De Oostd Grote ravage in Veertien gewonden; één in levensgevaar kazerne te Bussum Ongerustheid j Mr. emng van Slachtoffers en leveren lichte wapens aan Tunis Parijs beducht voor Christenen Piloot kwam op dak van villa terecht „Ambtenarensalaris geen sluitpost Lt. Mohammed wordt niet overgeplaatst Prestatiebeloning (maximaal 8 wordt ingevoerd WEINIG WIND 75 baby's overleden in Joegoslavische ONDANKS FRANS PROTEST: GELUKKIG V.N.-leger blijft nog in Midden-Oosten flIJDAG 15 NOVEMBER 1957 r~~ VIJFTIENDE JAARGANG No. 3844 r sppsirn m r ''Jj& ■&mw~ mm Besmettelijke ziekte ik heb dekens! Generaal Burns: Rotterdam: Witte de WItöstraat 30 Telet 115700 {4 Li1 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 VGrareabage: HuygensplelB 1 Telei 183467 (3 LI P°Jtbus 1091 Postgln No. 424867 Dordrecht: Scheffersplein 3 Postgiro No 424208 uu!?7314 4570 Klaehtendienst nn 17JO Gouda: L». Noodgodstraat 19 Red. Tel. 2867. Adv. Tel. 4735 C6Dt P6r TGk- 1 2 65 Per maand. f 7J0 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks J Directeur: H. DE RUIG RUSTIG tVEER Overwegend droog weer met vrij veel bewolking en plaatselijk mist. Weinig wind en weinig verandering in temperatuur. Morgen: zon od 8.03 maan op: 1.13 onder: 16.50 onder: 14.09 Morgen: Zon op 8.03 onder: 16.50 Maan op: 1.13 onder: 14.09 J Hoofdredacteur: Dr J. A. H J S KRUiNS SLOT Het tijdvak van het godsdienstig geloof is op de 7e november 1917 definitief en onherroepelijk in de oreus (onderwereld) van het verleden ten onder gegaan. Tussen geloof en wetenschap kan 'geen vreedzame co- existentie bestaan." Dit heeft Wilhelm Girnus, staatsse cretaris voor het hogeschoolwezen in Oost-Duitsland verklaard in een bijeen komst in de Frledrich Schiller univer siteit te Jcna, gehouden ter gelegen Jiëid van de herdenking van de Rus sische revolutie, en in de sfeer van de triomf der spoetnikken. Men kan nu wel de schouders opha len over heel veel communistisch ge bral eh Die in de hemel zit zal daar om zeker lachen, maar zijn kerk heeft haar strijd op aarde te strijden. De Evangelische Kerk in Oost-Duitsland wordt rechtstreeks met dit gebral ge confronteerd en daarvoor behoren wij aandacht te hebben. Het is de staatssecretaris voor het hóger onderwijs, de man dus, die de organisatie der wetenschappelijke vor ming er beheerst, die hier sprak en dat onderwijs wordt uiteraard zoveel als het déze overheid mogelijk is, in zuiver heidense zin beïnvloed. De Evangelische Kerk in Oost-Duits land is niet in gebreke gebleven haar stan tegen deze invloeden te verhef fen. Zij is hier de sterkste kracht, die oproeit tegen de stroom van de com munistische propaganda en die het be wind in het hart, zijn ideologisch uit gangspunt en de doelstelling daarvan, aantast. Dat blijft uiteraard in het re geringscentrum Pankau dan ook niet onopgemerkt. i$SiïÉÉ (Van een onzer verslaggevers) \7IJF jonge dienstplichtige militairen zijn gedood, toen een bran- dende straaljager gistermiddag kort na één uur neerstortte op het terrein van de Kolonel Pahnkazeme in Bussum. Veertien soldaten liepen brandwonden en eën shock op. Een van deze jongens verkeert in onmiddellijk levensgevaar. Het vliegtuig spatte bjj het raken van de grond uit elkaar. Brok stukken werden later tot op een afstand van 300 meter gevonden. Twee legeringsgebouwen raakten in brand en werden zwaar ver woest. De soldaten raakten in paniek. Ze gingen op hun huik lig gen of vluchtten weg naar alle kanten. Maar kort daarna renden ze naar de plek van de ramp en begonnen te blussen. Op het ogenblik, dat de straaljager neerkwam, was geen enkele officier in de KolöneJ Pa.'mkazerne aanwezig. ET communisme is nu weer een Q fase ingegaan, waarin de partij, dus de ideologie weer een grotere in vloed toebedeeld wordt. Dat is niet al leen in het geval-Zjoekow waar, de partij wordt overal weer op de voor grond geschoven en de Oostduitse com munisten zijn zeer gehoorzame volge lingen van het Kremlin. Ze lopen zelfs wel graag voorop. Er is reeds sedertehige tijd een ver scherping in de strijd .tegen de Kerk waar te nemen. Een punt, dat altijd vjsl'uit de aard der zaak tot sterke..wrij- jjijbg.'aanlëilühg gegeven hééft, is dé Jugendweihe, een atheïstische wijding \Jdor jongeren. Dit punt is door de re gering hu categorisch gesteld. Partij secretaris Ulbricht' heeft in een rede gezegd: „Ik verklaar hier uitdrukke tijk, dat aan de Jugendweihe alle jon gehs en meisjes moeten deelnemen, ongeacht de levensbeschouwing van bun ouders, of op welke wijze zij tot dusver opgevoed zijn." Het is duide lijk, dit is niets meer of minder dan een hernieuwde oorlogsverklaring aan de Kerk, die zich hiertegen met hand en tand moet verzetten. Tegelijk wordt óp de kerkleiding een toenemende druk uitgeoefend om van haar een loyali teitsverklaring te verkrijgen. D EZE offensieven staan in flagran te tegenstelling met verzekeringen, die de Kerk eerder gegeven waren door de minister van Binnenlandse Zaken -Maron. Zij heeft dan ook geen ogenblik geaarzeld om onmiddellijk daartegen haar stem te verheffen. Van de' kansels is op de duidelijkste wijze gesteld, dat het belijdenis af legden en het deelnemen aan de com munistische Jugendweihe ten enen male onverenigbaar zijn. De straaljager was van het type „Supersabre" en behoorde tot het 32ste Fighter Day-squadron van de Amerikaanse luchtmacht, dat op de basis Soesterberg gestationeerd is. De piloot, de luitenant-vlieger Mo hammed, bevond zich juist boven Hilversum, toen hij naar de toren seinde: „Ik moet springen". Zijn toe stel was in brand geraakt. Luitenant Mohammed, dié reeds voor de derde keer uit een straaljager sprong. kwam .behouden op bet dak. van het rusthuis „Villa^Carla" in HüyMsura^ terécht. 'i" Ir. C. Staf, de minister van Defensie, en de heer Philip Young, de Ameri kaanse ambassadeur in- Nederland, spoedden zich kort na_de ramp naar'de kazerne in Bussum, waar de vlar half stok hing. De Amerikaanse ambassa deur heeft verklaard dat een diep gaand onderzoek ingesteld zal worden naar de oorzaak van deze catastrofe. De twintigjarige mevr. G. N. Aardsen—Tuyn zat in haar woning aan de Boerhaavelaan in Bussum voor het raam, toen zij plotseling een brandend vliegtuig door de lucht zag schieten. Ze hoorde een harde knal, zag een vuurgloed, die gevolgd werd door zwarte rook. Mevr. C. J. van den Burg—Geesink, die vlak bij de kazerne woont, zag vuurbollen over de kazernegebouwen vliegen en zag de soldaten als verdwaasd uit de ge bouwen komen. De piloot verklaarde later dat fail het toestel had moeten verlaten nadat het in brand was gevlogen en het vniir de cockpit had bereikt. Hij heeft nog vergeefse pogingen ge daan om het onbestuurbaar geworden toestel in de richting van het IJssel- meer te. sturen. De straaljager, die met grote snel heid naar beneden kwam, raakte met een van zijn vleugels een legeringsge bouw. Een van de hoeken werd volko. Een dienstplichtige V men weggeslagen. ..wachtmeester, die tijdens de lunchpau. Op dit vlak is de openlijke strijd ?e even op bed was gaan liggen, werd tussen Kerk en staat reeds ontketend. De proost Maercker van de gemeente Pampow in Mecklenburg is in hechte nis genomen, nadat hij geweigerd had een kerkelijke begrafenis toe te staan voor een meisje, dochter van de lei der van een collectieve boerderij, dat aan de Jugendweihe geregeld placht deel te nemen. De hogere kerkelijke instanties hebben de houding van proost Maercker goedgekeurd, tot de Raad van de Evangelische Kerk toe, zodat daarmee het onderwerp van de Jugendweihe op het hoogste plan ge bracht werd. De Evangelische Kerk heeft in deze strijd morele steian ontvangen van kardinaal Frings, de aartsbisschop van Keulen, die in een telegram aan bisschop Dibelius zei: „Wij voelen ons allen mede-gevangenen. Iedere Evangelische zowel als Katholieke lei der had op gelijke wijze moeten han delen." De Protestantse en K-Katho lieke Kerken kunnen hier ook niets anders dan zij aan zij staan. Er zijn meer moeilijkheden tussen Kerk en staat in Oost-Duitsland, zijn meer kerkelijke leiders in hechte nis genomen, maar de strijd om de Jugendweihe en om de loyaliteitsver klaring der Kerken staat er nu wel in bet centrum, in een tijd, waarin „de partij" weer meer pretendeert dan sinds lang. Onze mede-Christenen in Oost-Duits land en elders in de donkere schaduw van het sombere gordijn behoeven on- re intense belangstelling, ons gebed waar het mogelijk mocht zijn, onzr daad. Ons oog zij open voor de nu wee. toenemende driestheid van het com muni$tïsche atheïsme. weggeslingerd. Het stoffelijk overschot werd later tussen de puinhopen terug gevonden. De machine boorde zich aan de rand van de appelplaats in de grond. Op de plaats, waar het toestel, dat met een geweldige klap uit elkaar spatte, te recht kwam, marcheerden juist vier vermoeide soldaten. Zij moeten onmid dellijk dood zijn geweest. De jongens hadden twee uur op wacht gestaan en waren, na hun aflossing, op weg naar het wachtlokaal. Men heeft grote moei te gehad de verminkte stoffelijke overschotten te identificeren. Chauffeur sprong Een vrachtwagen vol zand kwam nog net voor de plaats, waar de straaljager neerstortte, tot stilstand. De auto was er nog maar nauwelijks een meter van daan. De chauffeur sprong er haastig uit en liep vrijwel geen verwondingen op. De soldaat van de wacht, die'naast hem zat, raakte in brand. De weg spattende brandstof hadhem getrof fen. Men heeft de jongen in de keu ken in een kuip met water gedompeld. Maar voor zijn leven werd gisteravond gevreesd. (Zie ook pag. 3, le kol.) (Van een onzer verslaggevers) Luitenant-vlieger Mohammed, die gisteren met zijn straaljager veronge lukte, zal niet worden overgeplaatst. Deze vlieger behoort tot het 32ste squa dron van de Amerikaanse luchtmacht, dat op de luchtmachtbasis Soesterberg is gestationeerd. Vandaag zal vlieger Mohammed niet mogen vliegen. HU moet zich beschik baar stellen voor het onderzoek, dat naar de oorzaken van de ramp wordt ingesteld. (Van 0112e parlementaire redacteur) DE" Tweede Kamer was gistermiddag bjj de behandeling van de ;begroting van Binnenlandse Zaken algemeen van oordeel dat dé'ambtenarensalarissen geen sluitpost op de rijksbegroting mogen zjjn en dat de regering het overleg met de centrale ambtenarenorga- nisaties over de verhoging van de salarissen van de middelbare en laagstbezoldigde ambtenaren dient te heropenen. Minister Struycken verklaarde zich in zijn antwoord bereid om, naast het overleg dat'in de Stichting van de Arbeid plaatsvindt over kinderbijslagverhoging voor de laagstbezoldigden, het overleg in de centrale commissie georganiseerd overleg ambtenarenzaken te heropenen over een betere beloning der laagstbezoldigde overheids ambtenaren. Dit-voorzover het algemeendoonbeleid en de middelen het toelaten. De minister zei dat een hernieuwde en ruimere-interpretatie kan worden gegeven aan het standpunt, dat hij tot dusver heeft inge nomen. Het aanbrengen.van looneorrecties over de gehele linie der ambtenaren achtte de minister echter onmogelijk. Later zei de minister seen bezwaar te hebben tegen een motie, die opge steld was door de heer Weöters (KVP) in samenwerking met de heren Smal lenbroek <a.r,), Beeraink (c.h.) en. Van Dijk (wd), waarin de regering ge vraagd wordt, het overleg te herope nen binnen het kader van het alge-' mene loonbeleid. In dit overleg zouden dan ook, zoals de heer Beernink zei, de salarissen van verschillende catego rieën middelbare ambtenaren aan de orde kunnen komen. De minister wees er echter wel op dat beperking van het overleg tot de laagstbezoldigde ambtenaren de grootst mogelijke zekerheid geeft om in het georganiseerd overleg tot over. eenstemming te komen." Dat wil niet zeggen dat de minister er. tegen zou zijn wanneer ook over. andere groe pen zou worden gesproken, maar dan is er wellicht minder kans op overeenstemming. Wel had de minister bezwaren te- ges de motie van de heer Blom, wien de motie-Weijters niet ver genoeg ging. De heer Blom vroeg nu de uit spraakvan de Kamer dat de salarissen van het overheidspersoneel met uit zondering van die van de topfunctio narissen correctiebehoeven. In deze motie wordt de regering uitgenodigd zelf salarisvoorstellen by het georgani seerd overleg in te dienen. De heren Smallenbroek (ax.) en Van Dijk (v.v.d.) wezen de motie-Blom af. De heer Smallenbroek meende dat de Kamer niet moet aangeven wat er precies in het georganiseerd overleg zal worden besproken, omdat dit de staatrecntelijke positie van de regering en de positie van het georganiseerd overleg aantast. De minister vond, dat de motie-Blom weinig zin had en dat zy het overleg extra zou bemoeilijken. Minister Struijcken geloofde dan ook niet dat van de regering daartoe strekkende voorstellen zijn te verwachten. De stemming over de beide moties is, nadat de begroting van Binnenland, se Zaken was goedgekeurd, uitgesteld tot dinsdagavond. Zie verder pas 3. 5e kol De ravage op bet kazemeterrein nadat de brand was uitgewoed. (Advertentie) van da dag NEÈM BUKGRQÈNTEN Bij het straaljager-ongeval In Bussum zijn omgekomen de vol gende ongehuwde dienstplich tigen: Wachtmeestei G, J. Eenk- hoorn nit Kampen, 20 jaar. Soldaat eerste klasse P. C, Voshol uit Rotterdam, 21 jaar. Soldaat J. A. Daalhuizen uit Odijk, 20 jaar. Soldaat J. de Brnin uit Rot terdam, 20 jaar. Soldaat J. van Doesburg uit VVaardenburg, 19 jaar. Zeer ernstig gewond ls de 21- jarige dienstplichtige wacht meester J. D. F. van Heide uit Enschede. Hij is ongehuwd. Hij is opgenomen in het centraal militair hospitaal „Oog in Al" te Utrecht. Niet ernstig gewond zijn: Wachtmeester H. Ekhart uit Am sterdam (21), opgenomen in „Oog in Al" te Utrecht; wachtm. H. C. H. Kitzen uit Zaandam (21), opgenomen in Majellastichtlng, Bussum; wachtm. H. Lenderink uit Den Haag (21), „Oog in Al"; wachtm. A. H. J. Lucassen uit Almelo (21), „Oog in Al"; wacht meester S. A. de Groot uit Haar den (20), „Oog in Al"; wachtm. J. J. van Tol uit Rotterdam' (20), „Oog in Al"; korp. P. van den Rol Brouwer uit Amsterdam (20), ziekenbarak kamp Laren; sold, le klas J. W. C. Donker uit Rót-;, terdam (21), ziekenbarak kamp Laren; sold, N. Meijboom uit Rotterd. (20), ziekenbarak "kamp Laren; soldaat C. Schouten uit Gouda (21), ziekenbarak kamp Laren; serg. N. Nauta uit Am- hem, (21), „Oog üa Al"; soldaat J. Holleman uit Berkeï (Z.-H.), (20), „Oog in Al"; sold. A-Ha mer sm a uit Amsterdam (19), Majellastichting, In een kraaminrichting In -Belgrado zijn in minder dan een maand 75 pas geboren baby's aan een besmettelijke ziekte overleden. De inrichting is.een paar dagen geleden gesloten, nadat de autoriteiten ontdekt hadden, dat sinds, 11 oktober in totaal ,75 baby's fwaren gestorven. Elke maand komeü' ër/"ge middeld 400 kinderen in de kliniek ter' wereld. Een onderzoek heeft aan het Hcht-ge bracht, dat sommige leden van het per soneel aan een besmettelijke virusziekte leden, welke de oorzaak is van de sterfgevallen. Volgens radio-Belgrado zullen de verantwoordelijke personen streng gestraft worden, - TWEE Britse transportvliegtui gen z|jn vanmorgen vroeg in Tunis aangekomen met de eerste wapenzendingen welke op grond van een Brits-Amerikaanse toe zegging aan Tunesië zullen wor den geleverd. De eerste Ameri kaanse wapens zijn eveneens on derweg. Een vertegenwoordiger van de Tunesische premier Habib Bour guiba was bjj de aankomst der vliegtuigen aanwezig. Vrachtwa gens stonden gereed om de naar schatting 350 lichte machinege weren en 70 brenguns met ammu nitie terstond te vervoeren. Engeland en Amerika hadden gis teren officieel besloten aan Tunesië lichte wapens en munitie te leveren, ondanks krachtige Franse protesten. De Franse afvaardiging is vanmorgen uit protest tegen het „meedogenloze en on. gerechtvaardigde" Amerikaans-Britse besluit tot het zenden van wapens naar Tunesië weggelopen uit de con ferentie van NAVO-parlementariërs te Parijs. Voordat de Franse afvaardiging de vergadering verliet, legde zy een ver klaring af, waarin zy zei, dat het zoe ken naar Atlantische eenheid verder geen zin heeft en dat zü om die reden verder niet zal deelnemen aan de con ferentie. De Fransen spraken de hoop uit, dat de fv-- ^O-leiders zo spoedig mogelijk deze inbreuk op de Atlanti sche solidariteit zullen bestuderen. Van welingelichte zijde wordt ver nomen dat de Franse ambassadeur in Washington, Alphand, bij minister Dul les uit naam van de Franse regering heeft geprotesteerd tegen het besluit van Amerika om wapens aan Tunesië te leveren. Sommige kringen in Frank. rijk spreken van een uittreden van Frankrijk uit de NAVO. Frankrijk vreest dat de wapens via Tunesië in handen van de opstande lingen in het naburige Algerije zullen komen. Amerika en Engeland staan op het standpunt dat er beter Amerikaan, se en Britse dan Egyptische of Russi sche wapens naar Tunesië kunnen wor den gezonden. (Zie verder pag. 9, 7e kol.) De Canadese generaal-majoor Edson L. M. Burns, cbef van de UNEF. het politielegertje der V.N. in het Mid den-Oosten, heeft op de eerste verjaar dag van de aankomst van de UNEF in Egypte in een vraaggesprek met Uni ted Press verklaard dat naar z|jn me ning een internationale strijdmacht voorlopig tussen Egypte en Israël geposteerd moet blifven. daar anders een kans bestaat dat deze twee lan den de vüandeliikheden zullen hervat ten. Bums zei dat hij geen geloof hecht aan recente berichten uit Israël, vol gens welke Egypte bezig is rijn strijd krachten in Sinaï op te bouwen. „Ik geloof niet dat spoedig het tijd stip komen zal dat de UNEF terugge trokken ban worden zonder dat gevaar voor terugkeer v3n een moeiliike si-' tuatie ontstaat", aldus Burns. Hij her innerde eraan, dat zyn levertje op dracht had te blijven tot de gemoe deren gekoeld waren en een of an dere nermanente schikking tót stand geko""--„Maar erg hoopgevend is de hwd'ge situatie stellig niet", volgens Burns. - NEERSTORTENDE DOODDE VIJF MILITAIREN STRAALJAGER Ongeruste moede» en vrouwen kwamen MJ het 'zwaar bewaakte hek van. de Kolonel Palmkazerne Infor meren of haar'kinderen, haar man-' nen nog In leven waren.- Tot haar grote vreugde hoordé deze' vrouw dat haar man, die ala wachtmeester dient, nog in leven Is. Krachtig werd de hevige brand bestreden. Maar ondanks al het water woedde de brand ander half uur lang. K s$ HET hoce-drukzebied ten noorden van ons land nam In de kern bU Zuid- Noorwegen let» af, maar het breidde zich over Midden-Europa en de Balkan uit. Ook in Frankrtlk steee de luchtdruk. Tengevol ge hiervan nam de oosteiyke wind In ons land af. Ook in de afgelopen nacht bleven de temperaturen over het algemeen boven het vriespunt. Alleen in de noordelijke provincies daalde het kwik minder dan een halve graad beneden nui. Bet ziet er naar uit, dat hét boge-druk- gebled dlchterby ons land zal komen, het geen tot gevolg zal hebben, dat de wind zwak wordt. Aangezler de vochtigheids graad van de tucht boven'- toeneemt kan vannacht claatselük misi - taan. tn het noorden van het land kat Je temperatuur wees iets onder nul dalen. Trokieerop mrode rollebolletjes'* OOMRWTJSS IUit btiü if» een cnunelet gefoid mes tomatenketchup. jfen ^0 i kloaf op tafel! I I I ||- v.s. (Advcrtpvtlel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1