De Beneluxraad PR OEFALARM. erzamelpimt in Overi seJ VN-debat over JSw-Guinea uide i ke taa van minister Luns Neem blikgroenten w Uitgifte rentespaarbrieven voor woningbouw Nog geen resultaten bereikt in Jonge betogers gearresteerd Dochter gedood, schoonzoon zwaar gewond Echtpaar Drost naar Soestdijk on ing Boudewijn naar Nederland Hoge Raad: puzzel in dagblad strijdig met wet SOEBANDRIO dreigt weer Venkoop zegels van vijf gulden Hammarskjoeid naar Midden-( tasten Frankrijk onthult raketprogram D' GAILLARD EiV MACMILLAN CONFEREREN EISENHOWER MOET BED HOUDEN D0SDAG 26 NOVEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3853 Officieel bezoek fader stak met mes Politie Botterdam. Witte de WlUwtraat SO Telef. n57(10 {4 L) Postbus 1U2 - Postgiro No 424518 Ktacntend lenst abonnementen 18JSC 19.30 a. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 's-Gravenhage Huyganspieio 1 Telef. 18346? (3 L) Postbus 1091 Postgiro No. 424E87 Klachtendlenst 18.3019.30 o. Telef. 362589 Schiedam; Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 37882 Abonnementsprijs 61 cent peer week. f 2.65 i e <nt .1, t 7.80 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks; Directeur: tl. UG RUIG (Geldis tot morgenavond) RUSTIG WEER Veel bewoikine en droog weer. Zwakke tol matig* wind tussen zuid-west en west. Weinig veranoering i> temperatuur. Morgen: zon op: 8.21 Maan opi 12.22 Onder: 16.38 Onder: 22.49 J O <3 Hoofdredacteur: L)r. J. A. H J- S BRUINS SLOP E raadgevende interparlementaire Beneluxraad is verleden vrijdag en zaterdag voor het eerst bezig ge weest met de taak waarvoor hij in bet leven is geroepen Uiteraard was dat een experiment en zelfs een avontuur. Want deze Raad is geen parlement dat mede-beslissende en medewetge vende bevoegdheid bezit. Hij is een in terparlementair adviesorgaan. De regeringen der drie landen kunnen de adviezen naast zich neerleggen en - zonder meer volgens de oude me thodc te werk gaan: Een verdrag slui ten en dat dan ter goedkeuring voor leggen aan de verschillende nationale parlementen. Die parlementen missen ten aanzien van verdragen het recht van amendement. Zij kunnen een ver drag goedkeuren of verwerpen en an ders niet. De Interparlementaire Beneluxraad maakt het mogelijk dat de door de drie parlementen in die raad afgevaardig de leden een ontwerp-verdrag bespre ken en beoordelen voordat de regcrin gen daar definitief tot overeenstem iniog over zijn gekomen. M.a.w. het is mogelijk dat naar aanleiding van deze behandeling bet ontwerp wijzigingen ondergaat. Deze behandeling geschiedt niet op natiodaal niveau, maar op Benelux- niveau. De parlementsleden worden in deze raad aanstonds geconfronteerd met de opvattingen vau hun collega's uit de andere landen. Bij hun oordeel worden dus die op vattingen mede betrokken. En men wordt van alle kant als bet ware ge dwongen niet alleen de belangen van de afzonderlijke landen, maar ook die van het geheel in ogenschouw te ne men. De vooronderstelling van de Bene lux is namelijk dat het hier niet om een optelsom van nationale belangen gaat en ook niet om een soort klein ste gemene veelvoud, maar dat er bo ven dat alles uit een eigen zelfstandig Beneiuxbelang bestaat dat wel aller belangen dient, maar soms ook tegen bepaalde individuele belangen der deelnemende staten in kan gaan. Om die vooronderstelling te reallse- rcp ls de interparlementaire Benelux raad geschapen. Want deze gedachte <siat dat de mensen die straks in de nationale parlementen moeten beslis sen, met elkaar en met elkanders me ningen worden geconfronteerd. HET gaat hier om een adviesraad. Het gezag van zulk een raad Is gelegen in twee elementen. In de eer ste plaats in de zakelijke beteke nis van zUn advies. En in de tweede plaats in het feit dat hier verte genwoordigers uit de verschillende par lementen aan het woord zijn. Dat zijn de parlementen die straks beslissen moeten. In de Interparlementaire Benelux raad geschiedt de groepsvorming niet volgens de nationale vertegenwoordi ging, maar volgens de princlpieel-pol tieke vertegenwoordiging. Er is in de Benelux of) bet ogenblik nog niets dat wezenlijk federaal is. Alleen de frac tievorming is federaal. Zij heeft het na tionale schema doorbroken en voltrekt zich volgens een principieel-politiek schema: socialisten, liberalen en hris- ten-democraten. Deze fractievorming kan en moet bevorderlijk zijn voor het beoordelen van de zaken van een bo vennationaal, van een Bonelux-ge- zichtspunt uit. WIJ spraken over een experiment en een avontuur. Wij geloven dat de vergadering van verleden week gelukt is. Het ging hier om een belangrijk ver drag, om het Unie-verdrag, Er is een advies uitgebracht dat met omvang rijk is, dat ook niet zeer veel verande ringen voorstelt, maar dat toch wel een aantal punten aan de orde stelt, die mogelijk tot wijziging van het ont werp vn tot nadere overweging van bepaalde zaken aanleiding geven kan Men moet uiteraard in deze nieuwe situatie, waar de nationale gevoelighe den duidelijk voor de hand liggen, voor zichtig zijn. Men is dat geweest. Daar door werd het mogelijk zowel tn frac- tieverband als m het kader van de Raad zelf tot een constructief advies te komen. Dat ten slotte een tyveetal leden te gen het advies stemde is niet erg. Het bewijst dat het advies een reele in houd had. De twee leden waren Belgi sche agrariërs. En ieder weet dat de landbouw een heet hangijzer is tussen België en Nederland. Belangrijk is dat desondanks een zo groot getal Nederlanders, Belgen en Luxemburgers -ich met het advies kon verenigen. Daarom geloven wij dat dil beschei den begin een goede start ts geweest. En bovenal is bet goed geweest dat deze zitting openbaar was De rege ringen schrokken daar aanvankelijk om voor hen begrijpelijke redenen voor terug. Maar de Raad heeft deze weerstand weten te overwinnen Want de kracht van ■'en parlementaire ac tiviteit.wordt gebroken, indien zij niet openbaar ts. (Van onze Haagse redacteur) Het is vrijwel zeker dat koning Bou dewijn van Beigig in het voorjaar van 1958 een officieel bezoek aan ons land sal brengen. De datum van dit bezoek is nog niet vastgesteld. Men mag ech ter wel aannemen, dat dit eerst zal plaatsvinden na het staatsiebezoek van koningin Elizabeth II van Engeland in maart. Men heeti in bepaalde kringen de komst van koning Boudewijn afhanke lijk willen stellen van de wereldten toonstelling te Brussel Maar in be voegde kringen wijst men er ons op, dat niets de koning weerhoudt om na de officiële opening van deze tentoon stelling (17 april) naar lederiand te komen. Deze tentoonstelling duurt tot oktober. ZUn wij wel ingelicht, dan ligt het ook in het voornemen van koningin Juliana om de wereldtentoonstelling te Brussel te bezoeken. Koning Boudewijn (7 september '30 geboren) heeft in zyn jeugd vaak in Noordwük vertoefd ten huize van de toenmalige burgemeester, de heer Van de Mortel, Met de familie v. d. Mortel maakte de kroonprins vaak uitstapjes o.a. naar Den Haag. Koningin Wilhel- mina bracht in die tijd meer dan een bezoek aan de burgemeesterswoning te Noordwük in gezelschap van prinses Juliana. DE politieke commissie der Ver enigde Naties heeft gisteren de behandeling van de kwestie Nieuw- Guinea hervat. Bij de aanvang van de vergadering stonden nog 31 spre kers op het lijstje. Minister Lnns voer de gisteren namens Nederland het woord. HU herhaalde de Nederlandse weigering om over de toekomst van Ned. Nieuw-Guinea te onderhandelen met Indonesl8. Hij zette uiteen, dat de Nederlandse regering dit standpunt inneemt om dat over die toekomst t,z.t. dient te worden beslist door de bevolking van het gebied zelf. Als haar keuze zou zfjn een vereniging met Indonesië, dan zal Nederland die wens eerbiedigen. Minister Luns noemde de bewerin gen over militaire bedoelingen bij de gezamenlijke Australisch-Nederlandse verklaring boosaardige verzinsels. Deze beweringen bevatten geen spoor van waarheid. De resolutie, die bü de politieke commissie is ingediend, waarin wordt aangedronget op onderhandelingen tussen Den Haag en Djakarta, waarbij de heer Hammarskjoeid zijn goede diensten zou moeten verlenen om deze onderhandelingen te vergemakkelij ken, noemde mr. Luns onaanvaard baar. Gewelddaden Minister Luns sprak van een ern stige toestand, omdat de Indonesische regering heeft toegestaan, dat buiten landers. die in Indonesië wonen :n voor wier veiligheid en wtlzfjn de In donesische regering de volledige ver antwoordelijkheid draagt, zijn gemo lesteerd en zy zelfs de bevolking heeft aangespoord, deze gewelddaden te be drijven. „Het moet voor een ieder duidelijk zijn, dat de Nederlandse regering niet onverschillig kan staan tegenover deze ontwikkelingen, die zozeer in strijd zyn met de belangrijkste beginselen van het Handvest der V.N." De heer Luns be toogde voorts dat een van de aspecten der kwestie is gelegen in de bevoegd heid van de algemene vergadering om stappen te nemen t.a.v. de Indonesische aanspraak. Deze kant van het vraag stuk is mintiei diepgaand besproken tijdens de debatten, wellicht "doordat Indonesië opzettelijk of onopzettelijk zijn eis verward naai voren heeft ge bracht. Deze eis van Indonesië is. dat Ne derland de onderhandelingen over Ned. Nieuw-Guinea zal voortzetten en ter ondersteuning van deze els voert (Van een onzer verslaggevers) ZEER geheime telegrammen, in code brachten gisteren plotseling onrust in de kazernes en legerplaatsen van de landmacht. De tekst nes volkomen vercijferd. Maar iedere commandant wist van tevoren al nat de betekenis van die geheimzinnige getallen tvas: TORENKLOK UI tvas begonnen. Er kwam opwinding in de militaire kampementen, waar de maan dag anders meestal een rustige dag is. Soldaten, die juist van verlof terugkwamen, werden door de wacht meteen naar hun barak ge stuurd. Ze holden hun kamer binnen en smeten hun weekendtassen onder de kribben. De helm werd opgezet en de pioniersschop aan de koppel vastgegespt. Chauffeurs controleerden met zenuwachtige nauwkeurigheid hun zware wagens en koks pakten met veel moeite hun ransels in. Zij allen wisten: het is GROOT ALARM voor de ge hele Nederlandse landmacht. Vannacht kwam die reusachtige mi litaire stoet meer dan 30.000 man en meer dan 2500 voertuigen langzaam in beweging. Duizenden soldaten trok ken over de stikdonkere paden van de Veluwe. Lange colonnes van zwarte gevaarten reden met dreigende moto ren over de weggetjes van Overijsel. Strak tuurden de chauffeurs naar een klein rood lichtje voor hen. Het ach terlicht van hun voorganger, hun kompas in de duisternis van deze kou de nacht. Torenklok III, de grootscheepse alarmoefening van het Nederlandse leger, die drie dagen zal duren en 300.000 gulden zal kosten, bracht on rust in het slaperige land van Over- fjsel, in de stille Achterhoek en op de donkere Vetywe. A Urensachteiwjsp reden d$<anto's.door de dotpjes. Het -yerjsemelpQh't voor de troepen, die uit alle delen van Neder land komen aanstromen, ligt in Over ijsel. Om ongerustheid te voorkomen, heeft de legerleiding alle burgemees ters in dat gebied tydig gewaarschuwd. LAATSTE WAGENS Pas vanmorgen elf uur reden de laatste militaire wagens over de IJsel- bruggen en hield het motorgebrom even op in het bosrijke gebied van Overysei. Langs de stilstaar-ae colon nes. die vannacht waren gearriveerd, liepen soldaten heen en weer, koud en mopperend. Zij hadden de nacht in hun auto's doorgebracht of in hu:i tentjes op de toch altijd nog natte grond. En vandaag moeten zij alweer terug. Zie verder pag. 3, 4e kol.) Indonesië aan dat Ned. Nieuw-Guinea deel uitmaakt van Indonesië. Deze eis en dit argument betreffen Zie verder pag. 4, 7e kol.) Frankrijk heeft gisteren in Rome als tweede land he ratificatie-oorkon den. van de Euromarkt--en Euratom- verdragen gedeponeerd, Italië was het eerste land West-Duitsland en de drie Beneluxlanden zullen spoé» 'dig Volgen. - H_j|, f Advertentie Verrukkelijk anders: ANDIJVIE (uit blik) met kerriesaus. IJET sceptische en enigszins ver- j-*-wijtende gezicht van de Fran se premier Gaillard bij de aankomst van zijn Britse ambtgenoot op het Parijse vliegveld Orly, wijst er duidelijk op dat Gaillard vastbe sloten is de positie van zijn land tegenover de Verenigde Staten en Engeland te verdedigen. De bespre kingen over de Tunesische wapen leveranties en de kwestie Algerije hebben tot nu toe niet het gewenste resultaat. Links op de achtergrond de Britse minister van Buitenlandse Zaken. Selwyn Lloyd, die premier Macmillan vergezelt. De Hoge Raad heeft vandaag arrest gewezen in de zaak van H. R. Th. van K., directeur van het dagblad „Het Vrije Volk", die in eerste instantl; door de -Kantonrechter te 's-Gravèn- hage is veroordeeld tot i 100 boete we gens overtreding van de loterijwet. Ia hoger beroep werd de dagvaarding nietig verklaard. De heer Van K. ging in cassatie omdat hy een principiële uitspraak wenste. Zou de Hoge Raad het vonnis gecasseerd en de Zaak te rugverwezen hebben, 'dan zou de prin cipiële behandeling kunnen worden voortgezet. Het cassatieberoep is ech ter verworpen Gistermorgen heeft de scheidende president van 3e Hoge Autoriteit van de Kolen en Staalgemeenschap, de heer René Maye,afscheid genomen van -ninjster-president dr. D,ees en van de minister van Economisch; Zaken, prof. zyistra. De heer Mayer zal na IS de cember zijn ambt als voorzitter van de Hoge Autoriteit niet langer uitoefenen. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken. Soebandrio, heeft tijdens een onderhoud met een groep Latijns-Amerikaanse V.N.-afgevaardigden te New Vork verklaard, dat een Neder landse weigering om onderhan delingen over de kwestie Nieuw- Guinea te openen, waarschijnlijk zou leiden tot een volledige breuk in de betrekkingen tussen Nederland cn Indonesië. Deze verbreking der betrekkingen zou misschien gepaard gaan met een nationalisering van de Neder landse belangen in Indonesië, al dus Soebandrio. Hij zei voorts, dat de breuk in de Nederlands-Indonesische be trekkingen waarschijnlijk Indo» nesië's betrekkingen met alle Westerse landen zon beïnvloe den, Soebandrio verklaarde dat deze betrekkingen reeds thans bemoeilijkt worden door het Ne derlands - Indonesische geschil. Hfj zei ook dat de Amerikaanse neutraliteit in deze kwestie zijn land in de armen van het com munisme drijft. assteu x-d De kleine spaarders zullen binnen kort ook hun steentje kunnen bijdra gen tot leniging van de woningnood in ons land. Als onderdeel van de uitgifte van rentespaarbrieven door de Bank voor Ncderlandsche Gemeenten zullen na melijk in de periode van 2 december 1957 tot 1 maart 1958 by alle postkan toren in Nederland bouwzegels ter waarde van f 5 ten verkoop beschik baar worden gesteld. Kosteloos kan men bouwspaarkaarten krijgen waar op de bouwzegels kunnen worden ge plakt. Tegen inlevering van een bouw- spaarkaart met 5 of 10 bouwzegels ontvangt men bij alle postkantoren in Nederland, 1 resp. 2 rentespaarbrieven van f25. Bij inwisseling na 15 ïanuan 1958 zal rente moeten worden bijbe taald. De by de uitgifte van de Nationale Woningbouwlening reeds in uitzicht gestelde uitgifte van rentespaarbrieven zal nu binnenkort een aanvang nemen. Deze rentespaarbrieven, m stukken van j 500, 100 en f 25 nominaal aan toonder, zullen tot een zodanig totaal bedrag worden uitgegeven als van 2 december a.s. tot 1 maart 1958, behou dens wijziging van deze datum, zal worden geplaatst. De koers van uit gifte van de rentespaarbrieven be draagt 100 7c. Zy zyn op 2 januari 1971 aflosbaar tegen een koers van 200 7c De secretaris-generaal van dc Ver. Naties. Dag Hammarskjoeid. zal vrij dag naar Amman, de Jordaanse hoofd stad, vliegen om te proberen een eindt te maken aan de explosieve toestand aan de Jordaans-Isracliscbe grens. OP een stil strand in Nieuw-Gui nea ligt het \vrak van bet „Bea- ver"-vliegtuig van de Nederlandse Nieuw-Guinea Luchtvaartmaat schappij, dat tijdens een technische vlucht m opdracht van de Neder landse Marine neerstortte op onge veer 35 kilometer ten noordwesten van Merauke. Drie van de vier in zittenden kwamen bij dit ongeluk, dat alweer ruim een week geleden plaatsvond, om het leven. De vier de, een Engelse technicus, werd ern stig gewond. Frankrijk maakt raketten voor het onderzoek van de bovenste luchtlagen, is in Parijs officieel bekendgemaakt. De raketten kunnen kleine dieren vervoeren Het gaai hier om drie typen, de „Momca 4"' de ..Monica 5" en de „Ve ronica". De eerste twee zyn drielr„psrakei- len, die wol den voortgestuwd door b'andstoi tn poedel vortn Zy zyn ont wikkeld op het proeuerrein voor ge leide projectielen m Colomb-Becbar (Sahara). DE eerste besprekingen die de Britse premier, Macmillan, maandag onmiddellijk na aan komst in Parijs met zijn Franse collega Gaillard is begonnen over de Britse wapenleveranties aan Tunesië" hebben geen resultaat opgeleverd. Ook het e esprek later.op^de .dag.na. het "diner,-hleef "zonder eshïtaat.' Een Britse functionaris zei na dit tweede onderhoud, dat er nog geen verzoening over de Britse wapenleveranties aan Tunesië was bereikt. Gaillard heeft er met nadruk op ge- (Van een onzer verslaggevers) In de Knipstraat te Utrecht heeft zich gisteravond een afschuwelijk fa miliedrama afgespeeld. De 60-jarige G. de K„ die zijn schoonzoon met een mes wilde verwonden, stak zijn 22-ja- rige dochter die tussenbeide wilde ko men, met dit wapen in de hals. Het meisje is op weg naar het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. De schoonzoon, de tegelzetter H. v. D„ werd zwaar gewond in het ziekenhuis opgenomen. Sr waren reeds geruime tijd moei lijkheden in het gezin De K. over het huwelijk van één der dochters. Deze was al acht maanden met v, D. ge trouwd, maar het huwelijk was nog niet in de r.-k. kerk ingezegend. Gisteren zou de dochter, die nog bij haar ouders woonde, op kamers gaan wonen. De schoonzoon kwam met zijn auto om haar bezittingen te ha len. De K. deed open en weigerde zijn schoonzoon binnen te laten. Er volgde een vuistgevecht, waarna De K. een padvindersmes trok, waarmee hy v. D. te lyf ging. Op dat moment wierp zijn 22-jarige dochter (schoonzustei van v. D.) zich tussen de vechtenden. Zij kreeg met het mes een diepe hals- wonde, waaraan zy kort daarna over leed. De K. heeft zich na het gebeurde by de politie aangegeven De K is ter beschikking van de justitie gesteld, voorlopig wegens dood slag (jegens zyn dochter) en poging tot doodslag (jegens zijn schoonzoon) wezen dat de wapenleveranties aan Tu nesië en de toekomstige status van Algerije nauw verband met elkaar houden, Macmillan heeft gezegd, dat Engeland erkent dat Frankrijk een per manente rol in Algerije te spelen heeft en dat Engeland in het geheel met pro beert die rol over té nemen. Ook zou gesproken zyn over het bemiddeiings- aanbod van Marokko en Tunesië, waar van Engelanc voorstander is, maar dat door Frankrijk van de hand is gewe zen. De besprekingen worden - vandaag' voortgezet. -BU het Invallen van de duisternis' "zijn4 gisteravond vrachtauto's** m'et~gé- helmde politieagenten geparkeerd in? de straat tegenover de Britse ambas sade, waar Macmillan ,'s nachts zali slapen. - De voorzorgsmaatregelen werden ge- troffen'in verband met de oproepen tot demonstraties tegen de Amerikaanse en Britse wapenuitzendingen naar Tunis. De politie heeft met gummistokken een demonstratie van een groep jonge lui by de Amerikaanse ambassade uit eengejaagd. Ongeveer honderd jongelui werden naar bet politiebureau ge bracht. De leuzen van de groep waren „Algerië is Frans" en „Macmillan aan de galg". (Van onze correspondent) in een brief van het kabinet van H.M. de Koningin is mevrouw D, Drost-Postbuma, die vorige week de gouden broche welke de Koningin by het concert van het Frysk Orkest in de Beurs te Leeuwarden verloor, ge vonden heeft, uitgenodigd om zater dagmiddag met haar echtgenoot naar Soestd|jk te komen om daar de per soonlijke dank van HJvi. de Koningin in ontvangst te nemen. Het Witte Huis heeft meegedeeld dat president Eisenhower kou heeft gevat en op medisch advies het bed moet houden. De president heeft geen koorts en zijn polsslag is normaal De rede die de president vandaag te Cleveland in Ohio zou houden over „De betekenis van de internationale samenwerking voor de veiligheid van het land" is afgelast. De Amerikaanse president was pis ara vond niet aanwezig op het gala diner dat gegeven werd ter ere van koning Mohammed V van Marokko 14 dagen gratis Naam Straat Woonplaats %enst zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Trouw en ontvangt gedurende 14 dagen de kram gratis. Betaling zal geschieden pei week (61 cent) /per kwartaal U 7 90) Doorhalen wal niet gewenst wordt U wordt verzocht deze bon toe te zenden aai. Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 3U, Rotterauu*. V 30.000 man (in dagen in actie Utior Cp loiol» im f A fjff Jst r-i." w

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1