Ons antwoord Ontslag en korter werken de metaalnij verheid Maar algemene toestand niet verontrustend m HOBBY Werkloosheid is niet alarmerend Stevenson als Amerika's derde man naar Parijs? Handelsbetrekkingen met Indonesië in gevaar? GEEN RISICO MET DE SNELHEID! m Altijd durende kunstmaan? Twee jaar voor ambtenaar die helmen goedkeurde GEBREK AAN ORDERS EN KAPITAAL Bestedingsbeperking wordt voelbaar Betogers beschoten in Djakarta csMemc Uitvoerder nieuw NAVO-program? m Wordt Indonesisch^ W fH vertegenwoordiging ingekrompen? Kol. Fens voorzitter „Navo-parlement" W ADVISEUR BUITENLANDSE POLITIEK DREIGEMENT IN DJAKARTA DINSDAG 12 NOVEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3841 Ook elders Minister Suurlioff Aangewakkerd Nederlanders ontslagen Botterdam: Witte de Wlttssfcraat 30 Telet 1X5700 (4,L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 u. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 'a-Gravenhage: Huygensplein i Telef. 183467 (S LJ Postbus 1091 Postgiro No. 424867 e KW- Klachtendienst 18.30—19.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs cent Per week, 2.65 per maand, 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. Dit) RUIG J (Geldig tot morgenavond) OVERWEGEND DROOG f Overwegend droog iveer met enkele verspreide opklap ringen. Lagere temperaturen. Matige tot zwakke oostelijke wind. Morgen: Zon op: 7.58 Maan op: 22.40 onder: 16.54 onder: 12.43 Hoofdredacteur: JDr. J. A. H. J. S. ÖKU1NS S-LOl DE voorzitter van de KVP, mr, H. W. van Doorn, heeft zaterdag jl. het K.VJP-congres te Utrecht ge opend met een rede waarin hij over de verhouding van de K.V.P. tot de protestants-christelijke partijen een aantal opmerkingen heeft gemaakt. Alleen reeds daarom verdient deze re de onze nauwgezette aandacht. Trou wens niet alleen daarom. De rede van de heer Van Doorn is een belangwek kende unalyse van K.V.P. stand punt uit van de huidige politieke situatie- ..Om een paar dingen te noemen: De heer Van Doorn heeft er op gewe zen dat de K.V.P. staat voor de moei lijkheid dat de huidige politieke situ atie een zekere gespletenheid met zich brengt, waardoor zij in regering en parlement samen moet werken met de socialisten, terwijl zij ander zijds zich tegen diezelfde socialisten moet te weer stellen in de strijd om de zetels. Het zal niemand verbazen als wij zéggen dat wij begrip hebben voor deze moeilijke situatie! De heer Van Doom stelt voorts duidelijk dat de K.V.P., indien zij zich van deze ge spletenheid zou bevrijden een duide lijk begrip moet hebben en het accep tabele moet inzien van het alterna tief dat haar geboden kan worden. En alweer moet gezegd worden dat dit juist is. Maar daaraan moet de vraag verbonden worden of in de af gelopen jaren de K.V.P. zelf werke lijk serieus gezocht heeft naar dit al ternatief. Het vinden van een alter natief hangt namelijk niet geheel af van de anderen die daaraan moeten bijdragen. Het hangt ook af van de mate van enthousiasme waarmee men daar zelf naar zoekt. Wij zijn het er mee eens als de heer Van Doorn zegt dat de heren Tilanus en Staf een be paald alternatief in 1956 hebben ver hinderd. Maar het blijft de vraag of desondanks de K.V.P. in dat jaar zo uitgesproken en duidelijk als de anti revolutionairen dat hebben gedaan in een' bepaalde fase van de forma tiepoging—De Gaay Fortman een kabinet zonder socialisten heeft na gestreefd. Wij menen dat die vraag niet zorider meer bevestigend kan worden beantwoord, ïKE heer Van Doorn laat vervol- li.gens duidelijk: blijken dat de sympathie van de K.VP.. voor het huidige kabinet is gegroeid. Hij houdt een aantal reserves, maar spreekt toch ook duidelijk uit dat K.V.P. en P.v,d.A. in de afgelopen periode blijk hébben gegeven te zamen tot een con structieve politiek in staat te zijn. W,ie de debatten over bestedingsbeper king en huurpolitiek gevolgd heeft, is vólkomen duidelijk wat de heer Van Doom bedoelt. De anti-revolutionairen eö, het merendeel der christelijk-histo- rischen hebben die „constructieve po litiek" toen niet mee kunnen maken. Zij hebben toen geopteerd voor een „alternatief." En het is in wezen de K.VJP. die de oorzaak was dat dit alternatief toen geen werkelijkheid werd. Wij zeggen dit, hoewel wij be grip hebben voor de moeilijkheid van de1 situatie voor de K.VJP. De ver houdingen tussen K.V.P., C-H.U., V.VJ3. en A.R. lagen niet eenvoudig. Maar die moeilijkheid hadden al die partijen. De K.VP. eve vel heeft des- tijds de sprong, bewust, niet gewild. En daarom moet men thans van KÏV P.-zijde de problematiek van het „alternatief" niet op de rekening van dé! anderen boeken. \Y/IJ komen nu aan de opmerkingen W die de heer Van Doorn gemaakt hééft aan het adres van de beide pro testantse partijen. De spreker knoop te? ze vast aan de opmerkingen van dr. Berghuis op het a.r—par tijconvent, waarin deze het ideaal van één pro testants-christelijke partij stelde en aam de samenwerking tussen a.-r. en c>h. bij de komende gemeenteraads verkiezing in Den Haag ei. de motive ring daarvan, in die motivering wordt gewaagd, van een stelling nemen tegen socialisten en doorbraak en bovendien wordt gezegd dat de AP. en de C.H.U als protestantse oarnjen hun plaats en hun karakter wensen te handhaven tegenover de groeiende invloed van het rooms-katholicisme. /Deze motivering heeft, zo zeide mr. Vón Doorn (wij citeren hier het uit voerige verslag in De Maasbode) veie katholieken verbaasd en verdroten. Als wij. zo zeide de neer Van Doorn, als katholieken met enige andere partij krachtiger en geMotener wilden optreden, zou sen dergelijk zich afzet ten tejgen die andere partij tot de on mogelijkheden nebben behoord. 'En de neer Van Doorn besluit dit déél van zijn betoog dooj te zeggen dat net bem verbaast en verdriet dat «le beide protestantse partijen, hoewel programmatisch in vele opzichten het met de K.V-P. eeus, het niet aandur ven de anti-papistische aanhang van zich te vervreemden en bij vraagt om bezinning in dit opzicht en niet te wil len eten vaD twee wallen. ttrrU zouden daarover dil willen zeg Vv gen: In protestantse kring leeft bij velen de begeerte om te komen tot de vorming van een grote protestants- (Advertentie) Stuur ons slechts deze advertentie én uw adres en u ontvangt gratis vele schitterende radio-bouwtekeningen, gratis geïll. prijscouranten met alle radio-onderdelen, gratis prospectus en proeflessen van radiocursussen. 14 MAXWELL -"Utrecht (Nader adres overbodig (Van een onzer verslaggevers) l~\E spanning op de arbeidsmarkt neemt af. Het aantal aanvragen van werkgevers, die verleden jaar nog om arbeidskrachten zaten te springen, daalt langzaam maar zeker. En meer mannen zonder werk hebben zich bij de arbeidsbureaus moeten Is,ten in schrijven. Uit alle delen van het land bereikte ons echter de gerust stellende mededeling: „De algemene toestasd is absoluut niet on rustbarend". Men wijst erop dat sommige cijfers zoals 300 werkloze bouw vakarbeiders in Eindhoven de mensen al gauw in ongerustheid brengt. Maar dit cijfer is vrijwel nog elk jaar zo hoog geweest. Men spreekt van een seizoensinkrimping, die nog een normaal verloop te zien geeft. Sommige bedrijven hebben door ge brek aan orders en door schaarste op de kapitaalmarkt met ernstige moei lijkheden te kampen. Zo heeft de ijzer gieterij „Vulcanus" te Vaassen aan 64 arbeiders ontslag aangezegd. Sommi gen van hen waren reeds vele jaren bij dit bedrijf in dienst. De directie ziet zich tot deze maatregel genood zaakt ten gevolge van de bestedings beperking. In deze ijzergieterij werken ongeveer 600 personen. De Koninklijke DEMKA Staalfa brieken N.V. te Utrecht, die altijd een intensieve personeelswerving heeft gevoerd, heeft de arbeidsin spectie vergunning gevraagd in haar afdeling walserij tijdelijk een werk- verkorting tot 24 uur per week te mogen invoeren. De directie acht dit noodzakelijk in verband met de sterk toegenomen voorraden, halffabrika ten en gereed produkt. Bij deze inkrimping van de werk tijd met 50 proeent zijn 250 arbeiders betrokken. Reeds enige tijd geleden was het drieploegenstelsel bij de wal serij omgezet in een tweèploegenstel- sel. Het overschot aan personeel de DEMKA heeft haar personeelswer ving uiteraard stopgezet was toen zoveel mogelijk op zusterondernemin gen te werk gesteld. Thans zoeken de directie en .de vakbonden samen naar de zo juist mogelijke oplossing om de inkrimping door te voeren. Helaas moet men verwachten, dat behalve de verkorting van de werk tijden in de walserij, ook in de an dere" afdelingen van dit grote bedrijf ontslagen zullen vallen. Het betreft hier arbeidskrachten.'die thans over tollig zijn geworden. Bij het geven van ontslag zal niet alleen de produktivi- teit van de man, maar ook zijn sociale positie in aanmerking worden geno men. Naar het ANP verneemt zün er ook moeilijkheden gerezen bij Werkspoor N.V. te Utrecht. Hier zit het knelpunt vooral in de afdeling wagonbouw en de orders voor de SDOorwegen. Bü de Utrechtse Elektrometaalindus- trie zijn 50 personen ontslagen en ook bij Gispen staatmeubelfabrieken te Cu- lemborg heeft men arbeiders naar hu;s moeten sturen. Vele kleinere metaal industrieën in de provincie Utrecht overwegen eveneens een deel van hun personeelsleden te ontslaan, Hetb etreft hier grotendeels onge schoold en wat dan heet minder ge schikt personeel. Zo heeft men in Minister Suurhoff meent, dat het nu zeker nog niet de'tijd is om de alarm klok te luiden met het oog op gebrek aan werk in óns. land. AI is vergele ken met 31 oktober .orig ja.tr hei aan tal werkloze mannelijke arbeiders verdubbeld, de vraag is nog zeer groot. Een jaar geleden waren er, de te werk gestelden op aanvullende wer ken inbegrepen, 20.700 werklozen; nu zijn het er 40.b00. Het aantal aanvra gen om mannelijke werkkrachten is nog altijd 43.000. Daarnaast is de aanvraag voor vrou welijke arbeidskrachten nog enorm groot: op 1 oktober jl, 30.300. Dit aan tal is zes maal zo groot als het aanbod. Gezien deze djfers, meent de minis ter dat er nauwelijks van werkloosheid sprake kan zijn. Er is slechts sprake van een voelbaar teruglopen van het tekort aan werkkrachten, zodat, met uitzondering van bepaaide gebieden, nog niet gesproken kan worden van een alarmtoestand ten opzichte van de werkloosheid. De minister zei dit gistermiddag bij de opening van de nieuwe rijkswerk plaats voor vakontwikkeling te Leiden Indonesische soldaten hebben van daag in Djakaria het vuur geopend op een menigte van enkele duizenden scholieren en studenten, die trachtten het ministerie van onderwijs te bestor men. Een jongen van 15 jaar werd ge dood, verscheidene andere kinderen liepen verwondingen op. Utrecht niet de minste moeite gehad om de ambachtsscholieren, die dit jaar hun diploma behaalden, een plaats te verschaffen. In Rotterdam is het beeld volkomen normaal en kan men geschoolde me taalarbeiders nog zeer goed gebrui ken. In Groningen zag men wel een sterke daling van de aanvragen voor destijds vaok wanhopige werkgevers, maar van een toeneming van de werk loosheid kan men daar gelukkig niet spreken. En op de kustvaart zit men nog altijd dringend om goede krachten 'verlegen. In Amsterdam stonden eind oktober 3900 mannen ingeschreven en 622 vrouwen. Daartegenover staat een vraag naar 3600 mannelijke werk krachten en voor vrouwen overschrijdt de vraag verre het aanbod. De vraag naar vrouwelijke werkkrachten be draagt namelijk bijna 3900.' De mees ten, die in de hoofdstad zonder werk lopen, zijn seizoenarbeiders en onge schoolden. Ook in. de bouwvakken is er enig verloop, maa? dat heeft men elk jaar. Men heeft in Amsterdam 280.000 werkende mannen, zodat 3900 werkzoe kenden zeer laag is te noemen. Het enige bedrijf in de hoofdstad, dat mo menteel met ernstige moeilijkheden it, is de Fordfabriek. Daar heeft men de werktijd tot vier dagen per v. moeten beperken. Maar de Amster- Zie verder pag. 3, 7e kol.) Dr. John Hagen, hoofd van het satel- lieiprogramnsa der Ver. Staten, heeft vundaag op een persconferentie gepleit voor een program-over-een-lange- perlode, dat de regering vele miljarden dollar zon kosten en dat ten doel zou moeten hebben „de mens in de ruimte te brengen". Hagen zei, dat er jaren voorbij zou den gaan, voordat een mens in de ruimte zou worden afgeschoten, met enige kans op veilige tèrugkeer, omdat er talloze vraagstukken opgelost moes ten worden, w.o. de kwestfe van de voortdrijving. (Advertentie) Koude gemengde slaschotel vin biiitgroenien (sperziebonen, dop- erwtjes, worteltjes) mei aardappelen en il&iaui. President Eisenhower heelt Ad- lai Stevenson, de verslagen demo cratische kandidaat voor het pre- Uit dicht bij het Indonesische minis terie van Financiën staande kringen wordt vernomen, dat de Indonesische regering de handelsbetrekkingen met Nederland zal verbreken, indien ons land niet bereid is westelijk Nieuw- Guinea aan Indonesië over te dragen. Deze „onthulling" volgde op de ver klaring van president Soekarno, dat Indonesië Nederland zou kunnen dwin gen de Indonesische aanspraken op westelijk Nieuw-Guinea in te willigen door de Nederlandse belangen in In donesië te verzwakken en een einde te maken aan de handelsbetrekkingen met Nederland. Ook heeft president Soekarno in re devoeringen, welke hij de laatste paar dagen heeft gehouden, de suggestie ge daan om alle Nederlandse eigendom men in Indonesië in beslag te nemen, als middel om de Indonesische aan spraken op westelijk Nieuw-Guinea te verwezenlijken. Soekarno zeide, dat niet mag worden geaarzeld bij het ver breken der handelsbetrekkingen. „De revolutie kan onmogelijk door aarze ling worden gewonnen", zou hij heb ben gezegd. Het socialistische dagblad „Pedo- man" in Djakarta meldde vandaag, dat het grootste hotel in Djakarta, het „Ho tel des Indes", de Nederlandse banken, ondernemingen en fabrieken tot de be drijven behoren, die zullen worden ge nationaliseerd, als de pogingen van In donesië om Ned. Nieuw-Guinea in be zit te krijgen, mislukken. Volgens 't blad heeft de Indonesische regering stappen genomen om de con sequenties van nationalisatie van de Nederlandse ondernemingen in Indo nesië onder ogen te zien. Richard Casey, de Australische mi nister van Buitenlandse Zaken, heeft in het Australische Huis van Afgevaar digden verklaard, dat de anti-Neder landse en anti-Australische demonstra ties in Indonesië ongetwijfeld door de Indonesische regering zijn aangewak kerd. De verklaring van de Indonesi sche minister van Buitenlandse Zaken, Soebandrio, waarin deze zei. dat Indo nesië eventueel met geweld Neder- lands-Nieuw-Guihea in bezit zou ne men, kon Casey niet ernstig nemen. Deze uitlating is ingegeven door het enthousiasme van het ogenblik, zei hij. Casey voegde daaraan toe, dat deze uitlating van Soebandrio Indonesië ze ker geen goed zal doen bij de behan deling van de kwestie-Nieuw-Guinea in de Ver. Naties. De door regens gezwollen «-'vier de Po In Noord-Italië Is giste door haar dijken gebroken. Diiize1 n hec taren bouwland zün overstroomd, hon derden personen werdén dakloos. Él sidentschap, uitgenodigd hem te vergezellen naar de NAVOtconfe- rentie welke in december te Parijs zal worden gehouden. Stevensón zou dan als derde man, na Eisen hower en Dulles, deel uitmaken van de Amerikaanse delegatie en wel speciaal als adviseur inzake de buitenlandse politiek. Stevenson heeft tot dusver deze uitnodiging nog niet aanvaard of afgewezen. n® Adlai Stevenson -- derde man? ,- Volgens welingelichte kringen zóu minister Dulles op 25 oktober jl. -~na~4 afloop van de besprekingen tussen president Eisenhower., eri premier Mac- millan de uitnodiging tot ;Steven~j| son hebben gericht. Volgens zeer goed ingeUchterbrönrjj nen zou Stevenson! niet alleen polUieki| adviseur worden namens; de>demoeh-f; tische partij, een functie die- DuHesK vervuld heeft tijdeias dé ambtsperiodfö; van Truman, doch zou hij .'iiayfeite last worden met de leiding van,:- hét/' n ieuwe NA.VO-prqgramma^^j^idpc^s Eisenhower op de "kpmehd'ë^co^eréah' tie zal worden geïntroduceerd;eèti'j^p*: gramma gericht op grotere samenwer-J king en gewijzigde verantwoordelijk:^ heidsverdeling in de Noor'datlantische; Vérdragsorganisa tie. In déze functie', zou Stevenson alleen nog Eisenhower: en Dulles als superieuren boven-zlclf: hebben. •Stevenson zou, echter mét énige oni^i zichtigheid op de uitnodiging gerea geerd hebben en met name meér/in-? lichtingen hebben 'verzocht omtrent zijn verantwoordelijkheid. Waarne-; mers menen te -weten dat hij zich eer der aangetrokkén gevoelt tot de rol van adviseur dan daadwerkelijk de uitvoering van een hieuw programma/ op zich te nemen. christelijke partij. Dat zou in hoofd zaak betekenen de vereniging van de C.H.U en de A.R. Wij voor ons, door ervaring geleerd, zijn van overtuiging dat dit een moeilijke zaak is. Het is een ideaal dat voor verwezenlijking thans nog niet vatbaar is Maar wij zijn wel van mening dat de goede ver houding en de samenwerking tussen C.H. en A.R. waar mogelijk moet war den bevorderd En in dit verband Is het stellen van het ideaal, gelijk dr Bergnuis het deed ende praktische samenwerking als in Den Haag en Amsterdam en In vele andere plaat sen tot stand gekomen, een zeer goe de zaak C.H en AJt. hebben dit gemeen dat zij christelijke partijen zijn en dat zij protestantse oartijen zijn in de eerste kwaliteit stellen zij zich even als de K.VP. egenover liberalen en socialisten. In de laatste kwaliteit* als reformatorische partijen, stellen zij zich niet alleen tegenover het libera lisme en socialisme die Immers het christendom niet normatief achten voor politieke partijkeuze maar ook tegenover net rooms-katholicisme. Het is wel zo wat duidelijk de heer Van Doorn wees ei zeil op wat r.k. en protestantse christenen in de politiek verenigt. Dat kan eD wij juichen het toe als 'at gelukt tot goede samenwerking leiden. Maai er zijn ook dingen die ons scheiden. Als die er niet waren, zouden wij als rJt. en protestantse christe nen immèrs een partij kunnen vor men. De partijvorming in Nederland is echter sterk historisch en theolo gisch beïnvloed. Dat heeft nadelen- De situatie In Duitsland is in dit op zicht een spiegel Het heeft ook voor delen. Wij kunnen ieder onze politiek beter vanuit onze beginselen voeren. In de bloeitijd van de rechtse coalitie is dat over en weer nimmer nagela ten. Wat ons vereende en wat ons scheidde, werd steeds duidelijk ge steld. Wij denken aan Kuypers rede „Maranatha" in 1891. Ook thans ts dat zo. Wij hebben waar dat pas gaf nim mer nagelaten het verschil tussen „Rome en Reformatie" naar voren te brengen. Prof. Romme heeft in zijn geschrift „Katholieke Politiek", niet nagelaten aan te tonen wat naar zijn inzicht ons verdeelt en wat ons ver eent. Het is eeD -iepgaand verschil. Wij herinneren maar aan zyn uitgangs punt van de „anima naturaliter Chris tiana", van de mens die van nature christen zou zijn en aan zijn identifica tie van christelijke politiek met katho lieke politiek. Wanneer protestantse partijen dan ook in de politiek hun typische refor matorisch karakter openbaren, wan neer zij dus openlijk demonstreren dat zij iets anders zijn dan de K.VP en laten zien wat beD van .,Rome' scheidt, dan moeten onze rJt. mede christenen daar niet te spoedig ver baasd eD verdrietig over zijn Zij moe ten daar niet anti-papisme achtei zoe ken. Wij waren ook niet verbaasd ot verdrietig óver de genoemde stellin gen van prof. Romme. Wij roken hier de mutsaard niet in, hoewel het gro te verschil tussen Rome en de Refor matie hier duidelijk spreekt. De Nederlandse politiek en de Ne derlandse politieke verhoudingen zijn gecompliceerd. Zij zijn het wat ons betreft met betrekking tot de niet- confessionele partijen, zij zijn het met betrekking tot de doorbraak. Zij zijn het met betrekking tot .de K.VP Zij zijn het zelfs me» betrek king tot de verhouding C.H en A.R. Wij moeten proberen de problemen te stellen en onze politieke stellingen zo in te nemen dat zij naar alle kan ten eerlijk zijn. Indien men dan, van eigen beginselen uit tot samenwer king zou kunnen komen, des te be ter. Maar dat eerlijk zün. brengt ook met zicb mee dat geen scheidslijnen worden verdoezeld. Wij menen dat dit ailes met begrip voor goede verhoudingen moet ge schieden. En wij dachten dat dit on zerzijds steeds naar vermogen is be tracht. De heer Van Doorn maakt nu ons het verwijt, dat wij van twee wallen begeren te eten. Wij aanvaarden dit verwijt met. omdat net onjuist ls. En wij zouden de beer Van Doorn willen vrageD of hij er zich eens op bezinnen wil of het uiten van dit ver wijt nu wel van <egrip voor gosde verhoudingen getuigt. Het Russische partijblad Prawda heeft er gisteren op gezinspeeld dat Russische geleerden bezig zün met het samenstellen van een kunstmaan die voor onbepaalde tijd in de ruimte kan blijven door middel van zonne-ener- gie. Prof. Blagonravow, een van de voornaamste geleerden van het Russi sche program voor de lancering van aardsatellieten, heeft meegedeeld, dat de Russen werken aan een Dlan voor de directe omzetting van licht en warmte in elektrisch vermogen. De Russische premier Boelganin heeft gisteren op een receptie van de Zweedse ambassade verklaard, dat er tot op dat moment geen bericht was ontvangen over de hond in de tweede kunstmaan, maar, dat de telemetri- sche berichten van zondag ook gege vens hadden bevat over haar pols- en hartslag en bloeddruk Een vooraanstaanne Russische na tuurkundige verklaarde op dezelfde receptie echter dat Laika dood moet zijn. Prol. Mario Zagar, directeur van het observatorium van Milaan, heeft ver klaard dat de instrumenten van de Amerikaanse satelliet „veel verder ontwikkeld" zün dan die in de Russi sche. In de 'V.S. zouden methoden zijn gevonden waarbij van atmosferische, in plaats van elektrische of mechanische, factoren gebruik wordt gemaakt om gegevens naar de aarde te zenden. Nu in de Bebouwde kommen niet harder dan vijftig kilometer ge reden mag worden, stellen vele automobilisten prijs op een goed- werkende snelheidsmeter. De KNAC bood aan deze meters te keuren en vele automobilisten hebben pisteren op de Scheve- ningsche boulevard daarvan ge bruik gemaakt. Het schijnt in de bedoeling te liggen de personeelsbezetting van de Indone- V sische vertegenwoordiging hier te lan de aanmerkelijk in te krimpen. Een aantal Nederlanders werkzaam bü het Hoge Commissariaat is reeds ontslagen:''; Verwacht wordt dat meerdere ontsla- gen onder Nederlands personeel znllen volgen. Het lid van de Tweede Kamer,-ko- - lonel J. J, Fens is hedenmorgen voor de duur van een jaar tot voorzitter gekozen van de derde conferentie van* parlementsleden der NAVO-landen, als opvolger van het lid van het Ameri kaanse Huis van Afgevaardigden Wayne Hays. De rechtbank te Arnhem heeft de 64-jarige kantoorbediende L. B. uit Doesburg veroordeeld tot een gevange nisstraf van twee jaar met aftrek, om dat hij zicb had schuldig gemaakt, zo als hij had bekend, aan het doen afle veren van helmen aan het mini: - van Oorlog, die niet voldeden - in gestelde minimum-elseti, wv' veiligheid van de star.t in zün gebracht. B. was als arbeidsr ontractant belast met de produktiebewjking van hOmen in een Doesburgse fabriek. B. had be kend te lichte hp'men te hebben goed gekeurd en op staten bedragen zodanig te hebben gewüzigd, dat net leek alsof de daarop vermelde helmen wel aan het minimum gewicht vodeden. Er moesten van 1953 tot 1957 400.000 helmen worden afgeleverd. Einde 1956 moesten nog 73.000 helmen worden af geleverd. toen het hoofd van de tech nische staf. kolonel ir M C Palm. die juist de leiding van deze staf had over genomen, minimum- en maximum-- gewichten, vaststelde. B. had toen ge- mee..d, dat, waar reeds zoveel helmen varen geaccepteerd, het voor de laat ste partij er niet meer op aan kwam. De officier van Justitie had een ge- "»ngfnisstraf van vier jaar gevorderd,; - "bij hij er rekening mee had ge- •r .uen, dat ons land. zich volgens hét .ioog militair gerechtshof nog steeds in staat van oorlog bevindt. Na ongeveer 80 uur zoeken door tien-i lallen vliegtuigen en schepen heefti dè'(! Amerikaanse kustwacht de hoop vrjj- wel opgegeven, dat nog overlevendèiY zullen worden gevonden van hei on- geluk met de Boeing Stratocruiser van de Pan American Airways, die met/: 44 personen aan boord reeds drie dagen* wordt vermist. Het toestel had zaterdag in Horia- - •oeroe moeten landen. est «i VAN DE DAG

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1