mwsst^^'js^rsi Zwak protest ROTTERDAM ONTVOUWT GROOTSE PLANNEN Hoogovens, werf en grote oliehaven pp Rozenburg Organisatie defensie wordt verbeterd INieuw Amsterdam in dok Radio-actief kobalt uit Leiden zoek Stijgt invloed stalinisten? ook in 1957 t ongunstig u ENIGE REGEN Beginpunt Europese pijpleiding Eisenhower voor radio en télevisie Speciale assistent benoemd V.S. zitten Russen op de hielen Ver. Staten tegen topconferentie GELUKKIG Spoetnik II morgen vroeg goed te zien Brits opperbevel van Cyprus weg Groot gevaar voor menselijk leven 'HU Overmoedige Duitse kok verdrouken P^lèÊÊ?' KUNSTMAAN VRIJDAG 8 NOVEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3838 GROOT NIEUWS VOOR ALLE HUISVROUWEN mmm - Spoorlijn en kanaal Knelpunten Jongetje verdronken ik heb ~ZOyk dekens! elektrische treinen compleet v.a. f 29.75 "vy Spoedig Spoetnik lil? Zaterdl^'enst abonn^ienten 18 30—19.30 a kESIV8 T- Püst*lr° No 424867 U Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot morgenavond) MEER WKD In het zuiden van het land veel bewolking met tijdelijk enige regen. In het noorden opklaringen en op de mees-' te plaatsen droog. Matige, af en toe krachtige noord- oostelijke wind. Weinig verandering in temperatuur, j Morgen: Zon op: 1.51 Maan op: 18.25 Onder: 17.00 Onder: 9.38 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H J. S BRUINS SLOT DE gemeenteraden van de due gio- te gemeenten, Amsterdam, Rot terdam en 's-Gravenbage, hebben zich beziggehouden met de moeilijkheden, die thans by de financiering van de gemeentelijke kapitaalsuitgaven wor den ondervonden. In lange en minder lange redevoeringen hebben de verte genwoordigers van de verschillende partijen zich uitgeproken over de her nieuwde aanslag op de gemeentelijke autonomie. Vooral in de vorige week gehouden vergadering van do Rotter damse gemeenteraad is ernstig gepro testeerd tegen de belemmeringen, welke de gemeentebesturen in de weg gelegd zijn door de mi. isteriele circu laire van 12 juli 1957. Het in meerderheid socialistische college van B. en W van Rotterdam had reeds eerder in zijn nota van 1 oktober jl. geopponeerd tegen de wijze waarop thans het goedkeuringsbeleid van Gedeputeerde Staten van rege ringszijde wordt beïnvloed, hetgeen ten gevolge heeft, dat wezen niet de gemeenteraad, onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, de beslissingsbe voegdheid heeft, doch de regering de ze tot zich trekt. Thans ziet men het reêds gebeuren, zo stelde het Rotter damse college het, dat de wettelijke bevoegdheden van de gemeenteraad tot een papieren letter worden gedena tureerd en de raad tot een lijdelijk verlengstuk van het regeringsappa raat- Alom in den lande zien de gemeen tebesturen de noodzaak van investe- ringsbeperking wel in, ook in de grote gemeenten. En al zouden zij die nood zaak niet inzien, dan zal de praktijk wel duidelijk maken, dat die beperking moet worden doorgevoerd, want de ge meenten zullen niet zelfstandig op de kapitaalmarkt kunnen komen Het grote oezwaar tegen de huidige gang-van zaken is niet alleen, dat de gemeenten momenteel aangewezen zyn op de Bank voor Nederlandsche Gemeenten, doch eveneens, dat ge meentebesturen niet zelf meer mogen bepalen, welke objecten in de eerste plaats in uitvoering moeten komen Zo zitten de gemeenten in het har nas, In de Rotterdamse raad is tegen dat streven naar centralisatie van de voor ziening in de kapitaalbehoeften van alle gemeenten, alsmede tegen de stairheid met betrekking 'at het rente- gamma, door vele sprekers geprotes teerd. Maar dat protest klonk het zwakst van de zijde van de Partij van de Arbeid. Haar woordvoerder achtte zich geroepen het regeringsbeleid in dit opzicht te verdedigen, althans goed te praten. I ,ET is duidelijk, dat de leden van |"1 de Partij van de Arbeid het thans met -gemakkelijk hebben. Enerzijds ondervinden zij als gemeentebestuur ders, dat zij door de regeringsmaatre gelen aan handen en voeten gebonden worden, anderzijds kan hun protest tegen die maatregelen maar zwak zijn, omdat zy principieel niet sterk staan in hun afwijzing van het dirigisme vanuit „Den Haag". In de socialistische pers heeft men er.de laatste tijd meer dan eenmaal op gewezen, dat de overheid heeft na te gaan of ook het bedrijfsleven wel voldoende bijdrage levert bij de nood zakelijk geachte investeringsbeperkin gen!-Trouwens in het verkiezingspro gram 1956 van de Partij van de Ar beid kon men reeds lezen, dat ter ver zekering van blijvende werkgelegen heid o-m. noodzakelijk is „waarbor ging van een voldoende en doelmatige krediet-voorziening van het bedrijfs. leven door een stelsel van overheids toezicht op omvang en richting der in vesteringen". Een partij, die dit voorstaat, kan er dan ook moeilijk bezwaar tegen ma ken, dat de regering dan ook „omvang en richting" van de investeringen der lagere publiekrechtelijke organen on der controle neemt. Als men, zoals ,Het Vrije Volk" op 31'oktober jl. het stelde, van oordeel is, dat centraal moet worden onder zocht, of de beperkingen op de inves teringen wel voldoende zijn, dan is het duidelijk, dat die controle zeker eerst op provinciën en gemeenten dient te worden toegepast Dit toezicht volgt dan logisch uit de socialistische ge- dachtengang. Voor wie het betreuren zou, dat weer een brok autonomie van de gemeenten verloren zou gaan, moet het doei blij ven,, dat de gemeenten zeli verant woordelijk zijn voor haai kapitaalsuit gaven en de dekking daarvan. Maar dan mag de kapitaalvoorziening voor de gemeenten niet geconcentreerd blij ven bij de regering. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM heeft grootse plannen met de kop van het eiUnd Rozenburg. Het plan Europoort dat gistermiddag door bur gemeester Van Walsum is ontvouwd iuidf de industrialisatie in van de meest westelijke punt van het eiland Het befaamde vogeleiland De Beer moet wijken, voor zware in dustrieën, die zich op de zuidelijke oever van de Nieuwe Waterweg zullen vestigen. Op een terrein van 1550 heerare, waarvan 030 hec tare industrie- en opslagterrein, is ruimte gereserveerd voor .een hoogoven- en staalbedrijf, aanvoer- en opsJagterreiner, van massa goederen en minerale olie en een scheepsreparatiebedrijf voor grot schepen. De havenbekkens, die volgens het plan-Europoort gegraven moeten wor den, krygen een, verbinding met de Nieuwe Waterweg, even ten zuidoosten van hoek van Holland. Later wordt een directe verbinding met zee tot stand gebracht ten zuiden van de Wa terweg. Om ook de allergrootste tan kers te kunnen ontvangen, wordt een vaarwater aangelegd met een diepte van viiftien meter. Voorlopig biedt het nieuwe haventerrein toegang aan sche pen tot 65.090 ton. Is de directe ver binding met zee eenmaal tot stand gekomen, dan kunnen belangrijk gro tere 'schepen worden toegelaten. Een belangryk' voordeel' is, dat de terreinen naast een" zoutwaterfront voor- zeeschepen met een afzonderlijk zoetwaterfront voor binnenschepen worden uitgerust. Een spoorlijn en een kanaal van de Europoort naar de Bot lek waarborgen goede 1 verbindingen PRESIDENT EISENHOWER heeft Ju een rede voor radio en televisie aangekondigd, dat de wetenschappelijke defensieorgani satie verbeterd zal worden. De president beeft een speciale assistent, dr. Jnmes R. Killian, benoemd, die de leiding zal heb ben by deze nieuwe Amerikaanse defensieorganisatie. Eisenhower hield zpn van te voren als van grote betekenis aangekondigde rede naar aanlei ding van de jongste Russische successen op hei gebied van de kunstmanen. De Amerikaanse president zei in zyn rede voorts: 1. dat hy de minister van Defensie Neil McElroy bevel gegeven lieeft er voor te zorgen dat de directeur van de afdeling geleide projectielen van het ministerie van Defensie „bekleed is met alle bevoegdheden die de minis ter zelf op dit gebied bezit, zodat geen administratieve of dienstbelemmerin- gen (van de diensten onderling) kun nen optreden". 2. dat elk nieuw programma Inzake projectielen wanneer maar mogelijk MET strakke gezichten slaan xe Russische leiders op het Le- nm-Stalin-mausoleum in Moskou de grote parade ter gelegenheid van de revolutieherdenking gade Van links naar rechts: Mao Tse Toeng van communistisch China- een onbekende. Nikitu Chroest- sjeio, premier Boelgumn vice- premie) Anustas Mikojan Mi- chail Socslawlid van het pre stdium, premier Kun Ir Sen van iVoord-Korea en de Poolse par tijleider IVladisUtW Gomoelkn 3. Het congres zal verzocht worden juridische hinderpalen uit de- weg te ruimen van passende technologische inlichtingen met bevriende landen. Dit betekent klaarblijkelijk, dat de wetgevers gevraagd zal worden de wet op de atoomenergie zo te amenderen, dat Amerika meer aioomgegevenskan verstrekken aan Engeland en andere geallieerden. Als het congres dit doet, aldus de president, zal hij aan de hand van de overeenkomst die kort geleden be reikt werd met "de Britse premier Harold Maemillan aan een weten schappelijke1 commissie steun verlenen om een brede poging binnen de NAVO te doen. Eisenhower sprak tegen een achter grond van beschuldigingen van demo cratische leiders van het congres en van sommige republikeinen, dat de re gering zich tezelfvoldaan gedragen heeft met betrekking tot het lanceren door de Russen yan de,satellieten en andere vorderingen op het gebied van de projectielen. Er is bevel gegeven tot een onder zoek door de Senaat van het gehele programma van satellieten en projec tielen. De president toonde tijdens zijn rede een experimenteel projectiel aan de televisiekijkers. „Dit voorwerp", zei hij, ,.ij honderden mijlen ver buiten de dampkring geweest-en teruggekomen en het is nog steeds Intact". „Ik ben ervan overtuigd"! aldus Eisenhower, en deze overtuiging wordt gesteund door vertrouwde geleerden en militaire adviseurs, dat hoewel de Sowjets naar het schijnt met sommige projectielen en op speciale terreinen voor zijn en klaarblijkelijk ons voor zijn op het gebied van ontwikkeling van satellieten, de militaire kracht van de vrije wereld zoals deze op het ogenblik is aan2ienlyk grotei is dan die van de communistische landen. Wij moeten er aan denken, dat wel ke voorsprong zü ook hebben deze slechts van tijdelijke aard !s. De president zei. „dat het heel goed ^§§1W If* met het achterland. In eerste instantie zal een inves tering nodig zijn van 135 k 140 mil joen gulden. Wanneer het zoetwa terkanaal en spoorwegverbindingen worden meegerekend, komt bet pro ject op 165 miljoen. Over de uitwer king van deze plannen is reeds over leg gevoerd met de gemeente Rozen burg, het provinciaal bestuur en Rij kswaterstaat. Rotterdam %vil graag vaart achter het plan zetten in I960 moet het terrein voor inrichting gereed zijn omdat de gegadigden op korte termijn willen weten, waar ze aan toe zyn. Met name geldt dit voor drie grote oliemaatschappijen de Shell, de Cal tex en de Esso die geïnteresseerd zijn in de oliehaven met aangrenzen de terreinen. De aanvoerhaven van aardolie zal dan tevens het beginpunt worden van de pijpleiding, die in het Westeuropese pijpleidingnet is gepro jecteerd. Het scheepsreparatiebedrijf zai ln Nederlandse handen blijven, waarbij een combinatie van werven niet uit gesloten wordt geacht. Het erts- en opslagbedryf komt in handen van een combinatie van,Rotterdamse stuwa doors en enkele buitenlandse belang hebbenden. - Twee knelpunten zijn er bij de voorbereiding van dit miljoenen plan: het vraagstuk van de grond verwerving en het aantrekken van het benodigde kapitaaL Wanneer de schaarste op de kapitaalmarkt aan houdt, zal een beroep worden ge daan op de centrale overheid. Over de onteigeningsprocedure de grond is grotendeels eigendom van Domeinen is inmiddels contact opgenomen mét de regering. „Een kwestie van nu of nooit", al dus formuleerde Rotterdams burge meester het plan Europoort tijdens een persconferentie op Rozenburg. Spoed fs vereist, omdat de kansen van nu over enkele jaren misschien niet meer aanwezig zullen zijn. Bovendien heeft het gemeentebestuur slechts tot 1960 de beschikking over voldoende mate riaal. Na die tijd zal het nodig zijn voor de Deltawerken, die dan in volle uit voering komen. De uitwerking van de plannen is niet weinig verhaast door het besluit van Esso-Duitsland een pijpleiding van het Roergebied naar Wilhelmshaven aan te leggen. Als argument voerde Esso aan, dat voor een nieuwe olie-industrie 2,'ie verder pag. 3, le kol.) (Advertentie) DE RUSSISCHE Prof. G. WISSE. N.V. ,J)e Banier" Utrecht mogelijk is" dat in de komende jaren Amerika kan achterblijven bij Rus land wat de defensieve kracht betreft. Maar dit zal niet gebeuren, ais de mensen in Amerika „de rijen sluiten als Amerikanen en het werk zullen doen dat gedaan moet worden". Eisenhower zei, dat het lanceren door de Russen van twee satellieten „een prestatie van primair belang is", van wetenschappelijk standpunt ge zien, maar hy zei, dat de satellieten op zichzelf „geen onmiddellijke uit werking" hebben op de veiligheid van Amerika. De militaire betekenis van de satel lieten, aldus de president, ligt in de gevorderde techniek en de bekwaam heid van de militaire technologie die zy met zich meebrengen, hetgeen bewe zen wordt, bij voorbeeld, door de mach tige voortdrijvingsapparaten die hier voor gebruikt moesten worden". „Wy erkennen openiyk", aldus Eisen- howei „dat de Sowjets lanceerinstat- laties aan het bouwen zyn die, als wy aangevallen zouden wordten, ons ern stige schade zouden kunnen toebren gen Dit komt doordat op het ogenblik geen enkel defensiesysteem opgebouwd kan worden dat luchtdicht is, zodat geen vliegtuig of wapens er doorheen 20udcn kunnen breken. PROJECTIELEN Een geleerde van het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft ver klaard, dat Amerika vier tot vijf jaar op de Russen ten achter is met betrek king tot het ontwikkelen van projec tielen, maar „dat wij hen nn dicht op de hielen zitten". „Ik denk, dat wy hen over een jaar op het gebied van alle projectielen in het algemeen voor zullen zijn", zei dr. Paul D. Foote, ondersecretaris van De fensie, belast met onderzoek en bouw. Foote getuigde voor een subcom missie van het Huis van Afgevaar digden voor de PTT en de civiele dien sten. Hij zei dat de Russen met de ont wikkeling van de raketten in 1945 op ernstige wijze begonnen, maar dat het Amerikaanse programma pas in 1952 in ernst op gang kwam. De Ver. Staten hebben gisteren het voorstel van de Russische partijleider Chroestsjev voor een topconferentie tassen Oost en West afgewezen. Het ministerie van Buitenlandse Za ken verklaarde in een commentaar op het voorstel van Chroestsjew, vervat in zyn rede van woensdag, dat een dergelyke conferentie „slechts wense lijk zou zyn, indien er redelyke gron den aanwezig waren om te hopen op nuttige resultaten." (Van onze correspondent) Donderdagmiddag is de tweejarige Hendrik Cornells Knyn in een sloot achter de ouderiyke woning aan het Oosteinde 45 te Wormer verdronken. Advertentie (Advertentie) De opmerkingen waarmee partij leider Chroestsjew woensdag voor de Opperste Sowjet Stalin verdedigde, waren niet tegen de Joegoslavische kritiek op Stalin gericht, maar be doeld om de pro-stalinistische krachten in de Russische partijleiding te paaien, menen waarnemers in Bel grado. Deze opvatting zou steun geven aan de geruchten dat Chroestsjew van de hulp der stalinisten in het centrale comité gebruik gemaakt heeft om zich van maarschalk Zjoekow te ontdoen. De verschyning in Moskou van lei ders, die deze zomer aan de kant ge zet zyn, geeft grond aan de Joegosla vische beduchtheid, dat de invloed van de stalinisten in het Kremlin weer stygt. Naar de Sterrenwacht te Utrecht ons mededeelt, komt de tweede kunstmaan morgenochtend om 6.25 uur vrijwel over België en Nederland. Zy zal dus goed te zien zy'n. Zy gaat langzaam van zuidwest naar noordoost. Eerder, om 4.39 uur, zal zy heel misschien als een zeer zwak sterretje te zien zyn in het zuidoosten, vrijwel op de horizon, gaande van zuid naar oost.. De eerste kunstmaan en de ra ket zijn niet te zien. Het opperbevel van de Britse stryd- krachten in het Midden-Oosten en Oost-Afrika wordt verplaatst van het onrustige eiland Cyprus naar Londen De minister van Defensie, Duncan Sandys, zei gisteren in het Lagerhuis, dat onder bevel van Londen twee nieuwe hoofdkwartieren worden in gesteld, waarvan er een zal komen in Aden aan de zuidkant van het Arabi sche schiereiland en het tweede in Kenya aan de kust van Oost-Afrika Een loden pot, waarin zich 96 staafjes radio-actief kobalt be vonden, is verdwenen uit het Ka- merlingh Onnes-Iaboratorium van de rijksuniversiteit in Leiden. Oe pot, die 20 kilogram woog, moet verdwenen zyn na 30 oktober. Gistermiddag werd de vermissing geconstateerd. Het contact met deze staafjes ko balt of een verblyfplaats dicht bij de staafjes levert zeer groot gevaar op voor de gezondheid en het leven van de mens. De Leidse politie, die onmiddellijk met de verdwyning van deze pot in kennis werd gesteld, heeft er zich nog geen enkel oordeel over kun. nen vormen, wanneer deze pot ver dwenen is en op welke wyze. De 96 staafjes radio-actief kobalt zijn elk ongeveer 3 cm lang en 2 mm dik. Ze lyken op grijze, iets door oxydatie aangetaste zinkdraadjes. De staafjes zyn vier jaar geleden door het Leidse academisch ziekenhuis aan het Kamer, üygh Onnes-laboratèrium ter beschik king gesteld voor onderzoek van na tuurkundige verschijnselen by zeer lage temperaturen. De verpakking van deze staafjes ra dio-actief kobalt in een loden huls is verzorgd door het Kamerlingh On nes-Iaboratorium. Een nauwkeurige be schrijving daarvan is niet te geven, omdat dit het enige exemplaar is dat in dit laboratorium gebruikt en ver vaardigd werd. Er zyn geen foto's van. Het is niet duidelijk, hoe dit blok lood met radio-actieve stoffen uit het laboratorium verdwenen kan zyn. Het is gebruik, dat het zorgvuldig in een kluis wordt opgeborgen, wanneer het niet voor wetenschappelyk onderzoek wordt gebruikt. Het is niet zeker of de veiligheidsmaatregelen, die voor het gebruik van deze stoffen zyn vastge steld, volledig zyn nageleefd. De „Nieuw Amsterdam" ligt-opt het ogenblik bij Wilton-Fijen- oord te Schiedam in dok. Het schip ondergaat 'de jaarlijkse" schoonmaakbeurt* en tevens wordt de door brand verwoeste „Stuyvesantbar" weer hersteld. (Advertentie) SNIJBONEN in 4 minuien klaar op tafel Uit een nota over de betalingsba lans, die minister Hofstra aan ,de Tweede Kamer heeft aangeboden blijkt dat bet lopende verkeer in de eerste helft van dit jaar een tekort van - f389 miljoen (op kasbasis) beeft, opt geleverd. De ongunstige ontwikkeling; die in 1956 begon, is hiermee voort gezet. - Indien men ter uitschakeling van seizoenfactoren een vergelijking treft - met de eerste helft van het-vorig jaar, blijkt het tekort met 221 miljoenste zijn gestegen. Vergeleken met de twee- de helft van 1956 is daarentegen het tekort iets gedaald, en wel met ƒ51 miljoen. Dit laatste betekent echter □iet dat zich m de resultaten over het eerste halfjaar 1957 reeds een wending ten goede is gaan aftekenen. £n dit verband is ojn. van belang,- dat de lopende rekening op transactiebasis in het eerste halfjaar 1957 een tekort van 519 min. heeft vertoond. Dit Is be langrijk hoger dan het bovengenoem de tekort op kasbasis. De minister wijst er ook op dat ia de betalingsbalanscijfers over de eer ste acht maanden (dus juli en augus tus inbegrepen) van 1957 nog geen ommekeer in de gewenste richting valt te onderkennen. L Weddenschap om 100 mark (Van een onzer verslaggevers) Een Duitse kok van de internationale treinen, die geregeld Britse militairen van Duitsland naar Hoek van Holland brengen, heeft gisteren een wedden schap met zijn leven moeten bekopen- Met een collega ging hy een wedden schap om honderd mark aan wie het snelst de Nieuwe Waterweg zou kun nen overzwemmen. Zo uit de warme trein, doken beiden in het yskoude water, de één in zwembroek, de ander in zyn onder goed. De jongste van het tweetal slaagde -er in heen en terug naar het eiland Rozenburg te zwemmen, loen hy by de trein terugkwam, wachtte hy tevergeefs op zyn collega. Deze, de 43-jarige A. E. Reibetanz uit Hannover, werd in het water later gevonden door het personeel van een sleepboot. Hij bleek aan een hartverlamming te zyn overleden. Berichten uit gewoonlijk betrouwba re bron melden dat de Sowj et-Unie binnenkort een derde kunstmaan zal lanceren welke een gewicht zal heb ben van 1.000 kilogram, Deze Spoetnik UI zou ook een grotere hoogte b er eiken dan de vorige kunstmanen. j Europoort: nieuw havenbekken Advertentie De aieuwre Tornado «nelkookpan na rofop verkrijgbaar! Wat een gemak! Wat 'n besparing op gas en elektra! Ook kunt voortaan sneller, gezonder en.... lekkerder koken! Vraag inlichtin gen over die talrijke nieuwe snufjes aan uw winkelier of (met Inslui ting van 12 cent postzegelaan afd. Voorlichting, Tornado. Dordrecht. AAS de oostflank van een hoee-druk- gebicd, dat zich ten westen van de Britse eilanden ophoudt, voert een noord oostelijke wind tamelijk droge lucht van *e Noordzee aan. Hierin knamen vannacht in de kustprosineiec no; enkele lichte buien voor. In Engeland daalden de tem- peralurrn ten gevolge van de sterke uit straling op vele plaatsen tot beneden het vriespunt. Bij ons werden nier en daar minimumwaarden van 3 graden bereikt. Boven Zuid-Europa komt een iage-druk- gebied voor, dat nog in omvang toeneemt door een actieve depressie die over Spanje naar de Middellandse Zee koerst. Enkele storingen, die vergezeld gaan van intensieve regenzones, trekken uit de Adrl- atische Zee over de Oostenrijkse alpen naar Duitsland. Het is te verwachten, dat één van deze storingen de komende 24 uur bij ons enige regen zal veroorzaken. De wind blijft daarbij uit noordoostelijke richtin gen waaien en neemt aan de knst,t3JdeUJk tot vrij krachtig of krachtig toe, met zware industrie onder, één leider geplaatst zal worden en geleid zonder acht te slaan" op af zonderlijke diensten. •>7UV'-iv, VERSCHENEN; waargenomen door een religieuze kijker Zeer treffend en lezenswaard woord over dit teken des tiJds, door Prijf 50 cent. Bil bestelling s.v p. post- zegels bijsluiten of gireren op post rekening no. 147759. Postbus 2019 bet. 1.p. w., vraagt inl. Struijs, techn speelgoed, haarlemmermeerstraat 16. am- sterdam-west, telefoon 12.42.03. Na 15 no vember alleen nog oude klanten Chesapeake Ohio Rwy netto-winst 10 maanden per 31 okt. j.l 55.681.000 (54.423.000i, of 6.69 (0.77) per laud. Goedkoop en .toch apart •uit blik} mot. boter en geraspte oude kaas. t Jt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1