REGERING NEEMT KRACHTIGE MAATREGELEN Nog dit jaar acht grote transporten Ook financiële medewerking Schema voor de evacuatie Prinsessen waren bruidsmeisjes bij huwelijk in kasteel Windsor „Geen terugkeer mogelij li i Vrede vraagt zeer grote offers NAT O-gesprek begonnen AANHOUDENDE VORST Ook koningin Juliana bij de asten Derde aanslag op Soekarnc D akartazoekt uitweg Economische chaos in Indonesië Arrestaties op Ambon Brandje in avo- hoofdkwartier EISENHOWER IN PARIJS: Overleden na val? uit ai oom Vannacht: matig tot streng Handel ligt stil; 30.000 werklozen in Djakarta r MAANDAG 16 DECEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3870 kJ Smakelijk eten met Singa] ore Medewerking SOEKARNO: 4Vk '4- Uitdaging. Territoriale wateren Scandinavisch e landen vragen Ladonésie zich te matigen 14 dagen gratis r""y SoimOMm: Witte da Winstraat SO ^eltó: 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No, -124518 Klantendienst abonnementen 18.301930 u. - jr. __j iLi...^ ?T ga "T «tr Telefoon 115700 «^rav«uiage. Huygenspleln l Telef 183467 (S L) 1 J~,?^gIro No «4867 Kiachtendienst 18.30—18,30 u. Telef. 362569 Telefoon 67882 f 2.65 per maand. Tr-^,.1 iT. nummers 15 cent. verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot morgenavond) AANHOUDENDE VORST. Droog weer en over het algemeen weinig bewolking. Weinig wind. Vannacht matige, en hier en daar strenge vorst. Morgen overdag op de meeste plaatsen lichte vorst. Morgen: zon op: 8.45 onder: 16.31 Maan op: 4.12 onder: 14.05 y O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H J. S. BRUINS SLOT DE Nederlandse regering heeft thans krachtige maatregelen geno men voor een versnelde repatriëring van Nederlanders uit In donesië. Voor dit doel zullen drie grote passagiersschepen extra vaar ten maken naar Soerabaja, Tandjong Priok en Semarang. Het zyn de „Waterman", de „Sibajak" en de „Captain Cook". Dit jaar zullen acht evacuatietransporten plaatsvinden. Over de afvaarten na 1 januari zyn nadere mededelingen aangekondigd. De Indonesische regering heeft bij de evacuatie alle medewerking toe gezegd. De „Waterman" en de „Sibajak" zijn emigrantenschepen, die ge regeld op Australië varen. De „Captain Cook" is door de Neder landse regering gehuurd. Dit Britse schip is reeds zondagmiddag uit Singapore naar Tandjong Priok vertrokken om ongeveer 700 Neder landers te halen. Uit Freemantle (Australië) is zondag de „Sibajak" naar Indonesië vertrokken. Dit schip zal 800 zieken aan boord nemen. Tien Nederlandse verpleegsters waren uit Sydney overgevlogen om het verplegend personeel op de Sibajak te versterken. De Nederlandse regering heeft te vens besloten de passage van Indone sië naar Singapore of andere aan te wijzen plaatsen voor röksrekenlnu 4e nemen, mits bet vervoer met door dt regering aangewezen vliegtuigen of schepen geschiedt. Deze regeling is niet van toepassing op Nederlanders, die de kosten nlt eigen middelen kun nen betalen of op kosten van hun werkgevers Indonesië kunnen verla ten. De kosten vat de overtocht naar Nederland komen niet voor rijksreke ning. Zij; die de óvertoch'tskosten niet direct nlt eigen middelen kannen be- Uien, kannen een rüksvoorschot krü gen, eveneens onder voorwaarde dat zij reizen met door de regering aan te wUzen schepen of vliegtuigen. De Nederlandse diplomatieke verte genwoordiging in Djakarta beeft in verbandmet de extra-afvaarten van de drie door de regering gecharterde schepen een bekendmaking uitgege ven. waarin de Nederlanders, die bin nenkort willen vertrekken, wordt aan geraden dadelijk uitreisvergunningen aan te vragen. In deze mededeling wordt ook gezegd, dat in geen van de drie plaatsen van afvaart accommoda tie is voor een enigszins langdurig verblijf. Voor de evacuatie van Neder landers uit Indonesië met de drie door de Nederlandse regering gecharterde schepen is tot l ja nuari het volgende voorlopige schema opgesteld: Uit Tandjong Priok: 20 decem ber de Captain Cook naar Am sterdam; 23 december de Water man naar Singapore; 24 decem ber de Sibajak naar Rotterdam; 1 januari de Waterman naar Rot terdam. Uit Soerabaja: 16 december de Waterman naar Singapore; 22 december de Sibajak naar Rot terdam; 30 december de Water man naar Rotterdam. Uit Semarang: 31 december de Waterman naar Rotterdam. Over de afvaarten na 1 januari 1958 zullen nader - mededelingen worden gedaan Advertentie In het Palais de Chaillot te Parijs, waar vandaag de regeringsleiders der Navolanden bijeenkomen, is zaterdag middag een brandje uitgebroken, waar schijnlijk doordat >emand een branden de sigaret in een papiermand had ge worpen. De brandweerlieden van de wacht van het paleis hadden het brand je spoedig geblust. doortocht In verband met de doortocht uit Singapore naar Nederland heeft dr. H. Huizinga van de directie volksge zondheid van het ministerie van So ciale Zaken zich zondag naar Singa pore begeven. Hij zal zich daar oriën teren omtrent de maatregelen, welke voor de geneeskundige verzorging-van de repatriërenden dienen te worden getroffen en zal zich onder meer in verbinding stellen met de autoriteiten in Singapore. Tevens zal hij op grond van z|jn bevindingen inlichtingen ver ghaffen over de in Nederland te tref fen maatregelen. Do aid. Singapore van het Rode Kruis heeft alle mogelijke hulp toe gezegd. Er zijn 200 vrijwilligers om bijstand te verlenen. Met toestellen van de Garoeda en de BOAC zij» in het afgelopen weekeinde ruim 200 Nederlandse evacués in Sin gapore aangekomen. Het waren bijna allen vrouwen en kinderen van em ployés van Unilever, Philips, de Han delsbank, Heinekens en de K.L.M Zij noemden de toestand in Djakarta „iets rustiger doch gespannen". In totaal zijn in de afgelopen week ongeveer 360 Nederlanders per vlieg tuig van Djakarta naar Singapore ver voerd. De BOAC zou vandaag weer ongeveer 50 Nederlandera naar Singa pore vervoeren. De Nederlandse regering heeft niet te klagen over de medewerking van de egeringen van andere landen in de cwestie-Indonesië. Dit heeft minister Luns verklaard, toen hij zich naar de NAVO-conferentie in ParUs begaf. De ïehele wereldopinie en speciaal de At lantische bondgenoten hebben, volgens oir. Luns, daadwerkelijk veel Ucgrip getoond over het Nederlandse stand punt. Mr. Luns zei dat het hem niet 2ou verwonderen als de kwestie op de NAVO-conferentie ter sprake zou komen. Uit Djakarta wordt gemeld, dat In donesië zijn aanspraken oj Nederl. Nieuw-Guinea ter sprake zal brengen op de „Afra-Aziatische solidariteits- conferentle", die op 26 december in Cairo zal beginnen. Volgens de Indo nesische commissie, die voor deze bij eenkomst voorbereidingen treft, zal dit onderwerp een van de belangrijkste agendapunten zijn. 55 „Wij zullen voorwaarts gaan. Er Is geen terugkeer mogelijk". Dit zei pre sident Soekarno van Indonesië vandaag in een toespraak tot Indonesisch ma rine-personeel. Terwijl Soekarno het hoofdkwartier van de Indonesische marine bezocht, waren in de omgeving versterkte mi litaire wachten geplaatst. Majoor Harsono van het Indonesi sche leger heeft inmiddels verklaard dat het bericht in de radiokrant van de NCRV (dat een driemanschap van president Soekarno de macht zou over nemen) niet afkomstig was van bui tenlandse correspondenten in Djakar ta. Dit is gebleken uit een door de le gerleiding ingesteld onderzoek. Volgens Harsono zijn de berichten kennelijk door de Nederlanders gefantaseerd om een „zenuwenoorlog" tegen Indonesië te beginnen. v -vAM#" U- h* m AM twaalf uur vanmiddag is in het Palais de Chaillot te Parijs de topconferentie van de Noordatlantische Verdragsorganisatie begonnen. President Eisenhower van Amerika deed in zijn openingsrede een beroep op alle bondgenoten om de Russische dreiging met heldhaf tige krachtsinspanning te beantwoorden. Hy meende dat de prys voor de vrede hoog zal zijn, doch dat „de machten die tegenover het Westen staan niet onoverwinnelijk zyn". Eisenhower zei dat de afgevaardigden in Parijs bijeen zijn ge komen „om zich opnieuw te wyden aan de taak de schaduwen te verdrijven die op de vrije wereld geworpen worden". Wij zijn hier by een om de voorraad op te maken van-onze grote activa aan mensen, intellect en materiaal. Wij zijn hier bijeen om wegen en middelen te vinden waardoor onze krachten gebrnikt kunnen worden voor de bouw van een groot en veiliger tehuis voor dé~mensheid, aldus Eisenhower. een géVolg'van hët despotische"regime met harde discipline en dwangarbeid, aldus ie Amerikaanse president. De Sowjetleiders willen die macht gebrui ken om de wereld te overheersen. De nadruk ligt bij hen op nieuwe wapens en de Russen dagen de vrije wereld uit op economisch gebied. De Amerikaanse president noemde de conferentie „uniek in de geschiedenis" en verklaarde dat de NAVO-landen zich moeten bevrijden van bepaalde „foutieve denkgewoonten" om de hun ge stelde taken te vervullen. -LJ de wereld volgden in een speciaal in gerichte zaal op een mammoet-televi siescherm van vier by ~!jf meter* de oijeenkomst. In de vergaderzaal- rtelf was slechts plaatsvoor de film- en televisie-operateurs en 75 journalisten. Zaterdagmiddag had president Eisen hower by zijn aankomst op het'vlieg veld Orly verklaard, dat de-bijeen komst in Parijs een antwoord zou mot ten zyn op de.Russische-'uitdagirig.T Hy uitte de hoop, dat de conferentie zou leiden'tot meer zelfvertrouwenin de NAVO en tot een mogeiykheid voor vreedzame betrekkingen, met'Rusland, T Vanmiddag houden de regeringslei-c N ders hun eerste geheime, plenaire vér- gadering. Het is dé bedoeling,.dat 4e t allemaal een korte vérklaring afleggen, Elk heeft ee'n spreektyd van circa een kwartier. v Vrijdag b te Vorden dé "ruim 60- jarige heer ,H.. tyders, het. snoeien uit een appelboom-,., gevallen Êij werd daarby zodanigaande „wervelkolom gewond, dat hy naar het,-ziekenhuis te Zutphenmoest worden overgebracht. Daar is hy zaterdag overleden. KONINGIN JULIANA heeft zaterdag met koningin Elizabeth van Enge land het huwelijk van de 25-jarige mej. Ann Abel-Smith, een klein dochter van een tante van koningin Elizabeth, bygewoond. Prinses Irene en prinses Beatrix waren bruids meisjes. Mej. Ann Abel-Smith is in het huwe- KJ De woordvoerder van het Indonesi sche leger majoor Harsono beeft ont kend dat tijdens Soekarno's jongste reis naar Soerabaja een derde poging zou zijn gedaan om hem te vermoorden- Het blad Minggoe had gemeld, dat mynen waren gelegd op de spoorbaan tussen Blitar en Pangi. De trein waarin Soekarno zat ging plotseling langzaam ryden, kort na het vertrek uit BUtar. Bommen op de baan werden door vei ligheidstroepen haastig verwyderd, al dus het blad. Na een bespreking van de binnen landse politieke situatie heeft het In donesische kabinet bekend gemaakt, dat het noodzakeiyk is te verklaren, dat de gezondheid van de president reeds sedert lange tijd verstoord is en dat deze verstoring geen gevolg is van de aanslag op zijn leven op 30 november, Bü de echt bruidsmeisjes van de Engelse mtj. Ann AbelSmith, die zaterdag in het huwelijk trad met de Schotse edelman David Liddell- Gr anger, waren drie prinsessen derde van linici prinses Beatrix, zesde van links prinses Irene en tweede van rechts prinses Christiana van Zweden, lyk getreden met een 27-jarige Schotse edelman, David Lidell- Grainger. De plechtigheid werd voorts bygewoond door koningin moeder Elizabeth, de hertogin van Gloucester en de hertogin van Kent. Er waren ruim 500 gasten. Er waren acht bruidsmeisjes, o.w. ook prinses Christiana van Zweden. Prin ses Beatrix was op het laatste ogen blik naar Engeland gevlogen om ie plaats in te nemen van een bruids meisje dat ziek geworden was. Het huwelyk werd ingezegend in de St. George's Chapel, een kapel binnen de muren van het kasteel Windsor. De 25-jarige bruid droeg een kanten sluier, die koningin Mary by haar hu welijk gedragen heeft. De vierkan te sluier was een geschenk van ko ningin Victoria. Na de huwelijksplechtigheid werd in de Waterloozaal van het kasteel een receptie gehouden. Koningin Eliza beth had deze zaal beschikbaar ge steld en bovendien toestemming ge geven tot het gebruiken van het be roemde gouden servies. Aan de huwelijksplechtigheid ging een door koningin Elizabeth voor de ko ninklijke ga3ten en de naaste ver wanten van het bruidspaar gegeven lunch vooraf. De gasten hebben twaalf minuten op de bruid moeten wachten. Zij kwam te laat in de auto van haar vader de tuin van het kasteel binnenrijden en in haar haast om uit de auto te stap pen raakte haar sleep vast tussen portier en deurstyi, waardoor een nieuwe vertraging ontstond. J*jE Nationale Raad van Indone sië heeft onder leiding van president Soekarno maatregelen beraamd om de Nederlandse be- dryven, die onder beheer van de Indonesische regering zijn ge plaatst, weer op gang te krygen. Het voorstel zal aan de regering worden voorgelegd. Er zyn geen bijzonderheden bekend gemaakt. De economische chaos als gevolg van de maatregelen tegen de Neder landse ondernemingen wordt steeds groter. Ze wordt vooral veroorzaakt doordat het scheepvaartverkeer tussen de eilanden nagenoeg stil ligt, nu de schepen van de KJP.M voor zover ze niet naar Singapore z(jn uitgeweken, nog steeds in de Indonesische havens worden vastgehouden uit vrees voor ontsnapping. Hierdoor ligt niet alleen het goederenverkeer vrywel stil, maar heerst ook grote werkloosheid. Het aantal arbeiders in Djakarta, dat door de maatregelen tegen de KP.M. zon der werk is gekomen, wordt geschat op 30.000. De omzet van rubber is de afgelo pen dagen nauwelijks een tiende ge weest van de normale dagomzet en ook de theehandel kampt met grote moei lijkheden. De handel in de overige produkten van de Indonesische cultu res ligt praktisch stil. In de havens van de Buitengewesten hopen zich de rubbervoorraden op. De exporteurs te Djakarta hebben uit Bandjermasin (Zuid-Borneo) bericht gekregen, dat in deze plaats 3500 ton rubber op ver scheping ligt te wachten. Zoals bekend is, doet de Indonesi sche regering pogingen om elders scheepsruimte te krygen {men denkt hierbij in de eerste plaats aan Japan), maar het is nu wel duidelijk, dat deze hulp te laat dreigt te komen. De Ned. ambasadeur in Tokio, jhr. Reuchlin, heeft vandaag een onderhoud gehad met de Japanse minister van Buitenlandse Zaken. Verklaard werd dat de Japanse regering op een vreed zame regeling van het geschil hoopt. Zaterdag kwam het bericht, dat de Indonesi'jche regering heeft be sloten de duizenden kilometers oceaan tussen de 3000 eilanden van de archipel tot de territoriale wate ren van Indonesië te verklaren. Bo vendien is een gebied van de Indi sche Oceaan rondom de Indonesische archipel over een afstand, die even groot is als die tussen Londen en Moskou, onderworpen aan de on voorwaardelijke soevereiniteit van Indonesië verklaard. Deze beslissing Zie verder pag. 4, 7e kol.) De militaire bevelhebber van de Mo- Iukken, luitenant-kolonel Herman Pie- ters, heeft zondag verklaard, dat „een aantal personen, onder wie burgers en militairen" op Ambon zyn gearresteerd op beschuldiging van schending der bestaande wetten. „Om een vlot onder zoek niet te belemmeren" werden de redenen van de arrestaties niet ge noemd. De regeringen van Noorwegen,' Zwe den en Denemarken hebben een beroep gj aan op de Indonesische regering om zich in het conflict met" Nederland te matigen en biyk te geven van de wil om de veiligheid van" de Nederlandse onderdanen te handhaven. De drie regeringen hebben uiting gegeven aan. hun grote bezorgdheid over de be handeling van de Nederlandse onder danen in de laatste paar weken. Naam; Straat Woonplaats: Wen»! rich mgRtnde heden t» abonneren op bel dagblad Trouw en ontvangt gedurende 14 dagen de krant gratia Betaling tal geschieden eer week (61 cent) pet kwartaal (ƒ7.90). Doorhalen wat niet gewenst wordt, U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw-, Witte de WUhstraat 90, Rotterdam. en voor evacuatie Schep van Nederlanders „Het geloot dat „ons vrije systeem op alle gebieden onherroepelijk pro- du kt Ie ver zou zijn dan het totalitaire systeem" noemde Eisenhower een „misvatting". Eer tweede foutieve op-| tatting noemde hij de mening dat „de tijd altijd aan onze zijde staat, ongeacht j hoe deze tijd wordt besteed". j Als derde dwaal gedachte noemde Iiü de opvatting dat de westerse landen, op grond van hun onafhankelijkheid, I elk een zelfzuchtig nationaal leven kunnen leiden, zonder coördinatie van j planning of krachtsinspanning De successen van de Sowjet-Unie zijn Na Eisenhower zou premier Gaiilard van Frankrijk tiet woord voeren. Hon derden journalisten uit alle delen van Een vermoeide president Soekarno heeft In Djakarta een persconferentie Behouden, waarin hij tegenover de Journalisten uitdrukkelijk ontkende, dat hy de gevangene son zgn van het Indonesische leger. Deze geruch ten deden de ronde, nadat bekend; was geworden flif de president om „gezondheidsredenen** het land voor onbepaalde tijd zou verlaten. X r f GEDURENDE het weekeinde Is het weer ln onze omgeving geleidelijk meer onder Invloed gekomen van een rug van hoge luchtdruk, welke zich langzaam van het noordelijk deel van de Noordzee en mldden-Scandinavië naar het zuiden verplaatite. Er vormde zich daarbij een nieuw gebied van hoge luchtdruk, waarvan het centrum met een luchtdruk van 1033 millibar maandag morgen boven Polen wa* gelegen. Het depressiegebied, dat zaterdag vooral ln Wost-Duitstand en by om in Overysel en Gelderland sneeuw bracht, trok daarby in betekenis afnemend naar de Middel landse Zen. Voerden noordoosteiyke winden aan- vankeiyk koude lucht aan, welke hoven" het relatief warme water van de' Oost zee enigszins was verwarmd, naarmate'* de luchtdruk ia Polen echter verder steef, draalde de, wind meer naar het oosten en werd,de zéér koude continen tale lucht nlt Rusland, over. land aan gevoerd. Boven de.met sneenw bedekte gebieden trad een zeer'sterke nachte lijke afkoeling op. m Polen vroor het la db nacht van zondag op maandag op enkele plaatsen byna ze graden, in mid den Duitsland ongeveer 13 graden, in ons land meldde'het vliegveld Twenthe min IS, ln Zuid-Limburg verhinderde de bewolking de uitstraling en werd het niet kouder dan min 4. Ook van maandag op dinsdag biyft het weer in ons land onder invloed van het continentale hoge-drnkgebted. In de nacht zal op.de meeste plaatsen opnieuw matige en waar sneeuw ligt streng» vorst- optreden. Ook overdag'komt de tempera-S tuur niet boven nul.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1