Troffel, Zwaard en Heipaal Solidariteit gevraagd drama protest tegen rechtsschennis V.S. hebben Bittere zaak Meer bedrijven „overgenomen" V anguard-raketontp lo f te is NAZIR ONTKENT. DAT 19 SCHEPEN ONTKWAMEN De Nederlanders in Indonesië Mg geen nieuwe pr oef Ontroerende taferelen;® CHR0ESTSJEW: Ook Hr, Ms. Drenthe naar Nw.-Guinea Deel KP in Singapore Portretten van de Koningin verboden Franse communisten ageren tegen Navo-conferentie r r ontspanning ZACHT WEER MET VEEL BEWOLKING OP VLIEGVELD IN DJAKARTA i ZATERDAG 7 DECEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3863 -fe Geef ^SmSTiSSal' T* "N Directeur: H. Diü KUJG J V. q HoolriiHlacteur: Ur J A H J a nruiNS SLOT Zie verder pag. 3, 4e kol») E Nederlandse regering lieeft de NAVO-raad in spoedzitting bijeengeroepen in verband met de ge beurtenissen in Indonesië. De raad zal vandaag bij eenkomen. Van andere landen buiten, de NAVO is mede werking gevraagd. De regering stelt alles in liet werk om de Nederlanders, die Indonesië zullen moeten of willen verlaten, daartoe op korte termijn in staat te stellen. Scheepsruim te wordt daartoe gereed- geliouden. l De regering heeft scherp bij de Indonesische regering geprotes teerd tegen de schending van de eerste beginselen van het volken recht en de menselijke waardigheid. Nadat het. Nederlandse kabinet gistermiddag van twee tot vijl uur bijeen geweest was, werd in Dfen Haag de volgende officiële verklaring uitgegeven: Zie verder pag. 3, le kol.) 1 De berichteiL die de Nederland se regering uit Indonesië berei ken, wijzen in toenemende mate op acties door de Indonesische republiék geleid; bevorderd of toe gelaten tegen de Nederlanders en de Nederlandse economische ac- tiviteitenJn Indonesië, maatrege- gelen. die, ïn strijd zijn met' de eerste beginselen van het volken recht en de menselijke waardig heid. Geef Uw zenuwen ze NEUROTONIC Niet verdovend maar genezend Ook ontspiring te Utrecht HET Amerikaanse ministerie van Defensie heeft:.bekendgemaakl dat gistereu een poging om de Vanguard-rakct met de eerste Amerikaanse kunstmaan af te schieten is mislukt. Toen men de raket om 17 uur 45 Nederlandse tyd op het proefterrein te Cape Canaveral wilde afschieten, ontplofte zü op.haar voetstuk. De ont ploffing, die met een steekvlam en gróte rookontwikkeling gepaard ging, heeft geen slachtoffers geëist. In kringen van het Amerikaanse ministerie van Defensie in Wash ington is gezegd, dat het nu ongeveer een maand zal duren voordat een nieuwe poging kan worden gedaan cm de eerste Amerikaanse kunstmaan te lanceren, INDONESIË «éép Zie verder pag. 3, 2e kol.) 14 dagen gratis Botterdam: Witta de WlUurtraat 50 TeleL I1S70O ra 1 M?3 y12 - p<«tgiro Na 424519 l®£st abonnementen 13.3019.20 a. zaterdags 1718 our Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein I Teief 183467 ix 1 Postbus 1091 - Postgiro No 424867 U Schiedam: Snje Te'Saif ^18'^ VTlf^eil 7J» per kwartaaL^-^ Losse nummer. 15 cent. (Geldig tot zaterdagavond) LATER MEER WIND. Over het algemeen veel bewolking met plaatselijk wat regen of motregen. Matige, later tot krachtig of hard toenemende wind tussen zuid en west. in de loop van de dag stijging van temperatuur. .Morgen: zon op: 8.37 maan op: 18.08 onder: 16.31 onder: 9.20 Prof. dr. J. Zijlstra schrijft ons;® HET lijkt mij nodig, met een en kel woord te reageren op het hoofdartikel „Troffel en Zwaard" in Trouw van zaterdag 30 november jl Een prealabele opmerking is voor goed begrip op haar plaats. De tekst die ik aan dr. Bruins Slot ter hand stelde; was als zodanig niet bestemd om er letterlijk uit te citeren. Deze tekst was een in haast gedic teerd stuk, ten aanzien waarvan wen selijke nuanceringen bij het uitspre ken werden aangebracht. Ik maak in tussen geen bezwaar tegen letterlijk citeren; maar ik ontleen daaraan de vrijheid nu enkele zodanige nuance ringen aan te brengen. Ik stel mij voor, daarbij nader in te gaan op een drietal punten, t.w,: a). „de kwestie van de diepingrij pende en belangrijke theologi sche achtergronden", b). het punt van anti-papisme, an ti-liberalism# en anti-socialis- rae, c.) het herkennen van de geest van de tijd. ,_EN acnzien van het eerste punt 1 is er eenvoudig sprake van een misverstand. Het gaat mij in die pas sage uitsluitend om de verschillen tus sen Kuyper en Lobman. Ik heb niet anders bedoeld dan te zeggen, dat de versdiülen tussen hun theologische achtergronden hoe belangrijk en diepingrijpend ook ons niet meer vermogen te inspireren (uiteraard voor wat betreft hei politieke, vlak) Dit blijkt ook uit het zinsverband. Di rect voorafgaande aan de gekritiseer de zinsnede spreek ik over de proble men, die Kuyper en Lohman uit el kaar hebben gedreven. En direct vol gend,: op de bewuste passage wordt weer-gesproken over de (on)mogelijk- held van een samengaan van A.-R. en. C.-H. Ook óp andere wijze is toch wel dl reet ih te zien, dat ik niet de beteke nis .;van theologische en .wijsgerige achtergronden In het algemeèn voor de politiek van vandaag heb willén ontkennen. In de discussie rond de doorbraak komen deze achtergronden noodzakelijkerwijze ter sprake (even min ontken ik; dat de verschillen tus sen Kuyper en Gunning en even zeer tussen Lohman en Gunning! in meer dan één opzicht parallei lopen met het debat rond de doorbraak). Maar als ik wel zover had bedoelen te gaan, had de schrijver aan het slot van zijn artikel niet kunnen spreken over een In alle opzichten goede anti revolutionaire rede, .zij het met een minus. Maar dan had hij moeten .spreken van een rede misschien met enkele plussen die in wezen strijdig is met hetgeen de Antirevo lutionaire Partij is en wil. Tot zover dit misverstand. NEDERLAND ROEPT NAVO sruimte D gereed *;t IT het voorgaande blijkt reeds. U dat er geen sprake kan zijn van het door de schrijver van bet artikel in Trouwveronderstelde verband tus sen mijn opvattingen over de beteke nis van theologische achtergronden en mijn uitlating over anti-papisme, an ti-socialisme en anti-liberalisme. Ik ben mijn criticus intussen erken telijk voor het scherpe onderscheid, dai hij heeft gemaakt tussen de twee betekenissen, waarin het voorvoegsel „anti" kan worden gebruikt. in anti-papisme zitten afkeer cn haat. In anti-revolutionair zit de princi piële tegenstelling tot de beginselen van de (Franse) revolutie. Mijn formulering wildé beide aspec ten ter sprake brengen, doch dit is door overgrote beknoptheid niet lot zijn recht gekomen. Ik geef thans gaarne een verduidelijking. Er is niet. alleen anti-papisme. Ik ontmoet met dezelfde strekking van het woord „anti" ook anti-liberalisme en anti-socialisme. In alle drie geval len hebben wij dan te maken met een negatieve en (erger) een niei-christe- üjke bezigheid. Belangrijker is het principiële anti. En dit nu is het viak, waar de titel van het 'frouw-artikei „Troffel en Zwaard" verschijnt. In dit verband heb ik gesproken van een bezigheid, waarvoor wij geen tijd hebben. Wat heb ik bedoeld? ik heb een pleidooi willen voeren voor het niet-veronachtzamen van de troffel en heb tegelijkertijd willen waarschuwen tegen een te grote voorliefde voor het zwaard. Laten w:j het bouwen niet vergeten! Dat was en is mijn cri de coeur. Vechten hebben wij altijd wel ge kund; maar hoe staat het nu met het bouwen? Ik wil zo graag meer stenen, meer metselaars, een goede organisa tie op de bouwplaats, een goed bestek en tekening' voor een (polit'ek) huis, in de 20e eeuw bewoonbaar. En is eigenlijk net bouwen niet het beste vechten? Alleen wie zelf heeft ge bouwd, kan met de vinger aanwijzen, waarom hij anders heeft gebouwd dan anderen, sische regering ernaar streven de Nederlanders op zo kort mogelijke - .-\V' -.jff ',.5/ Daarbij wordt op volstrekt on rechtmatige wijze beslas gelegd op Nederlands eigendom. Bij. haar be leid ten aanzien van deze acties baseert de Nederlandse regéripg zich in de perste plaats op het welzijn en de veiligheid van-onze landgenoten in Indonesië. Openbare uitlatingen van Indonesische regeringspersonen geven de indruk, als zou de "Indone- Advertentie) 1 Advertentie) H*f wMMicchappclltk «»wwt»wi< prrpartMt voer 4»xm »fj«l. VINOtASIS N.V. AMSTERDAM, Op de oceaan heeft zich in de'afgelopen dagen bij de Azuren een krachtig hoge-drukgebied ontwikkeld, terwijl op hrt westelijk deel van de Atlantische Oceaan een diepe depressie ontstond. Daardoor kwam een zeer krachtige zuid westelijke luchtstroming tot stand, waarmee sen gedeelte van de depressie met grote snelheid naar de Noordzee koerste. Ten ïevolre hiervan nam de wind In onze «in leving sterk toe uit zu'dwestelljke richting. Voorafgegaan door regen naderde de zachte oceaanlucht .vanmorgen over de Britse eilanden ons land. Vanavond zal het ge- belg land in de zachte lucht zijn gekomen. Morgen zal het daarom zacht weer zijn met veel bewolking, nu en dan regen en veel wind. Bij de Nulsspaarbank te Utrecht is in de maand november ingelegd voor f 1.956.521 en terugbetaald voor f 2.655.235. Het totaal tegoed op 30 no vember 1957 bedroeg f 39,792,141, TVTIKITA CHROESTSJEW, de 1 t eerste secretaris van de Russi sche communistische party, heeft vrydagavond in Moskou meege deeld, dat de raket van de eerste Russische kunstmaan op 1 decem ber op Amerikaans grondgebied is terechtgekomen. Correspondenten van westelijke bla den vroegen Chrocstsjew of hij dit werkelijk meende, hetgeen deze beves tigde. „Wjj zullen dit spoedig bekend maken en wij zullen de Amerikanen verzoeken 'ons de raket terug le geven" aldus Chroestsjew. De Russische partijleider zei met na druk: „Wy weten zeker dat de rakel op het grondgebied van de V.S. is te rechtgekomen. Zij de Amerikanen -- Zie verder pag. 4. 7e kol.) "4 1 iw.1 Hr. Ms. onderzeebootjager „Drenthe" wordt gereed gemaakt voor een reis naar Nederlands Niemv-Guinea voor een tijdelijk verblijf aldaar. Het schip zat binnenkort uit Den Helder ver trekken. T)EZE foto geeft een duidelijk beeld van de situatie bij het Lon- dense St. John's station nadat daar twee treinen op elkaar waren inge reden. Het ongeluk gebeurde vlak bij een spoorbrug, die gedeeltelijk instortte en-waarvan delen op de wrakstukken van de treinen stort ten. Het dodencijfer van deze ramp bedraagt volgens de laatste cijfers 93, het-opruimingswerk is nog ih volle gang. De berichten uit Indonesië zijn ont stellend. Het is duidelijk dat wat daar op bet ogenblik gebeurt met Nederlanders én Nederlandse eigendommen spot met alles wat zweemt naar recht en gerechtigheid. Men wil de Nederlanders het land uitjagen. Men neemt ze hun goederen af. Maar de Nederlanders, die men niet meent te kunnen missen, moeten blijveD en werken voor degenen dié hen bestelen. Men neemt iemand zijn goed af en verplicht hem vervolgens op dat goed te blijven werken als dwangarbeider. Daar komt het zoongeveer op neer. Dit ts een afschuwelijke zaak. En onze landgenoten in Indonesië staan hier voorlopig in een zeer moeilijke én gevaarlijke positie Nederland zal de slag die Indonesië ons poogt toe te brengen wel te„ bo ven komen. Voor - bepaalde bedrij ven en bepaalde mensen zal de slag echter wel zwaar aankomen:;; Maar het ergste 's het voor Indone sië zelf. Want de Indonesische rege ring is zelf bezig wat er nog aan een behoorlijke economische en politieke orde over was, geheel te ontwrichten en te vernielen. De communistische terreur neemt toe. De ene regèringsinstantie werkt tegen de andere ir,. Het land gaat on—} der in chaos.. En dat is ook voor ons en voor ieder die hart voor dat land en\ zijn bevob- king heeft gehad en dat warenen zijn er velen in Nederland een zeer bittere zaak. Tijdens een bespreking yan de mili taire commandant in Djakarta met de vakbond, is overeengekomen, dat „overneming" van Ned. bedrijven zon der militaire overstemming verboden Is. Toch zijn nieuwe gevallen van overneming" gemeld uit Bandoeng Semarang en Midden- en Oost-Java. De directie van de handelsonderne ming Güntzel en Schumacher heeft be richt ontvangen dat het hoofdkantoor in Djakarta door de vakbond en mili tairen is overgenomen. De vennoot schap beschikt over grote voorraden: alle automobielen zijn in beslag geno men. Het personeel met de gezinnen verkeert in goede welstand. Minister Soebidjo beeft inmiddels verklaard dat de regering het eigen machtig overnemen van ondernemin gen en bepaalde andere acties, zoals bv. brandstichting, betreurt. Minister Soedïbjo wees erop dat tot nog toe eventuele nationalisatie alleen nog maar. is toegepast op zuiver Ne derlandse bedrijven. Bij de bedrijven, die onder beheer van de regering zul len worden geplaatst, noemde de mi nister behalve de K.P.M. en Geo Wehry. ook nog Jacobson van den Berg, een der grootste Nederlandse ex- en importondernemingen in Indo nesië, zo meldt Reuter. Intussen zijn volgens A.P. in Dja karta berichten ontvangen dat ook de volgende Nederlandse bedrijven zijn overgenomen: De Nederlandse Club te Palembang, twee banken in Semarang en op de oostkust van Sumatra ver scheidene rubber-, thee-, koffie- en palmolieplantages. Gistermiddag heeft, aldus A.P., de Indonesische minister van Justitie Maengkom persoonlijk machtiging ge geven voor het overnemen van Neder landse bedrijven. Hij voegde hier ech ter aan toe, dat alt door de militairen moet .geschieden. Üit Bandoeng wordt bericht, dat twee Nederlandse rubberfabrieken door het personeel zijn overgenomen. Speednik'-proef De Indonesische minister van Scheep vaart, Nazir. heeft verklaard, dat 90 van de 99 KPM-schepen in Indone sische wateren varen. Volgens A.P. zijn echter 19 schepen van de KPM naar Singapore ontkomen. De heer J. J. Kruyt, directeur van de KPM in CijPtf» gevrn d» a«n Uilen Nederlander» ConsuUren .Malaka BORNEO A7R/ Nederl trerie. gtnwoordiging eerder o»aeh«*en 3.000 1500 BANOJZ* 15.000 -000 ConiuUire akassam 3.500 afdeling op de Ambassade 13.000 lOlMAÊAJ Singapore, heeft medegedeeld, dat in totaal 25 KPM-schepen in Indone sische havens worden vastgehouden. Nazir verklaarde, dat de schepen van de KPM, die zijn uitgeweken, voor altijd .geweerd zullen worden in Indonesië, indien zij weigeren naar Indonesische havens terug te keren. Te Djakarta werd vernomen, dat mi nister Nazir met verscheidene landen informeel overleg pleegt over de mo gelijkheid van de beschikbaarstelling van schepen. In kringen van het mi nisterie van Scheepvaart werd mede gedeeld. dat scheepvaartmaatschap pijen van India. Polen, Duitsland en andere landen de Indonesische rege ring hadden benaderd voor het ver schaffen van dringend nodige schepen. In Djakarta patrouilleren geregeld gewapende groepen soldaten. De Ne derlanders en de meeste andere Euro peanen blijven veiligheidshalve thuis om mogelijke conflicten te voorkomen. De militairen bewaakten ook de KPM- sehepen in de haven van Tandjong Priok en het KLM-hotel „Transaera", dat door de Indonesische luchtvaart maatschappij Garoeda is „overgeno men". Het gebouw is nog steeds be klad met anti-Nederlandse leuzen. Een woordvoerder van het lancc- ringshoofdkwarticr in Cape Canaveral heeft verklaard, dat na twee seconden In de eerste trap van de raket een drukvermindering opgetreden is. „De raket viel op haar voetstuk terug, kan telde cn explodeerde", aldus de zegs man. Het duurde twee tot drie minuten voordat de rook was opgetrokken. Waarschijnlijk is aan de startbasis en aan andere raketten die in de buurt stonden geen schade toegebracht door de explosie. De kunstmaan die afgeschoten had moeten worden was ongeveer zo groot als een kleine voetbal. In Cape Cana veral liggen nog twee van dergelijke Uit Semarang in Midden-Java wordt bericht, dat het plaatselijke „actieco mité voor de bevrijding van West- Irian" alle Nederlanders, die daar wo nen, bevolen heeft om onmiddellijk alle platen, schilderijen of foto's van koningin Juliana tiit hun kantoren en 1 huizen te verwijderen. Het afschieten van de Amerikaanse Vanguard-raket met de eerste Ameri kaanse kunstmaan is mislukt. Toen men haar af wilde schieten, ontplofte zij op haar voetstuk. Steekvlammen schoten uit het onderste deel van de raket, waarna het neusgedeelte met de aard- satelliet kantelde en naast de start plaats terechtkwam. Een dichte rook wolk bleef bonen de plaats van de ontploffing hangen. ';V: Volgens ooggetuigen hebben rich gisteren op het vliegveld Kemajoran te Djakarta roerende taferelen voorga- daan. Mannen en vrouwen, van .-Wip'Jf vele Nederlanders, vormden riJeurpro- T- een plaats te krijgen in de volledig bezette internationale vliegtuigen, die nit Djakarta vertrokken, aldus meldt Renter, Op de kantoren vaa de luchtv'aértf maatschappijen verzochten tallozen dringend om passage. Sommigen vér^, lieten het vliegveld kwaad, teleur^ gesteld en byna huilend, vertelde een. ooggetuige. Duizenden Nederlanders v. bereidden zich er. vrijdag op voor om op korte termijn het land 'te verlaten. De Australische v° luchtvaartmaat- schappij Qantas en de Britse Boac heb- ben gisteren meegedeeld, dat zij trach ten toestemming te verkrijgen om extra vluchten in te lassen van Djakarta naar Singapore. Dinsdag a.s. zal hiérmède volgens de plannen wprden begonnen.. Ook is gemeld, dat Néderlandsé'auto- riteiten contact hebben opgenomenC met de. Britse luchtmacht in Singapore vooreventuele evacuatie van Neder- landers uit Indonesië. Dé Engelse mi litaire autoriteiten hebben toegezegd repatriërenden in legerkampen'Onder te brengen. Ook Australië heeft maatre gelen "genomen om Nederlanders, te kunnen opvangen. A.P. meldt dat overwogen wordt ook voormalige En gelse troepenschepen in te schakelen., De Fraow «communisten hebben gis teren in hele land een campagne ingezet, dt<* tot doel heeft de „topcon ferentie" van de NAVO vrees aan te Dfe conferentie zat hier van 16 tot 18 december worden gehouden cn heeft als een van de voornaamste Pun ten op haar programma, het vestigen van Amerikaanse basissen voor, af standsprojectielen in Europa. Na een bijeenkomst van twee dagen in Ivry. het kiesdistrict van de leider in naam Maurice Thorez, besloot het algemene bestuur van de communis tische partij, die bü de laatste verkie- zingen 5 miljoen kiezers achter zich schaarde, tijdens die conferentie te ageren. De secretaris-seneraal van de com munistische oartij. Maurice Thorez. die juist uit Moskou was teruggekeerd, leidde de vergadering, Naam: Straat: Woonplaats: Wenst zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Trouw en ontvangt gedurende 14 dagen de kram gratis. Betaling za! geschieden oer week (61 cent) pei kwartaal 7.90). Doorhalen wat ntet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rottéidam."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1