REDERS WIDEN ALARMKLOK: Belastingfaciliteiten nodig tegen „goedkope vlag Meisje (20) omgekomen bij brand in Amsterdam Fout van beambte eist 29 levens Fabriek tot de grond afgebrand VLIEGTUIG RAAKT BOOM: 3 DODEN Papoea's redden zwaar gewonde Geen wapeiileveranties meer naar Tunis VEEL SLACHTOFFERS IN HET VERKEER Landbouwschap:,Bouw geen nieuwe stad5 Dr. Soebandrio bij Dulles Dr. Adenauer naar Amsterdam In Panhonlib-landen geen winstbelasting - A Bij karteringsvlucht op Nw-Guiiiea Auto botst tegen motor: 2 doden Bestaande kleinere steden uitbreiden Móeder meende dat - haar dochter al in veiligheid was Hetze tégen Amerika in Frankrijk duurt voort Schiphol „potdicht- Goed geschoten afti even lekker f r r 1 PINEAU NAAR AMERIKA WESTEN ZOU DICHTGROEIEN NA VAL VAN TRAM OVERLEDEN MAANDAG 18 NOVEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3846 Vlucht" Het „sneeuwde" in Delft Geen keuze opdringen" Rotterdam: Witte <je Withstraat 30 TeleL 115700 f« LI Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiacntendlenst abonnementen 18.30—19AC u. 17~W uur Telefoon 115700 *-Gravenna ge: Huygenspleln 1 TeleL 183467 (2 1) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klaehtendlenst 18.30—19.30 u. Telet 352569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 ISJvSStLi1 cent *5®®*» 1 265 iMand, 7JM* kwartaal. Losse nummers 15 ccut Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot morgenavond) OP VELE PLAATSEN MIST Overwegend droog weer met op vele plaatsen mist of laaghangende bewolking. Zwakke tot matige wind tus sen oost en zuidoost. Weinig verandering In temperatuur. Morgen zon op; 8.08. onder: 16.46 Maan op: 5.11 onder: 15.32 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S BRUINS SLUf Dr. Adenauer, de Westduitse bonds kanselier, zal zaterdagmiddag in Am sterdam het woord voeren op een bij eenkomst van de „Fondation de la culture européenne". Dr.. Adenauer zal tegen de middag in Amsterdam aan komen en zal nog dezelfde avond naar Bonn terugvliegen. De „Fondation de la culture euro péenne" houdt dan een driedaags con gres onder voorzitterschap van prins Bemhard, In de brochure wordt uitvoerig de aard van de moeilijkheden uiteenge zet. Terwijl ten onzent de reders ten gevolge van de belastingdruk geen re serves kunnen vormen, waaruit geput kan worden voor de bouw van nieuwe schepen en ingeval van laagconjunc tuur, beschikken de goedkope-vlagre- ders daar ruimschoots over. Vooral Amerikaanse "en Griekse reders zijn „gevlucht" in de goedkope vlag en zij zijn het die de gehele winst in.nieu we schepen steken-of deze reserveren voor slechter tijden. Dit heeft er al toe geleid, dat deze vloot onder „valse vlag die eind 1945 driekwart miljoen ton groot was, thans is 'uitgegroeid tot 10% miljoen bJ.t. Dat wii zeggen, dat de vloot onder Panhonlib-vlag thans reeds 43% van de totale groei van de wereldvloot in de laatste elf jaar voor zich heeft op* geëist. Griekenland, Engeland, Italië, Noor wegen en Denemarken troffen voor namelijk in het fiscale vlak reeds maatregelen om zich tegen de Panhon. lib-concurrentie te verweren. (Van een onzer verslaggevers) TAE Nederlandse reders vrezen, dat onze koopvaardij op'den duur het onderspit zal moeten delven tegen de uiterst scherpe con currentie van de koopvaardijvloten, varende onder zg. goedkope vlag, ais daartegen niet spoedig maatregelen worden génomen. De omvang van de vloot van schepen, die onder de vlaggen van landen als Panama, Honduras, Liberia en Costa Rica varen, is na de oorlog zo sterk toegenomen, dat er van een groot gevaar voor de scheep vaart van de traditionele zeevarende landen sprake is. Dit is zaterdag medegedeeld door het bestuur van de Kon. Ned. Rédersvereniging tijdens een persconferentie in Den Haag. Deze vereniging heeft een brochure uitgegeven onder de titel „Vluchten of vechten", waarmee zij zoals de vice-voorzitter de heer M. C. Kieft zei de alarmklok wil luiden. De Redersverenlginr heeft deee brochure het licht doen zien om re» gering en volk er van te doordringen, dat onze koopvaardij wil vechten voor het behond van haar goede positie in de wereld. Dc wapens, die de reders daarvoor nodig hebben, aidns de heer Kieft, kunnen in de vorm van belas tingfaciliteiten door de regering wor den verstrekt. In de goedkope landen (de Panhon lib-landen, zoals ze worden genoemd) hoeven de reders geen belasting op hun winst te betalen. In Nederland be draagt deze belasting ongeveer vijftig procent; Dit verschil is zo groot,' aldus de heer Kieft, dat dit bij de toene mende concurrentie van de vloten on der góedköpe^lag,"stormen JeweegTal brengen, die niet alleen onze koop vaardij treffen, maar onze gehele na tionale economie. Volgens hem zal diepgaand overleg 'tussen regering en parlement over deze zaak nodig'zijn. Andere landen gingen Nederland daar. in al voor. In de Vendée In Frankrijk, tassen La Boche sar Yon ea Chantonnay, heeft zaterdag een treinramp plaatsgevon den. Bij het ongelnk zijn 29 personen om het leven gekomen en 30-gewond- De ramp is waarschijnlijk te wijten aan een fout van een spoorwegbeamb te die op het station te Chantonnay ongeveer 70 kilometer ten' zuiden van Nantes, aan een' verkeerde trein hét vertrékseiii :zbü hebben..gegeven. De vertrekkende trein, die vol; zat met passagiers, botste daardoor ép een na derende goederentrein. De politie heeft de machinist van de personentrein en de beambte die het vertreksein aan de machinist gaf op het station te Chantonnay, in hechtenis genomen. De Franse minister van Vervoer, Bonnefous, die een bezoek aan de plaats van de ramp heeft gebracht, heeft zondag verklaard dat strenge maatregelen zullen worden genomen om de veiligheid bij de Franse spoor wegen te vergroten. Gedurende het laatste halfjaar heb ben in Frankrijk nu al zes ernstige treinongelukken plaatsgehad. -m"' jj ï\k ■- De behangselfabriek van de N.V. Sanders in Delfgauw ls vanmorgen tot de grond toe afgebrand. Alle voorra den zijn verloren gegaan. Zowel de oude fabriek als de op 26 november van bet vorige jaar geopende nienwe fabriek is in de as gelegd. Stukken verbrand papier dwarrelden in Delft neer, zodat veel mensen aanvankelijk dachten, dat bet sneeuwde. De brand is tegen tien uur van ochtend ontstaan door kortsluiting als gevolg van het springen van een tl-buis. Het vuur greep zo snel om zich heen, dat toen de brandweren van Delfgauw en Delft arriveerden, de fabriek in lichter laaie stond. Met zeven stralen op de motorspuiten werd het vuur bestreden, doch men kon niet voorkomen, dat de fabrieksgebouwen tot de grond toe afbrandden. In verband met het seizoen lagen er zeer grote voorraden behang opge slagen, welke alle verloren zijn gegaan. Dit is de derde maal, dat het bedrijf van de firma Sanders door brand is verwoest. De eerste maal gebeurde het in mei 1940 in Rotterdam en de tweede maal in 1945 te Arnhem. De schade is zeer groot, maar nog niet bij bena dering te schatten. Het bedrijf is ver zekerd. ZATERDAG is een Beaver-vliegtuig van de Nederlandse Nieuw- Guinea Luchtvaartmaatschappij De Kroonduif by Merauke op Nieuw-Guinea neergestort doordat het met een vleugel .een palm boom raakte. Drie van de vier inzittenden werden gedood: IL" ter zee 2e klasse Z. W. Mouton uit Den Haag (ongehuwd) en de twee-be manningsleden K. Ringma en H. J. Goulooze, Nederlanders, die mét hun gezinnen in Nieuw-Guinea woonden. De vierde inzittende, de Engelsman A. P. J- Mould van de Britse vliegtuiginstrumentenfa- briek Decca, werd zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op omstreeks 35 kilometer ten noordwesten van Me. rauke, des morgens om half vijf Ne derlandse tijd. Het eenmotorige toestel maakte een karteringsvlucht voor de Koninklijke Marine. Het had de op dracht laag te vliegen, nl op ongeveer honderd meter. Nadat het vliegtuig met de rechtervleugel een palmboom hhd geraakt, stortte het neer op het strand. HE Franse minister van Buitenlandse Zaken, Christian Pinean is per vliegtuig op weg naar Amerika voor het voeren van bespre kingen met de minister ,van Buitenlandse Zaken, Foster Dulles, over de, Amerikaanse- en Britse wapenzendingen aan Tunis. „Be wens "de schade te beperken", 9! dos Pineau op het vliegveld tot de pers. Van goed ingelichte zijde wordt meegedeeld, dat h§ zal eisen, dat een eind gemaakt wordt aan deze zendingen en dat Amerika volledige steun geeft aan het standpunt van Frankrijk in Algerije als .prijs voor de voortgezette volledige steun van zijn land aan de NAVO. In diplomatieke kringen acht men het twijfelachtig dat hij steun zal verkrijgen. - J Zaterdagavond sijn op de rijksweg Maastricht-Vaals bh het Amerikaanse Aan het vestigen van een nieuwe stad in bet westen des lands zijn zulke grote-bezwaren verbonden, dat van de plannen daartoe volledig moet worden afgezien. In plaats daarvan zullen kleinere, reeds bestaande steden moe ten worden .uitgebreid. Gedao7*t wordt aan Gonda, Alphen aan de Rijn, Woer den en Bodegraven. Dit meent de commissie Grondge bruik van het Landbouwschap, die een brief aan Ged. Staten van Zuid-Hol land heeft opgesteld, welke brief woensdag in de vergadering van het Landbouwschap zal worden besproken, Tevens meent het Landbouwschap dat een nieer gelijkmatige spreiding der bevolking over ons land In de eerste plaats moet worden bevorderd door stimulering van de vestiging van bedrijven en overheidsdiensten in gebieden buiten de randstad Hol land. Ook dezè kwestie, die het Landbouwschap in een- brochure be sproken heeft, komt woensdag aan de orde. Zelfstandige factor Wat' de vestiging van ei nffeuwe stad 'betreft, de commissie Grondge bruik acht bet, gezien de binnen het gebied van Den Haag c.a. dog aan wezige ruimte, niet mogelijk de voor een nieuwe stad noodzakelijke snelle opbouw plaats te kunnen doen vinden zonder hem tot een zelfstandige agglo- mererende factor in het westen te maken. Ook landbouwkundig en water staatkundig kleven aan de huidige plannen tot de bouw van geheel nieuwe steden grote bezwaren. Goede land- en tuinbouwgroitden zouden verloren gaan, het betrok ken gebied zou eerder „dicht groeien" en het gebied voor een eventuele nieuwe stad ligt zover be neden NAP, dat bij eventuele ram pen zeer grote gevaren zouden dreigen. De commissie acht het verder niet waarschijnlijk dat de behoefte aan terreinen voor woningbouw enz. in het gebied van Lelden, Den Haag en Delft vóór. f980 groter zal zijn "dan de" be schikbare oppervlakte. Omdat het be zwaarlijk zal zijn de groei van het stedelijk gebied op een gegeven ogen blik geheel te moeten beëindigen, acht de commissie het gewenst .te bevor deren, dat ook nó 1980 nog ruimte beschikbaar is. Daarom wordt aanbevolen verplaat sing van een deel. derHaagse be sta ansbro ruien ook het apparaat der centrale overheid naar buiten de rand stad Holland. Ook nieuwe diensten en bedrijven zullen zoveel 'mogelijk bulten, het westen, gevestigd moeten worden. militair kerkhof te Margraten, een Dnitse -personenauto en een Nederlands motorrijwiel met grote snelheid tegen elkaar gebotst, toen de bestuurder van de atfto een vrachtwagen wilde Inhalen, waarbij hi) de hem tegemoetrijdendi* motor te lnat zag. De bestuurder van dit motorrijwiel, de 23-jarige EL 31- monls nlt Noorbeek (L.) en 'de be stuurder van' de personenauto werden op slag gedood. De ultNijmegen afkomstige verloofde van S., de 20-jarige mej. L. Arts, die op de duo zat, werd zwaar gewond. Zij werd twintig tot dertig meter ver hel welland in geslingerd. In de auto za ten voorts twee dames, van wie er één zwaar en de apder licht gewond werd. De 15-jarige mejuffrouw S. Bierema uit St, Anna-Parochie kwam met haar fiets met .een andere wielrijdster in botsing. Zij viel voor een vrachtauto en werd overreden. Zaterdagmiddag is zy in het ziekenhuis overleden. ,De 40-jange U. Dykstra uit Utrecht is zaterdag te St. Jacobiparocbie, toen hy de weg overstak, door een personen auto overreden en met een schedel- basisfractuür naar een ziekenhuis in Leeuwarden vervoerd. Daar is hy zon dagmorgen. overleden. Vanmorgen omstreeks zes uur reed de 19-jarige V. de B. uit Emmercom- pascuummet zyn eveneens 19-jaar oude neef D. de B. aldaar, op een bromfiets van Emmercompascuum naar Ter Apël. By de sluis in de Barnflair is hü in een bocht, vermoedeiyk door de dichte mist, in het kanaal gereden. Dfe bestuurder wist zich zwemmende te redden en op zyn hulpgeroep kwam di rect hulp opdagen, doch door de duis ternis kon men niet veel uitrichten. Na schynwerpers op het water te hebben gezet, kon men na ongeveer een half uur-zyn neef uit het watér halen. De levensgeesten waren toen reeds gewe ken. Zaterdagavond is een personenauto op de Oostenburgergracht te Amster dam geslipt ei tegen een boom ge reden. De bestuurder, de 48-jarige Th. Hose, die alleen in de wagen zat, werd meternstige verwondingen naar het Weesperpleinziekenhuis overgebracht, waar by later ls overleden. In de dichte m heeft zondagavond de automobilist H. van der Meulen uit Een twintigjarig mefaja^ls .saterdag middag door verstikking om hei.I gekomen by een. félle brand.; dfevde bovenste, twee verdiepingen en* de< sol der van een ond percëei In* de"(Barentsz straat in Amsterdam-C^ntrnm.in''korr te tijd volkomen verwoestte.* Ook' een hond ls in de vlammen omgekomen. De brand ontstond even 'na'.één uur op de tweede verdieping^ waar" de be woner, een 44-jarige kelner, een -bran dend petroleumkacheltje 'bijvulde met het laatste restje uit een* oliekan. Zijn echtgenote wordt verpleegd, inleen* kraaminrichting. r v De gevolgen-van het byvnllëa,waren ontstellend: een hevige steekvlam deed» de olie vlam vatten. In-een oogwenk verspreidde de brandende olie zich'over de vloer. De man'trachtte eerst/het' vuur te doven" en rende toen in pyjama, de* trappen af naar huiten,* nadat ■hy'de bovenburen had gewaarschuwd. Via de trap Mevr. J. F. Zoeter» van- de derde verdieping stelde zich. eveneens .via de trap in veiligheid. Haar- man was niet thuis, zy verkeerde'in de'mening, dat haar 20-jarige dochter 'Annie het huis al had verlaten. -Dit bleek later niet het geval te zyn. Het stoffelijk overschot van het meisje .werd, aange troffen in het midden van, de keuken aan de achterzijde op de derde verdie ping. Zy is volgens de politie door ver stikking om het leven* gekomen. Later werd ook iwt lUkgevonden van de hond, eigendom van dë kelner, die als kamerverwarming een petro leumkachel bad, omdat hij reeds'enige tijd wachtte op de aansluiting vqpr een. gaskachel. De brandweer had, het vuur binnen drie kwartier bedwongen. Amsterdam, toen hU op de rijksweg nr. 1 tussen Muiden en Hakkelaars- brug een voor hem rijdende' wagen passeerde en daarby op de linker weg helft kwam, een uit de -richting Am sterdam naderende motor gegrépen. De bestuurder van de motor, de 21- jarige W. Hagen uit Bussum, was vrij wel op slag dood. zyn 22-jarige vriend, J. van den Brink eveneens uit Bussiim, die op de duo zat, kwam in de 'sloot langs de weg terecht. Hü werd met een schedelbasisfractuur naar het Dia- conessenhuis te Naarden overgebracht. Woordvoerders hebben, gezegd, dat hoewel het mogelijk ls dat Amerika Frankrijk met zyn stem zal steunen in het op handen zynde debat over Al gerije in de Ver. Naties, het twijfel achtig is of Amerika onvoorwaardelijke waarborg zal geven voor steun aan welke actie waartoe Frankrijk besluit over te gaan in Noord-Afrika. Het wordt eveneen» twijfelachtig geacht dat Amerika zal instemmen cm de Fransen voet te geven inzake rijn betrekkingen met Tunis of het wapen- zendingen of andere zaken betreft. Terwijl Pineau naar Washington gaat, zyn rechtse politici bezig de haat tegen Amerika aan te wakkeren in redevoeringen die,in het gehele land gehouden worden. De heftigste was die van Jacques Soustelle, voormalig gouverneur-gene raal van Algerije, een gaullist en de man die zo goed als in zyn eentje de regering van premier Maurice Bourgès- Maunoury ten val bracht door te sug gereren, dat de premier «r mee zon instemmen wapens naar Tunis te aen- den. Soustelle, in een rede in Dille, sprak de .beschuldiging uit, dat Dulles ver antwoordelijk is voor het sneuvelen van de Franse soldaten, die de Alge rijnse rebellen bevechten. - „Als er nog steeds jonge mannen vallen aan de andere zyde van de Middellandse zee, danken wij dat aan Dulles. Wy danken het aan de" Ameri kaanse politiek, die de'Egyptische pre sident Nasser gered heeft." Soustelle .zei, dat Amerika en En geland de opvolgers zyn geworden van Krupp met het leveren van wapens aan onze vyanden. Tunis is een belligerent, en een bel ligerent tegen Frankrijk." Hy drong aan op een regering on der leiding van generaal de Gaulle om Frankrijk weer tot een onafhan kelijk groot land te maken, In Epinal drong Pierre Poujade eveneens aan op een regering onder de Gaulie. In een conventie van de gematigde radicaal-socialisten in Aix-en-Proven- ce werd geprotesteerd tegen de wa penzendingen naar Tunis. Premier Felix Gaillard heeft de zon dag doorgebracht met leden van een interministeriële ,'raad van financiën Hy zal dinsdag' dé motie van ver trouwen vragen voor een nieuw be zuinigingsprogramma en een - stevige houding met betrekking tot de wa penzen dingon zal hem vemoèdeUjk helpen* dit votunr te krijgen. De Indonesische minister van Bnl- fenlandse Zaken, Soebandrio, ssl van avond in Washington' een ontmoeting met de Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Dalles, hebben, met wie h|j „het probleem Nieuw-Guinea al bespreken". Soebandrio zei dat Indonesië op Amerikaanse steun in de Ver. Naties hoopt, maar'merkte op dat hij Dulles geen keuze wil opdringen tussen Ne derland en Indonesië. Soebandriowaarschuwde dat het In donesische volk rich „vernederd zal voelen" wanneer de Verenigde Naties niet oproepen tot nadere onderhande lingen tussen Nederland en Indonesië over Nieuw-Guinea. Een gestegen spanning tussen de beide landen „kan altyd door anderen worden uitgebuit", merkte Soebandrio op. Hy verklaarde verder nog dat de gehele kwestie Nieuw-Guinea „een ex plosieve invloed" zou kunnen hebben op de internationale betrekkingen. Dé drie Nederlanden werden pp slag gedood. De zwaargewonde En gelsman Mould is door Papoea'» naar Merauke gebracht, waar hy ba een ziekenhuis ia opgenomen. Zijl toestand schynt thans redeiyk .goed te zyn. r f Zondagmorgen vroeg is uit Hollan- dia een, extra-Dakota vertrokken met aan boord o.a. de gouverneur van Ned. Nieuw-Guinea, dr.-' J. van Baal, de commandant der Zeemacht in Nieuw- Guinea en een commissie van onderi- zoek. zy hebben ook de begrafenis van de slachtoffers, die zondagmorgen plaatsvond, bygewoond. Gisteravond Is van Schiphol ver trokken de heer Wansbeek van het. bureau veiligheid van de KLM om een onderzoek in te stellen naar de oor zaken van het ongeluk. Hy heeft in dertijd ook het onderzoek naar de ramp van de Neutron op Nieuw-Gui- njsa geleid. Het verongelukte vliegtuig* was een zg. water-Beaver, waarvan 'de Kroonduif gr drie bezat. Het was ge bouwd door de Britse De Havilland- fabrleken. J Zondagmorgen is een commissie van onderzoek aangekomen op deplaats van het ongeluk: een verlaten strandje op ongeveer 50 kilometer «fgtand van' Merauke. v De aanwijzingen over de toedracht zyn vrii duidelijk: een onder een hoek van zestig graden over het strand''ge bogen palmboom toont beschadigin gen die moeten zyn veroorzaakt door de vleugeltank van de „Beaver". Enige tientallen meters verder ligt de afge-; broken rechtervleugel en nog wat ver der het toestel. De losgescheurde mo- tor en de verwrongen schroef rijn in het zand zichtbaar. Ook bi) deze vliegramp heelt de autochtone bevoklng zich bijzonder.» onderscheiden-Drie Papoea's waren de. eersten; die zaterdag om half 'vtif 's middags het wrak bereikten.*. Zy stuurden ijlboden naar Merau ke. en andere Papoea's- vervoerden op eigen initiatief de .overlevende* Engelsman. Mould op een draagbaar in de richting .van Merauke, .totdat - hun-taak werd overgenomen doro employés van de rijstontginning te Koembe. Maandagmorgen was. de toestand van de heer Mould ernstig. Op de begrafenis, die ook werd bij- gewoond door de echtgenoten van"dè beide vliegers van de .Kroonduif" 'zei gouverneur dr. Van Baal o.a.: „déze vierde slag die- ons In zo korte 'tijd treft, grijpe ons niet alleen' phrsoón- Ujk' aan als mens, doch ook als land. Niettemin blykt mijn vertrouwen in. de luchtvaart in Ned. Nieuw-Guinea ongeschokt". (Van een onzer verslaggevers) De luchthaven Schiphol zit sinds zondagavond half acht „potdicht!' ai» gevolg van de zware mist, die het ge hele luchtverkeer vrijwel heeft' stil gelegd. r 3 Toestellen van de K.L.M. en de B.E.A- uit Londen, Zurich, Dusseldorp, Milaan, Frankfort-en andere plaatsen konden niet binnenkomen,, terwijl van de intercontinentale hjnen de machi nes uit Bagdad en Damascus in Dus seldorp bleven staan. Ee^ toestel van de Aramco uit Dharan kwam niet ver der dan Rome en het vliegtuig van.de Air Ceylon, dat van Singapore via* Londen naar Schiphol komt, keerde boven de Noordzee terug en landde- opnieuw in Londen, Advertentie By een brand in een woning van drie verdiepingen te Niagara Falls in de Amerikaanse staat New York zyn zeventien personen pm het leven ge komen. Onder de doden bevinden zich veertien kladacgn. De 59-jarige mevrouw A. Ecken- hausen—Cys, die vrijdagavond in de Plantage Doklaan te Amsterdam van een rijdende tram stapte eo viel, is zaterdag in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam aan de bekomen ver wondingen overleden. By K. B. is aan mr. J. Oppedijk, op zijn verzoek, met ingang van 1 de cember 1957, eervol ontslag verleemt als burgemeester der gemeente IJlsti v Nederlands koopvaardij ernstig bedreigd Tijdens een lievige, brand Is fitter- dagnüddar een twlnügjarlf meisje om het leven gekomen. De brand was nitgebroken op de tweede verdieping van een oud huls in de Barentszstraat in Amsterdam-West. De tweede en derde verdieping en de solder brand den volkomen uit. Brandweerlieden tijdens de blussing. t t ff t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1