Verschuivend machtsevenwicht Eerste evacués in Singapore Ook „Sabena zal hulp verlenen K.P.M. spreekt assurantie aan Djoeanda belooft medewerking Ontsnapte wasbeer had etentje buitenshuis Amerika vraagt ndonesië zich te matigen Soekarno's reis uitgesteld Staking van kemproeven op 1 januari Eisenhower zal NA gesprek bijwonen Kemajoran wordt streng bewaakt Ordelijk vertrek uit Indonesië MINDER WIND loorrang Sowjet-voorstel r MINISTER DULLES BEZORGD WOENSDAG 11 DECEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3866 55 Stapels post Onzekerheid Celebes Bevrijder van Mindszenty terechtgesteld Uitreisvisa Druk V. Ontberingen Matiging Welkom 14 dagen gratis Rotterdam. Witte de "Heiraat 30 Telet U57U0 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424518 Klachtendienst abonnementen 18 3019.3Q n_ Zaterdags 17-—18 uur Telefoon 115700 'I-Gravenhage Huygensplein 1 Teief 83467 f311 Postbus 1091 - Postgiro No 424867 W U Schiedam: VleloVS 7.80 per Losse nummers 15 cent A Directeur: H DHJ KU1G -/ O f (Oeldig tot morgenavond) WEINIG VERANDERING. Veel bewolking, maar geen neerslag van betekenis Matige tot krachtige wind tussen zuidoost en oost. Van nacht plaatselük temperaturen om het vriespunt, morgen ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Morgen: Zon op: 8.41 Maan op: 11.48 onder: 16.30 onder: 23.02 Hoofdredacteur L)r J A H .1 a nni'lNü SIj<>£ {Van onze militaire medewerker) KORT geleden vroegen wij in ver band met de dreigementen van Soekarno aandacht voor militaire maatregelen onzerzijds ter bescher ming van westelijk Nieuw-Guinea. In zoverre heeft onze regering hieraan een gedeeltelijk gevolg gegeven door het op 10 december ter vervroegde aflossing van het fregat de „Johan Maurits van Nassau" zenden van de torpedojager de „Evertsen". Niet al leen is dit schip groter en sterker doch de aflossing biedt de mogelijkheid om voorshands beide schepen daar te handhaven. Niettemin blijft deze maatregel, boe goed overigens ook, beneden de maat, want hij staat on machtig tegen het rcele gevaar van de infiltratie van gewapenden door middel van vreedzame handelsprju wen. De daarvoor noodzakelijke en alleen afdoende maatregel van het vormen van anti-guerrillatroepen uit de auto chtonc bevolking blijft zich onverzwakt aandienen, niet alleen om de thans aan de orde zijnde bedreiging van Soekarno. doch vooral ook om de zich voltrekkende machtsverschuiving in Zuid-Oost-Azië. Deze geschiedt zó on opgemerkt, omdat zfj door onopval lende gebeurtenissen wordt geken merkt en door feiten, die niet in de pers staan. Australië is zich deze ver schuiving echter hoe langer hoe meer bewust geworden en heeft daarom thans om politieke en strategische re denen zich solidair verklaard met Ne derland ten opzichte van het gezamen lijke belang bij Nieuw-Guinea. Na tuurlijk is dit niet met zoveel woor den gezegd en is de uitgesproken soli dariteit gegrond op geografische, eth- nografische en economische overwe gingen. Doch de verzwegen motleven liggen in de politieke en strategische sfeer. Wij willen dat nader toelichten R hebben in de afgelopen maanden twee belangrijke feiten plaatsge had voor het Britse Gemenebest en daarbij voor Australië. Het eerste is de onafhankelijkheid van de Maleise staten op het schiereiland Malakka en het tweede de gedeeltelijke onafhan kelijkheid van bet eiland Singapore. Als derde feit dat.echter achter de schermen plaatsheeft is daar de geruisloze opbouw van een machtig Chinees leger. Daarvoor schijnt een 10-jarenplan te bestaan dat een sterkte beoogt van ten minste 1000 di visies. Dit zijn de feiten. Weliswaar mag Engeland vloot- en luchtbases handha ven in de nieuwe Maleise Federatie en heeft het nog de behartiging van de defensiebelangen en die van de bui tenlandse betrekkingen voor Singapo re aan zich gehouden, doch wat is daarvan de waarde? Kort geleden is in de reeks van of ficiële Britse krijgsgeschiedkundige werken over de afgelopen oorlog het deel verschenen, dat de oorlog tegen Japan behandelt (Uitgave van Her Majesty's Stationary Office te Londen van de band van Major-General S. Woodburn Kirby, prijs 55 shillings, ti tel „The war against Japan"). Dit deel is voor Nederland belangrijk, omdat het tevens de samenwerking met de Nèderlands-Indische defensie en de oorlog daar behandelt. Wat was het grondmotief als gevolg waarvan destijds Singapore is geval len, waarmede de Britse macht in Zuid-Oost Azie gefnuikt en de weg naar Australië opengelegd werd? De Britse maritieme leiding zag het Ja panse gevaar uitsluitend ter zee lig gen, weshalve de verdediging naar de landzijde zwak zou kunnen zijn. Een sterke vloot en zware kustbatterijen zouden het antwoord vormen op de Japanse dreiging. Afgescheiden van de juistheid van dat oordeel kwam de vraag op of Singapore onder alle om standigheden mocht rekenen op het stationeren van een sterke vloot. Gisteren zijn de eerste Nederlandse evacue's in Singapore aange komen. Nadat een vliegtuig van de ïndon. luchtvaartmaatschappij Garoeda 17 Nederlanders naar deze plaats vervoerd had, kwam gis teravond een toestel van de „Boac" aan met 48 personen, waaronder een groot aantal vrouwen en kinderen. De „Boac"' zal tot 15 decem ber dagelijks vluchten naa$ Djakarta maken. De Nederlanders wer den in Singapore snel geholpen en konden zonder de gebruikelijke formaliteiten de douane passeren. De luchtvaartmaatschappij „Air India" heeft op de lijn Bombay Sydney een stopplaats te Djakarta ingelast om bij de evacuatie te helpen. Ook worden besprekingen gevoerd met de Belgische maat schappij „Sabena", die wellicht bereid zal zijn toestellen beschikbaar te stellen voor de luchtbrug tussen Djakarta en Singapore. De Bel gische minister van Buitenlandse Zaken, Larock, had gisteren een onderhoud met de Ned. ambassadeur in Brussel, jhr. Teixeira de Mattos. Toestellen van de „Sabena" zullen waarschijnlijk dezer da gen naar Djakarta vertrekken. boycot ontketend zou worden tegen de Nederlanders in die streek. Nederlandse banken in Medan en Makassar zijn onaer militaire controle gesteld, doch kennelijk worden de nor male werkzaamheden voortgezet. <w'. V AARTOE vroegen Australië en L) Nieuw-Zeeland .en Britse garan tie. Doch deze kon Engeland in het laatst Churchill als Lord of the Admi ralty niet geven omdat deze afhan kelijk zou zijn van de gevaren die En geland m de Europese wateren en in de Middellandse Zee zouden bedrei gen. Daarom moest Singapore erop rekenen dat het minstens 70 dagen zou duren (later zelfs op 90 dagen ge steld) eer er een sterke Britse vloot tot de veiligstelling van Singapore te hulp zou kunnen komen. Dat was dus de ene dubieuze zijde van de waarde van Singapore voor Australië. De tweede was, dat de Britse maritieme strategen kennelijk geen kennis had den genomen van het wereldberoem de werk van de Bntse geopoliticus Sir Halford Mackmder „Democratie ideals and realitv'. waarin deze ge waarschuwd had. dat de Britse mari tieme macht bedreigd werd en verdre ven zou kunnen worden door een op mars over land dwz. door verove ring van de Britse maritieme bases van de landzijde Om deze misken ning werd Singapore silpchts door 4 bs taljons infanterie verdedigd, een sterk Zie verder pag. 3, le kol.) AHe Nederlanders, die gisteren uit Djakarta vertrokken, werden op Ke majoran grondig gefouilleerd Het vliegveld werd streng bewaakt door militairen. In Singapore wilden de evacués zich met uitlaten over de toestand tn In donesië Functionarissen van de BOAC verklaarden dat reeds 150 mensen voor hun vertrek geboekt hebben. Onder de evacués bevond zich een baby van één maand. De mannen, die in Djakarta hun ge zinnen naar het vliegveld brachten vertelden dat zü nog geen drie uur de tijd hadden gehad om te pakken en zich voor het vertrek gereed te maken. Zij meenden, dat de toestand in het land nog steeds zo verward Is, dat zij er de voorkeur aan gaven hun vrou wen en kinderen vooruit te sturen. De meeste evacués waren de vrou wen van Nederlandse zakenlieden, wier zaken door de Indonesische ar beiders overgenomen zün. De reoatriërenden hadden zich reed* verscheidene uren voor het vertrek van het vliegtuig op het vliegveld var, Djakarta verzameld. De enige man aan ooord van het toestel was een doktei. die vertelde dat de rijstprijs in Dja karta is gestegen tot 10 5 11 rupiah per kilo. De posterijen in Singapore hebben medegedeeld, dat als gevolg van de gedeeltelijke verbreking van de lucht- verblndingen tussen Singapore en Djakarta, de poststukken met bestem ming Indonesië zich in Singanore op stapelen. Reeds meer dan 3.700 kilo gram luchtpost wacht op doorzending naar Djakarta. In Singapore zijn gisteren de eerste Nederlandse evacué's gearriveerd. Een Nederlandse huisvrouw nuttigt op hei vliegveld van Singapore met haar vier kinderen een maaltijdin afwachting van het verlof om verder te mogen reizen naar Amsterdam. (telefoto) Radio-Makassar heeft meegedeeld dat de militaire gouverneur van Zuid en Zuidoost-Soelawesi (Celebes), heeft verklaard, dat alle Nederlandse on dernemingen in zijn ambtsgebied met ingang van maandag onder regerings- toezicht zijn geplaatst. Volgens radio Makassar bevinden zich onder de 34 onder regeringstoezicht geplaatste on dernemingen het kantoor van de Kon. Shell-BPM te Makassar, de firma Harmsen en Verwey en Dunlop. Volgens het dagblad „Sin Po" tref fen arbeiders van de BPM voorberei dingen voor het overnemen of onder toezicht plaatsen van deze maatschap pij. In Soerabaja heeft een raad „voor samenwerking tussen de jeugd en de strijdkrachten" bekend gemaakt dat een nieuwe „golF' van economische De inbeslagname van de schepen der Koninklijke Paketvaart Mlf door de Indonesische regering heeft belangrijke consequenties voor de internationale assurantiewereld. De directie der KPM heeft bij de assuradeurs een schade claim ingediend van f 110 miljoen ter vergoeding van veertig schepen, die tegen molest verzekerd waren. De me dedeling heeft in Amsterdamse assu- rantiekringe grote beroering gewekt. Waarschijnlijk is een deel van de ver zekering ondergebracht bü Lloyds. Majoor Antai Palinkas Palavlncini. die tijdens de Hongaarse opstand van het vorig jaar kardinaal Mindszenty heeft bevrijd, is door een krijgsraad in Hongarije ter dood veroordeeld en te rechtgesteld, aldns radio-Boedapest. Majoor Palavincini bracht Mindszen ty indertijd in een tank terug naar de Hongaarse hoofdstad. De kardinaal ver blijft sedert 4 november van het vo rig jaar in het gebouw van het Ame rikaanse gezantschap te Boedapest. De Ver. Staten hebben al hun veertien Navo-bondgenoten twee soorten „niet-atomische" geleide projectielen voor korte aSstand, de Nike en de Honest John, aan geboden. Nederland krügt de projectielen, zo-4 als reeds eerder is gemeld, in 1960. Volgend jaar gaan driehonderd Neder landse militairen naar de Ver. Staten om daar in het bedienen van de raket ten ie Worden .opgeleid. r In antwoord op een telegram van dr. Drees heeft de Indonesische minister-president Djoeanda hedenmorgen medegedeeld, dat Indo nesië zijn best zal doen hulp te verlenen voor het vertrek van Ne derlanders, die Indonesië wensen te verlaten. Dr. Drees had in zijn telegram aan de Indonesische minister-pre sident verklaard, dat de medewerking van de Indonesische regering noodzakelijk is om de Nederlandse regering in staat te stellen het mogelijk te maken, dat vele Nederlanders, die dit wensen, Indonesië op korte termijn zullen verlaten. Het hoofd van de consulaire afdeling van de Nederlandse diplomatieke ver tegenwoordiging in Djakarta, de heer Ravesloot, heeft medegedeeld, dat de Indonesische autoriteiten de verstrek king van uitreisvisa aan Nederlanders, die Indonesië wensen te verlaten, in hoge mate heeft vergemakkelijkt. De heer Rovesloot zeide dat hem door de Indonesische immigratiedienst werd bericht, dat de procedure daarvoor zo eenvoudig mogelijk zal worden ge maakt. De mogelijkheid bestaat zeifs om binnen 24 uur een uitreisvisa te krygen. Volgens door de heer Ravesloot ont vangen inlichtingen hebben alle amb tenaren van de immigratiedienst in ge heel Indonesië opdracht gekregen om de uitgifte van uitreisvisa te vereen voudigen. De heer Ravesloot heeft op de Ne derlanders, die in de buitengewesten wonen, waar de Nederlandse consulaten gesloten zijn, een beroep gedaan om hun paspoorten bij zich te houden en deze niet naar de consulaire afdeling van de Nederlandse missie in Djakarta te zeilden, als zij verlopen mochten zijn. Hü raadde hen aan met het doen van het nodige voor hun paspoorten te wachten, tot zy zich persoonlijk kun nen melden. Paspoorten, die per post worden toegezonden, kunnen mogelijk verloren gaan. De Nederlandse consulaire afdeling in Djakarta was vandaag een van de drukste plekjes in deze stad. Voor het kantoor, dat dicht bü het paleis van president Soekarno is gevestigd, stond een rij van honderden Nederlanders.- ISTEREN omstreeks het mid- u dernachtelijk uur hoorde de directeur van een hotel te Rhe- nen gestommel op de beneden verdieping. Hij trok onmiddellijk op on derzoek uit en constateerde, dat het geluid van vermeende inbre kers uit de keuken kwam. Be hoedzaam opende hjj de deur en ontstak bliksemsnel de verlich ting. Tot zijn niet geringe verbazing stond daar midden in de keu ken een levensgrote wasbeer, die zich te goed deed aan allerlei lekkernijen uit de door het dier geopende provisiekast. Lange tijd om na te denken had de directeur, de heer Van Londen, niet. De beer, tijdelijk verblind door het plotseling op flikkerende felle lamplicht, bleef als versteend op zijn plaats staan. Dit was voor de heer Van Lon den genoeg om zich pardoes bo ven op de ruigharige goedzak te storten en deze zodanig vast te grijpen, dat hij niet meer ontko men kon. Met de voor zijn vrijheid wor stelende beer in zijn linkerhand zag de heer Van Londen kans om de telefoon in de naastgelegen hall te bereiken, waar hij zijn buurman Ouwehand opbelde. Deze kwam onmiddellijk naar hotel De Grebbe, dat op onge veer 500 meter afstand van het Dierenpark is gelegen, met in zijn wagen een stevige kooi om er de beer in op te sluiten. Inderdaad bleek de wasbeer diezelfde avond -uit het park te zijn ontsnapt en na een tochtje over de Grebbeberg door een open raam de keuken van hotel De Grebbe te zijn binnengeko men. Al spoedig was de snoeper weer in zijn nachtverblijf in het die renpark teruggebracht. De Ver. Staten hebben Indone sië verzocht, in het geschil met Nederland matiging te betrach ten. Dit heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, gisteren op zijn wekelijk se persconferentie meegedeeld. Volgens Ass. Press verklaarde Dul les dat de Ver. Staten de hoop heb ben uitgesproken dat beide zijden (dns ook Nederland Red.) zich znl- len matigen. Dulles zei dat ambassadeur John M. Allison in Djakarta n'et gemachtigd is bemiddeling of goede diensten van de Verenigde Staten aan te bieder n het conflict tussen Indonesië en Ne derland. Tevoren had de Indonesische mi nister van Buitenlandse Zaken, Soe bandrio, verklaard dat de Amerikaan se ambassadeur had gevraagd op wel ke wijze de Ver Staten bijstand zou den kunnen verlenen om een uitweg te zoeken uit de impasse in Indonesië Minister Dulles zei gisteren dat hii over het onderhoud van de ambassa deur met Indonesische autoriteiten noi geen ranport had ontvangen. Op een vraag antwoordde Dulles, dat de toestand in Indonesië stellig is verslechterd en dat hU er bezorgd over is. Naar het schijnt, aldus Dulles, hebben de onder communisti sche invloed staande of door de com munisten beheerste vakbonden de leiding genomen bij het bezetten van Nederlandse eigendommen. De Verenigde Staten hebben Indone sië doen weten, dat zij hopen, dat de wet en orde niet zullen worden teniet gedaan bij de huidige crisis. Dulles verklaarde, dat de huidige moeilijkheden naar men beweert te wijten zouden zijn aan het in ge breke blijven van de Ver. Naties om Indonesië te steunen De minister scheen de nadruk te leggen op de uitdrukking „naar men beweert". Dulles maakte duidelijk, dat het naar zijn mening geheel juist is ge weest van de Nederlandse regering het Indonesische vraagstuk aanhan- g'g te maken in de NAVO-raad, Maar de NAVO-raad kon geen de nnitleve beslissing nemen ten aanzien van eventueel ontreden. De minister verklaarde dat alle hii een geschil be trokken partiien gehoord dienen te worden. Uit de oDmerkingen van Dulles vail •>n to maken dat naar zijn menfnv dp NAVO-raad het geschil kan bespre ken. maar dat de raad generlei beslis sing kan nemen zonder ook de Indo nesische visie op de zaak te horen. President Soekarno van Indonesië zal niet, zoals in bet voornemen lag, deze maand een bezoek aan Zuid- Amerika brengen. Na afloop van een bijzondere kabi netszitting waarop de wenselijkheid van Soekarno s reis werd besproken nu de toestand in Indonesië zo onge regeld is, werd officieel verklaard, dat het voorgenomen bezoek van de pre sident „wegens gezondheidsredenen voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Sinds maandag helpen de ambtena ren van deze afdeling ongeveer 1000 personen per dag. Ook bij het kantoor van de Indonesische immigratiedienst had zich een grote menigte verzameld Pasar Baroe, een der drukste winkel centra in de hoofdstad, werd vandaag overstroomd door Nederlandse vrou wen, die in de verwachting op een spoedig vertrek, nog de nodige warme kleding wilden aanschaffen. In tal van Nederlandse woningen zijn alle bezit tingen reeds gepakt. De Nederlandse Kamer van Koop handel heeft in een rondschrijven aan de Nederlandse bedrijven gevraagd op te geven hoeveel employees met hun gezinnen binnenkort het land wensen te verlaten. Dit rondschrijven werd verzonden op verzoek van de scheepvaartmaatschap pijen, die voorbereidingen treffen voor repatriëring op grote schaal. President Soekarno, die vandaag op een bijeenkomst in Soerabaja een rede var twintig minutena heeft gehouden, verklaarde, dat Indonesië veel ont beringen zal hebben te doorstaan tij dens de huidige vergeldingsacties tegen de Nederlandse belangen in Indonesië Ook Roeslan AbdoelganL .de vice- voorzitter van t de Nationale Raad (waarvan Soekarno zelf voorzitter is) hield op deze bijeenkomst een toe spraak. HJJ zei dat hef overnemen van Nederlandse'ondernemingen in de ge hele archipel een „veiligheidsmaat regel" was en niet nationalisatie of confiscatie, r i Op een bericht jdafe Nederland aan Indiazoa.iiêbteniKêrzocht'Iijy^Indone-' slë aan te-dringen op matiging in rjjn optreden jegens de Nederlanders, heeft men in officiële Indische kringen elk commentaar geweigerd. Niettemin werd uit goede bron vernomen, dat India op vriendschappelijke wijze de Indonesische regering over deze kwes tie zou benaderen, want getrouw aan zijn poHtieke traditie is India afkeurig van gewelddadige middelen, ook indien het dch kan verenigen met het door een bepaald land beoogde doel. De premier van de Centraal-Afri- kaanse Federatie, Sir Roy Welensky heeft in een telegram aan dr. Drees hulp aangeboden; voor Nederlanders die Indonesië moeten verlaten. De im migratie-autoriteiten van de Centraai- Afrikaanse Federatie (Noord- en Zuid- Rhodesla en Nyassaland) zullen on middellijk contact opnemen met het hoofd van de Nederlandse immigratie dienst in de federatie, die op het ogen blik in Nederland is om na te gaan joe zü het beste kunnen helpen, ver klaarde hü. President Kubilschek van Brazilië heeft zyn minister van Buitenlandse OVER de invoering van een wette lijke weduwen- en wezenvoorzie- ning heeft de SER in het voorjaar een vrijwel eenstemmig advies uitge bracht, net als destijds bij de AOW. Daarentegen kon de SER over de invoering van een wettel,ike kinderbij slag (eveneens gedacht als volksver zekering) siechts tot een verdeeld ad vies komen. De vraag rijst nu, aan welke rege ling gesteld dat de mogelijkheid aanwezig is voorrang moet worden verleend bu de invoering. De Sociaal Economische Raad en nog zeer onlangs het CN.V hebben zich uitgesproken voor een spoedige invoering van de wettelijke weduwen- en wezenvoorziening, 'n de l'weede Kamer werd dit geluid eveneens ge hoord, Het beschikbare cijfermateriaal heeft bewezen, dat er nood heerst on der de weduwen en wezen. Zij wach ten al jaren op een behoorlijke voor ziening. Wie hier snel helpt, vervult een bijbelse opdracht. DE Sowj'et-Unie is bereid om met ingang van 1 januari a s. alle kernproeven te staken, mits de Verenigde Staten en Groot- Brittanië beloven hetzelfde te doen." Deze mededeling is vervat m een brief van premier Boelga- nin aan premier Nehroe van In dia, in antwoord op diens verzoek om spoedige beëindiging van de proeven. Nehroe had de vorige maand ook aan president Eisenhower geschreven om te vragen om stopzetting van de kernproeven en het tot stand brengen van een doelmatige ontwapening Boelgauon zei in zün antwoord te geloven, dat onmiddellüke stopzetting var de kernproeven een eerste stap naar een regeling van de ontwapenings kwestie als geheel zou zün,zoals Nehroe ook in zün schrüven had be toogd. Voorts verklaarde de Sowjet- premier, dat vereniging van de NAVO met andere militaire blokken, als de ZOAVO en het pact van Bagdad oe spanning zou vergroten en het oor logsgevaar naderbü zou brengen. „De Sowjet-Unie is echter niet van plan de Verenigde Staten of enig an der land aan te vallen: zü wenst goede betrekkingen met alle .anden. De Sow jet-Unie is voorstandster van een vriendschapsverdrag met de Verenigde Staten, ontbinding van de militaire blokken en samenwerking tussen,alle landen. Zü .is ervan, overtuigd dat-het nog niet te laat is om een dreigende ramp af te wenden," zo .verklaarde de Sowjet-premier. Zaken gisteravond opdracht, gegeven' onmiddellük met Den Haag contact ,op le nemen over emigratie van.Nederlan- ders uit Indonesië naar Brazilië. Neder landers met ervaring op landbouwge bied in tropische landen vormen ideale immigranten voor Brazilië. jpRESIDENT Eisenhower zal de topconferentie van de NAVO, welke maandag a.s. in Parijs be gint, bijwonen. Dit is officieel in Washington bekendgemaakt. Zes specialisten hebben Eisen hower onderzocht en hebben erin toegestemd dat de Amerikaanse president de reis naar de Franse hoofdstad maakt. De Amerikaanse president zal zater dagmiddag te ongeveer drie uur op het vliegveld Orly bü Parüs aanko men. De president zal, behalve de ope- niugsv ergadering van maandag, «Irie ver§?derfngen bijwonen! Ook hu ap officiële ontvangsten ver schijnen, so heeft hei Witte Huis be kendgemaakt. Voorts aal Eisenhower tijdens zon verblijf in Parüs een aan tal particuliere besprekingen voeren mei regeringsleiders die aan de confe- r-*«i,tii deelnemen. L kringen van de NAVO en in Pa- rys. Londen er< Bonn was men zeer ingenomen me, het nieuws dat Blsen- bower toch de conferentie in Parüs zal büwonen. Naam: Str Woonplaats: Wens» zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Trouw en ontvangt gedurende 14 dagen de krant gratia. Betaling zal geschieden oer week (61 cent)/pei kwartaal 7.90). Doorhalen wat niet gewenst wordt, ti oord: verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Wtzhstraat 30, Rotterdam. „LUCHTBRUG" KOMT NU OP GANG De onzekerheid in Djakarta bleef ook vandaag bestaan. Nog steeds gaan communisten door met het „in hez.it n«rnpu" van Nederlands» on- d®mem!neen. ondanks de nfidrak- keliike order van de Indonesische regering djt „onteigenen" te staken. Fpt, vin de bedWJ-ven, waar nu door arbeiders 't in handen ie cenn- »«en is 't hoofdkantoor van PMMns In Tl'alrarta Tl" owoeiiaU" van 137 n»r. sonen Fnron"es nersoneei wordt voorliereJd, rip fneetand on de fa brieken fin Randoeng en «(oerqhata) was gisteren nog verward Volgens in niokarta ontvangen telefonische berichten was de fabriek in Soera- ba ia nog nf"t „bezet". In zak»nkringen werd gisteren mwwde»ld flat nog steeds op grote sehaal geld wordt terp "gehaald bii Vaderlands» banken (ongeveer 5 miMoen dollar per dae) In Djakarta btiift op bet centraal hoofdpostkan toor de post voor de buitengewesten liggen, terwiil zich In de haven van Tandjong Priok duizenden tonnen goederen opstapelen. Aan de rand van een diepe depressie, waarvan het centrum zich ten westen van Ierland bevindt, ontstond bij de Golf van Rlscaye een storing, die snel in diepte toe aam sa die, met een luchtdruk in de kern van ngeveer 960 mh, In vrywei noordelijke richting over het banaal naar Noord-ler- iand wegtrok. Onder invloed van deze no- ring nam de wind bü ons toe uit zuld- oostelijkc richting Buitengaats bi) de Neder landse Kust, waar de koude lucht over het betrekkelijk warme Noordzeewater strijkt, werd de stonugrens overschreden. In de lucht, die uit Duitsland en Frankrijk wordt aangevoerd, kwam vannacht Uchte vorst voor en nam de bewolking toe, maat de oeerslagactivltelt bleef klein. Door aanhou dende drukdalingen in Zuidwest-Europa handhaaft zich de komende 24 unr een zui delijke tot zuidoostelijke stroming waarin de temperaturen de neiging vertonen iets hoger te worden Br hlljlt overigens vrij veel bewolking maar neerslag van beteke nis is niet waarschijnlijk. De wind RMSlt daarbij weer in kracht af.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1