Intrede van ds. Brummelkamp in Herv. Gemeente Kethel is®£ C.H. Jongeren uit Zuid-Hólland vergaderden in Vlaardingen Liefde en Vrede" vierde gezellig jaarfeest Stijgende omzet van gemeente bedrijven te Maassluis KERK. EN SCHOOL Koos Bons gaf zijn twintigste Bach-concert Hoogste punt bereikt bij nieuwbouw van N*V. Imko te Schiedam m Chr. Besturenbond Maassluis vierde veertigjarig jubileum Chr. Nationaal schoolcongres Werkbezoek mrJ. Klaa'sesz Oude man ernstig gewond bij brand If-', If,' SCHIEDAM Eerste paal voor tunnel onder spoorlijn Bouw van twee industriehallen Burgerlijke stand van Rotterdam Geen kantoorbediende' maar cliënt Monster-Zwaluwen 3-2 VLAARDINGEN „De jeugd vliegt uit" in Stadsgehoorzaal Vervolg beursoverzii bt Excelsiomieuws MAASSLUIS Meisje beroofd van schoudertas Slotavond Bromfiets cursus Tentoonstelling werk Leen Droppert geopend Aap uit kooi ontsnapt Inbraken in Den Haag Iff TROUW Maandag 18 november 1957 PT lt'i- l< 1$ B' -I Aanrijding - Inbraken Vechtpartij Advertentie Intrede Burgerlijke Stand van Schiedam I#" Ir?. Piet v. d. Kerkhoff speelt in Duyststraatkerk AUTO GESTOLEN Genodigden Advertentie Methode MAASSLUIS Het veertig jarig bestaan van de Chr, Bestu renbond werd tijdens een bijeen komst in de Immanuelkerk zater dagavond op waardige wijze her- dacht. Verdacht van diefstal uit buitenlandse auto's Volgend jaar in Amsterdam Aan Haagse politie VOOR V isserijberichten f SCHIEDAM. Op de nlenwbotnv voor de N.V. Imko aan de Noordwest te Schiedam werd zaterdagmiddag de vlag ■gehesen In verband met bet bereiken ,van het hoogste punt. f Toen in het begin van dit jaar reeds voortgang werd" gemaakt met de uit breiding van het bestaande gebouw van de N.V. Imko, brandde hét oude gebouw dat aan de -nieuwbouw grensde tot de gfondf toe ai Onmiddellijk werd een verkort "bouw- programiiia opgesteld waarin ook de W 1 5"w i rA S?K i lt>«5 lii' I - ,v- Op dinsdagmiddag 26 november, te ,1430 uur, zal de eerste paal worden ge slagen voor de te bouwen onderdoorgang <van Rijksweg 20 onder de spoorlijn $chiedam—Delft, nabij Schiedam. Het heien van de eerste,, paal zal geschieden door de Directeur-Generaal van de Rijks- waterstaat, ir. A. G. Maris. herbouw van het oude pand was be grepen Met de nieuwbouw, waarvoor in mei van dit jaar de eerste paal werd ge slagen, zijn nu belangrijke vorderingen gemaakt. Gedacht wórdt dat in februari van het volgend jaar het geheel in ge bruik kan worden genomen. Zaterdag werd dan het hoogste punt bij de bouw béreikt, een gebeurtenis, die met de gebruikelijke plechtigheid gepaard ging. Op <fe begane grond van het nieuwe pand zal behalve de expeditie ook de fabrikatie van grondnootprodukten wor den ondergebracht. De ruimte op de eerste verdieping is bestemd voor kantoor en kantine en twee was. en kleedgelegenheden voor het personeel, terwijl op de beide daar boven 'gelegen verdiepingen de fabrikatie zal worden ondergebracht van een nieuw produkt De bovenste verdieping ten slotte is bestemd voor opslag ruimte. In het gehele gdbouw zullen hijs schachten worden aangebracht evenals een automatische centrale verwarming en T L -verlichting Het geheel krijgt een oppervlakte van 1700 m2. De bouw ge schiedt door de aannemer D. Baron naar een ontwerp van de architecten J. P. v. d Aa jr. en H. Snoek. Verdere uitbreiding van het gebouw zal straks nog mogeuJk zijn. VLAARDINGEN. Hoewel de beste dingsbeperking zich nog steeds doet ge voelen, lijkt het alsof er weer Iets meer vaart komt in de uitvoering van nieuwe plannen. Werd In de Vlaardingsc In dustriepolder dese week voor Vreco Staalbouw de eerste paal geslagen voor het kantoorpand etc. van deze C.V., zeer binnenkort begint dezelfde aannemer, firma A. Bonwens en Zonen te Schiedam- Kethel, met de bouw voor eigen rekening van twee industriehallen met twee bovenwoningen. Zodra namelijk de aannemer van het heiwerk voor Vreco Staalbouw C.V.. firma D. Q. Brem Zn. te Gouda, daar gereed is, wordt de heistelling een tien tal meters verder opgesteld, op de noordwestelijke hoek van de viersprong Mercuriusstraat-5e Industriestraat, waar Bouwen6 voorlopig voor eigen rekening begint met de bouw van twee industrie hallen met twee flinke bovenwoningen Het architectenbureau J. M Heikens, architect H.B.O., en J. Nuyt te Voor- burg-VIaardlngen, maakte ook voor dit complex de plannen, Bouwens bouwt dit complex voor de verkoop. Hoewel de onderhandelingen daaromtrent in een gevorderd stadium verkeren, valt nog niet te zeggen welke onderneming zich t.z.t. in dit complex zal vestigen. Het complex wordt 36 x 23 meter. In de met lichtkappen uitgevoerde hallen komt ook een kantoorruimte. De bovenwoningen via een gaanderij te bereiken, bevatten een zeer grote woon kamer, vier slaapkamers, een flinke hal, vestibule enz. Zij worden modem inge richt. Op de begane grond is een berg ruimte voor de woning. SCHIEDAM Zondagmorgen had Op de'hoek SingelKorte Singdstraat een aanrijding plaats tussen een R.E.T. bus ,en een auto.' De bestuurder van de auto, de heer De G. verleende geen voorrdhg, de schade was aanzienlijk. SCHIEDAM. In de nacht van vrij- i dag op zaterdag werden drie inbraken te Schiedam gepleegd. «i de eerste plaats was dat bij de Schie- damse scheepswerf aan de Schiekade waar enkele aanstekers en een infraphil- lamp werden gestolen. Verder werd er éen inbraak gepleegd bij de fa Geparu ;in de Van Couwenhovenstraat waar postzegels eh een klokje tot de buit be hoorden en tenslotte werd bij de porce- leiobakkerij A. K. aan de -Emmastraat ingebroken waar het jasje van de boek houder werd meegenomen. SCHIEDAM. Tijdens een ruzie op de Broersvest tussen twee zeelieden kreeg de 17-jarige kok B. O. K. van het in de Vulkaanhaven liggende schip Dal- •hem zulk een diepe snijwond boven het oog dat hij door de politie moest worden -verbonden en aan boord van zijn schip moest worden gebracht i%_ 14 SCHIEDAM.Het was zondag een bijzonder verheugende dag voor de Herv. gemeente Kethel, want na een wel is waar niet al te lange domineeloze tijd. werd de vakante predikantsplaats weer bezet Het was ds. J. E. L. Brummelkamp, die in de middagdienst werd bevestigd en zijn intrede deed. Dat de Hervormde gemeente m Kethel, zich over de komst van de nieuwe predikant verheugde bleek o.a, wel uit de grote belangstelling die voor dit .intrede bestond. Geen plaats in het oude kerkje bleef onbezet en hoewel vele genodigden en ook leden van de gemeente Westervoort, de vorige standplaats van ds. Brummel kamp, waren gekomen, waren het toch vooral de Kethelse inwoners, die be langstelling toonden. Met een kort woord, gebaseerd op het tekstwoord uit Hebr. 8 vrs. 5, heeft de bevestiger ds. F. J. Dun uit Hummelo zowel ds. Brummelkamp als de gemeen te Kethel voorgehouden wat van hen verwacht wordt. Tot ds. Brummelkamp zei spreker, dat hij zijn taak diende op te vatten, zoals Christus die zou opvatten, maar steeds ziende op het offer. De Gemeente daarentegen moet de dominee aanvaarden, zoals zij Christus zou aanvaarden wanneer die hier -pre dikant was. Gij zult moeten luisteren en gehoorzamen. Eerst dan zult gy samen, met "de dominee deel hebben aan Ohristus overwinning, aldus ds. Dun Zo moogt gij samen Gods Koninkrijk tege moet gaan. Dat is een blij werk. Steunt daarbij elkaar. Staande zong de gemeente na de be- vestiging alle drie verzen van Gez. 302. Waarna ds. Brummelkamp de preek stoel besteeg om zijn intreepredikatie te houden. De tekst daarvoor had spre ker genomen, uit vers 4 van Ps. 22. De nadruk legde dominee Brummel kamp op het bouwen. Het bouwen zelf is een heerlijk werk, aldus spreker, het is samenbindend, maar het doel van het bouwen is het wonen. Daarbij moet worden, bedacht dat in deze wereld geen blijvende plaats is.'Alleen Gods wonen heeft eeuwigheidsbetekenis, wij moe ten samen plannen maken, aldus ds. Brummelkamp tot de gemeente, maar daarbij bedenken dat bouwen .er met alleen is 'om te bouwen, maar zien voor wie wij bouwen. Want niets heeft zin - GEBOREN: Marinas, z v D L van Tiol en J IJzerman; Astrid V, d v L v Wagten- donk en C van Pelt;. Jan, z v 3 Pranger en P C Golbof; Pleter, z v L A J Janse en A HeijKarei A, z v H J Palet «n G Eibers e, Gersrdui AHM, zvGMM van NIelen -en S M Waalwyk. r 'Aangiften Rotterdam 16 november Bevallen: A M RoozeboomKool d; H J ,M SavonJJeMourlts d; P van Ouwexïcerk— Waijer z; R Martljn—van Dijke d; J Sles— Grlnwis z; F J de GraafCoJiens z; C van -OehtenWinterswijk d; M X Meijboom—van Vondel d: C C Verboom—-Ackema d; A van 't Hof—Cogels d; C J Heljm—Dobbelaere d; '.C J Bakker—Lindemans d; P W Belljard— -Karreman 1 C Hobbel—VroegindewelJ z; M A Klein janvan Gameren z; T G Sein- stra—Dijkshoorn d; H W OtteDikken x; 'OM Slob—Schakel z: R Buitelaar—Slotboom d; P J PetersBrockhus z; M H Kleboom— .'CoUé d; J P Schimmer—van Olffen z: H van WijngaardenLassnig d: H Schols—Lee* man; L> J Bosden Hollander d. Overleden: tl W Willink, man van A Haa- Iebos 67 j; H C van Meerem, geh gew met C J Kuipers vr 69 j; A Breugem, man -van M van Kijk 71 j: J Th Spaan, geh gew -met G Helena man 90 j :A L Chapel, vr geh gew roet J M Brouwer 69 J: J Elscot. man van J H van Vessem 75 j: W Kukler. vr geh gew met J C van Dongen 67 j: M C Baart, vr geh gew met C Roskam 74 J; N Gret, man van C lodder 32 J: RB Platt- eer, vr ven H B Schxxider 56 j; D C van Toor. man van M van der Graaf 84 j; N C Klijn, man geh gew met J van der Gieaaen 87 J; L A M C Klapwijk, vr geh gew met J H Hendriks 75 jP Bijl, man van P J Bos #1 j: G J Anderzon. man van C A Pickee 78 j; L Meinster, vr van J C Grauss 62 j; C van der Klooster, man geh gew met M C Kuljper 78 J; AJC Böv nis, man van M Vermaase 74 J; G de Smldt, man geh gew met C Jongepier 85 3« De 18-jarige kantoorbediende die, zoals werd gemeld, aangehouden werd wegens erdulstering van 18.000,ten nadele van een bankinstelling;, was geen kan toorbediende van deze ongenoemde bank instelling, doch van een cliënt van de» instelling. Woensdag 20 november, des avonds van kwart over acht tot kwart over negen, zal Piet van den Kerkhoff een orgelbespeling geven in het kerkgebouw aan de Duyststraatote Rotterdam-Delfs- haven- Het programma bestaat-o.a. uit vhwerkeajvan -Walther, Buxtebude.en J, Kerk is verwarmd! VLAARDINGEN Door allerlei omstandigheden, zoals ziekte, blessures en uitsterf igheW moest Zwaluwen in deze vriendschappelijke wedstrijd met 4 invallers uitkomen tegen een voüledig Monster-team. Van krachtsverschil was echter nauwelijks sprake- -Nadat Wim v. d. Berg de score geopena had, zorgden de Westlanders er met 2 doel- Cten voor, dat de rust met 2—-1 in voordeel inging. Wim Visser bracht nadien de partijen weer op ge lijke voet, maar dank zij een derde doelpunt van Monster bleef de thuis club z'n tegenstanders nog juist do baas. Harry Sloots. die deze middag als aanvoerder optrad, stak met kop en schouders boven z'n medespelers uit. Uitslagen van 16 november; Zwa luwen 2—JAC 2 10—0; PPSC 4—Zwa luwen 7 33.Juniors: Excelsior B to7Zwaluwen b4 39; Zwaluwen b5 Fortuna b3 0—2, DKS c2Zwalu wen c3 0—9, Zwaluwen c4Sparta c3 0—4, Excelsior '20 c6Zwaluwen c6 11, Sparta 'c7—Zwaluwen 17—0. Ci De bloemist H. H. E. B. uit de Bloem fonteinstraat te Rotterdam deed aangif te van diefstal van zijn D.JCW.-bestel- auto met het kenteken NA 33-87, ge pleegd op zondagavond van het parkeer terrein naast de Karei Doormanstraat. wanneer het niet op een of andere wijze een lofzang wordt voor Hem. hl een persoonlijk woord richtte spre ker zich tenslotte tot de verschillende genodigden, als daar waren afgevaardig den van de burgerlijke gemeente Schie dam, van de Classis en Ring der Herv. kerk, de Centrale kerkeraad te Schie dam en Vlaardingen, de Geref. kerk en de Ev. Lutherse kerk. Tenslotte dankte spreker ds. A Hoff man, die gedurende enige tijd het con sulentschap voor Kethel had waarge nomen. Ds Hoffman op zijn beurt nep namens de gemeente Kethêl aan ds. Brummelkamp en zijn echtgenote een hartelijk welkom toe en wees daarbij op de ongetwijfeld zware taak, die hem in Kethel^wacht. De enorme bevolkingsgroei In West- Nederland plaatst de kerken voor grote problemen en ook Kethel zal daar. in de toekomst zijn deel van krijgen, aldus spreker. Spreker wenste ds. Brummel kamp, de kerkeraad en kerkvoogdij een breedheid van visie toe bij het ont werpen van plannen: De gemeente zong haar nieuwe predikant bij het einde van de dienst het eerste vers van ps. 103 toe. Na afloop van de kerkdienst was er nog gelegenheid om ds Brummelkamp en zSn echtgenote in het Herv. Ver enigingsgebouw persoonlijk de hand te WOHINO OfïUiGÖ® Ie MIDDELLANDSTRAAT 70-72 - TEL. 30340-37,434 VLAARDINGEN In de fleurige zaal van het moderne tennispark „Soenda" werd zaterdag en zondag een weekeind gehouden dat georgani seerd werd door de afdeling Vlaardingen van de Christelijk Historische Jongerengroep. Uit alle plaatsen van Zuid-Holland waren C.H.-jongerefi naar Vlaardingen gekomen om de stad te bewonderen en om gezamenlijk met de Vlaardingse C.H.J.G.'ers zich te bezinnen op enkele belangrijke vraag stukken. Bij die bezinning hadden zij de leiding van enkele belangrijke figu ren. Zo kwam zaterdagavond de heer J. J. R. Schmal, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal en zondagavond de heer P. Brijnen van Houten. De heer Schmal sprak de C.H.-jongeren toe over de vraag „Wat kan de CHÜ betekenen voor de hedendaagse jeugd" en de heer Brijnen van Houten hield een causerie over de moderne massacommunicatiemiddelen. Een kleine honderd jongeren luisterden zaterdagavond naar het Tweede Kamer lid. Deze meende de vraag of de CH.U. wat kan betekenen voor de hedendaagse jeugd bevestigend te moeten beantwoor den De hedendaagse jongeren, daar ver stond de heer Schmal ónder al diegenen, die zich tot de CH.J G. voelen aan getrokken. De politiek wordt beheerst door de vragen hoe het is en hoe het moet zijn. Er zijn verschillende mensen en dus ver schillende politieke idealen. Op de eerste vraag kan iedereen een voor ieder gel dend antwoord geven, maar het antwoord op de tweede vraag moet ieder voor zich zelf geven En by de oplossing van de vraag hoe het moet zijn kan het Christe lijk Historisch beginsel Inderdaad iets voor de jongeren betekenen. Want bij die vraag komen de Christelijke beginselen te pas Christelijk Historisch zijn betekent dat we leven uit het besef dat de histo rie die achter ons ligt geen toevalligheid is, maar waarin de leiding van God is te zien. Als we aan onze beginselen vasthouden, dan komt de praktische uitvoering er minder op aan Die kan met de tijden verschillen. Maar de CH.U. hoeft om de mensen te grijpen, niet te veranderen want 2» is gebleken goed te zijn, aldus de heer Schmal. We hebben geen afge rond gemeenschappelijk politiek systeem aan de hand waarvan we alle vragen op lossen, maar wel een gemeenschappelijke methode. De Bijbel is geen politiek handboek, maar wel een richtsnoer. Op de inleiding van de heer Schmal volgde een discussie, waarbij ook de vraag over samenwerking met AR. of even tueel K.V.P.' In Europees verband naar voren kwam. Niet, minder,~echter zondagavond waar de heer Brijnen van Houten eens te meer bewees een boeiend causeur te zijn. Over de moderne massacommunicatiemiddelen zoals pers, radio en televisie wist hij een uitgebreide causene te houden waarnaar allen met het grootste genoegen luister den. Van ieder van de genoemde commu nicatiemiddelen gaf hij een karakteristiek en wel het meest over de televisie omdat zè nog in de kinderschoenen staat, maar desalniettemin een macht is geworden met veie mogelijkheden. De heer Brij nen van Houten, die zelf jarenlang hoofd- redakteur is geweest en in de laatste wereldoorlog omroeper van Radio Oranje sprak over net belang dat de C H.U. heeft spi by de diverse massacommunicatiemidde len en eindigde met een beschouwing over de mogelijkheden van de commer ciële TV die onze producenten nodig heb ben in Euromarkt-verband. De onder linge verhouding van de verschillende genoemde lichamen was het hoofdpunt van de bespreking VLAARDINGEN. Door de boekhan delaren A. den Draak en Aart Pontier werd vrijdagavond rond de radiofami lie De Wit een avond belegd in de Stads gehoorzaal. Drie ptedewerkenden ver sohenen op het toneel. Allereerst was er de geestelijke vader van het hoorspel, Jan de Vries en daarnaast Enny Mols- De Leeuwe, die moeder De Wit in bet hoorspel speelt en de heer A. Dubois, geluidstechnicus van de Nederlandse Radio Unie. Jan de Vries vertelde over het ont staan van deze populaire Nederlandse radiofamilie. De heer De Vries hield niet bijzonder veel van hoorspelen, het duurde hem meestal te lang. Tijdens een ziekte luisterde hij veel naar de radio, en begon waardering voor het hoorspel te krijgen. Het idee kwam bij hem op ook een hoorspel te schrijven. Een direct succes werd het niet; de N.CJtV. keurde het hoorspel af. maar merkte op dat de heer De TTries toch capaciteiten bezat om een hoorspel te schrijven. Toen kwam de gedachte bij hem op-om een hoorspelgezin te vor men, een gezin wairin de normale din gen zich afspelen. De namen van de figuren uit het hoorspel zijn' de zelfde als ""ln het gezin De Vries. Ook in het gezin De" vries-is een Anne, een Wil lem". een". Gerrit, een Maartje en, ,een Nél, maar .verdere overeenkomst laer niet/ - y '5 -Het schrijven van een hoorspel'heeft "zijn moeilijkheden, maar heel moeilijk vond de heer De Vries het niet - Van de zijde van de luisteraars heeft hij vele brieven ontvangen. Veel waar derende brieven, maar ook afkeurende brieven. Verschillende malen ontving hij telegrammen, waarin een" "geluk wens werd uitgesproken voor één der figuren uit de radio-familie, mensen schreven brieven aan een De Wit en gaven raad in" verschillende problemen, alsof de familie De Wit in werkelijk heid bestond. Mevrouw Enny Mols-De Leeuwe ver telde het een en ander over de acteurs en actrices bij het hoorspel. De heer A. Dubois, geluidstechnicus bij de Nederlandse Radio Unie. gaf en kele voorbeelden van het maken van geluiden. De heer De Vries en mevrouw Enny Mols-De Leeuwe speelden enkele ge deelten uit het hoorspel, waarbij de beer Dubois de geluiden maakte. Tot besluit van de avond droeg En ny Mols-De Leeuwe een gedeelte uit het tweede deel van „De Jeugd vliegt uit" voor. VLAARDJNGBN Zondagavond werd ln gebouw Liefde en Vrede de 71ste jaarvergadering van de Federatie van CJMV's en CJV's „Liefde en Vrede" ge houden. Er waren-een dikke driehonderd jongeren in het oude gebouwtje aan de Gfdempie Blersloot bijeen om dese jaar vergadering bij te wonen. Tijdens de ge zellige bijeenkomst benoemde men me juffrouw L. Nuyt tot erelid om het veie wat ze voor L. 3c V. gedaan heeft in de dertig jaar dat ae erbij betrokken i». De voorzitter van de federatie, de heer Ai -van Minnen vergeleek de geschiede nis van Nehemia met die van L. V. Want Nehemia kreeg tegenwerking op alle- fronten toen hij Jerusalem wilde her bouwen en vaak waren zijn mannen moe deloos geworden. Zo is het ook met Lief de en Vrede.' Zij heeft gelukkig nog al tijd een taak en dat is te bouwen aan het Jerusalem van Gods Koninkrijk. We zullen „daarbij misschien dingen moeten laten vallen, misschien een richting gaan die ons niet naar de zin is, maar dat i« allemaal van ondergeschikt belang. La ten we aan het verbaal van Nehemia een voorbeeld nemen. Met Gods hul] kwam zijn werk klaar, hoewel de moei lijkheden vaak te groot schenen. Onze moeilijkheden zijn ook groot Wat dat aangaat speelt bet gebrek aan leiders en leidsters een grote roL Er zijn er te veel, die ongeïnteresseerd langB de kant blijven staan, -maar laten we toch vooral onze' verantwoardeHjkheid zien. Er zijn andere gevaren. De welvaart is er ook een van. Met de luxe en welvaart die we nu kermen zijn we niet tevreden, hoewel ze ongekend hoog is. Op de goede weg, Als volgende punt merkte de voor zitter op of men wel op de goede weg was met L. V. We moeten er voor op passen niet af te zakken naar het genre van andere amusementsvererugingen. We moeten onze eigen atijl behouden opdat we krachtig blijven. Br moet ook onderscheid blijven tussen een )christe- Het was voorzitter D. de Heer een genoegen om onder anderen enkele oud voorzitters van de besturenbond welkom te heten. Namens het C N.V voerde de heer H. R, Plomp het woord. Hij bracht de gelukwensen van het verbondsbestuur over en richtte zich m het bijzonder tot de heer B. Boon, die 40 jaar geleden een der oprichters was en bijna de gehele periode bestuurslid was gebleven. Spre ker constateerde met dankbaarheid, dat Daarentegen moest Overzeesche Gas 3% punt prijsgeven op 138. Van de overige fondsen kunnen nog worden genoemd Van Vlissingen Katoen met een stijging van 5% punt tot 148% en Zwanenberg Organon, die 3% punt beter waren op 283%. Vast waren de 6 pro cent- obligatieleningen. De Woningbouw lening steeg tot ',103 <102%), Pegus no teerde 101% (101%) en De Bijenkorf 104A '103%). het streven van het C.N.V. tot vrijmaking van de arbeider in juridische zin succes vol was geweest en dat met name de P.B.O. vrucht was van het chnstelijk- sociaal denken. Wijzend op de problema tiek van 1957 wekte hij speciaal de jongeren op zich bij het C N.V. aan te sluiten en zo mee te werken aan de vrijmaking van de arbeider m geeste lijke zin. Deze rede werd op verdienstelijke wijze omlijst door Mondiola en door de organist A. Warmer, die tevens de samenzang begeleidde. Na de pauze yolgden de vele aanwezigen geboeid de opvoering van het lekespel „Wij klagen aan" door leden van Jeugd en Evangelie Ds. H. F. Meyer, Ned. Herv predikant, sprak het slotwoord en eindigde met dankgebed. ADO bracht zaterdagmiddag in het Zui dersportpark te Den Haag een zeer sterk elftal tegen Excelsior in het veld. Onze zaterdagvoetballers gaven uitstekend par tij en zagen tot 20 minuten voor het eir koon - - lijfce organisatie en anderen. Ms we onze eigen stijl niet behouden, kunnen we beta: ophouden want dan zijn. ,we waardeloos geworden aldus de beer Van Minnen.' ^Secretaris H. Langstraat gaf een uit gebreid jaarverslag, waarin kort de vele activiteiten van het afgelopen jaar wer den vermeld. Activiteiten waarvan we in de loop van het jaar zo al het een en ander geschreven hebben. Tijdesis voorts nog gehuldigd Mejuffrouw Nuyt is de vijfde sinds de oprichting van L.&V. die het ere-iidmaatsehap kreeg. Een hoge onder scheiding dus, die zij echter ten volle verdiend heeft. Elf anderen, waarvan de meesben meer dan dertig jaar lid zijn van L.&V.. ontvingen het ere-insigne. De bazuingroep tob Liefde en Vrede zorgde onder leiding van Wies Roskam voor de muzikale noot en de voordrachts kunstenaar Freek Sachs hield op vrolijke wijze de driehonderd aanwezigen een tijdje bezig. De begrotingen der gemeentebedrijven geven in bet algemeen een voortgaande stijging van de omzet aan. Een nitxondering hierop maakt het gas bedrijf, waarvoor in de begroting 1958 een minder verbrnfk wordt geraamd van 36.000 m3 gas. De gezamenlijke exploi tatie der bedrijven levert voor 1958 naar raming een winst op van 52.090.In vergelijking met de primitieve bedrijfs- begrotingen voor 1957 een voordelig ver schil van 6L000,(vorig jaar 9.000, verlies) en na wijziging van de bedrijf» begrotingen voor laatstgenoemd dienst jaar een voordelig verschil van 2.000,—. Het batig saldo van het elektriciteitsbe drijf is voor 1958 geraamd op 100.000, hetgeen 65.000,hoger is dan aanvan kelijk voor 1957 is begroot. De voornaam ste oorzaak hiervan 6 het voordelig ver schil tussen de stroomopbrengst en de stroominkoop. Het verbruik voor 1958 is geraamd op 6 475.000 kWh tegen 5 025.500 kWh voor 1057. Het gasbedrijf geeft een vermoedelijk verlies aan van 42 000,tegen 31 000,- m het vorig jaar. Het meerdere verhes is eei: gevoig van de stijging der facto ren van de inkoopformule van de gas leveringsovereenkomst met Rotterdam. Een geringe compensatie wordt gevormd door de met ingang van 1 juni 1.1. inge voerde verhoging van de gasprys. Voor 1958 is het verbruik van gas geraamd op 1.964.000 m3 tegen 2 000000 m3 voor 1957. De bedrfjfsbegroting 1958 voor het wa terbedrijf geeft een verlies aan van ƒ6.000,tegen 13.000,in het vorig jaar. In de eerstvolgende raadsvergade ring zal een voorstel worden gedaan, ten einde te komen tot een sluitende exploi tatie voor 1957 Het minder geraamde verlies voor 1958 in vergelijking met de primitieve begroting voor 1957 vindt voornamelijk zijn oorzaak in de hoger geraamde opbrengst van de waterver- de slechts tegen een 1—0 achterstar, aan.. Het laatste gedeelte van deze spor tieve strijd gaf het technisch overwicht van de Hagenaars een duidelijke door slag en zij wonnen tenslotte met 5—0. De competitie-uitslagen zijn; The Red Stars 2—Excelsior 5 32; T.SB. bEx celsior bl 1—11; RK, Wik Cl—Excelsior cl 23 en Leonidas c5Excelsior c3 3—2. Het nadelig exploitatiesaldo van het grondbedrijf is ten opzichte van 1957 1.700,hoger geraamd Door de aan koop van gronden in de Sluispolder-oost en Dijkpolder, alsmede de uitvoering van werken tot het boowrijpmaken van de Siuispolder-west, zal de kapitaalsver strekking aan het grondbedrijf vermeer deren met rond 500.000,—. Een en an der brengt een verhoging van de rente last mee van circa 50.000, Het nadelig saldo van de volkskrediet bank voor 1958 wordt geraamd op 3,000, vorig jaar 3.020,—. In 1956 is een ver lies geleden van 3.800,—. Het college van burgemeester en wethouders achten het nadelig saldi, gezien de betrekkelijk geringe omvang van de instelling, te groot. In verband hiermede worden maat regelen overwogen om te komen tot be perking van het geraamde tekort, waar bij tevens de tarieven, welke aan krediet nemers in rekening worden gebracht, de aandacht zullen hebben. DELFT De 32-jarige Hongaarse B. is in de nacht van vrijdag op zaterdag om kwart over twaalf op het Oosteinde door een bromfietser van haar schou dertas beroofd, waarin zich o.m. een portemonnaie met ongeveer dertig gul den bevond. Haar vriend, die haar ver gezelde, zette nog een achtervolging in. die zonder resultaat bleef. De politie vraagt inlichtingen van getuigen van dit voorval. Bij contróle van opkopers in Den Haag stuitten rechercheurs op verschil lende voorwerpen, welke in de afgelo pen maanden gestolen waren uit ge parkeerde buitenlandse wagens. Het on derzoek leidde tot de aanhouding van de 21-jarige monteur N.S. en zijn 46-jarige vader, de chauffeur G. S. Zij bekenden verkocht te hebben een draagbare ra dio. enkele fototoestellen, een kostbare werphengel en een bontstola. Zij ont kennen de voorwerpen gestolen te heb ben. VLAARDINGEN. Op woensdag 13 november hield de vereniging voor Vei lig Verkèer de slotavond van de eerste Bromfietscursus van dit seizoen Op geanimeerde wijze werd door de cursisten aan deze testavond deelgeno men en het bleek wel, dat deze cursus Zijn baten had afgeworpen. Door een der deelneemsters werd hier van in een dankwoord aan de heer Streefkerk en aan het adres van de Ver eniging nog gewag gemaakt. Van de zijde der vereniging wordt er op gewezen, dat de volgende brornnets- cursus gehouden za! worden ,op de dins dagen 26 november, 3. 10 en 17 decem ber, eveneens in het Verkeerslokaal van het politiebureau. VLAARDINGEN. Zaterdagmiddag heeft wethouder H. K. van M'nnen de expositie van schilderijen en plastieken van Leen Droppert in de Visbank ge opend. Voor deze expositie bestond za terdagmiddag reeds een zeer grote be langstelling. Wethouder Van Minnen vond het voor Viaardingen een zeer verheugend feit dat hier een kunstenaar uit eigen stad zijn werk kan laten zien. Vroeger liep Vlaardingen op het ge bied van kunst en historie heel ver achter en dat doet zij nu nog maar ge lukkig is er {te laatste jaren enige ver betering in gekomen. Men gaat enig begrip tonen voor de kunst en misschien komt het ook wel eens zover dat er in Vlaardingen ook nog een museum komt. Mfet de middelen due ons ten dienste staan moeten we zorgen dat Vlaardingen in de eerste plaats niet achter blijft m cultureel opzicht en bovendien dat ze een beetje de verloren schade gaat in halen al is de toestand vandaag aan de dag nog verre van rooskleurig De grauwe gevels van de moderne huizen, die iedere versiering missen is een waar schuwing dat we met moeten vervallen in een stadstype zoals New York is. In zijn openingstoespraak zei wethouder Van Minnen voorts dat het een noodlot tig verschijnsel is dat de kunstenaars adhter gezet worden bij andere beroe' pen. Want waar leder ander tegenwoor. dag weet wat zyn toekomst is, de kunste naar kan met zeggen of hij morgen zal eten of honger lijden. Ook daarom is het-, belangrijk i" de kunst komt Na de officieele het^belangrijk^dateer meer begnp voor opening der Van Minnen sprak de beer" Pierre door wethou- Janssen, conservator van het stedelijk museum te Schiedam. In luchtige be woordingen drukte hij zijn misnoegen uit over het ontbreken van een behoor lijke tentoonstellingsruimte ln-Vlaardin gen. De Visbank is een alleraardigst ge bouwtje, maar als expositieruimte kon er wel iets betere gezocht worden. In een moderne stad als Vlaardingen is een goede expositieruimte onmisbaar, aldus de heer Janssen. Het is een onrecht m de cultuur als er geen of Slechts beperkte ruimte voor de kunst is. Men laat bij de bouw van een nieuwe wijk toch ook geen straten weg. De kunst Is onmisbaar Zij is geen luxe maar een bloeipunt van allerlei activiteiten. Het werk van Droppert wist de heer Janssen te waarderen en hij hoopte dat anderen er net zo over zouden denken, wat gezien het grote aantalbelangstel' lenden wel toet geval scheen te zijn. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Leia'en (vak-G. F. Hajer): C. W. de Vries te Lollum en Waaxens; te Amsterdam (vak.-R. C. Harder): F. H. von Meyenfeldt te Leiden. Het negende Christelijk Nationaal Schoolcongres met internationale sectie zal gehouden worden op 30 en 31 okto- ber en 1 november 1958 in Bellevue te Amsterdam. Het hoofdonderwerp „Spel en ontspan ning in opvoedmg en onderwijs" zal worden ingeleid door dr. L. de Klerk te Utrecht. Als co-referenten zullen op 30 oktober spreken: prof dr. C G van Niftrik, prof dr. ir. H. van Riessén en prof dr. R. Schippers. Het algemene onderwerp zal, meer op de praktijk gericht, voor verschillen de secties worden uitgewerkt op 31 ok tober, nl voor het G L O. door de heer P. J. W. Steinz te Rotterdam, V.G L O. door de heer K Groenendijk te Alphen a. d Rijn, Ulo en M O. door dr. M A IJsêeiing te Zutohen, Kweekschool door de heer H A Bbusma te Gorinchem, Kleuteronderwijs door mej A Brants te Emmen, B.LO. door de heer P. E. Fijn te Assen en Nijverheidsonderwijs door mej, W. J. Mulder, 's-Gravenhage, RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN leiden, 16 nov Aan de R.u te Lelden zijn geslaagd vóór het doet ex. sociologie de heer J. A van Drlei te Btoemendaai voor het seml-artsex mej H. S. Biewinga te IJmulden en de heren jhr. J.. A Boreel te Oegstgeest, HIJ Duterloo te Lelden, J. vaandrager te Oegstgcest en J, s Wojcik te Lelden, voor het Artsex. de heren J J. Grobben te Den Haag, R. Meijer te Den Haag en F. van Venetien te Velsen GEMEENTE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Amsterdam Geslaagd voor het candl- daatsexamen economie de heren JAW Groenewegen. G H Dik en J A Siliem, allen Amsterdam. In een woning aan de Van Ruys- broeckstraat te Den Haag ontsnapte gis termiddag een aap uit zyn kooi. tijdens afwezigheid van de bewoners. Voorbij gangers zagen, dat het dier met klem huisraad" smeet en de vruchtenschaal leeg at Men waarschuwde de politie, maar voordat de toegang tot de woning geforceerd behoefte te worden, arriveer den de bewoners, die de aap vingen. De commissaris van de Koningin, mr. J. K. Klaasesz, hoopt morgen, dinsdag 19 november, een werkbezoek te brengen aan het politiekorps te Den Haag. De ontvangst zal geschieden door de burge meester. mr. H. A. H. T. Kolfschoten, en de hoofdcommissaris, de heer J. H. A. K. Qualtherie van "Weezel. De commissaris zal om tien uur een krans leggen bij de gedenkplaat in het hoofdbureau van politie aan de Burge meester Van Karnebeeklaan. Daarna worden enkele afdelingen bezocht Om kwart voor twaalf geeft het politie- muziekgezelschap „Onderling kunstge not" een concert voor het hoofdbureau. "ClrvTV de Bach-cyclus die Koos Bons in de Nieuwe Oosterkerk te Rotterdam voortzet, bestond zater dagavond een zeer bevredigende be langstelling, die deze serieus werken de musicus intussen stellig waard is, want zijn concerten getuigen steeds van veel concentratie en derhalve ook consciëntieuze voorbereiding. De twintigste avond dan van deze grote cyclus opende de organist met een zeer aantrekkelijke uitvoering van 's meesters Praeludium et Fuga in G, een prachtig werk, waarbij W, P. Ver heul m zijn gedegen en spontaan ge schreven programmatoelichting, o.a. te recht aantekende, dat de kunst - van Bach de mens van deze tijd toch wel bijzonder moest aanspreken, maar dit helaas niet altijd doet, zomin als de weldadige rust, die toch ook van zove le Bachwerken uitgaat. Als pièce de resistance vermeldde het programma ditmaal de drie sinfonia's die Bach schreef voor zijn 29-Ste, 49-ste en 169-ste cantate. De eerste van deze trits vormde het slot van dit concert; terecht want het is behalve een musico logische merkwaardigheid (de geniale cantor transponeerde meer dan eens een reeds gecomponeerd werk, zo ook deze sinfonia die later wat de hoofdstem MIDDELHARNIS. Zondagmorgen te ongeveer elf uur bemerkten omwo nenden dat er brand heerste in het huis van de alleenwonende 83-jarige heer J. Beversluis op het Zandpad te Middelhar- nis. Men ging direct op onderzoek uit en trof de oude man voorover gevallen op een petroleumkachel die hij in zijn val had meegenomen. Zijn kleren smeul den op meerdere plaatsen en de kamer stond vol rook en roet. Nadat men het vuur dat nog niet om zich heen had ge grepen gedoofd had en men de heer Be versluis buiten de kamer-had gebracht, werd wel duidelijk dat hij ernstige brandwonden aan gezicht; handen en benen had opgelopen. Een geneeskundi ge achtte overbrenging naar het zieken huis te Dirksland nood: wekkende toestand daarheen vervoerd. zakelijk. In zorg- is het slachtoffer In de nacht van vrijdag op zaterdag is ingebroken in het kantoor van een adviesbureau aan de Bezuidenhoutse- weg te Den Haag. Men kwam binnen aan de achterzijde en doorzocht de ge hele parterre. Diverse bureaus werden opengebroken. De buit bestand uit siga ren, tot een waarde van 200,— en uit sigaretten, met een waarde van 50,—. In de nacht van zaterdag op zondeg vond een inlraak plaats in een sport- winkel aan de Laan van N.O. Indië. De inbreker probeerde de brandkast te for ceren met een boor, doch dit gelukte niet. Daarom nam hij een paar skischoe nen mee. betreft de inleiding zóu worden tót de E-dur Partita voor viool-solo) ook een brillant en edel virtuoos klinkend stek. In deze drie werken was het Rotter dams Kamerorkest onder leiding van Piet Ketting een doorgaans goed musi cerend ensemble, hoewel er zich in de snelle passages meer dan eens schom melingen voordeed, die dan het polyfo ne stemmenweefsel onduidelijk deed zijn. Vaak ook had men dan de Mank door zichtiger gewenst. Behalve Praeludium et Fuga i» G, een prachtig werk, dat mede door de fraaie vertolking een aantrekkelijk be gin van deze avond werd, en de na de pauze speelde Fantasia et Fuga in a. speelde Bons nog een drietal koralen. Daarvan bracht hij „Aus tiefer Noth schrei' ich zu dir" ten-gehore met me dewerking van een trombonist, om de koraalmelodie expressiever te doen uitkomen; een uitvoeringswijze, die wel meer wordt toegepast en inderdaad hier op haar plaats is. Jammer was het, dat de speler niet altijd de zuiverheid be waarde. Uiteraard speelde Bons ook deze wér ken in beste vorm. A i. 's-GRAVENHAGE, 18 nov. Vangstberlcht van hedenmorgen uit volle zee: Scheveningers: Sch 64 met 2 uhv, 72 met e uhv, 8j weinig vangst uhv. 123 weinig vangsi uit de, halve vleet, 242 weinig vangst vhv. ij met 0, 47 met 0, 121 met 0, 302 met 0, 101 met 0, 120 met 17. 333 weinig vangst uhv, 4 met 0.185 met 0,254 met 0, 342 met 0. 402 net 0, 412 met 0,5 met 0. 15 met 0, 15 met 0, 3u met 0, 84 met 0, 87 met 0, 250 met 1, 297 met 0, 99 met 0, uit 30 netten, 189 met 0. 262 met 0. 186 met 0, 23 met 0, 104 met 0, 284 met 1, 78 met 0. 339 met 0. 225 met 0. 314 met 5. Viaardtngere: VI 78 weinig vangst, 85 wei nig vangst, 172 weinig vangst, 298 wetmg vangst uhv, 97 met 5, 142 met 17, 190 met 15. 197 met O, 81 met 0, 14 met 0, 89 met 0,132 met 0, Binnen te Scheveningen: Sch 101 met U last ea 600 kisten verse haring, 210 met .00 kisten verse haring, 7S met 20 last en 300 k"* ten verse haring, 160 met 25 last en 200 losten verse harteg. 63 met 10 last en 300 kitte* verse haring, 45 met 20 last en 200 Msttn verse haring, 124 met 4 last, 34 met 34 liri. 199 met 29 last, 275 met 10 last, 3» met 2i last, 209 met 24 last, 56 met 28 last. 20 met 30 last, 236 met 30 last. 223 met 26 last, 53 met g last, 3 met 10 last, 229 met 28 last, 4» met 2« laat, TO met 18 last. 130 met X last, 200 met 30 last, 121 met 14 last, IWote 30 last, 310 met 20 last 118 met 18 iMt™ met 12 last, 32 met 13 last, 49 met 15 l*t ■s-GRAVENHAGE, 18 nov. Besommin gen trawliogger* verse haringt Sch 210 met f 18 800, Sch 101 met f UM vleetloggers verse haring Sch 238 met f 43*0, Sch 48 met f 1790, Sch 180 met f SJ®. «eh 63 met t 5380, Sch 73 met f 9030, Sch 45 met i 3310. Besommingen verse vla: Kw 88 met l sJ15 Prijzen per kg: giote tong i 4.70—4.74, groot middelton® t 4.10—4.15. kl»'n middel tong f 3.28-3.32, tong 1 ld J f 2^02,25, tarbot 1 f 2.202,58, idem J f 1.40—1.65, idem 3 f 130—1.45. Idem 4 t U# 1-20. griet 1 1 1,30—1 <9. Idem 2 t 1.18- ryzi 1.20. Prijzen per 40 kg: grote schol f 35 80, groot mJddelaehol f 34—39. mlddebdwl t 33go35, kleine schol f 18.20—13.», wij ting f 32-39. Prijzen per 50 kg: haring: i 1680—20. per kantje. v«- wachte aanvoer voor dinsdagmorgen <en* 4 tien kustvlssers. Viaardingen: 97—5. 142—17, 190-15, de rest geen vangst. Marktpr. van 18 nov.: steal" haring E.W. van f 38,40 tot 40,40. Wl' t*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 2