Financiële beschouwingen Tweede Kamer KVP vreest dat produktie te sterk is afgeremd VJS. „ONPARTIJDIG" IN ZAAK N.-GUINEA Amerikaanse vliegtuigen met kernbommen klaar „Laika is dood" Langzaam kouder Bimienkort Nederlandse van plastic GEEN HOGERE LONEN BIJ N.S. VÓÓR JULI 1958 Nogmaals Tholen I Weer aandrang tot bezuiniging bij de overheid Hond redt kalf het leven m m n 5 alg ogymger Overleg in Canberra begonnen Nieuw westelijk plan voor ontwapening Haarlemse industrie failliet verklaard Russisch-Westduits gesprek hervat Eerst sportivagen dan 4-persoons Personteelsraad is „ernstig ontstemd" r r r PRAAG KONDIGT ROUW AF SEDERT 1 OKTOBER PARAAT WOENSDAG 13 NOVEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3842 Meer zorg Slagvaardigheid eppsppif fjiElfei&JNÏ Antoriih Zapó- *- tocky van Tsjechoslowakije is vanmorgen vroeg op 72-jarige leeftijd in Praag overleden. Hij was negen dagen geleden in een sanatorium opgenomen wegens hartstoomissen. Voor tweede maal Sowjet-geleerde mm Werkloosbeidsprèime nieB anders verdelen Botterdam. Witte d# Wlth#t*Mt SO Telet 1X3700 (4 L) Msj.1'12 Postgiro No. 424518 Klachtendienat abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 oor Telefoon 115700 1»-Gravenbage: Huygensplein 1 LI PMtbos 1091 Postgiro No. 424867 Baachtendlenst 18.3019.30 u. Telef. 362569 ScMedamt Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 mmTSL 66111 2 83 P^miZnl 1 7£0 per kwartaal.^^ de^f« 15 cent. Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot morgenavond) VRIJ KOUD. Droog weer met veel bewolking, maar later enkele ver spreide opklaringen. Overwegend matige oostelijke wind. Opnieuw iets lagere temperaturen. .Morgen: Zon op: 8.00 onder: 16.53 Maan op: 23.56 onder: 13.15 Vw Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT N ons blad van 4 oktober 11. heb ben we op deze plaats een be- schouwing gewijd aan een school kwestie op het eiland Tholen. We sig paleerden toen, dat de Zeeuwse Maat schappij van Landbouw (ZLM) in concurrentie met de Zeeuwse CBTB pogingen in het werk stelde om op Tholen een Prot. Chr. landbouwhuis- houdschool te stichten. Wij veroor deelden het optreden van de ZLM. Voorts spraken we als onze mening uit, dat bij een keuze tussen ZLM en CBTB een Chr. school op Tholen van deze laatste organisatie zou behoren uit te gaan. In het Zeeuws Landbouwblad van 12 oktober 11. heeft de voorzitter van de ZLM, de heer Geuze, zich tegen onze opvatting gekeerd. Het lag aanvanke lijk niet in ons voornemen nader op deze kwestie in te gaan. Uit reacties van enkele lezers blijkt ons nu ech ter, dat ons zwijgen op dit punt tot misverstand aanleiding geeft. We wil len daarom het antwoord van ir. Geu ze alsnog kritisch bezien. p. E heer Geuze vraagt zich af, \J waaraan Trouw het recht ontleent te beweren, dat de ZLM niet op de gedachte is gekomen eigener beweging een Christelijke school op Tholen te stichten, totdat de CBTB met plannen in die richting kwam. Ir. Geuze wijst dan op de Chr. land- bouwhuisboudscholen te Haamstede en Oostkapelle, die toch maar van de ZLM uitgaan. Gevoegd bij de onjuiste gegevens, waarop ons artikel zou zijn gebaseerd, acht de heer Geuze de fei telijke situatie in volkomen strijd met onze beweringen. Laten we die „feitelijke situatie" in Zeeland daarom eens wat nader be zien. Voorzover ons bekend heeft de ZLM naast de twee vermelde «cholcn maar liefst zeven neutrale landbouw- huishoudscbolen in de provincie Zee land, waar de bevolking toch bepaald een Prot. Chr. signatuur draagt. Waarom maakt ir. Geuze daarvan geen melding en noemt hij slechts de twee Chr. scholen? Is dat niet een Iet wat eenzijdige voorstelling van zaken? Is derhalve de conclusie te boudr dat de zaak van het Chr. onderwijs bij de ZLM niet veilig is? Ons dunktvan niet, alleen al op grond van de feite lijke situatie en afgezien van de prin cipiële bezwaren om het Chr. onder wijs toe te vertrouwen aan een orga nisatie als de ZLM, die als algemene organisatie vóór- en tegenstanders van het Chr. onderwijs onder één dak wenst t« hebben. (Van onze parlementaire redacteur) BIJ de algemene financiële beschouwingen over de Rijksbegroting, waarmee de Tweede Kamer gistermiddag begon, werden de vraagstukken van overbesteding en herstel van bet «.jonomiscb evenwicht uitvoerig aan de orde gesteld. De heren Van Leeuwen (VVD) en Van de Wetering (CH) hebben herhaald wat zq tijdens de debatten over de nota inzake de bestedingsbeperking hebben gezegd over de oorzaken van de moeilijkheden, waarmee Nederland te worstelen heeft. Dr. Lucas (KVP) zei dat hij vreest dat te ver is gegaan met het afremmen van de produktie. Hij meende dat de regering beter ge daan had een lening in het buitenland af te sluiten van 500 600 miljoen. Dan had zij niet zo pietepeuterig behoeven te financieren als zij thans doet. De belastingmaatregelen, die de regering voorstelt (verhoging van de omzetbelasting op televisietoestellen, auto's en sigaretten en van de vermogensbelasting) vond de KVP woordvoerder niet nodig en structureel uitermate gevaarlijk, Mr. Van Leeuwen (WD) con stateerde dat er een teruggang van de economische activiteit bestond en dat er een grote kans op het ontstaan van een depressie was. N V nog een enkele opmerking over v de;gang van zaken op het eiland Tholen zelf. De voorlichting van Trouw noemt de heer Geuze onjuist Hij laat de feiten als volgt spreken: „Van enige wetenschap van een ko mend verzoek van de CBTB te St An- naland was geen sprake. Twee dagen voor de behandeling van dit verzoek in de" Baad werden daaromtrent ge ruchten vernomen. De avond tevoren .is onzerzijds aan B. en W. om ophel dering gevraagd. Dit betrof echter niet eens inmen ging in een andermans zaak; de kwes tie ligt namelijk geheel andersom dan wordt voorgesteld". Onze mededeling, dat Ir. Geuze de raadsleden van St. Annaland vooraf Individueel had benaderd blijkt Inder daad onjuist te zijn. Een andere weg werd gevolgd. De avond voor de zit ting van de gemeenteraad werd om „opheldering gevraagd". Het vragen om opheldering bestond o.a. hierin, dat de ZLM-deputqJie bij B. en W. met grote klem aandrong op uitstel van behandeling van het verzoek van de CBTB, want ook de ZLM wenste een.Chr. school te gaan oprichten. Het komt ons voor, dat de 'heren van de 7.T.M zich op die bewuste avond bepaald wel met andermans zaken hebben beziggehouden, en wel door te pogen het CBTB-verzoek van de raads- agenda afgevoerd te krijgen.' Het blad van de ZLM maakt ook melding van een bezoek dat de vice- voorzitter van de kring Tholen reeds in juli van dit jaar aan de burgemees ter van St. Annaland heeft gebracht. Dit bezoek was bedoeld om de bur gemeester in kennis te stellen van de plannen van de ZLM om een tweede school op Tholen te stichten. Ongetwijfeld zal de heer Geuze kun nen antwoorden op de vraag, of zijn vice-voorzitter toen al of niet over een Christelijke school heeft gesproken. Ons Is ter ore gekomen, dat de ZLM- afgevaardigde bij die gelegenheid toen van de CBTB-plannen bij de ZLM nog niets bekend was slechts heeft gesproken over „een" school. Met geen woord zou de afgevaardigde over een Christelijke school hebben gerept. De avond vóór de zitting van de raad van St. Annaland (toen bet CBTB-voomemen bekend was) werd van de zijde van de ZLM wel en met nadruk gesproken over een Christelij ke school, door de ZLM te stichten. Voorshands blijven we dan ook van oordeel, dat de uiteenzetting van de heer Geuze de strekking van ons be toog niet heeft aangetast De feitelijke situatie overziende kun- Dr. Lucas (KVP) meende dat het voornaamste doel van de regering dient te xl)n: verhoging van de prodnktie, die tot vergroting van het nationale in komen leidt, zodat het terugdringen van de bestedingen een tijdelijk karak ter kan dragen. De noodzaak van In dustrialisatie mag niet zit het oog worden verloren. De KVP-woordvoerder constateerde dat de regering geen maatregelen tot vergroting van de produktie aangeeft. Dé conjuncturele maatregelen, die de regering neemt, remmen de produktie én de uitbreiding van de industrialisa tie af. Het tekort aan financierings middelen kan tot teruglopen van de produktie leiden. Al het mogelijke moet worden ge daan om werkloosheid te voorkomen. De wil en het vermogen van het bedrijfsleven tot investeren is aan getast. De regering zoekt alleen heul in het wegnemen van de koopkracht Daling van de produktie is volgens dr. Lucas reeds duidelijk vast te stellen. De heer Lucas pleitte voor bevorde ring van het sparen en vroeg stimu lerende belastingfaciliteiten. Dr. Vondeling (Arb.) meende dat de leesbaarheid van de rijksbegroting (Van onze correspondent) Een kalf van de heer J. Rem- kes te Sappemeer (Groningen) heeft zijn leven te danken aan de vriendschap van een hondje van dezelfde baas. DU hondje teas al sinds de geboorte van het kalf, enige maanden geledende beschermer van het dier en zelft als iemand het kalf eens over de kop aaide liet de hond een ver vaarlijk gejammer horen. Dezer dagen werd het kalf in de weide .gelaten en op een ge geven moment geraakte het dier zo in het touw verstriktdat de ademhaling werd afgesneden. Het kalf viel bewusteloos neer en het zou zeker gewurgd zijn als het hondje dat in de buurt rondsprong het touw niet had doorgebeten. dient te worden bevorderd. Er moet meer zorg worden besteed aan de op maak van dit regeringsstuk, opdat het grote publiek er meer kennis van kan nemen. De socialistische spreker vroeg hoe de regering er toe komt te stellen dat de besparingen In Nederland 20 pro cent van het nationaal inkomen moeten bedragen, wil de economie gezond zijn. In de rijksbegroting ontdekte de heer Vondeling twee soorten tekortkomin gen. In d^eerste plaats: Waarom wordt het Centraal Economische Plan niet tegelijk met de rijksbegroting gepu bliceerd? Het beleid is niet te beoor delen zonder de meest recente gege vens van het Centraal Plan Bureau. Ook waren er volgens hem onvoldoen de cijfers beschikbaar over de voor- raadvorming, de investeringen, het li quiditeitsniveau enz. Voorts constateerde dr. Vondeling een tekort aan slagvaardigheid opfis- caal gebied. De wetsontwerpen tot ver hoging van belasting plegen veel te laat te worden ingediend, waardoor de regering niet op tijd kan reageren. De regering heeft ruime bevoegdhe den op het terrein van de leen- en rentepolitiek, de landbouw, de loon- en prijspolitiek, de handelspolitiek en de tariefstelling. Daardoor vindt soms van vandaag op morgen een ingrijpen de wijziging plaats in de inkomensver deling, maar als de minister van Finan. ciën belasting moet heffen, dan moet hij in het parlement langdurig op de pijnbank liggen. De socialistische woerdvoerder drong «r dan ook bij de regering op aan de belastingwetten zodanig te wijzigen, dat de regering snel kan handelen. Elke wijziging zou niet by de wet vooraf maar achteraf moeten worden goedgekeurd terwijl een maximum grens zoo moeten worden opgenomen voor de belastingdruk. De heer Vondeling vond dat de Ne- derlandsche Bank het disconto to laat heeft verhoogd en dat zij de krediet beperking te laat heeft ingevoerd. Of heeft de regering de Bank verhinderd dit te doen? Dr. Vondeling vond het In hoge mate teleurstellend dat de regering ten aan zien van de rente de wet van het oer woud heeft laten heersen. De rente is in kortq tijd verdubbeld. "Distributie- en prijsbeheersingsmaatregelen waren nodig geweest Hij deed een dringend beroep op de regering om maatregelen te nemen, waardoor het huurprijspeii niet boven het recente zal uitgaan. Er zullen lange termijncontracten van 10. jaar met de institutionele beleggers dienen te worden afgesloten. Zie verder pag. 4, 5e koL) ïMiMê Gisteravond werd meegedeeld, - dat de president getroffen was door nieuwe stoornissen in de hartspier. Vanmorgen kreeg Zapotocky een nieuwe.hartaan val, waarna zich een ernstige storing 'voordeed in de bloedsomloop. Om vier DE Verenigde Staten zullen in het geschil tussen Indonesië en Nederland inzake Nederlands-Nieuw-Guinea een onpartijdig standpunt innemen. Dit heeft een woordvoerder van bet Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken, Lincoln White, verklaard. Volgens hem „wensen de V.S. geen verdere toeneming van dé span ning over deze kwestie en hopen zij dat de partijen tot overeen stemming zullen komen". In Canberra zijn gisteren de be sprekingen van minister Helders met o.a. de Australische ministers Casey en Hasluck (resp. Buitenlandse Zaken en Gebiedsdelen) begonnen. Volgens de Australische ambassade in Den Haag handelden de besprekin gen over praktische maatregelen voor de verdere ontwikkeling van Nieuw- Guinea en de bespoediging van de samenwerking in het bestuur over dit Overal in de wereld staan Ameri kaanse vliegtuigen met kernbommen klaar om binnen vijftien minuten na een waarschuwing voor een Russi sche aanval t>p te stijgen. DU heeft de bevelhebber van het Amerikaanse strategische luchtcommando gisteren meegedeeld. iill||||l!!!il!llll!lliilllll!!lllliilllll!liillllllllilliiit!lll!ill!ililllll nen -wij helaas niet anders conclude ren dan dat de ZLM zich in de school kwestie op Thoien heeft laten leiden 'door concurrentie-overwegingen tegen de Zeeuwse CBTB. En dat achten wij in deze zaak van het Christelijk onderwijs bedenkelijk en afkeurenswaardig. Generaal Thomas Powers verklaar de dat het strategische luchtcomman do dit bevel' tot waakzaamheid op 1 oktober heeft uitgevaardigd en dat het sedertdien van kracht is gebleven. Powers zei dit op een persconferen tie in Parijs ter gelegenheid van de parlementaire vergadering van de Na- vo. Volgens de generaal zou een derde deel van zijn commando zich binnen kort in deze toestand van waakzaam' held bevinden. Generaal Powers verklaarde, dat het niet waar is dat Russische projec tielen op één en hetzelfde moment de Amerikaanse basissen over de gehele wereld buiten wefking kunnen stellen De Russische partijleider Chroestsjew heeft kortgeleden in Moskou ver klaard, dat da Russen dit kunnen. land. De conferentie draagt een ge heel informeel karakter: Het Ned. vrachtschip „Lampong", dat zaterdag in Poulau Samboe (Su matra) met anti-Nederlandse slagzin nen werd beschilderd, werd maandag, toen het weer in Poelau Samboe kwam voor de tweede maal onder handen genomen. De bemanning, die zaterdag in Singapore de leuze „banden af van West-Irian" met verf had bedekt, kon vandaag weer opnieuw beginnen. De gezagvoerder deelde nog mede in Poelau Samboe „onvriendelijk" te zijp bejegend. Prof. Porzewsky van het planetarium in Moskou heeft op een persconferentie verklaard, dat hem niets bekend was over een toestel aan boord van Spoet nik n, waarmee de hond Laika levend of dood naar de aarde teruggebracht zou kunnen worden. „Ik ben ervan overtuigd, dat het hondje gestorven is, waarschiinlUk zelfs al voordat de sig nalen van de kunstmaan zondag jl. ophielden," verklaarde Portewsky. De „Prawda" schrijft vandaag, dat Laika „zeer goed" de fysische moei lijkheden, waaraan zü in de Spoetnik H onderhevig was, heeft doorstaan. Het officiële communistische dagblad ver klaart in een groot hoofdartikel over de aardsatellieten in het algemeen, dat de gegevens, die van de tweede satelliet ontvangen werden, aantonen, dat „de toestand van het dier ge durende het hele experiment bevredi gend was." Het Italiaanse communistische blad .l'Unita" bericht uit Moskou, dat Rus sische geleerden hebben aangekondigd, dat er spoedig meer satellieten de ruimte ingeschoten zullen worden met alle instrumenten, die voor weten schappelijk onderzoek noodzakelijk zijn. nur overleed de Tsjechische president. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft opdracht gegeven op alle gebouwen zwarte rouwvlaggen uit te steken Radio-Praag zond voortdurend treurmuziek uit, - Speculaties over Zapotocky's -opvol ger concentreren zich vooral op An- tonln Novotny, eerste partijsecretaris en Jaromir Dolansky, plaatsvervan gend premier en lid van het politieke bureau. De kansen, dat premier Villam Siroky tot president zal worden, uit geroepen, tijken klein, daar hij van Slowaakse afkomst is en uit deSlo waakse minderheid tot dusver nimmer een president is gekozen. Novotny en Siroky bevinden zich in Moskou als leiders van de Tsjechische delegatie bij de viering van de 40ste Zapotocky verjaardag van de Russische revolutie. Verwacht wordt, dat zij zullen terug keren om Zapotocky's begrafenis bil te wonen ora vervolgens het parlement opdracht te geven een nieuwe presi dent te kiezen. In Tsjechoslowakije wordt de presi dent gekozen door het parlement op voordracht van .partll en regering. Zapotocky behoorde tot de verdwij nende. oude garde der Tsjechische communisten. De voormalige steen houwersleerling, die reeds voor de MAANDAG 1,8 november wordt "I Engelands diepvries-baby Stephen Moore uit Wallsend Northumberland, één jaar. Ste phens moeder, mevrouw Ellen Moore, stond het vorige jaar in het middelpunt van de belang stelling doordat zij een half jaar voor de geboorte van haar zoon",, tje een ernstig ongeluk kreeg, ten gevolge waarvan zij meer dan zes maanden in coma lag. Pas na de geboorte, die plaats vond terwijl zij een „diepvries behandeling" onderging, kwam mevrouw Moore weer tot leven. Dank zij haar wilskracht is zij nu weer in staat het huishouden te doen. Haar grootste vreugde is haar zoontje,'die het eveneens goed maakt.'f-v- J eerste wereldoorlog zijn loopbaan als vakverenigingsleider begon, werd in juni 1948 premier in plaats van Ele ment Gottwald, die na het aftreden van Benesj president van Tsjechoslowakije werd. In Maart 1953. na de dood van Gottwald, volgde hy deze op als pré sident. Toen in 1954 het presidium van de partü werd vervangen - door hét „politieke bureau van het centrale comité" werd hu lid van het nieuwe bestuursorgaan. Hij was een der oprichters van de Tsjechische communistische party en speelde een belangrijke rol in een tijd waarin Tsjechoslowakiie een der be trouwbaarste bondgenoten van de Sowjet-Unle is geworden. Hij had een groot aandeel in de' consolidatie van de macht der communisten in de crisis van 1948, welke na het aftreden en- de dood van president Benesj ont stond. Hiï was ook een dergenen, die in 1952 de stoot gaven tot de zuivering van Rudolf Slansky, voormalig secre taris-generaal der communistische party, en tien anderen, die terechtge steld werden wegens samenzwering tegen het regime De Verenigde Staten, Engeland, Ca nada en Frankrijk zullen de Sowjet- Unie, namens de NAVO, nieuwe ont wapeningsvoorstellen doen, hr In Parijs vernomen. A De vier westeiyke mogendheden zon den er voorstanders van zijn vijf a ze ven landen als nieuwe leden te doen toetreden tot de ontwapeningscommis sie, die thans 12 leden telt. De Sowjet- Unle bad voorgesteld dat alle 82 lan den van de VJf. lid zouden worden van de commissie, maar dit idee vond buiten het communistische blok geen aanhangers. Verwacht wordt, dat de Algemene Vergadering donderdag bijeen zal ko men om het ontwapeningsvraagstuk te bespreken. De Haarlemse rechtbank heeft de N.V. Chemische industrie Rids, geves tigd te Haarlem, en de N.V. fabriek van teerkleurstoffen „Colora", laatstelijk A kanfbor houdend in'de WaarderpolderjAA failliet verklaard. De bedry ven hebben hun werkzaam-JA heden gestaakt. Fabrieken, die im de Waarderpolder gevestigd wareh3zÖnJ;i verkocht. De N.V. „Ocio" té" Haarlem."., een dochtermaatschappy van Rids,?dié in Ossendrecht een fabriek heeftjAis ;A enkele wekèn gèleden reeds doo.r_.de Haarlemse rechtbank failliet verklaard?;, Sociaaf-Econcmische Raad:; (Van een onzer verslgggeversl -ij De Sociaal Economische Kaad heeft besloten afwijzend te adviseren opfchet plan van de regering om voortaan slechts éénderde deel van de premie voor. de werkloosheidsverzekering door het rijk te doen betalen;.' Tot dusver lag de zgn. „verdeelsleuA tel" anders. De werkloosheidspremié 3 werd nl. door het ryk voor de helft bé? taald. Werkgevers en werknemersbe- A taaiden-ieder, een kwart. A'AJAg-Sj.ï In de milj oenennota werd aangékón- A digd, dat dé regering voornemens vis.; voortaan* 1/3 van de premie té betalen (waarvoor wetswüziging nodig - is"),; 3 hetgeen haar een besparing van^f:. 23 miljoen zou opleveren. In een besloten zitting heeft de SER nu- een advies opgesteld, waann-de' Raad van zun afwUzende yisié Jbluk^ geeft'- 'v De Rnssisch-Duitse besprekingen in Moskou over handelsbetrekkingen en repatriëring van Duitsers worden' deze week hervat. '.;.A: JaA-aKa (Van een onzer verslaggevers) CÏTERIA is de naam van een kleine Nederlandse sportwagen, die over enige maanden op de markt wordt ge bracht. Het antootje heeft een carros serie, die geheel van plastic is ver vaardigd. De sportwagen (twee-per- soonsl zal worden gevolgd door een vier-persoons auto in de kleine klasse, eveneens voorzfen van een body van plastic. De Cyteria is een ontwerp van de Technische Handelmaatschappy N.V. Edilon te Haarlem, die gespecialiseerd is in voor constructiedoeleinden ge- rectie aan de personeelsraad medede ling gedaan tydens een buitengewone conferentie op 12-november. De persóneelsraad heeft met grote teleursteUing en met ernstige ont stemming kennis genomen van het standpunt van de minister, dat, naar de mening van de personeelsraad, in het kader van het algemeen loonbe- leid neerkomt op eén exclusieve behandeling van het spoorwegperso neel. Uit het feit. dat de drie vakbonden voor spoorwegpersoneel op zeer korte termyn in een gecombineerde hoofd- besturenvergadering byeen zullen ko men om zich over- verdere concrete stappen te beraden, blijkt dat deze niet zullen berusten in deze &fwijzing. schikte kunststoffen. Bil de produktie.; van de automobiel zal worden samen gewerkt met een aantal andere bedrUA ven, voor het merendeel Nederlandse. De auto krijgt een Duitse motor: een luchtgekoelde twee-tactmotor met een cilinderinhoud (twee cilinders) van 450 kubieke cm. De motor komt achterin- en wordt gekoeld door middel van een rooster aan de voorzyde, vanwaar luchtkanalen langs de onderkant van de wagen naar de motor lopen, r AA Proeven Met het prototype van het sportwa genmodel, by die gelegenheden voor zien van een geïmproviseerde carrosse rie, werden reeds proeven genomen óp het circuit van Zandvoort. Daarbij,; bleek dat de Cyteria een voortreffèiyké' wegligging heeft Op het rechte stuk werd een snelheid bereikt van 105 kilo-J meter per uur. AAA;>%; Het eigenaardige van de sportwagen,-if die sterk-gestroomlijnd is, is, dat in de!A' motorkap geen deksel zit Toch is het, heel eenvoudig bij de motor te köménj/j want als men twee haken losmaakt kam men het hele achtergedeelte achterover; klappen. Maakt men nog twee aiderë. J- sluitlngen los, dan kan men het achter gedeelte zelfs van het chassis lichten. Voor- en achtersteven van de Cyteria staan momenteel tentoongesteld op de? kunststoffenbeurs „Macro Plastic" 'te Amsterdam. Uit deze carrosseriegédeéL-A ten kan men afleiden, dat de personen- wagen, indien deze in dezelfde stijl wordt gebouwd, enige gelijkenis zal vertonen met de „Dauphiné" van Re nault. Het sportmodel van de Cyteria, dab op de RAl-tentoonstelling in februari? voor het eerst zal worden getoond, /zal? ongeveer zesduizend gulden gaan kos-" Personenwagen, waarvan-het ujastip van verschijnen nog niet Vast staat, zal aanzienlijk goedkoper; wör-"ï den, zo werd ons verzekerd. AAfeijgg; Twijfel aan de noodzaak van hogere belasting <a 7 ?.-M N OG steeds bevindt zich een groot hdicé-..r' drukeebied ten noorden, van 'ons land..! Het strekt zich .van het zeegebied ten zui den van IJsland vlaZnid-Scandlnavië tot. In West-Kusland nlt. Het hoge-drokgel»led veroorzaakt van dé Oekraïne tot de Britse. eilanden een oostelijke luchtstroming,; waarbij: mee nn geleidelijk kondere incht naar óniiV land wordt aangevoerd. De temperaturen/; vertonen daardoor een langzame daling; lp A de oostelijke luchtstroming/komt echter nor steeds veel bewolking voor, zodat de tempo-. rataren 's nachts nog niet gemakkelijk he- neden het vriespunt zullen dalen. De néér,; slagkansen blijven klein. J i De minister van Verkeer en Water staat heeft het standpunt ingenomen, dat een herziening van het reglement dienstvoorwaarden, waarbij de Ioon- en arbeidsvoorwaarden van het spoor wegpersoneel geregeld zyn, ingaande vóór de afloop van de geldigheidsduur van de huidige dienstvoorwaarden (30 jnni 1958) niet in overweging kan wor den genomen. Van dit standpunt, dat nu per dienst order aan het spoorwegpersoneel be kend zal worden gemaakt, heeft d« di

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1