Troffel en zwaard Djakartaeconomische maatregelen op komst Nog iets kouder tijdens weekend Mr. Luns wil ontmoeting met dr. Soebandrio MONUMENTALE Ongevallen bij Utrecht: 2 doden. 6 gewonden HET IJ VANDAAG GEOPEND Naast vreugde: bezorgdheid over de tunnel GEEN TWEEDERDE MEERDERHEID V.N. „Nederland bereid vriendschapshand uit te steken" „Nationalisatie niet uitgesloten" 100.000 Twee delen van hoofdstad aaneengéMörikéri Busje en auto na botsing in brand Ontmoeting tussen 500 kinderen op nieuwe bras Nieuwe Ned. stap bij Internationaal Hof in voogdijkwestié r Saterdag 30 november 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3851 Minister Luns Samenwerking NEUROTONIC Botterdam Witte de WiUu.tn.-t 30 - Iele! Ilb700 (4 u Postbus 1112 Postgiro No 424510 twacnteridtenst abonnementen 18.10—19 30 11 Zaterdag* 17—18 uur Telefoon !I57(>0 '«-Gravenhage Hnygensptem j Telef 18.1467 (3 1 Pirecteur H DfcJ KU1G (Geldie tot morgenavond HELDER VRIEZEND WEER. Droog weer met weinig bewolking. Overwegend ma Jge zuidoostelijke wind. Vannacht lichte en in het los ten van het land plaatselijk matige vorst, morgenmiddag temperatuur om het vriespunt. Morgen, zon op 8.27 maan op i3.48 onder 16.34 onder, ,2.01 O O HootcirertacteuiUr J A rj i 3 ibKl'l-'b SLOT ROF Zijlstra is zo vriendelijk ge- p weest ons de tekst van zijn te Utrecht gehouden rede ter hand te itellen, zodat wij voor onze kennis daarvan niet meer zijn aangewezen op het verslag in de krant. Nu zouden wij vandaag spreken over een verschil tussen prol. Zijlstra en ons naar aanleiding van die rede. Maar daarom hechten wij er te meer aan zonder dat wij er uit voerig op ingaan hier 'té beginnen met uit te spreken dat wij die rede met groot genoegen 'hebben gelezen. Die rede ademde een echt christelij ke geest, ging uit van. een christelijke visie op de politiek en stelde in het algemeen de tegenstellingen in de po litiek op de juiste wijze, zoals zij ook de eendracht, de samenwerking, die er in de politiek zijn kan op gTond van gemeenschappelijkeovertuiging, terecht bepleitte. Wij gaan daar au niet verder op in. Maar het is goed dit in het oog te houden, omdat als wij nu op een mogelijk verschil in gaan, dit gezien moet worden tegen de achtergrond van 'een algemene en zeer vergaande 'gemeenschappelijke overtuiging. V.IJ nemen ons punt van uitgang yy In hetgeen prof. Zijlstra opmerk te over de noodzaak van'samengaan van c.h. en a.r. Met v de "strekking van het betoog zijn wij, bet eens. Maar in de argumentatie komt iets voor waar wij bezwaren voelen opkomen. prof. Zijlstra zei hetvolgende: „De problemen die a.r. en c.h. uit elkaar hebben gedreven in het lahfst Van de vorige eeuw, (afgezien nog, van "bet zo menselijke feit, dat persoonlijkhe den als dr. Kuyper en jhr. de Savor- nin Lobman wet altijd moeilijk naast fjiraar in de hoogste regionen van een partij zullen hunnen vverkeren). - ik herhaal:.die problemen, kunnen op het ogenblik onze marsroute niet meer be palen.' Hóe. belangrijk -(en diepingrij pend theologische.- achtergronden óók mogen verschillen, deze verschillen vets 'mogen ont niet- meer. té,ïraplréren: »M^^e,w^,daud^yé^neo onze Jongere -generatie, niet, meer in- E Algemene Vergadering der Verenigde Naties heeft gister avond de door de politieke commissie aangenomen reso lutie. waarin Nederland en Indonesië gevraagd werden over de kwestie Nieuw-Guinea (je onderhandelen, verworpen. De stemmenverhouding was 41 stemmen voor, 29 tegen en 11 onthou dingen. zodat de vereiste tweederde meerderheid niet werd gehaald. Een woordvoerder van de Indonesische regering heeft vandaag verklaard dat als gevolg van de verwerping van de resolutie binnen kort maatregelen van de Indonesische regering tegen de Neder landse economische belangen kunnen worden verwacht. De woord voerder raamde de belangen op ruim vijf miljard Nederlandse guldens. Na de stemming in de V.N. verklaarde de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, mr. Soebandrio, reeds dat zijn land „geen ander alternatief beeft dan terug te vallen op stappen buiten de V.N.". Indonesië zou stappen kunnen nemen, die niet erg bevorderlijk zouden zijn voor onze betrekkingen met Nederland Hij voegde hieraan toe, dat de Indonesische regering tot nog toe haar best bad gedaan om acties te voorkomen, die tot ongeregeld heden zouden kunnen leiden. ..Het zou zeker een bijna onmogelijke taak voor elke Indonesische legering zijn om thans deze politiek voort te zetten". Voor de stemming plaatsvond heeft de permanente vertegenwoordiger van ilndonegië bü" de V.N., mr, Ali Sas-, troémldjojo, .verklaard dat de uitslag wikkelingen in Zuid-oost-Azië en voor bet .welzijn van "de internationale sa menleving als geheel. Mr. 'Ali Sastroamidjojo zeide: „De toestand is verschrikkelijk. Dit is geen hblle frase. Bovendien", aldus ging de Indonesische afgevaardigde verder, „spreek ik niet alleen over de realiteit van dit geschil in het raam van de Ne derlands-Indonesische betrekkingen, maar in het verband met de krachten, die aanwezig zijn in de internationale politieke arena ais geheel. Laat ons niet onderschatten, wat dit kan bete kenen". De Nederlandse minister van Buiten landse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns, sprak met nadruk de hoop uit, „dat de algemene vergadering de koers zou voortzetten die zij thans vier jaar heeft gevolgd en dit op verkeerd begrip steu nende vöorstel zal verwerpen". i ,Jk vertrouw, dat het niet te veel zai zijn te verwachten, dat nadat dit zal zUn geschied Indonesië zijn aan dacht zai gaan vestigen op belang rijker kwesties en zich zal bedenken dat met een verbetering in zijn be trekkingen met mijn land zijn belan gen het beste zouden zijn ge diend. Indien Indonesië dit zou doen",, aldus minister Luns, „zou het ondervinden dat Nederland bereid is de vriendschapshand nit te steken". Dit was de derde maal dat de Alge mene Vergadering geweigerd heeft zich 'n de kwestie Nieuw-Guinea te men gen. De uitslag van de stemming was voor Nederland gunstiger dan sn de politieke commissie (waar 28 tegen stemmers waren) omdat Zuid-Afrika r u wèl aan de stemming deelnam. (Advertentie) 4»Wanneer "hier niets* "ander»' -gezegd zou zijn- dandat .wij- ptoeien .pogen om met erkenning, "van theologische verschillen te trachten toch tot een samengaan te geraken dan zouden wij het daarmee eeris zijn- .D*. oudé a.r.partij, van voor de breuk heeft mensen van zeer uiteenlopende theo logische inzichten" Verenigd. Een man als Talma, ethisch 1 theoloog,is eeö van de'grote figiiren:van de sur. 'par tij na" de breuk» Maar dat werd,hier niet gezegd, Hier wordt gesproken van' verschil lende theologische' achtergronden ,dlc belangrijk en diep Ingrijpend zljft. Dat zijn de woorden "van -prof. Zijlstra zelf. Dat is. nogal wat: Belangrijk en diepingrijpend. Maar'; dan wordt,, daar in één adem aam toegevoegd: Ze in spireren óns niét en -ze^ 'interesseren ons niet Daarvan moeten wij zeggen voor al van dat „interesseren": Dat kan niet. Als een verschil belangrijk en diepingrijpend is dan kan men zich niet, veroorloven te zeggen^ "dat ons dit niet interesseert. Alleen, al om bet feit dat men met zaken die belang rijk ei) 'diepingrijpend zijn, nu een msial temaken krijgt. WK willen hieraan toevoegen dat de theologische discussie .tussen Kuyper, enzijn tegenstanders zo tus sen 1830 en 1890 en die'een zekere rol heeft gespeeld, ook ten opzichte van de politieke breuk, vandaag de dag nog bij uitstek actueel is. Dat" is niét maar een stukje afgedaan verleden. We moeten goed blijven zien dat zeer vele zaken <*dle an de polemiek tussen, b.v, Kuyper en Gunning aan de orde zijn geweest, vandaag» aan de orde zijn in de-discussie, rondom het herderlijk schrijven: „Christen zijn in de Neder landse samenleving". 'Wij zullen er naar-moeten streven om desondanks een modus te vinden voor samengaan tussen c.h en aj. Maar men doet verkeerd een belang rijke en diepingrijpende theologische realiteit niet meer tv willen ztgn. Dat is struisvogelpolitiek. Wij zeggen dit met in de -.arste plaats met betrekking tot de verhou ding c.h. a.r. Wij menen dat er van een gestadige verbetering In de ver houding tussen die beide sprake -is. Maar de belangrijke- en diepingrij pende dingen die prof. Zijlstra niet inspireren en niet interesseren, vor men de achtergrond van het gesprek om de doorbraak De doorbraak, dia prof. Zijlstra nog weer lp deze rede principieel afwijst. En dan moeten wjj weer zeggen: Dat kan-toch niet. Als dat onze jongeren niet meer- inte resseert, zuilen we moeten proberen ze er weer voor te interesseren. WIJ zien een verband en als we het verkeerd zien, zal prof. Zijl stra het ons wel zeggen —.tussen deze instelling zijnerzijds en zijn opmer» king elders in zijn rede, dat wij zoveel te doen hébben met het samen bouwers het mee eens ge moet u met te- 7UU president Eisenhower ziek is staat vice-president Richard Nixon in het middelpunt van de be langstelling. Hoe aroot die belang stelling van verslaggevers en fo tografen op een persconfe rentie op het Witte Huis was laat deze foto zien. In een commentaar op de uitslag: van de stemming in de Algemene Vergade ring van de V.N. over de kwestie- Nieuw-Guinea zei minister Luns. dat de stemming „het wat gemakkelijker voor beide landen heeft gemaakt om weer bü elkaar te komen". ..De Nederlandse regering zou gaarne besprekingen van enige aard voeren", zei bU. „Voordat deze zouden beginnen zou het beter zün indien de leiders van de wederzijdse ministeries van Buiten landse Zaken elkaar zouden ontmoeten om ten minste een begin van gemeen schappelijke benadering te vinden", aldus mr. Luns. „Wij hebben ons altijd bereid ver klaard alle vraagstukken van gemeen schappelijk belang te bespreken, maar wij kunnen niet praten over de kwestie van de soevereiniteit over Nieuw- Guinea als Indonesië het standpunt blijft innemen dat dit gebied de jure een deel van Indonesië is". Mr. Luns hoopte, dat president Soe- karno niet overweegt „kracht" tegen Nederlands Nieuw-Guinea te gebrui ken. Hy" voegde hier direct aan toe, dat de Nederlandse militaire instel lingen op Nieuw-Guinea „sterk genoeg zijn om alle eventualiteiten het hoofd te bieden"'. P^E antirevolutionaire partij bij O sommigen nogal in discussie! is dit najaar een ledenwerfactie be gonnen. Die actie heet! reeds een leden winst van 4000 opgeleverd. Het aantal komt thans dicht >ii de 100.000. Het nu bereikte getal heeft de partij sinds 1950 niet meer gekend. De verdubbeling van de contributie in 1956 was daarbij ook van invloed. Maar thans koerst de partij naar de honderdduizend. Wij hopen dat dit cijfer voor Nieuw jaar zal zijn bereikt als gevolg van de alom in den lande gevoerde actie.r Dit is belangrijk, niet omdat wij'i» de magische kracht van getallen ge loven, maar omdat een cbr. partij die haar taak goed vervullen zal daarvoor mensen en geld nodig heeft. Uit de nieuwe toevloed van leden blijkt, dat de a.r. party haar appel op ons volk behoudt. Voor het blijvend bestaan van een chr. staatkunde in ons land is dit van grote betekenis. Advertentief f, T"li I [HALFWEG -TEL*;# 2907^341; (Aduertentie) ^89 beoóp voet progressieve damesschoenen (Van een onzer verslaggevers) Op de rijkswegen onder de rook van Utrecht zijn vanmorgen twee personen om het leven gekomen bij twee onge vallen. Op de rijksweg naar Amsterdam kwam om kwart voor zeven de heer Va nLeersum uit Amsterdam in de vlammen om, toen de personenauto waar hu in zat, na een botsing in brand raakte. Op de rijksweg naar Arnhem werd de 19-jarige hbs-er J. W. Huender uit Haarlem gedood toen zijn auto uit de bocht vloog. Zijn mede-inzittende, mej. L. Hoegen nit Amsterdam is levensge vaarlijk gewond. De laatsten kwamen van een feestje in Leusden en waren op weg naar Am sterdam. Waarschijnlijk heeft de be stuurder de oprit naar de riikweg ArnhemAmsterdam te snel genomen en is toen uit de bocht gevlogen. Het tweede ongeluk gebeurde toen een personenauto na een kleine repa- rati ewilde wegrijden. Juist kwam een autobusje achterop. Bij de botsing vlo- g enbeide wagens in brand. De heer Van Leersum zat achterin dc personenauto en heeft waarschijnlijk geen kans gezien zich uit de brandende wagen te bevrijden. Van de acht inzittenden van het busje werden er vijf gewond, van wie twee min of meer ernstig. Allen zijn afkomstig uit Haarlem of Heemstede. aan een chr*steiijke samenleving dat wij geen tijd hebben voor het antipa pisme, antisocialisme en antili- beralisme. Een opmerking ter zijde: Antipapis me is een andersoortig anti dan de beide laatste. Antipapisme is een scheldwoord en suggereert Roomsen- haat. De beide laatste anti's zijn van dezelfde kwaliteit als het woord anti in antirevolutionair. Maar dit ter zijde. Wij verstaan niet hoe men in deze tijd ,kan bouwen aan een christelijke samenleving indien men zijn beginse len en idealen niet voortdurend con fronteert met socialisme en liberalis me. En dan zal men en dat doet prof. Zijlstra in de praktijk ook da gelijks als a.r. minister en ook nu weer in deze rede - zich tegenover dat socialisme en liberalisme moeten stellen. Dan is men anti. Men zegt wel - en daar zijn we gen anderen afzetten. Maar naar ons gevoelen moet men zich realiseren dat het bouwen aan een christelijke sa menleving een strijd met socialisme en liberalisme betekent Troffel en zwaard behoren in de geestelijke strijd der politiek by eikaar En dan krijgt het conflict met het socialisme in deze tyd een zwaai accent, gezien de verhoudingen. Wij nebben geen tijd om antisocia listisch te zijn. Dat is zo ongeveer het zelfde alsof men tn 1848 tegen Groen gezegd zou hebben- Ge moet niet anti liberaal zijn Wu menen dal.tn dergelijke uitla tingen onvoldoende doorklinkt het zich bewust zyn van het feit. dat, om in een bepaalde tijd aan een christelijke sa menleving te bouwen, men de geest van de tijd waarin *men leeft als de grote tegenstander moet hebben her kend. Dat heeft Groen indertijd gedaan: Als door een bliksemstraal, zo zeide Minister Algera heeft vanmorgen ten oosten van Amsterdam een van de grootste oeververbindingen van Europa geopend. Daarmee kreeg Amsterdam zyn eerste vaste brug over het IJ. een groots mo nument van weg- en waterbouwkunde, dat een nieuw wegtracé van 7000 meter, twee stalen boogbruggen over het IJ en Amsterdam- Rijnkanaal en een reeks viaducten over kruisende wegen omvat. Eindelyk werden twee delen van de hoofdstad hier aaneengeklonken en kreeg Noord-Holland boven IJ en Noordzcekanaaï een snelle ver binding met het zuiden. Bij deze plechtigheid hebben Amsterdams burgemeester, mr. G van Hall, en de Commissaris der Koningin, dr. M J. Prinsen, de kwestie van de IJ-tunnelbouw nadrukkelijk aan de orde gesteld. „Wij beschouwen de tunnels onder het IJ als een zaak van grote importantie, niet alleen voor de stad Amsterdam, maar tevens voor het noordelijke deel van Noord-Holland, van Friesland cn van Groningen. Ik spreek de hoop uit, dat het hoogstens 70 weken moge duren, vóórdat de werkzaamheden aan de tweede, vaste oeververbinding wederom op volle toeren zullen zijn hervat. Erkentelijk heid voor hetgeen heden tot stand kwam vervult ons. naast bezorgdheid voor hij, werd hem het demonisch moment van beslissende betekenis m het ka rakter van de historische periode waarin tyj leefde, openbaar. Elders ziet prof. Zijlstra dat ook. B.v als hij zegt: „De wezenlijke keu ze waarom het gaat in de wereldpo litiek is die tussen goddeloos totalita risme en christelijke vrijheid." Maar in zijn spreken over liberalis me en socialisme '-omt het herken nen van het tijdskarakter met zo tot uitdrukking En als hy het dan over de theolo gische verschillen heeft die niet meer inspireren en interesseren dan is Fed- de Schurer in de Friese Koerier de eerste die hem daarmee complimen teert. Wij hebben het verschil nu uit de doeken gedaan. En met deze minus erop willen wy prof. Zijlstra gaarne gelukwensen met zyn o.i. m alle andere opzichten voortreffelijke en goed antirevolutio naire Utrechtse rede. de naaste toekomst van onze tunnel o Onmiddellijk na tic plechtioe open stelling van hel langgerekte bruggen- ?n viaductencomplex stormden 501) kinderen uit Amsterdam-Noord en een zelfde aantal jeugdigen uit de oos telijke stadswijken de brug over het Builen IJ op om elkaar boven hel scheidingbrengende water de hand te reiken. De hoofdstad vierde feest, van wege deze eerste lava verbeide vaste brug over het havenwater De Amsterdamse Poiitiekapel speelde het volkslied en omlijstte daarmee de plechtiee handeling van minister Algera. die de klapbrug sloot en de afsluitbomen opende van uit het bruEwaehtershuisje. dat hoog boven het IJwater In het midden van het geweldige bouwwerk staat. Voor een gehoor van 450 gasten ver klaarde de minister, dat het tracé tus sen de Zeeburgerdiïk in Amsterdam- Oost en het stadsdeel Amsterdam-Nrd dank zij een goede samenwerking tus sen dc dienst voor Publieke Werken van de hoofdstad en Rijkswaterstaat in drie jaar tot stand kon komen. De bewindsman memoreerde, hoe men in 1953 nog dacht aan een provi sorische verbinding met bruggen over aldus mr. Van Hall. het Amsterdam-Rijnkanaal en het Bul ten IJ, waarvoor men schatte hoogstens 6M> miljoen gulden te moeten voteren. Thans is een imponerend kunstwerk gereedgekomen, waarm de oorspron kelijke gedachte nauwelijks nog te herkennen is. Een dergelijk snelle evo lutie wyst op het bezit van een dyna miek bij de ontwerpers, waarvoor de minister hun hulde bracht. „Ik wil met dankbaarheid constate ren, dat we gezamenlijk een waarde er Zie verder pag, 3, 3e kol.) (Advertentie) zenuwkalmerettd NIET VERDOVEND.... MAAR GENEZEND! De Nederlandse agent by het inter nationale gerechtshof mr. W. Rip na- gen, heeft de tweede stap ondernomen in de bij dit hof aanhangig gemaakte zaak over de 12-jarige Elisabeth Boll, die tegen de wil van haar Nederlandse vader in Zweden onder voogay is ge steld, De nu ingediende memorie be vat een nadere toelichting op het stand punt van de Nederlandse regering, dat de Zweedse autoriteiten in stryd met de tussen Nederland en Zweden bestaan de voogdijovereenkomst het meisje Boll onder voogdu hebben geplaatst. De Zweedse regering heeft nu tot 31 maart tijd voor een antwoord. De Zweedse regering heeft de ouders van de overleden Zweedse moeder van het meisje als voogden aangesteld, ter wijl de vader het meisje by zichwil hebben. 14 dagen gratis Naam: Straat: Woonplaats: Wenst zich ingaande heden te abonneren op het dagblad t Trouw en ontvangt gedurende 14 dagen de kram gratia. Betaling zal geschieden per week (61 cent) per kwartaal 7.90). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rotter do». Postbus 1091 Postgiro No 424867 Klachtendlenst 18 30—19 30 u. Telef 362569 Schiedam i,ange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnemeotsprus 61 cent per week. f 2 65 per maand f TM per kwartaalLosse nummers 15 cent Verschijnt dsgelHk» Resolutie over Nieuw- uinea verworpen D V HET weer !n West- en Noord-Europa wordt na geheel beheerst door het nieuwe aogearnJcfehted, ast lich hoven. Scandinavië Vormde. In het centrum steeg de luchtdruk tot 1040 mtinbar. Bet zwaar» tepunt ervan verplaatst zich langzaam ia zuidelijke richting naar Duitsland. Aan de oost- en zuidflank van het hogedrukge- bled voerden noordoostelijke tot oostelijke winden zeer koude lucht naar het zuiden en zuidwesten. Zaterdagmorgen was de vorst doorgedrongen tot over ons land, West- en Zuld-Duitsland, Oostenrijk, Hon ga- MJe. Joegoslavië en Burgarije. De uitbrei ding van het vorstgebied gaat nog door. In Polen kwamen mlnlnhimtemperaturea voor van ongeveer 10 graden onder nul. In West-Duits tand omstreeks min 3. In ons land meldde vliegveld Twenthe met min 3 de laagste temperatuur. In Vlisslngen en Den Helder bleef het nog Juist even boven nul. Verwacht mag worden dat de tempera, turen in de nacht van zaterdag op zondag nog enkele graden lager sullen worden, ter- tj[ wUl overdag de temperatuur niet verder op loopt dan tot het vriespunt. Het weer o lijft daarbij droog met weinig bewolking. Aan de noordzijde van het hoge- drukgebled nadert nu een nieuwe depressie uit Xoord-Scandlnavlë. Deze doet de lucht druk dalen en zuidwestelijke winden voeren lucht ral echter gedurende het weekeinde daar weer zachtere lucht aan. Deze zachtere niet verder doordringen dan tot Zuld-Scan- dinavie. n J J l '-i „O f, -i i l- is? NEEM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1