Adenauer en Spaak: Eenheid is nodig om onze beschaving te redden mm Raket van kunstmaan nog steeds niet yerbrand Met lievelingsdier op reis m Gaillard lijdt nederlaag in eigen parti Alarmoefening voor landmacht NIET WACHTEN MET ECONOMISCHE UNIE KOPSTUKKEN BIJEEN IN AMSTERDAM Koningin en Prins op congres Stichting krijgt 400 leden V.S.-projectielen met radio op zonne-energie Overwinning voor Mendès-France Congres aanvaardt bemiddeling in Algerije Interparlementaire Beneluxraad: Koning Mohammed Y naar Eisenhower Super-constellation Matroos omgekomen „Thames" sleepte drijvend eiland over 7500 mijl KLM-vliegers gaan: woensdag verder: praten v r MAANDAG 25 NOVEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 385| mm».- °-TJS„sS JT^taSS.? «"»•-««*/ uïS"»S "V Eenmaking Samenwerking w 'imV NA EEN DAG HERONTDEKT „CONCENTRATIE OP N.-GUINEA" imm VTA HAMBURG „GEEN GEWELD" Bij lesvlucht op Schiphol GESPANNENI Settardam: 5« WWassriuti SO Telef. 115700 (4 L) P®8®®* 1112 Postgiro No 424510 Stm^S^1f?*ti2bonn^Pente" 18-30—1030 U. lK»riVHiliM8. Huygensplein 1 Telef 183467 fS Ll NP' Po«t8lr° No. 424867 J Directeur: H. DB RUIG (Geldig tot. morgenavond). RUSTIG WEER. Droog weer met overdrijvende wolkenvelden cn voor-; namelijk in het zuiden van hef land tijdelijk mist. Weinig wind en ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Morgen: zon op 8.20 Maan op 11.54 onder 16.38 onder 21.43 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOff (Van een onzer verslaggevers) HOE kan, in de schaduw van de atoom- en raketmachten, de Euro pese cultuur worden gewaarborgd? Met deze vraag heeft zich in Amsterdam een uitgelezen schare kopstukken van internationaal formaat bezig gehouden onder leiding van prins Bernhard, president van de Europese Cultuurstichting, welke stichting in de hoofdstad haar eerste congres hield. Niet alleen kopstukken uit de wereld van de cultuur hielden zich met het vraagstuk bezig, maar, omdat de cultuur nauw verweven is met politiek en economie, ook een keur- greep uit de wereld van politiek, financieel en industrieel vernuft. Amsterdam was hierdoor een paar dagen lang een trefpunt van vermaardheden: van staal-, olie-enkolenkoningen en andere indus triële grootmachten uit Roergebied, Italië, Engeland en Amerika, via cultuurprijswinnaars en hoogleraren aan kunstacademies tot en met de promotors van het nieuwe Europa: Spaak, Adenauer, Schuman en Mayer. Het congres wilde meer bereiken, den dat Europa zich bewust wordt van de noodzaak, zich ideëel weer baar temaken om zijn cultuur veilig le stelten. Het wilde tevens de grond slag leggen voor, een materiële weer baarheid: de Europese Cultuur-Stich ting (Fondstion Européenne de la Cul turej, die, zoals tijdens het congrer bekend werd baar zetel heeft ver-; plaatst van Genéve naar Amsterdam wil komen tot een miljoenen» fonds dat, gesteund door han del en Industrie, de cultuur en de wetenschap van Europa moet gaan stimuleren, o.a. door het op ruime schaad beschikbaar stellen van stu die beurzen aan Europese jongeren. De twee belangrijkste redevoerin gen van het congres waren ongetwij feld die van de politici Adenauer en Spaak, die zaterdagmiddag, ingeleid door prins Bernhard, spraken in een bijeenkomst .in het Concertgebouw, waar ook koningin Juliana aanwezig was. Het belangrijkst, omdat deze politici duidelijk maakten, dat de Europese cultuur slecbts te redden is wanneer Europa geheel één wordt ge maakt. „Eenheid is kracht, maar werke lijke eenheid kan slechts ten volle worden bereikt wanneer Europa ook in Intellectueel en cultureel opzicht één wordt", en deze uitspraak werd door de heren Adenauer en Spaak krachtig onderstreept. „Dè levensvatbaarheid van ons con tinent hangt", aldus dr. Adenauer, „in de eerste plaats af van de vraag, of wij In staat zullen zijn uit de droeve ondervindingen van het ver leden de juist gevolgtrekkingen voor een betere toekomst te maken". „Wij staan", zo vervolgde de bonos kanselier, „ten slotte niet alleen. Als de emancipatie van volkeren uit an dere werelddelen eenmaal een ver schuiving ln de machtsverhoudingen tot stand heeft gebracht, zal een wel overwogen, verstandige politiek van de vrije wereld tegenover de zich op richtende volkeren van Azië en Afrika de mogelijkheid schenken, dat Prins Bernhard heeft tijdens het congres van de Europese Cul tuurstichting te Amsterdam het slotwoord gesproken. HU zei dat de stichting een voorlopig bedrag nodig heeft voor een periode die voldoende is om de organisatie tot ontwikkeling te brengen, om enig kapitaal op te- bouwen en om ieder jaar een congres te houden. De Prins wilde voor dit doel drie jaar stellen. HU stelde voor een minimumcontributie van f5000 per jaar vast te stel len voor bedrüven of andere in stellingen. die de stichting willen stehnen. Ook besprak bU deiBO- gelijkheld van een Individueel lidmaatschap van de stichting. Prins Bernhard zei, dat men daartoe 400 vooraanstaande Euro peanen zal uitnodigen. Deze leden zouden zoveel mogelUk moeten medewerken aan het doel van de stichting en ook de congressen moeten bijwonen. De Prins stelde voor de kosten van het lidmaat- schap te stellen op f 100. Dr. Paul RUkens zal voorlopig als Pen ningmeester optreden. Er zal ge poogd worden he* voorlopig be stuur. dat thans een twintigtal leden heeft, nog uit 1» breiden, os. met meer vertegenwoordi gers van vakbonden. hetgeen Europese, Aziatische'en Afri kaanse volkeren gezamenlijk tot stand hebben gebracht, ook in de toekomst aan de gehele wereld en de Europese economie ten goede zal komen". Dr. Adenauer wees hierna op de noodzaak van hechte samenwerking. „Ik ben uitermate verheugd over de goede verstandhouding met onze bondgenoten in Noord-Amerika, die steeds beter geworden is. Van de kracht en de sterkte van de banden tussen de Europese landen en de Ver enigde Staten bangt tenslotte het suc cesvolle zelfbehoud van Europa af", aldus dr, Adenauer, die tevoren, spre kend over de afgenomen betekenis van Europa, al opgemerkt had, dat „het vrije Europa al lang een prooi van de machten in het Oosten zou zijn geweest". Voor een versteviging van de Euro pese samenwerking moeten echter, al' dus dr. Adenauer, niet alleen de zes landen van „Klein-Europa" zich in spannen, maar ook de andere vrije staten van ons werelddeel. „Daarom Zie verder pag. 5, le kol.) Tijdens het congres van de Europese Cultuur-stichting In het Concertgebouw te Amsterdam onderhield H.M.de Ko ningin zich geruime tijd met bonds kanselier Adenauer, die naut de Koningin bet concert bijwoonde, dat ter gelegenheid van dit congres door het Concertgebouworkest werd gegeven. IfeÉfev. De raket van de* eerste Russische kunstmaan komt voortdurend dichter bij de aarde, maar zal nog wel enkele dagen „in leven" blijven. Nadat een hele dag tevergeefs naar de raket was gespeurd, hebben Britse geleerden haar zaterdagavond ln Jod- rell Bank met de grootste radio-tele scoop ter wereld opnieuw waargeno men. Men had reeds aangenomen dat de raket ln de dichtere luchtlagen van de aarde was afgezakt en verbrand. Dr. Hans Ziegler, een Duitse geleer de die voor het Amerikaanse leger werkt, heeft verklaard dat de V.S. vo rige maand reeds een kunstmaan had den kunnen lanceren, als president Eisenhower daarvoor zijn toestemming had gegeven. Ziegler ontkende dat de Russen op raketgebied een voorsprong van vijf jaar hebben. De volgende maand zullen in de V.», endge proef-projectielen worden ge lanceerd die een radio meevoeren waarvoor de energie door de zon wordt geleverd. Deze bolvormige projectielen kunnen eventueel een-baan om de aar de, gaan beschrijven, hoewel het hier niet in de eerste plaats omgaat zei Zieker. Radio-Moskou heeft gezegd, dat de Russen binnen vijf oftien jaar een rijdend laboratoriumnaar de maan zullen schieten met bèbulp van onbe mande raketten. Dit laboratorium zou op- een rups- baan geplaatst worden en op een klei ne tank lijken. Het zou televisie-op namen van het maanlandschap maken, die miljoenen televisiekijkers in hun huiskamers zouden kunnen- zien. De jonge Franse premier, Féiix Gaillard, heeft zaterdag in Straatsburg op het congres van zijn eigen radicaal-socialistische partij een nederlaag geleden. Oud- premier Mendès-France behaalde daarentegen een overwinning. Het ging over Algerije. Het congres ging akkoord met een resolutie waar- In geëist werd dat de Franse .regering Met een gezicht alsoj er geen gezelliger reisgenoot dan zijn leeuw denkbaaris, kwam, Bob Dietch uit Fairlawn New Jer sey) dezer dagen per stationcar in New York aan. De leeuwdie Elvis heet en anderhalf jaar oud is, nam deel aan hetfestival van Lievelingsdieren". De chef van de generaal staf, lui tenant-generaal GJ. Je Fèvre de Mon- tlgny, heeft hedenmorgen om 10 nur het bevel gegeven voor een groot scheepse alarmoefening, waarbij vrij wel" de gehele landmacht"betrokken Is, Deze oefening heeft ten doel de pa raatheid van de troepen op de proef te stellen en zal enige' dagen duren. Sinds korte tijd was reeds de alarm- toestar verhoogde paraatheid afgekoiwJgd. De oefening zal zlch voor al afspelen op de Veluwe, ln Over- 0nl.tsn.ife A5£terhoel& Men moet tiaar Tflarr oélr reKehhig houden'- met "jfrotére' drukte op de wegen, vooral des nachts; (Van onze parlementaire redacteur) De raadgevende interparlementaire Beneluxraad heeft zaterdag ln Brussel met 41 stemmen voor en 2 stemmen tegen het door de commissie voor bui tenlandse vraagstukken opgestelde ontwerp-advies over het verdrag,tot instelling van de Benelux Economische Unie goedgekeurd. In dit advies wordt aan de regerin gen van België, Nederland en Luxem burg aanbevolen: J De goedkeuring van het verdrag zo spoedig-mogelijk bü de drie parie menten aanhangig te,maken. 2 Ervoor te zorgen dat.de Unie als eën stuwend element in de Europese Economische Gemeenschap naar voren zal treden, o.a: door tefatfevén naar een monetaire,, unie van de. Benelux- ,landen.->4.f.>.yi»."ijf - 3'NiëTiI w'acEten mêi dé"verwe®en IÖMng van de "doeleinden van de. In geheel Indonesië, is vandaag op Initiatief van de regering vijf mlnnten gestaakt om de aandacht van de wereld tejvestigen op het streven van Indone sië om westelijk Nieuw-Gninea in handen te krUgen. In. Djakarta werd om klokslag 12 uur alle activiteit on derbroken om zich vijf 'minuten lang te „concentreren op de Indonesische aanspraken." Woordvoerders van de regering' verklaarden echter dat ook. elders ln het land bet stakingsparool werd opgevolgd. In Djakarta waren alle straten verlaten. De arbeiders ia de fabrie ken en de ambtenaren, in de rege ringskantoren onderbraken hun werk, toen precies op het middag uur sirenes begonnen te loeien, kerkklokken luidden en de trommen van de moskeeën hun gedreun over de stad lieten horen. De gedachte Op een veiling te Brussel werd za terdag voor een aantal exemplaren van het eerste Europese „dagblad" „Ty dingen", dat omstreeks 1620 ln België voor het .eerst verscheen, B. Fr. 34.000geboden. Eigenaar van déze kostbare kranten werd de Am sterdammer Menno Hertzberger. Koning Mohammed V van Marokko zal vandaag in gezelschap van zijn mi nister van Buitenlandse Zaken, Balaf- rej, in Washington aankomen voor be sprekingen met president Elsenhower over de oorlog in Algerije. Waarschijnlijk zal koning Moham med Amerikaanse steun trachten te verkrijgen voor het Marokkaans- Tunesische bemiddelingsaanbod van vorige week. Het is de eerste officiële buiten landse reis van koning Mohammed, sinds Marokko vorig jaar onafhanke lijk werd. De vorst wordt op 14 decem ber 4n;Babat terug verwacht föiiiïnmtrUi aan deze staking was geopperd door oud-vice-president Hatta. Inmiddelsheeft het Indonesische kabinet een commissie-ad boe*inge steld, die by de regering voorstellen in zal moeten dienen-voor de uitvoe ring van de opzegging der RTC-over- eenkbmsten met Nederland. De Indon,minister van Handel, prof. Soenardj o, noemde het „natuur lijk", dat «de Europese handel in* de Indonesische exportprodukten naar West-Duitsland (Hamburg) zal worden verlegd, in het geval-Indonesië de han delsbetrekkingen met Nederland zon verbreken. De vraag is,.zei de minis ter, of de Duitse zakenlieden bereid zijn de Indonesische produktennaar andere landen te distribueren, zoals: Nederland de laatste jaren heeft -ge daan. MinisterSoenardjo is kortgeleden van een reis naar West-Duitsland in Djakarta teruggekeerd. .Hij ?ei niet, of Indonesië over deze kwestie overeen stemming met de Westduitse regering heeft bereikt. Tijdens een- interview voor de tele visie heeft de Indon. ambassadeur in Australië, dr. A. Y. Helmi, verklaard, dat Indonesië nlèt voornemens Is ge weld te gebruiken in het geschil, over westelijk Nieuw-Guinea, tenzij uit zelfverdediging. Hij zei niet te gelo ven, dat de berichtenover geweld pleging tegen Europeanen in Indonesië juist zijn. Tijdens een lesvlucht is vanmorgen een Super-Constellation van de K.LJV1. bij het starten op Schiphol aan het eind van de baan van het "verharde gedeelte geraakt, waardoor het toestel lichte schade opliep en waarbij o.a. de pro pellers werden verbogen. Een en ander was het gevolg van een, aan het eind van de baan, noodgedwongen onder broken start. Instructeur van de PH-LKF (Phoe nix) was de heer R. T. Esser. Geen van de bemanningsleden liep enig. letsel op. Zondagmorgen bij het binnenkomen in IJmuiden van het vrachtschip' „Vlie- stroom" is de 22-jarige matroos J. G. uit Amsterdam bij het binnenhalen van de loglijn door een draaiende winch gegrepen en tegen het dek gesmakt. Hij brak zijn nek-en-waa «utdddtiHik dood. Unie totdat de termijnen, die in de overgangsovereenkomst worden ge noemd zijn verstreken, maar dit zo spoedig mogelijk te doen; de uitwer king van het gemeenschappelijk land bouwbeleid dient uiterlijk binnen vijf jaar te geschieden. Aan de economische en sociale raact van advies advies te vragen, voor dat door de drie regeringen de be schermende maatregelen, worden ge nomen waartoe het -verdrag de moge lijkheid biedt, wanneer de levensbe langen van- een der -landen ln gevaar, zijn. Is het niet-mogelijk dit advies te vragen vanwege de spoed; die diept te worden betracht, dan'zullen' de "rege ringenaanstonds verslag moeten, uit brengen aait" de raadgevendeïnterpar- lemëótai^gjèB^^ ëconoï bevolen wéïdY.öe telen'"vanliet yèr- drag dienovereenkomstig aan té-.Vhl!e& en deze aanvulling aokabetirekklng te doen hébben op hef landbouwbeleid. Zie verier pag^A, 6e kol.) (Van een onzer verslaggevers). De Ned. sleepboot „Thames" heeft zaterdag de drijvende boorinstallatie „Adma Enterprise" te Das Island. In de Perzische Golf, afgeleverd na een sleepreis over een afstand van 7500 mül. Het transport vertrek op 23 augustus uit Audorf (Noord-Duitsland), waar de >.Adma Enterprise" werd gebouwd De boorinstallatie, eigendom van de Abu Dhabi Marine-areas dochteronder neming van The British Petroleum Co. en de Compagnie Francaise des Petro- les lijkt het meest op een drijvend eiland. Het is, met inbegrip van een helikopter-landingsdek, 68 meter lang en 32,5 meter breed.' Op deze ponton staan vier pilaren, waarop het eiland rust Deze pilaren haddentijdens de sleepreis een hoogte van 32 meter, doch op de plaats van bestemming worden deze verlengd tót 50 meter. Het transport is verschillende malen bemoeilijkt door slechte weersomstan digheden. Voor kapitein Engels van de „Thames" betekent déze zware reis een waardige afsluiting van zijn zeemans loopbaan. Na terugkeer in Nederland zal hu wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd de sleepvaart vaarwel zeggen. BU gevechten tussen Spaanse grens troepen en leden van het Marokkaanse bevrijdingsleger aan de grens van de Spaanse enclave in Züfd-Marokfco, If- nl, zouden ongeveer v«ftig Spaanse soldaten gedood of gewond zijn, aldus onbevestigde berichten die in Rabat de ronde doen. In officiële kringen In Madrid *Un deze berichten tegengesproken. het aanbod van Tunesië en Marokko; tot bemiddeling in de Algerijnse, kwestie aanvaardt. De regering-Gaü- lard had dit aanbod officieus afgewe zen. Oud-premier Mendès-Frahcé 'hau voor aanvaarding gepleit. De motie van de aanhangers; van Mendès-France werd aangenomen - met 648 stemmen. De tegenmotie van Gail-; lard's aanhangers verwierf 472 stem-l men. Mendès-France deed in een rede opi^ het congres een felle aanval op de re- gëringspolitlek in Algerije. Hij drong erop aan, onderhandelingen meY'Ttï-j nesië en Marokko te beginnen tenein» de enerzijds te komen tot een 'bè» eindiging van de oorlog in Algerijé ^a anderzijds een federaal stelsel .te yo'r-t men, waarin Frankrük ende landen^ van Noord-Afrika tot wederzijds vdöf§S deel kunnen samenwerken. „WU lopen het gevaar dat het vraag-fi stuk-Algërije wordt geïnternationali-f seerd", meende hij. De Britse- en Amei;| rikaanse. wapenzendingeh wezen - .vol-1 geus-hem al in deze richting. „Aikiwijff niet handelen zijn het morgen de NavoS of de V.N. dié tussenbeide komeh'^ÏIS; In een scherp antwoord, waarop -,dé^. afgevaardigden zowel met gejuich-/ais. met afkeurend gefluit reageerden,;dëédi premier Gaillard een persoonlijke aan-| val op Mendès-France. „Ik; feant^metf zUn stelselmatige kritiek als Ik ^ie# zo mag uitdrukken, dit^ Intellectuele^ masochisme niet akkoord gun*.,;'! Volgens Gaillard kostte de strijd ;ia Algerije niet 700 miljard frank 'peri jaar, maar 350 miljard frank, waarvan' men bovendien nog 150 mUjard kont aftrekken als zijnde hét bedragi fdatt2 Frankrijk als lid van de Navo feiteiykg moet uitgeven fHet voorstel Yanvde;ré-v gering voor hervormingen In AlgtHryeF noemde de premier-het middel-tot'eén: „liberale oplossing". - ïp Hoewel het aanbod Van TuneajëVênf* Marokko' voor goede-diensten nogïniët1 in de ministerraad was besproken,writè? de Gaillard al vast enige' öpmerkijigen: erover maken. 2o bad bij er bezwaar; tegen, dat detweestaatshoofdënfzicft ln de desbetreffende; verkJaring;'tiieï tot de Franse regeri^';ri^tënT;én^aA Algerye, betreft aUeeh hét^gérilé: voorgestelde ondérhandc sn-awUi betrekken. (Vau een .onzer versIaggëvêrsj'lfS De ontevreden KLM-vliegers rallen! rifn QwHaav°nd w*er rijn _vrUdagavond bU .elkaar- gewëës# De .deuren bleven potdicht voor hal-3 tensiaanders en aan de aanweéigW'p!-^ loten werd een spreekverbod ,opg«5| jegd. Toch Is uitgelekt dat die bUeeri-i tS te" welJn'e gelukkig verloop! heeft gehad en dat de vliegers hët :Iangfj aiet allemaal met elkaar eens Op de vergadering van vrydagavöhdf zou de toestand besproken wordénitdiéi ontstaan is na het onderhoud dat rVer^l tegenwoordigers van de Vereniging! en de KLM ïntër-| national Pilots Association met minis-ï ter Suurhoff gehad hebben. Men :-:isv- daar echter niet mee klaar gekómenl en woensdagavond zullen de vliegers verder praten welke houding zë ;nul moeten aannemen. De gécombinèêrdël werkcommissie der beide vliegersor-i gamsaties is dit weekeinde enige>ke-' ren byeen geweest. Op Schiphol,blöft de toestand 'gM scannen. Men krygt de indruk aat del vliegers een minder soepele houdingf aannemen dan de KLM wel wenselijk^ het constateren van geringë! afwijkingen weigeren de vliegers Am$ lucht in te gaan. De afgelopen week is? dan ook een Viscount,met anderhalf' uur vertraging vertrokken. De vliegers? hielden zich zeer strikt aan de voor- "cnriften. v-..; Don Juan de Spaanse tfoonpreten- dent, is zondagmiddag per' trein in Dén Haag aangekomen voor een partlcu- her bezoek van vüf dagen aan dë ko- mnkluke familie. Op uitnodiging van prins Bernhard zal Don Juan deelne* zwSnena een 3"achtpartij op^azantëh en' rutis Naam: Straat: tVoonpiaats; Wenst zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Trouw en ontvangt gedurende 14 dagen de krant gratis. Betaling zal geschieden per week (61 cent) /per kwartaal 7.90). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht, deze bon toe te zenden aan Administratit ^Trouw", WïtU da Withsbraat 30, Rotterdam, y-raun.n'h 17~18 OUT Telefoon 115700 Stichting wil Europese cultuur vei lig stellen vf ;T"fw**mm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1