Brutaal stukje BEVEL VAN MINISTER Nederlanders welkom in Australië Ned. consulaten moeten Gaillard krijgt vertrouwen e nu w; Britse treinramp eist 61 levens Gouverneur Bank van Indonesië RAMP BEDREIGT ONS LA sessu» Jïwsr^ as?S Nederland licht de V.S. in 1. 2. 3. I Te royaal Amerika lanceerde geen kunstmaan LAATSTE NIEUWS Gift van prinses Willielmina SOEBANDRIO IN PARIJS: KOUDER WEER Tenzij Nederland initiatief neemt OORZAAK: .DICHTE MIST Spoorbrug gevaar voor redders „Economie wordt chaos" Tien miljoen schade door droogte in Suriname een O 0ÏVDERDAG 5 DECEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3861 rn Minister Casey Medeleven Rotterdam: Witts d« Wlthstraat 30 Telef. 115700 t* 1 S?8^8 y12 - P»»tgiro No 424519 W Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 n. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 'f-Gravenhage: Huygenspleia 1 Telef 183467 fa 11 gortbus 1091 - Postgiro No 424887 Klacbtendlenst 18.3019.30 u. Telef. 36256» 7J0 per kwartaal- J pirecteur: H. DE RUIG (Geldig tot morgenavond) IETS KOUDER. Overwegend droog weer met vooral aanvankelijk op vele plaatsen mist en weinig wind. Later zwakke tot matige wind uit zuloelijke richtingen. Over het algemeen iets lagere temperaturen. Morgen: Zon op: 8.34 Maan op: 16.18 onder: 16.33 onder: 7.26 („j ANNEER wij de ontwikkeling der V¥ dingen in Indonesië gadeslaan, &n komt er bij sommigen onzer dé neiging op om te zeggen: Zie je nu „rel? Wat hebben we indertijd ge- tegd? Deze chaos hebben we voor- ipeld. Het heeft niet zo heel veel zin dat te zeggen. In de eerste plaats nemen gedane zaken geen keer. En vervol gen» vindt iedereen dergelijke opmer gingen vervelend en dan werken ze maar averechts. De vraag blijft over een vraag waarop nimmer een antwoord zal ko oea of bij een ander beleid een betere uitkomst zou kunnen zijn ver kregen. Het antwoord komt niet, om dat alleen de historie dat antwoord zou hebben kunnen geven. En de waag i» aa° de historie niet gesteld Ook dat is echter niet van beteke nis. Er bad een ander beleid moeten vrorden gevoerd, omdat er naar een andere en betere uitkomst gestreefd bad moeten worden. En wel om de reden die de „Daily Telegraph" nu noemt; „De onbe kwaamheid van de schreeuwende na tionalisten, die nog helemaal niet ge reed waren voor de onafhankelijkheid, die de Nederlanders overhaast werd afgedwongen." Naar dat andere beleid is niet ge streefd. Opzettelijk niet gestreefd door de Nederlandse socialisten, die anti- kolonlaal waren en in de Indonesi- Khe revolutie geloofden. En zij zijn daarin' gehinderd, maar toch gevolgd door de KVP. MAAR in dit licht la een artikel ln „Het Vrije Volk" van jl. dins dag toch wel de moeite van een be- ichouwlng waard. In dat artikel wordt gesteld dat Nieuw-Guinea alleen bij de soeverei niteitsoverdracht is uitgezonderd „om dat de rechtse partijen in Nederland deze „prijs" bedongen voor bun mede werking aan het daartoe strekkende wetsontwerp". Die prijs was niet te hoog, zegt HW, .omdat men niet moet denken aan de gevolgen, indien de Tweede Kamer niet tot soevereiniteltsover dracht had besloten. Maar wie daar uit een „historisch recht" wil putten, riet de geschiedenis toch wel in een bijzónder kort en slecht perspectief". „Twee omstandigheden hebben daar na overeenstemming met Indonesië onmogelijk gemaakt: aanvankelijk vooraldezelfde rechtse partijen in Nederland, daarna vooral het feit dat de chaos in Indonesië de overhand ging krijgen." „Nu wij, Nederland, echter onhis torisch, maar zeer reëel met Nieuw- Guinea „zitten" heeft het geen zin dit armlastige halve eiland aan de chaos van Indonesië prijs te geven. Waarmee niet gezegd is dat et geen situatie in Indonesië denkbaai is waar in de Papoea's in volle vrijheid wel voor enigerlei verband met Indonesfë zouden kunnen kiezen. Maar er zijn ook andere toekomstbeelden denk baar." Het blad pleit dan voor bet stellen van een termijn voor de toepassing van het zelfbeschikkinprecht: ,'fe' genover de Papoea's kunnen wij niet beter doen, dan zo snel mogelijk weg trekken." „Indonesië heeft het in eigen hand ervoor te zorgen dat de Papoea's bin nen een generatie voor een samen gaan met Indonesië willen kiezen." DE strekking van dit verhaal is dui- delijk. De socialisten hebben nog altijd ge lijk gehad. De rechtse parüjen dragen de schuld dat wij met Nieuw-Guinea zitten. Zij hebben overeenstemming met Indonesië na de soevereiniteits overdracht verhinderd en daarna deed de chaos in Indonesië bet Het is o.i. een brutaal stukje werk om als men met de brokstukken van de.socialistische politiek zit de schuld op de rechtse partijen te werpen Wat de anUrevolutionairen betreft is het helemaal onwaar. Want voor hen wasfNieuw-Guinea geen prijs voor in stemming met de soevereiniteitsover dracht. Zij zijn daar van het begin tot het eind der historie tegen geweest en hebben daar dan ook tegen gestemd. En het is ook onjuist om de misluk king van de overeenstemming later aan de rechtse partijen te wijten. Van het begin af was de Indonesi sche revolutie gedoemd tot mislukken, gedoemd tot de chaos. De socialisten maken ook heden nog de fout van het begin, nl. dat zij de chaos als een ding apart zien, dal er later bij gekomen Is. In werkelijk heid was en is de chaos het onontkoom baar gevolg van de door de socialis ten bevorderde en gesteunde revolutie. Voor zover er schuld in Nederland ligt, dragen zij daarvoor de hoofdverant woordelijkheid. Het was het P.v.d.A.-kamerlid de heer Goedhart om een illustratie te geven die nu het felste van allen op Indonesië afgeeft, die destijds vriendschapsbezoeken aan Soekarno bracht en hem de werken van Marx ten geschenke kwam brengen. En met die Marx hebben we nu in de chaos te maken. O 0> Hoolrtieilacieur: Dr J. A H J b INS SLOT De Australische minister van Buiten landse Zaken, Casey, heeft Jn het par lement verklaard, dat indien nodig Australië het onvangen van zoveel mogelijk Nederlandse onderdanen, als nesië te vluchten, „In sympathieke Casey deed een beroep op de Indo nesische regering om de tegen de Ne derlandse belangen in Indonesië ge nomen maatregelen nog eens in be schouwing te nemen. Deze maatrege len maken een zeer ongelukkige indruk ln de andere landen, aldus minister Casey. De minister verklaarde, dat elke be dreiging van de vrede door het geschil over westelijk Nieuw-Guinea alleen maar veroorzaakt kan worden door het opteden van Indonesië, „en ik kan ïn de realiteit daarvan maar nauwelijks geloven". De Nederlandse ambassadeur in Washington, dr. J. H. van Roijen, heeft gisteren, een- onderhoud van een half uur gehad met de onder-minister van Buitenlandse Zaken, Christian Her ter. De ambassadeur deelde later mede, dat bij Herter de laatste berichten over de situatie in Indonesië had doorge geven. Zijn bezoek was van zuiver informatieve aard, zei hij. DE Indonesische minister van Justitie, Maengkom. heeft vandaag gezegd, dat alle (ongeveer 50.000) Neder landers in Indonesië moeten worden gerepatrieerd of uitgewezen. Voorts heeft hij de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiger in Djakarta verzocht alle Nederlandse con sulaten in Indonesië te sluiten. Maengkom zei, dat de uitwijzing van de Nederlanders zal geschie den in drie fasen: Hg heeft vandaag gelast, dat alle werkloze Nederlanders In donesië moeten verlaten. Deze order treedt vandaag in wer king. Zij is ook van toepassing op Nederlanders die door Indo nesiërs kunnen worden vervangen. In de tweede fase moeten de Nederlandse middenstanders in Indonesië het land verlaten. In de derde fase zullen „andere groepen van de Nederlandse gemeenschap" in Indonesië worden uitgewezen. Maengkom noemde het besluit tót uitzetting van de werkloze Ne derlanders in overeenstemming met de stryd voor de „bevrijding van West-Irian". In de nota, waarin de Nederlandse diplomatieke vertegenwoor diger werd verzocht de Nederlandse consulaten te sluiten, wordt gezegd: „Gezien de huidige politieke ontwikkelingen in Indonesië, ziet de Indonesische regering niet langer het nut in van het blijven voortbestaan van de Nederlandse consulaten in dit land". Het hoofdkantoor van de Indonesische immigratiedienst maakte bekend, dat het eerst de Nederlanders^ die financiële stenn ontvangen van de Nederlandse regering, zullen worden gerepatrieerd. Hun aantal wordt volgens Nederlandse kringen geschat op' 9.000. Tot de Nederlanders,. dfe .Indonesië. onmiddellijk, móeten veflhteli. zbn ook hehoren heVpersoneel van de KLMrvoor- zover-het niet contractueel verbonden is aan de GIA. cle Indonesische luchtvaartmaat schappij, die eigendom is van de Indonesische regering. Zie verder pag. 3, 6e kol.) PNIEUW is er enige deining ont- Nederlandse Organisatie voor Interna tionale Bijstand. Deze organisatie wil onderontwik kelde gebieden, met name Griekenland en de Soedan, hulp bieden en ia daar voor een grootscheepse inzamelings actie begonnen. Het blijkt nu dat er tot dusver drie ton is ingezameld en dat daarvan 230.000 is uitgegeven voor acties en voorlichting. Van bestuurszijde acht men dit laat ste bedrag verantwoord. Als de actie voorbij is zal de opbrengst in de mil joenen topen en zullen de kosten slechts een Klein deel daarvan blijken uit te maken. Ook al zou deze verwachting ln ver vulling gaan, dan rijst nog de vraag of de zaak in eerste opzet toch niet wét al te royaal is opgezet. Een be drag van bijna 2ton ais aanloopkos ten ts nogal wat Ook al verwacht men een miljoenenopbrengst, dan dient toch met de ingezamelde gelden zo zuinig mogelijk omgesprongen te worden. Het zou goed zijn, wanneer elke on zekerheid hieromtrent door de NOVIB weggenomen zou worden. Technische moeilijkheden, koude en sterke windvlagen hebben de Ameri kaanse pogingen tot het lanceren van een eerste, kleine aardsatelliet volledig verijdeld. «Na uren van spanning werd van morgen vroeg 4.40 Ned. tijd meege deeld. dat de pogingen voorlopig zijn uitgesteld. Oorspronkelijk zou de draagraket gisteren'óm. 13.00 Ned. tijd gelanceerd •worden. Het -enc nitstel volrdé-cchlèr óp h"èt~'aödére,''Töt3"atten slotte "werd besloten op een nog niet vastgesteld tijdstip de poging te herbalen. EN wat weet „Het Vrije Volk" n< verder te vertellen? Dat we maar gauw weg moeten u' ,.5; v.| Premier Félix Gaillard heeft van daar opnieuw een vertrouwensvotum van de Nationale Vergadering ontvan gen en wel bij de tweede lezing van zijn wet inzake financiële volmachten, maar het gevaar bestaat, dat de socia listische ministers later op de dag het kabinet ten val zullen brengen door iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii gaan en de Papoea's zo spoedig moge lijk aan hun lot overlaten. Misschien wordt het dan nog wel: eind goed, al goed en komt Nieuw-Guinea toch nog wel bij Indonesië. Het is een aardlf") politiek ter on dersteuning van het kabinet-Drees. Het is de arrogante politiek der Bourbons na Napoleons val wij kun nen het niet helpen dat dit conser vatieve reactionairen waren de po litiek van het „niets geleerd en niets vergeten". De socialisten verloochenen de door hen gesteunde revolutie niet. Zelfs niet als de chaos dier revolutie zijn hoog tepunt bereikt.' Landgenoten in Indonesië Oe stichting „Hulp aan Landgenoten in Indonesië" te 's-Gravenhaae deelt - :ede van H.K.H. prinses Wilhelmina een belangrijke gift te hebben ontvan gen ter ondersteuning van de werk zaamheden der stichting. „De druk van de openbare me ning in ons land tegen Nederland neemt snel toe en wij dienen de gevoelens van de bevolking in aanmerking te nemen. Tenzjj de Nederlandse regering het initia tief neemt tot een spoedige oplos sing van de kwestie Nieuw- Guinea, zullen wy de diplomatie ke betrekkingen moeten verbre ken". Dit verklaarde de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, dr. Soebandrio, tijdens een perscon ferentie te Parijs, waar hij is aan gekomen uit New Vork, op doorreis naar Djakarta. De Indonesische minister van Bui tenlahdse Zaken verklaarde, dat Ne derland Indonesië „altijd als minder waardig heeft beschouwd". Hij zei dat zijn land „onder druk van het volk" wellicht Nederlandse eigendommen zou nationaliseren. „Wij hébben een aantal maatregelen ontworpen voor het geval er geen oplossing van het geschil Nieuw-Guinea komt", zei Soe bandrio. Gisteren zei minister Soeban drio nog, dat Indonesië vriend schap en geen vijandschap met Nederland wil. „Er is echter een groot vraagstuk: onze verhoudingen met Nederland zün diplomatiek abnor maal. hoewel ze op ander terrein nor maal ziin doorgegaan. Wij menen, dat wij dit niet kunnen voortzetten, omdat wij door deze verhoudingen met Ne derland in een mentale isolatie raken t.a.y. de betrekkingen met de westerse wereld als geheel. Door de aard van onze verhoudingen met Nederland ziin de andere buitenlandse relaties van Indonesië geremd. Ook op de binnen landse verhoudingen hebben zij in vloed". „WU moeten uit deze Impasse ko- men. Het beste kan dit gebeuren door de betrekkingen te normalise ren. Indien dit niet mogelijk is, zal Indonesië met een schone lei moeten beginnen". Minister Soebandrio lichtte de twee de mogelijkheid nader toe met te ver klaren, dat de Nederlands-Indonesische verhoudingen zouden kunnen worde» gereduceerd tot de waarde als betrek kingen tussen Indonesië en IJsland. „Dat behoeft echter geen vijandschap te betekenen", voegde hij hieraan toe. BIJ een vreselijke treinramp in de Londcnse voorstad Lc wisham zijn volgens de laatste gegevens 61 personen gedood en 163 gewond. De ramp vond gis teravond plaats by het StvJohn's- .station^'in -auidoost-LondeïL .Tg-, dens een zeer dichte mist 'botste hier een stoomtrein op een die sel-elektrische trein, die gestopt was omdat de machinist niet ver der durfde in dé mist. Enkele wagons van de stoomtrein die evenals de diesel overvol met pas sagiers zat, schoven door de schok van de botsing boven op elkaar en ontzet ten de onderbouw van een spoorbrug, die- ter plaatse t de spoorbaan boven- iangs kruist. De* neervallende stukken beton en staal maakten zeer vele slachtoffers in de ondergelegen rijtui gen. Een derde trein die op het viaduct stond, ontspoorde, maar daarbij vielen geen slachtoffers. Onder de gewonden zün zeker hon derd ernstige gevallen. Naar schatting bevonden zich ruim 2.000 passagiers in beide treinen. De meesten van hen wa ren arbeiders die naar huis gingen en hulsvrouwen, die kerstinkopen hadden gedaan. Vannacht moesten de reddingsploe gen wegens de dichte mist hun werk zaamheden staken. De mist maakte hei werken te gevaarlijk, omdat men ntet kon zien of de spoorbrug, die boven de chaos van verwrongen staal hing, hei zou uithouden. Vanmorgen zou men 55 O JAFROEDDIN Prawirancgara, de gouverneur van de Bank van Indonesië, heeft vandaag gewaarschuwd dat Indonesië door een ramp wordt bedreigd wanneer men toelaat dat de „flagrante schen dingen van de Grondwet" blijven voortduren. Prawiranege.ra, lid van de Masjocmi, verklaarde dat de Soerabaja tien'tabak-pakhuizen zijn platgebrand, en dat de Nederlandse gemeenschap op Oost-Java „in de sfeer van een concentratiekamp" leeft. trachten de brug mét zware balken te >-; 7 stutten. Brandweer- en politieauto'skropen door de' mist naar de plaats' van het ongeluk, nadat de ramp bekend was gewórden! Omwonenden én passagiers -* die ongedeerd waren gebleven hielpen bij het reddingswerk én scheurdenNaaV$0 lakens en tafelkleden noodverbanden. Aanvankelijk had men grote* moeite 'ij; om alle doden en gewonden óndér.f||^| te brengen, daar de ziekenhuizen Mn->- jN Is#. huizen gebracht. Gesloten Ten gevolge van de ramp zijn enkelé Londense .stations tijdelijk gesloten» Naar schatting een half miljoen mensenU konden hierdoor niet per trein" naar hun werk in Londen gaan. .Het weg- verkeer werd nog steeds, zéér belem merd door de dichte mist. Deze treinrampis op twee na de ergste die in Groot-Brittannië heeft plaatsgevonden. In met 1915 kwamen in Schotland twee troepentreirien met elkaar in botsing. Daarbij kwamen 227. personen om het leven. Vier jaar geleden, op 8 oktober 1953, werden bij een treinramp ln de Lon dense voorstad Harrow 112 personen'- gedood. '"N ~N:GPL Koningin Elizabeth en prins Philip hebben de Britse minister van Ver voer Harold Watkinsón een telegram gezonden waarin zy zeggen diep gé- schokt te zijn door de ramp en de mi nister verzoeken hun koninklyke ge voelens van medeleven over te bren gen aan de nabestaandèn van de dóden en aan de gewonden. Het Surinaamse blad „Het Nieuws heeft oerekend, dat de droogte in Su- f a--:-re een schade van rond tien mil- •oen gulden (Sur. ert.) veroorzaakt aeeft Door die droogte, die nu ein- ieiijK piaats schijn» te maken vooi de regen. gingen koffie- en - bananenaan- plaptmgen verloren. Bü alle landbouw gewassen, in het bijzonder bij rijst en Mtrus. zijn misoogsten te verwachten. Dok dt bosbranden hebben grote Schade aangericht, aldus „Bet Nieuws". De bezetting van Nederlandse be drijven door leden van de Indonesi sche vakbonden zag de gouverneur van de Bank van Indonesië als de voorloopster van een complete chaos In de greldomloop en een complete stag nering van de in- en uitvoer, die ge paard zal gaan met prijzen, die als vuurpijlen oplopen. Prawiranegara, die zijn verklaringen afiegde tijdens de slotzitting van de Nationale Wederopbouwconferentie te Djakarta, ontkende de belangen van de Nederlanders te verdedigen. „Ik wens er slechts aan te herinneren da> al onze daden geleid moeten worden binnen de grenzen die de Grondwet ons steit", verklaarde hy. 14 dagen gratia Noam: Straat: Woonplaats: Wenst zich ingaande heden te abonneren op hel dagblad Trouw en ontvangl gedurende 14 dagen de kranl gratia. Betaling zal geschieden per week (61 cent)/per kwartaal 7.90). Doorhalen toat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Xtquw", Witte de Wittmraat 30, Rotterdam, J m Alle Nederlanders moeten uit nen ftf» frn .„t,ë - nl# #H4n. «vei»vt„ s en. uo nat n«k kabinet deze kwestie in beschouwing heeft genomen, doch dat hU ernstig hoopte, dat het niet nodig zal zijn, Alaska Juneau Gold mug. Netto-winst 9 maanden per 30 sept. J.I.: 330.338. (netto verlies S 53.000) of t 0.22 per. aand. .1 .7 Ui. Central H.B. Netto-wmsi 10:maan den per 31 okt. '57. t 12.131.303 <20-307493) of 3,90 8.53) per aand. BEN Londènse politieman tussen de wrakstukken van de twee treinen die gisteravond in de Condense voorstad Cewisham'verongelukten. De plaats van de ramp, die vannacht door schijnwer pers werd verlicht, biedt een chaotische «anbUk. Men vreest tussen de wrak stukken nog meer slachtoffers te zuilen aantreffen. (Ass. Press-Telefoto). DB secretaris-generaal van de Ver. Naties. Dag Hammarskjoeld, heeft in Jeruzalem bespreklnjen gevoerd met premier David Ben Goerion van IsraëL Op deze foto zien wU de Zweed (links) in gesprek met de Israëlische staatsman. Geheel recht» de Israëlische chef-staf, generaal Mosje Dayan. IN het hogedrukgebied dat zich nog steeds boven West-Europa bevindt, .juomt op uitgebreide schaal mist voor. Reeds gisteren bevonden Engeland, België, Noord- Frankrijk en Zuidwest-Dultsland zich de gehele dag ln ecu dichte mist. in de atge- lopen nacht is ook ln ons land mist ontstaan. TerwUl In Frankrijk en Engeland in de mist over het algemeen vorst voorkomt ln Frankrijk plaatselijk zelfs 6 graden zijn de temperaturen In on» land boven nul, omdat vochtige lucht van zee Is binnenge stroomd. Een oud front dat van de Noordzee kwam veroorzaakte bovendien plaatselijk motregen. Voor de komende 36 uur wordt verwacht dat het hogedrukgebied zich naar Midden- Europa zal verplaatsen, onder Invloed van een oceaanfront dat voorafgegahn door luchtdrukdalingen de Britse eilanden nadert. Tgn gevolge van deze ontwikkeling zal de wind la ons land uit zuidelijke richting gaan waaien en de koudere lucht uit Frank rijk aanvoeten. Daardoor kunnen de temperaturen met name ln het zuiden van bet land tot om bet vriespunt dalen. Vooral aanvankelijk kan daarbj] nog mist voorkomen. Norfolk Southern Rwy. Netto-winst lü maanden per 31 okt '37- 524.970 (516.597) Noranda. Mines Nettowinst 9 maanden per 30 sept jl. 5 9.635 000 (14.890.000). of 2,15 «332i per aandeel Union Paclflr keert een gebruikelpR kwart, ttiv uit van f 030, alsmede een extra div. van 0.10. •••ss3«»*3«

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1