ftwHstr T&y£sT«g Landbouw begroting ORDER VAN PREMIER V.S. bereid tot bijstand aan Djakarta Personeel kreeg opdracht aan het werk te gaan Nog verwarde toestand in Djakarta Engeland bepleit gesprek over kwestie-Cypras Brand in fabriek te Voorschoten Maatregel Ned. regering: Controle ingesteld op Indon. deviezen transacties Dulles laat in Djakarta poolshoogte riemen r Raketten van Y.S. naar Turkije Middenstanders uitgewezen uit Noord-Sumatra: Vijftien doden bij treinramp Griekenland wijst voorstel af Adenauer hersteld r ONRUST OP EILAND HOUDT AAN OP DE GRENS VAN VORST EN DOOI HOGE MEDEWERKER ONDERWEG DINSDAG 10 DECEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3865 r Tussen Rome en Milaan Botterdam. Witts d» Wlthstraat 30 Teiet U5700 14 1 Postbus Ilia - Postgiro Na 424519 U K lach tend fenst fibonnementen 18.3019.30 u. c w ZateSlag» t ?~18 uur Telefoon 115700 'i-Gravenhage Huygenspiein 1 Telef. 183467 f3 Ll Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendlenst 18.30—19.30 u. Telef 36251?!» Schiedam: Lange Kerkstraat 2*b Telefod^ 678B2 VerachHnt dagelijks umo"a* 10 C€nt- "N y Directeur: H L>E KU1G (Geldig tot woensdagavond) MEER WIND. Overwegend zwaar bewolkt met plaatselijk regen of sneeuw. Aanvankelijk lichte vorst tot temperaturen om het vriespunt, later in de zuidwestelijke helft van het land iets zachter. Matige tot krachtige wind tussen zuid en oost. Morgen: zon op: 8.40 maan op: 21.45 onder: 16.31 or"1'"". 11.19 J O Hoofrirwiacieur: Ur J A H J nhlilNb SLOT EEN A.N P. bericht meldde dat de regering voornemens is de minis ter van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening, dr. S. L. Mansholt, voor te dragen als lid van de Europe se Economische Commissie. Indien dit geschiedt en de heer Mansholt wordt als zodanig benoemd, zal daar de Commissie op 1 janua ri gaat werken de heer Mansholt binnenkort als minister van Landbouw aftreden. Formeel is de minister thans nog met demissionair. Hij heeft zijn ontslag nog niet aan boden. Materieel is hij het zo ongeveei wèl. Het bericht van het A.N.P. is niet weersproken. ONDER deze omstandigheden gaat de Tweede Kamer deze week de begroting van Landbouw behandelen. Met een praktisch demissionair minis ter, die de begroting die hij verdedi gen gaat niet meer zal uitvoeren. Het landboüwbeleid is een netelige zaak in Nederland. Er zijn allerlei moei lijkheden. Wij vinden het dan ook wei nig aantrekkelijk om een begrotings behandeling te hebben niet met de man, die voor bet landbouwbeleid ln 1958 in de eerste plaats dê verant woordelijkheid zal dragen, maar met de man die deze verantwoordelijkheid in 1958 juist niet zal dragen. Men kan zeggen dat het landbouw beleid kabinetsbeleid is en dat het Ka binet belangrijker is dan de persoon van een minister. De betrekkelijke Juistheid van deze stelling ontkennen wij niet. Maar de minister is toch de eerstverantwoordelijke. Wanneer de minister formeel demissionair was, zou de Kamer er niet over denken met hem de begroting te behandelen. De minister zou het dan trouwens zelf wel niet wensen. Wij vinden, nu het AJ4.P. bericht in de bladen heeft gestaan, het maar een zeer gering verschil ge worden tussen de positie van de mi nister nu en die van een demissionai re minister. IJ zouden er de voorkeur aan heb- yy oen gegeven,* indien de 'Kamer met de behandeling van de begroting van Landbouw zou hebben gewacht tot na het reces, tot in februari. Er zijn meer begrotingen, die dan zullen wor den behandelt!. Landbouw zou dus geen unicum zijn. We zouden dan de begroting hebben kunnen behandelen met de nieuwe minister, die rich inmid dels tijdens het reces in de zaken had kunnen inwerken. Degene, die aan H.M. de Koningin e^n nieuwe minister zal moeten voordragen, zal naar wij vermoeden ai wel lang en breed heb ben nagedacht over de vraag wie de opvolger van de heer Mansholt zal worden, zodat de ministerswisseling wel niet veel tijd zal vorderen. Onder die omstandigheden was de door ons voorgestane behandeling van zaken, naar onze mening, beter ge weest. Maar men heeft daar blijkbaar niet •an gewild. De Amerikaanse ambassadeur in In donesië, Allison, heeft de Indonesische regering gevraagd of, en op welke wijze de Verenigde Staten bijstand zonden kunnen verlenen om een uitweg te zoeken uit de huidige impasse in Indo nesië. Dit is bekendgemaakt door de Indo nesische minister van Buitenlandse Zaken, Soebandrio, die een onderhoud heeft gehad met de Amerikaanse am bassadeur. Soebandrio verklaarde, dat Allison had geïnformeerd naar de jongste ont wikkelingen in Indonesië met betrek king tot het conflict met Nederland. Soebandrio weigerde in bijzonderheden te treden over de vraag van de ambas sadeur of de Verenigde Staten bijstand kunnen verlenen om een uitweg te zoeken. Ook weigerde hü te zeggen of de Indonesische regering van oordeel is. dat de Verenigde Staten hulp kunnen verlenen als een bijdrage tot het op lossen van de huidige moeilijkheden in de betrekkingen tussen Indonesië en Nederland. De Indonesische regering heeft gisteren de controle overgenomen over alle Nederlandse plantages in het land, ruim 600, die naast de olie Indonesia's grootste bron van inkomsten vormen. De status van deze overgenomen plantages is nu niet duidelijk, evenmin als die van de drie grote banken, die gisteren pok onder regeringscontrole kwamen na eerst door het personeel overgenomen te zijn. Het personeel van zowel de banken als de plantages heeft op- dfacht gekregen van premier Djoeanda met zijn werk door te gaan. Verder waren er ook gisteren weer berichten over overneming van Nederlandse bedrijven door het personeel, van jacht op vluchtende Nederlandse schepen en van waarschuwingen, dat Indonesië voor een economische catastrofe staat. Veel Nederlanders maken zich inmiddels reisvaardig. Honderden stroomden samen in de diplomatieke missie om hun repatriëring in orde te maken. De communistische partij drong gisteren aan op voorzetting van de actie. De Nederlandse regering heeft geen andere keus. zo werd gezegd in een partij verklaring, dan de bespi'ekingen over Nieuw- Guinea te heropenen of aanzien, dat alie Nederlandse bezittingen in Indonesië geconfisqueerd worden. Nederlandse plantagehouders heb ben volgens Ass. Press de maatregel van premier Djoeanda toegejuicht. Volgens hen zal het besluit ernstige incidenten voorkomen. Zij vertelden dat in sommige gevallen arbeiders Nederlandse directeuren urenlang hebben opgesloten en hen daarna on der gejoel gedwongen hebben reaar huis te lopen, omdat zij hun wagens moesten achterlaten. Uit de verklaring van DjoeancLf blijkt niet of de bedrijven nu „ge nationaliseerd" zijn, maar verwacht wordt, dat de minister van Land bouw, Sadjar Wp, vandaag op een aangekondigde persconferentie op heldering zal geven. Sumatra Bij decreet van de militaire comtnan- dar\J van Centraai-Sumatra, die voor- -ritter—ta- -varf-dc opstandige „Banteng- Raad". zijn alle Ned. ondernemingen in Centraai-Sumatra onder eontróle van het provinciaal bestuur geplaatst. Ondernemingen, waarvan de hoofd kantoren zich buiten Centraai-Suma tra" bevinden, moeten zich van. hun hoofdkantoren losmaken. Ondanks deze order zijn gisteren weer andere bedrijven door het per soneel ..overgenomen" Maandagmiddag gebeurde dit met de industriële handelmaatschappij Gebr. Van Swaay. Op het hoofdkan toor in Djakarta zijn. aldus het ANP, een rode en een roodwitte vlag gehe sen. Ook de fabriek van vleeswaren van de firma Jcnne en Co. te Djakarta werd door de arbeiders „bezet". De banken'in Djakarta waren maan dag gesloten. Ook het bankpersoneel Zie verder pag. 3, le kol.) Engeland beeft gisteren onderhan delingen tassen Griekenland. Turkije en Engeland zelf over de kwestie- Cyprtis bepleit. Het voorstel werd in de poHtieke commissie van de Ver. Naties gedaan door de Britse minister van Staat. Allan Noble. De Griekse minister van Buiten landse Zaken, Averoff, wees het voor stel onmiddellijk van de hand. Griekenland weigert Turkije als geïnteresseerde partij te aanvaarden. Griekenland is van oordeel dat de Cyprioten zelfbeschikkingsrecht moet worden toegekend en dat En geland rechtstreeks met de Cyprio ten in het bijzonder met aartsbis schop Makarios, over jje toekomst van het eiland moet onderhandelen De politie van Cyprus heeft gisteren voor de derde achtereenvolgende dag van traangas en gummistokken ge bruik gemaakt om demonstrerende Grieks-Cypriotische studenten te ver spreiden. Uit alle delen van het eiland komen berichten over ongeregeldheden bin nen. In sommige gevallen hebben mi litaire patrouilles het vuur op de me nigten geopend. Minstens 84 personen werden gewond en 133 gearresteerd. De Britse afgevaardigde in de V.N.- commissle. Noble, zei gisteren dat met goede wil van beide Kanten een op lossing zou kunnen worden gevonden. Hij was van mening dat aan toekom stige overeenkomst orde en rust, een goede bestuursregeling en bescher ming van de rechten van het gehele volk moest waarborgen. Wij hebben strategische verant woordelijkheden op Cyprus die er eveneens doelmatig in beveiligd moe ten zijn", zei Noble verder. De Griekse minister Averoff ver wierp de Engelse beschuldiging, dat Griekenland betrokken is bij de ge welddaden op Cyprus. De Griekse re gering beschikt over bewijzen dat de Engelse geheime dienst vier maal heeft getracht wapens van Griekenland uit naar Cyprus te zenden. Averoff stelde de instelling van een interna tionale commissie van onderzoek vooi Omstreeks negen uur gisteravond is brand ontstaan in Van Steijn's kisten- fabriek te Voorschoten. De brandweer van Voorschoten kon, doordat er een felle wind woei, niet direct de brand localiseren. Binnen korte tUd was de fabriek een vuurzee. De vlammen breidden zich uit naar het woonhuis, waar de bewoners In zeer grote haast het meubilair moesten redden. De wind veroorzaakte ook een grote vonkenregen op de naastgelegen woon huizen. Om half tien arriveerde de brandweer van Wassenaar, kort daaron werden de blokploegen van de plaatse lijke B.B. en een brandweerploeg van de Koninklijke Marine van het marine opkomstcentrum in Voorschoten opge roepen om assistentie te verlenen. De materiële schade is nog met te ramen. De firma is verzekerd. Vonken uit een kachel zijn vermoe delijk de oorzaak van deze brand. In de zaal van Tivoli te Zwanenburg hebben gisteren vertegenwoordigers van het Nederlandsche Roode Kruis twee televisietoestellen aangeboden aan 24 invaliden en ouden van dagen. Mevrouw Van Beem en de heer Simons namen de toestellen namens de inva liden en ouden van dagen in ontvangst. De rode vlaggen van de commu nistische vakbonden wapperen van het dak van het hoofdgebouw van de KPM (bijgaande foto) en van vele andere Nederlandse bedrijven in Djakarta. Ondanks bet gebod van de Indonesische regering de „over neming" te staken, komen nog steeds berichten binnen waaruit blijkt dat deze actie nog doorgaat. Zo bericht Associated Press dat vanmorgen op nog vier Nederlandse ondernemin gen rode vlaggen waren aangebracht. De P. A. Regnault verffabrieken, de slachterij Jenne, de verzekerings maatschappij Nillmü en de fabrieken van Philips in Djakarta. Onder de ondernemingen die nog steeds in handen zijn van de Ne derlanders bevinden zich voor het merendeel kleine boekwinkels, kleinhandelaars, garages en bak kerijen. Verwacht werd dat vanavond de evacuatie van de eerste Nederlan ders mek hun gezinnen zou beginnen. Een woordvoerder van de BOAC in Singapore verklaarde echter dat een naar Djakarta gezonden vliegtuig van deze maatschappij waarmee 50 KLM-employés gehaald zouden worden leeg zal terugkeren. De Indonesische autoriteiten heb ben namelijk geweigerd deze uitge wezen Nederlanders uitreisvisa te verstrekken. Later werd gemeld dat het toestel in Djakarta zal blijven wachten op nadere instructies uit Londen. Oorspronkelijk zou morgen met de luchtbrug begonnen worden, maar ten gevolge van het toenemende aan tal evacuees dat in Djakarta aan komt uit Bandoeng, Bogor, Sema. rang en Sumatra, zou de evacuatie worden versneld. Alle evacnees tonen tekenen van vermoeidheid maar zön in een goede stemming en verlangen zo spoedig mogelijk te vertrekken. In Singapore heeft een woordvoer der van de Boas meegedeeld, dat bet kantoor van zijn maatschappij de Indonesische autoriteiten verzocht heeft tussen ,12 en 15 december da gelijks een vlucht te mogen maken van Djakarta naar Singapore, maar dat het tot dusverre nog geen ant woord van de Indonesiërs heelt ont vangen. De emlgratiedienst, die normaliter langzaam werkt, heeft met „grote snelheid" visa uitgereikt, aldus de Nederlandse evacuees. Gewoonlijk duurde het twee tot drie maanden voordat men een dergelijk visum in z«n,-bezit kreeg. --JEr- heerstgeen --paniek onder d» Nederlandera. maar wel consternatie. Gedurende de anti-Nederlands* campagne zijn geen ernstige inciden ten voorgevallen. In de haven van Tandjong Priok liggen 15 schepen van de KPM. waaronder het vlaggeschip „Pian- clus", niets te doen. De kapiteins, stuurlieden en Ne derlandse agenten werden gisteren door de poiitle gedwongen bun sche pen te veriaten en naar de mess van de KPM overgebracht, ten einde eikr ontsnappingspoging te voorkomen De officier van Justitie in Djakar ta, Joesoef Sowondo, heeft medege deeld. dat de gezagvoerders van de KPM-sehepen, die hebben getracht bun schepen buiten de Indonesische wateren te brengen, zullen worden vervolgd. Hij zelde, dat deze gezag voerders het wetboek van strafreent >5 DE Nederlandse regering heeft besloten in de sector van het finan ciële verkeer met Indonesië terug te keren tot het systeem van de „bijzondere vergunningen" en het systeem van de algemene vergunningen, tot nu toe geldend, te verlaten. De consequentie van deze maatregel is dat voor beschikkingen van deviezeningezetenen van Indonesië steeds een aparte vergunning nodig is. Het doel van deze maatregel is snel te kunnen ingrijpen indien de ontwikkeling van de verhouding tussen Nederland en Indonesië dit noodzakelijk maakt. Het ligt voorshands in het voornemen normale transacties te doen doorgaan. Dit is gisteren in Den Haag officieel meegedeeld. hebben overtreden en veroordeeld kunnen worden tot een maximale ge vangenisstraf van vier jaren. AUe Nederlandse banken in de za kenwijk van Djakarta werken van daag onder toezicht van het leger. X, van Swaay, directeur van de staalfabrieken van de gebroeders Van Swaay, is gisteravond uit Dja karta ontsnapt met een half miljoen roepïah ln contanten en drie tassen documenten. Dit werd vanmorgen meegedeeld door de vakbondsleider - A - Tomposa deelde verder-mee," dat zijn vakbond vanmorgen de Neder landse fabriek bezet heeft, toen ver- nomen werd dat Van Swaay ont snapt was en dat bij van plan ls de fabriek over te dragen aan de rege ring voor nationalisatie. (Advertentie) De intrekking van de algemene ver gunning betekent, dat de handelingen op deviezengebied van deviezen-inge zetenen van Indonesië onder controle De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, John Foster Dulles, heeft een van zijn voornaamste mede werkers naar Djakarta gezonden om hem een verslag-uit-de-eerste-hand van de toestand in Indonesië te geven. J. Gordon Meln, de directeur van het bureau voor zaken betreffende de zuidwestelijke Pacific van het ministe rie van Buitenlandse Zaken, is nit de Amerikaanse hoofdstad vertrokken Hij zal waarschijnlijk woensdag in Dja karta aankomen. Officieel is verklaard, dat Mem „zyn jaarlijkse routine-reis" maa<U Maar tegenover diplomaten gaf men te kennen, dat Mein naar Djakarta is gezonden omdat het ministerie uit de rapporten van de Amerikaanse ambassaae geen duidelijk beeld var de gebeurtenissen is Indonesië heeft kunnen krijgen. worden geplaatst. De maatregel houdt ln dat niet vrij kan worden beschikt over de middelen, welke hier door In donesische ondernemingen, o.a. de Bank Inconesia en de Bank Negara, worden aangehouden ter afdekking van geopende accreditieven en andere en gagementen. Zo zal een bedrijf, dat door Indone siërs is overgenomen, geen mutaties kunnen brengen in tegoeden hier te lande zonder een speciale vergunning van de monetaire autoriteiten. De transacties met Indonesië lopen normaal via de z.g. A-rekening by de Nederlaodsche Bank, terwyi by de z.g. Indische banken tussenrekemngen worden aangehouden. Over de saldi op de zg. N.-rekenin- gen, welke door particulieren bij Nederlandse deviezenbanken worden aangehouden, kan ook niet vry meer worden beschikt. Weliswaar kunnen stortingen normaal worden verricht, maar voor debitering is een spéciale vergunning «nodig. Volgens bankkringen in Amsterdam komt deze maatregel rijkelijk laat, want de laatste dagen zyn belangrijke bedragen van deze rekeningen opge- MENU van de dag vraagd voor overmaking naar Belgie en andere by de EBU aangesloten landen. Waarnemers menen, dat de passage over de mogelijkheid van een „snel in grijpen indien de ontwikkeling van de verhouding tussen Nederland en Indo nesië dit noodzakelyk maakt' aan de bekendmaking van de Nederlandse re gering ook enige diplomatieke beteke nis verleent. De Turkse premier, Adnan Mende- res, heeft in Ankara verklaard, dat de Verenigde Staten geleide projectielen en raketten, van net type „Nike" en „Honest John", aan Turkije zullen le veren. Deze wapens zullen in het kader van de NAVO-defensieplannen aan Turkije worden verschaft. Turkse of ficieren zullen voor opleiding" in het gebruik van deze wapens naar de Ver enigde Staten gaan. De provinciale immigratiedienst va.L Noord Sumatra te Medan" heeftkan* alle Nederlandse middenstanders in ddt gebied, o.a. aan winkeliers, eigenaren van fotozaken e.d., opdracht gegeven; Indonesië te - verlaten. Dit bevel is eveneens gegeven aan die Nederlan ders,' wier bestaan in hoofdzaak af hankelijk is van financiële steun van de Nederlandse regering. - De sneltrein MilaanRome is maan-, dagavond bü Codognc, 65 kilometer ten zuidoosten van Milaan.' op een vrachtauto ingereden en ontspoord.' Vijftien personen werden gedood en meer dan dertig gewond, onder wie velen zeer ernstig. De trein kwam met een snelheid van 13U km/u in botsing met de vracht auto, die was ingesloten tussen de bo men van een overweg. Op het ogenblik van de ramp was het enigszins mistig,' waardoor de machinist de botsing niet meer kon voorkomen. Door de snelheid waarmee de trein reed werd de auto 200 meter meegesleurd: óe wrakstuk ken lagen tot 400 meter in het rond.. In de treiir, die de afstand van Milaan naar Rome, 626 kilometer, in zes uur" pleegt af te leggen, bevonden zich ver scheidene Italiaanse parlementsleden, maar deze liepen geen verwondin gen op. Bondskanselier Adenauer van West-: Duitstand is hersteld van een griep aanval. Hü zou vandaag weer aan het werk gaan. Syrië heeft bekendgemaakt, dat het niet meer wil samenwerken met de Noorse kolonel" Moe, voorzitter van de gemengde Syriscb-Israèlische bestandscommissie. Een Syrische militaire woordvoerder heeft in Damascus verklaard, dat Moe „zwak en partydig" is. 14 dagen gratis Naam: Straat: Woonplaats: Wentt zich ingaande heden te abonneren op hei dagblad Trouw en ontvangt gedurende 14 dagen de krant gratia. Betaling zal geichieden oei week (61 cent)/pex kwartaal 7.90). Doorhalen pat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Winstraat 30, Rotterdam. rUM- Alle Ned. bedrijven onder „controle" iïAnT'H MET noordwestelijke wind Is de koude polaire lucht verder Europa binnen gedrongen. In Scandinavië vroor het van nacht plaatselijk 15 graden, ln Denemar ken 9, in Duitsland en Engeland 3 tot S graden. In ons land veroorzaakte een kleine sto ring vannacht nog enkele buten waardoor de afkoeling werd getemperd. Hier en daar kwam de temperatuur even beneden het vriespunt. Een Oceaan-depressie, die ten westen van Schotland ls gelegen breid de zich uit in de richUng van Ierland en Zuldwest-Engeland, Aan het frontenstel sel van deze depressie viel vanmorgen tn Ierland regen en natte sneeuw. Dit ncer- slaggebied verplaatst zich langzaam in oostelijke richting. Het front, dat de kou de polaire lucht scheidt van de zachtere Occaanlucht en het neerslaggebled aan her front zullen waarschijnlijk Juist in de om geving van ons land tot stilstand komen. Verrukkelijk anders: Sotermalso snijbonen (vit blik) met 'It blikje gesmoorde champignons

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1