Partijconvent Duel partij en leger Nederland schonk jonge Hongaren een school Formatiepoging Mollel lijdt schipbreuk Opdracht voor Gaillard HOOFDVERDACHTE BEKENT OVERVAL POMPSTATION Weer arrestatie in zaak-Anjum H. AMEL1NK Parlementair voetbal in echte interland-sfeer T' MEER STEUN VOOR ZJOEKOW DAN CHROESTSJEW MEENDE? Deed maarschalk greep naar geheime politie? Vanmorgen geopend in Oostenrijk Prins in januari naar Liberia Irak en Perzië voor steviger Basdadoact Ook betrokken bij juwelenroof Demonstratie van jongeren voor terugkeer Irian Bromfietser gedood ln raémoriam Syrische nota's aan Navo 1 -W België-Necleiiand onbeslist: 3-3 VRIJSPRAAK IN ZAANSE VERGIFTIGINGSZAAK PJNSDAG 29 OKTOBER 1947 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3829 HET WAS DRUK IN -\ DE GORKISTRAAT CONSERVATIEVEN STEMDEN TEGEN Gewaarschuwd VS- y. jtomg LMbkuk g W" jÊLrs%- GEDUCHT SCHOT GEBLESSEERD Botterdam: Witte de Wlthstraat SO Telet, 1X5700 (4 L) ESftgtro No. 424519 Ifnst «boananenten 18.30—19.30 a Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 'i-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 LI Postbus 1091 Postgiro No. 424887 machtendienst 18.30—1930 u. Telef. 362569 n ".ra3t 24 b Telefoon 67882 Abptmementeprqs 61 cent per week, 2.65 per maand, f 730 per kwartaal. Losse noma era 15 cent. Verschijnt dagelijks V- Directeur: H. DE RUIG (Geldig lot morgenavond) NU EN DAN REGEN Overwegend zwaarbewolkt met nu-en dan regen. Matt go tot krachtige, tijdelijke harde of .stormachtige zuidweste lijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 7.33 Maan op: 13.54 Onder: 17.18 Onder: 23.59 Hoofdredacteur: Dr. J A.ti. J S.- BKU1NS SLUT OEN de schrijver van dit artikel indertijd onder de goede zorgen van een wijs en ervaren jurist zijn loopbaan aanving als advocaat, kreeg hij van deze mentor een wijze les mee. Als je als advocaat in een proces verwikkeld wordt waarin je cliënt als gedaagde optreedt, dan is zo zei hij de tegenpartij, die de dagvaarding uitbrengt er op uit de probleemstelling in het proces te fixeren en zo te trach ten de gang van het proces een loop te geven, die in zijn kraam te pas komt. De dagvaarding geeft het ver baal van de eiser en zij geelt het ver haal van de eiser :n een vorm en op een wijze opgedist, die het doel en het belang van de eiser dient. Als je de belangen van je eigen client, de ge daagde, goed wil dienen, moet je be ginnen met je van de problematiek, zoals je die opgedist wordt door de te genpartij, volkomen los te maken en de zaak helemaal van het eigen stand punt van je client uit bekijken en van daar uit het verweer dat je namens je cliënt te voeren hebt, opbouwen. Wanneer je je om te beginnen gewonnen geeft aan de wijze waarop je tegenpartij het probleem stelt, dan heb je voor het minst de helft van het proces verloren. Het gaat in het proces om je eigen zelfstandige bena dering van de zaak die in geding is, te handhaven. De vraagstelling is vaak beslissend voor het antwoord. En daar om komt het conflict niet eerst bij het antwoord, maar bij de vraagstelling. IN de politiek is het niet anders. Ook daar gaat bet erom dat men zich niet in de hoek van de tegenstan der laat manoeuvreren en zich als het ware de vragen; laat dicteren. Want dan maakt de tegenstander uit, waar het In de politiek om gaat. Men kan dat de tegenstander niet kwalijk nemen, maar het is zaak dat wij zelf op ons qui-vive zijn om te voorkomen dat wij in zulk een positie geraken. Bij het jongste politieke debat in de Tweede Kamer is men er van a.-r. zij de op uit geweest een dergelijke situ atie te voorkomen. Daar is getracht, los van probleemstellingen van libera le, socialistische en rooms-katholieke zijde, de politieke er maatschappelij ke vraagstukken- van het eigen stand punt uit te benaderen. Oat was dus niet een negatieve, maar een positieve benadering van eigen beginsel uit. HETZELFDE heeft de voorzitter van de A.-R. Partij, dr. W. P. Berghuis gedaan op het jongste con vent van deze partij. HU heeft het niet gehad over room sen, liberalen en socialisten, maar hij heeft eens aangekeken tegen de maat schappij en de staat waarin wij leven, hij heeft getracht de ontwikkeling dêr dingen, waarin wij begrepen zijn, te taxeren en hij heeft zich de vraag gesteld: Hoe staan wij als anti-revo lutionairen daartegenover? Wat willen wij? Wat is de richting waarin wij, gezien de situatie op grond van onze beginselen, willen koersen? En daar bij heeft hij, in overeenstemming met de a.-r. Tweede-Kamerfractie, de span ning erkend en herkend, die er is tus sen staat en vrije maatschappij en daarbij heeft hij algemene richtlijnen pogen aan te geven voor een a.-r. po litiek. Niemand, zeker dr. Berghuis niet, zal menen dat wij daarmee klaar zijn. Maar het uitgangspunt is goed. Het is goed omdat het een eigen standpunt is. Het is daarom mede goed, omdat het de a.-r. politiek daardoor onttrekt aan het dilemma of die politiek te so cialistisch of te liberaal is. A.-r. poli tiek is nL per definitie noch het een, noch het ander. Er zijn in en om de A.-H. Partij te veel mensen die de a.-r. politiek van deze tegenstelling uit bekijken. De verleiding van het libe ralisme enerzijds, van het socialisme anderzijds is voor velen onzer geest verwanten zeer groot Men is te wei nig geneigd om op eigen kompas te Tarèn. Wij vinden met alle erken ning dat er over de godachten van dr. Berghuis te praten valt dat zijn ca- ausposilie, zijn benadering van de din gen juist is. Om te zeggen dat wij ons- telf willen zijn en blijven moeten wij *eten dat wij er zijn en dat wij zijn, wals wij zijn. Dat was de zin van het betoog van dr. Berghuis en bet was duidelijk dat het convent der A.-R. Partij dat representatief is voor die Partij het daarmee van harte eens was. NIET minder belangrijk was hetgeen op de middag van de convents- vwgadering plaats vond. Daar besprak heer Hazenbosch het Euromarkl- verdrag en de politiek van de a.-r. fractie te dien opzichte. Uit de discussie die op die rede volg- •kj bleek van geen enkel verzet tegen d<8e politiek. Men erkende bezwaren *o moeilijkheden, die ook in de Ka- "Ier van a.-r. zijde zijn geuit. Maar ®en aanvaardde de beslissing der Ka- ®er als juist en van principiële bezwa- Mo tegen de Europa-politiek van de Partij werd hoegenaamd niet Krept. Het is van belang om dit te noteren. Want daaruit blijkt dat er in dezen ho mogeniteit is tussen Kamerfractie en Krtij. IVFAARSCHALK ZJOEKOW, die zaterdag als Sovvjetminister van Defensie werd ontslagen, is volgens onbevestigde berichten nu ook uit het partüpresidium gezet. Diplomatieke kringen in Londen geloven, ondanks het officiële stilzwijgen van Moskou, dat partijleider Chroestsjew nu de man aan de top is geworden. Evemvel blijkt uit een Reuterbcricht uit Moskou, dat het centrale comité in het afgelopen weekeinde verscheidene malen vergaderd heeft en ook gis teren tot laat In de nacht bijeen was. Waarnemers leidden hieruit af, dat Zjoekow zich krachtiger verdedigt en meer steun krijgt dan de partijleiders verwachtten. Naar men weet heett Chroestsjew ook In juli jl. felle strijd moeten voeren om Malenkow c.s. uitgestoten te krijgen. Het Deense avondblad B.T. schreef, van iemand te" Moskou te hebben ver nomen, dat Zjoekow als minister van Defensie is ontslagen, omdat hij tracht te de politieke politie in zijn macht te krijgen. Agenten van deze politie in Belgrado zouden dit voornemen van Zjoekow aan het hoofd van de politieke politie in Moskou, generaal Serow, hebben doorgegeven. Serow zou Chroestsjew ervan op de hoogte hebben gesteld. De Moskouse correspondent van het Britse communistische blad Dai ly Worker meldde, dat maarschalk Zjoekow als minister van Defensie is afgezet, omdat hi) de activiteit van de partij in het leger belemmerde. Chroestsjew zelf heeft eind vori ge week op een vergadering van de partij-organisatie voor het leger in het district Moskou een vergade- >rif»gj^dhr''door.Jvogfr--olfieieEen werd bijgewoond de redenen voor het ontslag bekendgemaakt. Tijdens Zjoekow's reis naar Joego slavië en Albanië zijn overal in bet land vergaderingen van de party-or ganisaties in het leger gehouden, waarop het besluit om Zjoekow af te zetten werd toegelicht. In de „Prawda" van maandag werd met nadruk vastgesteld, dat het Rus sische leger in de tweede wereldoor log zijn overwinningen behaalde „on der de leiding van de partij en haar centraal comité". Het telegraafkantoor in de Gorkistraat te Moskou vertoonde vanochtend het beeld, van talrijke wachtende correspondenten van buitenlandse bladen, gereed om alie nieuws dat de sowjetpers over Zjoekow mocht brengen on middellijk door te bellen. Maar de sowjetpers zweeg en uit vrees, dat de lijnen overbe last zouden raken, en om een ieder gelegenheid te geven aan de beurt te komen, werden in Moskou buitenlandse inkomende gesprekken tot zes minuten be perkt. DE poging van de socialist Guy jMollet, de 24ste naoorlogse premier van Frankrijk te wor den, is vannacht mislukt Met een stemmenverhouding van 290 tegen 227, heeft de Na tionale Vergadering Mollet haar vertrouwen ontzegd. Het vurige pleidooi dat Mollet maandagmiddag in de Assemblee had gehouden en waarin hij gewaarschuwd had voor het grote gevaar waarin het land zich bevindt en erop wees, dat een snel en krachtig herstel van Het goedingelichie Westduttse dag blad C.Z. (nlet-communlstisch) schrijft dat Zjoekow ontslagen is omdat bij Chroestsjew gewaarschuwd heeft tegen diens anti-Amerikaanse politiek. Vol gens BJS. Is ook een aantal van Zjoe- kows vrienden in het leger aan de dijk gezet. Senator William Knowland, de lei der van de republikeinse fractie in de Amerikaanse Senaat, verklaarde gis teren, dat de besluiten die het Krem lin in de komende dagen ten aanzien van Zjoekow zal nemen, wellicht be slissend zullen zijn voor de vrede. Zjoekow voelt weinig voor meer moeilijkheden met het Westen, omdat hij de militaire hulpbronnen van het Westen uit de eerste hand^kent, aldus Knowland. ■vt-v cw.< ÏN Winklern (Oostenrijks Karin- thië) is vanmorgen de „Koningin Julianaschool", een middelbare school voor jonge Hongaarse vluchtelingen, waarvan de stichting mogelijk was door de offervaardigheid van het Nederlandse volk, officieel geopend 'door de Oostenrijkse bondsminister vau Onderwijs, dr.' H. Drimmel. Tevoren was de school door de voorzitter van het „Nationaal comité, hulpverlening Hongaarse kolk, de heer E Kapers, Frankrijk» financiële positie een drilt' gende noodzaak was, is dus zonder resultaat gebleven. Tegen stemde de conservatieve on afhankelijke partij, die aanvankelijk had toegezegd de kandidatuur van Mollet te zullen steunen, en verder de communisten, poujadisten en een tiea- tal radicale aanhangers van Mendès- France. De 227 stemmen vóór waren afkomstig van de socialisten, yolks- republikeincn en de meeste radicalen. Frankrijk gaat thans de vijfde week van zijn kabinetscrisis in. Nadat de regering Bourgès-Maunoury op 30 sep tember j.l. ten val was gebracht heo- ben reeds drie formateurs hun pogin gen moeten opgeven. President Coty heeft vannacht nog geen half uur nadat Guy Mollet hem had medegedeeld, dat zijn pogingen mislukt waren, Félix Gaillard naar het Elysee ontboden en hem gevraagd zich te belasten met de vorming van een nieuwe regering. De 37 jaar oude Gaillard, die minis ter van Financiën was in het demis sionaire kabinet en beschouwd wordt als een van Frankrijks grootste -finan ciële deskundigen, zal de president vanavond mededelen of hij^ de op dracht aanvaardt. Van regeringszijde wordt medege deeld, dat Z.K.H de Prins der Neder landen van 2327 januari'1958 een officieel tegenbezoek zal brengen aan president Tubman van Liberia, die, zo als bekend, met mevrouw Tubman in oktober 1966 een officieel bezoek aan Nederland" heeft gebracht. Philips in Oostenrijk, bracht dank 'aan de initiatiefnemers en aan dé instel lingen en ondernemingen, die materiële hulp boden. Daarna voerde de Neder landse gezant in Oostenrijk, mr. E. Star Busman, die erevoorzitter van het schoolbestuur is, het woord.' Aan de opening waren r.-k. en pro testantse godsdienstoefeningen vooraf gegaan. X' ',ïi O O 1 Irak en Perzië hebben gisteren in een gezamenlijke verklaring met klem de noodzaak van „het verstevigen van het verdrag van Bagdad" naar voren gebracht. Het communiqué, opgesteld aan het eind van het officiële bezoek van ko ning Feisal van Irak aan Perzië, zei verder, dat dc twee staten waren over eengekomen hun samenwerking voort te zetten teneinde de regionale verde diging te versterken en de levensstan daard van de bevolking op een hoger peil te brengen. De hoofdverdachte van de overval op het benzinepompstation aan de Utrechtse weg te Amsterdam, de 29- jarige monteur L. van W. uit Benne- broek, heeft nu ook bekend. Voorts heeft hü bekend betrokken te zijn geweest bij de diefstal uit de etalage van een juwelierszaak in de Beel- hovenstraat te Amsterdam-Zuid In de nacht van 15 op 16 april j.l. Uit de etalage, waarvan de ruit werd Inge gooid, werden juwelen ter waarde van 17.000 weggenomen. De gearresteerden, de Haarlemmer en de gebr. van W. uit Bennebroek, be vinden zieh nu op het politiebureau Overtoom te Amsterdam. Nagegaan wordt of zij ook schuldig zijn aan de overval op het tankstation aan de Haagse weg in de vroege morgen van 4 september j.l. Volgens de politie in Velsen staat het vast, dat drie der verdachten de inbraak in het Santpoortse hotel Duin en Kruidberg in de nacht van 25 op 26 april j.l. op hun geweten hebben. Na insluiping hebben zij toen Het houten landhuis van de familie P. te Cadier en Keer bij Maastricht is maandagavond omstreeks halfelf m korte tijd totaal afgebrand. De schade wordt gedeeltelijk door verzekering geaekt. Met een luide knal ontploften enige flessen gas. De bewoners waren afwezig. De oorzaak is nog niet be kend. drie schilderijen, waarvan twee waar devolle, en voorts twee zilveren kan delaars buitgemaakt. (Van onze correspondent) In de Anjummer moordzaak, waarin onlangs na behandeling door de Leeu warder rechtbank een nieuw onder zoek werd gelast, is thans opnieuw een arrestatie verricht. Zoals bekend werd in september 1956 de slikwerker P. Steegstra vermoord, waarna enkele ingezetenen van Anjum werden ge arresteerd. Thans is men op last van de officier van Justitie te Leeuwarden, mr. M. II, Geelink, overgegaan tot de arrestatie van de 23-jarige landbouwer D. B. uit Anjum. Er zijn nl. aanwijzingen dat deze een rol in deze zaak zou hebben gespeeld. Bovendien is er een nader onderzoen, ingesteld naar het overlijden van de vader van de gearresteerde, de heer F. B.. die, naar men aannam, 5 jaar ge leden aan een hartkwaal zou zijn ge storven. Er zouden echter redenen zijn om aan te nemen dat er sprake is ge weest van vergiftiging en dat zijn zoon hiermee iets te maken zou hebben ge had. Er zal een nader onderzoek wor den ingesteld door politiedeskundigen. Toen D. B. werd gearresteerd, stond hij op het punt om naar Amsterdam *s vertrekken om aan boord te gaan van de walvisvaarder „Willem Barentsz". Reuzenoptoclit ia Djakarta 55 55 Maandagavond Is een tien kilpmeter lange fakkeloptocht met duizenden jeugdige Indonesiërs uit Djakarta, naar de ambtswoning van- de Ned. di plomatieke vertegenwoordiger In Dja karta gemarcheerd. Deze optocht op de eerste dag van de „nationale campagne voor de bevrijding van West-Irian" (Ned. N.-Guinea), werd voorafgegaan door militaire eenheden en politie. Le den van het kabinet sloegen de op tocht gade vanaf het presidenteel paleis. Voor de ambtswoning van de Ned. vertegenwoordiger, de heer Hasselman werd een stropop, voorstellend het „Ned. kolonialisme", verbrand. De mi litaire commandant van Djakarta en. de burgemeester wekten in toespraken de jongeren op tot actie. De burgemeester vroeg of de jeugd bereid is tot het hoogste offer, en men antwoordde luid: „ja, ja". De woning van de heer Hasselman werd zwaar bewaakt. Incidenten hebben niet plaatsgehad. In hoger beroep heeft het gerechts hof te Amsterdam, evenals de recht bank te Haarlem, de 64-jarige maga- zunchef C. D. uit Zaandam, die door de justitie als de hoofdschuldige in de Zaanse vergiftigingszaak was ver volgd, vrijgesproken. De procureur- generaal had, evenals de officier van Justitie, een maand gevangenisstraf geëist. (Van onze correspondent) Maandagmiddag wilde de 61-jarige bromfietser F Hdie op de Nagtzaan- straat te Haarlem reed, in de richting van de Amsterdamsevaart, ter hoogte van de Tweede Vooruitgangstraat, linksaf slaan. Hij werd door een hem achteropkomende bestelauto gegrepen en op het wegdek gesmakt. Met een schedelbasisfractuur is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht, waar hü is overleden. lijk gewapend, gereed zijn om, wanneer de tyden daartoe gerijpt zijn, als voor ganger op te, treden van u\y volk in uw eigen lapd", zei hij tot de leer- IJngen^f overeedriigema^n Voorzitter van het schoolbestuur, ii De. .school is ohaerg^rachrm éèn 'ïf- G- Hann'éman, Generaldirektor van voormalig Kurhotel op de Iselsberg 'in. de omgeving van Lienz. Van de meer dan vijftien miljoen gulden, die Jbet Nederlandse volk naar schatting na de Hongaarse opstand bijeen bracht, is ruim één miljoen besteed voor de aankoop en de inrichting van het hotel, dat nu ingericht is als internaat. In. een nieuw houten gebouw zijn de leslokalen onder gebracht. D§ kern van de leerlingenbevolking van de „Koningin Julianaschool" is afkomstig van de middelbare school uit de Hongaarse plaats Sopron. Alle leerlingen en leraren (resp. bijna 200 en 20) van deze school weken een jaar geleden als aaneengesloten groep naar Oostenrijk uit. Zou deze groep ïn kampen gehuisvest zijn, dan zou zij onvermijdelijk uiteen gevallen zijn. Dit wilde men voor komen: men zag hier een kans deze jongerengroep te maken tot „de kern van een in democratische begrippen opgevoede voorhoede". In de nieuwe school, die acht klassen omvat voor de leeftijdsgroepen van tien tot achttien jaar, zijn in april jl, de lessen reeds „semi-officieel" be gonnen met ongeveer 200 leerlingen en 18 leraren. Voor de exploitatie van de school krygt men subsidie van de'Oos- tenrijkse regering en het Hoge Com missariaat voor de vluchtelingen van de V.N. Een aantal organisaties heeft medewerking toegezegd. In Nederland is in oprichting een „Stichting van vrienden van de Hon gaarse middelbare school Koningin Juliana te Iselsberg". Bij de officiële opening, waarbij het schoolkoor de Oostenrijkse, Neder landse en Hongaarse volksliederen zong, heeft de heer E. Kupers het ideële doel van de stichting der school uiteengezet: de Hongaarse jeugd kan zich hier verwerven „de macht van de geest". Opgevoed en gevormd in uw eigen geschiedenis en cultuur, zult u, geeste- IN geheel het land va) met grote ontroering '■•et bericht vernomen zijn, dat de heer h. Amelink zondag avond de eeuwige rust is ingegaan. Met hem is een man heengegaan, die de harde beginjaren van de chr. vakbeweging heeft meegemaakt en daar alles voor heeft overgehad. Verwoed voorvechter van de gedach te der bedrijfsorganisatie, vurig strij der voor de a.-r. beginselen, jarenlang kamerlid, dag en nacht m touw" voor het goed recht van de chr. vakbewe ging zowel nationaal als mternationalal beeft hij ten slotte .zijn levensideaal verwezenlijkt mogen zien. ni dat pa troon en "arbeider niet door. klaSsen- stnjd, maar door gezamenlijk overleg hun bedrijfsproblemen regelen. Van het bekende" driemanschap dér chr. vakbeweging: K. Kruithof, J? S. Ruppèrt jr en H. Amelink is thatas ook de laatste heengegaan. Een 'dankbaar 'nageslacht' staart hen na. „Zalig zijn de doden die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de,geest, dat zij rusten.'van hun moeiten', want hun werken, volgen 'hen na (Openb. 14:13). Syrië heeft gisteren de landen van de Navo, waaronder ook Nederland, nota's gezonden, waarin het'de .vrees uitspreekt, dat Turkije van- de aan staande Navo-oefeningen gebruik zal maken voor een aanval op Syrië. De secretaris-generaal van het Sy rische ministerie van Buitenlandse za ken, generaal Salah Tarizi, overhan digde de nota's aan de diplomatieke vertegenwoordigers van de Navo-Ian- den in Damascus. Volgens 'Syrië ?ou Turkije van^ deze gelegenheid gebruik kunnen maken -* in de verwachting, dat de Navo'^de Turken zal steunen. (Advertentie) Stuur ons slechts deze advertentie en uw adres en u ontvangt gratis vele schitterende radio-bouwtekeningen, gratis geill. prijscouranten met r"e radio-onderdelen, gratis prospectus "en proeflessen .van radiocursussen.' :14 MAXWELL - Utrecht (Nader adres overbodig/ Met een ferm schot geeft de VVD'er mr. dr. sprong in de «pannende voetbalwedstrijd C. Berkhouwer (geheel links met snor)[die gistermiddag in Antwerpen tussen Bel- Nedcrland voor de laatste maal een voor-| glsche en Nederlandse parlementariër* is gespeeld. Hr. Ms. kruiser De Zeven Frovin cien en Hr. Ms. onderzeeboot Drenthe zullen, in smaldeelverband, van 2 tot 4 november een operationeel bezoek brengen aan d« Frans» oorlogshaven Brest. (Van een onzer verslaggevers) HOEWEL de Belgische parlementa riërs op de voetbalmarkt onge twijfeld hoger zullen worden gewaar, deert! dan hun Nederlandse collega's zijn zij er gisteren in Antwerpen toch niet in geslaagd een overwinning te behalen op het elftal van de Tweede Kamer, dat onaer aanvoering van drs. Hazenbosch en begeleid door enige tientallen supporters naar het terrein van het Bell Telephone Cie in Hoboken was getrokken om de eer van het Ne derlandse parlement hoog te houden. Integendeel: de Belgen hebben tweemaal moeten vechten om een opgelopen achterstand in te halen en tot kort voor het einde heeft het er naar uitgezien, dat het op zo breed mogelijke basis samengc-.-'ilfe Ne derlandse elftal met de iv«-.nnmg naar ons land zou terugkc- n. Het drie-drie gelijkspel dat het eindre sultaat werd, is echter een reele uit slag en mag voor de Nederlanders zeker zeer bevredigend worden ge noemd. Er heerste een complete interland- sfeer op het gezellige Hoboken-terrein. Zelfs de Belgische T.V. was present om de kijkers van deze parlementaire strijd mee te laten genieten. De eerste aanvallen waren voor onze zuiderburen en al onmiddellijk bleek, dat aanvoeder-linksbinnen Lefère een zeer gevaarlijke speler was. Deze ve teraan huppelde over het groene veld als een jongeling en hij bleek te be schikken over een geducht schot, dat reeds in de eerste minuten keeper Blaisse warme handen gaf. Maar de Nederlandse K.V.P. doel wachter was ook niet mis. Zijn ferme uittrap zette onmiddellijk de Neder landse aanval aan het werk. De ge combineerde linie, waarin de heren Vrolijk en Hazenbosch de rechtervleugel bezetten en dheren Reehorst en Van der Mei de linker, trok op de Belgi sche doelmond af en middenvoor Berk houwer (als V.V.D.-er ook hier de weg' door het midden kiezend) loste een schot, dat maar nauwelijks -kon worden gestopt. Toen de Belgen hierna weer naar het doel van mr. Blaisse oprukten, werd Peters (K.V.P.) geblesseerd. Op ad vies van dr. Lamberts verliet hij het veld om plaats te maken voor kamer bode Boogaarts, die zich met veel elan in de strijd wierp. Tien minuten voor de rust bet spel was wisselend geweest luidde een aanval van de vleugel Hazen boschVrolijk een Nederlands kwar tiertje in. De Wulf onderschepte de voorzet van de a.-r.-afgevaardigde, doch kon de bal niet goed wegwerken. De voorzitter van de K.V.P., mr. Van Doorn, aarzelde niet. Hij zette met een lange scherpe voorzet over het midden midvoor Berkhouwer aan het werk.' Deze sprintte en loste toen een f«É Zie verder pag. 3, 7e koL}- V Spanningen in Moskou zouden voortduren .""/I" ijAv| «fa 5* v<A Vt ftp. i «j» i-i i r i/ uui< iui «in vwirj Aji r f* «4 ----- J r f>

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1