door onbekende oorzaak op de provinciale weg te Bergeij) met zyn bestelauto uit de bocht gevlogen en met kracht tegen een langs de weg staande boom terechtgekomen. Het slachtofer is in het ziekenhuis te Eindhoven overleden. De heer Hovens was 37 jaar. was gehuwd en had vier jonge kinderen. (Van een onzer verslaggevers) DE Amsterdamse recherche heeft de op 8 juli gepleegde overval op het tankstation aan de Utrechtseweg (even buiten de hoofdstad) tot klaarheid kunnen brengen, dank zij een ogenschijn lijk onbeduidende aanwijzing: toen de beide daders zich met hun buit van ruim f9000 uit de voe ten maakten, viel één van hen in een sloot en liet een gat achter in het kroos in die sloot. Deze aanwyzing heeft thans (maanden later) tot de arrestatie van vier verdachten geleid: de 29- jange monteur uit Bennebroek L. van W. en de 24-jarige los-werkman J. G. uit Haarlem, die van. de overval worden verdacht, voorts de 28-jarige ex-bediende van het tankstation E. van S. uit Hillegom, die beide daders de tip zou hebben gegeven, en de 30-jarige W. van W„ broer van één van de beide hoofdverdachten, wiens bestelwagen bu de overval zou zün gebruikt. De beide overvallers hadden van revolvers, feestneuzen en rode zak doeken gebruik gemaakt om het peroneel van het tankstation in be dwang te houden en niet herkend te worden. Die feestneuzen waren restantnen van een bruiloft, die en kele dagen voor de overval was ge vierd. Vanaf het begin van het onderzoek veronderstelden de politiemannen van het bureau Pieter Aertszstraat dat het gat in het kroos in de sloot bü het station ontstaan was doordat één der overvallers daar in de sloot gevallene was. Ruim een week geleden arres teerde de Haarlemse politie, op aan- Op 75-jarige leeftijd is zondag avond te Utrecht overleden de heer H. Amelink, oud-lid van de Eerste en Tweede Kamer. In hem heeft de Christelijke vakbe- weging een van haar grootste voor trekkers verloren, jarenlang was hij secretaris van het Chr. Nationaal Vak verbond en hy behoorde tot de oprich ters van het Intern. Chr. Vakverbond en van de Prot. Chr. Arbeiders Inter nationale .(Voor een Ievcnsbeschrü ving si* pagina 5). - 5 Wk m w WÈ wijzing van twee helers, die buit naar Rotterdam vervoerden, Van W. en G., die verdacht werden van een juwe lendiefstal in de Spaarnestad. Ook de Amsterdamse recherche was echter In middels het tweetal reeds op het spoor gekomen. Het tweetal ging naar de politie in Velsen, want ook van inbraken in die gemeente worden ze verdacht. Intus sen wisselden de rechercheurs van de drie korpsefi Amsterdam, Haarlem en Velsen en ook rykspolitiemannen uit Bennebroek ijverig gegevens uit over de twee arrestanten. Vanaf zaterdag een week geleden, hielden de Amster damse rechercheurs zich intensief met hen bezig. Tüdens dat onderzoek kwam vast te staan, dat een huisgenoot van één hunner op de dag van de overval de kleding van één der overvallers had gereinigd, omdat de man in een sloot gevallen was. Dat was de eerste defi nitieve aanwijzing. De tweede volgde bUna direct daar na, toen men in Hillegom een auto. spuiter vond, die op de achtste juli, twee nor nadat de overval gepleegd was, het grijze bestelwagentje van de broer van Van W. overgespoten had met licht-groene verf. Deze man was betaald met opmerkelijk veel klein geld achteraf bleek het uit de geld kist van het station afkomstig te zUn. Van W. bekende, omdat de politie teveel bewyzen in handen had. Maar G. ontkent nog steeds, hoewel zyn makker hem al heeft genoemd en za terdag ook de tipgever van het tweetal gearresteerd is en bekend heeft. Die tipgever werkte enige tyd geleden op het tankstation en kon de overvallers dus precies vertellen hoeveel geld ze in de geldkist konden verwachten om 4 uur 'smorgens.... Van de buit heeft de politie niets te rug kunnen vinden. Een revolver biykt in het Spaarne te Haarlem gegooid te zUn, de andere is nog zoek. Vandaag zou het tweetal naar bu reau Overtoom gebracht worden, waar zy aan de tand gevoeld zouden wor den over de overval op het tanksta tion aan de Haagseweg by Amster- dama Ook de politie van Haarlem en Velsen heeft nog belangstelling voor de mannen in verband met daar nog met opgehelderde inbraken en dief stallen, terwyi de Utrechtse recherche graag zal willen weten of zy Wellicht ook het tankstation by de Domstad hebben overvallen. Op een feestterrein in Saigon zyn zaterdag 49 personen, meest kinderen, om het leven gekomen en ongeveer honderd anderen gewond geraakt doordat een vreselUk gedrang ont stond. De ramp gebeurde tijdens de viering van het tweejarig bestaan van da Viet namese republiek. Frankryk heeft zondag zyn nieuwe valutabepalingen uitgebreid tot de ge hele handel van het land. Onder deze bepalingen vallen thans ook staal, ko len, oiie en andere grondstoffen, die in augustns bU de gedeeltelijke deva luatie waren uitgezonderd. Het besluit volgt op een voortgezet wegvloeien van buitenlandse valuta reserves door speculatieve aankoop van grondstoffen, ln het bijzonder staal, die tot nu toe niet vielen onder de goederen, waarop twintig present belasting by invoer wordt geheven. Deze belasting kan op korte terndjn prysstygmgen ten gevolge hebben. De prys van benzine zou er met drie frank door kunnen stijgen. Op alle importen moet nu 20 pro cent invoerrecht worden betaald, ter- wyl de overheid op alle uitvoer een premie van 20 procent geeft De douane heeft te Ell onder de gemeente Hunsel by de Belgische grens, na een wilde achtervolging, waarby snelheden van 120 kilometer werden gemaakt een smokkelauto aan gehouden. die koelhuisboter naar Bel gië trachtte te smokkelen. Vanuit het portier van de achtervolgende auto loste een douane-ambtenaar een schot en trof de bestuurder van de smokkei- wagen de heer B. uit Budel. Deze verloor de macht over het stuur en botste met de auto, waarin 600 kilogram koelhuisboter geladen was, tegen de kerk te Ell- Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis te Weert overgebracht. Een tweede wagen wist met grote vaart te ontko men, niettegenstaande Nederlandse an Belgische douane-beambten hem ach tervolgden tot ln Molenbeersel op Bel gisch gebied. Het secretariaat-generaal van de Arabische Liga heeft bekendgemaakt, dat in februari 1958 te Cairo de eerste algemene Arabische olieconferentie zal worden gehouden. Het doel van deze conferentie ls het bepalen van een uniforme oliepoUtiek en het samenbrengen van de bodem schatten der Arabische landen „tot heil van de gehele Arabische wereld". Alle landen van de Liga en alle Arabische vorstendommen aan de Golf van Per- zië dia olie produceren zullen worden uitgenodigd ua- d* conferentk deel te nemen. privé-lessen. Sedert geruime tijd trad by echter ook op ais handelsagent» blykbaar om zyn werkzaamhedenJa veel mogehjk te camoufleren. Hy'ria dezer dagen in het Huis van Bewaring te Breda in arrest gesteld. t Het onderzoek wordt op brede basis voortgezet. Vandaag Is ln gehee] Indonesië, de campagne voor de bevrijding van West- Irlan (Nederlands Nieuw-Guinea) be gonnen. In Djakarta waren vanmorgen de gevels van de kantoren van buiten landse bedrijven bedekt met anti-Ne derlandse slagzinnen, uitgevoerd In grote rode en zwarte letters. Zondagavond werden die slagzinnen geverfd op de etalageruiten in het win kelcentrum van de hoofdstad en op de gevels van Nederlandse kantoren én drukkeryen. Ook een aantal particu liere auto's werd met slagzinnen vol- geklad. Sinds de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Soebandrlo, vép-7 klaarde dat Indonesië „desnoods ande re wegen bewandelen" zou, hebben po- litieke groeperingen, vakbondenen jeugdorganisaties een aanzieniyke ac tiviteit ontwikkeld. De suggesties.- die v hieruit voortsproten, besloegen alles van het afbreken der diplomatieke be trekkingen tot het mobiliseren van één speciale „divisie voor West-Irian". Ook werd geadviseerd Nederlandse onder nemingen ln Indonesë te boycotten-en de deviezenbepalingen zodanig te wÖ- zlgen, dat Nederlandse firma's geen ttr "'''v goeden meer kunnen kweken bujtfn f Indonesië. Waarnemers zUn van oordeel dat -de anti-Nederlandse stemming op het 'ogenblik sterker is dan in velejafén, a het geval is geweeste r*\" k (Van onze correspondent) Zondagmorgen omstreeks kwart over/- elf heeft de Westzaner H. H. hevige?/ consternatie verwekt op de Westerner- dijk in TVestzaan, door met zijn bestel/", auto achtereenvolgens een lichtmast,', een auto, twee wielrijders en een gei-' parkeerde flets aan te rijden, .fje' bestelauto kwam op de onderkant van'1 de dyk tot stilstand. De chauffeur wist uit zijn vernielde - auto te kruipen en was binnen enkede 1 ogenblikken verdwenen. Na enige tijd werd hy in een souterrain gevonden.-;/ -: De man, die in 30 uur geen slaap had" gehad en bovendien beschonken was, had zich wille»; verstoppen. De wlel- ryder B. A. uit Westzaan kreeg schaaf- wonden; zyn verloofde mej. A. B. uit Zaandam, een hersenschudding. Van de geparkeerde auto en de bè4 stelauto bleef niet veel meer over.'Dé dader, die niets mankeerde, is ingë-' sloten. Radio-Moskou heeft bekendgemaakt dat de Russische kunstmaan geen ra diosignalen meer kan uitzenden, daar de batteryen uitgeput zün. De sign»- len hielden op nadat de Spoetnik voor de 326ste maal een omloop om dc aar de had volbracht. De Britse geleerden die verbonden zyn aan het observatorium te Jodréll Bank, hebben zaterdagavond 'n verzoek van hun Russische collega's ontvangen om hen te helpen by 't opsporen van de Spoetnik. De Engelsen slaagden daar met hun reusachtig radio-telescoop (de grootste ter wereld) vrijwel on- middeliyk in. De Japanse zeelleden zyn maandag voor vyf dagen in staking gegaan, om cracht bij te zetten aan hun looneisen. lot nu toe zyn 29 ln Japanse havens liggende schepen door de staking getroffen. Eind verleden week werd' reeds gedurende twee dagen ge staakt, hetgeen leidde ging der schepen tot stilleg- werkzaamheden op 270 Gisteren passeerde een oud front vrijwel eonde? reten ons land. De wind bleef zuid westelijk, zodat de aanvoer van zachte lucht voortduurde. Een enorme depressie trok gedurende het weekeinde over Ui- land naar het zeegebied tuisen Groenland* en Noorwegen. De fronten ervan drongen/ door tot Scandinavië en de Britse elisie - den. Daardoor wakkerde de zuidwestelijke - wind In ons land aan. In het koufront on-' wikkelen zich nu enkele storingen, weiuS»- door de beweging ervan vertraagd wordtA Toch kan het morgen d-cht bij ons lapd/ >cj, komen, zodat de regenkansen toenemen,-*!/)"' vooral ln het noorden van het land, in Cd#TV temperatuur komt nog niet veel vwiöv' dering. ZJOEKOW als minister van Defensie ontslagen ja "v- V ■4 V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1