Evangelie en mythe COMPROMIS IN STICHTING d. ARBEID: Voor werknemers met een loon tot f 4992 per jaar EGEHBI Cinder zoek naar prijs van nieuw merk margarine Huisvrouwen zijn vol lof over Ö6 Tueuwc vewmktmêt Geen onderzoek in Syrische crisis Twee resoluties getrokken m Dreigende wolken boven „De Beer" m Griepepidemie is nu overwonnen Ruim 600 ster f gevallen til uivering op Sowjet-leger? Chroestsjew in moeilijkheden m Administratieve functie voor Zjoekow? Ook rijkspolitie bij onderzoek naar ongeval majoor K. ïiayar herkozen in Turkije Financiering uit kinderbijslag- vereveningsf onds Min. Zijlstra antwoordt kamerleden: Moskou verwijdert portretten van leiders Mariniers terug uit Midden-Oosten t V.N.-DEBAT GEËINDIGD AMNESTIE IN SOWJET-UNIE Overleden na val van de trap N DE 'rotest-rit van automobilisten r ÉriM: ZATERDAG 2 NOVEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3833 Inkomensgrens Sancties Klacht Botterdam! Witte de WttdatraBt 30 Telet 115700 14 LI Postbus 1112 Postgiro No 424519 Aiacnlenülanst abonnementen 18.3019.30 n. Zaterdags 17-18 uur Telefoon 115700 'g-Gravenhage Huygensplelnl Telef 183467 (3 L) Postbus 10! Postgiro No 424867 Klaehtendienst 18 30tg 30 u Telef 362569 Schiedam. Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abormementsprys 61 tent per week. 2 65 p« maand 7JK) per kwartaal. Losse nWm£B 15 cmt Verschijnt «tegelijk» Directeur: H. DE RUIG MINDER WIND Wisselend bewolkt met enkele buien. Matige tot krach tige, langs de kust tijdelijk harde westelijke wind. De zelfde temperaturen als gisteren of iets lager. Morgen: Zon op: 7.40 Maan op: 15.23 onder: 17.11 ouder: 3.11 J O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT OG steeds ligt er dt Verklaring j ij van de Generale Synode der Ned, Herv. Kerk van 3 april 1952, waarin zij zich uitsprak voor een kerstening van het onderwijs. Ten aanzien 4 van het openbare on derwijs betekende dit dat de kerk hier nu eenmaal niet berusten moebt in bloedloze neutraliteit. En daar- ecn om drong zij er bij de deze school kozen, op ouders, die aan, telkens weer van de openbare school te vra gen, dat ook hier het onderwijs ge dragen zou worden door de erkenning van en de eerbied voor het Evangelie. Ten aanzien van de „kerstening" van de christelijke school wees de Synode op een mogelijk nodig blijkende ^herontdekking" van de Christus, in dien Deze door het struikgewas van overigens goedbedoelde christelijke overleggingen, usanties of tradities voor het kinderoog verborgen zou zijn gebleven. Ten aanzien van de eerste hier ge schetste taak nu de Kerk zorge, dat ook op de openbare school het onder wijs gedragen wordt door de erken ning van en de eerbied voor het Evangelie 1# na de Synodale uit- ipraak al aanstonds opgemerkt, dat dit een vrome wens was en voorlopig ook wel zou blijven, 01 nog duidelij ker, dat dit advies in de huidige situa tie niets anders dan een slag in de lucht betekende. Men bedoelde daarmee allermins: uit te spreken, dat het niet de taak der kerk zou zijn om ook to trachten op de openbare school een baan open te breken voor de voetstappen van onze Heer. Integendeel! Men was ten volle overtuigd van de bijbelse preten tie: De aarde is des Heren! Ook de openbare school. Men wilde echter aandringen op christelijke nuchterheid. Een vrome wens, hoezeer ook begeerd, is nog geen vrome christelijke werkelijk heid. En bovenal wild' men wijzen op de gevaarlijke situatie, die ont stond, toen de kerk geen bezwaar bleek tp hebben wanneer een gemeen telid zijn kind naar dei openbare school stuurde, mits deze keuze als ge- loofsbeslissing kon vvorden gezien. Ge vaarlijk, omdat hier gedacht werd vanuit een vermeende belofte, waar in de openbare school objectief reeds nu en hier zou delen- Een belofte, die men dan vanuit een romantisch ge kleurde verbondstheologie formuleer de in de triomfantelijke uitroep: „Al le kinderen van ons volk hoe ook beschouwd zijn kinderen des Ver- bonds!" LRAS bleek dat deze romantiek stuk moest breken op de keihar de werkelijkheid Zonder meer werd het duidelijk dat de apologeten van de openbare school er niet aan dachten, hun school in een integraal berkerste- mngsproces te iaten betrekken. Eén uur godsdienstonderwijs van de zijde der Kerk nu la, goed maar ver der „hands off". De openbare school blijft wat ze is: school voor allen, voor christenen en niet-christenen. Daarom kan hier van een overaccentuering van een bepaalde visie, in casu de bij belse, geen sprake zijn. Het toelaten hiervan zou met het verdwijnen van het universele karakter der openba re school gelijk staan. Wie van dit optreden der openbare school nog niet zou afweten, of bet in twijfel zou willen trekken hij leze eens enkele malen „Het Schoolblad". 2ie verder pag. 3, le kol.) (Van onze parlementaire redacteur) I |E overeenstemming die in de Stichting van de Arbeid bereikt is over een tegemoetkoming in de stijging van de kosten van ivensonderhoud in de vorm van een tijdelijke verhoging van de kinderbijslag beeft, naar wjj vernemen, betrekking op de huidige kinderbijslag van werknemers met een loon tot 16— per dag, 96.— per week o£ 4992.per jaar. De kinderbijslag voor deze categorie werknemers zou volgens de voorstellen van de Stichting van de Arbeid op 1 januari a.s. verhoogd worden met tien cent per dag en deze verboging zal slechts één jaar gelden. Deze verhoging van de kinderbijslag, die 36 miljoen kost, wordt gefinancierd uit de reserves van het kinderbijslagvereveningsfonds, welke reserves ƒ150 miljoen belopen. Het bedrijfsleven zal dus op 1 januari a.s. geen hogere lasten dragen. Wellicht zullen de reserves van het kinderbijslagvereveningsfonds pas in 1961 moeten worden aangevuld en moet dan door het bedrijfsleven op een verhoging van de premie van de kinderbijslag worden gerekend. Blijkens de bereikte overeenstem ming zU» de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties kennelijk van oordeel, dat ondanks de noodzaak tot bestedingsbeperking, een verruiming van de consumptie met 36 miljoen verantwoord moet worden geacht De aanvankelijke voorstéllen van de vak verbonden eisten een uitgave van f 60 miljoen, terwijl werkgevers-voorstel len bfj het begin van de besprekingen in de Stichting niet meer dan f -10 miljoen zouden kosten. Van meet af dacht men dan financiering uit het kinderbijslagvereveningsfonds. Op het bedrag van 36 miljoen vond (Advertentie) Halfweg tel- k 2907.341 prijsstelling (Van een onzer verslaggevers) D« minister van Economische Zaken laat momenteel een onderzoek instel len naar de vraag of de prijs va» een nienw merk margarine, dat onlangs in de handel gebracht is, buiten ver ponding staat tot de prijzen van reeds bestaande margarinemerken, mede in aanmerking genomen een redelijke te gemoetkoming voor eventuele kwali teitsverschillen. Indien de prijs van het nieuwe merk inderdaad buiten verhouding zou staan, dan zou dit tegen de geest van de gemaakte afspraken inzake de prijsstabilisatie indruisen, antwoordt de minister van Economi sche Zaken, prof. dr. J. Zijlstra, op schriftelijke vragen van de kamer leden Zwanikken (KVP1 en Roe mers (Arb.) De minister wijst erop, dat bij onderzoek rekening moei worden ge houden met de omstandigheid, dat bij de bepaling van de prijs van een nieuw produkt zekere arbitraire elementen onvermijdelijk aanwezig zijn in ver band met onzekerheden bij kening van aanloopkosten reclame kosten en researchkosten Mocht het onderzoek uitwijzen- dal de prijs van het nieuwe merk mar garine te hoog is, dan zal de minister tnet de betrokken producent nader overleg treden over de van dit produkt. Handelsmarge De minister zal tevens zijn aandacht schenken aan het verschil in handels marge en nagaan in hoeverre dit ver schil gerechtvaardigd is In -het antwoord op de vragen zegt minister Zijlstra ook, dat de afspra ken, die met het bedrijfsleven over de uitvoering van het prijsatabüisaüebe- leid zijn gemaakt, niet inhouden, dat ondernemers in overleg moeten tre den met het departement van Econo mische Zaken, alvorens zij een nieuw produkt m de handel brengen. De be slissing omtrent een zodanige stap valt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken ondernemers men elkaar bij het zoeken naar een compromis. Wellicht meent men, dat de verbetering van de betalingsbalans, die de laatste weken te constateren valt, ook naar het oordeel van de re gering een consumptievergroting van cieze omvang zal rechtvaardigen. Toen eenmaal het akkoord over het globale cijfer van rond 36 miljoen was bereikt, bleek het administratief moeilijk uitvoerbaar om alleen de laagst betaalde werknemers een toe slag te geven. De werknemersvakver bonden dachten nl. aan het geven van verschillende toeslagen, afhankelijk van inkomen en kindertal. De admi nistratiekosten van een dergelijke re geling bleken echter zo groot te zijn, dat men. van dit stelsel afzag. Ten slotte kwam men tot een tijdelijke ver hoging vaO de kinderbijslag van tien cent per dag over de gehele linie tot eên Inkomensgrens van 4992. Alvorens de Stichting van de Arbeid bovengenoemde voorstellen bü het kabinet zal indienen, krijgen de ver tegenwoordigers van de verschillende organisaties, die aan het overleg in de Stichting van de Arbeid deelnemen, gelegenheid om deze voorstellen aan hun besturen voor te leggen en hun oordeel hierover te vragen. Het ligt in de bedoeling, dat de Stichting van de Arbeid vrijdag a.s. de voorstellen schriftelijk aan het kabinet zal voor leggen. De reusachtige portretten van Rus sische leiders, die dezè week aan de voornaamste gebouwen in Moskou wa ren bevestigd in verband met de her denking van de bolsjewistische revo lutie op 7 november, zijn verwijderd behalve die van Lenin, Er waren o.m. portretten van maar schalk Boelganin, Mikojan en ver scheidene andere leden van het partij presidium. Er was echter geen afbeel ding van de ontslagen minister van Defensie, maarschalk Zjoekow. Als er geen afbeeldingen van de Rus sische leiders op de herdenkingsfesti viteiten te zien zullen zyn, betekent dit een breuk met een traditie. Het is mogelijk dat men opdracht heeft gegeven tot verwijdering van de portretten om voortijdige commentaar van het publiek over de toekomst van Zjoekow te voorkomen. SPANNING GEWEKEN De Amerikaanse marine heeft mee gedeeld, dat 7.009 mariniers, wier af lossing uitgesteld was in verband met de spanning in het Midden-Oosten, thans met hun negentien oorlogsbodems naar huis kunnen terugkeren. (Advertentie) SYRIË °n de westelijke mogend heden hebben gisteren beide hun voorstellen voor een onder zoek naar de Turks—Syrische „oorlogserifc'is" ingetrokken. Daar mee is het debat over het Mid- den-Oosren in de algemene "er- gadering van de Ver Naties ge ëindigd. De kwestie blijft wel op de agenda staan, maar het wordt onwaarschijnlijk W M v v ,y.v Dreigende wolken pakken zich letterlijk en figuurlijk samen boven het natuurmonument „De Beer" bil Hoek van Holland. Er bestaan namelijk plannen om een haven voor supertankers aan te leggen en als deze plannen ge realiseerd worden, zal „De Beer" met een voor West-Europa unieke vogelwereld, moeten ver dwijnen. De foto toont het siikgebied van „De Beer" met halverwege de horizon de Brielse Maas en op de achtergrond de duinen van Voorne. Bij K.B. is benoemd tot notaris bin.- nen het arrondissement Amsterdam, ter standplaats dp gemeente Amster dam H. van Steeg, kandidaat-notaris, wonende te Naarden, in de plaats van N. Schroder eervol ontslagen. De Opperste Sowjet heeft besloten, ter gelegenheid van de 40ste ver jaardag van de oktoberrevolutie, „een groot aantal kleine misdadi gers" amnestie te verlenen. Het zyn personen, die tot minder dan drie jaar gevangenisstraf veroordeeld zyn, vrouwen met kinderen onder de acht jaar en aanstaande moeders. De amnestie geldt voorts voor mannen boven de zestig, vrouwen boven de vijfenvijftig en kinderen onder de zestien, maar is met van toepassing op personen die wegens politieke misdrijven of voor moord met voor bedachten rade zijn veroordeeld. In het Wilhelminagas thuis te Am sterdam is overleden de 19-jarige mej. E. Raadsen. Zij was in een woning aan de Kerkstraat van de trap gevallen, waardoor zü ernstig aan het hoofd werd gewond. AAR de mening van de geneeskundige hoofdinspectie van de volksgezondheid kan op grond van de laatst bekende gegevens worden vastgesteld, dat de influenza in haar epide mische vorm thans wel overwonnen is Hier en daar komen nog wel wat nieuwe gevallen voor, maai* op het algemene beeld hebben zij geen invloed, Sedert het begin van de epidemie zijn bij dc geneeskundige hoofdinspectie ruim 600 sterfgevallen bekend geworden, waar van bjjna een derde van personen boven de lerilijd van 60 jaar. Zeer velen van de overledenen zijn ook lijdende geweest aan andere ziekten, zodat de influenza-intectie zeker niet de enige oorzaak van bet overlijden is geweest. Russische strijdkrachten zullen „drastisch" worden gezuiverd. Dit voorspelt de des kundige voor Oosteuropese aan gelegenheden van het Franse linkse blad Franc Tireur, Victor Aiexandrow. Het feit dat no ff steeds niet bekend gemaakt is welke nieuwe functie Zjoe kow zal krijgen is volgens hem het ge volg van „nieuwe moeilijkheden" die Chroestsjew ondervindt bü het uit voeren van zijn plannen. De commu nistische cel in het hoofdkwartier van de strijdkrachten zou de hesluiten van het parttüpresidium ten aanzien van Zjoekow niet eenstemmig willen be krachtigen. Dit is een gebeurtenis zonder weerga in de geschiedenis van de communis tische partij in de Sowjet-Unie en men kan. verwachten dat er drastische maatregelen genomen zullen worden, aldus Aiexandrow. De onverwachte weerstand van de cel op het hoofd kwartier zal Chroestsjew ongetwijfeld dwingen sancties toe te passen zoals Lenin en Trotski in 1919 tegen de mi litaire oppositie namen. Aiexandrow is verder van mening, dat de positie van maarschalk Soko- lowski, de opperbevelhebber, geschokt is. Sokolowski zou wellicht vervangen worden door Bagramian of Jadow. Voorts zou Chroestsjew een krachtige figuur willen benoemen tot hoofd van de politieke leiding van het leger. Het persbureau Reuter meldt dat vrüdag vele honderden hogere Russi sche legerofficieren in het Kremlin hebben vergaderd. Ter ere van de benoeming van maar. schalk Malinowski als minister van Defensie is gisteravond in de Russische hoofdstad een receptie en een banket gegeven, waarbij tal van prominente personen van leger en vloot aanwezig waren Maarschalk Sokolowski, waarvan Aiexandrow verwacht dat hy zal wor- nog Ook den vervangen, was gisteravond wel op het banket aanwezig, maarschalk Konjew, de opperbevel hebber van de strijdkrachten van het pact van Warschau, en een van de naaste samenwerkers van Zjoekow, bevond zich onder de gasten. De Egyptische minister van Defen sie, Amer, die een bezoek aan de Sow jet-Unie brengt, was de eregast van minister Malinowski. Het orgaan van de Engelse commu nistisclie party, de Daily Worker, meldt de ontvangst van onbevestigde berichten uit Belgrado als zou maar schalk Zjoekow uit het centrale co mité en het presidium van de Russi sche communistische party zyn ge stoten. Naar United Press uit doorgaans zeer goed ingelichte diplomatieke kringen in Belgrado verneem- zal maarschalk Zjoekow een functie krij' gen op administratief gebied in een van de militaire districten van het Ro. de Leger, of aan een militaire aca' demie. In zijn nieuwe functie, aldus de di plomatieke bron In de Joegoslavische hoofdstad, zal Zjoekow generlei in vloed hebben op de leiding van het leger en zal hy onder strikte controle van politieke en militaire instanties staan. Waarnemingsstations in de hele wereld is verzocht met ingang van dinsdag uit te kijken naar een nieuwe Russische kunstmaan. Dr. J. Allen Hynek, directeur van het Snuthsom i Observatorium te Cambridge in de Amerikaanse staat Massachusetts, .ceft de oproep laten uitgaan in verband met de aanhouden de geruchten en berichten dat Rus land in verband met de viering van de oktoberrevolutie op 7 november een nieuwe satelliet zal lanceren. dat het debat heropend tal geacht, worden. Zeven westelijkt landen hadden oorgesteld de bemiddeling van secre taris-generaal Hammarskjoeld In te roepen. Syrië werrte een commissie van onderzoek. Syrië diende begin deze maand zfjn klacht In, waarin Turkije ervan be schuldigd werd met steun van de Ver. Staten een aanval op Syrië voor te oereiden. De Sowjet-Unie heeft Syrië de gehele tijd krachtig gesteund. De westelijke landen hadden steeds verklaard, dat de crisis door de Sowjet- Unie kunstmatig in het leven was ge roepen. Tijdens het debat drong Indonesië er gisteren namens het Afrikaans- Aziatische blok op aan, dat niet over de twee resolutiegestemd zou worden. De Turkse afgevaardigde, Selim Sarper, betuigde Indonesië dank voor „de verstandige suggestie". Hij sprak, de hoop uit, dat de bespreking waarde vol geweest zou zijn, loordat dj de aandacht van de wereld gevestigd heeft op de werkelijke reden van het Turks- Syrische geschil. Syrië stemde ermee in, dat er niet over zyn klacht gestemd zou worden, waarna ook de resolutie van de zeven westelijke landen met in stemming werd gebracht De Amerikaanse .afgevaardigde Ca bot Lodge heeft de pers meegedeeld, dat Amerika tevreden is over het ver loop van het debat. Hij is van mening - dat de instelling van een commissie van onderzoek aan de Syrische klacht een gewicht zou hebben toegekend, dat zij niet heeft De weg is nu vrij joor bemiddelen door koning Saoed, zei hij. Volgens een officiële woordvoerder van de Russische regering hébben de Turken het Syrische dorp Kaneitra donderdagavond een halfuur lang bc schoten. De woordvoerder zei, dat de' Syrische politie en burgerwacht zich f onmiddellijk naar hett dorp begaven.,. Hij maakte geen gewag van doden btj gewonden. De woordvoerder verklaarde voorts, dat vier Turkse vliegtuigen.'en. teenrjy onbekend buitenlands toestel dqnder-d dag onafhankelijk van elkaar het Sy« rische luchtruim hebben geschonden.1 „Om schijn te vermijden"" De commandant van de Koninkiyke Marechaussee te 's-Gravenhage heeft de procureur-generaal te Amsterdam verzocht het onderzoek naar het auto ongeval, dat aan majoor K. is over komen, te doen geschieden In volledige samenwerking van de Kon. Mare- ohaussee en de rijkspolitie, „opdat zelfs" de schijn van gebrek aan objectiviteit zal worden voorkomen". De procureur- generaal heeft aan dit verzoek onmid dellijk voldaan, zodat het gemeen schappelijk onderzoek reeds in volle, gang is. De brigadecommandant van de Kon. Marechaussee te Utrecht verzocht na mens de officier van Justitie aldaar aan de volgende personen zich met hem in verbinding te stellen: 1. de bestuurder en mede-inzittende van ï)ê§t§j§uto (aan de achterzijde voopsien yan een rolluik), die oogge tuigen van het es^eval zijn geweest. 2. De dame, besttaarster van een per- 'aoaenauto, vermoedtelyk merk Vaux- jnall V of Ford Consul, komende uit [de richting Woerdem, die na het.onge il ter plaatse ''Assistentie verleende asm het slachtoffer-. Zij droeg een kort bfU)n jasje Telefonisch bericht wordt mgewsefit Pp nr. 030—13941, Ceial Bayar is vrijdagavond door het Turkse parlement voor de derde ach tereenvolgende maal gekozen tot pre-" sldeni van Turkiie. De 74-jarige pre sident werd herkozen met 413 tegen 0 stemmen. De oppositie onthield zich van stemming. Een aantal automobilisten te Stadskanaal beeft gisteren zijn misnoegen uitgedrukt over het in werking getreden voorschrift Inzake de maximum snelheid. In traag tempo en onder luid ge- claxoneer werd een rit door Stadskanaal gemaakt, waarbij borden met slagzinnen werden meegevoerd, die de ontevreden- -id over de maximum snelheid van 50 kilometer uitdrukten. Zo als bekend is, hebben dé plaatsen in de Groningse kanaalstreek een zeer uitgestrc* lintbebouwing Ioezw auuuv* ruggu, ujj ddu, wiKens Kinderbi s ag één jaar omhoog 10 ct. per dag fSSlt?A.v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1