■"""St?»"®14 u Vrijhandelszone oekow wil (nog) geen fouten bekennen Vlotheid van verkeer vormt probleem Automobilisten moeten nog „inspelen Weg vrivoor akkoord Syrië- Turkije Grote bezorgdheid bij teder landers .Hier wonen mensen in Tonnie (3) stepte over autosnelweg Vreeswijk naar Utrecht van OP HISTORISCHE EERSTE NOVEMBER: GELUKKIG AKKOORD OVER VERHOGING KINDERBIJSLAG Partij overweegt V' „sancties" Hammarsk oeld centrale figuur Eerste golf9 in Djakarta voorbij Mislukte raketproef in ïer. Staten\ Nasser in voorjaar naar Sowjet-Unie Politie haalde hem uit de verkeersstroom r VRIJDAG 1 NOVEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3832 wmsm k heb "mwCOuk, dekens! Stichting v. d. Arbeid FRANS DAGBLAD MEENT: elektrische treinen compleet v.a. 29.75 7a?J«v»f!]5'fJB8* abonnementen 18.3019.30 n. '«-Gravenhage: Huygenspleln Tetef i;834*7 n t KllSit^93 r,?ostgiro '0 424867 (3 f^nM^erk£Ll,8 l'iT19-30 u~ Telef. 382569 kerkstraat 24 b -•» To!ofnn« acodo Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot morgenavond) ENKELE BUIEN. Wisselend bewolkt met enkele buien. Matige tot krachtige langs de Waddcnkust tijdelijk stormachtige westelijke wind. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. Morgen: Zon op: 7.38 Maan op: 15.03 onder: 17.12 onder: 2.07 VJ Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOl NU de inwerkingtreding van iiet verdrag inzake de Europese Eco nomische Gemeenschap spoedig te ver wachten is, begint veler aandacht zich sterker dan voorheen te richten op het plan tot oprichting van een vry han delsgebied. Reeds tijdens de onderhandelingen over het E.E.G.-verdrag lanceerde En geland in september 1956 een voorste! in die richting. De Engelse regering wenste te komen tot de stichting van een vrij handelsgebied, waaraan de ze ventien landen, aangesloten bu de Or ganisatie voor Europese Economische Samenwerking (O.E.E.S.), zouden mee werken. Dit zou met zich brengen de afbraak van de handelsbelemmeringen ia het onderling handelsverkeer der deelnemende landen, onder handhaving van de eigen buitentarieven door deze landen tegenover derde landen. Wü juichen het toe, dat gestreefd wordt naar een zo breed mogelijke economische samenwerking in West- Europa, waarbij dus meer landen wor den betrokken dan de zes, die thans ae Euromarkt gaan stichten. VOLGENS een krantebericht heeft minister Mansholt onlangs ver klaard, dat het Engelse voorstel op een negentiende ceuwse conceptie berust in tegenstelling tot het E.E.G.-verdrag, dat zou zijn gebeceerd op moderne economische opvattingen van de twin tigste eeuw. Wij achten dit een nega lieve en daarom weinig vruchtdragen de houding tegenover het Engelse voorstel. Tijdens de behandeling van het EE.G.-verdrag in de Tweede Kamer is bet naar ons oordeel door minister Zijlstra juister gesteld. Hij heeft be toogd dat tarievenafbraak op zich in bet algemeen meestal een wenselijke uak is. Daarnaast heeft de minister var Economische Zaken uiteengezet, dat ook in een vrijhandelszone in ze kere zin een bewust beleid nodig zal zijn, mits men zich hierbij ervan be wust is, dat dit slechts in beperkte mate kan en moet gebeuren. De mi nister verklaarde ook, dat de vrijhan delszone economisch en politiek ge wenst moet worden geacht. Op het partijconvent heeft de heer Hazenbosch zich in dezelfde geest uit gelaten. DEZE positieve instelling spreekt ons aan. £r is ook tn Nederland, zowel in be paalde politieke kringen als in het be drijfsleven, een neiging waar te nemen om het voorshands bij de E J5.G. te la ten. De vrijhandelszone wordt daar voorlopig een te .riskante zaak geacht. Hetzelfde valt jmet name waar te ne men in Frankrijk. Wij zullen bepaald niet ontkennen, dat er aan de invoering van een vrij- handelsgebied nog enorme technische problemen verbonden zijn. Indien, zo als minister Zijlstra heeft gesteld, de landen niet bereid zullen zijn ook hun buitentarieven tot op zekere hoogte te harmoniseren, zal er stellig geen mo gelijkheid zijn uitvoering te geven aan de plannen. Daartegenover staat echter, dat we er met de E.E.G. nog niet zijn. Zowel voor de EJE.G. alsook voor ons land is een open verbinding met de rest van de wereld noodzakelijk. Een ne gatieve instelling van de E.E.G-landen tegenover het vrij handelsgebied zal de andere Europese landen versterken in bun gevoel van onbehagen dat de EE.G.-landen streven naar de vorm van een gesloten blok, waar de protec tionistische inVloeden de boventoon zullen gaan voeren. onderhandelingen over het vrij- U handelsgebied in het kader van de O.E.E.S. waren tot voor kort op dood spoor geraakt. De raad van minis ters heeft in zijn laatstgehouden zit ting het overleg nieuw leven ingebla zen. De raad heeft uitgesproken, dat hjj vastbésloten is de vrijhandelszone tot stand te brengen. Tevens en dat achten we belangrijk zal het land bouwvraagstuk tegelijkertijd in het overleg worden betrokken. Een com missie op ministerieel niveau zal de plannen uitwerken en trachten over eenstemming tot stand te brengen. Ongetwijfeld zal vooral de totstand koming van het *E.E.G.-verdrag deze positieve houding van de ministers mede sterk hebben beïnvloed. De zes landen van „klein Europa" hebben s ich thans door de vorming van de E.E.G een sterke onderhandelingspositie ge schapen. Dit zou ook wel eens van grote be tekenis kunnen zijn voor het grote struikelblok bij de vorming van het vrijhandelsgeb'ied: de welhaast botte weigering van Engeland om daarin ook de landbouw te betrekken Gelukkig valt er in dit opzicht enige kentering te bespeuren in de Engelse Inzichten. Het rapport van het Engelse parlementslid Hay, dat verleden week te Straatsburg, werd besproken in de raadgevende vergadering van de Raad vap Europa, biedt enkele waardevolle aanknopingspunten om ook voor de landbouw een oplossing in het raam van de vrijhandelszone te vinden. De a.-r. afgevaardigde, het Tweede- (Advertentie) In de gisteren gehouden verga dering van het bestuur van de Stichting van de Arbeid is in al gemene zin overeenstemming be reikt over een voorstel tot tijde lijke verhoging van de kinderbij slag voor bepaalde inkomensgroe pen van loontrekkenden. Dit voor stel zal, na akkoordbevinding door de in de Stichting samenwerken de centrale organisaties, aan de regering worden voorgelegd, al dus een perscommuniqué van de Stichting van de Arbeid. OLGENS het Parijse blad Franc Tireur heeft maar schalk Zjoekow, de ontslagen mi nister van Defensie in de Sowjet- Unie, tot op heden geweigerd een verklaring te tekenen waarin hij „bekent" fouten te hebben ge maakt. Dit zou de reden zijn waarom waar schjjnlijk nes seen beslissing is geno men omtrent zijn toekomstige positie, waarom deze beslissing althans nog niet bekend is. Chroestsjevv zou bereid zijn genoegen te nemer, met „niet ernstige fouten' wanneer Zjoekow deze in het openbaar zou willen bekennen. Zoals bekend is, zei, Maler.kow, na zijn aftreden als premier i'n 1953, zich niet de geschikte persoon voor het premierschap te achten. De gang van (Van onze verkeersredacteur) HET verkeer in Nederland gehoorzaamt aan „de wet van de traagheid". Dit is het historische "feit van 1 november 1957. Een topsnelheid van het gemotoriseerd verkeer van vijftig kilometer per uur in de bebouwde kom. Op deze eerste dag heeft gemotoriseerd Nederland zich goed aan de nieuwe maximum-snelheidsregeling gehouden. Een rondtocht van euige uren leerde ons dit. Die tocht leerde ons echter tevens, dat er nog heel wat moet gebeuren voor ér van een correct verkeer eri een effectieve werking van de nieuwe regel sprake 'is. En dat het, als er nog meer voertuigen op.de weg komen, met de vlotheid van het verkeer in veie steden straks wél eens droevig gesteld zou kunnen zijn. Wat 'ons opviel was, dat de meeste automobilisten zich precies, maar dm ook precies, aan de regel hielden. Dat wil zeggen: men reed op de kop af vijftig kilometer per unr, hetgeen uiteraard filevorming tot gevolg had. Is er echter iemand die iets langhamer riidt, dan wordt deze ook subiet inge haald. Of er nu gesneden moet wor den. ja of nee. Er heerst in Nederland nog te veel een ..ik-eerst-mentaliteit" om een soepele en correcte gang van zaken bü een snelheidslimiet te verkrijgen. „Nemen wat ik krijgen kan," schijnt de gedachte van de weggebruikers. Dit blijkt niet alleen uit de, vaak gevaarlijke, inhaalmanoeuvres, die men in.de bebouwde kommen ontdek ken kan Er is verder het feit, dat automobilisten, die van links komen en dus verplicht zijn voorrang te geven, nu heel driest een file induiken, ver trouwend op de geringe snelheid en het daardoor relatief hoger geworden remvermogen van degenen aan wie men voorrang behoorde te geven. Dan is er nog: het snelheid ver meerderen bij het naderen van een bebouwde kom. Zodra men in de verte een plaatsnaambord ziet opdoemen het teken dat men vijftig moet gaan aanhouden als topsnelheid ontstaat er een gedrang om de eerste plaats. Dan moeten er nog gauw vier, vijf wa gens ingehaald worden; opdat men zo weinig mogelijk tijd verliest. Maar och: het was vandaag nog maar de eerste dag. Men moet nog wat in spelen. Van extra-politiecontrole hebben we niet veel gemerkt. Zelfs in Amsterdam, waar de hoofdcommissaris een bijzon der streng toezicht en een zeer streng optreden in het vooruitzicht heeft ge steld, zagen wij geen snelheidsfuiken en geen abnormaal grote politicmacht op de been. Wel ontmoetten wij af en toe een „motoragent" en een patrouillewagen, maar die ziet men anders ook, zodat het geenszins gezegd is dat er jacht werd gemaakt op overtreders van de snelheidslimiet. Dat had trouwens maar weinig zin, want, zoals gezegd: de weggebruikers hielden zich aan de regel. Zij hielden nauwlettend hun snelheidsmeter m de gaten; die hielden ze zelfs beter in dg Amsterdam vestigt op voor treffelijke wijze de aandacht op het verplichte snelheldsmaxi- mum: rode, reflecterende verf, die op grote afstand, ook bij avond, zichtbaar Is. V J gaten dan al het andere waarmee men in het verkeer heeft rekening te hou den Slechts eenmaal zagen we een politieman iemand aanhouden: een vrachtwagenchauffeur, die de be bouwde kom van Amsterdam te snel was binnengereden en door de snel heidsmeter van de motoragent was be trapt, De man kreeg prompt een bon. Ook in de kleinere plaatsen, waar de snelheid minder natuurlijk (door fileverkeer) wordt getemperd, viel op dat het gemotoriseerd verkeer heel goed, wist dat het 1 november was, en waaraan menrfeteop l",november had te houdeft. Men nam zelfs het zekere voor het onzekere: wanneer men niet precies wist of men zich in een bebouwde kom (Zie ook pag. 3, le kol.) SYRIË en Turkije zouden zich donderdagavond akkoord hebben verklaard met een plan om de secretaris-generaal van de Ver. Naties, de Zweed Dag Ham- marskjoeld, te machtigen zpn in vloed te gebruiken om de span ning tussen beide landen weg te nemen. Hammarskjoeld zou zijn medewerking hebben toegezegd. «Bet. plan zou zijn-uitgewerkt door de Noorse jtfgêvaardigcte Hans Enge» en de Japarèè gedelegeerde bö dé V.N., dr. Matsoedaira, tijdens bespre kingen met alle betrokken parttien. Volgens het door beide partijen aan vaarde plan zullen de twee resoluties, die zjjn ingediend, niet in stemming worden gebracht. De VN-Assem bi ée komt vandaag bijeen ter voortzetting van het debat over de door Syrië ingediende en door Rusland gesteunde klacht dat Turkije troepen langs de Turks-Syrlsche grens heeft samengetrokken voor een aan val op Syrië. iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiHiriiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Kamerlid mr. B. W Biesheuvel, heefi in zijn verleden week te Straatsburg uitgesproken rede van dit rapport dan ook een dankbaar gebruik gemaakt bij zijn kritische analyse van het Engelse landbouwbeleid en de Engelse houding ten aanzien van de vrijhandelszone Terecht heeft de heer Biesheuvel in Straatsburg duidelijk laien weten, dat jok voor de landbouw voorzieningen noeten worden getroffen Ruim dertig procent van onze totale export naar de niet tot de EJ2.G be horende landen die in aanmerking ko men voor aansluiting b|j het vrijhan- delsgebied, bestaat uit land- en tuin- bouwprodukten. Voor Engeland be draagt dit percentage zelfs bijna 45 procent Hiermee is wel geïllustreerd om welke grote belangen het hier gaat voor onze landbouw. Een vrijhandelszone zonder regeling voor de landbouw is dan ook niet wel denkbaar. DE eerste „golf!' van de Indonesische anti-Nederlandse campagne voor de „bevrijding van westelijk N.-Gui- nua" is vandaag geëindigd. Minister Soebidjo (Voorlichting), die voorzitter is van het actie-comité, deelde dit van daag mede. De tweede „golf", die op 10 november zal beginnen, zal volgens de minister een nog feller karakter dragen, In Nederlandse kringen in Djakar ta heerst grote onzekerheid over wat in het tweede stadium van de actie kan worden verwacht. Het dagelijks zien van slagzinnen als „dood aan de Nederlanders" wekt daar grote bezorgdheid. De artikelen in de Djakartaanse pers dragen er niet toe bij deze gevoelens te Verlichten. In afwachting van de verdere gebeur tenissen blijven de meeste Neder landers 's avonds thuis, achter ge sloten en beschilderde ramen. ring inderdaad zal meedelen dat hij zijn diensten tot oplossing van het ge schil ter beschikking, va» de partijen stelt, zal dit het einde van het debat betekenen. De Syrische afgevaardigde bij de Ver. Naties, Zeineddine, had gisteren reeds laten weten dat zijn land bereid was een compromis te aanvaarden, doch hij had niet gezegd welk soort compromis hij bedoelde. zaken met Malenkow zou, althans vol gens Franc Tireur, gelijk zijn aan die met Zjoekow, met dit verschil dan, dat Zjoekow tot op heden heeft geweigerd zichzelf te beschuldigen. De Russische communistische partij zal tegen maarschalk Zjoekow, die als Sowjetminister van Defensie is .ont slagen, „sancties" treffen. Dit voor spelde gisteren Giuseppe Boffa, de Moskouse correspondent van het par tijblad der Italiaanse communisten, l'ümta. Boffa meldde niet welke sancties tegers Zjoekow zouden worden geirbf- fen. Wel meende hij dat de sancties ook op Zjoekow's partijfuncties van invloed zouden z|jn. Zjoekow is lid van het partijpresidium. De partijleiding zou besloten hebben maarschalk Zjoekow een zuiver mili taire functie van ondergeschikt belang te» geven, wordt itj de Joegoslavische hoofdstad Belgrado vernomen. In Belgrado wordt verder gezegd dat maarschalk Zjoekow door het centrale comité van de partij Is beschuldigd vac pogingen om het leger van de partij te scheiden. Hij zag het leger als „de beslissende macht", die-door zijn tussenkomst de Sowjet-Unie had gered na de dood van Stalin in 1953. Hij zou een groep hoge officieren be reid hebben gevonden zijn richtlijnen te volgen. De maarschalk was echter nog niet begonnen zijn plannen uit te voeren. Radio-Moskou heeft vandaag in de uitzending voor het binnenland ver scheidene malen een artikel van de Chinese maarschalk, Lioe Fo-Tsjang uitgezonden, waarin gezegd wordt dat de Sowjetstrijdkrachten „geheel onder het politieke leiderschap van de com munistische partij" moeten staan. Lioe is vice-voorzitter van de Chinese na tionale defensieraad. Hij heeft zijn artikel geschreven in het volksdagblad van Peking. Een geleid projectiel van :het'Ame rikaanse leeer. dat woensdagavond'in Cap» Canaveral (Florida) werd afge schoten, moest kort na de start ver nietigd worden omdat het niet goed werkte. Een proef mei sen „Snark^s een projectiel voor middelgrote afstanden, is wel geslaagd, aldus heeft een woord voerder van de Amerikaanse lucht macht bekendgemaakt. Het projectiel zou een afstand van 8.000 kilometer hebben afgelegd. 'V De „eerste fase" heeft Djakarta ge transformeerd in een stad vol met, in rood en zwart geverfde slagzinnen op de muren en gevels van Nederlandse j kantoren en woonhuizen, zy bracht i de Nederlandse gemeenschap in een j alarmtoestand en sommige leden daar- van, in het büzonder doch niet uitslui- tend vrouwen, in een staat van paniek Het blad „Merdeka" (nationaiis- tisch) aoemde het succes „sensatio- neel" Het moet de Nederlanders tot nadenken stemmen, De actie was vol gens het blad volledig gecoördineerd. (ADVERTENTIE) President Nasser van Egypte zal in het komende voorjaar een bezoek bren gen aan de Sowjet-Unie. Dit heeft de Russische president Worosjilow in een speelgoed^ 16."^[vraaggesprek met het Egyptische blad sterdam-west, telefoon 12.42.03. - j AI Moessawar medegedeeld. X is? (Van onze correspondent) DE driejarige Tonnie Peelen uit Vreestvtik heeft gistermiddag op zün step helemaal alleen een uilstapje gemaakt naar Utrecht. „De kortste weg is de beste" moet de kleuter hebben gedacht, want hü nam meteen maar de grote autosnelweg. Even vóór Utrecht, op de snelweg die verder naar Arnhem gaat, zag de bemanning van een radiowagen van de Utrechtse gemeentepolitie gistermid dag het jongetje te midden van dave rende vrachtwagens en snelle perso nenauto's onverstoord voortsteppen in de richting van de provinciehoofdstad Met step en ai werd Tonnie m de politie-auto geladen. Zün ouders hadden inmiddels heel Vreeswijk gealarmeerd 's Morgens om tien uur was Tonnie met zijn step voor de deur gaan spelen; even nadat hü naar buiten gegaan was kon zün moe der hem al niet meer vinden. Daar Tonnie al meer van een zwerversna- tuur blijk had gegeven, gingen de buren onmiddcliyk op zoek. Een dorpsgenoot ging zelfs op zyn bromfiets naar IJsel- stein. De rijkspolitie belde alle aangren zende gemeenten af, maar ook dat had geen resultaat. Het was inmiddels half- vler geworden en het kind was al ruim vijf uur weg. Toen besloot men er een politiehond bü te halen. Voor het dier arriveerde, belde men voor alle zekerheid nog even naar Utrecht Toen bleek dat Tonnie al uren als een prins verwend werd in het bureau Gerard Doustraat, terwül de politie probeerde uit te vinden waar hy .thuishoorde. V Ongeluk majoor K. Geen aanwijzing dat auto van weg gedrongen werd Het onderzoek, dat de Kon. Mare chaussee heeft ingesteld naar de oor zaak van het aan majoor K. woensdag avond overkomen verkeersongeluk, heeft volgens de Legervoorlichtings- dienst tot nu toe geen enkele aanwii- zing opgeleverd, dat hier sprake van een geforceerde aanrijding zoi; kun nen zun. Jen deskundige van de rüks- identificatiedienst zal he onderzoek voortzetten. j8s 17 '18 uur Telefoon 11 4 "7i- Maximum-snelheid werd correct nagelee d m Otstercn was men tn een labriek te Haarlem nog druk bezig met Het maken van de borden, die de automobilisten waarschuwen: maximum-snelheid 50 km Ook wordt nog druk gewerkt aan nieuwe plaatsnaambordeu, die de grens van de bebouwde kom aangeven, donderden borden zijn al de deur uit. y v *V3, c Dit huls het Is aan alle kanten open en staat op instorten staat te Klazlenaveen In de Drentse gemeen te Emmen. Het wordt bewoond door het gezin Draayer, dat wacht op andere woonruimte. Daar zit ook de aannemer, die op het terrein, waar het huis staat, drie winkels moet bouwen, op te wachten. Hij heeft het huis al gedeeltelijk afgebroken. De fundering van het huis, dat op veen grond staat, is zolang verstevigd met palen. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1