Deltawet Nieuwe wapens met straalaandrijving Kaganowitsj en Sjepilow waren er ook Gelukkige ontwikkeling WOEDE KLINKT DOOR IN INDON. COMMENTAAR Straalvliegtuig in aanbouw Grote oliebrand bij Marseille Seahawk* "vJlP piloot gedood Bezwaren van minister te^en verhoging van kinderbijslag" w REVOLUTIEFEEST WERD VOORTGEZET Zapotoeky hersteld menu VAN DE. DAG Speciaal rijbewijs instructeurs Nederlands-Australische verklaring „Rode Zee" komt tanker te hulp A N f_nutuur R m 0ONDERDAG 7 NOVEMBER (957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3837 Chinese lof *3 4i Botterdam: wmede wiuisiraat 30 - relet. tt57uu (4 V.) K^hJLÜ2J~ tostglro No 424539 7it»r3l^ f^ ,|bür!n6^enteo «8 30—19.30 a*. zaterdags 17—18 uur Telefoon ii57no •i-Gravenhage Huygenapleio l - Telef 183467 (3 I W r,?0Jgiro Noe42486767 C3 W Ktacntendienst 18 3019 30 u Teter wjirq Schiedam: Lance Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 iCPm Per Tek" f 2 65 per maand, f 7.00 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeui: H. DE RUIG O s (Geldig tot morgenavond RUSTIG WEER Koudere nacht met plaatselijk mist. Overigens veran derlijke bewolking, met in de kustprovincies enkele buien. Overwegend zwakke wind nit noordelijke rich tingen. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Morgen: Zon op: 7.49 Maan op: 17.41 Onder: 17.02 Onder: 8.36 J Hoofdredacteur: Dr J. A H J s driL INS SLOT HET was verleden dinsdag voor Ne derland een „historische" dag. Op enkele maanden na was het vijf jaar geleden dat ons land de grootste wa tersnood trof uit zijn geschiedenis. En op deze vijfde november 1957 hecht te de Tweede Kamer haar goedkeuring aan het ontwerp van wet, dat, zoals het officieel heet, beoogt „de afsluiting van de zeearmen tusen de VVester- schelde en de Rotterdamse Waterweg en de versterking van de hoogwater kering ter beveiliging van het land legen stormvloeden." De watersnood met zyn verschrik kelijk leed doordat velen de dood in de golven vonden en tallozen van have en goed werden beroofd, deed in ons volk het pian rijp worden om een veelomvattend, ja fantastisch project tot uitvoering te brengen waardoor voor zover mensen dat kunnen zien en vermogen de herhaling van een dergelijke ramp zai kunnen worden voorkomen. Het plan vergt van ons land vele miljarden en het zal de ingenieurs van onze Rijkswaterstaat de gelegenheid geven hun beste kunnen te tonen Het zai een zwaar werk worden voor aan nemers, uitvoerders en de arbeiders, die aan de frontlinie in de strijd tegen het water zullen staan. Vele jaren lang. Want het werk zal zeker vijfen twintig jaar vergen om zijn beslag te krijgen. HET is een werk dat het aanzien vao ons land zal veranderen. In het bijzonder dat van de provincie Zee land én van de Zuidhollandse eilan den. Deze gebieden zullen voor een aanzienlijk deel van karakter veran deren. Het etlandengebied wordt vaste land met daarbinnen grote zoetwater binnenmeren Meren zeer belangrijk, voor onze waterhuishouding, die door de toenemende verzilting van de bo dem wordt bedreigd. Vaak woeste zeegaten zullen recrea tiegebieden worden voor beoefenaars van de watersport. Het isolement der eilandbevolking zal verdwijnen. Het gebied wordt toegankelijk voor toe risme en industrie. Daar staat een nieuwe ontwikkeling te beginnen van acn bevolking met van oudsher tradi tionele bindingen. Dat zal een, bed ding zijn: om te verwerken: Voor"Tef'lalTdSbeiMm^fre* provinciale besturen, de kerken, het organisatieleven, die de veranderingen op moeten vangen. Vooral voor de mensen zelf. Het is een grote zaak en het is een nationale zaak. p. AARMEDE zijn bepaalde schaduw- D zijden van het project gegeven. De verandering van^ de aardrijkskun dige structuur brengt een revolutie in de geestelijke structuur der bevolking. Maar het is niet enkel verlies. Er is ook een winst in bet treden uit dit isolement Mits men het geestelijk goed verwerkt. Er zijn ook andere schaduwzijden. Visserijbedrijven, de oester- en mossel- teelt lopen gevaar. Wellicht zijn ze tot ondergang gedoemd. De regering zal pogen dat te voorkomen. De mogelijk- neid tot" voortzetting van deze takken van bedrijf elders dan waar ze thans gevestigd zijn, werdt onderzocht. Er zullen dus zeker mensen schade lijden. De Kamer heeft zich duidelijk uitgesproken voor Integrale schadever goeding. Zij wtl geen herhaling van het trieste" drama der IJselmeervissers. HET is een nationaal werk. Het is een werk dat niet meer binnen 3e sfeer der oude waterschappen, ook niet binnen de sfeer der provincies kan worden voltrokken. Daarvoor is het te groot. Daarvoor Kost het ook te veel. Hier is een natio nale krachtsinspanning voor nodig, ge leid en veelszins ook uitgevoerd door de landsoverheid. Dat betekent de mogelijkheid, die in artikel 4 oor wet is voorzien dat bepaalde hoogwaterkeringen in be heer en onderhoud bü anderen dan het rijk door het rijk in beheer en onder houd worden genomen, om ze later, als de werken voltooid zijn, weer terug te geven. Dat is nogal een ingrijpende wijzi ging van het bestaande waterstaats recht. De vraag kwam In discussie of dit werk in overeenstemming was met de Grondwet. Prof. Romme en en kele van zijn vrienden meenden van niet en betoogden dit met een keur van argumenten en verve Prof. Oud en mx. Versteeg betoog den eveneens met uitvoerige docu mentatie de overeenstemming met de Grondwet. Wij sluiten ons bij de laatsten aan. Advertentie i VANMORGEN tegen halfacht is op het Rode Plein te Moskou de traditionele militaire parade begonnen ter viering van de veer tigste verjaardag van de Russische revolutie. De eerste verrassing was een artillerie-type dat volgens radio- Moskou „werkt op grondslag van straalaandrijving". Volgens de verslaggever van radio-Moskou ontstond bij de verschijning van deze „raketten met straalaandrijving" beweging onder de buiten landse diplomatieke vertegenwoordigers welke de parade bijwoon den. Het nieuwe artillerie-type werd gevolgd door zware raketartillerie. In totaal waren 38 raketwapens vertegenwoordigd, waarvan enkele lopen van 24 meter lengte. De parade xoerd afgenomen door de maarschalken Rodion Mali nowski, de nieuwe Russische minister van Defensie, en Moskalenko. de bevelhebber van het Moskouse militaire district. De tribune op het mausoleum van Lenin en Stalin was bezet door de Russische leider-s, die bij hun verschijnen luid door de menigte waren toegejuicht. rard, die evenwel zondag as. worden ingehaald. De rede van Malinowskk duurde tien ninuten. Zij werd terstond gevolgd oor het spelen van het Russische olkslied door een muziekkorps van 000 musici en de traditionele militaire larade op het Rode Plein voor rege- ingsleiders, partij-functionarissen en uiteniandse diplomatieke vertegen woordigers en partij-ver tegenwoordi- ers uil het buitenland. In een dagorder heeft maarschalk .Ialinowsky de soldaten, matrozen en •liegers er voor gewaarschuwd dat eactlonaire imperialistische kringen en politiek blijven volgen vanuit een lositie van kracht en de internationale oesland tar blijven verergeren. Hij zei dat Rusland daarentegen al leen vrede wenst om het materiële en culturele welzijn van het volk te ver hogen. De Sowjet-Unie schrijdt voort langs de weg van snelle wetenschappelüke en technische vooruitgang, aldus de minister. Malinowski maakte voorts bekend dat hij de artillerie bevel gegeven heeft morgen in alle grote steden 40 saluut schoten te lossen ter ere van de 40ste verjaardag van de bolsjewistische re volutie. Ook Mao Tse Toeng, de leider van communistisch China, heeft gisteren het woord gevoerd. HO roemde de besluiten die de Russische party de "laatste ty'd heeft genomen cn de vooruitgang op allerlei gebied In de Sowjet-Unie. „De Chinese revolutie heeft haar.. eigen nationale karakter, maar wü van Indonesië. USLAND viert de veertigste verjaardag van de bolsjewis tische revolutie. Alle „rode" kopstukken waren gisteren aan- wezig bij de opening van de bij eenkomst van de Opperste Sous jet (het Russische parlement) in het grote sportpaleis in Moskou, ter herdenking van de revolutie van 1977. Op de foto: Nikita Chroestsjew, de eerste secretaris van de Russische communistische partij, en verreweg de meest be langrijke figuur /uit de commu nistische wereld, spreekt zijn re de uit voor de duizendkoppige vergadering. nieuwe oorlog met kernwapens het einde van het mensdom zal betekenen. Hij noemde de lancering van de beide kunstmanen de eerste siap naar de verovering van de ruimte. Na zijn toespraak gaf een kanonschot het begin van de grote parade aan, waarin alle onderdelen van de sowjet- strbdkrachten waren vertegenwoor digd. Na de militaire parade kwam een op tocht van burgers, voorafgegaan door een groep van 5000 atleten. Ook m Wladiwostok werd een parade van vloot- en landstrijdkrachten gehouden. In communistisch China is deze don derdag tot een officiële vakantiedag Cassettes reeds vanaf f 55.80 verkrijgbaar bij uw juwelier hebben volledig gebruik gemaakt van de rijke ervaringen van de Sowjet- Unie. Het verhengt ons dat de erva ringen in- Rusland ons hebben weer houden van het maken van fouten". „Het kapitalisme heeft lang geleden zün superioriteit verloren. Het socia lisme zal het kapitalisme vervangen. Dit is een oojectieve wet, onafhanke lijk van de menselijke wil". Ook de Poolse partijleider Gomoelka, zijn Oostduitse collega Uibricht en an- deie communistische leiders voerder het woord. Op de zitting van de Opperste sow- jet waren volgens UI* ook Kagannwitsj en Sjepiiow aanwezig. Zij behoren tot de groep die in juni uitgestoten wer den uit het presidium van hel eentrale comité. In de hal van het sportpaleis waar de zitting wordt gehouden, druk ten zij journalisten de hand. Het vermoeden is geuit, dat ook de drie andere ond-presidiumleden, Mo- lotow, Malenkow en maarschalk Zjoe- kow aanwezig geweest zün. hoewel zü niet gezien werden. Zij zijn alle nog lid van de Opperste Sowjet. Er zijn althans nog geen be richten geweest, dat het mandaat hun ontnomen werd. Volgens de Russische constituties hebben alleen de kiezers van een kiesdistrict het recht bun af gevaardigden terug te roepen. Men verwacht, dat de vijf uitgestotenen hun mandaat minstens tot de volgende ver kiezingen, wellicht het volgend jaar. zullen behouden. De 73-jarige president Antomn Zapotoeky van Tsjechoslowakjje is vrijwel geheel hersteld van de hart aanval van maandag, heeft radio-Praag meegedeeld. Temperatuur, bloeddruk en hartslag zfjn normaal. f Advertentie) Begin 1958 zal in het wegenver keersreglement een wijziging worden aangebracht, waarbij bepaald wordt dat degene, onder wiens toezicht een auto wordt bestuurd, ovrr een bijzon der rijvaardigheidsbewijs moet be schikken. De minister overweegt, een over gangsperiode van één jaar, zodat na afloop van deze termijn ieder, die rij lessen geeft, zich aan het speciale in structeursexamen heeft moeten onder werpen. DE gemeenschappelijke Austra- liseh-Nederlandse verkl-wint met betrekking tot Nieuw-Guinea ia een belangrijke en gelukkige zaak Zij houdt in dat Australië en Ne derland ten aanzien van de verschil lende delen van Nieuw-Guinea waar voor zij verantwoordelijk zijn eenzelf de politiek zullen voeren een politiek die gericht xs op één er betzelfde doel: De bevordering van de politieke", economische, sociale en opvoedkundi ge vooruitgang der bevolking totdat deze In staat is over eigen toekomst te oeslissen. De regeringen spreken uit dat zij vastbesloten zijn een ongestoorde ont wikkeling van dit proces te bevorde ren. Dit laatste is voor de Nederland se Nieuw-Guinea-politiek van grote betekenis. Australië en Nederland staan daar nu samen achtei Onze po sitie wordt daardoor zeer versterkt. Want Australië en Nederland hoewel ieder verantwoordelijk voor hun eigen gebied op Nieuw-Guinea gaan nu het eiland en zijn bevolking als één geheel zien. Zij aanvaarden daarmee een volkenkundige en aard rijkskundige realiteit en gaandaar een begin van een politieke gestalte aan geven. Naar onze mening is dit een zeer toe te juichen ontwikkeling. "Vf Van verschillende kanten in Indo nesië is commentaar gegeven op de ge meenschappelüke Nederlands-Australi sche verklaring, waarin de regeringen van heide landen een nauwer samen werking op het gebied van beleid en bestuur op Nieuw-Guinea hebben aan gekondigd. De Indonesische minister van Bui tenlandse Slaken, Soebandrio, heeft verklaard, dat het Australische volk moet beseffen, dat de veiligheid van Australië afhangt van de veiligheid „Als Indonesië, met of PROF. ROMME deed een beroep op prof. Oud en dr. Bruins Slot, die "ij de algemene politieke beschouwin gen het pleit hadden gevoerd tegen een overmatige staatsmacht en voor decentralisatie. Hier kunt gtf, zo zei prol. Romme, aie gedachte waar maken door tegen deze overname, zonder goedkeuring der Provinciale Staten, bezwaar te maken. Het beroep gaat naar Slis gevoelen niet op. De geschiedenis heeft aange toond, dat een werk ais dit van rijks wege moet worden uitgevoerd. De basis van de lagere organen is voor dit werk met breed genoeg. Dit werk is ais het ware uit de sfeer der regio- ïale zelfstandigheid uitgebroken Het ts niet regionaal, maar nationaal En daarom taalt voor de uitvoering van dit werk het beroep op provinciale ielfstandigheid en decentralisatie We hebben hier met een verwant verschijnsel te maken als wij hebben gezien bij K.S.G., Euromarkt en Euratom. Daar gaat het om beslissin gen, die met meer nationaal kunnen worden genomen. En daarom worden zü m het wgder verband ener beperkte Europese samenwerking genomen Hier gaat het om beslissingen die niet meer orovinciaal kunnen worden genomen en daarom nationaal moeten worden genomen. WE KAMER heeft in grote meer derheid het ontwerp aanvaard. En heel de Kamer is het met het werk zelf eens. Het is trouwens reeds begon nen. in het Haringvliet is al een grote bouwput bijna gereed. Hel was een grote dag voor regering >n Kamer en Volk Het was ook een grote dag voor ntnister Aigera. die, na de februari- watersnood als minister t?e hebben meegemaakt, het nu mocht beleven om het wetsontwerp ter beteugeling van he? watergeweld m de Kamer te mo gen «erdedigen Gaarne sluiten wij ons aan by zyn bede dat God dit werk van vele handen zal willen zegenen en dat uit dit alles werkelyk zegen voor ons land zal wor den geboraa. lu het verslag van de algemene re kenkamer over de controle op het £i- aancieel beheer van Nederlands Nieuw- Gumea m 1956 wordt gewag gemaakt van een aantal leemten en onjuisthe den in de administratie en van onvol doende interne controle. Dit moet volgens de rekenkamer echter worden gezien tegen de achtergrond van de in Nederlands Nieuw-Guinea bestaande omstandigheden, die meebrengen dat de noodzakelijke verbeteringen slechts" geleidelijk kunnen worden aangebracht Voor het grootste deel worden de moei lijkheden veroorzaakt door gebrek aan deskundig personeel. zonder westelijk Nieuw-Guinea, zich in politiek of militair opzicht anders zou gaan instellen dan Australië, dan zou dit de veiligheid van Australië ze ker in gevaar brengen", aldus Soeban drio. Mevrouw Soepeni, de voorzitster van de sectie Buitenlandse Zaken van het Indonesische parlement, heeft een krachtig protest "doen horen tegen de houding van de Australische regering „door zich te mengen in het geschil over West-Irian tussen Indonesië en Nederland". Zy zei dat de Indone sische regering tijdig moet proteste ren. Het lid van de nationale raad prof. Moehammad Yamin beschuldigde Ne derland van „het leggen van een rook gordijn rondom West-Irian, hangende de debatten in de Verenigde Naties over deze kwestie. Dit rookgordijn is „bedoeld om de heersende toestanden in West-Irian te verbergen". Het invloedrijke Islamitische dag blad „Obadi" uitte in een hoofdartikel de waarschuwing, dat de houding van Australië een slechte invloed zal heb ben op de betrekkingen tussen Indo nesië en Australië. Intussen heeft president Soekarno vandaag gezegd, dat „de mensheid wel licht versteld zal staan over de nieuwe koers, die door Indonesië zal worden gevolgd, als de strijd in de Verenigde Naties voor inlijving van West-Irian by het Indonesische grondgebied mocht mislukken". Soekarno zeide dit in een door hem in Waingapoe, de hoofdstad van het eiland Soemba, afgelegde verklaring, Hy lichtte niet toe wat hy met „nieu we koers" bedoelde, doch hij verze kerde zyn gehoor, „dat de gehele we reld even versteld zal staan als het geval was tijdens onze stryd om de onafhankelijkheid". (Van een onzer verslaggevers) Een vliegtuig van de Royal Air For ce heeft woensdag op de Noord-Atlan tische Oceaan loodsdiensten verricht om de Nederlandse zeesleepboot „Rode Zee" te brengen naar het 6000 ton metende tankschip „Valstar", dat al sinds vrijdag hulpeloos op de oceaan ronddreef. De Panamese tanker kreeg vrydag machinesehade en verzeilde in een storm. De situatie aan boord werd pre cair. De moeilykheid was echter het schip te hulp te komen, omdat door nog onbekende oorzaak de positie van de „Valstar" niet vast stond. Gisteren ontdekte een Brits militair vliegtuig het tankschip. Toen bleek dat op ongeveer 75 km afstand de „Rode Zee" zoekende was. De piloot van het toestel heeft de sleepboot toen na-ir de „Valstar" geloodst. De „Rode Zee' zal de tanker naar de dichtstbijzijnde En gelse haven brengen. 'De nieuwe brasCnver.de.Bjjn bü„ Rhènen nadert baar voltooiing. Thans wordt het ■wegdek aange bracht. Op 27 november hoopt minister Aigera de brug te openen.- Op enige kilometers van Marseille is woensdagavond een brand uitgebroken in een olieraffinaderij te La Méde. Zes olietanks, elk met een inhoud van 100.000 liter, raakten in brand. Drie personen werden gewond, één persoon wordt vermist. De vlammen bereikten een hoogte van veertig meter. De brand werd veroorzaakt door het exploderen van een olie-auto, die uit zichzelf in beweging kwam en ach teruit op een tank inreed. Technici verklaarden, dat het vuur waarschijn lijk de komende twee dagen nog niet geheel geblust kan zijn. In drie tanks is men de brand thans meester, de drie andere branden nog. De chauffeur van de olie-auto wordt vermist. Drie arbeiders werden met zware brandwonden in een ziekenhuis opgenomen; hun toestand is zeer ern stig. 1 95' Een „Seahawk"-straaljager van. de Marineluchtvaartdienst is gistermid dag neergestort bij Ond-Beijerland. De vlieger, luitenant-ter zee-tweede - klasse L. Dekker uit Katwijk, is .bm» gekomen. - v># Het toestel, dat, toen het neerstort- te, deel uitmaakte van een formatie,- is neergestort op een stuk bouwland- in de Oud-Beijerlandse polder, op on geveer 150 meter afstand van de boer derij van de familie Traas. Er werd geen schade aangericht. f In de pas geploegde akker-werd een gat van ongeveer 23 bij 7 meter ge slagen. Het neerstorten ging gepaard met een harde explosie. Het toestel is echter niet uitgebrand. Dit is het eerste vliegtuig van. dit type dat in ons land verongelukt. De „Seahawks" zyn eerst kort geleden bij de marineluchtvaartdienst in, ge bruik genomen. t O Met betrekking tot de financiering van een eventuele verboging van de kinderbijslag wijst de minister van Financiën er in de memorie, van antwoord op de algemene financiële beschouwingen van de Tweede Kamer op dat van een uitkering ten laste van de reserves van het kinderbüslagfonds- het bezwaar verbonden is, dat deze uitkering tenzij elders In onze volkshuishouding compenserende maatregelen worden getroffen een bestedingsverruiming - betekent. Hetzelfde geldt voor een eventuele vergroting van de uitgaven van- de overheid. Van het prijsstabilisatiebeleid mag geen strikte stabilisatie van het prijs peil worden verwacht, aldus de minis ter. De positie van een grondstofarm land leidt er immers toe, dat de prijs wijzigingen op de wereldmarkt van grond- en hulpstoffen en vrachten on vermijdelijk het binnenlands prijs niveau beïnvloeden. Brengt deze af hankelijkheid met zich mede, dat door berekening in de prijzen van belang rijke in het buitenland ontstane kos tenstijgingen moet worden geaccep teerd, tevens vloeit daaruit voort, dat het prijsstabilisatiebeieid dient te waarborgen, dat prijsdalingen van grond- en hulpstoffen en vrachten lei den tot dienovereenkomstige prijsver lagingen in het binnenland. De regering vertrouwt erop, dat zulke prijsverlagingen vrijwillig door het bedrijfsleven tot stand zullen wor den gebracht. In geval zulks achter wege zou blijven, Z3l de regering niet aarzelen m te grijpen. Daarnaast zal echter het beleid in versterkte mate worden gericht op stimulering van de concurrentie. Overheidsbedrijven Ten aanzien van de prijspolitiek voor' haar eigen bedrijven handelt de over heid in het algemeen zoals zij in het raam van de prijsstabilisatiepolitiek" van de particuliere ondernemers vraagt. De tariefsverhogingen van de overheidsbedrijven, zo schrijft de nil-, nister, waren noodzakelijk om situaties van negatief of onvoldoende render ment op te heffen De stijging m de kosten van levens onderhoud sinds april 1957 is vooral*, een gevolg van maatregelen welketfüi,', overleg tussen Staten-Generaal !?seril' regering zijr genomen en daarnaast van de prijsstijgingen van de agrari^ - sche produkten als gevolg van dë slechte oogst. De opgetreden stijging van de kosten van levensonderhoud vormt derhalve geen aanleiding .tots scepticisme ten aanzien van de prijs- - stabilisatiepolibek, aldus de minister 'II van Financiën. - - v?; •■25 li is 'r^ - f - r, R8DB5 1 frflt •"Ar Malinowski nam parade af op Rode Plein DOOR EN DOOR VLEK VRIJ NV NED. METAALWAREN FABRIEK M. J. GERRITSEN - ZEIST Vitaminennike vrijdags pret: Malse WORTELTJES tuil bhkl met boter en gesnipperde peterselie y L» "*5.Ti TrJ&iLy*} VJ f •*- llllillilillliililiillillllillllillfllii|iilillllllllilllllllll[li(ilil|il!|jl|||iil||||i||i|IHlli!ill||lllll|l||llll||||l|||||||l|||l|||||||||||||||i||i)||| hen opname van de bouw tan bet DoüBlas - straalt crkeersvliegtulg, de DC-8 Dc romp is nagenoeg compleet en wordt met takels tussen de opge stelde vleugels gebracht. Dc KLM heeft acht van deze toestellen be steld Gemiddeld zullen deze toe stellen 120 passagiers kunnen ver voeren. De kruissnelheid zal ongeveer 870 km per uur bedragen. Wjt. -ik. "Mi "rS V? Hl 4 Jj. h

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1