Sfeas.tr»» macht Vakbondsleiders werden later gearresteerd Vele Nederlanders i Vele legerofficieren arrestanten NEDERLANDERS NORMAAL MET ..ORANJE" UIT INDONESIË VERTROKKEN Alle inreisvisa m en sneeuw a aan V.S. blijven ook nu ^neutraal'' Afnemende vorst 1J TOENEMENDE CHAOS IN DJAKARTA HivMs. ,Evertsen* naar Nw-Guinea Directie liet zich niet intimideren TANKS RONDOM TJIKIRI RAYA Neem desnoods zeer scherpe maatregelen Met Indonesië geen telefoonverkeer m Zoveel mogelijk prijsdalingen Eisenhower leidde' kabinetszitting Italiaanse dorpen geïsoleerd Rijstprijs vliegt in: Djakarta omhoog Cem T*' 1 »2K VLIEGTUIG TERUG UIT DJAKARTA ZEGSLIEDEN IIS DJAKARTA: PAK VAN 50 CM OP DE ETNA NederlandAndonesiëj r r 0INSDAG 3 DECEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3859 Botterdam: Witte,de WiOuttut 30 - Telet 115700 L> VSrawntiaM: Huysensoleto"™- TaS.'i'Si I) Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 f 7JS0 per kwartaal.^^-^ Losse nummer, 15 cent Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot morgenavond) LANGZAME TEMPERATUURSTIJGING. Overwegend droog, weer met opklaringen en hier en daar mist. Meest zwakke wind uit westelijke richtingen. Dezelfde of Iets hogere temperaturen, maar vannacht voorname lijk in het znlden van het land nog lichte vorst. Morgen: zon op. 8.31 -maan óp: 15.03 onder: 16.33 onder: 5.16 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H J b BRUINS SLOT HET is in de diepe en ware zin van het woord onmogelijk om een 'georganiseerde „christelijke macht te vormen. Hei christendom zal set zoveel waard zijn als de christe nen persoonlijk waarc' zijn in de we reld, waarin ze zijn gesteld niet om een solide macht te vormc\ maar wel om een lichtend licht en een zoutend zout ie zijn. Zo ongeveer denken wij er over". Aldus Fedde Schurer in de Friese Koerier. Deze uitlating is zijn kritiek op de christelijke partij en zijn recht vaardiging van de doorbraakpartij Juiste en onjuiste dingen zijn hier naar onze mening vermengd Juist is dat het christendom net zo veel waard is als de christenen per soonlijk waard zijn in de wereld.' Inderdaad, de beste partijorganisatie, het beste beginselprogram, de sterkste acties baten niets als dat alles niet ge dragen en gedaan wordt door levende christenen met een levend geloof, uit liefde tot de levende Heer. Juist is dat we :.ls zodanig een lich tend licht en een zoutend zout moeten zijn. Maar sluit dit uit dat we een georga niseerde „christelijke" macht kunnen vormen? WAT kan een georganiseerde „chris telijke" macht in de diepe en ws- re^zin van het woord zijn? Het kan alleen maar zijn een groep mensen, die hoofd voor hoofd en allen met elkaar, wat de catechismus noemt „een ernstig voornemen hebben niet al leen maar naar sommige maar naar alle geboden'Gods te beginnen te le ven." £n die groep mensen moet zich daas bij bewust zijn dat „ook de allerheilig- sten, zolang zij in dit leven zijn, maat een klein beginsel dezer gehoorzaam heid" hebben. (Zondag 44). Naar onze opvatting is een georgani seerde „christelijke" macht niets an dera, niets meer maar ook niets min der dan een groep mensen, die met elkaar dit „ernstig voornemen" hebben en die zich daarbij bewust zijn dat het daarbij^helaas, maar-'om een* ;;kiem begin" kan gaan. Ben christelijke partij wil niet an ders dan in deze zin een georganiseer de „christelijke" macht zijn. in die zin kan zij het zijn, naar de catechismus. In die zin moet zij het zijn in een wereld waai door zeer ve len deze gehoorzaamheid niet betracht wordt. In die zin kan een doorbraakpartij geen georganiseerde „christelijke" macht zijn. Zij wil dat ook niet zijn. Maar heeft men daarmee in beginsel het licht niet onder de korenmaat ge zet en het zout krachteloos gemaakt? De torpedobootjager „Evertsen" zal 10 december via het Fanamakanaal naar Nieuw-Guinea vertrekken voor enigszins vervroegde aflossing van het fregat „Johan Maurits van Nassau", al dus deelt men ons van de zyde van de Marinevoorlichtingsdienst mede. I" EDEN van de Indonesische vakbond van scheepvaartpersoneel (aangesloten by de communistische Sobsi) hebben vandaag het hoofdkantoor van de KPM in Djakarta bezet. Zij maken deel uit van het Indonesische personeel van de KPM. Het Nederlandse personeel, dat vandaag naar het kantoor kwam. werd enige uren door de „be zetters" vastgehouden. Op het gebouw werd een rode vlag geplaatst naast de nationale vlag van Indonesië. De Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiger heeft hiertegen onmiddellijk protest ingediend. Hij kreeg van het Indonesische mi nisterie van Buitenlandse Zaken te horen, dat deze actie niet de goed keuring had van de regering. Er verschenen militairen en politie om incidenten te voorkomen. De leiders van de vakvereniging deelden aan de arbeiders, die zich voor het hoofdkantoor hadden verzameld mee, dat het Indonesische personeel van de maatschappij alle agentschap pen van de KPM in geheel Indonesië heeft overgenomen. Na een vergadering met de leden van de vakvereniging brachten de leiders een bezoek aan de directie, van wie #ii de ondertekening van een .akte van overdracht" eisten. De president-directeur van de KPM. de heer J. F. P. de Geus. en de overige leden van de directie weigerden zonder meer. De directie vroeg of het optreden van de vakvereniging door de regering was goedgekeurd. Het antwoord luidde, dat het geheel voor verantwoordelijk heid van het Indonesische personeel kwam. Een tweede eis van de vak bond, namelijk dat in de kamer van élk directielid een Indonesiër zou wer den geposteerd, werd eveneen# zonder meer geweigerd. Militaire bewaking Dé directie stelde zich onmiddellijk in verbinding met de Nederlandse di plomatieke vertegenwoordiging in Dja karta, die naast het KPM-gebouw is gevestigd. De Nederlandse missie dien de direct een mondeling protest in bij het Indonesische ministerie van Bui tenlandse Zaken. De missie kreeg te horen, dat deze actie niet door de re gering was gesanctioneerd. Volgens de laatste berichten heeft de politie de vakverenlgingaielders Ma- messa en Tomasoa aangehouden, ter wijl het KPM-gebouw onder militaire bewaking is gesteld. Gemeld werd, dat de vakvereniging reeds Indonesische employés had aangewezen om de lei dende functies in het bedrijf over te nemen. Leden van het Nederlandse perso neel, die, na enkele uren in het ge bouw gevangen gehouden te zijn, op straat verschenen, zeiden, dat de In donesiërs aan de bureaus van de Ne derlanders hadden plaatsgenomen. De Nederlanders werden naar huis ge stuurd, maar zü moesten hun auto's bij het kantoor laten staan, zo werd hun bevolen. Boycot In Djember (Oost-Java) heeft het „actiecomité voor de bevrijding van West-Irian" eer. algemene economische boycot tegen de daar wonende Neder landers bevolen. Zij mogen in de win kels niet meer bediend worden, mogen niet in de bioscopen komen en hun elektriciteitsvoorziening is gerantsoe neerd. kE militaire commandant van Djakarta heeft gisteravond de arrestatie van „belangrijke verdachten"^ in verband met de mislukte moordaanslag op presi dent Soekarno. bekendgemaakt. Overste Dachjar deelde het pers bureau Antara mee dat'de namen, het aantal en de politieke richting van ëe verdachten nog niet konden worden meegedeeld. Maar hy verwachtte, dat de: zaak „zeer spoedig" uit de doeken zou worden gedaan, omdat er nu vele bewijsen in handen van de autoritei ten zijn, dank zü de arrestaties en het in beslag nemen van „materiaal", waar onder handgranaten. i\Volgens inofficiële berichten uil Djakarta zouden zich onder de .Are— gearresteerden" verscheidene hoge le gerofficieren bevinden. Omtrent de identiteit van de gearres teerden is nog niets bekendgemaakt- Inofficiële zegslieden stellen het aan tal arrestanten op achttien, maar an dere, berichten wijzen erop, dat het to tale aantal wellicht hoger is en dat militairen in de rang van luitenant tot kolonel tot de „samenzweerders be horen. Gepantserde voertuigen en tanks hebben maandag de wiik Tjlkini Itaya In. Djakarta afgezet. Hier werd zater- hiff jl. de aanslag op president Soe karno gepleegd. Het verkeer in dit stadsdeel is volledig stilgelegd. Een officiële bekendmaking van de 5lde der politie omtrent de hernieuw de afsluiting van het stadsdeel, waar «e aanslag plaatsvond, ontbreekt. Zondag was namelijk het kordon rondom Tj'"" Mm Raya opgeheven en kon het nor male verkeer hervat worden. .Waar verluidt zouden in het op nieuw afgezette gebied handgranaten 2Hn gevonden; Het Indonesische kabinet is maandag avond in bijzondere vergadering bij- *®hgeweest ter bespreking van de mis erie moordaanslag op president See- 'kafno, kwesties betreffende de werk zaamheden van de commissie van ze ven inzake het leger, en de acüe tot bevrijding van West-Irian". president Soekarno en Hatta hebben inmiddels In het presidentiële palels een ontmoeting gehad met de andere leden van de commissie voor het oplos sen van legerkwesties, die gevormd is als resultaat van ie conferentie op hoog niveau van 200 militaire en bur gerlijke leiders uit alle delen van In donesië in september. Alle leden van de commissie waren aanwezig. Het war en behalve Soekarno en Hatta, premier Djoeanda, vice-pre- mier dr. Leimena, de chefstaf van het leger generaa.-majoor Abdoel Haris Nasoetion, oud-minister van Defensie Sultan Hamengkoeboe Wono van Djok jakarta en de minister van Gezondheid, kolonel Azis Saleh. De commissie zal ir, de nabye -toe komst opnieuw bijeenkomen. De gouverneur van Brits Noord- Bornco. Sir Roland TurnbuU, heeft verklaard, dat yiermotorige bommen werpers van het type „Shackleton in het gebied langs de oostkust patrouil leren. Noord-Borneo grenst aan Indo nesisch grondgebied. De gouverneur maakte van deze pa- trouillevluchten melding in een rede waarin hit een waarschuwing richtte aan het adres van hen. „die met bege rige ogen de toenemende welvaart aan de oostkust gadeslaan'; De Australische minister van Bui tenlandse Zaken. Casey, heeft ver klaard dat donderdag de Indonesische situatie in het Australische Huis van Afgevaardigden zal. worden besproken De Australische minister van Defensie heeft inmiddels verklaard dat de Au stralische regering niet van plan is het besluit te herzien waarbij officieren van het Indonesische leger zijn uitge nodigd om voor trainingsdoelemden naar Australië te komen. Vrouw omgekomen door gasverstikkine Door gasverstikking is gisteravond de 75-jarige wed. G. U.—T. in haar wo ning Leliestraat 1 te Utrecht om het leven, gekomen. VETERAN ENLEGIOEN Het Veteranenlegioen Nederland heeft de minister van. Buitenlandse Za ken een telegram gezonden,'waarin bet zegt, ernstig gesohokt en verontrust te zijn door de tegen Nederland gerichte Indonesische maatregelen. Het Vetera nenlegioen dringt er op aan ons land, onze landgenoten en onze belangen niet als gedweeë voetveeg te laten gebrui ken en niét terug deinzen voor des noods zeer scherpe maatregelen. Het denkt daarbij aan de Indonesische re gering te verzoeken de nog steeds in Nederland in opleiding zijnde Indone sische militairen onmiddellijk terug te trekken, de KLM te verzoeken zo mo gelijk de medewerking aan de Garoeda Indonesian Airways op te zeggen en de KPM te «adviseren maatregelea te ne men, welke noodzakelijk zijn voor het voorkomen van nationalisatie door In donesië van dit Nederlandse bedrijf. Bij de opening vanmorgen van het radlo-telefoonverkeer tussen Indonesië en Nederland is gebleken dat de dienst in Indonesië gesloten was, zo deelt men ons van de zijde der centrale directie der PTT mede. Over het telegraafver- keer was by de Nederlandse PTT nog niets bekend. I/OOR de vierde maal in de af- gelopen paar maanden is gis teren een Russisch vliegtuig „onder de ogen van het Westen" verongelukt. Het ivas ditmaal een Iljoesjin van de Russische luchtvaart maatschappij Aerojlotdie in een dichte mist van de landings baan op de luchthaven van Hel sinki raakte en in een sloot te rechtkwam. Het toestel werd link beschadigdeen aantal in zittenden liep verwondingen op. N T,De toestand van vele Neder landers is afschuwelijk. Velen willen uit Indonesië weg in ver hand met de onzekere toestand. Plannen - worden gemaakt '.om vrouwen en kinderen, ténig" te sturen." Dit zei: ons de heer H. G, Ottjes, die gisteravond op de 'Amsterdamse luchthaven Schiphol arriveerde met dc P.H.-L.D.T. („Tilburg"). De „Tilburg", die zondagmorgen volgens de dienstregeling nit Djakarta was vertrokken, was de laatste KLM- rnachine, die nog met passagiers van het vliegveld Kemajoran is opgestegen alvorens de door de Indonesische auto riteiten uitgevaardigde bijzondere maat regelen het volgende KLM-toestel in Djakarta, de „Electron" onder gezag voerder Krouwel. troffen". De heer Ottjes verklaarde, dat de controle op het vliegveld uitermate streng was. "We wisten van dé aanslag op president Soekarno af. Onder het wakend oog van vijf soldaten, de stem guns in de aanslag, werden alle pa pieren van de passagiers, tot zelfs de zakagenda's toe, minutieus onderzocht. Niet minder dan anderhalf uur duurde de controle en eerst daarna mochten wij ons aan boord begeven", aldus de heer Ottjes. De heer Bergmans, die naar Borneo was geweest, vond de controle op het vliegveld Kemajoran ook - uitermate streng. De heer Fiso, die In het KLM-hotel te Djakarta had gelogeerd alvorens met de „Tilburg" te vertrekken, ver telde dat hij zaterdag om halfacht een stoet langs het hotel had horen komen en dat een halfuur later de hotelgasten waren opgeschrikt door de ontplof fingen. „Niemand van ons wist op dat ogen blik waar die ontploffingen hadden plaatsgevonden, noch wat er gebeurd was. De politie liet ons in het KLM- hotel ongemoeid. Ja. inderdaad, ik moest bü de controle op het vliegveld ook alles uitpakken en elke tas, elke koffer, elk boekje of stukje papier werd nauwkeurig onderzocht De drietraps Vanguard-raket, met de eerste Amerikaanse kunstmaan in haar kop, staat klaar" om te worden gelan ceerd van het- proefterrein van Cape Canaveral in Florida. Indien dé weers omstandigheden gunstig zijn, zal de raket binnen 48 uur de ruimte worden ingeschoten. tetms .Gisteravond kwam op "Schiphol hei laatste K.L.M.-vliegtuig aan, dot on der normale omstandigheden zondag ochtend vroeg-uit Djakarta is-ver trokken.Het was de constellation Til burg De Nederlandse passagiers, die on derweg reeds het nieuws van de Indo nesische maatregelen hebben verna men, verlaten op Schiphol-het vlieg tuig. DE „ORANJE", het vlaggeschip van de Stoomvaartmaatschappij „Nederland" is vandaag uit Tandjong Priok vertrokken, op weg naar Amsterdam. De inscheping van de honderden Nederlandse pas sagiers had een vlot verloop. Het schip vertrok drieëneenhalf uur te laat. als gevolg van de 24 uursstaking tegen de Nederlandse bedrij ven, die vanmorgen eindigde. De immigratie-ambtenaren maakten alle inreisvisa voor dc passagiers, die met verlof naar Nederland vertrokken, ongeldig. In verband daarmede zag één van de passagiers van de reis naar Nederland af, omdat hij liever in Indonesië bleef dan in Nederland werkloos te worden. Er is van geen enkel incident tijdens de inscheping melding gemaakt. Naar een woordvoerder van de Indonesische vertegenwoordiging in Den Haag maandagavond mededeel de, heeft de Indonesische regering „de bevoegdheid van de Indonesische vertegenwoordiging in Den Haag om visa te verlenen tot nader order ïh- getrok ken". Ook de reeds verstrekte visa zijn ongeldig verklaard. Dit geldt ook voor de .pre-entry permits" hoewel daarover nog een definitieve beslissing door de Indonesische auto riteiten in Djakarta zal worden ge nomen. Deze onwikkelingen. hébben-o.a. tot gevolg gehad, dat ook een aantal artsen en technici, die door de Indonesische regering waren aangetrokken,: niet niet de „W,llem Ruys" naar Djakarta heeft kunnen vertrekken. Naar dé woord voerder mededeelde, heeft de Indo nesische vertegenwoordiging in Den Haag zich garant gesteld voor de finan ciële consequenties daarvan. Zo zullen de salarissen aan deze door de Indo nesische regering gecontracteerde specialisten worden doorbetaald tótdat een nadere beslissing zal zijn genomen. „Willem Ruys" De „Willem Ruys" van de Kon, Rote' terdamsche Lloyd 1« gisteren nlt Bot terdam naar Djakarta vertrokken. Tan de 245 passagiers, hèbbéa er .63 op het laatste moment van hét' vertrok - afgë- zien. Onder 'de passagiers, dis la -Rotter dam aan boord van de „Willenv Ruys" zouden --gwi®, bevonden zich 1*1 derlandërs. Zij kregen in de loods varf de Kon. Rott Lloyd een geschrift van: de volgende inhoud: Tot ons leedwezen-moeten wij u mededelen, dat de Indonesische rege ring heeft laten weten, dat van'he den, 2 december 1957 af, Nederlan ders in Indonesië niet meer. moged Zie verder pag. 3, 4e kol.)' (Advertentie) Een Fijne-keukeiv gerecht: Geurige SPiNAZIE (uitblik) met gevulde of harde eieren en nootmuskaat. Werkgeversbond tot leden: Het Verbond van Nederlandsche Werkgevers heeft een circulaire aan zijn leden gericht, waarin het de me dewerking der leden vraagt, voor het voeren van een verantwoord prijsbe leid. Ervan uitgaande, dat een algemene toonbeweging niet zal plaatsvinden en in aanmerking nemende de over het algemeen dalende tendens op de grond- stoffenmarkten, lüRt het waarschijn lijk, dat de noodzaak tot prysverhogiag uitzondering zal zijn. De situatie in verschillende bedrijfstakken is van dien aard, dat door een toeneming van de concurrentie prijsverhogingen veel al niet mogelijk zullen zijn en er eer der tendentie tot prijsverlaging be staat, aldus de circulaire. Het bestuur van het Verbond wijst erop, dat het welslagen van de poli tiek van loonstabilisatie ook mogelijk moet worden gemaakt door een ver antwoorde prijspolitiek van het be drijfsleven. Dit betekent, dat dalingen van de grondstoffenprijzen waar enigs zins mogelijk door een daling van de eindprijs van de produkten dienen te worden gevolgd. President Eisenhower heeft gisteren in Washington een bijeenkomst van het Amerikaanse kabinet gepresideerd. Alle ministers waren aanwezig. Perschef Hagerty deelde later mee, dat de president de kabinetsvergade ring gedurende een uur en veertig mi nuten bijwoonde en deelnam aan de bespreking over de begroting, het wet gevende program in het komende jaar en over de topconferentie van de NAVO. De prijzen van meik, boter, vlees en benzine zijn gisteren in heel Frankrijk omhoog gegaan. Melk kost nu 53 fr per liter. Dit is tien procent meer dan vorig jaar. De pry's van boter steeg met zes procent en die van vlees met tien procent. Benzine kost nu 98.6 fr. per liter, d.w.z. drie procent-meer dan tevoren. VORST, mist en sneenw hebben zich van Europa meester gemaakt Italië Is er het ergst aan toe: «ren halve meter sneeuw dekt de Etna. Minstens tachtig dorpen In de hergen van mid den- en Zuid-Italië zijn ten gevolge van sneeuwstormen geïsoleerd. Frankrijk en België meldden tempe raturen om of beneden het vriespunt. Spanje, geteisterd door lange droogte, verademt by de voorspelling dat het eindelijk zal regenen. Maar voorlopig kreeg Madrid maandag alleen een dikke mist, bij een temperatuur om trent het nulpunt. Ook Lissabon meldt mist, maar de temperatuur steeg tót 10,9 gr. Celsius. In Zweden meldt men een vorst van tien graden in het zuiden tot 25 graden in het noorden. West-Duitsland heeft koud, droog weer, met sneeuw in de bergen. Oosten rijk verwacht zware sneeuwval. Helsinki hield zich niet aan de regels. Een „hittegolf" van 3 graden Celsius boven nul deed de sneeuw in de stad smelten. Denemarken daarentegen had wat regen en het kwik kwam er niet onder nul. Een:.woordvoerder van, het' Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hééft geweigerd commentaar te geven, op de Indonesische maatregelen tegen de Nederlanders. H(f herinnerde: eraan, dat de Y.S. neutraal wensen te blijven in de k westie-Nieuw-Guinea. -• De! Indonesische .zaakgelastigde; iail Dén. Haag, <le heer Maramis, zou van#; daag per - trein, naar Parys vertrekken voor «en „spoedconferentie" met de Indoüetóche' minister van Buitenlandse Zaken,' mir. Soébandrio. Deze komt óp. térugreis ult New Y.örk naar Djakarta," èi dfe-toqp van vandaag in •de'Franse-:": hoofdstad aan en zal hier oveernadf- ten. De keer Maramis zal met minister Soebandrla de verhouding tussen In? donealë en Nederland bespreken. Ter illustratievan dé reacties in tons land ÓP; dc jongste Indonesische maatregë-" leri tegen Nederland zal hij onder meer exemplaren van een groot aantal Ne# derlandse dagbladen van maandag aan de Indonesische minister overhandigen. De prijzen van rijst zijn de laatste paar dagen in de Indonesische hoofd stad met sprongen omhooggegaan. Op enkele markten in de voorsteden werd het record van tien roeplah per kg bereikt, Een week geleden was de prijs minder d&ri de helft van de hni- dige. V;'; De voorzitter van de commissie, vicè- premiër Leimena, deelde de pers mee dat de rijstvoorzienihg volgens de rege- ringscijfers voldoende is. 14 dagen gratig Naam: Straat: Woonplaats: Wen* zich ingaande heden «bonnen» op hei dagblad Trouw en ontvangt gedurende 14 dagen de krant grati». Betaling za) geschieden oe» week (61 cent)/per kwartaal (ƒ7.90). Doorhalen wat niet gewenst wordt, wordt verzocht deze bon tóe te zenden aan Administratie „Trouw», Witte de. Withstraat 30, Rotterdam. Communisten bezetten hoofdkantoor !fïHSk N - OC steeds staat het weer In West- «-Europa onder.invloed van een-gebied ▼an hoge druk, dat zijn centrum nu in Zuid-Holland .heeft, ir verband hiermede wérd in-de noordelijke provincies de wind mwak westelijk en stroomde daar langzaam minder-koude lucht binnen. Bovendien, dre ven, aangevoerd door noordoostelijke boven- winden,' uitgestrekte wolkenvelden over de noordelijke provincies. Er- Is dan- ook nauwelijks, vorst meer voorgekomen. In Noord-Brabant en Lim burg daalde daarentegen het kwik opnieuw tot 3 A 4 graden onder nul. Bij IJsland bevindt zich een depressie, die van de Azoren is gekomen en nu naar het oosten afbuigt in de richting van Noord- Koorwegen. Samenhangend hiermede be weegt het hogedrukgebied zich langzaam naar Zuld-Engeland en komt op de Noord zee een westelijke stroming tot ontwikke ling. De vorst in oris land neemt daardoor verder 'af. Vochtiger lucht dringt geleide lijk binnen, in verband waarmede de ko mende nacht plaatselijk mist kan ontstaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1