Na het conflict Goede vooruitzichten op volledig herstel President zeer opgewekt Nayo-topgesprek: Geen uitstel? Koersval op de beurs Nw.-Guinea komt weer Algemene Vergadering der in Vliegers na op nog juist in de riibberbotên im v m Noord en Zuid ontmoetten elkaar op nieuwe Rhenensè brug I aafg m Verkiezingen op 26 maart en 28 mei VERKLARING VAN HET WITTE HUIS: Nederland betuigt deelneming Resolutie aanvaard in pol. commissie MARINEVLIEGTUIG DOOK IN NOORDZEE Alle drie opgepikt door kustvaarder f Streek uit vreugde met muziek en klokgelui Emigrantenkoffie naar Nederland RAF recHtstreeks ónder bevel van :.-;v NAVO?^ ;:^V' m naar ,JNeutron"-rattip pas volgend jaar r D 1 STAATSSECRETARIS DR AAIDE HET PONTWIEL II ©pen£aar£biÉ^<^pw lil» pÉif WOENSDAG 27 NOVEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3854 iv-f mx*'*:,''- Nixou r Reacties Mi li - Mi im - v 5 14 dagen gratis 7.90). - Botterdam: Witte de Wlthstrast 30 Telet 115700 f4 li mSSSnrt1!12 JT £?*tglro No- *2431» AJaetnendlenft abonnementen 18.301930 n. ik - - Zaterdag» 17—18 uur Telefoon 115700 »Ol*mihage: Buygenapleln i Telaf. 183487 (1 L> Poatoo» 1091 Postgiro No. 424867 - Klachtendlenst 18.30—1930 o, Telef. 362569 Schiedam» Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Cent I»" 1 7Jw P«r feeiTwiL- Losse nummers 15 eent Verschijnt dagelUk» A Directeur; H. DB RUIG 7 (Geldig tot morgenavond) DROOG WEER'. Droog' weeren' over hét - algemeen veel bewolking.' Zwakke tot matige westelijke wind. Weinig verandering In temperatuur. - 'JA Morgen: Zon op: 823 "Maan op: 12.45'. -" Onder: 16.37 Onder: 23/53 >- O O Hoofdredacteur: Ur. J. A H j. Sy ÖhUINS SLOT; H ET orgaan ban de Prot. Chr. Mijn- werkersbond behandelt in het no- vembernummer onder de titel „Na bét conflict" nog eens uitvoerig wat er zich dit Jaar in de mijnindustrie heeft afgespeeld. .Het-blad constateert, dat heel de conflictsituatie van dit jaar feitelij niet paste in de sfeer van de bedrijfs organisatie. Als één situatie aanlei ding had kunnen geven tot volledige ineenstorting van de bedrijfsorganisa dé in de mijnindustrie dan was het de Wel, zegt de schrijver van het arti kei. Daarmede wordt dus nog eens on derstreept wat wij in het voorjaar bi. bet uitbreken van de geruchtmakende langzaam-aan-actie schreven, al. dat zulk een strijdmiddel in een wereld vaft de zich ontwikkelende PBO-ge dacbte niet past. En we voegden daar toen o.a. aan toe: «In een arbeids -ereld, .waar de fwaar gedachte van. de bedrijfsgemeenschap groeit en wat de mijnwereld be treft, is die bedrijfsgemeenschap een geit passen middelen als langzaam- san-acties en de staking niet ia de MUnindustrieraad zitten werk gevers en werknemers op voet van ge lijkheid de belangen der bedrijfsge ineenschap te behartigen. Om dan van werknemerszijde op een ogenblik, dat dé besprekingen nog niet zijn afgeslo- ten, te grijpen naar middelen die zou den passen in een wereld, die nooit van publiekrechtelijke bedrijfsorganisa tie had gehoord, achten wij betreu- renswaardig". - NTUSSEN blijkt uit het relaas in '1 het blad van de prot chr. mijn westers dat reeds vcor het uitbreken vande conflictsituatie de zaken niet zijn gelopen, zoals wenselijk ware ge weest Het blijkt namelijk, dat de Prot Chr. Mljnwerkerabond reeds in het voor jaar: van 1956 schriftelijk een voorstel bij de -Mijnindustrieraad heeft inge- diend ertoe strekkende het gehele com plex der lonen met de werkgevers in •en speciale commissie te bestuderen en de komende activiteiten uit te stip- pelart| ■Mtte«as.;-heeft ;dat::--voontel' niét de .iüui^ai^ yérlWegeD wéilré hét ver- ^voorstel twerd, zegt „De tad»/ windirecteur Raedts, vergezeld rièl;'dé.opmerking,'dat in dé 'brief biéta stond en een uitlating van de hefc JPohmen, datdo MIR het hoogste college was en dat er daarom geen be- boéfte. bestond aan de instelling van eed- aparte commissie op hoog ni veau". 4X)R op de suggestie van de Prot Chr. Mijnwerkerebond niet in te gaan is kostbare tijd verloren gegaan en j»De. Mijnarbeider" concludeert thans terecht hoe noodzakelijk het was reeds op dat moment eens rustig om de'tafel te gaan zitten en de zaak in grote lijnen vast te stellen. -Een''jaar later Werdtf immer» wei „een commissie ad hoe" ingeste-d doch toen zat dé zaak al vast „De af spraken, tussen de r Je. organisatie* en dé mijndirecteuren moesten zo worden opgevat, dat de voorstellen door ae icalholieke organisaties gedaan alleen maar in overweging konden worden genomen. Do voorstellen van de socia listische én de. Prot Chr. Mljnwer- kersbond werden nauwelijks aange hoord", zegt „De Mijnarbeider". Vit 'dit relaas kan men alleen maar de'conclusie trekken, dat er ernstige fouten zijn gemaakt Fouten, welke in volstrekte tegenstelling staan met de gedachte van de bedrijfsorganisatie. De beleving vaD de gedachte der. be drijfsgemeenschap veronderstelt im mers,-'.dat. men naar elkandersvoor stellen en argumenten serieus - luistert en.deze serieus bebandélt \viIJS beleid van de voorzitter van de W Mijnindustrieraad heeft volgens „De.Mijnarbeider" voorkomen, dat er nog ernstiger brokken zijn gemaakt Intussen ./is inen nu -in rustiger en veiliger vaarwater terechtgekomen. Ex komt dus tijd beschikbaar voor nadere bezinning. Dezeperiode leide ertoe, dat 'over en weer- het geschokte vertrouwen worde hersteld. 7 Alleen tó de geest van wederzijds vèrtroüwvol beraad kan immers con structieve arbeid worden yereet znl dé gedachte van de bedrijfsgemeen schap zich op vruchtbare wijze kun nen ontwikkelen en zullen fouten - als -QÜ'gèmaakt zijn, kunnen worden voor komen. De-Eerste - Kamer - heef t het wetsont werp tot wijziging van de Kieswet aan genomen. Hierdoor wordt voorkomen, dat de gemeenteraadsverkiezingen In de zomermaanden zullen vallen. De kandidaatstelling voor de Provinciale Staten zal: geschieden op de tweede dinsdag van februari, in dit geval 11 februari. De verkiezingen worden ge houden op woensdag 26 maart. De kandidaatstelling voor de ge- theehteoraden, zal geschieden op de der de dinsdag van april, in dit geval 15 opril. De verkiezingen voor- ;de ge meenteraden worden gehouden op woensdag .28 .mei. 7" ;-////?>//■/ PRESIDENT Eisenhower van de Ver. Staten is getroffen door een aandoening, die men volgens berichten uit Washington een üebte beroerte zou kunnen noemen De geneesheren, die de Ameri- caanse president behandelen hebben dit woord echter niet gebruikt en spreken van een verstopping van een kleine tak van een hersen- ader. Zij zeiden dat de ziekte niet ernstig is en dat de vooruitzichten op een volledig herstel uitstekend zijn. Wel waren zij van mening dat verscheidene weken rust en „aanzienlijk verminderde actiyiteit" noodzakelijk zijn. Opneming in een .ziekenhuis achtten de genees heren niet nodig. - 'f De twee specialisten die de presi dent hebben onderzocht, hebben ver klaard -dat deongesteldheid niet ern stig en van voorbijgaande aard la. Het Witte Hnls hééft hieraan toegevoegd dat alle geneesheren het erover eens zijn, dat. de president geen: nieuwe hartaanval heeft gehad en dat de hui dige symptomen geen verband "honden met zhn vroegere hartaanval. De twee specialisten zeiden, dat de lichaamskracht van de president nor maal is. Hij behoeft niet voortdurend iet bed té houden en zijn stemming is goed. Aanvankelijk sprak-hij moeilijk maar dit gaat'thans.-beter. Hij aarzelf alléén nu. en dan even bij het uitspre ken van bepaalde:1 moeilijke woorden. Zijn geest is helder en hij kan npf- maal lezen en schrijven; - De vroegere voórzittoi vande Ame-' rlkaanse vereniging,-van bdHspecialis- ten, dr. Irving WrigHt, heeft dinsdag- avond te New York gezegd, dat presi dent Eisenhowers ziekte „een lichte beroerte" is. Deze. vórm van beroerte komt vrij veel voor en dé meesten van hen, die eraan lijden, herstéllén weer. geheeLDe. aandoeningkan-veroorzaakt yjn door de buitengewoon grote druk; waronder- de president in de afgelopen weken heeft moeten werken,- aldus dr. Wright. "i-VV":-} Eisenhowers artsen hebben toegege ven,- dat zU maandag reeds op de hoog te waren van dé toestand van de pre sident, maar dat zü hét Amerikaanse volk niet hebben willen verontrusten. Maandag was officieel meegedeeld, dat de oresldent kou. had gevat. ZU hebben met nadruk verklaard dat geen hersenbloeding heeft plaats gevonden. Vice-president Richard Nixon van de Ver. Staten" hefeft gisteren verklaard dat Eisenhower „volledig in staat Is TET staat wel vast dat presi- ~1 dent Eisenhower niet in staat zal zijn om de aanstaande confe rentie van de NAVO-landen bij te wonen, die op 16 december te Pa rijs zou beginnen. Men Is het er echter no* niet over eens of de conferentie na moet worden uitgesteld of toch op de vaptgestelde tijd moet plaatsvinden. President Eisen hower zou dan vervangen kunnen worden door vice-president Nixon. De Amerikaanse regering is bereid de conferentie normaal te laten door gaan, zónder president Eisenhower, in dien de regeringen'van de overige NAVO-landen beslissen dat dit het beste is.. Dé Nederlandse afgevaardigde bij de permanente NAVO-raad in Parijs, mr E. N. vpn Kleffens, heeft verklaard te verwachten, dat de conferentie normaal doorgang zal vinden. „Dit-is de jaar- lUkse conferentie, die altijd in decem ber wordt gehouden en bovendien is de agenda dermate belangrijk, dat zij niet kan worden uitgesteld,", aldus mr. Van Kleffens. - - Intussen zullen de ministers van Bui tenlandse Zeken, Defensie en Finan ciën van de 15 NAVO-landen in ieder, géval in december bijeenkomen, zoals zli altUd doen. Paul-Henri Spaak, secretaris-generaal -van de NAVO, is gevraagd om bU de andere landen van de NAVO te infor-; meren wat hnn standpunt is. Spaak heeft verklaard, dat de kwestie don derdag besproken zal worden op 'een bijéénkomst van de permanente NAVO-raad. EISENHOWER'. besluiten- te nemen?; Er is niet gedacht aan..overdracht7'van:-'de - ^presidentiële bevoegdheden,'aldus Wel" vermbeÖde^U~iiat-liUrTa.Is"Tïeó- zelfdegang van zakentgéyolgd -wordt als ,bU ,de vorige ziekten ,vah de pre sident, de kabinetsvergaderingen, zal voorzitten tot Eisenhower weer beter is.' Nixon verving -gisteravond Eisen hower bU het officiële .diner voor-kor ning. Mohammed vanMarokko- als tafelheer /van. mevrouw-Eisenhower, Nixon sprak er zijn bewondering oyer uit: mevrouw Eisenhower zich aan 'dit diner als een zo 7 voortreffelijk-"-gast vrouw. had gedragen, terwijl zU wist hoe de toestand van. haar,man-was.- Ttalrijke vooraanstaande personen uit binnen- en "buitenland hebbën'pré- sident .Eisenhower bun beste wAisen voor. een spoedig herstel', doen 'tóèko- men.„ Onder hen bevonden zich oud- president Truman en,de tegenwoordige leider van de Amerikaanse .democra tische" party, Stevenson, alsmede- de voorzitter van de Algemene Vergade ring van de Vjy„ de :Nleuwzèëlander Sir Leslje Muhro/ secretaris-generaal ïammarskjoëld; presidentCotyenpré- mier Gaillard 'van Frankrijk, premier Macmiltan van! Engeland en -de; Cana- dese prémier Diefenbaker. Het .Russischepersbureau Tass gaf een kort bericht over de ziekte van de Amerikaanse president!' De- staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, drs. E. H. van der Beugel, heeft de Amerikaanse ambassadeur in ons land, de heer Young, de deelneming van de Nederlandse, regering, in - het bijzonder van minister-president dr. W. Drees, overgebracht met de ziekte van president Eisenhower. De staats secretaris heeft de 'ambassadeur ver zocht, aan de president de beste wen sen voor een spoedig herstel over 'te brengen. - Het bericht van de ziekte van Eisenhower .sloeg gisteravond in als een bom in. financiële kringen, vooral in beurskringen, die zich in de avond uren bezig houden met het telefonisch effectenverkeer Nadat het nieuws in een extra bericht per radio was be kendgemaakt, was het de beursmake laars voorshands onmogelijk tot zaken te komen en koersen vast te stellen. Toen de reactie uit Amerika bekend werd, alwaar op de markt een koers daling inzette, bleek dat het in hoofd zaak hier de aandelen Koninklijke Olie waren, die een scherpe reactie vertoon den. Na in bet begin van de avond nog gedaan te zijn op ƒ182,40 zakte de koers van Koninklijke in tot f 153, Hét telefonische 'effectenverkeer werd gisteravond aanzienlijk langer voortgezet dan gebruikelijk. Het. ver loop van; de effectenmarkten van van daag "wordt met spanning tegemoet ge- zien.- V "7 Terneuzen heeft dinsdag een in wonertal van 15.000 bereikt. De Algemene Vergadering-der V.N. 2al de kwestie Nieuw-Guinea opnieuw in behandeling nemén De politieke commissie heeft.van nacht met 42 tegen 28 stemmen de ontwerp-resolutie goedgekeurd, die door de negentien landen van het Aziatisch-Afrikaaiisé hlok was ingediend. Elf landen onthielden zich van stemming. In deze ontwérp-resölutie no digt de Algemene .Vergadering Nederland en Indonesië uit .een (Van een onzer verslaggevers) BRIE moiitCTe ïmtóeviiégéi^ op wier ^ëzii^t^ niet tè; be^; speuren, viel,' dat zij dinsdagmid-- dag mét ;him' Ayénger; ;één .yen kemiingsvliégtuig Yan dé: Marine- luchtvaartdienst;:; op dertig mijl tei>westen jVan IJTmuiden inde Ntwrdze^'twaftóQtvgev^lex^ ;>staj>-i die de imïinen •yéiiij^'..in^Umuii deins haven'.tóiniienbrachtl'; Commandant H. J. Urbanus: moest, pp - een woelige zee een noódlandiug 's maken,' toen de motbr .van "zön voor' hét vliégkampi^p.. E^el7Dóoman bestemde Jacbttoestèl; plotseling de-> fect raakte.HU: slaagde.,ér. in hét-; vliegtuig éen .staaitlanding te latën maken-op de.golyéö,Met zijn.colle^ ga,'de luitenant-vlieger RI J. J. A. A. - van: den Klooster. Stóet tot Everloo," en dekorpbraal-vlieger C. van;. Kaam werkte bU.zich ijlings uit de cockpit néar buiten en zorgde er- voor,'dat een kleine en een grote rubberboot sDel werden" opgeblazen. Daarin kon het drietal zelfs zonder nat te worden,' oveistappen. „Binnen én minuut moest dit kar weitje geschieden, .want nauwelijks hadden wij óns in de gróte bóót laten vallen of ons' toestel dook de diepte in", aldus de "heer Urbanus. HU ver klaarde, dat zU zich na het ongeluk hoe geschrokkenzij ook waren niet ongerust, hadden - gemaakt over hun redding, aangezien twee andere vlieg-' tuigen,-waarmee-zU-de gehele middag hadden- gevlogen, :het ongeluk, hadden ontdekt en "aan de wal om hulp kon den vragen. Zie verder pag: 3, 7é koL) 'y.. v?.. yS&iü*' ■■m - -:r.y Gistermiddag stortte :30-mijlen ten westen van; lJmuiden een Avenger, een verkenningsvliegtuig van' de Marineluchtvaartdienstin zee. De bemanning, commandant H. J.< Ur banus, luitenant-vlieger R.' J.I J. A. Avan den Klooster Stoet, tot Ever- lóo 'en de korporaal-vlieger C.„van Kaam /v.l.n.r.) wisten zich met een rubberboot 'in veiligheid te brengen. Het Amerikaanse leger heeft gister avond op Cape Canaveral (Florida 1 een Jupiter, geleld projectiel voor middelgrote' afstanden, afgevuurd." doch kort daarop een communiqué utt- gegeven waarin gezegd werd dat de proefneming mislukt was wegens tech nische moeilijkheden. Y (Van een onzer verslaggevers) p. E bevolking van het boven- en be- U nedën-Rljnse heeft vanmorgen, de hand op eikaars schouder, midden op de Rhenense brug een kring rondom de seóretaris-generaal van het ministe rie van Verkeer en Waterstaat; mr. A. H. C. Gleben, getrokken. Dit gebeurde enige minuten nadat de heer Gleben, die Inplaats van minister Aigera (we gens ziekte verhinderd)de brug offi cieel opende door midden op de brng aait een groot pontwlel te draaien en daarmee de bevolking van noord en zuid vertegenwoordigd door-gym nasten nit Rhenen, tienden 'en Óch- ten naar elkaar te „draaien". -' „Door eenheid sterk" stond té Ie zen op de^ bordjes; die d.eze gym nasten" bijzich droegen. Dé pontbei boven hét wié] wérd geluid, de mu ziekvereniging uit ïienden speelde het Wilhelmus, de'klokken van Rhe nen en Kesteren wérden geluid; dui ven fladderden uit naar alle richting gen: de verkeersbrug bU Rhenen-was geopend. - Vóórdat het gezelschap genodigden zich. naar het midden van de brug had begeven om daar deze feesteUjke han deling bö te wonen was in bet veiling gebouw te Resteren een -bijeenkomst gehouden, waar het wóórd werd ge voerd door dé commissarissen van de Koningin in Gelderland en Noord-Bra bant, de heren mr. H. W. Bloemers en prof. dr. J. E. de Quay, en de heer P. van Westrhenen, voorzitter van het, streekcomité. - Fruit Ook hadden ze in de veilinghal een fruittentoonstelling bezichtigd, waar mee, en waardoor het belang van deze brug voor de streek werd aangeduid. De plantsoenendienst van de gemeente Nümegen had ervoor gezorgd, dat de veilinghal feestelijk met bloemen was versierd. De heer Bloemers wees erop, dat het belang van deze brug is, dat zU de „middenmoot" van ons land ontsluit. Prof, De Quay' had nog een verras sing in petto: als geschenk van Noord- Brabant kondigde hij aan dat de ver betering van de weg MegenOss, het laatste deel in de noord-zuidverbinding, in begin 1958 zal worden aanbesteed De weg wordt 7 meter breed en krijgt vrijliggende rijwielpaden.Prof. De Quay merkte op dat ook deze ver binding welvaartscheppend zal zijn voor het rivierengebied. Optocht Na de opening verzamelde het gezel schap zich op de fraaie .oprit naar -de denieuwe, noord-zuid verbinding'. dat reeds gehéel.-is. voltooid. In een lange bijna drie kilometer lange stoet trok ken: wagens met vertegenwoordigers van de elf gemeenten langs deze nieu we verbinding van; Véenendaal naar Oss langs de secretaris-generaal, de commissarissen, de burgemeesters en andere autoriteiten. - Niet alleen waren in deze optocht beide geïndustrialiseerde eindpunten Veenendaal en Oss opgenomen, maar ook het agrarische gedeelte: de gemeentenResteren- Echteld, Appel- tern en Megen. brug in Rhenen, het enige deel van Ribeira. De eerste koffie, geoogst door Ne derlandse immigranten in Brazilië,, is onderweg naar Nederland. De koffie zal op 2 december a.s. -riet het a s. Zaanland te Amsterdam arriveren. Deze eerste zending Van 250 baien ,;Hoilambra: koffie werd onder grote belangstelling ep in aanwezigheid van de- minister van? Landbouw - van de staat Spo 'Paulo'op 13 november te Santos- verscheept. De koffie is eet» pródiikt van - de -Nederlandse Fazehda Volgenshetbekende Amerikaanse weekblad „Newsweek"zal .premier Macmillan van Engeland volgende maand op de topconferentievan r de NAVO in ParUs meedelen, dat Enga- lands gehele lüchtverdëdigingsstelsel onder rechtstreeks bevel van"'de SHAPE, het militaire -hoofdkwartier' van de'NAVO in -Fontainebleau. "'-zal worden, geplaatst, „Newsweek" schrijft,-dat Macmillan hiermee volkomen- te,strijd; met de verlangens van de Britse luchtmacht- handelt, maar door deze belangrijke Engelse concessie aan de geallieerde samenwerking tevens, vcor de eerste maai een werkelijk' doeltreffende' Europese luchtverdediging mogelijk, maakt. 7 De Jordaanse en. Saóedi-Arabische troepen, die In Jordanië hij dé Israë lische grens zijn gelegerd, zijn tn staat; van .paraatheid, alle verloven zijn ingetrokken. - --'li oplossing -te zoeken voor de kwesr; .- tie Nieuw-Guinea en wordt-'de^;v;r;.v,^p secrétaris-genèraal van de-V.N.r - gevraagd-Nederland en Indonesië^; bij te staan "jnhet_,oyerteg;ipe|||^ resolutie zal in de 'Aigeraeneiyer- -.r-rj-jj gaderirig een meerderheid .van?; tweederde móeten" behalen,^döcdi|; gezien de uitslagin. de 'politpKe commissiezijn: waanmmers|^dii; bordeel dat de Algèmene .Vérga^ ring dé resolutie niet - zal j-goéii-.:; keuren. Vóórdat de stemming pIa'at«vond7 bestreed'de -Nederlandse gedelegeérdé,73 mr. C. W. A. Schürmann, dé Indóneslr .7 sche: bewering /dat het altijdde|^0iSl:s|| ling zou zijn gèweest/dat Nédè*|^ds;./:/:<.^ Nw.-Guinea-b{j 'dé soevereiniteit wri dracht,zou',.zijn:'.inbègrepriïf/;;%/fp%s«p|:||M^® Op.25 maart 1947 hebben Nederland én 'Indonesië 1 een;;pyerbentem5t?ge^ kend, wéarbUwerd/yérldaard'pia^ten;w-|^^ voUe-"rekën'ihg/;MÜ.";wördèhsfgéhÓudiöi;|B!^« met de brieven, - welke '."tussen. .Nederr/^S'/J land - en Indonesië wraren: "géwdsseia,v>.T^fM ■waaronder' /een?' Nëdttla'j&tfléöo^^W^^ 'dat status voor' zichzelf 'zpii - k^gën'itèafpp¥ mann. Mr. Schürmabn 'giug/oók iri bewering dat. Nieuw^uineaf-deel^.'A'g4' /.--zou hebbëh;üitgemaakrt;tvaDthet^;oéSg|7p gere 'Ned. Oost-Indië,- Ienf-daar-:r,t i nesië zou; zUhi ,Qök //tér tot 1802;eén deel van'Nèderla ;QoóMhdiéi^Eènipógi»^#Ó^s®5^^ -'van- dit argurnent zou' ïiriëebréh'gf^fe/®?1 5 'moeten /wol'dra|/lögéM|é^ï.^feÉ^sS^^^ „CEDpON De Indonesische pernrnnëntê/.vèrié-t&^ genwóordlgër,}dr./-Ali^^astxoaipidj0 zri,/dat/Nèdérlaód'ëh/Aü^aHë7Ïndfe|||iy nesië hebbehgëdwbhgën ^ÓjÈyërldai:/ :"èéb?^<jrè;>^pmiMgèny^s!/3^rm^gcgi .^j^y^rgéftóméng^^4^nfc;Só^ka^iöjé diger'-Óverigensmiet/met^vgewólé't»»^||i; •^^0?SlcïïhfÊn^ë;f,||éd1«landéB^|^»« "(:éi5Ke^vërdec?patv3^é:kÓl|^lê De :40-jarige taxirchauffemrdL Niéuw- enRt. Joyosland, .tegen procureur-generaal bö /bet-'Gé. hof te; 's-Gravënhage* xateédag?;wëg^«>%Mi moord 'op de weduweS^K.rR.* een' vangenisstraf van .twintig jaar haa *è/§//i| vorderd, Is ,vanmorg«c-*?bU'vvériréóÖH?i/fii*;, vonnis' vrijgesprojcén. /-.heeft ■zaterdag. jL"?de -riiak- tegen1^®;rjtmd4^>® chauffeur,behandeld; beschuldigd-de 33-jarigè wedawNs lh/de.': /s? nacht van 7 op 8 jawurirt "jl. -inbaar/ woning__io.. Nieuw-_-en,.St...Jooo9laiid:::: te hebben vermoord. L. ,H. .was dbor.de. rechtbank te' Mid- delburg wegens moord tot twintig? jaaëf. veroordeeld.- Deoffiriergysm^Justttrè// had, desHjds twaalf jaarl/wéhéniTdkri-d^ alag/gerfetsuireérd;""'' Ario?; De - raad ,voor -dé luchtvaart "zal waarschijnlijk dit jaar nog geen open-' - baar- onderzoek instellen -naar Bét ongeluk dat op 16 iuü j.l.-in Blak is -. gebeurd met de super-constellaUon ..Neutron" van de KLM. Gewacht wordt nog op aanvullende stukken. Daarna ,zal moeten worden besllst óf/ de raad voor dé- luchtvaart -/inderdaads' een nader onderzoek zal instellen naar? dit ongeluk.-?- - Naam: Straat: Woonplaats: Wenst zich ingaande heden té .ubonncteo op het: dagblad. Trouw en ontvangt gedurende 14 dagen de krant gratis. Betaling zal geschieden per week (61 cent) Doorhalen toat niet gewénst wordt:- U wordt verzocht deze bon. toe te zenden aan Administratie ^Trouw", - Witte dè Wiihitraat 30; Rotterdam. ■0M O '1;. Eisenhower getroffen door lichte beroerte y I. ,»B8Si4 t •?tf v TC.".-- f 'r «3 vl /■S r>.-^ - I. fl i 7 *i -'v.i fl'r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1