Waarschijnlijk over het allerdiepste punt heen Leven goedkoper in oktober DAF -personenauto in 1958 op R.A.I. WEST-IRIAN-LEUZE OP NED. SCHIP mm, 1 C.N. V.-voorzitter Ruppert in Amsterdam: Onder deze öinstandiglieden geen algemene loonacties Maar onbillijkheden moeten worden weggenomen Vleugel van plastic Kunstmanen en hond niet naar de aarde terug Het blijft koud Kabinet Gaillard al in gevaar a Machtsevenwicht IiOFSTRA: WE LEVEN OP EEN BERGKAM „Zoveel mogelijk in de overheidssector bezuinigd" si-feat t ril V.S.-kunstmaan in december Verdachte in zaak- Anjuni vrijgelaten Vakcentralen vrageü heropening overlég Britse raket tot 130 km hoogte- Toch onderzoek naar Brits disconto-lek '1 1 r r DR. VAN DOORNE ONTHULT: RADIO-MOSKOU DEELT MEE: pONBERDAG 14 NOVEMBER1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3843 m •w Voorwaarden Hervorming GARCIA VRIJ ZEKER PRESIDENT onze ivederverkopers adviseren u deskundig <4 k Directeur: H. DE HUIG J O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H J BKUiNS SLOT De maatregelen var» de regering om de bestedingen al te remmen zijn dan ook absoluut noodzake lijk. Het kastekort van 107 mil joen gulden voor 1958 moet vol ledig gedekt worden. De beste oplossing voor 195S is, dat zoveel mogelijk wordt afgezien van nieuwe activiteiten Wil men nieuwe uitgaven, dan zullen deze gepaard moeten gaan met een vermindering op andere posten of met verhoging van de belas tingen. Hiermee vatten wij de ,rede samen, die minister Hofstra, gis termiddag in de Tweede,Kamer heeft gehouden 2 3 (Van een onzer verslaggevers) f~\E Chr. Vakbeweging is bereid op dit ogenblik af te zien van alge- U mene loonacties, omdat een algemene Toonbeweging onder de huidige omstandigheden strijdig is met het belang der loon- en saia- ristrekkenden en met dat van het volk als geheel. Deze bereidver klaring geeft de verbondsraad van het CNV echter niet voor een be paalde periode (b.v. voor het jaar 1958), doch slechts voor de hui dige omstandigheden. Zodra deze omstandigheden veranderen, hetzij ten goede (b.v. door een belangrijke verbetering van de betalings balans), hetzij ten kwade (b.v. doordat de prijzen in onvoldoende mate zouden dalen), behoudt het CNV zich het recht voor van deze bereidverklaring terug te komen. Op de „Macro Plastic Beurs' die (listeren in Amsterdam geopend is, is het alles plas tic wat de ((plastic) klok slaat. Zelfs de vleugel, die bespeeld wordt door de pia nist P. Bot schuiver, is van. deze stof gemaakt. Zie verder pag. 7, 3e kolom J A m btenaroi (salarissen -ie {tr- Rotterdam: Witte,do Wltbstraat SO Telef. 115700 (4 L) Postgiro No. 424518 odlenst abotmementen 18.3019.30 u. f V- Zat®^a^ 17—18 uur Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygenspleic l Telef. 183467 rs it Postbus 1091 - Postgiro No. 424887 Klachtendlenst 18.30—19JO u, Teief. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Cent per Tek" 2-65 per maand" 7.99 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks w "V— AANHOUDEND KOUD (Geldig tot morgenavond) Droog en aanhoudend koud weer met veel bewolking, maar ook enkele verspreide opklaringen. Overwegend matige oostelijke wind. 3Iaan op: MorgenZon op: 8.02 onder: 16.51 onder: 13.42 (Van onze militaire medewerker) RESIDENT Eisenhower heeft in f een rede voor de Amerikaanse radio en televisie een overzicht gege ven van het wapenarsenaal waarover de Verenigde Staten beschikken. Er is reeds de klacht geuit dal Eisenhower weinig belangrijks heeft gezegd. D.t bewijst weer eens hoe moeilijk het voor leken is de tactische en strategische elementen te onder kennen, waardoor het machtseven wicht tussen Oost en West wordt be heerst. e Velen komen onder de indruk van de Russische kunstmanen. De militai re betekenis daarvan blijft echter voorshands ten achter bij het succes dat Amerika een projectiel honderden mijlen buiten de atmosfeer heeft ge lanceerd en het daarna weer intac' op de aarde heeft doen terugkeren. De oplossing van dit probleem was nl. een van de ernstigste knelpunten van de zgn. intercontinentale ballisti sche raketten (ICBR). Het Ameri kaanse succes is van wezenlijke bete kenis voor het toekomstige machts evenwicht. Alle gebral van Chroestsjew ten spijt, is de ICBR nog niet beslissend voor dat machtsevenwicht, zelfs nog nauwelijks de middelbare ballistische raket (MBC), in de ontwikkeling waar van Amerika overigens de leiding heeft. Het huidige machtsevenwicht wordt nog steeds bepaald door de kwalita tieve en kwantitatieve ontwikkeling van A- en H-wapens en van de be proefde overbrengingsmiddelen daar van, het bemande en onbemande vliegtuig. IN dit verband memoreerde presi dent Eisenhower de SNARK, een, geleid pilootloos vliegtuig, dat met een lading over een afstand van 8000 km naar het doel kan worden geleid, een prestatie die de Russen nog niet hebben kunnen evenaren. Wat de bemande vliegtuigen (stra tegische 'bommenwerpers) betreft, daarvan heeft Amerika er meer dan Busland. De strategische luchtmacht van de V.S. kan met een hoge graad van ze kerheid de vliegvelden van Rusland plus sateUietlanden uitschakelen, waar na het "Westen over een absoluut mees terschap in de lucht zou beschikken. Uiteraard kan het Oosten hetzelfde proberen zodat de strijd er in eerste instantie om zal gaan wie erin slaagt alle vliegvelden van de tegenpartij uit te schakelen en er dan zelf nog een aantal over te houden. Dat is een kwestie van wederzijdse voorraden A- en H-wapens en van de overbrengingsmiddelen daarvan, dat zijn thans alleen de bemande en on bemande vliegtuigen. En daarin heeft Amerika thans nog een voorsprong. Dat is de kern van Eisenhower's be toog en daardoor wordt momenteel het machtsevenwicht bepaald. De voorraad A- en H-wapens is van dien aard, dat Amerika overal voorraden kan opleggen voor zijp bondgenoten zonder dat dit te kort doet aan de Amerikaanse mogelijkheid om de strijd om het meesterschap in de lucht te voeren. 1 n 1SENHOWER deed dus een uiterst r, belangrijke mededeling. Wie dat niet heeft onderkend wordt waar schijnlijk meer geïmponeerd door de grotere mogelijkheden die Rusland op het stuk van de ballistische rakelten zou hebben doordat deze een woord zouden kunnen meespreken bij het bui ten werking stillen van de vliegvel den van de tegenpartij. Voorshands kan echter de ballisti sche raket die rol nog niet vervullen, omdat: 1. de terugkeer van een buiten de dampkring gelanceerd projec tiel «nog slechts aan Amerika is gelukt en dan nog slechts als proef. Van operationeel gebruik is dan de eerste paar jaar nog geen sprake; 2. de ballistische raket een ongeleid projectiel is. Zij heeft dus grote spreiding en geringe nauwkeurig heid. Waar het hier om afstan den van een paar duizend kilo meter gaat, is een vliegveld een te klem doel om dat met redelij ke trefzekerheid te kunnen be- vuren; 3. de ligging van de vliegvelden, zo wel aan de zijde van het Westen als van het Oosten topografisch niet nauwkeurig in geometrische coördinaten bekend is, zodat er van een nauwkeurig richten van een raket op zulk een doel geen sprake kan zijn. Het vroegere voorstel van Eisenho wer tot luchtinspectie en -fotografie zou beide partijen in staat hebben gesteld deze topografische moeilijk heid op te heffen. Ook de kunstmanen openen daartoe op den duur de moge lijkheid. q UMMA summarum ligt dus het O militaire machtsevenwicht en dat is het belangrijkste element uit mhower's rede nog steeds ten juste van Amerika, dank zij de kwa litatieve en kwantitatieve voorsprong van A- en H-wapens en van de over- Rem op de bestedingen blijft noodzakelijk (Van onze parlementaire redacteur) WIJ bevinden ons op een bergkam. Aan de ene kant is de af grond van de inflatie en aan de andere kant de afgrond van de werkloosheid. Het program van bestedingsbeperking geeft blijk van de voorzichtigheid, die thans noodzakelijk is. Er is absoluut geen reden voor de ongerustheid van de heer Lucas (KVP), dat er grote werkloosheid dreigt, evenmin als er aanleiding is om te be weren dat de overheid rechtstreeks op inflatie aanstuurt, zoals de heer Van Leeuwen (VVD) had gedaan. prioriteiten is nu meer dan ooit nood zakelijk. Wie meer wil besteden voor bepaalde primaire doeleinden, zal an dere bestedingscategorieën, moeten verminderen. Men kan niet zoals dr, Lucas (KVP) heeft gesuggereerd, het huidige peil van omvangrijke woning bouw toejuichen en tegelijkertijd de beperking van de investeringen af wijzen. De vermindering van de investe ringen van het bedrijfsleven zal dit jaar 7 procent bedragen van het peil van vorig jaar, terwijl een verminde ring van 15 procent nodig zou zijn om het normale peil van 1955 weer te be reiken. De allergrootste moeilijkheden zul- (Van onze parlementaire redacteur) Het indexcijfer van de kosten -Van levensonderhoud bedraagt over de maand oktober 118. Vergeleken met september is dit een daling van één punt. Minister Zijlstra, die dit in de Twee de Kamer meedeelde, hoopte dat de beweging omlaag zich zal doorzetten en dat zijn beleid daartoe zal bijdragen. (Van onze correspondent). De D.A.E. kan op de KAl-tentooo stelling, die in februari 1958 wordt Minister Hofstra wees erop, dat de Kamer blijkbaar algemeen met de regering instemt: Dat er een nationale overbeste- dmg te constateren valt, Dat de overheid moet streven naar herstel van het .evenwicht, Dat de financiële overheidspoli- tiek hiervoor moet worden ge bruikt, en Dat de conjunctuurpolitiek nauw keurig moet worden afgestemd op de structuurpolitiek. Sprekende over de feitelijke situa tie wees de heer Hofstra erop, dat de deviezenreserves in september een gunstig beeld vertoonden. Waarschijn lijk zijn wij over het allerdiepste punt heen. Toch is de totale consumptie van ons volk in het eerste kwartaal van 1957 nog 2 punten hoger dan in 1956. Vergelijkt men het eerste halfjaar van 1955 met dat van 1956 en 1957, dan zijn de cijfers resp.: 615, 798 en 1124 miljoen. Een dergelijke sprong in twee jaar kan niet worden "gemaakt zon der ernstige verstoringen in het leven te roepen. De overbesteding duurt nog onverminderd voort in de particuliere sector en bij de over heid. Er moet dan ook een ernstige verscherping van de toestand in het eerste halfjaar van 1957 worden ge constateerd. Een verantwoorde afweging van Zie verder pag. 7, 4e kolom A W s>yfi Dit verklaarde gisteravond de heer M. Ruppert, voorzitter van het CNV, op een propagandavergadering van de Amsterdamse Chr. Besturenbond. De heer Ruppert betoogde, dat een alge mene loonbeweging op dit ogenblik een opwaartse druk ten aanzien van het prijspeil zou veroorzaken, met als llllillHllliiiililUilllHIIHIIIllllillillilllilHlllllilllllilHUISIIHIII brengingsmiddelen daarvan. Dit evenwicht wordt door de ont wikkeling van de ballistische raketten voorshands niet bedreigd. terwijl Amerika voor de toekomst sterke troeven m handen heeft, als eerste het vermogen om een projectiel bui ten de dampkring te lanceren en het onbeschadigd naar de aarde terug te brengen. gevolg, dat het werkelijke loon dan geenszins zou stijgen. Integendeel: dit zou de positie van de loon- en salaris- trekkenden verzwakken. Bovendien zou onze concurrentiepositie worden verzwakt, het gevaar van werkloos heid zou reeel worden en de toestand van de vergeten groepen zou er nog slechter op worden. Op deze gronden dient de chr. vakbeweging op dit mo ment af te zien van een algemene loonsverhoging. De verbondsraad van het" CNV stelt hierbij echter enige voorwaar den, aldus de heer Ruppert. Ten eerste geldt deze bereidverklaring niet voor een bepaalde periode, maar slechts voor de huidige omstandig heden eji ten tweede zal iets gedaan moeten worden aan enkele aperte onbillijkheden. De heer Ruppert noemde als voor beeld de salariëring van bepaalde groepen overheidspersoneel. Hij had ernstige kritiek op de wijze, waarop de overheid het georganiseerd overleg pleegt voor haar eigen personeel. Dit contact kan zelfs nauwelijks overleg worden genoemd. De voorstellen van de bona fide bonden van overheids personeel achtte spreker redelijk, waarbij hij in het bijzonder aandacht vroeg voor de laagstbezoldigden. Met klem drong hij aan op heropening van het overleg. In de derde plaats meende spr., dat de huidige periode van enige ontspan ning op de arbeidsmarkt niet onge bruikt voorbij mag gaan m dé be drijfstakken waar het euvel der zwarte lonen heerst. Deze omstandigheden moeten worden benut om noodzake lijke saneringen tot stand te brengen en naleefbare coUectieve arbeidsover eenkomsten af te sluiten. De vierde voorwaarde is, dat er zo spoedig mogelijk iets gebeurt voor ge zinnen met niet-verdienende kinderen. De stijg: ng van de voedingskosten drukt op deze gezinnen het zwaarst. Spreker uitte zijn voldoening, dat over deze zaak tussen de centrale werkgeversorganisaties en de drie werknemersvakverbonden overeen stemming is bereikt, t.w. een tijdelijke verhoging van de kinderbijslag met 10 cent per kind per dag voor degenen, die niet meer dan ƒ96 per week ver dienen. Spreker hoopte, dat de regering dit voorstel zal aanvaarden en zo spoedig mogelijk een desbetreffend voorstel tot wijziging van de kinderbijslagwet bij de Staten-Generaal zal indienen. De CNV-voorzitter wijdde ook aan dacht aan de stryd voor nieuwe maal- schappüvormen. De zorgen voor de materiële zaken mogen de chr. vak- Het is niet de bedoeling de twee kunstmanen, de waardevolle instru menten daarin en de hond naar de aarde terng te brengen, heeft radio- Moskon gisteren meegedeeld. In antwoord op vragen van luiste raars verklaarde radio-Moskou dat men er reeds eerder in geslaagd is dieren en instrumenten, die met raket ten omhoog werden geschoten, behou den op de aarde te doen terugkeren. Dit gebeurde door middel van een spe ciaal soort valscherm, en iets derge lijks kan ook met dieren en instru menten in de kunstmanen geschieden. „Dit is weliswaar thans nog zeer moei lijk, maar het is uitvoerbaar. In de toekomst zal het wairschijn- lijk mogelijk zijn de bewegingen van de kunstmaan met radio te leiden. Hierdoor zuilen de kunstmatige rai'd- satellieten met slechts langer blijven bestaan, maar zal het ook mogelijk worden ze, wanneer dat nodig is, naar de aarde terug te geleiden", aldus ra dio-Moskou. De tot nu toe bekend geworden uit slagen van de Philippynse verkiezin gen wyzen erop dat vice-president Carlos Garcia, de kandidaat der na tionalistische partij, vrijwel 2eker tot president is gekozen, met de liberale kandidaat Diosdado Capagal als vice- president Tot de objecten, die de Indo nesische leuzenschildersonder handen namen, behoorde ook net Nederlandse vrachtschip „Lam- pong'\ dat van Sumatra naar Singapore voer. Een prauic voer langszij en voordat de flederlan- eters "er iets aan konden dben hadden de Indonesiërs de Iguze „Handen af van West-Irian" (in het Engels) op het schip aange bracht. Later werd het schip nog een keer onder handen genomen. Men ziet de kampong" hier in Singapore. l Advertentie Een woordvoerder van de Ameri kaanse marine heeft gisteravond ver klaard dat er nog geen nauwkeurige datum was vastgesteld voor het af schieten van de eerste kleine Ameri kaanse kunstmaan. IVcl zei hïi dat dit in de maand december zou gebeuren. Een woordvoerder van een raketten- fabriek te Redlands in Califcrnië had eerder gezegd dat de Amerikaanse ma rine op 1 december in Florida de eer ste kunstmaan zou afschieten. (Van onze correspondent) De zeeman D. B., die onlangs werd gearresteerd in verband met de An- jummer moordzaak, is thans, na en kele weken in arrest te hebben door gebracht, vrijgelaten. "i N de algemene weerstoestand knim de I afgelopen 24 mir niet veel verande ring. Ouder invloed van een hose-drukge- bied met centrum boven Zuid-Scandinavie bleef een oostelijke wind waaien. De tem peraturen gincen verder naar beneden, maar omdat het in de afgelopen nacht bewolkt bleef, kwam het kwik nergens in ons tand heneden het vriespunt in Zuid-Scandlnavie. Denemarken en I'olen kwam lichte vorst voor. - Aangezien we ook morgen hetzelfde weertype houden zal bet temperatuurver- loop geheel afhangen van de bewolking. Op plaatsen tiaar in de komende nacht opkla ringen voorkomen zal lichte vorst optreden, maar het ziet er nog niet naar uit, dat dit m een groot gebied het geval zal zijn. De nind zal waarschijnlijk wat afnemen. In de Westduitse staat Neder-Sak- sen hebben de CDU en de socialisten, samen met de rechts-georiënleerde Duitse partij, een coalitieregering ge vormd. CM gehouden, de eerstt modellen pre sentereu van de nieuwe personen auto, die door de D.AF. op de markt zal worden gebracht. Het Is een kleine vierpersoonswagen met een door tie D.A.F. gebouwde, twee cylïudrr-vier- tact luchlgckoelde motor met een in houd van 600 cc. welke voorin *4 ge plaatst. Dit heeft dr. H. J. van Doorne mecgedeeio op de gisteren gehouden openingsbijeenkomst van de nieuwe molorenfabriek van de D A.F 'te Eindhoven. Het is steeds moeilijk om by een kleine wagen een behoorlijke iycrvan. de carrosserie te bereiken, aldus ,dr. Van Doorne, maar hy meent toch, dat de D.A.F. er in geslaagd is tori een fraai resultaat te komen. Met de aflevering van deze wagens hopen wij, aidus dr. Van Doorne, m het najaar van 1958 te xuniten begin nen. Het begin van de productie, zal in deze nieuwe fabriek zijn. De ma chines voor de produktie van motor, aandrijving, stuurmechanisme en- der gelijke zyn reeds in opdracht gegeven. Voor deze machines is een ruimtfe 'ge reserveerd m-de motorenfabnek naast de tnloophal. Deze machines hebben een produktiecapaciteit van tienr,wa- gens per uur. A11& matrijzen voor In© nieuwe carrosserie zijn reeds4 gereed.'" Het ligt dan in de bedoeling/bm, zocjra de produktiecapaciteit van.tbe- drijfswagens volledig is benut een nieuwe fabriek gereed te hebben, voor de produktie van personenauto's.-Deze fabriek zal een capaciteit hebben "van 25.000 wagens per jaar. 4 gr - f t President Coty heeft woensdag-,'*/ avond een spoedvergaderingr van^jiefcri kabinet bijeengeroepen na'een cónsér-, «g vatieve opstand tegen "de belasting- maatregelen van Gaillard, waardoor diens coalitieregering in gevaar dreigt - te komen. Gaillard heeft woensdag een diner voor de Navo-parlementarièrs;/ die in Parijs blieen zijn, "niet kunnen bijwonen. «v-T 11 Gaillard is (de vorige week).,pre mier geworden op de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de meeste partijen onder welke de cohseryatieven^^, hem en zijn anti-inflatieplanpen olp'*de- frank te redden zouden steunen. ~r'<: De conservatieve fractie in de1 Na tionale Vergadering heeft woensdag evenwel verklaard, dat de conservatie ve afgevaardigden de regering wellicht in de steek zullen laten als zaterdag of maandag de belastingvoorstellen aan een vertrouwensvotum onderwor pen worden. De conservatieven' be schuldigen de socialisten ervan, daf'zij dé overeenkomst der partijen die Gail lard steunen, hebben gebroken, toen 'zij op een bijeenkomst van de finan ciële commissie der algemene vergade ring met communisten en sommige radicalen tegen een conservatief voor^ stel hebben gestemd. Volgens" waar nemers is dit echter een voorwendsel om niet voor de nieuwe belastingen te hoeven stemmen. l ..Besturen van vakcentralen NVV, KAB en CNV dringen bij uwe excel lentie met grote nadruk aan op her opening georganiseerd overleg over voorstellen ambtenaren-organisaties". Aldus luidt een telegram, dat de daar in genoemde bestureu gezamenlijk van daag aan minister mr. A. A. M. Struyc- ken van Binnenlandse Zaken hebben gezonden. Een Britse Skylark-raket eeft gis teren een hoogte van 130 km bereikt. De maximum-snelheid was 5300 km per uur. De raket was op het proefterrem van Woomera in Australië afgevuurd. Het doel was instrumenten te contro leren die gebruikt worden voor proe ven var> 3ritse universiteiten in het geofysisch jaar. De Amerikaanse luchtmacht neeft gisteren in Cape Canaveral in "lorida een groot projectiel afgeschoten. ./Het was wellicht een Navaho, een interna tionaal projectiel. De proef schijnt te zijn geslaagd. L 0*4 ■H'k "V «v. De Britse regering heeft gisteren .be- sloten, toch een gerechtelijk onder hoek te gelasten naar de beschuldiging ...?1 van Labour-zijde, dat het nieuws van de disconto verhoging tot zeven pro- cent in september voortijdig Is uitge- -JT Pionier Macmillan deelde het La-i -J gerhuis mee, dat hij met het onder-" -T./S zoek, waaraan hy herhaaldelijk .zyn - Ai medewerking had geweigerd, had in- gestemd om de plaatsvervangende t voorzitter van de conservatieve partij. '4 Oliver Poole, de gelegenheid te geven? 4 zich van elke blaam te zuiveren. ICïJ* - V't" xl ki iéttèmSÈSr •5'~ -■t v..1-,1v.-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1