Belangrijke studie fi POLITIEKE WAARNEMERS IN PARIJS: In principe akkoord met atoom-raketbasissen Noren wijzigden standpunt Wordt Euromarkt uitgesteld? ..Rotterdam" in aanbouw I ROOS rideaux Hasselman krijgt Navo-topfunctië Telegram aan dr. Drees: EVACUÉS BITTER TELEURGESTELD Indonesië wil de K.P.M. niet nationaliseren KERSTGROET VAN PRINSES MARIJKE LAATSTE NIEUWS Nieuw voorstel óver ontwapening Minister Staf over proces-majoor K. Bagdadpact wordt verstevigd Zee „genaast" om verbindingen te verzekeren Te ceel geüraagd Schepen te oud en te duur, aldus minister DROOG WEER D DONDERDAG 19 DECEMBER 19S7 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3873 een dis met cachet door Commissie .'NÉT- 14 dagen gratis Directeur: H. DE RUIG Hootdreuacteur: Ur. J. A. H. J. S oKUlJNS SLiüf o Zie verder pag. 3, 4e kol.) Koninklijke marechaussee weer in blauwe uniform? 7.90). Rotterdam. TOtte,do Wlthatraat 30 Telef. 115700 (4 L) f uSSLi1!32 J~ Potglro No. 424519 ™J^^5?rt,5boim<S,ent«ï 13.80--I9.3O u zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 f-GraTentage: Huygeni»plem 1 Telef. 183467 CS 1 1091 Postgiro No. 424867 - iUficntCTdienst 18.3019.30 a. Telef. 362569 AjSnnSantm^t Berkstfaat 24 b Telefoon 67882 nt wTeek- 1 2-65 per maand. f 7.90 per kwartaal. Loss© nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Veranderlijke bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. Overwegend matige wind tnssen zuidwest en zuid. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. .Morgen: Zon op: 8.47 onder: 16.32 Maan op: 7.39 onder: 16.18 E economische ontwikkeling en de _J groei van onze bevolking stellen de verschillende overheidsinstanties voor grote problemen ten aanzien van de ruimtemogeiijkheden. Binnen het kader van de rijkswet geving en met eerbiediging van de po sitie der gemeenten heeft ook de pro vinciale overheid op dit terrein een moeilijke taak. Zij zal bij het maken van plannen en het doen van sugges ties onderscheidene belangen tegen over elkander moeten afwegen. Gedeputeerde staten van zuidi Holland hebben dezer dagen on der de titel „Randstad en Delta" een studie gepubliceerd over de ontwikke ling van het Zuidhollandse zeehaven gebied. Dit is geen vastomlijnd plan. doch beoogt slechts de richting aan te geven, waarin de daartoe bevoegde in stanties de ontwikkeling In het zuid westelijk deel van de provincie Zuid- Holland zouden kunnen leiden. De pro vinciale staten zullen zich in het be gin van het volgende jaar met dit rap port bezighouden. Reeds is een ver gadering gehouden van het college van Ged. Staten met de burgemees ters van de betrokken gemeenten. Ze ker is, dat op korte termijn belang rijke beslissingen moeten vallen. DOEL van de studie is de ruimte lijke mogelijkheden te onderzoe ken voor de economische ontwikkeling van het Zuidhollandse zeehavenge bied met behoud van de bewoonbaar heid van deze streek. De gegevens in het rapport doen uit komen voor welke ontzaglijke taak de overheid in de komende decennia staat. De economische expansie vol trekt zich zo snel, dat het de grootste moeite kost tijdig de noodzakelijke maatregelen te treffen. Mede als ge volg van de voortgaande ontwikkeling van het economische leven in het havengebied, dreigt een grote, vrijwel aaneengesloten metropool te ontstaan zonder duidelijk begrensde omvang of vorm. Om dit te voorkomen wordt gezocht naar de mogelijkheid van een niet aaneengesloten maar meer ge spreide stad, geleed in duidelijke een heden, elk met een eigen karakter. Een oplossing van dit probleem ziet het rapport in het eilandengebied, dat door het Deltaplan uit zijn eeuwen lang isolement verlost staat te wor den en waar na aanleg van de ge projecteerde vaste' oeververbindingen de mogelijkheidzal ontstaan tot uit breiding -van het havengebied met daarbij behorende woongebieden ge heel los van de bestaande centra, on derling en daarvan gescheiden door gave, groene zopes. BIJ het realiseren van de studie zullen nog wel tal van bezwaren rijzen. In landbouwkringen bv. is men al lerminst enthousiast over de verdub beling van het havenapparaat aan de Nieuwe Waterweg, ook al zal men zich in grote lijnen bij de voorgestel de ontwikkeling neerleggen. Zowel met betrekking tot de uitvoering van het Deltaplan als tot de verwezenlij king van de randstad zullen in het belang van onze nationale economie offers moeten worden gebracht, doch terecht is erop gewezen dat daarvoor dan ook een nationale compensatie zal moeten worden.gegeven. Ged. Staten van Zuid-Holland stel len, dat de vergoeding zodanig zal moeten zijn, dat de getroffenen niet in welstand achteruitgaan en dezelf de levenskansen behouden als voor heen, ook indien het niet mogelijk zou zijn een even groot bedrijf terug te krijgen. De ontwikkeling ls niet tegen te houden. Het is voor het Nederlandse volk als geheel van de grootste bete kenis dat de economische positie van ons land zo sterk mogelijk wordt ge maakt Doch daarbij dient wel be dacht te worden dat het economisch wenselijke of noodzakelijke "de mens als beelddrager Gods moet dienen. (Advertentie). iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillHlllilillllllillllilllllllil'»!"1' Naar in Parijs verluidt zouden de vijftien NAVO-landen overeenstem ming hebben bereikt omtrent een nieuw ontwapeningsvoorstel aan Eus- kind dat volgend jaar tot een confe rentie op ministerieel niveau tussen Oost en West sou kunnen lolden. Europese invloed in de NAVO toegenomen TTIT het verloop van de NAVO-topconferentie valt thans de con clusie te trekken, dat de invloed van de Wcsteuropese landen in dc Noordatlantische Verdragsorganisatie sterker is geworden. Politieke wae.rnemers in Parys zijn van oordeel dat het gevoel, onderling op elkaar aangewezen te zijn, thans een zeer grote rol speelt. De Ver. Staten zijn op deze conferentie meer als „onderhan delaars" dan als leidende party opgetreden. Dat het accent op de bijeenkomst meer op onderhandelingen is komen te liggen dan anders, is volgens waarnemers in de Franse hoofdstad een gevolg van het diplomatieke offensief van de Sowjet-Unie, in het bijzonder van de brieven van premier Boelganin. In dit verband wijst men op de rol van bondskanselier Adenauer van West-Duitsland, die tot op heden de Amerikaanse buitenlandse politiek zonder enige beperking scheen te aanvaarden, maar die zich nu een krachtig voorstander van besprekingen met Rusland heeft getoond. Het staal vast dat het slotcommu niqué een indirect antwoord zal bc-- vatten op de brieven van Boelganin, aangezien er een uitspraak van dc NAVO-leden over de ontwapenings kwestie In zal staan. De NAVO-landen zullen afzonderlijk de brieven beant woorden. maar over hun Individuele antwoord in de permanente NAVO- raad overleg plegen. Voorts worden In het slotcommuni qué, dat vanmiddag zal worden uitge geven, maar dat bij het-ter perse gaan van deze editie nog niet bekend was, de volgende verklaringen verwacht: t 1. Het politiek overleg zal worden Versterkt. Het overleg zou in de, per manente NAVO.-raad.wordén' gévoerd, De conferentie van ministers der zes landen van de Europese Economische Gemeenschap, die vandaag tn Parijs zou worden gehouden, ten einde o.a. de plaats van de zetel der gemeen schapsinstellingen vast te stellen en de leden der Europese commissie te be noemen. wordt waarschijnlijk uitge steld. Dit betekent, dat de Europese Economische Gemeenschap dus nog niet op 1 januari 1958 in werking zal treden, zoals in 't verdrag was voorzien. De Noorse premier Gerhard- sen, die zich op de NAVO-con ferentie in Parijs heeft verzet te gen het denkbeeld van basissen voor atoomraketten op Noors grondgebied. West-Duitsland en Denemarken nemen een soort gelijk standpunt in. J (Van onze Haagse redacteur) De minister van Oorlog kan slechts terughoudendheid in acht nemen met betrekking tot het strafproces tegen majoor K„ aldus deelt de minister mede in zijn Memorie van Antwoord. Er is door het departement van Oor log uiteraard nimmer samengewerkt met mensen van wie bekend was dat steekpenningen trachtten orders te zij door het aanbieden of geven van krijgen. Indien en zodra enige concrete aan wijzing wordt verkregen, dat een za kelijke relatie tracht zich op onregel- matige'wijze te bevoordelen, of anders zins zich onfatsoenlijk gedraagt, wordt, wanneer sprake kan zijn van een straf rechtelijk vergrijp, de aanwijzing ter stond in handen gesteld van de mili taire of civiele politie, terwyl m ieder geval de relatie met-de betrokkene wordt opgeschort, aldus de minister. Indien een onregelmatige of onfat soenlijke handelwijze wordt vastge steld dan wordt de relatie verbroken Dit laatste geschiedt eveneens wan neer en zodra van enige relatie blykt dat zij door andere belangen, welke niet met het algemeen belang verenig baar zijn. nit geacht kan worden over eenkomsten te goeder trouw na te ko men. President Eisenhower heeft Turkije gisteren verzekerd, dat het Bagdad pact militair, politiek en economisch versterkt zal worden, is in Parijs ver nomen. Een zegsman voor de Turkse pre mier Adnan Menderes heeft verklaard, dat Eisenhower deze toezegging heeft gedaan tijdens een bespreking van een uur en een kwartier met Menderes. Bij het verdrag vart Bagdad zijn Turkije, Irak, "Ferzië, Pakistan en Engeland aangesloten. maar daarnaast zou men meer overleg van de ambassadeurs wensen. Dit het liefst in een Europese hoofdstad, zeg gen de Europese NAVO-leden, om de vestiging van een soort tweede NAVO- raad in Washington te voorkomen. 2. Duitsland moet herenigd wor den na vrije verkiezingen. 3. De betrekkingen met andere de fensie-organisaties in de vrije wereld (pact van Bagdad, Zuidoost Aziatische Verdragsorganisatie, pact van Rio de Janeiro) zullen versterkt worden, maar het is niet de bedoeling dat de NAVO zelf uitgebreid wordt. 4. Er zal gezinspeeld worden op de gebeurtenissen in Indonesië. Reeds hebben de premiers van de vijftien NAVO-iar.den in principe be sloten het Amerikaanse aanbod, op het vasteland van Europa basissen voor raketten met atoomkoppen te vestigen. De definitieve beslissing berust echter bij de betrokkerj regeringen. VTopijtËtJs besloten dat de NAVO-landen zuilen- samenwerken bij het onderzoek, de ontwikkeling en de produktie van mo derne wapens, waaronder raketten voor middelgrote afstand in Europa. Er zal een wetenschappelijke NAVO- commissie worden ingesteld en aan secretaris-generaal Spaak zal een we tenschappelijk medewerker, waar schijnlijk een Amerikaan, worden toe gevoegd. De ministers van - Defensie zullen in maart bijeenkomen om de militaire besluiten verder uit te wer ken. Behalve het slotcommuniqué wórdt nog een wetenschappelijke verklaring verwacht, waaraan wellicht de naam „Handvest van Parijs" gegeven zal worden. Ook Noorwegen en Denemarken aan vaardden het principe dat het NAVO- gebied met atoomraketwapens zal wor den uitgerust, ook al verzetten zij zich aanvankelijk tegen de aanwezigheid van deze wapens op eigen grondge bied. N Advertentie) 's middags gekoebt "t itsntlt (ilitpi Indon. verklaring in Londen: De Indonesische ambassadeur in Londen, mr. Soenarjo, heeft op een persconferentie verklaard, dat de In donesische maatregel ten aanzien van de territoriale wateren ten doel heeft „de verbindingen te verzekeren en de smokkelhandel tegen te gaan". Hij zei het Britse standpunt, dat de ter ritoriale wateren zich moeten beper ken tot een zone van drie mijl, „uit de cijd" te achten. Soenarjo herinnerde eraan, dat talloze landen reeds hun territoriale wateren hebben uitgebreid. p. E Partij van de Arbeid heeft in L) de Tweede Kamer nogal wat op positie gevoerd tegen de beslissing van de regering nopens de zendtijd voor politieke partijen. De heer Burger vond, dat de rege ring moest bevorderen dat "de Partij van de Arbeid met slecht? voor de Vara-microfoon maar voor alle micro foons zou komen. „Want", zo zei de heer Burger, „wij moeten tot alle mensen kunnen spreken en via de Vara-mierofoon bereiken wij allen niet". Naar onze mening is het niet de roeping der regering de propaganda van de Partij van de Arbeid te bevor deren door hindernissen uit de weg te ruimen die anderen binnen het ka der der rechtsorde de Partij van de Arbeid in de weg leggen. Generaal Hasselman is gekozen tot, permanent voorzitter van de perma nente militaire commissie der Navo. Dit deelde minister Staf woensdag in Parijs mede. r De minister zei, dat generaal Hassel man hierdoor min of meer de militaire „tegenhanger" van secretaris-generaal Spaak wordt. In zijn nieuwe kwaliteit zal gen. Hasselman toegang hebben tot de beraadslagingen van de „perma nente groep" in Washington, het hoog-^ ste militaire leidinggevende orgaan van de Navo. y In een telegram aan de minister president, dr. W. Drees, heeft de Ne derlandse gemeenschap in Indonesië haar bittere teleurstelling geuit over het besluit van de regering in zake de betaling van passage voor repatriëren- iden. Het telegram,-getekend door een aantal vooraanstaande Nederlanders in Djakarta, dringt bij de Neder landse regering aan op herziening van haar besluit „opdat het bestaan Bij de Rotterdamsclie Broosdok Maat-- schappij is voor de Holland'Amerika Lijn het passagiersschip „Rotterdam" in aanbouw. Be foto toont de boeg van het schip, dat het vlaggeschlp van de H.A.L. zat worden. De minister van Defensie wil gaarne nog eens overwegen of het wellicht doelmatig is de Koninklijke Mare chaussee in het geheel van de organisa- tie der krijgsmacht een andere plaats te geven en ook of voor de Koninklijke Marechaussee de blauwe uniform weer zal worden ingevoerd. Dit deelt de mi nister mede in zijn Memorie van Ant woord op het voorlopige verslag der commissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer. T"\E Indonesische minister van Scheepvaart, Nazir, heeft te Djakarta in het parlement ver- Een 18-tal kabouters van de „kleine totemkring", afdeling Soest, waar toe ook prinses Marijke behoort, bracht gistermiddag een kerstgroet aan de patiëntjes op de kinderafde ling van het ziekenhuis De Lichten berg te Amersfoort. De kabouters reikten door henzelf ver sierde kersttakken uit aan de pa tiëntjes en voerden daarna enkele voordrachten op tot vreugde van de kinderen en zeker niet minder van de kabouters zelf. Het bezoek van de prinses en haar kabouters kwam als een volkomen verrassing voor de kinderen en ook voor het personeel De Prinses en haar vriendinnen droe gen een grote rode paddestoel met witte stippen. Prinses Marijke heeft een door haarzelf versierde kerst tak aangeboden aan de vijfjarige Benny van de Wetering. Zij gaf hem daarbij de raad vooral goed op te passen, dat de rode strik niet z Kreukelen, die zij zelf om de kerst lak had geknoopt. „Ik heb bem in een koude kamer bewaard om hem langer goed te houden", zei prinses Marijke. klaard, dat de Indonesische rege ring niet het plan heeft de K.P.M. te nationaliseren, aangezien de schepen van deze maatschappij reeds te oud zijn en de prijs te hoog is. Met de nationalisatie zou volgens hem een bedrag van 1730 miljard roepiah nodig'zijn. Over het tekort aan scheersleehnici, voortvloeiende uit de komende uit tocht van Nederlanders uit Indonesië verklaarde de minister, dat dit geen probleem is, waaraan hij toevoegde: ,.De Verenigde Naties zullen in staat zijn Indonesië scheepstechnicï te ver schaffen". Voorts zei hij, dat Indonesië zich tot de Sowjet-Unie zal wenden voor kredieten en ook een deel van Ja panse herstelbetalingen zal gebru*'- ken om de tonnage van de interin- sulaire scheepvaart te vergroten. De maatregelen tegen de KPM en haar schepen en het feit dat andere KPM-sehepen naar buitenlandse ha vens waren uitgeweken, hadden de binnenlandse economie van Indonesië een weinig ontwricht, aldus de minis ter. Om problemen te dieri aanzien het hoofd te bieden, stelt Indonesië thans pogingen in het werk om sche pen van buitenlandse scheepvaart maatschappijen „op commerciële ba sis" te charteren. Indonesië, zo ont hulde de minister, polst landen als Japan, Polen, India, Griekenland en enkele andere landen. Ook wordt ge tracht, zo deelde de minister verder mee, om KPM-schepen die in Indo nesische havens worden vastgehouden weer in de normale vaart te brengen en daarmee enkele problemen van de verbindingen tussen de Indonesische eilanden op te lossen. i van de economisch zwakken oncteri' de repatriërende Nederlanders niet,, op onmenselijke wijze zal worden4" belast vanaf het begin van 'het nieu we leven, dat zij .zullen moeténaan-- vangen". in het telegram. lAtardtwoorXS-gezegdi; dat de huidige regeling in het- bijzonder de economisch zwakken betreft, nie door omstandigheden buiten hun wil gedwongen worden een. nieuw leven' te beginnen. Het telegram was getekend door G. J. W. Koolemans Beynen, directeur- van Tiedeman en VanKerchem, P. van Meeleren, voorzitter van de Ned. Ka mer van Koophandel, jhr.M. F. v. Len- aep, algemeen vertegenwoordiger-wan de ScheepvaartmaatschappijNeder-, land, dr. W. H. Meyer, voorzitter van het Alg. Landbouwsyndicaat, H. J: de Vries, directeur van de Escomptobank, dr. W. K. Wielinga, arts. s" (Zoals bekend is, heeft de regering zich bereid verklaard de kosten .van overtocht uit Indonesië naar Singapore, of andere door haar a an te wijzen, plaatsen voor rijksrekening te nemen, mits het vervoer geschiedt met door dc regering gecharterde schepen of vlieg tuigen. De kosten van overtocht van Singapore (of andere aan _te wijzen plaatsen) naar Nederland komen" niet voor rijksrekening. Wel, is het 'mogen lijk voor deze kosten éen rijksvoor schot te krijgen. Red,). - DE afgelopen nacht is het fronten- systeem van een tussen IJsland en Jan. Mayen gelegen depressie ons land ge passeerd, waarna Oceaanlucht binnen stroomde en de temperatuur overal tot ho ven het vriespunt steeg. In het westen was het vanochtend 5 tot 7. in het oosten om streeks 4 graden. De frontpassage bracht gemiddeld over het gehele land 3 mm neer slag. Er viel zowel regen ais sneeuw. Dit laatste in hoofdzaak in de oostelijke pro vincies. Een depressie, die gisterochtend op de westelijke Oceaanhelft lag, is sindsdien met grote snelheid naar het noordoosten ge trokken. Om 7 uur vanochtend bereikte ze met een barometerstand van 952 mb de zuidkust van IJsland. Zeer zware stormen in bet zeegebied ten westen van Schotland waren hiervan het gevolg. Een boven Spanje aanwezig gebied van hoge druk trekt naar Midden-Europa. Dit hogedrnkgebied zal morgen het weer in ons land beheersen en de wind geleidelijk naar richtingen tussen zuidwest en zuid doen krimpen. Er zal daarom in hoofdzaak lucht- aanvoer over land plaatsvinden, zodat geen verdere stijging van temperatuur is te ver wachten. De neerstagkansen zijn de eerst komende 30 uur gering. Saam, Straat: tTTTif.m«.w Woonplaat*: W«wt ztcè ingaande heden abonneren op bei dagblad Trom» es ontvangt gedurende 14 dagen dc kram gratia. Betaling zal geschieden xm week (61 cent) per kwartaal Doorhalen wat niei gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1