Dr. rees ontmaskert Indon voor Navo-leiders Nederland aanvaardt raketwapens Ook aangemoedi cl door het Westen Verwijt aan de Ver. .Naties Mr. Luns verwacht concrete steun van Navo-partners Vandaag gesprek met Dul es V er scheid ene N A O-landen willen praten met Moskou Noren en Denen tegen raketbasissen Vrije m Oost- Onlusten Indonesië door voedselgebrek M Een lunchrede VOORZICHTIG JA"TOT BOELGANIN? NJ zee Voetbalpool geen hazardspel Vorst met direfct: verdreven door zuidelijke wind Arbeiders weigeren KPM-schepen te lossen D D H' VIJFTIENDE JAARGANG No. 3871 Hoofdredacteur: Ur J A H J S HhüiNb SL/Jl" DINSDAG 17 DECEMBER 1057 r— - A Directeur; H. UbJ RUIG Dr. Drees zei het te betreuren, dat in de afgelopen paar jaar en maanden bepaalde openbare verklaringen in het Westen zijn afge legd, die de Indonesische regering de indruk moeten hebben gege ven dat haar revolutionaire en onwettige methode weliswaar met enige bezorgdheid moet worden opgevat, doch geen ernstige kritiek ontmoet. Dergelijke verklaringen konden alleen maar de radical^ elementen in Indonesië aanmoedigen en de constructieve elementen ontmoedigen. A de eerste dag van de NAVO- topconferentie te Parijs is het volgens ervaren politieke waar nemers duidelijk dat verscheidene landen van de Noordatlantische Verdragsorganisatie onderhande lingen met Moskou wensen, om te komen tot soepeler betrekkingen tussen Oost en West. Twee be langrijke feiten onderstrepen dit: Waardermg Hoge Raad: JAPAN (Geldig tot morgenavond) NEVELIG WEER. Overwegend droog, nevelig en zwaar bewolkt weer. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Lichte, maar in de nacht hier en daar matige vorst. Morgen: Zon op: 8.46 Maan op: 5.26 Onder: 16.31 Onder: 14.42 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teler. 115700 {4 1.) Postbus 1112 Postgiro No 424519 Kiachtendienst abonnementen 18 3019.30 u. Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700 g-Gravenhage Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 L) Postbus 1091 Postgiro: No. 424867 ïia«hte5d,?n!t 18 30—19 30 u. Telef. 362569 Schiedsm: Lange terkstraat 24 b Telefoon 17882 Abonnernentspr^s 61 cent per week. 2 65 ^maandl f 7.90 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschilnt dagelijks "V INISTER Hots tra heeft verleden week in Groningen een belang wekkende rede gehouden, ais wij het verslag van het ANP mogen geloven. Sprekende over het voeren van een behoorlijk verantwoorde financiële overheidspolitiek zeide hij, volgens het verslag: „Tot en met de achttien de eeuw stond de oveibeid tegenover de burgers, maar nu is de overheid het volk zelf". Het zal niemand verbazen als wij zeggen dat wij het met die opvatting met eens zijn. Tot en met de achttiende eeuw Jat wil zeggen: tot aan de Franse Re volutie. De Franse Revolutie procla meerde de volkssoevereiniteit, het geen betekent dat m theorie het volk overheid is. Men zal misschien zeggen: Daar komt u weer met het verleden aan en wij hebben genoeg van het verleden en willen onze mouwen opstropen vuor de toekomst. Wij vestigen er de aandacht op dat hier de socialistische minister Hof- stra met het verleden aan komt zetten En hij doet dat waarlijk niet om een abstract stukje staatsfiiosofie weg te geven. Daar dient een lunchrede voor een Departement van de Nederlandse maatschappij voor nijverheid en han del niet voor. Neen, de heer Hofstra had deze stelling uit de theorie van de Franse Revolutie nodig om het prak tische overheidsbeleid dat hem voor ogen staat en dat hij graag zou wil len voeren, te motiveren. E rode draad die door het betoog van de beer Hofstra liep was dat de slagvaardigheid van het Overheids apparaat niet groot genoeg is, dat de invloed van de overheid ook ten aan zien van de investeringen moet wor den versterkt, dat de overheid zelfs een vetorecht moet hebben ten aanzien van de particuliere investeringen. Hij baseerde die wenselijkheid op allerlei praktische overwegingen, maar toen kwam op een gegeven ogenblik de principiële aap uit de mouw; De overheid kan en mag in de samenleving des volks die enorm gro te zeggensmacht voo~ zich opeisen, omdat de overheid bet volk zelf is. Hier ziet men hc vanuit de revolu tionaire theorie van twee eeuwen oud, door een socialistische minister, anno 1957, aan de overheidsbevoegdheden ten aanzien van de burgers in princi pe alie grenzen worden ontnomen. Want als volk en overheid dezelfden zijn, zijn de grenzen weg. Dan Is de grens die men aan zijn handelen als overheid stelt een kwestie van zake lijke praktijk. DE stelling is niet waar en zij is grauwe theorie. Want men moet zich er goed van bewust zijn dat nooit en nergens waar de volkssoevereiniteit beleden werd, waar overheid en volk z.g. dezelfden zijn, het volk het besef heeft gehad overheid te zijn. Het is dan altijd zo geweest dat de overheid aan die theo rie de vrijheid ontleende om te doen wat zij verkoos. Het volk heeft zich nooit meer rechtloos gevoeld en moe ten voelen dan wanneer de overheid zei: Overheid en volk dat is hetzelfde en daaraan ontleen ik, overheid, het recht u in uw. vrijheid te beperken. De minister streelde het volk eens vriendelijk onder de km met een schoonklinkende zin om daarmee een zeer vergaande, een o.i. tè vergaan de bemoeiing met het particuliere be drijfsleven goed te praten. PLUNDERING ZONDER WEERGA INISTER-PRES1DENT DR. W. DREES heeft de rcgerings- leiders van de Navo-Ianden gistermiddag in Parijs in een verbitterde rede gewezen op de chaos in Indonesië en op de „nog nooit in de geschiedenis voorgekomen plunderdaden" die in dat land worden bedreven. Dr. Drees, die spreJk tijdens de eerste plenaire zitting van de Navo-topconferentie, wees erop dat de Indonesische regering een nieuwe standaard van internationaal gedrag invoert en dat het duidelijk is waarom landen, die als Indonesië handelen, de volledige steun van Russische en Chinese communisten hebben. „De in Indonesië toegepaste methoden van „onder toezicht stellen" of „nationaliseren" van Nederlandse bedrijven, zijn gewoon vormen van inbeslagneming op aanstichting van en dikwyls uitgevoerd door communistische orgajnisaties." Dr. Drees had tevoren in herinne ring gebracht, dat in 1949 onderhande lingen waren gevoerd onder auspiciën van de V.N., die een commissie (de V.N.-commissie voor Indonesië) had den opgericht Die commissie heeft een belangrijk aandeel gehad in het ont werpen van verdragen die in de loop van datzelfde-jaar tussen Nederland en Indonesië werden gesloten. Nadrukke lijk was overeengekomen, dat de com- Dr. W. Drees tijdens de zitting van de N.A.V.O. in het Palais Chaiilot te Parlls. „Ik heb de indruk, dat Neder land ten aanzien van de Indone sische kwestie van zijn Atlanti sche partners meer dan alleen maar platonische steun zal ont vangen," aldus verklaarde do' minister van Buitenlandse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns, maandag avond tijdens het gesprek, dat hy ha afloop van de bijeenkomst van de regeringshoofden der Navo-landen met de Nederlandse persvertegenwoordigers in Parys had. Mr. Luns sprak de geruchten tegen, volgens welke minister Drees de toepassing van economische; sancties tegenover Indonesië zou hebben ge vraagd. De solidariteit van onze Navo-partners, zei de heer Luns, schuilt evenwel niet alleen in poli- tleke steun. Ook ten aanzien var de I pogingen van Indonesië om andere landen m te schakelen, kunnen zij Immers hun houding van solidariteit tegenover Nederland aannemen. Op een vraag of Nederland reeds steun heeft ondervonden, antwoordde mr. Luns, dat van het optreden van West-Duitsland met bevrediging is kennisgenomen. Ook de Verenigde Staten hebben sterker gereageerd dan vroeger het geval was, zo voegde hü er aan toe, evenals Engeland. Vandaag zou minister Luns een onderhoud heb ben met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Foster Dulles, die nem hiertoe heeft uitgenodigd. Minister Luns zei, dat hij ook een onderhoud heeft gehad met de Franse minister van Buitenlandse Zaken Pineau en de Engelse minister van Buitenlandse Zaken Selwyn Lloyd, waarbij ook de Indonesische kwestie ter sprake is gekomen. Minister Drees had gehoopt, dat hij nog een persoonlijk onderhoud met president Eisenhower zou kunnen heb ben, doch hij moest vandaag per trein naar Nederland terugkeren. Minister Luns, die na het vertrek van dr. Dreer de Ned. delegatie leidt verklaarde, dat de rede van dr. Drees met belangstelling door de regerings leiders was aangehoord De kwestie— Indonesië zal geregeld in de perma nente Navo-raad worden besproken. missie toezicht zou houden op de uit voering van die verdragen. Binnen een paar maanden echter begon de repu bliek Indonesië de overeenkomsten te saboteren. Dit vond in 1956 zyn hoog tepunt m de opzegging van de over eenkomsten. De politieke regeling die men moeizaam had bereikt, werd door Indonesië opzijgeschoven, financiële en economische verplichtingen opge zegd. Men kan vragen, aldus dr. Drees, wat de V.N. en hun commissie die de Indonesische kwestie altijd op hun agenda hadden gehouden, hebben gedaan. Het antwoord is „niets". Het verbreken van internationale ver dragen, aangegaan onder toezicht van de VN, baarde nauwelijks opzien. Toen tien dagen geleden de Indone.- sische kwestie in de permanente Navb- raad door de Nederlandse afgevaar digde ter tafel werd gebracht, zijn ver zekeringen van solidariteit der Navo- partners ontvangen die zeer op prijs worden gesteld, aldus dr. Drees. Vol gens hem k.on men het belang van een gemeenschappelijke houding van alle westelijke mogendheden tegenover dezp uitdaging van ordelijke interna tionale betrekkingen door Indonesië niet overschatten. De kwestie Nieuw-Guinea, zo ver volgde de Nederlandse premier, is één van de gevallen die de afgelopen paar jaar door de Indonesische regering als voorwendsel werden gebruikt voor de zogenaamde onmogelijkheid voor nor male betrêldjiiigeiHpKt j^ec^lancL Ce huidige toestand isjer^én," die'de nfluw- lettendste aandacht van de gehele wes telijke wereld vereist. Dr. Drees zei dat hij niet zou uit weiden over de grote moeilijkheden van de Nederlanders wie het leven in In donesië onmogelyk wordt gemaakt en over wat het betekent een land te moé- De Nederlandse minister voor Defru sie, Ir. C. Stat, werd ln druk gesprek ge zien met president Elsenhower In het Pa lais de Chslllot te Parijs, waar gistermid dag de eerste vergadering werd gehouden van de regeringsleiders der 15 Navo- landen. Links op der foto- de Britse pre mier Macmillan, midden minister Staf en rechts president Eisenhower. n verlaten, waar generaties van„Ne- erlsmders hebben gewerkt Maar, zei 'hij, ik kan niet de ogen sluiten voor de gevolgen die de huidige toestand wellicht zou kunnen hebben voor de algemene positie van Nederland aan gezien deze de internationale positie op 'economisch en financieel gebied en op het gebied van buitenlandse valuta be ïnvloedt. 1. Een woordvoerder van de West- duitse regering heeft gisteravond ver klaard, dat West-Duitsland diploma tiek overleg zal plegen met de Sowjet- Unie, ook indien het daarvoor geen steun vindt bü de bondgenoten in het Noordatlantisch Pact. 2. De Britse premier Harold Mac millan heeft gisteren aangedrongen op onderhandelingen met het Kremlin. Hii verklaarde onomwonden dat het Westen bereid moet zijn de jongste voorstellen van de Russische premier Boelganin in behandeling te nemen. Een vooraanstaand Brits diplomaat heeft voorspeld dat het antwoord van president Eisenhower op de brief van Boelganin een „voorzichtig ja" zal zijn en dat er voor het eind van het komende jaar een conferentie op het hoogste niveau zal worden gehouden tussen Oost en West. Boelgamn's „kerstkaarten" zoals de Russische brieven door sommige dipio maten te Parys worden genoemd behoren thans tot de niet-officiële stukken op de conferentie. Vandaag zuilen de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen trachten Zie verder pag. 3, le kol.) Een overzicht van de conferentietafc! waaraan de regeringsleiders van de vlif- tlen N&volanden hebben plaatsgenomen V.t n.r.: minister-president Macmillan (Engeland). Eisenhower (Ver. Staten). Spaak (de Belgische secretaris-generaal van de Navo), Bech (Luxemburg) en Van Acker (België). BIJ monde van minister-presi dent dr. W. Drees heeft de Nederlandse regering op de Navo- conferentie te Parijs meegedeeld, dat zy bereid is de aanleg van ba sissen voor geleide kernprojectie len in ons land toe te staan, in dien de militaire leiders van de Navo dit noodzakelijk achten voor de verdediging van de vrye we reld. Dr. Drees verklaarde: Nederland is bereid te proberen een aanvaardbare oplossing te vinden voor het probleem van produktie en ver spreiding van nieuwe wapens en het is bereid het beginsel van onderlinge afhankelykheid uit te voeren. Een woordvoerder van de Neder Op een toelichting, die dr. Drees vanmorgen gaf, verklaarde hij dat de Ned. regering in principe geen bezwaar heeft tegen opstelling van lanceerinstallaties voor kernprojec tielen, evenmin als tegen het onder brengen van andere wapens. In be ginsel bestaat er immers geen ver schil, tussen het gebruik van deze raketten en andere wapens. Hoofd zaak is dat het er om gaat een oor log te voorkomen door de dreiging met deze afschuwelijke verdedigins- middelen.' Dr. Drees achtte het van groot belang dat men tot een ge Minister Drees uitte in zijn rede voorts *zyn oprechte waardering voor het feit dat de V.S. en Canada be langrijke strijdkrachten in Europa handhaven. Wat de Russische dreiging betreft zei- hij, dat het grote gevaar waar de Navo naar het schijnt tegen over staat, de indirecte manier is die de Sowjets gebruiken om het Westen te ondermijnen en in het bijzonder de betrekkingen van hef—Westen -met Afrika en Azië te vergiftigen. Dit is een der redenen, meende dr. Drees, waarom politiek overleg van de Navo-landen van zo uitnemend be lang is. Over het Midden-Oosten zei dr. Drees te hopen, dat de landen, die voor namelijk by dat gebied betrokken zijn, een constructieve en gecoördineerde politiek zullen vinden die zowel Israël als de Arabische landen de veiligheid verschaft waarop zij recht hebben. De Hoge Raad oordeelt de voetbalpool, georganiseerd op de uitslagen van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, geen hazardspel en dus wat dit betreft niet in striid met de wet. De organisator, de heer L. B, was op grond van hazardspel vervolgd, doch werd door de rechtbank te 's-Graven- hage vrijgesproken. De rechtbank acht te wel lotery, doch geen hazardspel aanwezig. De Hoge Raad heeft dit vonnis in stand gelaten. In deze zaak had de procureur-generaal cassatie aangete kend In het belang der wet, welk be roep de Hoge Raad heden heeft ver worpen. E verklaring van de Indonesische regering, waarbij zij de zeeën tussen de eilanden der archipel tot territoriale wateren verklaart, is een verklaring waaraan geen enkele an dere staat gebonden is. Algemeen aanvaardt men in het volkenrecht het principe van de vrije zee. De zee is niemands gebied. Als de territoriale zee, li.wj. een strook zeegebied langs de kust van een staat dat tot de staat gerekend wordt te behoren, werd tot voor kort algemeen de driemijlszone aanvaard. Na de wereldoorlog hebben sommi ge staten (oa. de Verenigde Staten van Amerika) het stuk van de zee bodem dat geologisch met het vaste land een geheel vormt tot het gebied, van de Verenigde Staten verklaard. Zulks met bet oog op de petroleum- wmmng uit de zeebodem. Hierdoor is het begrip territoriale ~ee niet meer zo klaar en duidelijk als voorheen Maar dergelijke verklaringen als die van Indonesië en ook van de Verenig de Staten binden rechtens derde sta ten met. Men zal moeten zien te ko men tot een nieuwe formulering van het begrip territoriale zee. Maar dat mag niet wezenlijk gaan ten koste van het beginsel der vrije zee zelf. Indonesië's verklaring is daarmee wezenlijk strijdig en is deswege, zo als ook de Britse regering reeds heeft verklaard, onaanvaardbaar. Advertentie) Bijzondere weinig onderkant r1 - L.'V ET hogedrnksebied boven Polen ver plaatste zich verder naar het oosten. Een langgerekte rug van, hoge luchtdruk strekt zich nog uit over Duitsland, Frank rijk en de Golf van Blscaye tot voorbij de Azoren. Afgelopen nacht rwas iet In grote delen van Polen, Noord- en Mldden-Dultsland en ln het westen en noorden van ons land nog onbewolkt, waardoor de temperaturen op nieuw sterk daalden. In Duitsland meldden enkele stations, waar een flinke sneeuw laag aanwezig is, minimumtemperaturen van 23 graden onder nul. In ons land meldde het vliegveld Eelde min IX, Terschelling min 7. Xn het zuid oosten van het land, waar de bewolking reeds maandag overdag aanwezig was, "werd het niet kouder dan min 4 graden. Inmiddels breiden storingsgebleden op de oceaan zich langzaam verder naar het oos ten uit, waardoor, de winden ln West- Europa geleidelijk uit zuidelijke richtingen Jets zullen gaan toenemen. Daar ln Noord- -n Midden-Frankrijk over het, algemeen ook lichte vorst voorkomt zal aan de vorst nog niet direct een einde komen. Op plaat sen, waar daarbij gedurende de nacht op klaringen voorkomen kan matige vorst op treden, daar waar bewolking blijft, zal ln het algemeen zowel des nachts als overdag lichte vorst voorkomen. Indonesische parachutisten zijn. meldt Ass.-Press, per vliegtuig overge bracht naar Ambon en wellicht ook naar andere delen van Oost-Indonesië om ordeverstoringen te onderdruk ken. Naar verluidt zouden op Ambon en de Molukken relletjes zijn ontstaan wegens de gebrekkige voedselvoorzie ning. De iegerwoordvoerder in Djakarta heeft vanmorgen bevestigd dat er In Oost-lndónesië „moeilijkheden" zijn uitgebroken. Hij weigerde er verder op in te gaan en zei dat de militaire autoriteiten de situatie in de hand hebben. Voedselgebrek voor de Indonesische buitengewesten werd verwacht als gevolg van de lamlegging van het inter-insulaire scheepvaartverkeer dat voor 70 procent door de in be-zullen uitvaren slag genomen KPM-schepen werd onderhouden. Voorts heeft de rijst oogst dit jaar byzonder van droogte te lyden gehad. In Djakarta is meegedeeld, dat tus sen Indonesië en Japan onderhande lingen begonnen zijn over inschake ling van Japanse schepen by het ver keer binnen de Indonesische archipel. Er zou spoedig een akkoord kunnen worder. bereikt. doch dit laatste is door het Japanse ministerie van Vervoer tegengesproken. Er is, aldus Tokio, nog geen officieel verzoek ge daan: éls di zou gebeuren zou Japan ongeveer 100.000 ton scheepsruimte kunnen leveren Vakbondsleden in Djakarta hebben geweigerd de inbeslaggenomen sche pen van de KPM te lossen. Daarmee overtraden zij een order van het In donesische ministerie van Scheepvaart dat gelast had dat alie in de Indone sische havens liggende KPM-schepen gelost moesten worden. In Djakarta w< -d deze order opgevat als eer; aan- xing dat de schepen voorlopig niet

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1