Kuypi >ers uitgangspunt NA VO-CONFERENTIEIN PARIJS Solidariteit met ons land bemoedigend Steeds meer Nederlanders willen weg Leiders Ned. bedrijven dragen gezag over Overnemen van bedrijven nu strafbaar Zeshonderd doden bij aardbeving in Perzië vanm in Franse Voorbereidingen Coen-tunne] voltooid KPJVL-schepen ontsnapten Zuid-Holland Frankrijk vraagt om raketten Sneeuw vergroot de ellende Opgewekt vertrokken uit Ver. Staten Vijf landen schaffen paspoort af voor kort verblijf ontspanning F IX ZATERDAG 14 DECEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3869 r a Nationale hulpactie voo?' repatriërenden zie pag. 3 Hatta Geef ze NEUROTONIC Boniv duurt 3-g jaar Prinses Beatrix in Londen A f MO p«Sa! P Tek- 2M per maand- Kwariaai Losse nummers 15 cent Directeur: H. DhJ HUIG -\ GUUR WEER Zwaar bewolkt en nevelig weet met tydellik enige regen, die mogelijk later in sneeuw overgaat. Overwe gend vrij krachtige, aan de kust harde noordoostelUK' wind. Dezelfde temperaturen als gisteren, of tets lage.'i Morgen: zon op: 8.44 onder: 16.31 maan op: 1.38 onder: 13.05 J Hoofdredacteur: Dr J. A H "y ttoUINÜ SLUT T N een aantal artikelen ln „Het i Vrije Volk" (van 13 en 19 novem ber jl.) is aan de prot. chr. partijen in Nederland de mededeling gedaan dat zij zich in een moeilijk parket zien gebracht vanwege de ontwikke ling der Europese organen. Dat moei lijke parket is dan dit dat zij in de Europese organen samengaan met de Rooms-Katholieken waardoor hun steeds klemmender de vraag wordt voorgelegd: Waarom dan ook niet in nationaal verband. In bet artikel van 19 november geeft „Het Vrije Volk" echter op die laatste vraag zelf een antwoord: Men mag het vreemd vinden dat anti revolutionairen er buitenslands geen bezwaar tegen hebben om lid te zijn van een gemengd R.K.-protestantse fractie, maar om daaruit af te leiden dat zij in Nederland zulk een fractie zouden begeren is rondweg naïef. Uit dit antwoord van H.V.V. blijk, reeds dat de vraag helemaal niet klemmend was. Het is een parket dat H.V.V. verzint om bij haar lezers de indruk te wekken dat ook hier naar weer eens blijkt dat het met die chris telijke partijen toch maar niets ge daan is.- H.V.V. beijverde zich duidelijk te maken dat christelijke partijen in deze tijd noch te zamen noch elk voor zich in staat zijn een eigen poli tiek te presenteren. Zij leven van de bestrijding van socialisme en door braak en daarin vinden ze elkaar. Nu moet men als socialisme en doorbraak verkeerde dingen zijn en dat zijn ze naar onze mening de »e„t.ij- ding daarvan beslist niet bagatellise ren. H.V.V. zegt voorts dat politieke sa menwerking in coalitieverband slechts mogelijk is op concrete punten zoal*, b.v. de schoolstrijd, maar aan een sa menwerking op grondslag van geloof en belijdenis valt niet te denken. Want Rooms-Katholiek en protestant staan daarin lijnrecht tegenover elkaar. ••yr IJ willen naar aanleiding hiervan W een aantal opmerkingen maken over de verhouding tot de Rooms- Kathoiieken in nationaal en interna tionaal verband. Wat de eerste betreft hebben wij in Nederland te maken met het histori sche feit dat in de Nederlandse ge schiedenis ingeweven ia de tegenstel ling tussen Rooms-Katholiek en pro testant. in zeer belangrijke mate is zij reeds terug te vinden in het ont staan van onze staal. Die tegenstelling wordt èn door Roöms-Kathol leken en door protestan ten als reëel ervaren. Zij vindt bij de eersten uitdrukking in wat zij noemen de strijd voor hun emancipatie, die naar hun mening nog niet geëindigd is. Zij wordt bij de iaatsten beleefd in het streven om het „stempel der Hervorming" op staat en volk te be houden. Het merkwaardige is nu dat de strijd voor dat laatste niet in de eerste plaats moet worden gevoerd tegen de Rooms' Katholieken, maar tegen de somalis- ten en liberalen. Want het zijn deze groepen, die de politiek los willen ma ken van godsdienstige bindingen, die de politiek willen verzakelijken. Wan neer degenen onder ons volk, die kie zen voor liberalisme en socialisme en die voor een zeer groot deel van pro- testantsen huize zijn, dat niet zouden doen, wanneer zij de reformatorische godsdienstige buiding voor de politiek wilden aanvaarden zou het er met de strijd om het „stempel der Hervor ming" in Nederland een stuk beter voorstaan. Dan zou me', ook wel in dit opzicht met de Rooms-Katholieken te makei. krijgen. W-int de Rooms-Katholieken willen, voor hun deel, ook hun stem pel op Nederland zetten. Dat te pro beren is hun goed recht. Want zij heb ben dezelfde rechten als alle anderen. De relatief sterke positie van de Rooms-Katholieken tn deze tijd hebben de protestanten aan zichzelf te wij ten. Omdat zij zich met onder de oa nier van de belijdenis der Reformatie hebben verenigd Socialisme en libera lisme zijn hier de schuldigen. Wan neer er dan nu protestanten zijn, die hun afkeer tegen de positie van Rome in Nederland afreageren door haat te gen Rome, door antipapisme, dan zijn hun gevoelens verkeerd gericht. Het is de doorbraak in protestantse kring waartegen men zich moest keren. l~)E minister-president dr. Drees zal trachten in Parijs een onder- houd te krygen met president Eisenhower van de V.S. over de toestand in Indonesië. Dit hee'ft U.P. vernomen. Ook op de confe rentie van de regeringsleiders der NAVO-landen zal de kwestie- Indonesië aan de orde komen. De conferentie wordt maandag, dins dag en woensdag in Parijs gehouden. Dr. Drees zal waarschijnlijk alleen maandag in Parijs blijven, omdat hij spoedig terug wil zijn in Den Haag teneinde zonodig snelle beslissingen te kunnen nemen in verband met de ontwikkelingen in Indonesië. Minister Luns heeft Parijs vandaag verlaten voor een bezoek aan Brussel. Hij zal zondag naar de Franse hoofdstad terugkeren. U.P. heeft van een Nederlandse zegsman in Parijs vernomen, dat de Nederlandse gedelegeerde in de permanente NAVO-raad. mr. Van Kleffens, sedert de speciale zitting van deze raad ter bespreking j van de gebeurtenissen in Indonesië, „zeer bemoedigende berichten j had ontvangen over de mate van solidariteitsbetoon, die aan Neder land verleend zal worden". Steeds meer Nederlanders willen Indonesië" thans verlaten, maar de Indonesische regering heeft een groot scheepse evacuatie tot nu toe niet mo gelijk, gemaakt. De Australische lucht vaartmaatschappij Quantas te Djakar ta heeft zoveel aanvragen voor pas sage dat het vijf jaar zou duren voor al deze aanvragen kunnen worden af gewerkt. Ook 'tal van middenstanders zijn thans gedwongen het land te ver laten omdat hun bedrijven zijn over genomen door het Indonesiche perso neel dat is aangesloten bij de comunis- tische vakbond Sobsi Zoals bekend is, beeft vrijdag de Britse luchtvaartmaatschappij BOAC toestemming gekregen voor extra vluchten. Nader werd bekend, dat dit slechts vier vluchten naar Singa pore betreft. Zestig passagiers, die vrijdag per schip uil Djakata naar Singapore zou den vertrekken, werden niet door de douane doorgelaten. De officiële ver klaring luidde, da tde douane- en im migratiediensten overwerkt waren. De Nederlanders op Noord-Sumatra hebben bevel gekregen van de mili taire commandant hun posten niet zonder zijn toesteming te verlaten. De Canadese premier John Diefen- baker heeft in het parlement ver klaard, dat spoedmaatregelen worden getroffen voor het geval dat evacuatie van de Canadezen in Indonesië nodig zou zijn. Het aantal Canadezen in In- donesië-ls 113. De voormalige vice-president van In donesië, Mohammed Hatta, heeft vrij dagavond tijdens een door hem bijge woonde habinetszitting geweigerd om in welke functie dan ook deel nit te maken van de Indonesische regering. AE. heetf dit «it betrouwbare bron vernomen. Dezelfde zegslieden ver klaarden, dat er burgeroorlog zou uit breken, zodra Sockarno zou worden 'gffeset. Soekarno, die zoals bekend is, In januari met ziekteverlof naar India zal gaan, zal mogelijk ook enige tijd doorbrengen in Japan. De bedrijfsleiders van 500 Ned. ondernemingen in Indonesië en de leiders van organisaties op liet gebied van de landbouw hebben bun gezag overgedragen aan de oudste Indonesische employés van de betrokken ondernemingen en bedrijven of zullen dit in de komende dagen doen, dit is in Djakarta meegedeeld. J/. 7 Dr. LNIqyër, voorzitter/ vap^iiét Aïg. Landbouw Syndicaat, -vér- klaarde da'^het bevel tot overdracht in twee fasen zal worden uitge voerd: 1. Tijdelijke overdracht van be voegdheid aan de oudste Indonesi sche employés. 2. Definitieve machtsoverdracht inclusief de overdracht van kasgel- -*<■«4 <»n voorraden. De tweede fase zal binnen een week oo de eerste fase volgen. De eerste fase is in een aantal ondernemingen te Diokpj-ta reeds uitgevoerd. Dr. Meyer heeft zijn bevoegdheid t Advertentie) IN de tweede plaats willen wij op merken dat èn de K-VT, èn de beide prot. chr. partijen zeer bepaal delijk theologische achtergronden heb ben. In het geschrift van prof. Romme «Katholieke politiek" - wij hebben er al eens meer op gewezen blijkt dat duidelijk voor de K V.P Het is ook eet geval met de prot. chr partijen. Die beide partijen nebben ten dele ge meenschappelijke. ten dele verschil lende theologische achtergronden. Men móet het met die achtergronden niet «verdrijven, maar men moet ze ook niet onderschatten. Zij zijn reëel en zij hebben reële betekenis. Als men b.v. de antirevolutionaire partij van haar theologische achter gronden zou losmaken, snijdt men haar de halsslagader af. De antirevolutio naire partij wil van oudsher en ook thans Groen, Kuyper en Colijn heb ben het, ieder op zijn wijze, steeds ge zegd het nationaal-Gereformeerde (dit laatste woord natuurlijk niet spe cifiek kerkelijk bedoeld) type verto nen. De Christelijk-Historische Unie wil op haar wijze n met haar nuan ceringen'iets soortgelijks doen. Wij moeten niet de dwaasheid be gaan om ens in Nederland van onze geestelijke wortels te laten afsnijden. Wij moeten ons die bewust zijn. Dat is de wezenlijke zin van de politieke strijd van vandaag I N Europees verband staat da{ ge- I heel anders. Want daai hebben we niet met de Nederlandse geschie denis en de Nederlandse situatie te maken, maar met de Europese. Daar wordt in de allereerste plaats het christendom geconfronteerd met dig hebben. Niet alleen omdat ze in een concrete politiek elkaar kunnen vinden, maar ook op grond van een eenheid in geloof, die ondanks de vel schillen tussen hen, tegenover de ant; christelijke machten tot •-amengaan drijft. Het is trouwens ook op nationaal ge bied niet zo dat samenwerking mei Rooms-Katholiekcr alleen op grond van een concrete praktische politiek mogelijk is. Prol. Romme schrijft m „Katholieke politiek" „Wij hebben met de protestanten meer gemeen schappelijks in de zedelijke onder grond dan met de socialisten en libe ralen. Wij'hebben het .gezamenlijk ge loof in Christus en wij erkennen met alle verschil van interpretatie en exe gese. gezamenlijk Zijn Evangelie" Laten wij hieraan toevne-..on wat dr. A. Kuyper op 24 januari 1887 in een hoofdartikel in ,.D^ Standaard" ais het uitgangspunt "an zijn houding tegenover de Rooms-Katholieken stel de: „Dooi drieërlei wierd ten opzichte van Rome steeds onze gedragslijn be paald: Ook vooj Rome recht; met uitgesproken anti-christelijke stromin- Rome één Heilige Doop gemeen en te gen. - genover Rome handhaving van onze Daar vinden Rooms-Katholieken en roeping als zonen Ier Reformatie", protestanten elkaar dan ook gemakke- Wij kunnen ons uitstekend in Kuy- iijk. Niet alleen omdat ze elkaar no- pers uitgangspunt vinden. Vrijdagmorgen is over de stormvloedkering in de Holland- sche IJsel tussen Krimpen en Ca- pelle de meer dan 80 meter lan ge, 540 ton zware verkeersbrug geplaatst, die daar de zeer be langrijke vaste verbinding gaat vormen In de plaats van de nu nog iu gebruik zijnde gierponl. Door het slechte weer was het zo donker dat daarbij kunstlicht moest worden gebruikt. Advertentie) Geef Uw zenuwen als voorzitter van zijn syndicaat, het grootste op dit gebied in Indo nesië, overgedragen. De Ned. Kamer van Koophandel te Djakarta schatte vrijdag dat 350 kleine Ned. ondernemingen het afge lopen etmaal hun bedrijven hebben gesloten. De bedrijven zijn door het Indonesisch personeel overgenomen. IN DON. CHEF STAF: De chef-staf van het Indonesische leger, generaal-majoor Nasoetlon heeft in zijn kwaliteit van centraal militair gezaghebber, een verbod uitgevaar digd tegen het verder overnemen van Nederlandse bedrijven In geheel In donesië onder bedreiging met straf maatregelen. Voor alle reeds overgenomen be drijven moet door een militaire ad viseur een nieuwe regeling worden getroffen. Het overnemen van bedrijven dient te geschieden door de militaire gezag hebbers, ten behoeve van de Indone sische regering. HET gaat goea met de ledenwerf actie van de a.r partij. Zuid- Holland staat aan ie kop Ais hei zo doorgaai nebben we met Nieuwjaar de aonderdduizend. Dat is een honderdduizend niet uit de loterij verkregen, maar door de ac tie van vele de a.r. beginselen toe gewijde mannen en vrouwen. Voorwaarts mensen! WelKe provin cie stoot de volgende week Zuid-Hol land van de troon? Frankrijk heeft de Verenigde Staten om ballistische raketteD met een mid delgrote reikwijdte gevraagd, heeft een woordvoerder van het Franse ministe rie van Buitenlandse Zaken meege deeld. Het verzoek zal op een Frans- Amerikaanse bijeenkomst na de top conferentie van de NAVO worden be sproken. De zware aardbeving die gis teren het noordwesten van Perzië teisterde heeft waarschijnlijk aan zeshonderd personen het leven gekost. Regeringsfunctionarissen schatten het aantal gewonden op enige duizenden; de schade is zeer groot. De meeste slachtoffers zijn gevallen in bet dorp Farsandsj in de provincie Kcrmansjah. De aardbeving: was even sterk als die van de afgelopen zomer in het kustgebied van de Kaspische Zee, waarbij duizend mensen zijn om gekomen. Het is mogelijk en zelfs waarschijn-' lijk, dat cle tragedie een dubbele tra gedie is, doordat 'duizenden mensen hun huis hebben verforen, terwijl het buiten hard vriest en de streek hele maal onder de sneeuw ligt Vrachtwagens met voedsel, medica menten, dekens en tenten hebben reeds enkele getroffen plaatsen bereikt,: - De sjah van Ferzië heeft regering en leger opdracht gegeven de reddings werkzaamheden met de grootste voort varendheid aan te pakker 400 grote tenten kwamen gisteren aan in het centrum van de aardbeving, nabij Sabneh, Advertentie President Eisenhower is op weg naar Parijs, waar h|j vanmiddag om drie uur op het vliegveld Orly wordt ver- wacht. Eisenhower vertrok gisteravond laat uit Washington. Vanmorgen om 4 uur Nederlandse tijd is het toestel met de Amerikaanse president van de vliegbasis Loring in de staat Maine opgestegen voor de vlucht over de Oceaan. Eisenhower was bij het ver trek zeer opgewekt. De Amerikaanse geheime dienst en de Franse politie hebben vrijdag in Parys besprekingen gevoerd over de veiligheidsmaatregelen, die genomen moeten worden om president Eisenho wer tijdens zijn verblijf in Parijs te beschermen. Zij kwamen overeen de route, die de president zal volgen van het vliegveld Orly naar de w.oning van de Ameri- Niet verdovend maar genezend Over de voorbereidende werkzaam heden van de Coen-tunnel wordt in de Memorie van Antwoord op de be groting van Verkeer en Waterstaat opgemerkt, dat het tracé, de diepte ligging, de hellingen, enz. geheel vast staan. terwijl bekend is welke maat regelen moeten worden genomen om het terrein voor de bouw vrij te ma ken. Hiermede kan dus eventueel onmiddellijk worden begonnen. Deze werkzaamheid zal echter enige tijd in beslag nemen wegens de nood zaak bedrijven te verplaatsen. De tijds duur van de.bouw kan, tegenvallers voorbehouden, worden gesteld op 3', jaar, gerekend van het ogenblik dat de beslissing ertoe valt. De vraag of met het werk begonnen zou kunnen worden als de omstan digheden op het gebied van financie ren en arbeidsvoorziening dat mogelijk zouden maken, wordt dus bevestigend beantwoord, maar om daartoe te be sluiten zal het ook nodig zijn de inves tering op dat ogenblik op haar renta biliteit te toetsen en wel in vergelij king met andere objecten. Het technisch overleg betreffende de IJ-tunnel is nog gaande kaanse ambassadeur, waar de presi dent logeert, geheim te houden. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken Dulles is gisteren reeds in Parijs gearriveerd. Uit gewoonlijk betrouwbare bron is vernomen, dat de topconferentie van de NAVO een agenda van drie punten zal afhandelen, namelijk: 1. Openingszitting, gevolgd door verklaringen van de 15 delegatie leiders. 2. Bespreking van vraagstukken waartegenover de NAVO zich geplaatst ziet, en een analyse van de recente brieven van de Russische premier, maarschalk Boelganin. 3. Goedkeuring van het slotcommu niqué. Men verwacht dat aan het eind van de conferentie een communiqué en een verklaring over de onderlinge afhan kelijkheid zal worden uitgegeven. Aan het begin van de tweedaagse vergadering van de ministerraad van de Raad van Europa in Parijs, hebben België. Frankrijk. West-Duitsland, Ita lië en Luxemburg gisteren een over eenkomst getekend waardoor reizigers tussen deze landen geen paspoorten meer nodig hebben voor bezoeken van drie maanden of minder. Z|j zullen voldoende hebben aan een identiteits bewijs. De overeenkomst is onmiddel lijk van kracht geworden. HALFWEG TEL K 2907-341 Twee schepen van de KPM de Wawerang en de Reinier, zijn van Koe pang, de hoofdstad van Indonesisch Timor, naar Dilly, de hoofdstad van het Portugese deel van het eiland, ontsnapt, zo is vrijdag uit Koepang gemeld. Een van deze schepen zou by een poging om van Dilly naar Neder lands Nieuw-Guinea te varen, door een korvet van de Indonesische marine zijn aangehouden. Een derde schip van de KPM, de Barombang. is zondag reeds, uit Dilly naar Nederlands Nieuw-Gulnea ver trokken, nadat het in de Portugese stad de Indonesische passagiers en beman ningsleden aan wal had gebracht. De passagiers en Indonesische bemannings leden van de drie KPM-schepen zijn met een kustvaartuig van de Portu gese autoriteiten naar Koepang ge bracht. Prinses Beatrix is gisteren per vlieg- Jig te Londen aangekomen, waar zy vandaag de huwelijkssluiting zal bij wonen van een achternicht van ko ningin Elizabeth. mej. Ann Abel Smith. Koningin Juliana en prinses Irene zijn sedert donderdag reeds in Enge land. 14 dagen gratis Naam: Woonplaats: Wen»! zich ingaande heden te abonneren op hel dagblad Trouw en ontvangt gedurende 14 dagen de kram gratia. Betaling tai geschieden oer week (61 cent) p« kwartaal 7.90). Doorhalen wat met gewenst wordt U wordt verzacht deze hort toe te zenden aan Administratie „Trouw' Witte de Wnhslraat 3D, Rotterdam. Rotterdam. WKtede Wnuinii 3u ieiei I1S7UU (4 1.) 2 p,«tgiro Nt. 424519 "'fijsl abonnementen 18.30 -IB0J0 a '«-Gravenhaee h!?™ 1 7 u.ur Telefoori M5700 f-uravennagt* Huygensplein 1 Telcf 183467 f3 I Postbus 109, P<JSlEiro No 424867 Klacnlendiensi 18 30—19 30 u Telef 3625R9 ACbonntme.n sDnrfs 24 b Te™™* 67882 Verschijn, dagelijks V fGeldJg lot Hedenavond, Onderhoud Eisenhower- Drees over Zwitserland, waar Wilhelm Teil in dertijd de appel van een kinderhinifd ichoot en waar nas altijd veel scherp schutters wonen, gaat zijn gehele dienstplichtige infanterie uitrusten met automatische geweren van ge heel nieuwe constructie. Dit wapen kan 150 tot 6U0 schoten per minuut lossen. Doordat de te rugstoot gering Is, kan de soldaat er cniver mee schieten. Dit geweer kan ronder meer antl-tankgranaten afvu ren en is voorzien van een speciale winteraftrek, voor het schieten met dikke handschoenen aan. m&Zriïi Hat watantchappali|k vtraniwoora preparaat voor data tlfci VINQBASIS N.V. AMSTERDAM. Str

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1