Eén gewonde bij kortsluiting in transformatorhuis Schotsjestrappen, een zeer spannende bezigheid Tekort van f7 miljoen KERK EN SCHOOI NEDERLANDSE" KOFFIE UIT BRAZILIË In Couwenhovenstraat te Schiedam Haagse begroting Autohandelaar mag 5 jaar niet rijden Opbrengst loten in eigen zak gestoken? Dodelijk ongeluk in Rotterdam Haagse college van B. en Wantwoordt Landbouwschap SCHIEDAM Leescij fers Openbare BibliotJieek MAASSLUIS Realisering Dijkpolderplan Teg ;ên verkeersbord gereden Arbeidscijfers in november Burgerlij ke stand van Rotterdam m Gelden voor bij zonder onderwij s Inwonercij fers VLAARDINGEN Dodelijk^ongeval in Vlaardingen Dienstj ubileum Rozenburg Landbouwj ongeren bij een Inenting te Vlaardingen Vernieuwing kademuur Barak voor Gemeentebedrij ven Maasland Bouwrijp maken Sluispolder West Wel tekort opname capaciteit BESLUIT OPLEIDING KLEUTERLEIDSTERS Hoek van Holland Collecte voor dieren bescherming Veertig jaar jubileum IJsclub Hoekse Boys begint opnieuw Autobestuurder week uit voor haas..... Vervolg beursoverzic-bt Ms. Zaanlandbracht eerste 250 balen Marine-Kerstdienst 2 TKOUW Met fietsen verward Gevallen Burgerlijke stand Tan Schiedam Advertentie VERLOVINGSRINGEN Niet Diet maar lannie Promotie Landbouw* hogeschool Door bestelauto aangereden Toekomstplannen Visseryberichten SCHIEDAM. In liet transforma-torhuis aan de Couwenhovenstraat, vlak achter de. „Grensflat" te Schiedam heeft rich vanmorgen kortsluiting voorgedaan, waarvan de monteur P. Volkers nit Schiedam het slachtoffer werd. De man kreeg ernstige brandwonden aan het ge laat. Vanmorgen omstreeks kwart voor elf waren twee monteurs van de G.T.B. te Schiedam, toezie met schoonmaak werk zaamheden intoet transformatorhuis aan de pouwenhowenstraat. Bij het schoon maken van onderdelen van het laag spanningsnet ontstond plotseling kort sluiting, die een grote steekvlam tot ge volg had. Dé montèur P. Volkers, die juist aan dat onderdeel van de installatie bezig was, kreeg de steekvlam in het gezicht, terwijl zijn overall vlam vatte. De man holde naar buiten gevolgd dooT zijn col lega W. v. Tilborg, die onmiddellijk aan SCHIEDAM. In de Gemeentelijke Openbare Leeszaal en bibliotheek te Schiedam werden 'in de maand novem ber in totaal 27.817 boeken uitgeleend tegen 22.475 in dezelfde periode van het vorig Jaar. Van deze boeken waren 11.775 romans, 6818 studiewerken, 9224 kinderboeken. De Centrale bibliotheek nam van de uitleningen zoals gewoonlijk het leeuwedeel voor haar rekening t.w. 9898 boeken, waarvan 5932 romans en 3966 studiewerken. De jeugdafdeling van deze bibliotheek gaf in totaal 4240 boeken in bruikleen, waarvan 2641 kinderboeken en," 1599 jeugdstudietooeken. In Ketfael werden 2023 boeken uitgeleend tegen 2049' in het vorig jaar-t.w. 792 romans, 286 studie werken en 945 jeugdboeken. De uitgifte van het filiaal aan hei dr. Wlbautplein steeg van 3017 in het vórig jaar tot 4880 nu. Romans werden hier 1637 stuks uitge leend, studiewerken 1194 en jeugdboe km' 1849. - Het aantal houders van' leeskaarten bedroeg 5414 tegen 4728 in het vorig jaar en hei boekenbezit steeg vain 52.743 in het vorig jaar tot 57.176 nu. de brandende overall begon te rukken. Ook de concierge van cfe Grensflat, waarachter het transformatorhuis staat, schoot te hulp. Het vuur was snel ge doofd. De heer Volkers bleek ernstige brand wonden in het gelaat te hebben gekre gen, maar gelukkig waren zijn ogen gespaard getolerven door het feit, dat hij een bril droeg. De concierge van de Grensflat. de heer C. A. Visser, belde on middellijk. de politie, maar doordat waarschijnlijk verondersteld werd, dat de kortsluiting had plaats gehad in het grote transformatorhuis aan de Gusto- weg, waren het de Rotterdamse brand weer en politie, die uitrukten. De brand weer behoefde echter niet meer op te treden. Het slachtoffer werd naar een Schie dams ziekenhuis overgebracht. De elek triciteitsvoorziening in de omgeving van het transfonmatorhuis heeft geen hinder Advertentie 295 SCHIEOAMSEWEG 129 SCHIEDAM. Twee wielrijders, die op de Rotterdamsedijk ter hoogte van het benzinestation reden raakten maan dagmorgen met de pedalen verward. Een van hen, de sloper B. v. d. S. liep daarbij een lichte hersenschudding op. SCHIEDAM. De 15-jarige M. v. d. B. uit Vlaardingen die op de fiets op weg was naar school, ontsnapte aan een ernstig ongeval, toen hij aan de Gerrjt Verboenstraat, bü het inhalen van twee dames op de fiets viel en op de rijweg terecht kwam. De jongen viel tegen het rechter spat- bord van een vrachtwagen met opleg van het gebeuren ondervonden, daar het ger en kreeg diepe vleeswonden aan het relais niet is doorgeslagen. rechterbeen. MAASSLUIS Ter realisering van het uitbreidingsplan Dijkpolder zjjn on langs enkele percelen grond aange kocht in deze polder, onderscheidenlijk sectie B. nr. 37 en sectie B. nrs. 39 en 128. De N. V. Verenigde Touwfa- brieken heeft zich tot het gemeente bestuur gewend met het verzoek aan haar te verkopen, dat deel van boven vermelde percelen, hetwelk in het gel dende uitbreidingsplan Dijkpolder be stemd is tot industrieterrein. De raad wordt voorgesteld tot verkoop over te gaan, evenals tot het aangaan van een ruil van enige perceelsgedeelten aan het einde van de Prinsekade met de heer J. Nicolai. 'SCHIEDAM Bij het pompstation aan de Rotterdamsedijk te Schiedam réed een voltewagen, die een vracht auto wilde passeren, tegen een ver keersbord en vandaar terug tegen de -vrachtwagen. De toestuurder1 van de volkswagen- de heer J. O. Z. uit 'Botterdam kreeg geen letsel. De auto werd zwaar beschadigd. - SCHIEDAM Op 30 oktober 1957 stonden bij het gewestelijk arbeidsbu reau Rotterdam, nevenbureau Schiedam, ingeschreven 117 mannen; en 49 vrou wen wan wie ér respectievelijk 92 en '31geheel'werkeloos - waren. Het aantal inschrijvingen gedurende;die maand no vember 1957 bedroeg. 222 mannen en -80 vrouwen. Geplaatst werden 125, man nen; en 32 vrouwen.. Afgevoerd werden 77 manhen en-16 vrouwen, zodat op 28 november 1947 nog ingeschreven stonden 137'mannen 'en 81 vrouwen van wie er respectievelijk 111 en 45 gdhéel werkeloos waren. Gedurende de verslagmaand werden ontvangen '121 nieuwe aanvagen wan werkgevers voor mannen en 59 voor vrouwen, terwijl op 28november nog 1390 aanvragen voor mannen en 126 voor vrouwen als onvoldaan stónden ingeschreven. 'Geboren: WllhelmSna L, d v T van Dflk en C Beumer; Martina A J,d v N Bos en •M Droog: Adrians C. d v J.van, der Kraan en N M van- Pelt; John H, z v H Bot en J A Verburgh; Hendrlcus S, z v H A Kerk- •laah'en J M-reelder*: Rosa M T. d v J 1' Bijkenbroek en C J ZonneveldJan K, z v I J van 't Hof en N- Ouwcns: Izaak C J, x v 1 Ver berk en S J P de Kort. -. Overleden: L Wiegel, S3 Jr. DE MOOISTE COLLECTE STADHUISPLEIN 24-26 NIEUWE BINNENWEG 227 MAASSLUIS Het bestuur der Ver eniging voor Christelijk Onderwijs ver zoekt de gemeente gelden beschikbaar te stellen op grond van artikel 50 der Kleuteronderwijswet voor de aanschaf fing van meubilair en ontwikkelingsma teriaal ten behoeve van de school aan de Damstraat en buitenklasso in de Groen van Prinstererschool. Voorge steld wordt gunstig op dit verzoek te beslissen. Voorts stellen burgemeester en wet houders voor de vergoeding per leer ling voor de afdeling voortgezet la- geronderwijs te verhogen met 25.— per leerling. Naar aanleiding van een ingekomen adres is een onderzoek ingesteld, waar uit gebleken is, dat herziening van het vastgestelde bedrag inderdaad wense lijk is. Dit betekent, dat ten aanzien van de kosten van het onderwijs voor het jaar 1957 met een hogere uitgaaf van 101 x 25.of 2.525.rekening dient te worden gehouden. SCHIEDAM Schotsjes trappen doet de jeugd ook nu nog graag. Nog nauwelijks heeft het enige nachten matig gevroren of de jongeren, gaan. reeds, op de nog' dunne ijskorst van gracht en vijvers. Het avontuur trekt altijd. Spanning is er by dit schotsen trappen niet - alleenin de ijskorst maar ook bij/de jongens, die een tocht .er' over teagen. Tencyl het- nog dunne ijs gevaarlijk kraakt, juichen de anderendieaan de kantmet spanning de verrichtingen van hun vrienden vol gen. Onze fotograaf maakte het plaatje in de Stadhouder/daan. (l recin SCHIEDAM In de recènsie, die on ze muziekmedewerker gaf van het con cert- van toet Chr.: Mannenkoor in de Ark te - Kethel op 28 november 1.L werd abusievelijk vermeld, dat de so praan Diet van der Spek aan deze avond haar medewerking verleende. In werkelijkheid was het echter haar. zuster Jannie, die haar plaats had in genomen wegens ziekte van de zange res. zoals wij nu vernemen. SCHIEDAM Het inwonertal van Schiedam is in de maand november gestegen met 70 personen. Het totaal is daarmee gekomen op 77.944 inwo ners. t.w. 38.804 mannen en 39.140 vrouwen. Het geboorte overschot bedroeg 70 en het vestigingsoverschot was nihil. In totaal hadden 128 geboorten plaats en stierven 58 personen. Het aantal huwelijken dat in de verslagmaand werd voltrokken bedroeg in Schiedam 60. Het aantal eóhtscheidingen 6. Van de gehuwden kregen 8 paren een eigen huis, 19 trokken bij ouders in. 12 vonden onderdak door onder huur, van elf paren moetsen. man en vrouw elk afzonderlijk een onderdak vinden. Buiten de gemeente vestigden zich 10 echtparen. VLAARDINGEN, -Nabij de.Vtsbank viel gistermorgen de 4t~jarige mevrouw A. Vollerlug-Van Zeil van de Holyweg te Vlaardingen, die zittende op haar brom fiets een geparkeerde bestelauto pas seerde, juist op het moment dat een zwaar beladen vrachtauto haar, inhaal de. -Het achterwiel van deze wagen ver brijzelde het - hoofd vari het slachtoffer, dat onmiddellijk dood was. Zij waa ge huwd en moeder van drie kinderen. Het resultaat van het onderzoek wees uit, dat de chauffeur van de met haring tonnen beladen vrachtwagen, de 35-ja- rige M.' S. uit Scheveningen in dienst van de aldaar gevestigde rederij Vro lijk, geen schuld treft. Deze chauffeur heeft zélfs nog geprobeerd door snel uit te halen het onheil af te "wenden. Het lijkt waarschijnlijk, dat het slacht offer in een ogenblik van onoplettend heid de macht over het stuur van haar bromfiets, waaraan zij een boodschap pentas had hangen, heeft verloren. J Aanglfte Botterdam 3 december •Bevallen: J J Llnders-v d Wielen d; J J Schouten-Daleman z; A v Esch-de Jong z; .WC Heinrich-Sulker z; A Brull-Berendsen d; C v d Aasem-Roovers z: A A'Boshuizen-La- gewaard -d: M H .M Uzendoom-Petera d; J A Borgman-Hanslér, z: B Stuilzand-v Duijven- voorde z: A F Maat-Delbecque z; G Beid- mah-Smalbrugge z; 3 v d'Heerik-Mullèr z: M'.'W Stolx-DIJkema d: :W M Mak-Vlasblom z; A-Av. Aaperen-Mi chela z; A Berg-Schot z: S v'Vllet-KooiJman z; E Stuurman-Joosse d; M M H Vlaar-Uland d: H V Wllgen-Bra- bers d; M J W v d Windt-Choufour d: E Stobbe-Hoppen d: J M D Troost-v d Waar- senburg z; M Duvekct-Traas d; A Peetoom- Hoorbeek d; A H de Haan-Bijkerke z; A Snaathorst-v d Feest z: C v 'd RIJk-Harre- wijn d: S R Korstanje-Ashworth Ar 3 Bos- v d Mei z: W Wols-Bestebreur d J J Biacn- ahi-Boedert d; A J M Lupgens-Keulemans z. Overleden: M van der.Wijk, man van P den Draak 81 J: D P van JJperen. man van M A van de Geijn 55 J; M E C Feijen, vr geh gew met D P Sijpesteijn 82 J; J van Loo,-vr van J H/Denekamp 75 j; J Komelis- se m geh gew met'G E J den Hertog 78 J: L. 'Both, man van L de Jong SO J: S Vos, vr van B 3 van der Weijden 87 J; M. A Cor, neltssen, vr geh gew ro GW J Beerden 75 -• j— d p -Immer, man geh gew m W Molen kamp 83 j: J C Evers, vr geh gew-m-J B van Geldingen 71 i; A C G Damen, man van C van Dijk 73 J; 3 Zoutman, vr geh gew met H E Ohlsen 83 j; E B de Próuw. man van E'Jansaens 63 j; J Kleingeld, vr ong 64 j; A Donker, man van .C G M Hoenaon 68 J; G Wulffraat, man van A Koomwlnder 80 J; C W Siermans. man geh gew met C Wilt- schut 76 j; H Assems, man van M Boxmcn 72 J: G J Bernards, vr van C de Vos 60 j; •Z-i'3 Groenendijk, man van M A Tournier 78 J; C Sandbergen, man van H van Oort 75 j; :.:r' G'J van der Molen, z van Gvd Molen T l-; A van der Ven. zn van A van der Ven 4 mt'.H van der Wal, m geh gew met U :E Heersma 87 j; E M Boom. vr van 3 s'SH Batfcmeijer 80 Jr: A C Poel. xn van W Poel 5 j; A de Roo, man van L H ^Dijksman 72 J: 3 3 Marcus, man van C M r.-fXemps 72 JO 't Hart. vr geh gew m W ïjiv d Steen 73 j; K HoUander, man van B J^ïDoesburg 79 ,J. - Vlaardingen. - Het was maandag pre cies veertig Jaar geléden, dat de heer J. J. Kooijman In dienst trad van de N.V. Fabriek .van Chemische Produkten. In de loop vau deze periode is hij van assistent-boekhouder tot lid van de di rectie opgeklommen en groeide het be drijf v»u tweehonderd man personeel tot xevenhonderd. De heer Kooijman. viel gisteren in het bedrijf een zeer hartelijke huldiging ten deel. Hij werd o.a. toegesproken door de heer-ir.. Verkerk, die hem ook de ere penning van de maatschappij voor Nij verheid en Handel uitreikte. Zowel van de zijde van de directie als van het per soneel en de personeelsvereniging ont ving de jubilaris waardevolle cadeaus. In de middaguren recipieerde de heer Kooijman voor zijn vele relaties in de sociëteitszaal van .de Harmonie. Gister avond bood de jubilaris aan genodigden een feestavond in zaal Harmonie aan. ROZENBURG.. De jongeren organisa tie Holl. Mij van Landbonw afd. Ro zenburg gaf in „De Schans" weer haar jaarlijkse feestavond.- De avond werd geopend door de voorzitter de heer N. Barendregt, die in het bijzonder wel kom heetteburgemeester en mevrouw Asschoff, de heer en mevrouw de Snaalj- er uit Brielle en verschalende afgevaar digden va'ri zusterverenigingen. Hij gaf daarna een uiteenzetting van het doel dat' de plattelandsjóngeren na streven, nL de zelfwerkzaamheid en ver heffing van de cultuur en het morele leven. Hierna werd opgevoerd het komedie spel „De Centrumgarage". Dit stuk, dat werd geregiseerd door de heer J. Keur, werd geheel door eigen krachten opge voerd. Behalve de rol van de heer Andorp, die zeer zwak werd gespeeld, werd de rest goed vertolkt Een uitzondering wil len wij maken voor mej. R. Varekamp in de rol van Tineke, die zij op sumblie- me wijze weergaf. Al met al een zeer geslaagde avond. VLAARDINGEN. Inenting tegen pokken, difterie, kinkhoest en tetanus. Op vrijdag 6 december om 2.30 uur n.m. zal er ten hiiize van de Vlaardihgse art sen 'gelegenheid worden gegeven voor kosteloze inenting tegen pokken voor kinderen, die" de leeftijd van twee jaar nog niet hebben bereikt en tegen difte rie, kinkhoest en tetanus voor kinderen tot en met vijf jaar.' Zij die van deze gelegenheid gebruik wensen te maken, kunnen zich zonder voorafgaande aan melding op bovengenoemd tijdstip bij hun huisarts vervoegen met overleg ging van een inetitingskaart. Deze in- entingskaarten zijn voor zover nog niet verstrekt gratis verkrijgbaar bij de ge meentesecretarie, afdeling bevolking, Paterstraat te Vlaardingen. De ouders, die hun kinderen ongeveer twee jaar geleden Heten inenten tegen difterie, kinkhoest en tetanus of tegen difterie en tetanus, worden eraan her innerd, dat deze kinderen nu voor een herinenting (met één injectie) in aan merking komen, waardoor de immuniteit weer met ongeveer twee jaar wordt ver lengd. Voorzover de kinderen de leeftijd van zes jaar nog niet hebben bereikt, kan deze herinenting worden gegeven. MAASSLUIS. Een gedeelte van de kademuur langs de Noordvliet verkeert in slechte staat. Als voorlopige maatre gel is over een lengte van circa 20 m op een afstand van ongeveer 1,5 m uit de kademuur een hek geplaatst om de muur te ontlasten. Deze voorzienmg moest worden getroffen gelet op de si tuatie ter plaatse. Het plaatsen van een afzetting veroorzaakt veel ongeriei. om dat de weg al niet te breed is. Burge meester en wethouders zijn van me ning, dat de kademuur zo spoedig mo gelijk dient te worden hersteld en vra gen de raad het nodige krediet toeschik baar te stellen. MAASSLUIS. De kantoor- en be drijfsruimten van de gemeentebedrijven voldoen reeds lang niet meer aan de eisen, .die men. daaraan cnag en moet stellen. Vooral de kantoorruimten zijn ten enenmale onvoldoende. In novem- ver 1956 is toesloten tot de bouw van een nieuw kantoorgebouw met bedrijfs ruimten. In verband met de geboden in- vesteringsbéperking en de ongunstige kaspositie van de gemeente is deze bouw voorlopig onmogelijk geworden. De huisvesting is echter dermate onvol doende, dat met het treffen van voor zieningen niet gewacht kan worden tot de tijd, dat het plan kan worden ver- gen door het plaatsen van een dubbel- wandige houten barak achter het be staande kantoorgebouw. De kosten van plaatsing en inrichting zullen naar ra ming ƒ21.009 vergen. Gevraagd wordt het krediet te-verlenen. 'MAASSLUIS. Een krediet van ƒ350.200 is, zolang voor de financiering van deze uitgave geen gelden op lan ge termijn kunnen worden aangetrok ken, niet goedgekeurd door Ged. Staten, to de plaats hiervan voteerde de raad een- krediet van 32.550 voor het bouw rijp maken van het terrein, bestemd voor dé bouw van 24 woningen en 6 ga rages als onderdeel van het bouwplan van 72 woinngen en 18 garages. Het verdient naar de mening van bur gemeester en wethouders aanbeveling thans ook gelden beschikbaar te stellen voor het bouwrijp maken van het ter rein voor de 48 woningen en 12 gara ges, alhoewel op'dit moment nog geen gegevens bekend zijn omtrent de bouw mogelijkheden van dit plan. Hiermede zal een bedrag van 89.165 gemoeid zijn.. (Van één- onzer verslaggevers) De Haagse ontwerp-begroting voor 1958, welke vandaag gepu bliceerd is, heeft op de gewone dienst een ongedekt tekort van 7 miljoen. Dit tekort zal slechts kunnen worden weggewerkt, in dien het Rijk een verdergaande subjectieve verhoging van de al gemene uitkering uit het Gemeen tefonds verstrekt. Het ligt voorshands niet in de bedoeling* van het Haagse college van B. en W. de gemeenteraad voor te stellen het eigen inkom- stenpeil verder op te voeren. Dc inkomstenheffingen zyn reeds op een redelijk peil gebracht, aldus B. en W. Alleen voor het open baar slachthuis zullen de tarieven verhoogd moeten worden, maar verder wordt in de algemene toe lichting van B. en W. op deze ont werp-begroting niet gesproken over belasting- of tariefsverho gingen. Voor 1957 werd een sluitende begro ting geraamd. De gewone dienst van dit jaar was toen in evenwicht met een totaal aan inkomsten en uitgaven van 275.386.353,—. Voor 1958 zijn de uit gaven geraamd op 326.400.000,—. De opgestelde ontwerp-begroting voor Den Haag toonde eerst een tekort van 41.5 miljoen. Na herziening van alle uitgaven en alle inkomsten werd dit tekort teruggebracht tot 26.6 miljoen. Dit bedrag kan verder worden terug gebracht tot 7 miljoen, want B. en W. stellen de genpeenteraad voor te beschik ken over reserve saldi van voorgaande dienstjaren, n.l. 41,5 miljoen, en over de helft van de reserve ondememings- belasting ad 2,7 miljoen, en bü het Rijk een subjectieve verhoging van algemene uitkering uit het Gemeentefonds aan te vragen, welke verhoging dan 12,5 mil joen oplevert. Voor het jaar 1957 werd eveneens een dergelijke subjectieve verhoging ge vraagd, maar over de aanvrage is nog niet beslist Zou het rijk zowel voor 1957 als 1958 de subjectieve verhoging afwij zen, dan zal de Haagse begrotingsposi tie wel uitermate ongunstig zijn. Want dan zal voor beide jaren de post inkom sten met meer dan 12 miljoen verlaagd moeten worden. De ontwerp-begroting toont overigens het beeld van de bestedingsbeperking. Allerlei noodzakelijke werken moeten worden uitgesteld. Op de knpitaalsdienst zijn praktisch geen bedragen uitgetrok ken. De Amsterdamse rechtbank heeft de 44-jarige autohandelaar J. R. uit Am sterdam veroordeeld tot een maand on voorwaardelijke gevan„ .isstraf en ont zegging uit de rijbevoegdheid voor de tijd van vijf jaar wegens het besturen vau een auto onder invloed van sterke drank. Verdachte had op de avond van de 24ste september slingerend en hoogst roekeloos over de rijksweg no. 1 gere den. Tegenliggers waren genoodzaakt in de berm te rijden om botsingen te voor komen. Na heel veel moeite was de po litic erin geslaagd de auto tot stilstand te brengen. Een bloedproef op de auto handelaar toonde een percentage van 2,30 pro mille aan. Verdachte zelf had voor de rechtbank verteld, dat hij in de afgelopen tien jaar reeds zeven- i achtmaal wegens open bare dronkenschap was veroordeeld en dat zijn rijbewijs reeds driemaal was in getrokken. Hij ondergaat thans een anti alcoholkuur. Dc 40-jarijre machlnedr[jver P. K. is voor de officier van justitie te Rotter dam geleid, daar hij er van wordt ver dacht de opbrengst van de loten van twee liefdadigheidsinstellingen te heb ben verduisterd. Dit het onderzoek Is gebleken, dat de verdachte bij een le denwervingsactie voor een andere In stelling voor liefdadigheid ook geld ver duisterd moet hebben. De machincdrijvcr had bij „Zonne straal" in Hilversum 2100 loten van een kwartje en bij de Koninklijke Vereniging tot bestrijding van de tuberculose in Den Haag 1100 loten van ƒ0.50 ten ver koop ontvangen. Hij ging met de loten in café's in en buiten de stad lopen leu ren en de opbrengst besteedde hij ten eigen bate. Hij droeg geen cent meer af. In september is hij met deze praktij ken begonnen. Ook deed hij mee aan een ledenwerfactie van het Rode Kruis, dat hij voor een bedrag van 90 bena deeld zou hebben. Dinsdagavond is de 39-jarige movrouw de weduwe B. J. Jansen-Jagtcnberg van de Joost Banckertsplaats te Rotterdam op de Rijksweg 13 mét haar personen auto verongelukt. Zij raakte door de gladheid van het wegdek de macht over bet stuur kwijt, waarna de auto naar de linkerkant van de weg schoot en ver volgens tegen een vrachtauto botste. De vrouw, werd uit de auto geslingerd. Met een schedelbasisfractuur is zij naar het Bergwegziekenhuis in Rotterdam ver voerd. waar zij bij aankomst overleden bleek te zijn. De personenauto, die met.de voorzijde onder de laadbak van de vrachtauto was geschoven, moest met een takelwa gen worden weggesleept. Het college van B. en W. van Den Haag heeft zich opnieuw tot Gedeputeer de Staten van Zuid-Holland gewend met betrekking tot het stichten van de nieu we stad. Aanleiding voor dit nieuwe schrijven was het adres, dat het Land bouwschap onlangs richtte tot Gedepu teerde Staten. Van dit adres ontving de gemeenteraad van Den Haag een af schrift. Het Landbouwschap sprak o.m. als zijn overtuiging uit, dat het stichten van een nieuwe stad niet nodig was, omdat de opnemingscapaciteit in het gebied tus sen Lelden en Delft voldoende zou zijn voor de eerste tientallen jaren. Verder drorvg het landbouwschap aan op ver plaatsing van overheidsdiensten naar elders in het land. Het gemeentebestuur weerlegt In xljn schrijven aan 'Gedeputeerde Staten het standpunt van het Landbouwschap op zeer uitvoerige wijze. Het komt tot de cohclnste, dat er wel een tekort aan op nemingscapaciteit is, en dat het niet ge wenst is de Haagse bevolkingsgroei in verpreid liggende kernen op te vangen. NEDERLANDSE HERVORMDE KERr Bedankt voor Waarder: K. van dei Pol te Veenendaal. GEREFORMEERDE kerken Tweetal te Stadskanaal-Stadskanaal (Pekelderweg): A. O. Poppe te Naar. den en W. Siuursma te Grootegast, GEREF. GEMEENTE Tweetal te Barneveld: P. van der 3ia te Rhenen en C. Molenaar te Leiden, BAPTISTENGEMEENTEN Beroepen te Zandbulten: H. Th pu. vier te Vriescheloo, In Staatsblad nr. 480 Is gepubliceerd het K B. houdende uitvoering van dt artikelen 83, 85, 87, 89, 90. 91, 102 ea 103 der kleuteronderwijswet (besluit opleiding kleuterleidsters). Hierin- li alles samengevat wat „het onderwijs" ..de leraren" en „de leerlingen" be treft. In de onderhavige regelingen it enerzijds aansluiting gezocht by bet- geen ten aanzien van de onderwijzer», opleiding reeds in het kweekschool- besluit en In de algemene maatregelen van bestuur ter uitvoering van art. 45 der kweekschoolwct is vastgelegd. An derzijds is ten volle rekening gehou den met het eigen karakter van het kleuteronderwys. WAGENINGEN. Aan de Landbouw- hogeschool is bevorderd tot doctor in de landbouwkunde met lof ir. J. Sneep, ge boren te Goudswaard, na verdediging van een proefschrift met stellingen, ge titeld: „De stand van de veredeling bij spinazie". Ais promotor trad op pro- fessor dr. ir. J. C. Dorst, hoogleraar in dc teelt en de veredeling van landbouw, gewassen. GEMEENTE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM AMSTERDAM. Geslaagd voor het doe» toraa! examen economie de heer A J Mid. delboek CWormerveer). voor bet doctoraal examen Frans de heer H P Salomon (Am sterdam), met lof voor het doctoraal exa men psychologie de heer A Tellegcn en bevorderd tot doctor tn de rechtsgeleerd- held op proefschrift getiteld: „De borgt- meester In België en Nederland", de heer A. A. Bosschart, geb. te Amsterdam. BENOEMINGEN CKR. ONDERWIJS TOT LERARES: Te Rotterdam (Kweeksdi. v. Kleuterend.): mevr. P. C. Pulk-Joihmann, Vlaardingen. TOT HOOFD: Te Loplk: L. de Vos, Oud te Munnekeburen (c.hs.)H. Betjerland, Bos. Valke: C. Hoeck, Heer! Bos. Valkenburg (ZB.), te zaandam (c-na.): "Hugo TOT ONDERWIJZER (ES): owaard. Te Amster dam-W (toerv. Geuzenveld): Ph. C. de Graaft, Amsterdam: te Bergen op Zoom (ulo): mevr. J. L. E. C. Phltlpec-Butjt, Krul. nlngen: te Breukelen tc.na. ulo): M. Smits, Utrecht: te Huls ter Helde: mej. T. Floor, Nieuw Vennep: te Hulzum (ulo): J. Brou wer, St. Nfcolaasga; te Daaghalerveen (c.na.): mevr, A. Smidt-Bel, Veenhulren (tijd): te Meppel (Gr. Prtnst. ach.): mevr. "Martens. Meppe), en J. Groenendijk. Rotterdam: ta MiddelhamUr 'herv. opl, ach.): B. Boender, De Steeg (Ojd): te'Oldekerk: mej. M. Boom- ker. Groningen; te O.- en W. Souburg (Mar- nlxsch.lmej. M. L. Baljé, Vltssingen: te Raamsdonkveer (herv. ulo): GJB. v.d. Vlies, Raamsdonkrveer; te Veendam (ulo): H. Mole- ma. IJasebnuIden: te Vied derveen (here.): mevr. A. Doornbos-EJjkJema, Nw. WeerdIn ge (tijd); te Voorburg (Gr. v. Prinat. ach.): J. Roes, Den Haag; le Woerden (F. Kils- beekseh. ulo)W. A. Katten berg. utrecht: te 3 Zwijndrecht (Jullanaacti.): P. Wilschut. HJ. Amoncht en P- Alkeme, Dordrecht. VLAARDINGEN.— Veelvuldig wordt door middel vau de collectebus een be roep op de offervaardigheid gedaan. De bittere noodzakelijkheid om verschillen de zeer nuttige Instellingen aan fondsen te helpen, teneinde de uitvoering van de ons sympathieke doelstellingen te knnnen continueren doet ons met een bepaalde regelmaat op zaterdagen naar de portémonnale grijpen om het pen ninkje in de bus te doen glijden In bijna alle gevallen wordt hier bij geofferd voor leniging van de nood van medemensen. In afwijking van deze regelmaat ech ter zal op 'zaterdag, 7 december van u een bijdrage worden gevraagd voor be strijding van de kosten van de bescher ming van dieren. Dat helaas hiervoor veel geld nodig is blijkt wel uit het feit, dat het college van burgemeester, en wethouders andermaal be.eid werd ge vonden, ondanks het overladen collec- teschema, toestemming voor het houden van deze collecte te verlenen. Inderdaad de dieren in het algemeen kunnen voor haar leed, evenmin als de mensen in armoe en leed voor zichzelf zorgen. Laat het dan zo zijn, dat wij mensen deze tooh ook wel dankbare taak kun nen overnemen. Mede nodig hiervoor is dat op zaterdag a.s. de collectebussen door de vele inworpen voor de collec- tanten en collectrices zwaar te dragen PaBeCo's" kwam het einde van deze <11 «a W M V - - J MAASLAND. Maandagavond hield de IJzclubverenlging Maailand» Ijsver maak haar 40ste jaarvergadering in bet Trefpunt, dat feestelijk was versierd Velen waren uitgenodigd en enkele oud- leden welke de vereniging hadden opge richt alsmede - afgevaardigden van zus terverenigingen en plaatselijke vereni gingen waren - mede aanwezig. De voorzitter, de heer A. P. Chardon, heette in zijn openingswoord allen har telijk welkom en wees er op dat zij al len op de bres gestaan hettoen, als het de belangen van de vereniging betrof. Dank bracht spr. speciaal aan de heer Stroobeek van het gewest Zuid Holland i.vAii. de toezegging dat weer in Maas land de 100 km tocht verreden mag wor den. De secretaris, de heer B. Stolk, las de notulen en het jaarverslag, dat kort maar krachtig was, aangezien er in de afgelopen winter geen ijs geweest is en er dus niet gereden werd. Uit het verslag van de penningmees ter, de heer A. Zonneveld, bleek dat de financiële toestand der vereniging iets gunstiger was dan het vorige jaar, wel heeft men 6 aandelen geplaatst van 100, waarvoor nieuw materiaal ls aan geschaft, maar nu kan men dan ook wat dit betreft beslagen op het ijs komen. Het batig saldo bedroeg dan ook 380.12. Uit dit verslag bleek dat de vereni ging 225 leden telt. De rondvraag leverde zeer weinig op en nadat de voorzitter nog had medege deeld dat de kade bij de heer Ouweleen bij vorst doorgestoken mag worden, zo dat men bij wedstrijden niet meer over deze kade moet lopen maar men rond kan rijden, kwam de pauze waarin kof fie geserveerd werd. Nog zij vermeld, dat de aftredende bestuursleden de heren A. P. Ghardon, Jb. Stans en Jto. van Trigt bij acclamatie werden herkozen. Na de pauze kwam het feestelijke ge deelte. De secretaris gaf een kort over zicht van 40 jaren ijsvermaak wat ge volgd werd door een feestdronk op het 40-jarig bestaan der vereniging. Zeer ve len hebben hartelijke woorden en de bes te wensen voor de toekomst de vereni ging doen toekomen.'Met een gezellig «riton7iin met Het van ..Dp worden. jubileumvergadering. KOEK VAN HOLLAND Zaterdag begint Hoekse Boys aan de tweede helft van de competitie en krijgt SVGEB uit Den Haag te gast, van wie vorige maal gewonnen is. HOEK VAN HOLLAND. In de vroege morgen van maandag probeer de de bestuurder J. P. R. uit de Hoek met een personenauto op de 's-Graven- zandseweg een haas te ontwijken die plotseling de weg overstak. Door plotse ling te remmen gle'ed de wagen van de weg af tegen een lantaarnpaal. De auto liep aanzienlijke beschadigingen op. Bij het oversteken van de St. Jobsweg te Rotterdam ls gisteravond de 61-jarige kantoorbediende J. C. Spek uit de Wil lem Buijtewechstraat aangereden door een bestelauto. Met een ernstige hoofd wond werd hij naar het Coolsingelzie- kerthuis vervoerd. ROTTERDAMSE TERMWNMARKT RUWE LIJNOLIE IN TRANSITO. ROTTERDAM, 4 dec. Medcged. door de N.V. Commissiehandel vh. Julius van Roo sendaal. Slotnoterlng in gids. per 100 kg: Jan. 101.60, maart 10225. mei -102.50, juli 102.S5. Gisteren 25 contr. Vandaag voorl. 5 contraeten. Indonesische aandelen waren verdeeld. Nationale* Handelsbank was 1% punt la ger op 75, Ned. Handelmij. liep een vijftal punten achteruit tot 130%. Daarentegen werd voor aandelen Internatte 58 tever geefs geboden, dat is 5 punten meer dan gisteren. Lindeteves steeg 2 punten tot 82. Geowehry was slechts een kleinigheid, nl. punt lager op 30. In de lokale markt zijn enkele gevoe lige dalingen' voorgekomen. Kon. Ned. Tapijt liep 7 punten achteruit tot 188. Electro Zuur was ruim 7 punten lager op 175%. De laatprjjs van Hoeks-Machi nefabriek werd verlaagd van 320 tot 315. Leidsche Wol werd tevergeefs aangebo den a 132 (135). Heineken verloor 3 pun ten op 259. Daarentegen was' Albert Heyn, welk fonds gisteren tevergeefs werd gelaten op 183, vandaag 185. Kon. Ned. Zout steeg 2% punt tot 333. Vandaag van de inschrijving plaats van f 7 miljoen 6 pro- cfent obligaties PGEM. Dit was de twee de emissie van deze mij. De belangstel ling was opnieuw zeer groot. De note ring van de overige 6 procent obligaties was merendeels een fractie lager. (Van een onzer verslaggevers) Te Amsterdam is een eerste parit] koffie nit Brazilië, door Nederlandse boeren verbonwd, aangekomen met hei m.s. „Zaanland" van de Koninklijke Hollandse Lloyd. Dit feit is feesteliik gevierd tijdens een gistermorgen aan boord vsn het schip gehouden ont vangst, waarbij o.m. de consul-generaal van Brazilië in ons land, de heer M«zi- ko Fassa Fregoso, tegenwoordig was. In 1948 richtten Nederlandse emi granten op de Fazenda Ribeira nabij Campinas (Sfio Paulo) In Brazilië een bedryf, genaamd de Cooperative Agro Pecuaria „Holambra" en deze onder leiding van de energieke president, de heer C. J. Hoogenboom, tot bloei ko mende onderneming was de afzender van de eerste 250 balen prima koffie, welke door de „Zaanland" naar Ne derland werden gebracht. Het ls koffie, door Nederlandse emi granten verbouwd en verhandeld. De vertegenwoordiger van de Cooperative, de heer G. DulJsens, vertelde ons dat de emigranten zijn begonnen met een onderneming van 5000 ha, waarvan reeds 3000 ha in cultuur zijn gebracht. Daarop zijn 130 gemengde bedrijven gevestigd van gemiddeld 25 ha. Als werkkrachten zijn daar 750 Nederlanders en 300 Brazilianen op werkzaam. Er wordt geteeld muis, man dioca, rijst, katoen en sojpbonen( de hoofdteelten). Vr-^rts tarwe en gerst als nateelt en fruit («.C appelen, ci troenen, ananas en mangas), koffie. Men vindt er ook: rundveefokkerij en -houderij, varkenshouderij en -meste- rij en klppenhoudery. „Wij hebben grote toekomstplannen, waarbij plaatsen openkomen voor nog vele ondernemende Nederlanders, die naar Brazilië willen emigreren", aldus de heer DulJsens. „Er ligt nog 1800 ha te ontginnen grond, waarop In de loop van 1958 ongeveer 60 nieuwe emigran tengezinnen een bedrijf kunnen gaan opbouwen. Als er voldoende belang stelling uit Nederland bestaat zal daar na onmiddellijk begonnen worden met één of twee nieuwe kolonies. Hiervoor werden de contacten reeds gelegd en is goede grond op aantrekkelijke voor waarden aanwezig. Bovendien verwachten wij, dat m Brazilië bedryfsfinanciering mogelijk zal worden 10.000 gulden per be dryf, Indien er geschikte en goede boe ren 'zijn met voldoende eigen middelen voor de opzet van een bedrijf". Spreker memoreerde nog hoe het Nederlanders waren die, ongeveer 2b0 i jaar geléden vla andere landen de kof- fieplant naar Brazilië overbrachten. Dit aspect van de eerste zending eml- grantenkoffie ls nog te aardiger wan neer men weet, dat Brazilië thans meer dan de helft vsn de wereldkoffleproi duktle voor rijn rekening neemt. De marinekerstdienst in Rotterdam gaat zo langzamerhand een traditie wor den, die men niet gaarne zou willen mis sen. Dit jaar wordt de kerkdienst ge houden op dinsdag 17 december 1957 ora 2 uur n.m. in de Schotse kerk, Schie- damse vest. Voorgangers zijn de vloot- predikanten ds. J. C. de Bruine en ds. A. J. Oostenrijk. Medewerking wordt verleend door een koperkwartet van de Mannierskapel 's-GRAVENHAGE 3 dec. Logger verse 1 haring van de westkust: Sch 73 met ƒ38.410., •spanvlssers O D 10 en O D 19 roet 14110. .0 D 2 en O D 4 met 620, ODIenOD» met ƒ1050, O D 7 en O D 17 roet j«85. O D 3 en O D 8 met 620, .O D 6 en S L 16 met ƒ1610, O D 22 en S L 41 met ƒ1845. Sch 62 en H D 95 met 880.Sch68enSch Set» 82 en H D 95 met 890, Sch 68 en Sch 71 met 1890, Sch 38 en Sch 44 met U55, B R 40 en B B 51 met ƒ960. B R 48 en B R 57 met 240. BR35enBR50met 750, B R 28 en B R 55 met 530, B R 13 en B R 52 met f 475. A R M 7 en V X 10 met 200, A R M 15 en A R M 130, Notering per 40 kg: Schar 21.80—22.50, sprot 8.80—11.20. bliek 2.50—3.00, verse harinS (Weetkust 25.0025.50, per 50 kg: toters 11.0011.40, aangevoerd 3500 kantjes gerW" ten haring, notering steurharlng 33.80—40.40. per kantje. Verwachte aanvoer voor -woensdagmorgen plus minus 25 kust- en spanvlssers. 's-GRAVENHAGE, 4 dec. Vangstberlcht van hedenmorgen: Sch 124 weinig vangst: 3 met 20, 21 met 25. 121 met 43 (pelsteri); 24 met 103 uit 40 nerien, 120 met 25, 333.«net 45, 6 weinig vangst, 19 weinig vangst, met 3 is thuisst.. 55 gisteren 50, 87 met 0, 130 met 7, 210 gisteren 30. 297 met 50. W weinig vangst, 32 met 18, 49 met 2, 132 met 4. 233 met 60. 79 met 35, 141 met 0, 23 met 2, 53 met 10, 305 met o, 159 weinig vangst, 229 met 0, 105 met 10, 339 met 4. Binnen te Scheveningen: 199 met 12 last pelsters). Sch 200 met 10 last (pelstös). 35 met 35 last en 7'iQ kisten verse haring., Vlaardingers: 70 25. 78 weinig, 79 102, iweinig, 172 geen vangst, 203 18, 208 37, 77 geen vangst, 114 40. 142 3, 190 30, 197 35. 18* 51. 61 50, 83 85, 166 weinig, 14 4, 56 48, 89 115, 112 100, 121 100. 's-GRAVENHAGE. 4 dec. Besomming loggers verse haring:' Sch 25 met 9850. Besommingen spanvlssers: BH 15 en BB 50 met f B90, BR 40 en BR 51 met f 1170. BR 28 en BR 55 met f '780, BR 13 en BR t met f 750, BR 46 en BR 93 met f 380, BR 38 en XJM 213 met f 550, UK 78 en UK 0) met 82. VU 7 en VLI 28 met f 820, VU S en VLI 27 met 1 1130, VU 12 en BH 9 met f 270, Sch 68 en Sch 71 met f 1170, Sch 33 en Sch 44 met f 1340, WR 28 en WR 3» met f 290, OD 7 en OD 17 met f 1060, OP/} en OD 20 met f 663, OD 2 en OD i' met f 1690, OD 10 en OD 19 met i 1395, OD f en OD 8 met 580, OD 22 en SL met f 1100, OD 6 en SL IC met f 650. Voorts wss aan de markt een kustvlssef met f 190 aan verse vis. Prijzen per 40 kg: schar t 21.40—14, spwt 5JBW—llRO, bliek f 3.80—5J0. Pftjren per 50 kg: verse haring f 13.49- 21.80, toters f 11—1320. Aangevoerd 370 kantjes gezouten haring- Notering steurharlng t 33—35 per kantje..: Verwachte aanvoer voor donderdagmorgen:;', plus minus 25 spanvlssers en kustvuw*»",...

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 2