Nieuwe onthulling van Sowjet-Unie Wegens tegenwerkingen Maarschalk bekent zijn „grove f POLITIEKE BANKROETIER en AVONTURIER om: een zo zwaar eerste Hond tërug met valscherm? Auto in sloot: drie doden Voor de laatste mm ,Koniiig Hoés&eilf een verrader?'?; m 20 mensen - juist uit de kerk - raakten te water m van Japanse zeelieden ten einde Onderzeeboot na 17 jaar nit dienst GEEN PROTEST I Wind zal morgen weer toenemen altijd even lekker M ik y m m ■m, m MAANDAG 4 NOVEMBER 1957 v_ VIJFTIENDE JAARGANG No. 3834 r ma Vleiers tevend terug? Dierenbeschermers: m wk I Egyptisch radiostation: Botterdam; Wttte de Withatraat 30 - Telef, 113700 (4 LI Postbus 1112 Postgiro. No. 424510 Klacntendlenst abonnementen 18.3019,30 Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygenaplein 1 Telef. 183467 (8 LI Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtend lenst 1830—19.30 o. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week. f 2.65 per maand. f 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verachtlnt dagelilk» Directeur: H. DB RUIG (Geldig tot morgenavond) ONBESTENDIG. T.V. Aanvankelijk opklaringen en een matigetot krachtige zuidwestelijke wind, later weer meer bewolking. ,-TUv delijk regen en mogelijk weer tot stormachtig toene- mende wind tussen zuidwest en zuid. Iets koudere nacht. Morgen overdag ongéveer dezelfde temperaturen als vandaag. Morgen: Zon op: Maan op: 16.07 O O' Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRÜ1NS SLÓT miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiijiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiii !>5 1 ARSCHALK ZJOEKOW, «He vorige week als Sow I\r jetminister van Defensie werd ontslagen, is ook uit het presidium en het centrale comité van de Rus* aische^ communistische partij gezet. Li een resolutie van het centrale comité wordt Zjoekow ervan Beschuldigd het werk van de parti; en de ontwikkeling van de communistische leer in het leger en op de vloot té heb. ben tegengewerkt. Vérder wordt gezegd^ dat de maarschalk verwaand was geworden en zich beschouwde als de enige held in de Sowjet-Unie, die alle overwinningen op zijn naam had staan, welke m werkelijkheid door het volk en de strijdkrach ten onder leiding van dé partij waren Behaald. -MAARSCHALK ZJOEKOW ...hekent schuld... Het partijblad Prawda heeft in een. hoofdartikel verklaard, dat Zjoekow al zijn fouten heeft er kend ,exi vóór zyn eigen afzetting heeft gestemd. Zjoekow was samen met Staiin verantwoordelijk voor de Russi sche nederlagen in de eerste sta dia van de tweede wereldoorlog, zegt maarschalk Kcnjew in een afzonderlijk artikel ir de Prawda Het Kremlin. zou, naar verluidt, reeds bezig. zUn het rode leger te zuiveren van' officieren, die ervan kousen worden verdacht tot het kamp van Zjoekow te behoren. nö de wijzigingen In de hoogste legerleiding aal waarschijnlijk In de eerste plaats- de 57-jarige maarschalk •SU Sokolowski betrokken zijn. Uy was in de oorlog stafchef en is een vzn Zjoekow's voornaamste mede werkers geweest. Overal in Rusland zijn gisteren partijbijeenkomsten gehoadeit, waar resoluties werden aangenomen ter ondersteuning van het ontslag van Zjoekow.'- Het besluit om Zjoekow uit hei centrale comité en het partijpresidium te zetten, is eind oktober door het centrale comité genomen tijdens een bijeenkomst waar overlegd werd over methoden óm het. politieke partijwerk in leger en vloot te verbeteren, is zaterdag officieel meegedeeld. In de resolutie wordt gezegd dat Zjoekow het vertrouwen dat de partij in hem gesteld had niet waard bleek te zijn en zich ontpopte als een poli tieke bankroetier met een neiging tót avonturisme in zijn opvatting van de belangrijkste buitenlandse politie ke problemen van de Sowiet-Unie alsmede in zijn leiding van het minis terie van Defensie. Derhalve, aldus de resolutie van het centrale comité, is besloten Zjoe kow'zijn lidmaatschap van het cen- trale-.'comité en van hét presidium te ontnemen. Aan het secretariaat van het centrale comité is opgedragen ander werk voor hemte vinden. Het centrale comité is met alge mene stemmen tot de conclusie geko men. dat de persoonsverbeertijklns van Zjoekow In het Russische leger ®et ?Un persoonlijke medewerking cn deelneming werd beoefend; Zjoe kow werd ..dank zü de hulp van vleiers en pluimstrijkers" in lezin gen, rappe-ten, artikelen, films, pam fletten en boeken hemelhoog gepre- «n. Zijn persoon en zijn rol in de irate patriottische oorlog werden te veel geroemd. '•Bovendien, aldus de resolutte werd de; ware geschiedenis van de oorlog verdraaid en werden de verbijsteren de prestaties van het Russische volk en' vande strijdkrachten en hun commandanten aanzienlijk verkleind In de resolutie wordt voorts ge legd, dat het' centrale comité van oordeel is dat het politieke werk en de1 activiteitenvan de partij in leger vloot uitgebreid en verbeterd moe ten worden. i* Zie verder pag. 3, 4è fcol.) (Advertentie) r In de Vliet tussen Delft en Rijswijk Is zondagmorgen een veerpont, waarop minstens twintig mensen stonden, ge zonken. Een van de passagiers, de 58-jarige mevrouw C. Th. van Zon, Is verdronken. De overige opvarenden wisten zwemmende de kant te berei ken of werden door anderen gered. Omstreeks 11 uur, toen een gere formeerde kerkdienst in de aula van het christelijk lyceum aan de Delft- weg was beëindigd, begaven tal van mensen; die aan de overkant van net Jaagpad wonen, zich naar het pont je. Daar vrijwel tegelijkertijd een dienst was geëindigd in de r.-k. kerk aan de Tematestraat, was het zeer druk. u, tie 17-jarige zoon van veerman Van V elzen, die de passagiers zou overva ren, waarschuwde dat er teveel per sonen op het pontje waren, dat bere kend is op 12 personen. Nauwelijks washet bootje van de kant geduwd of het begon té zinken en te kapseizen. Er ontstond een hevige paniek aan boord. Ieder tMEohtte zich te redden doch gelukkig waren er enige mensen die konden zwemmen en weidra hun tegenwoordigheid van geest herwon nen. Deze gingen opnieuw te water om andere drenkelingen te redden. Een 78-jarige werd gered met een kleine jongen In-de armen. Omwonenden alarmeerden de politie in Delft en Rijswijk. Toen de gékantelde boot werd om gekeerd, vond men het lichaam van mevr. Van Zon. N de Sowjet-Unie is gisteren een tweede kunstmaan afgeschoten, ditmaal met een hond aan boord. De nieuwe kunstmaan weegt 508,3 kg, achtmaal zoveel als de eerste, die op 4 oktober werd afgeschoten. Zij beweegt zich op een hoogte van 1600 km met een snelheid van 28.000 km per uur. In de aardsatelliet bevinden zich vele instrumenten, die in code signalen gegevens naar de aarde zenden, o.m. ovei de gedragingen van de hond, die de start beeft overleefd. Zaterdagavond omstreeks zeven uur zijn drie personen om het leven ge komen bü een auto-ongeval in de buurtschap Achterland onder de ge meente Groot-Ammers (Z.H.). Door 'n oneffenheid in de weg sloeg een per sonenauto, bestuurd door de 60-jarige heer J. v. d. Mark uit Langerak, over de kop en kwam In een diepe sloot terecht. De bestuurder, zijn 12-jarig doch tertje Greetje en een 7-jarig buur meisje, Aantje Witzier, kwamen daarbij om het leven. Hoewel vrij spoedig hulp kwam opdagen, duurde het geruime tijd eer men de slacht offers kon bergen. Zij waren toen reeds overleden. Zaterdagavond Is de auto van de heer Smit uit Meppffl bij Rollekate de Dedemsvaart in gereden. De heer S. kon zich met toegeschoten hulp red den, doch toen zijn echtgenote, mevr. SmitBerghuis, uit het water was ge haald, blèken haar levensgeesten reeds geweken te. zijn. De 38-jarige Mil va-verpleegster, mej. T. van Ensbergen uit- Spijkenisse. werd, toen zij vrijdagavond op de Wou- denbergseweg bü Austerlitz uit een autobus stapte en achter deze bus om liep, door een auto gegrepen én gedood. De auto sloeg enige keren over de kop en werd zwaar beschadigd. - De be stuurder bleef ongedeerd. Zondagmiddag zijn op de Binnenweg te Behnebroek twee motorrijders tegen (Advertentie) elkaar gebotst. De 44-jarlge W Muddé uit Bennebroek overleed ter plaatse. De 31-jarige P. Goossens liep een been- breuk en een kaakfractuur op. Op de Voorstadslaan in Nijmegen is de 76-jarige H. Jansen, toen hij/ plotseling de wég overstak, door:één auto gegrepen. Hij kwam op de motor kap terecht en werd op straat geslin-,.- - gerd. In het ziekenhuis is hljTovèE»' leden. Zaterdag isbü een autobotsingOp-dél!: Rottèrdamseweg - bij .het .vliegveld" j; Ypenbürg één persoon gedood; vier ari^ deren werden ernstig gewond. - Eén,'".- vrachtauto met aanhangwagen, bé-^»' stuurd door de 19-jarige J, H; G. B: uit^s HUlegom stond stil op de. rijweg,'. Erapl- personenauto botste tegen .dé-laanhatig-'- wagen. In de personenauto zatenTzéS.^ studenten uit' Delft Het slachtoffer w'ps/l' dé 20-jarige A; van D. uit Amsterdam/: Geleerder in ie westelijke we reld hebben er. oyer het algemeen hun grote verbazing over uitge sproken, dat '.defRüssèn' in staat zijn gebleken een zo zware satel liet af te schieten/ De sateUiet Is in werkelijkheid een grote raket zo zou men alt medede lingen van Moskon kénnen opmaken. De hond en al de instrumenten be vinden zich .waarschijnlijk In het voorste deel van de raket. Radio-Moskou maakte het nieuws óver de tweedé kunstmaan, gister morgen omfacht- uur,:Ned.; tijd be^ ken/1.. W'h --- Volgens "de Nradio-' hébben Russische* geleerdën^uit-demgnalén- van de .1 kunstmaan opgemaakt, ;Öat de hond, die zich in een speciale cabine met luchtverversing, bevindt, het goed maakt Aan en in het lichaam van de hond zijn kleine instrumenten '-aange bracht die de werking van de be langrijkste organen en dé bloed druk registréren en doorgeven aan de zender van de satelliet De hond (een teef) is zodanig ge traind, dat zij slechts eet als er een bel in haar cabine rinkelt. De hond' is van een ras dat" in de poolgebie den als sleehonden wórdt gebruikt. Het dier heeft al enige raketvluch- ten meegemaakt. Een Russische geleerde beeft tegen een verslaggever van het Westduitse persbureau DRA gezegd, dat de hond aan eén valscherm naar de aarde terug zal keren, nadat -Spoetnik nummer twee door middel van een speciaal ra dio-signaal beeft meegedeeld, dat de hond de kunstmaan verlaat, Zie verder pag 3, 5e kol.) Vh I^CÉ De staking van 84.000 Japanse zeê- lieden is zaterdag geëindigd. Er komt een loonaverhoging van ongeveer 15 pet. De vakbond had 20 pet. geëist en de reders hadden aanvankelijk gezegd dat zij niet meer dan 13 pet. konden geven. Bij K.B. is met Ingang van 1 novem ber 1957 benoemd tot gouverneur der residentie de luitenant-generaal C. J. Valk van het wapen der artiUerie. (Van een onzer verslaggevers) DE vlaggen zijn zaterdag gestreken op Hr. Ms. onderzeeboot O 21: deze oorlogsbodem, die meer dan 17 jaar deel heeft uitgemaakt van de Kon. Marine en In de oorlogsjaren een Mr. dr. W. Hugenholtz, voorzitter van de wereldfederatie tot bescherming van dieren, heeft verklaard dat zijn fede ratie waarschijnlijk niet zal proteste ren tegen het meevoeren van een hond in de tweede Russische kunstmaan. Het mag als algemeen bekend wor den verondersteld dat de wereldfede ratie zich verzet tegen proeven met en op dieren, dïe niet strikt noodzakelijk zijn voor de gezondheid van de mens. Daar echter dag in, dag uit duizenden en duizenden dieren worden opgeof ferd voor farmaceutische en industriële doeleinden, is het de wereldfederatie onmogelijk om telkens weer opnieuw haar stem tegen te laten horen, zoals in dit geval, aldus mr. dr, Hugenholtz. actief aandeel hóeft gehad In de strijd, is thans buiten dlenat gesteld. Vele ledèn van dé óorlogsbemait- ning en de commandant van de O 21 in oorlogstijd, de tegenwoordige commandeur J. F. ,van Duim, waren zaterdag aanwezig .toen de mandant van de onderzeedienst, lt. ter zee, N. Gregorgy bij het monu ment voor de gevallenen op het ter rein van de onderzeedienst in Rot terdam een toespraak hield, waar in hij vooral-wees op het aandeel dat- de O 21 heeft gehad in de strijd >40'45. Vijf schenen; (14:500 brt.) en een Duitse onderzeeër, de U95, werden tot zinken gebracht. r Nadat -commandeur -Var» Duim ver teld had dat de 21 in de oorlog op de Noordzee, de Middellandse -Zee en de Indische wateren gepatrouilleerd heeft, herdacht hij de gevallen, mak kers en legde een krans bij het mo nument. De leden van de oorlogsbemanning hebben vervolgens voor dé laatste keer aan boord van het schip vertoefd,' waar zoveel lief en leed was gedeeld. Boven deks leidde de hoofdvlootpredikant, ds. J. H. Sillevis Smit, een korte dienst. Dé predikant herinnerde- eraan Ds. Sillevis Smitt hield op het dek van de O 21 een'korte dienst. dat hij met dit schip tüdèns de -oórlóï. een aantal reizen heeft gemaakt. .„We. i wilden het dikwijls niet weten -;voor: elkaar, maar in deze 'kleine hebben we menig angstig uurtje ddpr^'è gebracht. Tegen 'dèwandenvan"-/dit.; schip zijn heet wat ruwé woorden, gë^/; olingerd, maar; er zijn ook heél-^yiaÏ T: stille gebeden gezegd." vV..-- Dé predikant las ten slótte psalm él' T en hij overhandigde de scheepsbübel-; van de O 21 aan de tegenwöórdigé..: commandant, lt. ter zee. tweede klasse D. Schrijvershof. K' 'SU ffilÊÊSÊÈlilaÈk''' - Bet Egyptische radiostation „De step(> van de Arabieren", heeft koning Hoeg^i sein van Jordanië gisteren een üvemv) der" genoemd. „-VV %'W De nieuwscommentator van het raj-' diostation, Ahmed Riad, zei da# er in 1950 helden in Jordanië waren dié voorkwamen dat koning Abdoellah V (de grootvader van Hoessein) een vre desverdrag met Israël sloot. v ,„Er zijn nog helden ih Jordanië, dtiéTf* zijn kleinzoon kunnen verhinderen' een dergelijk verdrag te tekenen", al-'-" dus de commentator. (Koning Abdoel-S*i lah werd in 1950 vermoord). De commentator beweerde dat ko-* ning Hoessein en de Jordaanse premier i Samir El Rif medio september een gé^ C helme ontmoeting hebben gehad metT de Israëlische premier David Ben Goerlon èn de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Golda Méir in de Jordaanse stad Nabloes, en daar een overeenkomst bereikten van drie plin ten: liquidatie van het probleem der Arabische vluchtelingen, het aankhó-f< pen van betrekkingen tussen Israël en-: Jordanië, en het openstellen der ph-TV derlinge grenzen.- - "tt..TtTTr^- Volgens Said zou koningHoessein^ voor ;;dit verraad tegenhet Axablscht volk van Jordanië"- 30 mihoen dollar - i vm ;do Vererdgde Staten- ontvangen»-'.. V 7.44 II nu ook uit. de gezet parti HOND I fonlosienjke afwisseling doperwtjes ger.okken va. .UXf 3-, TZ'.-V sSSitf JSTllTS Knikkerende kinderen ia de De Kock- straat te Den Haag vonden vrijdagmiddag in het luchtrooster van een kelder twee zakjes. Tot hun verbazing zaten in deze zakjes velé sieraden, zoab ringen, broches, hangers, oorijzers en dergelijke. De edel stenen of half-edelstenen bleken verwij derd te zijn. Nadat de kinderen hun vondst aan de moeders hadden laten zien, werd de politie op de hoogte gesteld. Een onderzoek heelt inmiddels aangetoond, dag de sieraden waarschijnlijk van een Inbraak in een Juwe- Ucrswldkel afkomstig zijn. Het aantal ge vonden ringen bedraagt enkele honderden. s f V( T ,-¥r OP de Oceaan bevindt zicb een omvanc- rjjlc depreuiesebied, waarvan de kern vanmorsen met een iuchtdrukwaarde van iets minder dan 970 mbar op ongeveer 700 kilometer ten westen van Schotland lag. Actieve randstoringen ervan bewegen van de Golf van Biscaye over Engeland naar net Noordzeegebied. Een van deze storingen trok vanmorgen vroeg dicht langs'de kust van Holland en Zeeland. De wind nam daar tijdelijk toe tot zware storm, dit is windkracht 10. Den Helder meldde tijdens een bui bij het over trekken van een koufront een windstoot van 41 meter per seconde (ongeveer 150 kilometer per nur)." Boven de Golf van Biscaye ontwikkelde zich vanmorgen een nlenwe storing en daar de algemene luchtdrukverdeling boven West-Europa nog vrijwel niet ver andert, mag' verwacht worden, dat deze storing ongeveer dezelfde baan zal volgen als zijn voorganger. Na een tijdelijke afne ming zalde wind morgen dan. ook weer gaan toenemen, en rallen ook de regenkan sen weer grote* worden. Y' A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1