Legerklacht en Slechts acht stemmen waren tegen KAMER AKKOORD MET ONTWERP DELTAWET Dr. Kortenhorst wenste JielemoIk% menu Minder spanning onder de Nederlanders in Djakarta m GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING Compromis tussen V.S. en Rusland? Stukken meteoriet vielen in Gooi Vastbesloten tot ongestoord proces van vooruitgang Amerika kan zijn achterstand inhalen sis Prof. Romme had grondwettelijke bezwaren Ruimtehond9 binnen week terug Indonesische premier bindt in '■m ml D WOENSDAG 6 NOVEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3830 Öntivapeningskwestie mm j&pall mm :mË Botterdam: Witte de Witt)straat 80 Telet. 115700 (4 L) S?5^8 y12 Postgiro No. 424519 KJachtendlenat ahoncexTictiten 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 V^iavMihiige|Huygen3pl«ln 1 Telef. 183467 (S L) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 u lOachtendienst 18.30—19.30 u, Telef. 362569 Schiedam. Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementapifo 61 cent per week. 2 65 maand 7 Ju per Kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verachüst dagelijks Directeur: H. DB RUIG (Geldig tot morgenavond). RUSTIG WEER. Koude nacht met bier en daar mist. Overigens lang zaam toenemende bewolking met morgen in het oosten van het land tijdelijk enige regen. Weinig wind en ongeveer dezelfde middagtemperaturen. Morgen: Zon op: 7.47 Maan op 17.04 Onder: 17.04 Onder: UI ■J: 0> O Hoofdredacteur: Dr. J. A. JÉ. J. S BRUINS SLOT- NS bereiken voortdurend klachten J over ons leger. De klachten zijn van allerlei aard. Hoofdklacht is dat de dienstplichtige soldaat te weinig te doen heeftl Ook over herhalingsoefe ningen beklagen velen zich dat zij hun tijd hebben verdaan met niksen. Er is veel administratieve rompslomp. Dat zijn allemaal klachten, die er altijd geweest zijn. Maar de vraag moet wel gesteld worden of degenen, die de schema's voor de oefeningen opmaken wel voldoende rekening houden met de geestelijke en psychologische as pecten daaraan verbonden. Het is duidelijk dat wij met het oog op de paraatheid van de troepen na een zekere eerste oefentijd een sta dium bereiken .vaarin er voor de soldaat minder" te doen komt. Zijn functie bestaat dan in bet aanwezig zijn, in het paraat zijn. Men tracht uiteraard die periode zo nuttig moge lijk te besteden. Maar men krijgt wel de indruk dat dit meer op papier in orde Is dan in werkelijkheid. EN andere klacht die ons ter ore kwam, is deze dat het met de in terne voorlichting in ons leger maar slecht gesteld is. Zo hoorden wij dat met name de voorlichting over de NAVO bij de gehele landmacht zeer slecht Is. En dat ls een bedenkelijke zaak. Want de Nederlandse defensie inspanning heeft alleen zin in NAVO- verband.* De Nederlandse soldaat en vooral het kader moet daarover voor gelicht worden. Want men kan alleen goed soldaat en goed onderofficier en officier zijn als men de zin van zijn werk verstaat. Een goede voorlichting is dan ook noodzakelijk voor het moreel van de troep. Zij heeft ook in voldoende mate ontbroken met betrekking tot de be noeming van generaal SpeldeL Eh daar was zij juist zo nodig om allerlei kankerpraatjes te voorkomen of uit de weg te ruimen. Het is jammer dat men daar in Den Haag onvoldoende begrip voor schijnt, te hebben. En dat, terwijl de communisten meesters zijn op het gebied van de psychologische oorlogvoering. Een oorlogvoering waarmee zij niet wachten tot de Ne derlandse soldaat aan het front staat. 4 w£N^4erd<v_zeereipriigeifgritf L heeft betrekking op een aantal dér instructiefilms. Wij moeten ons behelpen met Amerikaanse en Engel se films, die dus gemaakt zijn voor Amerikaanse èn Engelse soldaten. Het commentaar daarbij wórdt in het Nederlands gesproken en dat niet zon der bravoure. Een voorbeeld uit een film over dé gevaren van de atoombom. De Neder landse stem zei onder meer: „En dat is dan een mooie stad om er eens een eitje op te gooien, een atoomeitje nog wel...." „Ja en als je dan dicht bij bet mik punt van de bom ligt, dan ben je de sigaar. gn een brandende sigaar nog wei". „En als- je deze instructies niét op volgt, dan krijg je een titel voor je naam. De Utel wijlen. En dat is niet zo mooi...." De films wekken de Indruk dat al leen, maar de sufferds sneuvelen. Als je alles volgens het boekje doet, kan je niet gauw iets gebeuren. Deze indruk wordt bewust gewekt. Bij een van de films wordt gezegd: „Maar dè stommelingen leven niet lang, die verdwijnen vanzelf". jQE Nederlandose en de Australische regeringen hebben vandaag in Den Haag en in Canberra een gemeenschappelijke verklaring gepubliceerd, waarin zij bet voornemen te kennen geven de samen werking op het gebied van beleid en bestuur in Nieuw-Guinea te versterken. Deze gemeenschappelijke verklaring is bekendgemaakt op het ogenblik, waarop de minister van Zaken Overzee, mr G. Ph. Hel ders, in het Australische gebied van Nieuw-Guinea is aangekomen, waar hij morgen in Port Moresby besprekingen zal voeren met zijn Australische collega, de heer Paul Hasluck. De beide ministers zul len in de loop van volgende week tezamen naar Canberra reizen, waar de besprekingen zullen worden voortgezet. Minister Ztflstra heeft gister middag de uitbreiding van Rip. pens planofabriek in Ede ge opend. Na de plechtlrheid be speelde de minister een gloed nieuwe vleugel. Naast de minis- ter dè directeur van, de fabriek, de heer J. J. Rippen. (Zie ook elders in dit nummer). EZE zogenaamd flinke manier van praten, zal iedere" normale sol daat of doen walgen of met angst ver vullen voor zijn superieuren die dus kennelijk zo over de dood denken. Er is een film, die „Eerste hulp aan het front" heet. Elke rekruut krijgt deze na een paar weken al te zien. En heel wat vallen bij die vertoning flauw. Er zijn officieren die zeggen: „Je moet die kerels nou eenmaal harden maar waarom worden de soldaten op dit zien van al dit vreselijke niet op een menselijke manier voorbereid? Ze zijn er immers zelf zo bij betrokken. En ze zijn toch eigenlijk de kinder schoenen nog maar ternauwernood ontwassen. Dat zakelijke en z.g. flin ke praten over - sneuvelen £6° „kwestie van pech hebt en" - ver knoeit het moreel van de soldaat- Als wij de Nederlandse soldaat wil len verzoenen met de noodzakelijkheid van ónze defensie en van zijn taak daarin, zullen we dat anders moeten doem Dan zal hem die noodzakelijkheid moeten worden duidelijk gemaakt en dan zullen zijn leidslieden zich moeten tonen als mensen die zich hun gees telijke verantwoordelijkheid voor jon ge mensen die zij in een vreselijk be drijf moeten leiden, bewust zijn. TWSDAGAVOND is .te New York van gewoonlijk goed.in- gelichte zijde vernomen dat dè Sowjet-Unie en de Verenigde Sta ten hebben ingestemd met een plan afkomstig van de afge vaardigden van India en Canada in de V.N. om het aantal in de ontwapeningscommissie vërte- genwoordigde landen met tien uit te breiden. Aanvaarding van dit plan xon dus betekenen dat de Sowjet-Unie weer bh de onderhandelingen over de ont wapening zal worden betrokken. Aan het bovenstaande werd door de zelfde bron toegevoegd, dat de even tuele uitbreiding van de commissie tot 22 man geenszins inhoudt .dat het Wes. ten is gezwicht voor het Russische ul timatum van maandag jL, doch alleen dat de Westerse landen thans willen zien of de Sowjet-Unie bereid is deel te nemen aan een vastberaden poging om in groter verband overeenstemming over de ontwapening te bereiken. Naar verluidt voorziethet voorstel ook in uitbreiding van de sub-commis. sie voor de ontwapening, die thans uit vijf leden bestaat en door de leden van de ontwapeningscommissie wordt samengesteld. i-« EN zeer ernstige misstand is nog EL, steeds het vloeken. Er wordt naar hartelust gevloekt tegen minderen. Of ficieel, is het verboden, maar een soldaat kan er weinig tegen beginnen. Want wil bij zijn beklag uiten over het gedrag van zijn kapitein, dan moet hij dat beklag indienen bij die kapitein. En dat leidt tot de een of andere vorm van weerwraak. Natuurlijk mag Schade aan motor en auto (Van onzè correspondent) Een kapper uit Huizen, die gister avond met een duopassagier op de mo tor op de grote rijksweg door het Gooi reed, zag plotseling een gloeiend voor werp in de lucht, dat zich met grote snelheid in zijn richting bewoog. Nog voor hij zijn voertuig tot stilstand kon bréngen, werd de koplamp van de mo tor door het projectiel vernield. De politie, die aanvankelijk wat De verklaring heeft de volgende in houd: 1 De Nederlandse eri Australische regeringen baseren hun politiek ten aanzien van de gebieden op Nieuw-Guinea, waarvoor zü ver antwoordelijk zijn, op de belangen en onvervreemdbare rechten van de inwoners van die gebieden in overeenstemming: met. de bepalin gen en de gebat van het Handvest der Verenigde Naties. 2 Nederlands. .^.Nieuw-Guinea, het Australisch trustgebled Nieuw- Guinea én Papoea zijn geografisch en etnologisch verwant eh de toe komstige ontwikkeling van de be volkingen van deze gebieden zal gebaat zijn met; samenwerking op het gebied van beleid en bestuur. 9 Daaróm voeren 'de Australische en Nederlandse regeringen «n rij zullen dltopkjütde tofcpdvrt^blij- vexrdoén èetfbririd-datgcöncnt op de politieke,,èwmémiische, socialeen'ópvcHedktindlèè vooruit gang van d'e bevolkingen van hun gebieden op een wijzé, die reke ning houdt, inet deze etnologische en geografische verwantschap. 4 Tegelijkertijd zullen beide regerin- jgen de samenwerking, welke er thans bestaat tussen hun bestuurs organen in die gebieden, voort zetten en versterken, e Daarbij zijn de beide regeringen vastbesloten éen ongestoorde ont- wikkeling van dit proces te bevor- déreri, totdat de inwoners vande betrokken gebieden in staat zullen zijn over hun eigen toekomst te beslissen. Gunstig perspectief Een woordvoerder van het .ministe rie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft naar aanleiding van de pu blicatie van de verklaring erop gewe zen, dat reeds geruime tijd gestreefd wordt naar een samenwerking.op be stuursgebied op het eiland, door Ne derland en Australië. Reeds ih .1953 werd met dit streven een aanvang ge maakt. V Volgens de woordvoerder «al deze samenwerking gunstige perspectieven bieden. Zij strekt zich volgens de reeds in 1953 gemaakte afspraken uit tot be paalde terreinen van .bestuursbeleid. Het ligt in de bedoeling op het gebied yan de ontwikkeling van de landbouw, van -het gezondheidswezen, de quaran taine-voorzieningen en de opvoeding tot een uitwisseling van gegevens te komen. De samenwerking zal rich voorts ook uitstrekken tot het verbeteren van de sceptisch stond tegenover dit relaas, kwam kort daarna tot andere gedach ten. Er meldde rich even later nl. een automobilist, die verklaard^ dat men in het donker op de rijksweg op hem had geschoten, te oordelen althaos naar een flink gat in een van de auto ruiten. De politie stelde vast, dat het geen kogel kon zijn geweest,omdat het gat een langwerpig® vorm ver toonde. Verband leggende tussen beide aan giften, stelde de politie zich in verbin ding met de Utrechtse sterrenwacht. Van deze zijde werd gewezen op de mogelijkheid van een stuk vallend me teoriet. Deze oploming heeft de politie voorlopig maar als de meest waar schijnlijke aanvaard. verbindingen tussen de delen van het eiland, waarmee reeds vier jaren ge leden een begin is gemaakt door de in stelling van een geregelde lucfa(ver binding. Het ligt In de bedoeling de op deze gebieden reeds begonnen sa menwerking te consolideren en uit te breiden. De thans bekend gemaakte gemeenschappelijke verklaring zal daartoe meer mogelijkheden bieden. Er -wordt op gewezen dat op bestuurs gebied nog meer dan tot dusverre con sequenties kunnen worden getrokken uit de etnologisch en geografisch ge lijke gesteldheid van Nederlands en Australisch Nieuw-Guinea. MIN/STER DIJLLES: De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Dulles, heeft ver klaard, dathet er naar uitziet alsof de Sowjet-Unie op het gebied van pro- jectjelen^tq^enige: opriphten, dexjtLS. vooruitIs.Tr De AmérBóinèh zóddën zdi: evenwél Iran achterstand kunnen inhalen. Dulles achtte het wenselijk, dat En geland en andere. Europese bondgeno ten worden voorzien van ballistische projectielen met. middelgrote reikwijd te,: De kwestie van het opslaan van kern wapens in Europa ten behoeve van de NAVO wordt nauwkeurig bestudeerd. Hij was van mening, dat er zich niet binnen afzienbare tijd nog eens een situatie zal voordoen, waarin het Wes ten een machtsoverwicht zal hebben als in 1948 en 1949. fx-. .„../fig De minister van Verkeer en Waterstaat, mr. J. Algera, "werd, mi de aanvaarding van het ontwerp Deita^wet door dét-. Tweede Kamer, van vele-zijden gelukgewenst. De voorzitter van de Kamer, 'mr, L. G, Kortenhorst, drukt minister^ Algerade hand, J--. t Advertentie) Deltawet met 106 stemmen vóór ën 8 K.V.P.-stemmeö tegen aan genomen. Op dit historische ogenblik flitsten televisielampen aan en tele visiecamera's'snorden. Minister Algera dankte de Kamer dat zij het wetsontwerp had goedgekeurd. Hij besloot zijn rede met de bede, dat God het werk tot bescherming van onze zeeweringen zal mogen zegenen. De kamervoorzitter, dr. Kortenhorst, richtte gelukwensen tot de regering en speciaal tot minister Algera,' de bestuurscolleges van Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant, de Tweede Kamer en net gehele Nederlandse volk. Voordat de Kamer het ontwerp aan vaardde, tverd een aantal amendemen ten en moties behandeld. Het belangrijkste amendement had betrekking op de vraag of de staat het onderhoud en beheer van bepaalde waterstaatswerken volgens de grond wet aan. zich mag trekken dan wel tot de nitsluittude bevoegdheid van de provinciale staten moet laten'. Een amendement van de heer Van den Heuvel (KVP) wenste er geen twijfel over te laten bestaan, dat de grondwet de provinciale staten hier uitsluitend bevoegd verklaart. Dit amendement is ten slotte ver worpen. Alleen de KVP was voor. Prof. Romme. de K.V.P.-fractielei- der, leverde over deze zaak gistermid dag slag met prof. Oud (V.V.D.), mr Versteeg (A.R.) en mej. Schilthuis (Arb.), die het alle drie met minister Algera eens zijn dat er geen strijd met de grondwet is, wanneer de staat in Weel uwatlelclcer smaakt?; SPINAZIE (uit blik) met ^{è%^JaaHe$"TstuKfes^egèk iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuintinniuiimiiiiiiiHiitiiitiiiuiiHiiiiiiiiiiiiiintimiiutiimtiiiiiniiiHiitiintniiminiiiiiHiiiiiiiHimiiiinm men niet alle mensen in het leger over één kam scheren. Ook vele sol daten vloeken mee. Maar over het al gemeen is op dit terrein het goede voorbeeld volkomen zoek. Bij de aankomst van een groep aspirant-officieren bij een school voor reserve-officieren, werden de mensen ontvangen met een toespraak die ge heel uit godslasteringen bestond. Bij het vertrek kregen zij o.m. te horen: „En haal het (volgde een zwa re vloek) nooit in je donder om een onderofficier met u aan te spreken. Hij is je mindere en dan zeg je jij. Alleen als het een adjudant-van ln de zestig is, kun je wel eens u zeggen' Op deze wijze worden de onderlinge verhoudingen in het leger er niet be ter op. Zou het de discipline niet ten goede komen als men fatsoenlijk en op ménselijke wijze met elkaar om ging? Wij hebben dit maar eens op tafel gelegd. Men moet de kritiek niet aan de mensen van de „derde weg" over laten. Het is beter dat wij. die harte lijk voorstanders zijn van een goede defensie, deze kritiek naar voren bren gen. Want er is hier veel dat om ver betering, dat om radicale verandering LL Engeland vierde gisteren wat men bij ons ,JPrinjesdagnoemt: de officiële opening van de nieuwe zitting van het parlement door koningin- Elizabeth 11. Der traditie getrouw speurden mannen in kleurige uniformen tevoren in de kelders van het parlementsgebouw naar spring stoffen en andere materialen die b\j een aanslag gebruikt kunnen worden. Dit onderzoek is sinds het buskruitverraad" van 1605 verplicht. vy Radio-Moskou heeft dinsdagavond meegedeeld dat de toestand van de hond in de tweede Russische kunst maan bevredigend is. De ademhaling en de polsslag van het dier zijn normaal. Professor Baclin, directeur van het Moskouse instituut voor astronomie, heeft aan een correspondent van radio- Boedapest meegedeeld dat de hond binnen een week in de Sowjet-Unie zal landen. Volgens deze Russische ge leerde heeft de hond voor een week voedsel by rich. Premier Djoeanda Kartawidjaja heeft medegedeeld, dat de Indonesische regering maatregelen heeft genomen tot voorkoming van excessen tüdens de campagne „tot bevrijding van West- Irian", waarvan het tweede stadium op 10 november zal beginnen. Zijn verkla. ring heeft de bezorgdheid onder de 12.000 Nederlanders in Djakarta enigs zins doen afnemen. Volgens een door de Nederlandse Kamer van Kapphandel voor Indone sië uitgegeven communiqué heeft pre mier Djoeanda tevens verklaard, dat de Indonesische regering prijs stelt op een ongestoorde voortzetting van de activiteit van alle bedrijven. Een de legatie van de Kamer van Koophandel, die door de Indonesische minister president in audiëntie was ontvangen, had uitdrukking gegeven aan de be zorgdheid onder het Nederlandse za kenleven in Indonesië over de gebeur tenissen in het kader van d* „West- Irianactie". Ook het comité van actie voor de bevrijding van West-Irian bindt thans in, blijkens een verklaring, waarin wordt gezegd dat het volkomen on juist is dat het de bedoeling zou zijn in het- tweede stadium van de cam pagne over te gaan tot intimidatie, vernieling of andere terroristische da den tegen persoonlijke eigendommen en particuliere ondernemingen. Soerabaja Inmiddels wordt uit Soerabaja ge meld, dat thans ook daar met de „verf kwastencampagne" is begonnen. Vrij wel alle winkelruiten en de gevels van kantoren en winkels in het winkel centrum waren beklad met slagzinnen. Op de muren van de ambtswoning van de Nederlandse consulaire vertegen woordiger in Soerabaja was geschil derd: „We willen de stijfkoppige Hol landers kruisigen", en „Geef West- Irian aan ons-terug,, aap"* het algemeen belang onderhoud Jen be-v. heer over belangrijkewaterstaatswer- ken aan zich trekt' Bij de replieken bleek dat vrijwel iedereen van mening is, dat /by \,:-de? schaderegeling-; van de Deltawetmet alleen de visserij en aanverwante- drijven^ worden genoemd, maar „allé bedrijven" (Zegering Hadders, VVD) óf - „andere daarvoor ia aanmerking ko- mende bedrijven" (van Dóngen, "KVP, De Ruiter, ch, Den Hartog,: VVD) ,o£ alsmede andere getroffenen". (Wes- terhout Arb. - OESTERTEELT Hierover werden een aantal amende- menten ingediend. Een amendement, van de heer Van Dongen (KVP) oin V. ook andere.'daarvoor in aanmerking komende edrijven in het „schadeartl- kel" op te nemen, werd z.h.s: aanvaard.; (Ar.) stond erop dat aan dè oester teelt in de Oosterschelde integrale schadevergoeding werd gegeven, wam- neer de Oosterschelde mócht -wordén?:Jf gedicht. Dé hëer Den Hartog. (WD)^diende een motie in, waarin hij de uitspraak van de kamer vroeg, dat het nadere overweging behoeft of 'de proefneming in het Yeerse Gat met betrekking tot de oester teelt dient te worden uitge voerd en waarin er bij de regering 'pp wordt aangedrongen, dat alvorens wordt aangevangen met de werken, die nodig zijn om deze proefnemingen-ült'- te voeren, een afzonderlijk daartoe;.'-; «trekkend krediet bij dè kamer-wordt aangevraagd.. Deze motie werd mede ondersteund door ds. van der Zaal, (Ar), die als zijn oordeel, uitsprak, dat eerst de re- sultaten van het laboratorium-onder- zoek in IV emeldinge gunstig .moeten J-lj zijn, vóórdat met deze werken kén-' worden begonnen. De motie-Den Har- .-, tog werd z.hj. aanvaard. De heer Van der Peijl (ch) meende dat ovec de aanleg van een sluis *in de afsluiting van het Veerse Gat éèü'V;' nota pro èn contra zou moeten wordgn'^): opgesteld. Hij hoopte ook dat de zaak van de vaste verbinding over de Wès- terscftelde. die voor de verlossing uit - - het isolement van Zeeuws-Vlaanderen-fë" zo belangrijk is, zeer binnenkort Utt-v- studie zal worden genomen, r De heer Verkerk vroeg de bewinds- man of nij met het provinciaal bestuur'; wil nagaan of er een grondslag is de voorbereiding van een meer uitge-r breid onderzoek in deze aangelegen'r - heid. Aangenomen werd een* motié-;:-.'. J Westerhout (Arb.) waarin de regering werd gevraagd een onderzoek in-te v> 1 stellen naar de wenselijkheid van op-Jis?; richting van een ontwikkelingsfonds voor het Deltagebied ter stimulering:;, van de maatschappelijke en ctiltiirèïe i activiteiten. Minister Algera, die om zes uur aaqr<| het woord kwam om een begin mefcf .Zie 'verder .pag. SSsl Wè. Nederland en inniger samenwerking op Nw.-Guinea ssa® WAM; 01

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1