ssr i^ss.1,» L, Ijzer en leem Plan marine vier e en nummer L BEGROTING KUNSTMANEN MET MILJARD OMHOOG Indonesië stelt conferentie met vAustraiie vadr Grote rol van Benelux fff in Euromarkt Pot met kobalt is terecht mm MINISTER GEEFT OPDRACHT Brits kernwapen on1 Amerikaanse senator: 87 opstandelingen op Java gedood Aardappelen voor Hongarije kostten f 650.000 Hechtenis Tilburgse musicus verlengd Djilas' boek krijgt prijs in V.S. België bouwde raket tegen luchtdoelen Voorwerp vóór Spoetnik II Ook trolleybus een „motorrijtuig" tÉ -i! N' ZATERDAG 9 NOVEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG N©.383Ö r r m Westen voldaan Industrie helpt m Belgische minister Fayat: Gevonden bij opkoper i imm Kffl Botterdam. Wltte de Wuiistraat 30 Telef. 115700 (4 L) ïrifï-MoJn -I" ?ostSlro No- 424519 jritiwwT abonnementen 18.30~-19.30 a. 1 P»stelro No. 424867 v. j KJachtendienst 18.3019.30 u Telef 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 C6nt D6r 2.65 per maanei! t (MO per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschimt dageliik» Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot hedenavond). NOORDOOSTELIJKE WIND. in het zuiden van het land veel bewolking: en tijdelijk. - enige regen. Elders opklaringen en op de meeste plaat sen droog" weer. Matige tot krachtige noordoostelijke wind. Weinig verandering In temperatuur. Morgen: Zon op: 7.53 Slaan op: 19.18 op: Onder: 16.59 Onder: 10.34 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. 3. BRUINS SLOT KENT u de hymne van de openbare school? „Ze staat te midden van het leven, een hechte hoeksteen van de maatschappij. Ze heeft één doel, ze heeft één streven, haar helpers dat zijn wij. Eén school vooi allemaal, dat Is ons ideaal. Zing allen luid, dat ieder het kan horen. Eén school één school één openbare school". Kent u haar doelstelling? „De beschaafde, goede, humanisti sche, religieuze mens, die wij ontmoe ten binnen de muren van ieder kerk=- genootschap, maar die wij ook ontmoe ten buiten die muren." („De openba re school de school der gemeen schap" Uitgave van „Volksonder wijs"). Weet u welke mensen hun kinderen gerust aan die school kunnen toever trouwen? Laat „Volksonderwijs" het u zeg gen: „Iedere ouder van welke over tuiging. Het onderwijs op de openbare school gegeven, de boeken daar ge bruikt, laten ruimte voor een positie ve weldadige sfeer t.a.v. vaderland en religie. De openbare school dringt niets op en haalt niets neer; zij houdt zich niet aan een onveranderlijke le vensovertuiging; ook stelt ze haar on derwijs daar niet cp in." In een vorig artikel „Evangelie en Mythe" toonden we aan, dat dit standpunt uit moet lopen op een „ge lijkberechtiging" van christendom en humanisme. Als de Bijbel op de open bare school gebracht wordt, niet als verkondiging maar als cultuurobject, waarom zegt het Humanistisch Verbond dan ook niet de sagen en mythen der niet-christelijke gods diensten? En we verbonden hier de vraag aan: Hoe kén de kerk hoe kén een christen met een dergelijk „evenwichtig" standpunt vrede heb ben? Of nog duidelijker. Hoe kan een christen, die weet heeft van de énige Naam, die er onder de hemel gegeven is, hier mee instemmen door zijn kind naar de openbare school te zenden? NOG klemmender wordt deze vraag als men zich er vandaag ^an overtuigt wat het humanisme zijn kinderen leert en voor wélk standpunt de openbare school, krachtens haar aard-dus eveneens 'respect zal heb „lifeSffcte.tonen. r,-- Dézer "dagen verscheen iu. als uitga- ,ve van bet H.V. de brochure van mevr. A- Ji Groenman-Pelnum, getiteld „Onze kinderen tussen humanisme en christendom." Nu, daar staat geen woord Frans in. Hoe een humanist zijn kinderen op voedt? Zó: „De bijna altijd voorkomende vraag van kinderen wie nu al die bloe men en dieren en mensen en alles wat er is, gemaakt heeft, kan op zichzelf door ons zonder moeilijkheden geant woord worden. Wij kunnen rustig zeg gen, dat wij Jat niet weten, dat -dit het grote geheim van het leven is.... Als iemand anders zegt, dat God alles gemaakt heeft, dan zeggen wij: vader en moeder weten niets van net bestaan van zo'n opperwezen en gelo ven er niet in--.. Ook het antwoord van de buur vrouw, waar onze kinderen juist het niéuwe kindje gezien hebben en die hun zegt, dat zij het kindje van God gekregen beeft, behoort niet tot onze wijze van antwoorden Wat hemel en hei betreft, waar de mensen heen zouden gaan na de dood, kunnen wij kort en beslist zijn. Vader en moeder geloven daar stellig niet «an.... Ook kunnen wij de kinderen zeggen, aat een opvatting van veel kerkelijke mensen is, dat Jezus in wezen anders zou zijn dan gewone mensen (godde lijk). Vader en moeder geloven dit niet en denken ook ni^t, dat de vele wonderverhalen (lichamelijke opstan ding, hemelvaart enz.) echt gebeurd zijn. Als cultuurobject moeten wij wel van de Bijbel kennis nemen. Maar wij benaderen dan de Bijbel om de mens, niet om God. W Kolkje en Tjitske de Vries uit het Friese plaatsje Bergum'heb ben gisteren in goede gezondheid hun vierde veriaartjag gevierd. Men ziet hier. de voormalige „Siamese tweeling" bij de kin derwagen, met bun zusje Jit$ke- dat op 29 oktober jJ. één jaar geworden is. Tjitske staat links (Advertentie) Boyen de1 Stille Zuidzee is gisteren een kernwapen tot ontploffing ge bracht, heeft de Britse regering mee gedeeld. Men verwacht- dat-de hoeveelheid radioactiev e- neer3lag?te-verwaarloz^n li H'" De bom wérd geworpen door een viermotorige Valiant-bommenwerpeC, in het gebied van Christmas Island. rvE Amerikaanse minister van k' Defensie, McElroy, heeft het leger opdracht gc-geven een van zijn projectielen te gebruiken om een kunstmaan te lanceren. Er zal hiervoor een gewijzigde Jupi ter C, een ballistisch projectiel met middelgrote reikwijdte, wor den aangewend. Dit program vormt een aanvulling op het Vanguardplan dat onder leiding van de vloot en bnrgelüke geleerden staat en deel uitmaakt van de proefne mingen in het Internationale geofysi sche jaar. Er ïs geen tijdstip voor de proefne ming van het leger genoemd, maar volgens sommige geleerden kan het lanceren elk ogenblik plaatshebben. Volgens het plan van de marine zon volgende maand een kleine proefsatei- lict afgeschoten worden en in maart een satelliet met wetenschappelijke in strumenten. Dit plan zal ondanks het nieuwe program van het leger gewoon doorgaan. lu de mededeling van het minis terie wordt niet herinnerd aan de verklaring van geleerden die bij het leger werkzaam zijn, dat zü lang ge leden reeds, voor de Sowjet-Unie, een- satelliet hadden kunnen lance ren, indien zü met hun experimenten hadden mogen doorgaan. Het-leger zal een gewijzigde versie van dè „Jupiter-C", die op het „Red stone" projectiel van het leger geba seerd is, gebruiken. De „Redstone" heélt-een reikwijdte van. 320 km. Ver scheidene raketteWivoor grotere, snel heid- en> reikwü dierzü ns toegèóöegd aan het proèsfprojecttël -„Jüptfer-C'V; Van óffldëlè züde iyerd alleen ver- iSSgÉ^tlëSsS Gisteren heeft Z.K.H. prins Bernhard in Londen de doopplechtigheid bijge woond van de dochter van lord Douglas of Kirtleside, Katherine Ann. De Prins is peetvader van de baby, die zich, op de arm. van haar moeder, weinig aan trok van de belangstelling die de Prins voor haar doopjurk toonde. DE kosten Amerikaans ENOEG om te doen zien hoe V_i humanistische ouders willen dat hun kind zal worden opgevoed. Genoeg - om te doeD zien dat de openbare school die immers de school is „voor allemaal" ook déze visie in haar doen en laten zal hebben te honoreren. En nu dan opnieuw de christen, die met de openbare school vrede heeft- Kén op de openbare school zün diepe overtuiging, zijn (eloof, dat God in Christus de wereld met Zichzelf ver zoenende is, tegelijk °n op dezelfde wijze gerespecteerd worden als de meest radicale ververping van dat geloof? Wat moet uit deze samenvoe ging van ijzer en leem anders resulte ren dan een verdiept stilzwijgen en een duidelijke negatie vaD wat de christen het één en het al is? En zo moet toch de situatie op de openbare school getekend worden afgedacht van het éne met het overige onder wijs niet organisch-verbonden uur godsdienstonderwijs? Daarom heeft bovenbedoelde bro chure ons ten slotte genoeg gegeven óm opnieuw de vraag te stellen: Hoe is het mogelijk, dat een christen, die sich telkens exclusief uitspreekt vóór van program voor kunstmanen en raketten zullen vermoedelijk één a twee miljard dollar per in ar bedragen. Dit heeft de republikeinse senator Styles Bridges gisteren no afloop van een bespreking met president Eisenhower meegedeeld. De als zuinig bekend staande Bridges zei van mening te zün, dat het Congres bereid zal zün elk bedrag dat nodig is beschikbaar te stellen. Bridges zei, dat hierdoor de kan sen op. belastingverlagingen twijfel achtiger geworden zijn. Hij was ech ter van mening dat de mensen de veiligheid van het land belangrijker achten dan een belastingverlaging. Een vermeerdering met twee mil jard dollar zou het totaal, dat in het lopende belastingjaar voor projectie len is uitgetrokken, bijna verdubbelen. Zowel in Londen als Parijs toont men zich, voldaan over de wyze waar op Eisenhower in zijn rede van eer gisteren de noodzaak van samenwer king tussen de westerse bondgenoten op wetenschappelijk terrein naar vo ren heeft gebracht. In Bonn beschouwt men de rede als een goed voorspel van de „Top-confe- rentie" van de Navo, waaraan de pre sident volgende maand in Parus zal deelnemen. De Amerikaanse democraten hebben een versneldEisenhower's plannen gekenschetst als '..achter de gebeurtenissen aan te ko men". De republikeinen zeggen ech ter dat hü alios doet om de Russische uitdaging bü de „ruimte-wedloop" te beantwoorden. Bij acties van het Indonesische le gér tegen benden van de Daroel Is lam zijn"de laatste tijd in West-Java 87 opstandelingen gedood en 44 ge vangen genomen. Aan de kant van het leger werden vier militairen ge dood, is in Djakarta meegedeeld. Zeven desabewoners zijn de laatste tijd aan de benden ten slachtoffer ge vallen. Verder zijn 200 huizen door de opstandelingen in brand gestoken. Jezus, een school kiest, waar dit bij belse exclusivisme onderworpen is aan universalisme, dat alles chris tendom of humanisme met dezelfde maatstaf meet? T. M. Gilhuis Dé Amerikaanse vereniging van fa brikanten heeft president Eisenhower de medewerking van de Amerikaanse industrie toegezegd „om te voorko men, dat dit land een achterstand op de Sowjet-Unie krügt op onverschillig welk wetenschappelijk of economisch terrein". klaard, dat de, beslissing om te begin neii met een aanvullend programma genomen werd om een tweede moge lijkheid te scheppen,, als deel van het programma voor het internationale geofysische jaar, een satelliet te lan ceren, die een radiozender aan boord zal hebben, die contact kan opnemen met minitraek stations op de grond en wetenschappelijke instrupienten die uitgekozen zijn door de nationale aka- demie van wetenschappen". (Mini track is het automatisch op de plaat opnemen van radio-uitzendingen). Een woordvoerder van het ministerie van Defensie zei, dat de Jupiter C een drietrapsraket is met een raketmotor die met vloeibare brandstof aangedre ven wordt voor de eerste trap en voor de twee volgende kleinere raketten, die met vasté brandstof voortbewogen worden. Verleden jaar heeft een Jupiter C een hoogte bereikt van ongeveer 1000 kilometer en een afstand afgelegd van 5300 kilometer boven het zuidelijke deel van de Atlantische Oceaan. Zij werd gelanceerd in Florida. Be assis tent van de minister voor Defensie voor geleide projectielen, William M. Hola- day, zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatievan het plan van het leger als deel van het Amerikaanse weten schappelijke satelliet-programma. NIEUW G UINEA De Indonesische minister van Bui tenlandse Zaken, dr. Soebandrio, heeft een onmiddellijke conferentie tussen Indonesië en Australië over de toekomst van Nederlands Nieuw-Guinea voorge steld. „De t«d is gekomen, dat de Austra lische regering komt praten met de In donesische regering", aldus de minis ter in eén verklaring welke vrijdag door de Indonesische ambassade te Canberra is bekendgemaakt. „Azië is nog verwikkeld in een on stuimige strijd voor vooruitgang en Australië's houding zou de richting van Azië's vooruitgang naar stabiliteit kun nen helpen beïnvloeden. Dit zou ook van geweldig voordeel voor Australië kunnen zün." „Indonesië zou geen gebied nemen, waarop het geen recht heeft. Het is de plicht van Indonesië de onafhankelyk- heid te eisen van alle gebied dat door de Nederlanders is bestuurd. Anders zou de bevolking van westelijk Nieuw- Guinea de beschuldiging kunnen uiten, dat zy door Indonesië in de steek wordt gelaten", aldus de Indonesische minis ter. Tot veevoer verwerkt De 2500 ton pootaardappelen, die in het begin van dit jaar in opdracht van de Ned. regering naar Hongarije zün gezonden om de Hongaarse boe ren te helpen, zyn in Hongarije ver werkt door de industrie en voor vee voeder gebruikt. De kosten van deze zending blijken thans rond f 650.000 te hebben bedragen. De regering heeft by de Tweede Kamer een wets ontwerp ingediend, waarby deze f 650.000 worden gebracht op de be groting van landbouw, vissery en voedselvoorziening voor dit jaar. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken John Foster Dulles zal binnenkort worden bügestaan door een wetenschappelyke raadgever, al dus wordt op zün ministerie meege deeld. SPIONAGE? De justitie heeft het noodzaketük geoordeeld devoorlopige hechtenis van de- 53-jarige Tilburgse musicus en componist St, D.van E. weer met dertig dagen té verlengen. D. werd zes Weken geleden gearresteerd op verden king .van 'spionage en opgesloten; in de gevangenis in Breda. Verondersteld "wórdt, dat D. zich on. heeft beziggehouden mét hetvverstrek- këmiiyan\ inlichtingen aan? "derden in- v ilifaffé» öbj ectfen. 'Desbetreffen de* tekeningen zouden; zjjh aangetrof fen. D. blijft ontkennen. (Advertentie) 1 Een begrip voor progressieve damesschoen»#" (Van onze Haagse redacteur) IETS BELET de regeringen van de Beneiuxlanden de- eenmaalver kregen voorsprong c<p de Eitromarki te behouden. De ligging van deze lah-' den is ideaal. De Nederlandse en, Vlaamse havens zün in de toekomst aangewezen als in- en ultgangspoor- ten van Europa. Dit zei de Belgische minister voor Buitenlandse Handel de heer H. 'FayaÉy in een gistermiddag gehoudèn redg. over het onderwerp Benelux en EurqA markt voor het Belgisch-Luxemburgs centrum voor handelsbetreklringen ihv; Nederland. De Belgische staatsman sprak,vóór een uitgelezen gezelschap. Ainwmqg; waren om. de minister-president^i^ Drees, de minister van Buitenlandse1^ Zaken mr. Luns, de ministers Hof-'- strn en Mansholt, de ambassadeur van België en Luxemburg, ëiike:é staatssecretarissen en vele vooraan staande figuren uit de nandëtefé- reld. - Tijdens de overgangsperiode;.*-; dlS voor de Euromarkt op ongeveer «;:l5 jaar wordt gesteld blüft volgeni.sprep^,^ ker een belangrijk, terrein' voór^rde5' 8*P Belgisch- Luxemburgse saróenwe«fi^4l^ over. Is de Euromarktceuuuuu --«u douane-unie voltooid," dan- zal er'-gët' plaats meer sBn. ■voot,B«ihéfax^óti«aa£^^ unie maar zo yoegde spreker er "i tóe,..de Beneliix is meer - Vóór- de .lage .landen-1 in 'Europa "een '.idteona&lMkë^m»^^a[ w;6ggelegd.;Dé,tóéïoïa.st*;lfehoéö"^^tè3lï met onder- te doen vóor^de-luistérwané^S het- -verleden. 5 ..'Sf Dit is het eerste passagiers vliegtuig ter wereld dat lood recht opstijgt. Het is een Britse Fairey Rotodyne, die met een snelheid van 301) km per uur 48 passagiers kan vervoeren. Milovan Djilas, de voormalige vice- president van Joegoslavië, die nu in de gevangenis zit wegens het ver spreiden van-„vyandige propaganda", heeft de achtste jaarlijkse prijs van het „Tamiment Institute" toegewezen gekregen voor zün recente analyse van de communistische maatschappij in zün boek „De nieuwe klasse". De prijs bestaat uit 500 dollar die bewaard zullen worden totdat deze „veilig overgedragen" kunnen worden aan Djilas, aldus het „Tamiment In stitute". Een groep Belgische industrieën heeft de bouw van een geleid pro jectiel tegen luchtdoelen, dat van de grond af kan worden gelanceerd, ge financierd. De raket genaamd Vogelpik 4 is voor een deel ontwikkeld op het aërodynamisch laboratorium te Sint Genessius-Rode. (Hier worden vol gens het blad „Le Soir" onderzoekin gen verricht onder auspiciën van de NAVO. Volgens „La Cité" kan de „Vogel- pik 4" een atoomlading meevoeren. Het projectiel wordt tot boven zyn doel gebracht en zoekt met behulp van radar zelf zün doel verder op. Professor Fraeys de Veubeke met een staf van 12 assistenten heeft het projektiel ontworpen. Een Amerikaanse geleerde heeft ver klaard een klein voorwerp te hebben waargenomen dat ongeveer 10 tot 15 seconden voorlag op de Spoetnik n. Dr. John S. Rinehart, de adjunct directeur van de Smithsonian sterren wacht, zei dat het voorwerp zich op 75 tot 100 km vóór de kunstmaan voortbewoog. Er kan zich een fout hebben voorgedaan bü het uitschieten van de kamer waarin de hond zich be vindt, zodat deze kamer zich nu voor de satelliet door het luchtruim be weegt. •mm De loden pot met 96 staafjes radio actief kobalt, die ontvreemd werd uit het Kamerlingh Onnes-laborato- rinm in Leiden, is gistermiddag terug gevonden bij een handelaar in lompen en metalen in Leiden. De Leidse poli tie heeft de pot daar ontdekt. De op koper bleek volkomen te goeder trouw. Hü had de pot gekocht voor oud-lood. Een deskundige van het labora torium heelt een vluchtige blik in de pot kunnen werpen, toen deze uit de voorraad van de handelaar te voorschün kwam. Hy kreeg de in druk, dat de volledige inhoud nog aanwezig was. Dit zal echter door een nauwgezet onderzoek in het la boratorium definitief moeten worden uitgemaakt. De pot is weer aan de hoede van hèt laboratorium toever trouwd. Men had gisteravond nog niet de hand kunnen leggen op de vermoedelyke dader, doch men ver wachtte hem zeer spoedig te kunnen inrekenen. TIJDENS de rede, die president., Eisenhower vrijdag voor de: Amerikaanse televisie hi eld, werd de neusconus van een Ame rikaans projectiel getoond, die kilometers ver buiten de damp-, kring is geweest en volkomen in tact pp de aarde is teruggebracht. Deskundigen hebben verklaardV dat de conus „zeer dicht" by de plaats neerkwam die van'te vo- ren was bepaald. Een brief dié in dé conus zat, is volkomen on beschadigd aan Amerikaanse': journalisten getoond. Wetsontwerp ingediend: De regering wil wettelijk sten vast gelegd dat de trolleybus een motorrij tuig is. -. Zy heeft bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend tot wyziging van de wegenverkeerswet en dè wét autovervoer-personen, omdat de Hoge Raad heeft uitgemaakt, dat volgens de huidige^ wetten de trolleybus geen mo-: torrijtuig is doch een „wagen". Dit heeft o.a. tot gevolg, dat de trolleybus geen aanspraak kan maken op voor-"' rang op kruispunten, zoals die vöoP- motorvoertuigen geldt. '.De regering'- acht dit een ongewenste situatie.;' ïfêlÉ J Amerikaans leger zal kunstmaan afvuren -35 :!$aa -li!' -O 'iv* s- iï

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1