Torenklok III Actie loopt regering uit de hand Diefstal en boycot „wil van het volk Nederlanders terug uit Indonesië? nu overgenomen Vol verw hart Minder vorst Waar blij it wetgeving? Tweede Kamer had veel kritiek op minister Cals Margarinefabriek krimpt de produktie in Overweegt Indonesië stopzetting transfers? IN BANDOENG: Verboden voor Hollanders" Daders van aanslag op Soekarno bekennen Maximumsnelheid Verwen uw vrouw Concurrentie van hoelhuishoter en minder export ■K r r 55 WOENSDAG 4 DECEMBER 1957 Directeur: H. DE RüiG VIJFTIENDE UARCAIVC No. 3860 (Geldig tot morgénavóao) WESTELIJKE WIND Vannacht voornamelijk in het zuiden van het land lichte vorst. Morgen in het noorden toenemende bewolking met hier en daar wat motregen. Ongeveer dezelfde tempera turen als. vandaag. Zwakke tot matige westelijke wind.' Morgen: Zon op 8.33 Maan op: 15,32 Onder: 16.32 Onder: 6.22 q Hoofdredacteur: Dr. J. Arils »HülN$ SLUT (Van onze militaire medewerker) NDER bovenstaande schuilnaam (T heeft een alarmoefening plaatsge had voor de parate troepen van het Eerste Legerkorps. Het doel was het beoefenen van de verplaatsing van de ze troepen uit hun vredesgarnizoenen naar het concentratiegebied waar zij hun oorlogstaak moeten aanvangen. Zij hadden daarbij een hindernis te over schrijden, de IJsel, als gevoig waar van het verkeer zich moest vernauwen door een paar bottle necks. Mogen we «3e berichten geloven dan zijn er ruim 5 uur verlopen eer de eerste troepen, na de alarmering, de IJsel begonnen te passeren, terwijl de totale lengte van de autocolonnes tussen de 400 en 500 km. beiiep. Het uitgangspunt was voorts, dat er wel atoombommen te vrezen zouden zijn, doch geen lucht aanvallen. Daaruit valt te concluderen, dat men wel met beschietingen met langeafstandraketten rekening moest houden, doch niet met luchtbombarde menten, Is deze laatste veronderstelling ge maakt om de oefening niet te ingewik keld te maken (dus uit vredes- en oefenoverwegingen) of berust zij op de gedachte, dat er een Westers lucht- overwicht in die dagen zal zijn en de kans op het optreden van vijandelijke vliegtuigen gering? Het laatste zouden %ij als een ongerechtvaardigd optimis me beschouwen. DE doelstelling van de oefening zal voor Ingewijden èen verrassing zijn geweest, nl. een opmars naar een concentratiegebied ten oosten van de IJsel. Dit wil dus zeggen, dat in de NAVO besloten is, in geval van agres sie, de oude Rijn-IJselverdediglng los te laten en over te schakelen op de zg, Forward Strategy (offensieve strate gie). Uit mededelingen o.a, van de mi nister van Oorlog in de Kamer, viel tot nu toe te concluderen, dat tot deze Forward Strategy eerst zou worden overgegaan Indien daarvoor voldoende troepen beschikbaar zouden zijn, een criterium waaraan voldaan zou wor den In de periode waarin de Duitse herbewapening zich zou voltrekken. Dat was ook een logische gedachten- gang, want wanneer men weinig troe pen heeft, kan men zich beter verdedi gen achter een sterke natuurlijke hin dernis met goed aangeleunde vleugels in eti, stelling van een zo kort moge lijke lengte en voorzien van de nodige voorbereide terreinversterkingen. Aan deze eisen voldeed de RUn-Usel- stclling als'de beste lijn van verde diging tussen de Elbe en de Kanaal- kust. Het nadeel daarvan was, dat West-Dultsland en Oost-Nederland werden prijsgegeven. De Forward Strategy ;zou aan dit nadeel een einde kunnen maken. Doch bij een bepaal de strategie behoort nu eenmaal een bepaalde hoeveelheid troepen. Gaat men tot de Forward Strategy over zon der het minimaal benodigde aantal troepen dan schept men de illusie van een verdedigingsmogeiijkheid van net Westduitse gebied, terwijl er in werke lijkheid niets van terecht kan komen. En dan is men nog verder van huis. Want dan heeft men de goed voorbe reide Rijn-IJselsteliing verlaten, om zich in het opën, ter verdediging on voorbereide voorterrein te wagen met het onvermijdelijke risico dat men na enige dagen wordt teruggeslagen. Dan moet men op die zelfde Rijn-IJsellinie terugvallen, doch dan in een bescha digde, verzwakte toestand. EEN voorbarige Forward Strategy achten wij daarom gevaarlijk. De Duitse herbewapening is nog lang niet halfweg gevorderd. Tegenover deze nog beperkte winst staat het grotere •verlies aan Franse, in Afrika gebon den divisies. De NAVO beschikt mo menteel dus bij lange na niet over de divisies die de Forward Strategy recht vaardigen. Die is pas gerechtvaardigd bij een sterkte van ten minste 30 pa rate divisies, ter-vijl bet dan van grote steun zou zijn en een garantie voor het succes van die strategie, indien de Westduitse regering de in het raam van de territoriale verdediging beoog de 50 km diepe verdedigingszone langs het IJzeren Gordijn zou hebben gefor meerd. Dan staat de Forward Strate gy op een hechte basis, nu niet. Moet dus uit de oefening Torenklok III ge concludeerd worden dat de Rijn-IJsel- verdediging is losgelaten, dan vervult dat met zorg en zou het niet ondienstig zijn by de begrotingsbehandeling daarop te attenderen. j NDIEN inderdaad tot de Forward I Strategy is besloten, dan is o.i. de legering van de parate troepen ten westen van de IJsel niet meer juist. Deze was juist voor. de verdediging van die rivier. Doch wij achten het al te optimistisch te mogen aannemen dat in oorlogstijd een verplaatsing als thans heeft plaatsgehad, glad zal verlopen. Wij vrezen dat het geheel van een paar duizend motorvoertuigen vast zal lopen op vernielde overgan gen .van de IJsel. Zoals gezegd, is het irreëel aan te nemen, dat geen vijandelijke lucht aanvallen in dit stadium te vrezen zul len zijn. Bij de Forward Strategy zal daarom een hèrdislocatie van de vredesgarni- E boycot van Nederlanders op Oost-Java is omgeslagen in een algemene terreur. In Djakarta is bericht ontvangen dat uit de buizen van Nederlandse employe's van onder nemingen levensmiddelen geroofd worden en dat hel aan bedienden niet toegestaan wordt de buizen van Nederlanders binnen te gaan. De voorzitter van het Algemeen Landbouw Svndicaat. dr. J. Mever, heeft meegedeeld dat bij daarom overweegt te adviseren dat de Nederlanders de ondernemingen in Oost-Java zullen verlaten. Ook in Bandoeng is gisteren een actie ontketend tegen de Neder landers. Winkels, arbeiders, hotels, taxi's en de regeringsinstellingen hebben bevel ontvangen, elke dienstbetoon aan de Nederlandse sa menleving te weigeren. Aan de Indonesische bevoiking is verboden in Nederlandse winkels inkopen te doen. Deze boycotactie, die in Oost-Java is begonnen, treft de vrij talrijke Nederlandse samenleving te Bandoeng, de meest westers georiënteerde stad in Indonesië, zeer ernstig. Minister Maengkom van Indo nesië heeft verklaard dat de In donesische autoriteiten op het ogenblik met de Nederlandse di plomatieke .^.vertegenwoordiging onderhandelen over de repatrië ring van "alle Nederlanders die nu nog in Indonesië zijn. Volgens persberichten in Djakarta heeft de Indonesische monetaire raad de mogelijkheid besproken van ver breking der handelsbetrekkingen met Nederland, In deze berichten werd gezegd, dat nog geen beslissing is genomen over de kwestie van de transfers van Ne derlandse bedrijven in Indonesië naar Nederland, maar dat bet alleen maar „logisch" ls. dat de transferrechten ko men te vervallen, als de diplomatieke en economische betrekkingen worden verbroken. Intussen zijn, nadat gisteren het hoofdkantoor van de K.P.M. door de communistische vakbond was,7bezet", vandaag ook andep Ne- derlandse bedrijven dóór Indoinésiërs „overgenomen". Hierbij is oök de Nederlandsche Handel Maatschappij, de oudste en grootste Ne derlandse bankinstelling in Indonesië. Het aantal Nederlandse bedrijven in Djakarta, dat door het Indo nesische personeel is „overgenomen", bedraagt thans zeven. Het zijn, naast de K.P.M. en de Ned. Handelrnjj.: Lindcteves, Geo Wchry, de Escomptobank, Jacobson van den Berg en de Nationale Handels bank. De Kon. Paketvaart Maatschappij heeft het vertrek van zes van haar schepen uit Singapore naar Indonesië uitgesteld. Het Indonesische personeel van de K.P.M. hield vandaag het ge bouw van deze scheepvaartonderneming nog steeds bezet. Het heeft gevraagd het gebouw onder regeringstoezicht te plaatsen en er bij de regering op aangedrongen het gebouw in geen geval aan de Ne derlandse maatschappij terug te geven. Het Indonesische kabinet is gisteravond in speciale zitting bijeengekomen om maatregelen te nemen teneinde deze wilde acties te voorkomen. Buitenlandse waar nemers in Djakarta hebben echter reeds verklaard, dat de regering de anti-Nederlandse campagne niet meer in de hand heeft. In de straten in de omgeving van het K.P.M.-gebouw verzamelden zich vandaag groepen arbeiders, terwijl versterkte patrouilles hun wachtposten innamen. Met machinegeweren gewa pende militairen bewaakten een nabij gelegen spoorwegovergang, terwijl an dere troepen in „jungle-dress" en met gevelde bajonet de wacht betrokken by het gebouw, waar de. nationale op- bouwconferentie wordt :igebouden, dat pp ^enkelebonder den jjnpfers.i-van -Jiet; hoofdkantoor-vande- k^M.-fs-' gelei gen. - s Bif de „overname" van het bedrijf van Gheo Wehry weigerde de directie de sleutels van de boekhóudafdeling af te geven. Hoewel het leger gister avond een verbod "tot overname, van Nederlandse bedrijven zonder machti ging der regering heeft uitgevaardigd, is het nog niet duidelijk of dit verbod ook geldt voor de bedrijven, die reeds werden bezet. Zie verder pag. 5, 7e koL) x j OLGENS de thans bekende gege- vens heeft de invoering van dé maximumsnelheid een gunstige uit werking gehad. Het aantal verkeersongevallen is vrij belangrijk teruggelopen in de grote steden met ca een kwart én het verkeer zelf ls veel rustiger ge^ worden. Van de automobilisten vergt d«- maatregel de nodige zelfdiscipline, doch wie zou er zich niet over verheu gen dat op deze wijze het leven van de medèmens meer beschermd, wordt dan voorheen? Een klacht is nog dat bij het ver laten van de gemeenten moeilijk f onderscheiden is waar de 50 km-grèns* ophoudt. .Op tal van plaatsen zijn dé voorzieningen op dit puns gebrekkig. Het is gewenst daarin "verbetering "sbe brengen. (Van onze parlementaire redacteur) De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft gistermiddag bij de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer van vele kanten ernstige kritiek ontmoet. Mevr. Fortanier de Wit (WD) zei dat zij al jarenlang de indruk heeft, dat er op dit; departement zo ernstig wordt gestudeerd, dat de energie eronder lijdt. Er had tijdens de vorige parlementaire periode reeds een wets ontwerp voor het middelbaar en voorbereidend hóger ondei^jS' moeten zijn, maar deze wet blijft nog steeds uit. De heer Kieijvyëgt (Arb.) zei dat teleurgestelde verwachting het' hart krenkt en pater.' Stokman (KVP) klaagde eveneens over het ontbreken van. niéuwè wetgeving. 1 „Wanneer de. wet op het voortgezet onderwijs er voor dé volgende yérkïe-- zingen niet is, dan moet'ik de verantwoordelijkheid hiervoor geheel aan'de minister laten", zo .waarschuwde'de partijgenoot van minister Cats. Mr. Roosjen (a.-r.) merkte op, dat hö sceptisch staat tegenover aüè plan-| nen tot verbetering van het onderwijs, indien het tekort aan schoolgebouwen en leerkrachten niet "verdwijnt. '-i- v-,./'Vr Op het sprekerslijstje stonden gister middag 16 namen van pnderwljsspecia- tisten. Op Worstel van dr. Kortênhorst, de, t^yanjJeka mer, j^daar- toê „was gètó^seérd^d^rTB^""épronfis- sie van Onderwijs, .uit de kamer, werd de behandeling van hét hoofdstuk radio, televisie en pers -naar een later (Advertentie) met de enige veilige elektrische koffiemolenI de PRIMEUR zoenen moeten plaatsvinden of een verplaatsingssysteem waarbij men zich veel minder afhankelijk maakt van de toestand van d« IJselbruggen, Zo keek jong-Ambon toen het ogenblik van de uitreiking van de geschenken was aangebroken bU de viering van het Sint-Nicolaasfeest in „Lunetten", dat door „Trouw" georganiseerd werd. Voor verslag aio pag. 3. PASSAGIERSLIJST m.s. Johan van Oldenbarnevelt De passagierslijst van het m.s. Johan van Oldenbarnevelt, dat 12—13 decem ber te Amsterdam wordt verwacht, ligt op onze kantoren ter inzage. (Van een onzer verslaggevers) In de margarinefabriek van Van den Bergh en Jurgens aan de Nassaukade in Rotterdam ls bet aantal fabrieks arbeiders met tien procent ingekrom pen. In verband daarmee is bet be staande drteploegenstelsei grotendeels vervangen door een iweeploegenstelsel. De oorzaak van deze inkrimping is de concurrentie van de grote partijen koelhuisbotert die op de markt woe den gebracht, alsmede de stopzetting van de export van melanges naar Engeland. Als gevolg van deze maatregel zijn 95 mannen en vrouwen zonder werk gekomen. Zij kunnen in andere fabrie ken van het concern worden geplaatst, maar 32 arbeiders hebben dit aanbod van de directie van de hand gewezen, met als resultaat dat voor zeven van hen ontslag is aangevraagd. Met de werknemersorganisaties ls deze inkrimping inmiddels besproken, waarbij ook een ander punt ter sprake is gekomen. Bij invoering van het tweeploegenstelsel komt het aantal werkuren nameiyk hoger te liggen dan bü het drieploegenstelsel het geval was. Het overleg hieromtrent is nog niet afgesloten. tijdstip verschoven. T „Dit verzoek schijnt ih verband te 'staan mei "de 'be-i perkte spreektijd yah .de póiitfeke pS?tÖeh",;aIdus;;dr.jKórtënh'or^;-'?|^'pÊ; z« -nu >r *e «n b debat ver deze onderwerpen - nog Aópiv Kerstmis te doen plaatsvlndén; De ka merleden dié gistermiddag aan-hét. woord kwamen, spraken hoofdzakelijk-' over de nood by het vhmo en. het ulo." De aan door a.-r. woordvoerder herinnerde de behandeling van de l.o.-wet de Tweede Kamer in 1857:-Er, werd toen met een aanhaling van Ni-; colaas Beets' gesproken over. éëntge»: 'ehilnunt van „verbijsterende kracht''::: Verhiisterende kracht hebben thans de i punten, die bij de behandeling van de benroting van onderrtijs steeds-her haald worden: het tekort aan,schoolge-? bouwen' ën! '.aan leerkrachten, vooral Hij het ulo. en -jtét.Vhmé^Pe.heer JtoósW *«»n schilderde on ralce wijze de n'oödj: die er bij het,onderwijs heerst. Het ge-, hele beleid van de minister moet ge- richt zijn op. het verkrijgen van meer schoolgebouwen en meer leerkrachten,^ want bij het ulo en vhmo is de toestand;- benauwend. Binnen enkele jaren heeft het ulo'" 3000 nieuwe leerkrachten nodig y.oovii bet steeds stijgende aantal leerlingen."-; De minister heeft wel enkele maatre gelen genomen, maar er zyn t andere betere maatregelen npdjg;pTn,gën:,<:aja~ sfröfe te voorkomen. Dé,töekomst?yan het vhmo en dë kweekschólen i'stóat oo het snel en 'daarmee het neil;;v"an bet weten'chanpellik^Ondën^js jhlNë- derland. De a.-r. afgevaardigde her innerde aan het ohlahi^': vèrschénehi -zwartboek" van het vhmd dat de spm- herste voorspellingen bevat. De;;hppï> wan het Eerste-Kamerlid,' dat minister Cals eén vooirwóord ïn "dit zwartboek zou ephriiven ls Ifdel gebleken. Minis- Zie verder pag. 4, 6è kol.,) De lancering van de ..VanguarÖ"- raket met de eerste Amerikaanse kunstmaan,„die op vandaag te 16,uur: Nederlandse tyd was bepaald," i$ uit gesteld. Wanneer de „Speediiik", aokls de Amerikaanse kunstmaan wordt ge noemd. nu omhoog zal gaan, is niet be kend, maar wél is van de zijde van dë: Amerikaanse marine meegedeeld, dat' de lancering in Ieder geval vandaag niet v6ór 18 uur Nederlandse tijd zal plaatsvinden. 14 dagen gratis Naam: Straat: Woonplaat»; Wen»t zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Trouw ea ontvangl gedurende 14 dagen de krant grati». Betaling zal geschieden Der week (61 cent) per kwartaal 7.90). Doorhalen wat niet gewenst wordt U wórdt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Witlutraot 30. Rotterdam. .1 Botterdam. Witte do Wiutatraat 30 Telet 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No 424519 KlaeMendienst abonnementen 18.3019.30 a. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 'j-Gravenhage Huygenspleln 1 Telef. 183467 (3 L) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendlenst 18.3019.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 eent per week. 2.65 per maand, 7J0 per kwartaal Losse nummers 15 cent. Versehlint dagelllk» OP OOST-JAVA TERREUR TEGEN NEDERLANDERS O «r ->• „-* ,v Nadat leden van de Indonesische com munistische vakbond Sobs! bet hoofd kantoor van de K. P. M. in Djakarta hadden bezet, -werden Nederlandse em ployés Uit het re bouw verdreven. Som migen konden met een autobus vertrek ken. maar anderen werden gedwonjfen naar bats te lopen. NOG steeds staat bet weer in ons land onder invloed van een boge-druk- gebied. Het centrum biervan verplaatste zich echter langzaam naar het zuiden, onder invloed van een acUeve depressie, die over Noord-Scandlnavife naar bet oosten trekt. Jn.bet grootste deelvan ons land ging daardoor een zwakke tot matige westelijke wind waaien. In bet zuiden van bet land was er in de afgelopen nacht nog wei nig wind, waardoor daar de meeste vórst voorkwam. In Brabant vroor het op som mige plaatsen 5 graden. Het ziet er naar uit, dat de westelijke wind nog wat zal toenemen, zodat de temperaturen 's nachts minder laag zul len worden. Een uit de richting van Schotland nader bijkomend front kan morgen in het noor. den van het land aanleiding geven tot toeneming van de bewolking. De plaatselijke militaire comman dant van Djakarta. luitenant-kolonel Dachjar, heeft vanmorgen meegedeeld, dat In verband met de aanslag op pre sident Soekarno thans twintig perso nen zijn gearresteerd, onder wie ook degenen, die de handgranaten hebben geworpen. Allen hebben een bekente nis afgelegd. H|j was nog niet bereid hun namen te noemen, noch te zeggen tot welke groepering z|j behoren. Een aantal andere verdachten wordt nog opgespoord. Batoe Lcmplt. Geoogst gedurende okt. JI 592.24 (v m 1.054.761 qt. koffie, jan./okl. 6.847,26 (V 2.704.15) qt. da «nlga «laktrlich» koffiemolen van Nederlands fabrikaat vooi dese prijs absoluut veilig, plastic romp. motor ge heel geïsoleerd verhoogde schenkrand voorkomt mor sen en beveiligt tegen de sneldroolend* propeller.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1