Wetsontwerp bij Tweede Kamer ingediend: Voor alle gezinnen vanaf derde kind Premie 2,2% van tot f 6900 Tanker met zwembad voor bemaiming waarsc niet op korte- termijn SCHERPEcontrole -maximum uig naar huis molesteert I; Nederlanders v_ Liefde en recht Erhard benoemd tot vice-kanselier WÊÊÊÊÊÈËÈÊiÊÈÈ KINDERBIJSL 10 CENT PER DAG OMHOOG? 'Ifop overleg: over looncompensa ti e Zie ook pag. 7 Mor gen in bebouwde kommen: Vrouwen in Brits Hogerhuis REBELLIE VAN MAARSCHALKEN? Hervormingsdag EXCESSEN IN D REGERING UIT BEZORGDHEID MAJ, K. GEWOND BU ONGEVAL r mmSm VIJF JAAK GEËIS l TEGEN GIRARD V STAAT VAN BELEG IN BOLIVIA DONDERDAG 31 OKTOBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No, 3831 Botterdam: Witte de Wlthstraat SO Teleï. 115700 (A Li Postgiro No, 424319 C4 L> ^?}f^?5st,Sb0M<^?nt«0 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 '«-Gravenhage: Huygenspleln 1 Telef. 183487 rs Lï P|°stbU3 1091 Postgiro No. 424867 KJachtendlenst 18.3019.30 u. Telef. 362569 Abonnementsprijs 7.80 per ^warta^- Lffi -X jÖirecteur: H. DE RUIG "Y (Geldig tot morgenavond; IETS KOUDER Veel bewolking cn op de meeste plaatsen enige regen. Matige tot krachtige, aan dé knst later tot hard of storm- achtig toenemende zuidwestelijke wind. Iets kouder. Morgen: Zon op: 7.36 Maan op: 14.42 onder: 17.14 onder: 1.03 <f Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S, BRUINS SLOT ,N de Friese Koerier is de heer l Schurer ingegaan op een onder deel van de rede, die de heer Bruins Slot bij de algemene politieke beschou wingen heeft gehouden. F.n wel op dat gedeelte waar hij de opvatting van mej. Zeelenberg bestreed, waar zij zei dat de staaï de onderhoudsplicht va» behoeftige ouders van de kinderen Svsrhemende een moderne vorm van naastenliefde zou bedrijven. De a.r.-spreker betoogde dat hier de staat dus als liefdesgemeenschap werd gezien, terwijl volgens hem het karakteristieke van de staat is, dat hij een rechtsgemeenschap is. De heer Schurer vindt hierin een miskenning van de zin van mej. Zee- ienberg's argument. „Zij had, en te recht, gewezen op de historische ont wikkeling juist van het rechtsbeginsel én de nieuwe inhoud, die het in de loop der tijden juist onder invloed van de christelijke moraal van de over heid krijgt. De heer B. S. werkt hier met het begrip „recht" alsof dat een statische, voor alle tijden gelijke in houd vertegenwoordigde". De heer Schurer toont dan aan de jsand van tal van voorbeelden aan dat een dergelijk rechtsbegrip onjuist en onwerkelijk ls. We zien allerlei ont- wikkelingen, waarbij zaken, die aan vankelijk in de zedelijke sfeer, b.v. de liefdesgemeenschap van het gezin, be hartigd werden, naderhand door de staat werden verzorgd. 'Dus, zegt de heer Schurer, is het verhaal van de heer Bruins Slot onjuist en hij eindigt zijn betoog met te ver klaren dat een scheiding der sferen, zoals hier gesteld wordt, thuis hoort to de juridische sfeer van het heidens Romeinse denken en zich niet ver draagt met de christelijke gedachten wereld, ET ontgaat ons waarop de heer H Schurer het verwijt baseert, dat de aj.-spreker het begrip „recht" hanteerde alsof dat een statische voor alle tijden gelijke inhoud had. Dat zou namelijk een volkomen dwaze stelling zijn, die het bestaan van alle rechtsgeschiedenis en rechtsont wikkeling zou loochenen. .„'Die stelling is dan ook niet in de re de van de heer Bruins Slot terug te vinden. In die rede is niet ontkend dat be- I&jjëh'Idle eerst alleen In 'de zedelijke deer werden behartigd later wel in de rechtssfeer kunnen en moeten worden behartigd. De stelling was, dat de overheid, wanneer zij een zodanig belang behar tigt, alsdan geen liefdesdienst pleegt, maar een rechtsbelang verzorgt. En de vraag of de overheid een bepaald belang moet gaan verzorgen hangt dan ten nauwste samen met het antwoord op.de vraag of geacht moet worden dat de verzorging van een dergelijk belang strookt met het karakter van de staat als een publiekrechtelijke or dening van het gemeenschapsleven. Men kan de sferen van liefde en recht heel goed uit elkaar houden, zon der in een statisch rechtsbegrip te ver vallen. „Wanneer van a.r.-zijde gezegd is, dat bet karakteristieke van de staat niet door het begrip liefde, maar door het begrip recht wordt uitgedrukt, dan Is daarmee principieel de begrensdheid vaa 'de staatstaak gesteld. Wie gaat peggen, dat de staat naastenliefde be drijft, heeft'die begrensdheid in prin cipe losgelaten. ;.y?ie het karakteristieke van de staat to'bet recht zoekt en daarmee de be grensdheid van de overheidstaak stelt, heeft daarin niet gezegd, dat de over heidstaak niet uitgebreid kan of moet worden evenmin als hij daarmee ge zegd heeft, dat hij niet ingekrompen kan of moet worden. Hij heeft daarmee echter een wijze van benadering van het probleem van de staatstaak aanvaard, die hem gren zen kan doen zien, die men nooit zal kunnen zien als men het karakteristie ke van de staat in de liefde ziet. Want liefde kent geen grenzen. Waarom wij hiermee in de sfeer van het heidens Romeinse denken zijn te- rephtgekomén moet de heer Schurer ons nog eens uitleggen. Kanselier Konrad Adenauer heeft de minister van Economische Zaken, Ludwlg Erhard, benoemd tot vice- kanselier van West-Duitsland. Erhard wordt hiermede in feite Adenauer's opvolger. Deze benoeming was vervat in een brief aan Erhard. Krachtens de Wcst- duitse grondwet is Adenauer bevoegd zijn eigen vice-kanselier te kiezen, die voor hem optreedt als de kanselier ziek is of buitenlands vertoeft. Generalissimus Tsjang Kai-Sjek, de ,-riider van nationalistisch China. u viert vandaag op Formosa zijn ze- ventigste verjaardag. (Van onze parlementaire redacteur) TEDERE Nederlander, ongeacht de grootte van zijn inkomen, heeft recht op kinderbijslag vanaf het derde kind. Dit is de strekking van een wetsontwerp „Algemene Kinderbijslagvoorziening", dat bij de Tweede Kamer is ingediend. Volgens dit wetsontwerp (aangeduid als A.K.W.) za! de kinder- bijslagvoorziening, evenals de A.O.W., een volksverzekering wor den. De hoogte van de premie wordt volgens het ontwerp 2,2 Zij wordt geheven over hetzelfde maximale inkomen a!« geldt voor de A.O.W., dat thans op 6900 per jaar is gesteld. In de bestaande toestand op wetgevend terrein komen-verder volgens het wetsontwerp (AKW) de volgende veranderingen, j. De huidige Kinderbijslagwei voor loontrekkenden wordt slechts ge handhaafd voor het eerste cn twee de kind. ZELFSTANDIGEN 2- Ds huidige noodwet Kinderbijslag kleine zelfstandigen komt te ver vallen. De kleine zelfstandigen werden overgeheveld naar de A.X.W., wat voor hen een verdub beling van de huidige kinderbij slag betekent. Het personeel van rijk, provincie en gemeenten enz., alsmede het onderwijzend personeel zulien niet langer horen onder de huidige kinderbijslagwet voor loontrek kenden. Voor hen zal bü algeme ne maatregel van bestuur een aparte regeling worden getroffen, die het overheidspersoneel er niet op achteruit zal doen gaan wat betreft de kinderbijslag voor het eerste en tweede kind. Het rijkspersoneel zal ten aanzien van de kinderbijslagvanaf het derde kind eveneens onder de al gemene kinderbijslagwet worden gebracht j De kinderbijslag strekt zich thans ook uit tot alle zelfstandigen (mid denstanders, notarissen, advoca ten enz.). GEPENSIONEERDEN Verbetering van kinderbijslag voor gepensioneerden en rentetrek kers. «fUX.f Voor laagst betaalden (Van een onzer verslaggevers) In de Stichting van de Arbeid vin den vandaag, opnieuw besprekingen plaats over de vraag hoe de lasten van de bestedingsbeperking voor de laagst bezoldigden kunnen worden verlicht. Naar verluidt zouden dé drie werkne- mers-vakcentralen hebben voorgesteld de kinderbijslag met tien cent per dag te verhogen. Aanvankelijk wilden zü hierbij een loongrens aanleggen van 6900, welke grens ook voor de sociale ver zekeringen geldt. Deze grens zouden zü nu bereid zijn terug te brengen tot circa 5100. Met deze compen satie zal een bedrag gemoeid zijn van circa 48 miljoen, welk bedrag geput zou moeten worden uit de re serves van het kinderbü'slagver- evenlngsfonds. Tot dusver hadden de werkgevers vertegenwoordigers zich bereid ver klaard een compensatie te geven, va riërend naar gelang van inkomen en aantal kinderen. Voor het inkomen lag de grens daarbü op f 75 per week. Dit voorstel zou f 23 miljoen vergen. De vraag is nu of beide partijen het van daag in.de Stichting van de Arbeid eens kunnen worden, zodat men de regering een concreet voorstel zal kun nen voorleggen. 'fiAan loontrekkenden kan bij invoe ring van de AKW een loon-compen- «Itie verstrekt worden. Gehuwde "tolne zelfstandigen met een inkomen •toneden 2100.per jaar en onge- '»wde kleine zelfstandigen met een ïkomen beneden f 1500.per jaar 'V'jrden van premiebetaling vrijgesteld. De compensatie >'ooi de loontrek kenden zal nog nader in het overleg tossen regering en bedrijfsleven moe ten worden bepaald. Hieruit volgt leeds dat niet te verwachten is, dat de algemene"kinderbijslagwet op korte termijn zal worden ingevoerd. In deze tyd van bestedingsbeperking wordt rust in lonen en prijzen algemeen noodzakelijk geacht. Bovendien zal de Tweede Kamer nog moeten beslissen over de vraag of de invoering van de A.K.W. niet moet wachten op de totstandkoming van de wettelijke voorziening voor we duwen' en wezen. Daarover zijn de meningen verdeeld. De minister „van Justitie heeft de r(jks- en gemeentepolitie opge dragen. met nauwlettendheid toe te zien op de naleving van het morgen van kracht worden de voorschrift van de maximum snelheid voor motorrijtuigen van 50 km per uur binnen de bebouwde kom. Even nauwlettend zal worden toegezien op het voorschrift, dat bromfietsers niet met gro tere snelheid dan 40 km per uur mogen rijden. De KNAC geeft de automobilisten de volgende adviezen In verband met het nieuwe voorschrift: 1. Bedenk, dat de 50 km-limiet in gaat bij de plaatsnaamborden en óók geldt als ér" daarna vooreerst nog geen bebouwing komt. De ver plichte' snelheidsbeperking „vervalt pas bü liet verlaten van de officiële bebouwde kom. Het einde daarvan kan men (hopelük) herkennen aan de acüterzüde van het plaatsnaam- bord, ter linkerzijde van de weg. 2. Houd er rekening mee, dat plaats naamborden van de wetgever niet behoeven te staan langs wegen die onverhard zyn of smaller dan vier en een halve meter- Neem geen risico en matig daar uw snelheid zodra de bebouwing neiging begint te vertonen tot een aaneengesloten karakter. 3. Besef wel, dat de 50 km een mail- mum betekent en geen vrijbrief om overal binnen de bebouwde kommen met die snelheid te rijden. Haal geen „verloren tyd" in door 50 kiri te rijden in straten en situa ties waar dat gevaar kan, opleveren of door op buitenwegen onverant woorde snelheden te maken. Op die wijze zou de maximumsnelheids- regeling haar doel zeker voorbü schieten. 4. Realiseer u. dat ook by het pas seren binnen de bebouwde kommen de 50 km-grens niet overschreden mag worden en dat passeren dien- REGERING BEPLEIT: De Britse regering heeft voorgesteld met een oude traditie te breken door erop aan te dringen dat vrouwen voortaan zitting in het Hogerhuis mogen hebben. Tot nu toe mochten slechts bü de ope ning van het parlement door de Ko ningin vrouwen in. het Hogerhuis aanwezig zün. Het voorstel werd gedaan door Lord Heme, minister voor gemenebest betrekkingen, tijdens een debat over een mogelijke hervorming van hel Hogerhuis. téngevolge grote gevaren met zich kan laten brengen. 5. De snelheidsmeters registreren meestentijds niet nauwkeurig de werkelijke snelheid die gereden wordt. De verkéersbonden kunnen de meters jjken. - zie onze advertentie pag. 9 van dit blad N.V. DE NEOERLANDSCHE SPAARKAS - AMSTERDAM De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Andrei Gro myko, is gisteren niet, zoals zijn plan was, met de Queen Mary van New-York naar Moskou ver trokken. Gromyko zal in plaats daarvan per vliegtuignaar Moskou rei zen, hebben zegslieden van de Ver. Naties verklaard. Men houdt er rekening mee, dat de minister snel moet terugkeren in ver band met de binnenlandse crisis die is ontstaan door het ontslag van maar schalk Zjoekow als sowjetminister van Defensie. Gromyko liet gisteren onmiddellijk na zün rede in de Ver. Naties tijdens het debat over de Syrische kwestie zijn koffers pakken on] naar Moskou te vliegen. De minister houdt er niet van per vliegtuig te reizen en doorgaans ver mijdt hij dat, behalve in geval van nood Intussen houden de geruchten over rebellie, van een groep maarschalken onder leiding van maarschalk Soko- iowski, met goedkeuring van maar schalk Zjoekow, aan. President Eisenhower van de Ver. Staten heeft gisteren op zijn perscon ferentie verklaard dat hü niet weet of maarschalk Zjoekow al dan niet ge degradeerd is. Eisenhower nam er nota van dat de Russische leiders de „ontheffing" van Zjoekow vergeleken hebben met het aftreden van de Amerikaanse minister van Defensie, Charles E. Wilson. De president zei te hopen dat Zjoekows vertrek even vrijwillig was als dat van Wilson. De openbare aanklager van de recht bank te Maebasji in Japan heeft een gevangenisstraf van vijf jaar geëist te gen de Amerikaanse soldaat William S. Girard, die in januari van dit jaar een Japanse vrouw neerschoot, die op een schietbaan oudyzer zocht. De uitspraak wordt omstreeks 10 no vember verwacht. ls de 31ste oktober nog altijd een gedenkdag. Op die dag in het jaar 1517 sloeg Luther zijn beroemde 95 stellingen tegen de aflaathandel van Tetzel aan de slotkerk van Wittenberg aan. Historisch niet geheel ten rechte wordt op grond hiervan de, 31ste okto ber Hervormingsdag geheten. Het doet er weinig toe of het juist is, te. rekenen dat vaD die dag af de hervor ming een feit werd. Belangrijker is, dat wy gedenken. Want de hervor ming, de reformatie, bevrijdde de kerk uit haar boeien en zou van onbe rekenbaar groot belang blijken voor kerk en geloof in Europa. Nog altijd is de strijd niet volstreden; tegen Ro me niet en tegen de onreformatori sche stromingen inde protestantse kerken niet. Het is goed, dat wij ons eenmaal per jaar bewust worden, van hoe grote betekenis het werk van Lu ther is geweest voor land en volk. De reformatie heeft het christelijk den ken en leven weer gebonden aan de Schriften. Laat ons God danken voor wat Hij ons schonk In de reformatio-, ren, in de reformatie. En laat ons be denken, dat danken ls: leven naar wat de mond belijdt En dat betekent niet: anti-Rooms leven, maar hetbes teken t reformatorisch leven. Leven naar de Schriften, President Siles van Bolivia hééft; in de grensprovincie Santa Cruz de staat van beleg afgekondigd. Voor het overt- ge deel van het land is een „beperkte'?.; staat van beleg van kracht Deze maatregelen zün genomen omdat?: 'n „door het buitenland gesteunde'? sa~f memwering zou beogen Santa Cruz vain: Bolivia af te scheiden. De president re?;;; fereerde hierbij kennelij'k- aan Brazi liaanse persberichten, volgens welke dë regering van Brazilië stappen dient:té;'. nemen om' zich de rechten 'op 'de spoor lijn van Santa Cruz City naar de Bra ziliaanse havenstad Corumba te verze keren. Tijdens de anti-Nederlandse campagne „voor de bevrijding'yah - West-Nieuw-Guinea" in Indonesië zijn vandaag verscheïdène'Neder-f landers gemolesteerd. Een Nederlandse advocaat» mr. D. Vermeulen^ heeft» toen hij zich verzette tegen het bekladden van zjjn auto met anti-Nederlandse leuzen, verf in zijn ogen gekregen. Naar U. P. bericht is hy in het ziekenhuis opgenomen. Verder werden ruiten ingegooid, auto's beschadigd, en drongen dfc Idafl-S schilders de woningen van Nederlandèrs binnen. De Luxemburgse premier en minister van Buitenlandse Zaken, Bech, heeft de Italiaanse minister van Buiten landse Zaken, Pella, als voorzitter van de Noordatlantische Raad op- Het hoofd van de Ned. diplomatieke vertegenwoordiging, de heer A. H. Hasseiman, heeft, aldus het A.N.P., de Indonesische minister van Buitenland se Zaken mededeling gedaan van de grote bezorgdheid van de Nederlandse regering en de Nederlandse gemeen schap in Djakarta, dat deze, van offi ciële zijde geleide, campagne tot nog meer excessen zal leiden dan zich reeds hebben voorgedaan, De heer Hassei man heeft nogmaals de aandacht van de indon. regering gevestigd op haar verantwoordelükheid voor leven en eigendommen van de Nederlandse onderdanen in Indonesië. Met messen bedreigd Van Ned. werknemers in Djakarta vernam het A.NP., dat er onder hen toenemende bezorgdheid bestaat over de mogelykheid van excessen. De politieke actie voor de bevrüding van Nieuw-Guinea hebben de Ne derlandse werkers in Indonesië ge duldig ondergaan, doch thans vragen '.ij zich af of rust en orde wel zullen Uunnen worden gehandhaafd. Vol- .gens deze zegsman hebben reeds enkele Nederlandse werkgevers te rugkeer naar Nederland aange vraagd. Een van de Nederlanders, die heeft besloten Indonesië zo spoedig mogelük te verlaten, was de geestelijke A. Weiland, die mededeeldei dit besluit te hebben genomen, nadat jongelui, gewapend met verfkwasten, hem van zün horloge, portefeuille en lijfgoed hadden beroofd. De daders hadden de voorgevel van zün huis met slagzinnen volgeklad en waren vervolgens zün woning binnengedrongen, waarbij hy met messen werd bedreigd. Twee woonhuizen van leden der Nederlandse diplomatieke missie als mede een andere woongelegenheid van de missie zijn door de verfkwasten brigade onder handen genomen. De heer Hasseiman heeft verklaard zeer voldaan te zün over het feit. dat de Nederlanders hun kalmte en tact be waren; Doodt de Hollanders"" De Nederlanders, die vandaag naar hun werk reden, werden onderweg begroet met nieuwe leuzen, zoals: „Doodt de Hollanders" en „Kookt de Hollanders", terwül op de moren van een Nederlandse schooi een voor de. Koningin beledigende uitdrukking was geschilderd.'. vxx' Xx'- Het hoofd van de afd. verlichting en culturele zaken van ;het Indon. ^mi nisterie van BuitenlandseZaken noemde de actie een uitdrukking' van het onder het volk'levende sentiment; Hy vond het beter deze „veiligheids klep" toe té staan. De slagrinnenactleV wordt volgens hem op 'democratische wyze" gevoerd. Wel waren er „exces sen". Minister Soebidjo (voorlichting)zei, Zie verder pag. 7, 2e kolom 7 Auto van weg gedrongen? (Van een onzer verslaggevers) Bü een auto-ongeluk op de rijks weg UtrechtDen Haag heeft majoor K., die onlangs voor de krijgsraad heeft terechtgestaan op verdenking van het aannemen van steekpenningen, van nacht zijn rech teronder bi -r gebroken en enkele hoofdwonden opgelopen. De wagen was. van de rechterhelft afgeraakt en door de middenberm heengeschoten. Na enkele salto's kwam de auto weer op de wielen terecht.' De majoor, die de enige inzittende was, werd uit de wagen geslingerd. - Van het militair hospitaal te Utrecht uit, waarin hy ter verpleging was opge nomen, heeft majoor K. vannacht zijn vrouw opgebeld en haar verteld door een onbekende auto van de weg ge drongen te zijn. De wagen zou hem rechts gepasseerd zün op de vluchtberm en zijn auto voorts naar links hebben Uedrongeri, de middenberm in, waarna majoor K. over de kop is geslagen. De marechaussee in Utrecht, die de aanrijding in onderzoek heeft, staalt voorlopig zeer sceptisch tegenover faeri verhaal. Op de auto van de majoor is geeitó enkel spoor ontdekt dat op een botsingr zou kunnen wijzen, zei'men ons. Bü een -: uitgebreid onderzoek ingesteld op dé; plaats van het ongeluk is "geen enkele;; aanwyzing gev.onden, die -zou kunnen duiden op de aanwezigheid van een ari-7 dere auto. „We zün hier niet in Mexico" zéu' ons.de marechaussee.' '.ri'ri-tïvS- ALS VOLKSVERZEKERING §3% „V l Bij de K.D.S.M. te Amsterdam is gistermiddag het inoujrtankschlii Xaess Lion te water gelalen.'Hit schip dat een waterverplaatsing heeft Tan 32.480 ton en ruim 187 meter lang en Z2 meter breed Is, krijst een zeer moderne accommodatie voor de be- Piannlng. lêder bemanhingtlld krijgt een eigen lmt; er komen eetsalons en' een recreatieruimte en op het ach terschip wordt een zwembad ge bouwd. De Naess Lion -is het derde schip dat door de N.D.S W, voor de Ned. Nomen Scheepvaart' M(J. te Amsterdam wordt gebouwd. Eerdér werden de tankschepen As tri d Naess en Naess Commander afgeleverd. Ite doopplechtigheid werd gistermiddag verricht door mevr. EL Porthumade Langen uit Den Haag. (Adverievr'o)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1