GEBEURTENISSEN IN INDONESIË BESPROKEN Ook beroep op de Ver. Naties? D' Regeringen gaan zaak onderzoeken moei en in Soebandrio: „Onware berichten' „.Alleen werklozen Waarschuwing tegen roof en plundering 20 KPiVbsehepen in Singapore Al arrest ontkomen s vers 8fü! 1 Blij weerzien op Schiphol Voor „Elektron" iverd NIETS gedaan zegt gezagvoerder Zelfs Hollands sprak men niét OP BEDRIJVEN IN INDONESIË NEEMT TOE Meer overnemingengemeld Run op banken in Djakarta Ook andere Ned; schepen worden vastgehouden V KPM-employé in arrest gesteld Engelse studenten in onderaardse grot opgesloten Geen overname van Ned. belangen" Kustvaarder zonk; bemanning gered mÈBmMmssS§ÊÊ r r 95 IN DJAKARTA: t swllli Niet alleen van R.P.M. jflAAlVDAG 9 DECEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 9864 Rotterdam. W itte de Wirnstraat 30 TWef i1*5700 un Postbus 11,2 - PoMglrT No 424518 (4 W Klacntcmdienst abonnementen 18.3019.30 n. r, u Zaterdags 1718 uur Telefoon li5700 a-Gravenhage: Huygensptein 1 Te lef 183467 ,3 li Postbus 109, Postgiro No 424867 U Klachtendiens, 18.30~T9.30 u. Telef. 3B25R0 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 6788? fmorSsl1 Cer Tek- f 2-65^DmaInd 7.90 per kwartaal.^- awnmen 15 Directeur: H. L)E HUlü (Geidig tot morgenavond! vannacht lichte vorst. O Vannacht lichte vorst. Morgen overdag kond weer mei regen, plaatselijk voorafgegaan door sneeuw. Aanvan* keüjk weinig wind. later tot kraehtig of hard toene mende wind tussen zuidoost en zuidwest. Morgen: zon op: 8.39 maan op: 20.29 onder: 16 31 onder: 10.46 V Hoofdredacteur: L)r J. A H J b bKUINS SUT >E permanente raad van de Noordatlantische Verdragsorganisatic is zaterdagmorgen op verzoek van de Nederlandse regering in Sjwcdzitting bijeengeweest ter bespreking van de ernstige gebeurte nissen in Indonesië. Hoewel na afloop van de zitting geen officieel commentaar verstrekt .werd, wordt in Den Haag aangenomen dat het Nederlandse beroep op de solidariteit van de NAVO-bondgenoten goede weerklank gevonden heeft. Het bleek dat de andere landen sympathiek staan tegenover de moeilijkheden, die Nederland in Indonesië ondervindt. Officieel is meegedeeld dat het vraagstuk Indonesië nu onderzocht 2al worden door de regeringen van de vijftien landen, die deel uit maken van het bondgenootschap. De Nederlandse permanente ge delegeerde bij de Navo-raad, mr. Van Kleffens, verklaarde na de zitting dat de Nederlandse regering nog overweegt of zij de gebeurte nissen in Indonesië zal voorleggen aan de Verenigde Naties. Zonodig zal Nederland de kwestie ook ter sprake brengen op de top-confe- rentie van de NAVO, die volgende week in Parijs gehouden zal worden. Op vragen of de NAVO effectieve maatregelen zou kunnen nemen antwoordde mr. Van Kleffens „Als dit niet het geval was zou Nederland de zaak" niet in de NAVO brengen". daan, nl. dat de Noordatlantische Raad op de hoogte gesteld worat van elke gebeurtenis, die ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor de alliantie. Op grond van deze door de Atlantische Raad goedgekeurde aanbeveling is In dit jaar reeds her haalde malen overleg gepleegd. Ook de behandeling van de Indone sische zaak is geschied in de sfeer van deze politieke consultaties. De Nederlandse regering kon zich, op grond variv'de besluiten van de Noordatlantische Raad.verplicht ach ten de bondgenoten kennis te geven van de ontwikkeling van de toestand. Aangenomen wordt dat mr. Van Kleffens met nadruk heeft gewezen op de opvatting, dat in deze zaak thans de menselijke rechten in het geding zijn gebracht, daar de maatregelen zich niet tegen de Tied, regeling, doch veël- Mr. Van Kleffens heeft de NAVO- raad ingelicht op basis van de rege ringsverklaring, die vrUdag In Den Haag It afgelegd. Daarbij gold het be ginsel dat de Atlantische solidariteit olet aUeen moet gelden voor het gebied, waarop hef "yérdtag van 'toepassing - Is. doch ook daarbuiten. Officieel werd meegedeeld dat .,de raad zich ernstig heeft beraden," In pólitieke kringen in Den Haag wordt er op gewezen dat de bespre king van de gebeurtenissen in In donesië geheel In overeenstemming is met de aanbevelingen, die vorige jaar door de „drie wijzen" zijn ge- eer tegen de vijftigduizend Nederlan ders in Indonesië keren., Het wordt niet onmogelijk geacht dat de permanente raad weer over de Indonesische aangelegenheden zal spreken als de regeringen hun stand punten hebben bepaald. Mr. Van Klef fens verklaarde dat het vraagstuk de voortdurende aandacht van de per-: manente raad zal hebben. India In Den Haag zijn berichten dat Ne derland India om „goede diensten" ge vraagd had, officieel tegengesproken Wel heeft de Nederlandse ambassadeur In New Delhi, mr. H. A. Helb, een be zoek gebracht aan de secretaris-gene raal van Buitenlandse Zaken van India, doch dit bezoek moet, aldus Den Haag. gezien worden in het licht van de re geringsverklaring van vrijdag, waarin medegedeeld werd, dat ook buiten het kader van de NAVO een beroep is ge daan op verscheidene buitenlandse re geringen. Wel meldt Reuter dat India zich ernstige zorgen maakt over de situatie in Indonesië. Het land staat in de kwestie Nw. Guinea aan de kant van Indonesië doch tegelijkertijd maakt het zich bezorgd over het overnemen van de Nederlandse belangen waarvan het een nadelige invloed vreest op de buitenlandse investeringen in Azië. De pers-officier van het militaire commando van Djakarta heeft mede gedeeld, dat een employé van 'de KPM is gearresteerd omdat hü fondsen van de maatschappij uit de hoofdstad heeft weggesmokk'eid. De naam is niet be kend gemaakt. Voor afgegaan door gezagvoerder Krouwel verlaat de bemanning van de „Elektron",^nu veilig op Schiphol terug, het toestel. Vier Jongemannen en twee meisjes, leden van een unhrersttalre clTfb voor grot-onderzoek,, zitten sinds zaterdag middag .opgestoten In een dieb onder- eronds netwerk van grotten bli Kettle- well in hét Vneelse graatschat» York shire. on 100 meter onder de grond. Ken steenstorting en een stijging van de onderaardse waterstand hébben de leugdige speleologen van de buiten wereld afgesneden. Zaterdagmiddag begaf het gezelschap, dat geleiét, wordt "door de 20-Jarlge Peter Blackburn, zich in d<e grotten. Toen zii zaterdagavond nog niet waren teruggekeerd, alarmeerden htm ouders d» noliHe. die. ééholnen door een v'if- speleologen, een onderzoek in- Mannen in kikvorsoakken zijn door d» ondprgelonen gangen in de grotten afgedaald en vonden geen spoor van de zes studenten. Deskundigen gaven hun vanochtend een ,.50-50"-kanis om er het leven af te brengen. DE Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, dr. Soebandrio, heeft verklaard dat de berichten, volgens welke alle Nederlan-- ders uit Indonesië gewezen zullen worden, „onwaar" zijn. „Wij heb ben besloten alle Nederlanders, die niet werken, te repatriëren",, verklaarde de minister volgens buitenlandse persbureaus, maar vol gens Ass, Press voegde de minister daaraan toé „voor zover ik de situatie begrijp". Soebandrio legde deze verklaring af in Saigon, waar hij op doorreis naar Djakarta vertoefde. Hij noemde de berichten uit Indonesië:»,ver draaid en overdreven." Volgens Ass. Press zei de minister ook dat Indonesië niet streeft naar overneming van de Nederlandse be langen in Indonesië. „Die zullen be houden blijven'. Aan de manier, waar op de Nederlanders zaken in Indone sië willen drijvcD, zullen geen hinder palen in de weg gelegd worden", aldus Soebandrio. V De Indonesische regering heeft nog geen maatregelen genomen voor de evacuatie van de5.000 ftidonesiërs uit Nederland, maar zii Is op alles voor bereid, vertelde Soebandrio. De minister zei verder dat de huidige gebèurtenissen niet door eei, buiten landse ideologie uitgelokt zijn, „Het is een daad van het Indonesische na tionalisme De communistische "party maakt zekér vorderingen in Indonesië, maar nationalistische bewegingen, zijn krachtig. De regering bestrijdt het communisme door de levensstandaard van hef volk te verhogen". Zie verder pag. 3, 7e kol. De militaire commandant van Dja karta. luitenant-kolonel Endang Dach-f.' jar. heeft bekendgemaakt. dat allé i woonhuizen.die binnenkort do6rSdé>; Nederlandse bewoners zullen, worden! verlaten, met ingang van vandaag on- der militair beheer zullen worden ge steld. „Het is onbevoegde instellingen; i organisaties of individuele personen verboden deze woonhuizen te betrek ken", aldus de bekendmaking.. Dacbjar verklaarde, dat deze maat-»;: regel is genomen, nadat zich „onge-f wenste aanwijzingen" hadden voorge-ii daan met betrekkingtot Nederlandss? huizen en bezittingen - Hij waarsehu.wVi; de dat tégen overtreders van dlt'wer-,;. bod drastische maatregelen zullen wor den genomen overeenkomstig de '.staatf van oorlog en beleg. Volgens de manager van de KPM In Singapore bevinden zich op het ogenblik 29 KPM-schepen In deze ha venstad. 30 schepen liggen, volgens hem in Javaanse havens en 35 bevinden zich op zee of in havens op Sumatra. Zaterdag kwam hét twintigste KPM - schïp in Singapore aan met aan boord 100 Indonesische soldaten en hun fa milies. Toen de inbeslagneming van de KPM bekend werd, veranderde het schip van koers. t De -341 ton metende Nederlandse kustvaarder „Patria" die zondagoch tend in de baal van Sheep Havèn ln het noorden van Ierland aan de grond was gelopen» Is hoog op de kust geworpen. Het schip is lek en ligt ln ecu gevaar lijke positie, De bemanning is gered. Een aantal bemanningsleden moest zwemmer, om de wal te kunnen be reiken. Het 575 bri, metende tankschip „Marcella" van de N.V. Verenigde Tankkustvaart te Rotterdam is zater dag in dichte mist gestrand W) «iet Deense eiland Baagoe, tussen Jutland en Funen. Het schip was onderweg naar Holding aan de oostkust van Jutland, met een lading melasse. De 464 brL metende „Matthew" van dezelfde rederij, die eveneens onder weg was naar Kolding, zou trachten dc „Marcella" vlot te slepen. Het vrachtschip „Bernisse" (758 t.) van de firma P. A. van Es uit Rotter dam, heeft zondagavond machinemoei lijkheden gemeld. Het schip bevond zich op 30 mijl van het eiland. Saint, dat voor de kust van Bretagne ligt Een sleepboot van de Franse marine is uitgevaren om hulp te bieden. Vanmorgen deelde de kapitein mede, dat zijn schip niet meer in direct ge vaar verkeerde. De 500 ton metende Ned. kustvaar der ..Tubo" uit Delfzijl Is gisteravond in moeilijkheden gekomen in het mid den van het Kanaal van Bristol. het schip seinde gisteravond laat: Het weer wordt steeds slechter. Wg zijn bang dat de lading (graan) begim te werken. De gehele nacht zijn schepen, waar onder het Britseonderzeebootredding- schip „Reclaim", op weg geweest naar de „Tubo". In het zwaarst van de storm meldde kapitein J. Bos, dat de ladmg graan van de „Tubo" werkte. Vanmorgen begeleidden de „Re- claim" en andere te hulp gesnelde sche pen de „Tubo" naar een ankerplaats i bij het eiland Lunay. waarheen de „Tubo" zeer langzaam' heen stoomde. Het rpdio-noodverkeer is vanmorgen geëindigd. «■•'•<«81 IVÜR is -"<11 - m tl SÉ mmmm (Van een onzer verslaggevers) „Ik ga nu eerst vakantie houden. De druk van de laatste maanden was ont zettend." Deze woorden (zij kwamen uit de grond van zijn hart) sprak gistermid dag de 39-jarige heer L. M. Veen op SchiphoL Hij was juist uit het KLM- toestel gestapt dat hem uit Singapore naar Nederland had gebracht. Zijn vrouw en zoontje omhelsden hem heel lang. Ze hadden niet durven hopen papa zo gauw weer terug te zien. De heer Veen heeft zes jaar in In donesië gewerkt als procuratiehouder bjj de Indonesische Haven Maatschap- py Nicas. de National Indonesian Com pany of Agency én Stewardoring. zyo vrouw en kindje had hy al eerder naar Nederland gestuurd,, „want we zagen dit al zo'n beetje aankomen." Zelf is de heer Veen als versteke ling aan boord van de Oranje uit Dja karta naar Singapore gevlucht. „Ik heb voor mijn werk een pas, waardoor ik op vertrekkende schepen mag komen. Ik wilde kennissengedag zeggen. De stemming onder ons was al zeer be drukt: liever vandaag gaan dan nog een dag langer hier big ven. Plotseling kwam een Indonesische employé van onze maatschappij naar mij toe en zei: ze gaan u. arresteren. Dat was genoeg voor mjj en ik verschool mg aan boord van de Oranje. In. Singapore werd ik door de immigratieautoriteiten gear resteerd." De kapitein van de Oranje protes teerde tegen de handelwijze van de heer Veen, wat nu eenmaal formeel moet gebeuren en de arrestatie in Sin gapore, zo maakten we uit zgn woor den op, viel nogal mee. Hy mocht vry in een auto rondryden en heeft veel medewerking ondervonden. Hy was big dat hg uit Indonesië weg was maar van een spontane actie was naar zgn mening geen sprake. En tot op de dag van zgn vertrek had hy van de Indo nesiërs zelf weinig last ondervonden, (Van een onzer verslaggevers) „Het was een akelig vertrek, voi van nare dreiging. We hadden uren lang in het restaurant op Ke- majoran gezeten en geen druppel te drinken gekregen. De Neder landers werden niet geholpen en eerst mochten we zelfs helemaal niet bij onze „Elektron" komen Er kwam een machine van de Australische maatschappij Quan- tas binnen en een toestel van de Franse TA1 en die werden volko men normaal afgehandeld. Alleen voor ons werd niets maar dan ook niets gedaan De KLM gezagvoerder, Pieter Johan Krouwel uit Haarlem (39 jaar oud) deed gistermiddag dit verhaal op Schiphol. Maandag vertrok hy mét de superconstellation „Elektron" van het vliegveld Kemajoran. Het was de laat ste KLM machine, die Djakarta had aangedaan. Na vier uur marchanderen en over en weer praten kwam eindelijk een ho ge officier naar mjj .toe. Hg was heel correct én deelde mede dat hy ons eindeiyk toestemming kon geven om te vertrekken. Nee, Nederlands sprak hy niet meer, Hy deed die mededeling in het En" gels. Ik miste daarin echter het woord passagiers. En hoe zit het met de pas sagiers? vroeg ik. Want er stonden 31 mensen, ook al dood-op, te wachten. Zy waren al gefouilleerd en de emigratie- dienst gepasseerd. De officier, d'e nogal veel goud op zijn schouders droeg, glimlauhte zeer vriendeUjk en zei: sor- ry, no passengers. Stenguns Geen passagiersr .lk was-stóm'ver baasd. Onze KLM vertegenwoordiger in Djakarta, dé beer Duyf, had zwart op wit dat er wel passagiers méé moch ten met deze laatste machine. .Maar. ja,- die officier had menser, mél stenguns bij zich. Dus had hy gelijk. En;daardie man maar stond te glim'?"Óen Vér- trouwde ik het niet helemaal meer?! Het leek wel of hy nog iets;mèerr achter de hand had.' Daaróm, zei i^jte-r... gén de heer Duyf: „laat lk, dan mahEy ieeg vertrekken, verondersteldat;;! de? „Elektron" ook nog hier moeLbiyven.'N Die vond dat bok'nog het'béste.' J- De leden van onze grohdstaf, dié h«f-- lemaal in de put waren;'moesteil: 2000 Engelse ponden aaDbagageVeE'? Zie verder pag. 3, 5e kol; Alle In Djakarta en Soerabaja gé- meerde Nederlandse schepen hébben opdracht gekregen in de havens tè blij ven.' De militaire bevelhebber van Soé- rabaja heeft vrgdag negen Nederlandse schepen aangehouden, waaronder ze.s van de K.P.M. De drie andere zUn de Tjipondok (7646 ton) van de Kon, Java China Paketvaartiynen, de Mar. ne, een nieuw schip van de Rotter» damsche Lloyd (12.00b ton) en een tan ker van de Shell. De schepen van de KPM die in Soé- rabaja zyn vastgehouden zijn: dé Camphuys (4975 ton). Barentz (4646), Van der LUn (2464). Van Riemsdyck (4489), Sambas (1874) en Batoebara.' Nog geen twaalf uur nadat het Indonesische kabinet verklaarde eigenmachtige 'acties te betreu ren, hebben zich nieuwe gevallen van „overneming" van Neder- andse bedrijven door het Indo nesische personeel voorgedaan. Hiertoe behoren de drie grootste STederlandse banken in Djakarta: de Nationale Handelsbank, de Es- comptobank en de factorij der •Jed. Handel-Maatschappjj. Naar Ass. Press bericht zijn ook drie Nederlandse scheepvaart maatschappijen door het perso- Zie vertier pag. 3, le koi.) 14 dagen gratis Naam: Straat: Woonplaats: Wenst zicb ingaande heden te abonneren op het dagblad Trouw en ontvangt gedurende 14 dagen de krant gratia. Betaling zal geschieden per week (61 cent) /per kwartaal 7.90). t Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de. Withstraat 30, -Rotterüaim Nederland vindt begrip bi bondgenoten in de NAVO sfeTde. 95 KV j - - „Vertrekvol" dreiging*'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1