7M - k~«j8s«a Gemeente- program SCHERPE VERKLARING VAN Onder bedreiging met gevangenisstraf TRANSFERS „BEVROREN" Militairen in 'n ontspoorde na 'botsing op overweg Zachter Eisenhower gaat naar Parijs Deslndes SEg£L\2& zlf^Sl H' Twee Nederlanders gearresteerd KPM-personeel in goede welstand Cadeaustelsel GELUKKIG Schepen van KPM worden bewaakt Vandaag wellicht kunstmaan van Ver. Staten Te slopen boerderij doelwit van inbrekers Sowjet-officieren overgelopen r VRIJDAG 6 DECEMBER 1957 VïJFTïEIVDE JAARGANG No. 3862 V-s m. ik heb "VwtZOuk,'dekens! Vijf miljard Gematigder Zegslieden van V.S.: Directie vastgehouden door aibeid|r'sfi, 14 dagem gratia Directeur: H. D& RUIG (Geldig tot morgenavond) LATER ZACHTER Teel bewolking met aanvankelijk nog hier en daar mist en tijdelijk wat regen of motregen. Later voorna melijk In het noordwesten van het land enkele opkla ringen. Zwakke tot matige wind, later ruimend naar West. Aanvankelijk nog koud, later stijging van de tem peratuur. Morgen Zon op: 8.35 Maan op: 17.39 Hoofdredacteur: Ur J A rt J a hri INS SLOl1 DE klachten over ondermijning van de gemeentelijke autonomie hou den aan. Op zichzelf is dat een gun stig verschijnsel. Er blijkt uit, dat al- lerwege ingezien wordt, dat een zelf standig gemeentewezen van grote be tekenis is geweest en nog is voor ons volksleven. Niettemin zijn er in de tegenwoor dige tijd ook voorstanders van de ge meentelijke autonomie, die de vraag stellen of de gemeentelijke zelfstandig heid in haar oude vorm nog wel reden van bestaan heeft. Ook op de vergadering van het Ver band van Verenigingen van A.-R. Ge meente- en Provinciebestuurders, wel ke enkele weken geleden werd gehou den, heeft de voorzitter, mr. G. A. Die penhorst, gewezen op de grote veran deringen, welke sedert de totstand koming van de gemeentewet nu reeds ruim een eeuw geleden, op elk gebied hebben plaatsgehad. Het isue. en* de beslotenheid van tal van lijke gemeenschappen zijn gegaan ten gevolge van verbeterde communicatiemix _.t Nederland is op weg landelijk één gro te gemeenschap te worden. Men denkc maar een' aan het begrip „Randstad j Holland". De agglomeraties aan U-j mond en In Deltagebied roepen tai van bestuurlijke problemen op, welke zonder wetswijziging niet zijn op te lossen. De zelfstandigheid van tal van kleine gemeenten wordt bedreigd. Dit onderwerp zal in de komende jaren zeker wel onderwerp van discussie blijven. Al is het duidelijk, dat vele zaken, welke vroeger lokaal geregeld werden, thans vanwege de gecompliceerdheid een centrale regeling behoeven, toch dient er naar gestreefd te worden de gemeentelijke zelfstandigheid zoveel mogelijk intact te houden. Een cen traal geadministreerde staat is zeker geen aanlokkelijk toekomstbeeld. Nog altijd bezit ons land in zijn provinciale en gemeentebesturen een waardevol apparaat, dat met inachtneming van gewestelijke nuancering en van plaat selijke behoeften bij uitstek bevoegd en in staat is zelfstandig de noodzake lijke maatregelen te treffen. [ET Verband van A.-R. Provincie- en Gemeentebestuurders, over tuigd van de noodzakelijkheid om te blijven streven naar behoud en ver sterking van een zo groot mogelijke gemeentelijke zelfstandigheid, doch te vens beseffende, dat niet voor alle tij den dezelfde eisen gelden, heeft thans de leidraad voor het A.-R. Gemeente program aan een revisie onderworpen De commissie, die deze herziening had voor te bereiden, heeft hiervoor ook nog contact gezocht met de Vereniging van CJH.-leden van gemeentebesturen in Nederland. De samenspreking had echter plaats op een te laat tijdstip om nog van invloed te kunnen zijn op de~ redactie van de leidraad, zoals de ze door de commissie was ontworpen Met de aanvaarding van de herzie ne leidraad hebben de A.-R.-gemeente- bestuurders zij het dan niet met zovele woorden uiting gegeven aan hun vertrouwen, dat een zelfstandig gemeentebeleid ook in de toekomst nog mogelijk zal zijn. Als taak van de gemeentelijke over heid wordt gesteld het algemeen wel zijn van de burgerij te dienen door op haar terrein de voorzieningen te tref fen, welke worden vereist, opdat de openbare levensomstandigheden en verhoudingen waarin de burgerij leeft, beantwoorden aan de toets ener christelijke gerechtigheid. De overheid is daarbij gehouden de rechten van el ke levenskring in acht te nemen. Deze formulering is geboren uit de behoefte een benaderende algemene omschrijving te geven zowel van bet typische karakter als van de begren zing der overheidstaak. De uitwèrking van het geformuleerde in zijn toepas sing ten aanzien van de onderschei dene levensomstandigheden en ver houdingen der burgers, waarmede de gemeentelijke overheid bemoeienis heeft, vindt men, dan in de volgende artikelen in \otaal 22 van dit program. Dit program moest, hoe uitgebreid het ten slotte toch nog geworden is, al gemeen worden gehouden. De verhou dingen liggen in de ongeveer 1000 gemeenten in ons land niet gelijk. En ook bij de, gemeentepolitiek moet bedacht worden, dat politiek in vele gevallen moet gezien worden als de kunst van bet bereikbare. Wat in een kleine gemeente wellicht bereikt kan worden, is zeker niet altijd moge lijk in een grote stad. De bijzonder gemengde samenstelling van onze bevolking zal tot "evolg hebben, eigen opvattingen niet, of althans niet ten volle tot bun recht kunnen ko men. Ook in de gemeentepolitiek is er de voortdurende strijd. Het gaat in veel gevallen om zakelijke voorstellen, maar daarnaast is er toch ook telkens weer de verscheidenheid van opvat ting, gevolg van het verschillend uit gangspunt van elks politieke streven Wie belijdt, dat de overheid regeert bij de gratie Gods, zal ook onder schrijven, dat de gemeentelijke over- E Indonesische minister van Voorlichting, Soedihjo, heeft vandaag een verklaring uitgegeven, waarin volgens A.P. het volgende wordt gezegd: De Indonesische regering heeft de Nederlandse diplomatieke -*-• vertegenwoordiging in Djakarta verzocht een begin te maken met de evacuatie van de Nederlanders uit Indonesië. Alleen Nederlanders, die niet gemist kunnen worden voor het op gang hou den van de Nederlandse bedrijven, moeten op hun post bleven. Als zy het werk zouden neerleggen, zouden zy op grond van de bestaan de oorlogsdecreten gevangen gezet kunnen worden. 2 Het verbreken van de diplomatieke betrekkingen met Neder- land is nog slechts een kwestie van tyd. De Indonesische re gering heeft haar diplomatieke vertegenwoordiger in Den Haag reeds opdracht gegeven alle Indonesiërs in Nederland naar Indonesië te doen terugkeren. De handelsbetrekkingen met Neder land zullen worden verbroken. Indonesische inkoopcentra in Neder land moeten naar andere landen worden overgeplaatst. 3 De Nederlandse bedrijven, die Hoor het Indonesische personeel werden „overgenomen", zijn onder beheer geplaatst van de In donesische regering. Aan het hoofd van deze bedrijven'komt een „raad van bestuur" te staan. Deze maatregel' is genomen ter handhaving van orde en veiligheid. Ook heeft het Indonesische ka binet besloten alle winst- en sociale transfers van de Nederlandse ondernemingen te „bevriezen". 4 Over schadevergoeding voor de nationalisatie van eigendom- men der K.PJH. in Indonesië zal gesproken worden, nadat de kwestie Nieuw-Guinea b opgelost en niet eerder.Aan boord van alle schepen van de K.P.M. in de. Indonesische wateren zullen gewapende Indonesische wachten worden geplaatst „om na te gaan of de orders van de Indonesbche regering worden nageleefd Djakarta, verklaren de Indonesische immigratie-autoriteiten en de minister van Justitie, Maengkom, met nadruk dat er thans besprekingen worden ge voerd met de Ned. missie in zake de repatriëring. Indonvlag onteerd" Twee personeelsleden van de Neder landse firma Jacobson van den Berg te Djakarta zijn gearresteerd wegens het „onteren van de Indonesische vlag." De arrestanten zouden de direc teur de heer W. M. Biena en zijn as sistent de heer Munting zijn. Zij had den de Indonesische vlag en de rode vlag, die drie dagen geleden op het ge bouw van de firma Jacobson van den Berg gehesen waren, neergehaald. Z{j werden door arbeiders „overgedragen aan de autoriteiten", aldus U.P. Op verschillende plaatsen in Neder land worden momenteel televisietorens gebouwd om het gehele land een dui delijke televisieontvangst te bieden. Eén dezer dagen komt de televisieto ren in Goes gereed. Dinsdag 10 decem ber vindt de officiële ingebruikneming plaats. Naar de directie van de KPM in Am sterdam meedeelt, heeft zö bericht ont vangen dat de personeelsleden van de KPM en hun gezinnen In Djakarta in goede welstand verkeren. In Den Haag is thans officieel be richt uit Djakarta ontvangen, dat de Nederlandse consulaten in Indonesië op last van de Indonesische regering zullen worden gesloten. Maatregelen zijn voorbereid om de gevolgen hier van op te vangen. Er wordt thans over leg gepleegd om samenwerking te zoe ken met een bevriende Europese mo- gendheir of de Nederlandse belangen ter plaatse te behartigen. Volgende week wordt het Nederland se m.s. „Waterman" in Darwin (Au stralië) verwacht om een aantal artsen en verpleegsters, die naar verwacht wordt uit Soerabaja naar Darwin zul len worden overgevlogen, aan boord te nemen. (Advertentie) Een feestelijk gezicht: Fijne DOPERWTJES fat Blik) met mayonaisesous en gesnipperde hamstukjes. DE wet tot beteugeling van de ex cessen van het cadeaustelsel heeft niet datgene gebracht wat db middenstand ervan heeft verwacht." Men heeft kans gezien tussen '*e ma zen van de wet door te glippen en als gevolg daarvan is al sinds enige tijd een complete koffie- en theeoorlog ont brand tussen textielhandelaren en kruideniers. Een onderzoek is thans van departe- mentswege gaande of en hoe door wetswijziging de mazen in de wet kun nen worden gedicht. Het hoofdbedrijf schap Detailhandel heeft de zaak ook in studie. Tevens is door de Chr. Mid denstandsbond besloten eerstdaags een gesprek te voeren met de betrok ken aangesloten organisaties, t.w. de kruideniers, de textielhandelaren en winkeliers in huishoudelijke artikelen. Bij een oorlogstoestand in de, betrok ken branches is geen middenstander gebaat. In de vakpers vallen harde woorden. Elke poging om aan deze toestand een einde te maken, dient daarom toegejuicht te worden. Ook a' zou het perspectief voors hands niet zo groot zijn het groot bedrijf moet immers mee willen wer ken het valt te waarderen dat van de zijde der chr. organisaties dit ini tiatief wordt ondernomen om partijen weer bij elkaar te brengen. Advertentie) 33 AS. meldt verder, dat uit verschei dene Indonesische havensteden berieh ten binnenkomen, dat daar schepen van de KJPJML worden vastgehouden, omdat men vreest, dat ze naar Singa pore zullen uitwijken. Soedlbjo ge bruikte In zijn verklaring over de „overneming" van de K.PJM. het woord naasting. Hij zei, dat nog meer gevallen van naasting van Nederlandse bedrij ven, die door het Indonesische perso neel waren „overgenomen", zouden volgen. Blijkens een regeringscommuniqué heeft het ministerie van Scheepvaart een „raad van bestuur" ingesteld, die belast is met de verzorging van het „best mogelijke transport in Indone sië" en „de nationalisatie (naasting) van Nederlandse ondernemingen, ge bouwen en loodsen in de havens". In het communiqué werd gezegd, dat het optreden van de arbeiders de uit barsting was van lang gekoesterde wensen, die moeten worden gekanali seerd om het uiteindelijke doel te be reiken: de bevrijding van West-Irian. De waarde der Nederlandse belan gen in Indonesië wordt geschat op om streeks vijf miljard Nederlandse gul dens. Het „bevriezen" van de sociale en winsttransfers treft zowel de bedrij ven als de Nederlandse onderdanen. Er zijn achterstanden in de winst transfers van Nederlandse bedrijven, doch naar schatting ging 24 procent van de totale winsttransfers in 1955 naar Nederland. Zo stelt een Russische film de eer ste landing vaneen bemande raket op de maan voor. Op de bovenste foto: de raket kort na de landing. Foto onder: ruimtevaarders gaan op de maan op verkenning uit. heid bij het verrichten van haar taak haar beleid zo behoort te voeren, dat het kan medewerken tot verlevendi ging van het besef bij de burgerij, dat iedere burger persoonlijk mede ver antwoordelijk is voor de ontplooiing van het openbare leven tot Gods eer Op welke wijze dit moet gebeuren wordt in de thans herziene leidraad breedvoerig uitgewerkt. Voor de raadsleden ln het bijzonder is deze zeker van grote betekenis. Voor Soedibjo vandaag zijn scherpe verklaring aflegde, hadden gisteravond andere Indonesische leiders zich nog vrij gematigd uitgelaten. Zo verklaarde de woordvoerder van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken, Harsono, dat „uitwijzing" van de Ne derlanders uit Indonesië (zoals bekend is was deze uitwijzing door de minister van Justitie Maengkom „bevolen") een te groot woord is. Hij zei, dat de Ne derlanders niet zullen worden gedwon gen het land te verlaten, maar dat zij, indien zü dit wensen, daarbij van Indonesische zijde alle mogelijke hulp zullen krijgen. De voorzitter van de commissie van stafchefs, generaal-majoor Abdoel Harris Nasoetlon, heeft gisteravond een beroep gedaan op het gehele Indonesische volk, niet individueel tegen de Nederlanders op te treden, buitensporigheden jegens de Neder^ tandse burgers te vermijden en de goede naam van Indonesië hoog te houden. Hij hield een radiorede na het bekend worden van het rege ringsbesluit tot overneming der Nederlandse bedrijven. Ondanks krachtige ontkenning door de Nederlandse diplomatieke missie in (Van een onzer verslarxevers) Op de met knipperlichten beveiligde spoorwegovergang mm de Niikerker- straat te Barneveld kwamen vanmor gen om kwart over zeven een vracht auto met aanhanger en een bestelwa gen in botsing. De sneltrein nit Amers foort (vertrek 7.02), die in volle vaart naderde, kon niet voor het obstakel stoppen en is bü de botsing ontspoord. Treinbestuurder P. van der Horst nit Amsterdam was de enige geblesseerde bh dit ongeluk; hij werd door glas splinters licht gewond. Na de aanrijding tussen een bestel wagen uit Barneveld, bestuurd door de beer B. B. Besselsen en een vracht wagen uit Spakenburg, bestuurd door de heer C. van de Groep, bleef de aan hangwagen precies op de overweg staan. Men kon de spoorbaan niet snel genoeg vrij maken. De trein greep de aanhanger, die geheel van de vrachtwagen werd af gerukt en honderden meters meege sleurd. Een deel ervan, waarbij een as met drie wielen, kwam zelfs 650 meter verder terecht. De cabine van de sneltrein (Am sterdam—Enschede werd in elkaar ge drukt. De voorste wagen liep uit de rails, waarbij de spoorbaan vrij ern stig beschadigd werd. De trein liep grote schade op. De bestuuider had de tegenwoordig heid van geest klapseinen aan te bren gen, zodat de uit tegenovergestelde richting naderende trein tijdCfg kon stoppen. Een deel van de reizigers uit de ver ongelukte trein is in deze trein over gestapt. De overigen gingen verder met bussen van een garagebedrijf uit Barneveld. De werktrein uit Utrecht en de spoorwegrecherche waren al spoedig ter plaatse en om acht uur kon het treinverkeer over één spoor worden hervat De opruimingswerkzaamheden waren vanmorgen om 11 uur nog m volle gang. Er zijn autobussen ingelegd tussen Amersfoort en Barneveld. Enkele trei nen zijn omgelegd via Zwolle-Deven- ter. Op het praefterreln te Cape Cana veral in de Amerikaanse staat Florida is men vanmorgen om 0.7.00 uur ver der gegaan met de voorbereidingen voor bet afschieten van de raket met de eerste Amerikaanse kunstmaan. Om tien uur vanmorgen werden echter de voorbereidingen weer ge staakt. Men verwacht dat de lancering niet zal plaatsvinden voor vanmiddag balfvier. BLARÏCUM. - B. en W, hebben de raad voorgesteld te besluiten tot af braak van het perceel Verbindings weg 3, dat in september 1956 door de gemeente werd aangekocht. De ge meente kocht dit perceel, omdat het van belang was voor een eventuele uitbreiding van de openbare lagere school en voor wegverbreding. De lteegstaande boerderij is de laat ste tijd blootgesteld aan baldadigheid en vernielingen. Het hoofd van ge meentewerken heeft geconstateerd, dat tot dusver onbekend gebleven perso nen zich door middel van inbraak toe gang tot het oude pand hebben ver schaft en enkele wandtegeis uit de schouw hebben gestolen Gezien de gebrekkige toestand, waar in het verkeert, kan het pand niet meer worden verhuurd. Dit zou te veel herstelkosten vergen. Mede ter voor koming van verder vandalisme en ter verbetering van de verkeersveiligheid ter plaatse adviseren B. en W, de raad daarom tot afbraak. Volgens een bericht van United Press nit Washington heeft president Eisen hower besloten de NAVO-topconfe- rentie, die op 16 december ln Parijs begint, bü te wonen. Alleen een on verwachte verslechtering van zijn ge zondheldstoestand of een verbod van zijn dokters zon hem nog van besluit kunnen doen veranderen, zo werd door regeringsofficials meegedeeld. Volgens betrouwbare zegslieden worden de plannen voor de reis naar Parijs reeds voorbereid. Met de formele aankondiging van dit besluit zal waarschijnlijk gewacht worden tot na het onderzoek, dat de dokters zullen houden na het komende weekeinde, dat de president weer zal doorbrengen op zijn boerderij in Get tysburg. Tijdens de drie dagen durende con ferentie zouden, aldus regeringsoffi cials, de ontmoetingen van de staats hoofden beperkt kunnen blijven tot één per dag. Verder zou de president al» hjj zien daartoe niet in staat zou voelen, niet hoeven deel te nemen aan de gezelligheidsbijeenkomsten en der gelijke. Ook stelt het college voor, om het subsidie aan „Geestelijke volksgezond heid in Noord-Holland" over 1956 te verhogen met rond f 400.en aan de openbare leeszaal en bibliotheek La renBlaricum over dat jaar een aan vullend subsidie van f880.toe te wijzen. s J v Met machinegeweren bewapende mi litairen betraden gisteravond' Hét reii^ van het onder Nodqri&nds t-sheer staande „Hotel des IndeoS dn -Djakarta, bet grootste hotel' (250 kamers)'iii-da Indonesische hoofdstad en een der, meest bekende in geheel Azië. Arbel- f ders van het hotel hadden 's middags bekendgemaakt dat zij het hotel, had den „overgenomen'*. 'V" De voorzitter van de vakbond, Slamet Djojoaumitro, verklaarde: dat drie Nederlandse directeuren' werden vastgehouden in'het kantoor van de - directie. Hij zei dat zij hadden ge? weigerd het hotel over te geven zon der orders van de militaire.eom.man- dant. Hij deelde mee, dat de overneming reeds was medegedeeld aan het samen werkend lichaam van arbeiders, boe ren, militairen en jeugd. 1 Be Nederlandse directeuren zouden - worden vastgehouden tot nadere mede delingen van dit' lichaam worden ont vangen, zo zei hij. Aan de Nederlandse hotelgasten is een toelichting gegeven van de acties, aldus Djojosumitro. Het werk in het hofel. zou normaal doorgang vinden. Volgens ?Ass. Press .zouden" door de vakbond worden vastgehouden: direc teur C. Zeilinga en de boekhouders Van der Hoof en JM. Zoontjes. Een correspondent van United Press, die donderdagavond het hotel bezocht, kon door een glazen wand' de drie Ne derlanders in een ander vertrek''zien zitten. Namens de vakbond werd mee gedeeld dat men nog niet besloten had of zij vrijgelaten zouden worden.' Het Amerikaanse blad Journal Ame rican bericht dat twee hoge-Russische marine-officieren naar het Westen'zijn overgelopen en zich op het ogenblik in Washington bevinden. De twee Russen zouden de berichten bevestigd hebben dat de Sow jet-Unie over meer dan 500 duikboten beschikt, waarvan er enkele door atoomkracht worden voortgestuwd en andere met raketten zijn bewapend. Naam: Straat: Woonplaats: Wenst zich ingaande heden te abonneren op hei dagblad Trouw en ontvangt gedurende 14 dagen de krant gratia Betaling zal geschieden oer week (61 cent)/p« kwartaal 7.90). Doorhalen wat ntet gewenst wordt U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam. Botterdam. Witte de Wiuwiraat 80 Teief naam ,a SKiSS" l»2 - Postgiro No 424519 14 U K lachtendienst abonnementen 18.3019Jtn n Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 'a-Oravenhage Huygenspleln 1 Tels-f Si i P^us 1091 - Postgiro No i24867 U Klachtendlenst 18.30——19.30 n Telöf if 9 INDONESIË dwingt Ned deskundigen te blijven «L> my s HET nogedrukcebied, dat geruime ttjd dicht bij ons land heeft gelegen, ver plaatst zich nu al afnemend over Duitsland naar het oosten. Tegelijkertijd komt over de Britse eilanden een oceaanlront naderbij Onder invloed hiervan waaide er vandaag een zuidelijke wind, waarmee koude tucht uit Frankrijk naar ons tand werd aange voerd. Op vele plaatsen handhaafde zich vanmorgen de mist nog ilet oceaanfront zal vanavond en vannacht met regen over ons land trekken. Na de frontpassage zullen morgen vooral ln het westen opklaringen voorkomen en zal met westelijke winden zachtere lucht van de oceaan worden aan gevoerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1