w iww Gemeente en onderwijs Militairen te Djakarta in gevechtskleding Russisch vredeI tegen NA VO-gesprek Verruim agenda van NAVO- conferentie AUSTRALIË waarschuwt INDONESIË 381 de lMdbou^'Sll MEER WINDT NEDERLAND VRAAGT HULP VAN RODE KRUIS BIJ EVACUATIE ,JN VERBAND MET DE TOESTAND Toenemende vrees voor communisme Maand extra voor gepensioneerde mijnwerkers Herziening materiële belastingrecht ISBSilSfe iÉll3P A.N.W B Sowjet-premier wil conferentie van „leiders" Noorse kolonel uit V.N.-coinmissie Bruiloftën Bankjes van 20 moeten blijven, zegt min. Hofstra mm Produktiebeperking; bij N.V. Nedalo Werkclassificatie ufSj Indonesië gaf nog geen toestemming voor luchtbrug r BOELGANIN ZOND BRIEVEN BONDER»AG 12 DECEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 38# r Ontwrichting AFL-CIQ eist hogere lonen voor 1953 Rijst Onder controle' v mêmÊê I - Amerikaanse demoeraten: Vergelding Duitse tegenspraak 'W1 -'.vrd iü mm Nog geen luchtbrug 14 day en gratis Ni ÉIÜ J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE verloven van alie officieren en manschappen van lieL In- clonesisclie leger zijn vandaag ingetrokken. De militairen die niet verlof zijn. moeten zich onmiddellijk bij bun on derdeel melden. Dit is in Djakarta meegedeeld door de woordvoerder van het leger, Harsono. Hij zei, dat deze maatregel was genomen „in verband met de huidige toestand", maar weigerde verder com mentaar. Al het personeel van het hoofdkwartier van het leger in Djakarta is thans gekleed in gevechtstenue. PREMIER BOELGANIN vaiidë Sówjét-Unië hééft de rege ringsleiders van de Ver. Staten, West-Duitsland, Engeland en Frankrijk brievèn gezonden met het kennelijk doèl dé komende topconferentie van de Navo te doen mislukken. I Hf i§II - rut - - hm Zie verder pag. 3,'7e-kóbjlffÉ lma. S&gpssa# ft1:^ ^"rt^ v - m&m ■gm?,f< fks&fcj Botterdam: Witte de Wtthatraat 30 Telef. 115700 (4 LI Postbus 1112 Postgiro Ko. 424519 jpachtendienst abonnementen 18.3019.30 0. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 «-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef, 183467 (3 l.) Postbus 109] Postgiro No. 424867 Klaehtendienst 18.3019.30 a. Telef 362569 AttÖ, Kerkstraat 24 b - Telefwn 67882 ®*nt per ^eelc' f 2,65 P*r maand. t 7J0 per kwartaal. Losse nummera 15 cent. Verschijnt dagelijks (Geldig tot morgenavond) - NEVELIG 30! Zwaar bewolkt en neveiie met tijdelijk wat regen0 Overwegend matige wind tussen zuidoost en oost. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. Morgen: Zon op: 8.42 Maan op: 0:00 0 onder: 16.30 onder: 12.14 ;j HET openbaar onderwijs behoort zo goed mogelijk te zijn. Deze uitspraak is niet afkomstig van een of andere voorvechter van het openbaar onderwijs, doch is te vinden in de leidraad voor een antirevolutio nair gemeenteprogram en wel in ar tikel 8. Het is goed, dat deze bepaling werd opgenomen. Nog altijd zijn er mensen, die van oordeel zijn, -dat een a.r. of c.-h. raadslid toeziet, dat het bijzonder onderwijs niet te kort komt. Zo is het niet. Ook de raadsleden, die principieel voorstander zijn van de vrije school, weten, dat Grondwet en wet bepalen, dat In elke gemeente vol doende lager onderwijs wordt gege ven. En daarom schenken zij ook volle aandacht aan alle vraagstukken, wel ke met het openbaar onderwijs samen hangen. In het genoemde gemeenteprogram zijn ten aanzien daarvan tal vaD ge vallen opgesomd, ^.o wordt o.m. be paald, dat bet onderwijzend personeel aan de openbare s-'holen in de gele genheid dient te worden gesteld tot en aangemoedigd moet worden in net streven naar zodanige vernieuwing van het onderwijs als met het oog op de eisen des tijds verantwoord en noodzakelijk is. Ook wordt de gemeentelijke over heid voorgehouden, dat zij bij het open baar onderwijs heeft te bevorderen al wat dienen kan tot het vestigen en ver sterken van een band tussen school en ouders, waarbij dan de nadruk dient te vallen op de eigen werkzaamheid der ouders. HET bovenstaande houdt evenwel niet in, dat de voorstanders van het bijzonder onderwijs in hun kwali teit ^hn raadslid er nu naar moeten streven, dat het openbaar onderwijs op zu groot mogelijke schaal gegeven wordt. En ook ligt het niet op de weg van de raad of van het gemeentebe stuur om propaganda te maken voor het openbaar onderwijs. Dit geldt diet alleen het lager onderwijs, doch ook andere -takken vam-onderwijs. - Vandaar, dat het door ons geciteer de aa1. gemeenteprogram ook bepaalt: „Buiten de gevallen waarin zij daar toe wettelijk is verplicht, dient de ge meentelijke overheid slechts dan zulk onderwijs waaraan dringend behoefte bestaat, van harentwege te doen ge ven, wanneer degenen, die daartoe al lereerst zijn-geroepen, in gebreke zijn.*' Vooral in de tegenwoordige Ujd dient hierop te worden gelet. Het gebeurt vooral in zich snel uit breidende gemeenten nog wel, dat een wethouder van onderwijs naarstig na gaat welke 'maatregelen met betrek king tot het openbaar onderwijs in die nieuwe wijken moeten worden geno men, terwijl geen rekening gehouden wordt, met het stichten van bijzondere scholen aldaar. Zulk een functionaris dient evenwel te bedenken, dat hij is wethouder van onderwijs en niet maar wethouder van het openbaar onder wijs. Het gehele terrein van het on derwijs behoort zijn belangstelling te hebben. Bij de noodzakelijke reserve ring van gronden moet dan ook gere kend worden met de stichting van bij zondere scholen in zulk een nieuwe wijk. p. E geciteerde bepaling heeft ook L/ bijzondere betekenis met betrek king tot het nijverheidsonderwijs. In zeer vele en vooral grote ge meenten zijn de scholen voor nijver heidsonderwijs vrucht van particulier initiatief. Ook de z.g. neutrale techni sche en huishoudscholen gaan veelal uit van "particuliere verenigingen. Te genwoordig ziet men echter meer en meer, dat gemeentebesturen ertoe overgaan dergelijke scholen te stieü- ten, waar het op zijn plaats zou zijn, dat de overheid zich geroepen zou ge voelen de zelfwerkzaamheid van 1e burgerij op te wekken of aan te moe digen. De gemeentelijke overheid moet de burgerij er niet aan gewen nen voor de behartiging van steeds meer 'aangelegenheden zonder nood zaak op haar te leunen. Zij moet er ook niet naar streven haai bemoei ingen steeds omvangrijker te doen zijn. Daarentegen mag van de burgerij verwacht worden, dat zij haar ver antwoordelijkheid beseft en bet werk niet door de overheid uit handen laat nemen. In het bijzonder de voorstan ders van bijzonder onderwijs hebben hier een dure roeping. Zij mogen niet verflauwen in hun ijver om datgene te doen, waartoe zij van Godswege ge roepen zijn, namelijk de opvoeding van hun kinderen totdat deze in staat zijn hun plaats in de maatschappij in te nemen. Over de gemeente en het onderwijs zou nog veel meer te zeggen zijn, doch het bovenstaande is al wel voldoende om te doen inzien, dat raadsleden, die leven uit de reformatorische beginse len met betrekking tot het onderwijs «en belangrijke taak hebben te ver hullen. Indonesisch le trekt verloven in v De voorzitter van de anti-commu nistische organisatie in Indonesië, de mohammedaanse politicus Isa Anshary, heeft verklaard, dat bij de huidige ont wikkeling in Indonesië de fundamen tele rechten van de mens worden ver trapt en dat de communisten thans po gen de macht over te nemen met hulp van buitenaf. Ook in Engeland neemt de vrees toe. jlat de communisten zich op Java van de toestand meester zullen maken. De regering heelt de Britse onderdanen in Indonesië aangeraden uitreisvisa aan te vragen om op eventualiteiten te zijn voorbereid. De Indonesische economie wordt thans met ontwrichting bedreigd, door dat de scheepvaartverbindingen 'in' de archipel nagenoeg geheel zijn weg gevallen. Meer dan dertig schepen van de KPM worden nog .steeds in Indone sische Havens vastgehouden, omdat"mén' vreest, dat zé zülletf uitwijken tiS&t Singapore. In laatstgenoemde haven liggen thans 25 schepenvan de KPM met duizenden tonnen lading voor In donesië. Vijfhonderd Indonesische man schappen en officieren van de KPM- schepen In Singapore zullen waar schijnlijk binnenkort worden ontslagen. De Indonesische regering doet thans alle mogelijke moeite om scheeps- ruimte te charteren om het verkeer tussen de eilanden weer op gang te Het Algemeen Mijnwerkersfonds heeft het voorstel om alle gepensio neerden en weduwen van gepensioneer de mijnwerkers, die op 31 december a.s. nog geen 65 jaar geworden zijn, een extra-uitkering te geven in de vorm van één maand oxtra—tocslag, met een minimum van tien gulden, aanvaard. De vergadering ging eveneens ak koord met het besluit van het bestuur het aantal wachtdagen terug te bréïl- gen van twee op een en deze dag uit te betalen wanneer de ziekte langer duurt dan 31 dagen. De minister dient nog zijn goedkeuring te hechten aan het besluit een extra-uitkering te ge ven, Zij zal gefinancierd worden door hel Algemeen Mynwerkersfonds en de onderscheidene mijnondernemingen. In de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het voorlopig verslag over het hoofd stuk Financiën der begroting 1958 deelt de minister van Financiën o.m mede, dat hij inzake de wetsontwerpen tot herziening van het materiële belas tingrecht vertrouwt dat de ontwerpen voor een nieuwe inkomstenbelasting, loonbelasting en vermogensbelasting nog dit jaar zijn departement zullen verlaten. Hij meent dat het dan moge l|jk za! zijn dat deze wetsontwerpen in de eerste maanden van het volgende jaar worden ingediend, korte tijd late»- gevolgd door andere wetsontwerpen Het grote Amerikaanse vakverbond AFLCIO zal voor het volgende jaar loonsverhogingen eisen om tegemoet te komen aan de „ontoereikende koop kracht van dë verbruiker en om de zo hoognodige economische groei kracht van het land te herstellen". Reuther, de voorzitter van de arbei ders in de auto-industrie zei, dat „de werkloosheid het volgend jaar als een sneeuwbal zal werken", maar hij voeg de eraan toe dat de looneisen een van de middelen zouden rijn om de eco nomische teruggang te bestrijden. brengen. Volgens AP zou de minister van Scheepvaart, Nazir, hebben ver klaard, dat dit „nog slechts een kwes tie is van een dag of twee". UP heeft vernomen, dat verscheidene buiten landse lucht- en scheepvaartmaatschap pijen reeds hebben aangeboden het werk van de KLM, resp, KPM, over te nemen. UP noemt in dit verband Air India, Pan American Airways en niet met name genoemde Japanse en Britse scheepvaartmaatschappijen. De Indonesische regering heeft be sloten alle rijstvoorraden op de markt té gooien, waardoor de prijs •van dit volksvoedsel in Djakarta de laatste dagen aanzienlijk is gedaald. Niettemin bedraagt zij nog steeds 6 a 7 rupiah per kilogram, dat is het dubbele van een maand geleden. Voor de kruidenierszaken in Dja karta vormen zich grote rijen men sen om.ryst te kopen. Deonafhankelijke Times of Indo nesia schrééf vandaag: „Nu de voor naamste invoerprodukten-t. afgesneden- zijn, de ondernemingen en bedrijven die deviezen opleveren, tot werkloos heid zijn gedoemd, en het zakenleven in het algemeen verlamd is door de heersende sfeer van onzekerheid, staan er zeer moeilijke tijden voor de boeg. Er moet wel onrust komen. Een van de onmiddellijke gevolgen van de acties, die wij tegen de Nederlandse bedrij ven hebben ondernomen, is economi sche nood". Ook wijst dit blad er op, dat de belangrijke levenslijnen van eiland tot eiland, en tussen Indonesië en de naburige landen niet meer door de K.P,M.-schepen worden opengehou den. De militaire gezaghebber te Djakarta heeft een besluit uitgevaardigd, waar bij alle Nederlandse bedrijven in Dja karta voorlopig onder regeringscontrole worden gesteld, „ton einde de openbare rust en orde te verzekeren en onge wenste gebeurtenissen te vookomen". De Nederlandse diplomatieke verte genwoordigd In Djakarta heeft giste ren geprotesteerd tegen het „over nemen" van Nederlandse bedrijven en tegen het sluiten der Nederlandse con sulaten. Met Ingang van vandaag kunnen automo bilisten, die op de route AmsterdamBot terdam rijden, deze A.N.W.B.-auto-tegenko- men. Op het dak is een enorme snelheids meter gemonteerd, waarop het achterliggen de verkeer duidelijk kan lezen raet'welke snelheid wordt gereden. Door een ogenblik achter deze auto te gaan rijden, kam men op snelle wijze zijn snelheidsmeter ijken. Achtentwintig democratische leden van het Amerikaanse Huis van Af gevaardigden hebben president Eisen hower telegrafisch verzocht de agenda voor de komende NAVO-topconferen- tie niet te beperken tot vraagstukken op militair en wetenschappelijk ge bied. Zii willen dat ook volledig aan dacht zal worden geschonken aan de volgende punten: t. Betere onderlinge afstemming van de buitenlandse, politiek der NAVO- leden. 2. Een betere regeling voor het uit voeren van NAVO-besIissingen. 3. Bespreking van plannen op fi nancieel. handels- en industrieel ge bied. met het doel zowel de econo mische kracht als de militaire veilis- heid Her NAVO-lednn fp verhogen 4 Mogeliike oplossingen voor de eigenlijke oorzaken van de spanning in het Midden-Oosten. In dit verband zou tevens een ..op bouwende politiek moeten worden overwogen voor in ee'ijksoortiep om standigheden verkerende gebieden, iv*ai- onrust on oolifi"k en economisch "ehied e°n id«ale voedingsbodem voor communistische woelingen kweken." Ernstig en dapper heeft de viereneenhalf jarige Keith Johnstone helemaal alleen de reis van Amsterdam naar Vancouverge maakt, in Vancouver werd Kelth opgewacht door zijn vader. De Jongen viel bijna van de vliegtuigtrap in zijn haast bij hem te komen. Geen tvondcr: Drie Jaar geleden zag Keitli zijn vader voor Het laatst, toen deze naar Canada reisde cn acht maanden ge leden vertrok zijn moeder. Nu was het Keith's beurt om Galashiels in Schotland te verlaten cn de grote reis te maken. Grondstewardess Lydiz Ross zorgde er voor, dat Keith de trap niet afrolde. De Canadese kolonc) Bertrand. lid van de commissie van de Verenigde Naties voor toezicht op de naleving van het Israëlische bestand, za! de Noorse kolonel Moe opvolgen als voor zitter van de Syrisch-Israëlische be- standscommissic, aldus heeft het hoofd kwartier van de Verenigde Naties te Jeruzalem bekendgemaakt. De Syrische regering had drie dagen eerder besloten niet langer met kolonel Moe samen te werken, die volgens haar niet onpartijdig was. Waltei Nash, leider van de Nieuwzee- landsé socialistische partij, die de meerderheid heeft behaald bij de algemene verkiezingen van de vorige maand, heeft een nieuwe regering gevormd. Nash is premier en minis ter van Buitenlandse Zaken. In ..Washington verklaard dat maarschalk Boelganin aafl .Elsenhower een bijéénkomst van 'de. „leiders" van de Sowjet-Unie en hetWesten heeft voorgesteld. Het is nog niet duidelijk of Boelganin een conferentie van re geringshoofden of van ministers van Buitenlandse Zaken-wenst. De Sowjetpremier heeft bondskan selier Adenauer van West-Duitsland gewaarschuwd geen toestemming te geven voor dé aanleg van Amerikaan se raketbasissen in' West-Duitsland en voor de ultrustiDg van de Duitse strijdkrachten met, atoomwapens. Boelganin gaf openlijk toe dat zjjn brief bedoeld was om de NAVO-con- ferentie van de volgende week te be ïnvloeden. Hy legde er echter de na druk op, dat zijn waarschuwing „niet ingegeven was door de vrees van de Sowjet-Unie voor de voorgenomen NAVO-maatregelen." Volgens Boelganin betekent de Ame rikaans-Britse leer van de „onderlinge afhankelijkheid" dat de ene partij (Amerika) dollars en militaire uitrus ting zal verschaffen en de andere partij (West-Euxopa) kanonnenvlees. Boelganin herhaalde dat kernwapens en raketten West-Duitsland tot een magneet voor vergelding in een oorlog zonden maken. De Sowjetpremier stelde voor: i. Stopzetting van de bewapeningswed loop tussen Oost en West. 2. De vor ming van een Europese zone, die heel Duitsland zou omvatten en waarin geen atoomwapens zouden worden toegela ten. 3. Een niet-aanvalsverdrag tussen de landen van de NAVO en die van het pact van Warschau. Volgens Boelganin zal kernbewape- ning van West-Duitsland de enige opengebleven weg naar hereniging van Duitsland, die'van een overeenkomst tussen. Oost- en West-Duitsland, af snijden.. De Sowjet-prémier herhaalt dat de Sowjet-Unie bereid is haar troepen uit Duitsland en andere landen terug te trekken indien de V.S., Engeland .en Frankrijk hun troepen uit Duitsland en andere NAVO-lancfen terugnemen. De perschef van dé VVestduitse rege ring, Felix von Eckhardt, heeft ver klaard dat Boelganin ten onrechte uitging van de opvatting dat 't Duitse leger uitgerust zou worden met atoom wapenen en dat er bassissen yoór bal listische projectielen zouden worden gevestigd: Hij zei, dat dit niet'op de komende NAVO-conferentie zou wor den besloten.. De Australische regering heeft van daag een verklaring uitgegeven, waar in er bij de Indonesische regering op wordt aangedrongen niet.toe te staan, dat In Indonesië iets gebeurt, dat de democratische regering in Indonesië zou kunnen schaden. In de verklaring, welke werd uit gegeven na een kabinetszitting, welke de gehele dag had geduurd, wordt ge zegd, dat het een „ernstige slag" voor de internationale orde zou zijn, indien Indonesië door de uitwijzing van Nederlandse onderdanen en de con fiscatie van Nederlandse eigendom men, een aanspraak zou verwezenlijken welke het niet in de Verenigde Naties heeft kunnen verwerven. D RUILOFTSVIERING Is in den D regel een vreugdevoUe, feesfeijjké;? zaak. Zij behoort tot de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van dc mens. Een bruiloft ontspoort indien er on- draaglijke kosten en ongezonde.'dwingt om de hoek komen kijken, als gevolg,", waarvan de waardigheid van het 'feest teloor gaat. 01' In de Gelderse Achterhoek is van 1 kerkelijke zijde onlangs gewezen op éen afkeurenswaardig en schier onüitroei-^ï:'! baar gebruik, dat bruid en bruidégöra;-S verplicht tot het geven van een saai bruiloftsfeest. Het geldt hier die 'bruüofte^^.wair'^ traditie voor nuchterewerkelijkhelds- JS zin moet wijken. - In dit verband trof ons de uitlating van de waarnemend president van'Yde f rechtbank te Zutphen, die vorige week:;.;^. een proces de Winterswijkse moord zaak leidde en bij de behandeling daarvan wees op de „waanzinnig^; Q bruiloften in de Achterhoek, ei'd werden feesten,' die soms WifeijiyfeM een dag duren en duizendei gulds kosten. Mede gezien het feit, dat men de oproep der geestelijkheidin sommige^ gevallen heeft gebagatelliseerd, ménms;if we deze uitspraak van een magistraat niet te moeten veronachtzamen. Temeer daar bet hier een'stem,uit de praktijk betreft,' die vermoedelijk jfï verder gaat, dan uitsluitend de feit - in genoemd proces.- - '6to Minister Hofstra is, na overleg met de directie van De Nederlandsche Bank, tot de conclusie gekomen dat intrekking van de bankbiljetten van 20 geen aanbeveling verdient. Dit deelt de minister mee in zijn Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer. (Van onze correspöndenfc)ï:if@f||L Aan 75% (ongeveer 130 manjii^sfri^' het personeel van de N.V: Nedalo:ftéS|: Hengelo is .door de ..dhectie médég'ë^f^ deeld dat in' verband mét de bëpérkte|j| orders voor óliekachels. %yporloplè^oiS 8 januari ai; slechts 24 uurVpcar\w,ëé^M zal worden gewerkt. - -V veraapll Nv (Van een .onzer 'verslaggevers) In de hoofdafdeling Sociale^ZatoKoM van. het Landbouwschap; mlovSregr^S stemmingbereikt over de vraagVhöèlf de invoering van de werkklassiflca^öaa In de landbouw kain worden lijkt en welke veranderingen"finWi*5isl band daarmee moeten wordenjtaang^^ bracht In de CAO'S. Ais. woe deze materie aan de orde komen in; bestuursvergadering van het 'L bouwschap. Indien het bestuurSideï^ met de v.oorsteUen verenigt;;yraai^5dï| hoofdafdeling haar téwilhn'.?iBdhahtES&« gen de vereiste stappen te ohdenSéfpIl men voor een zo spoedig mógelijk»- realisering' ervan. sw&gBKMÊ ..r„. EEN omvanerlJk deprestlec-f» van het centrum boven de Golt-',van's? - Biscaje Is aangelcomen, houdtHtaïon'Zè3® om je ving een euldoostelllke gtromln^-lr.'t stand, die minder koude lucht uit Frankrijk en SEuid-Dultsland aanvoert. AUeen in de noordelijke provincies daal-' den de temperaturen nog tot het vrlespunt.>g Het binnendringen van de zacht-re luchtS ging met enige regen gepaard.'vtetniién-ftli® in Zuid-Frankrijk een randstoring .yanV.óé-M depressie verschenen,die ovér Spanje nsar het noorden Is afgerwenkt^ïC» Dexe zal de wind hij ons r lijke tot oostelijke richting doen toenemen;'- De frontale storing heeft over devPyre-5: neeën veel aan intensiteit ingeboet, maü/1 het is te verwachten dat z(J in -. ons hmdViai opnieuw wat regen zal veroorzaken. é-ëïöai In het temperatuurverioop komt - weinig^' verandering. De Nederlandse regering: heeft gis teren officieel het Internationale Rode Kruis in Genève benaderd voor even tuele hulp bü de evacuatie van Neder landers uit Indonesië. Dft verzoek is met veel begrip ontvangen. Het Inter nationale Rode Kruis zal echter pas hulp kunnen verlenen als ook Indo nesië daarmee akkoord gaat. De zaak is thans in onderzoek cn de Neder landse regering zal zo spoedig moge lijk antwoord krijgen. Dit is meegedeeld door dr. E. O. baron van Boetzelaer. hoofd van de afdeling algemene zaken van bet ministerie van Buitenlandse Zaken, die namens de regering het verzoek om hulp in Genève heeft gedaan. Hij keerde gisteravond od Schiphol terug; De Engelse luchtvaartmaatschap pij BOAC had vanmorgen nog steeds geen vergunning van de Indone sische regering ontvangen om de eerste groep van in totaal 200 Ne derlanders van Djakarta naar Singa pore over te brengen in een speciaal daarvoor opgezette luchtbrug. De BOAC heeft vergunning gevraagd om van vandaag tot en met. zondag iedere dag één vlucht te maken tue sen Djakarta en Singapore. Vandaag is in Singapore aangekomen een Britannia-toestel van de BOAC met 69 gezinsleden van employés van Unilever in Djakarta. Later op de dag werden nog vier toestellen van de Garoeda Indonesian Airways verwacht- De Britannia, die leeg van'-'-' Sy'dnéy-lï naar Djakarta was gevlogen. brachtï45ï# kinderen (waarvan 8 baby's) en ;24i?:5 vrouwen. Volgens één van hen zou dSljf directie van Unilever in. Indonesië^ hebben besloten alle gezinsleden vanfS Naam: Str Woonplaat*: Wen*! Trouw m zicb ingaande heden te eo ontvangt gedurende tbonneres op hei dagblad 14 dagen de- kram gratia. Betaling zal geichiedeo per week (61 cast) pe> kwartaal a 7.90). Doorhalen wat niet gewenst wordt U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw', Witte de Wnhstraat 30.. Rotterdam.. iafeBjt&t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1