Plus GROM1KO IN OPPERSTE SOW JET: 1 ntwapening worde geen dinlomatieke koehandel Mr. Luns over I ndonesië: Basis voor gesprek zeer „Ik zeg echter smal met neen West- rian-campagne' nu door D oeanda ge eid Geleide projectielen voor ons land binnen 1 jaar Eén zetel wee kampen ingericht voor repatriërenden FORTUNA Willen V.SJ I .-G uinea onder V.N.? CHROESTSJEW: LAATSTE NIEUWS D r 55 55 Rusland beschuldigt esten weer Chroestsjew stelt topgesprek voor Verbetering voor dienstplichtigen gevraagd ALS CONGRES AKKOORD GAAT: GOEDE ONTVANGST IN SINGAPORE i jeêtmelfïmMcfy SATERDAG 21 DECEMBER 1957 y VIJFTIENDE JAARGANG No. 3875 UITGEWEZEN Moderne barakken 14 dagen gratis Directeur: H. DE RUIG J 6 <f Hoofdredacteur: Dr. J. A. HL J. S. BRUINS SLOT f-\ I Adres van C.N.V. over j jeugdspaarwet JLn antwoord op een vraag of Nederland bereid is tot een ge sprek met Indonesië, heeft minis ter Luns gisteravond na zijn te- rugkeer in ons land uit Parijs, verklaard, dat de basis voor zo'n gesprek zeer smal is. fldbï. Ees begrip voor progressieve damesschoenen In diplomatieke kringen in Washington speculeerde men gisteren op de mogelijkheid, dat de Verenigde Staten zullen voor stellen, dat Nederlands-Nieuw- Guinea gesteld wordt onder „trusteeship" (beheer) van de Verenigde Naties, meldt United Press. y Botterdam wills de WiUuitraat 3ü I'eiel U57UU (4 1.} 1112 Postgiro No 424SIB ts lac.ue» üenst abonnementen 18.3019.30 tl Zaterdags I —18 uur Telefoon 115700 '«-Graven ha ge Huygensptein 1 Telef 183467 (3 t Postbus 1091 Postgiro No 424867 Ktarhlendiensr 18 30—19 30 u Telef 362569 Schiedam Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abcmnementspruj. r, eent oer week. f 2.65 per maand f 7.S0 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks (Geldig tot morgenavond) VRIJ ZACHT Zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen, maar ook opklaringen. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Vrij zacht. Morgen: Zon op: 8.49 Maan op: 9.17 onder: 16.33 onder: 18.19 Prof. dr. J. Zijlstra schrijft ons: ONZE gedachtenwisselmg h^ft stellig op een aantal punten ver helderend gewerkt met betrekking tot onze wederzijdse denkbeelden. Voor een zo groot mogelijke duide lijkheid is intussen een korte en laat ste aanvulling nodig Mijn nader commentaar vangt aan bij de laatste kolom van het Trouw- artikel (7 december 1957, pag. 3). En wel waar wordt gezegd: „maar er blijft toch nog iets anders over". Ik heb noch gezegd, noch bedoeld, dat na het „heien" bet „bouwen" een zakelijke kwestie is. Op het gevaar af in de gebruikte beeldspraak verstrikt le geraken, zou ik nu alleen willen zeggen, dat het bouwwerk toch nood zakelijk en wezenlijk door het hei werk wordt bepaald. Overigens was met het politieke huis niet bedoeld onze Nederlandse sa menleving (staatkundig gesproken} als geheel, maar ons eigen a.r.-huis, dat is ons concreet program voor de- te tijd. W AN volgt wat wellicht het zwaar tepunt van het betoog van mijn commentator is. Ik moet mij principieel kritisch in stellen tegenover de richtingen, die mede de politieke koers van de Slaat bepaleD (1); ik moet boven de imma nente kritiek uitkomen om te geraken to: een transcendente kritiek (2); Ik moet zo wordt gezegd, tot deze ge dachtengang „overgaan" (3). 'Over deze drie suggesties thans een enkel woord. Wat de eerste wens betreft, ik ver werp in genen dele die principieel kri- taefae instelling tegenover die confron tatie met liberale, socialistische of Roomse bestekken. Ik pleitte en pleit voor het rusteloos werkeD aan eigeD bestek en aan het bouwen volgens dat bestek. Dan komt de confrontatie vanzelf, dan ligt die daarin opgesloten. Zó' is de troffel het beste zwaard. Over de twee andere suggesties kan ik kort zijn. De verhouding tussen Im manente en transcendente kritiek zou licht tot een afzonderlijke verhande ling aanleiding kunnen geven. Het on derwerp is als zodanig, in onze ge- dachtenwtes&Ung in bei geheel' niet «Dn de orde geweest.' Ik' denk niet, dat een vemdmefediscussie.' hierover ten slotte tot yèel meninisvérscliil tus sen ons aanleiding zou behoeven te ge ven. s En wat het laatste punt betreft, na het zo juist gestelde durf ik overi gens in alle bescheidenheid te zeg gen, dat ik déze bekering niet van no-> de heb. - N~ dan aog een enkel woord over r het „minusje'', doch alleen om dat mij dat de gelegenheid geeft nog maals duidelijk te zeggen, wat ik heb bedoeld. Als ik geprezen of gekritiseerd word door een socialist, gelaakt of omhoog gestoken door een liberaal, dan gaat In geen van deze gevallen bij mij een lampje branden. Ik wens nimmer mijn koers bepaald te zien door enige poli tieke tegenstander. Ik ben noch anti liberaal, noch anti-socialist, maar an ti-revolutionair. esprek heeft van ministers geen zin T Russische minister van Buitenlandse Zaken, Andrej Gromiko, heeft vandaag het voorstel van de NAVO-Ianden. een conferen tie van ministers van Buitenlandse Zaken over de ontwapening te beleggen, van de hand gewezen. „Het is niet moeilijk te raden wat er zou gebeuren, indien wjj toe stemden in besprekingen onder voorwaarden die geen oplossing kunnen brengen voor het ontwapeningsprobleem", aldus de Russi sche minister. Gromiko sprak op een verenigde zitting van de Op perste Sowjet. De leider van de communistische partij in de Sowjet-Unie, Nikita Chroestsjew, betrad na Gromiko het spreekgestoelte en zei dat hij volledig instemde met de woorden van de minister van Buitenlandse Zaken. Donderdag was uit een uitzending van radio-Moskou al dui delijk geworden dat de Russen niets voelen voor het hervatten van de besprekingen in de onlangs uitgebreide V.N.-commissie voor de ontwapening. Noschrijt van de hoofdredacteur IJ sluiten ons gaarne aan bij prot Zijlstra's opmerking dat onze ge- dachtemvisseling op een aantal punten verhelderend heeft gewerkt met be trekking tot onze wederzijdse denk beelden. Wij hebben daarom thans geen be hoefte uitvoerig In te gaan op prof. Zijstra's slotbeschouwing Slechts een korte opmerking. Wij brachten de noodzakelijkheid van transcendente kritiek te berde om dat prof. Zijlstra bad gezegd geen tijd te hebben voor het principiële anti En voor ons besef is transcendente kritiek juist de belichaming van bet principiële anti Dat prof. Zijlstra echtei zegt dat dit punt niet tot veel meningsverschil tus sen ons aanleiding zal geven lazen wij met genoegen, Ten slotte bet ounusje. Prof. Zijlstra beeft volkomen gelijk als hij zegt dat hij zijn koers niet be paald wenst te zien door enige politie ke tegenstander. Wij hebben hem daartoe ook bepaaldelijk mei willen aanzetten. Wat wij bedoelden te zeggen is dit. Indien Schurer uw gedachtengang toe juicht en daarvan dan zegt. ..dat de toepassing van de Kuyperiaaase anti these-gedachte bezig ts zich grondig te wijzigen", dan moet dat ook voor prof. Zijlstra een reden zijn om te overwe gen of de indruk die zijn woorden op de buitenwereld wekken geen correctie behoeft. Het zo» bijzonder prettig zijn, indien onze discussie, naast bet duide lijk maken van onze wederzijdse denk beelden, daartoe een bijdrage mag hebben geleverd Dan elndigeo we tn ieder geval met een plusje. f Advertentie i Gromiko, die slechts 40 minuten sprak, verklaarde, dat de westelijke mogendheden in de Ver. Naties de ont wapening hardnekkig hadden tegen gehouden. „Onze voornaamste deelgenoten, de Ver. Staten en Engeland en Frankrijk, dat men hen onder een hoedje speelt, willen zich niet binden aan beperkin gen inzake de wapenproduktie en het ophopen van kernwapens. De V.S. en Engeland beweren te streven naar een oplossing van het ontwapeningen* bleem maar spannen zich in werkelijk heid" uitsluitend in om-hun. deelgeno ten In de NAVO t« dwingen, de kos ten van hun bewapeningen en de om vang van hun strijdkrachten meer en meer op te voeren ..Tien jaar van besprekingen in de Ver. Naties, welke nu zyn. geëindigd, hebben geen resultaat gehad Het Westen kan oordelen wat er onder de huidige omstandigheden verwacht kan «•orden van een bijeenkomst van mi nisters van Buitenlandse Zaken", aldus de*Bussische minister. Het voltallige Russische kabinet en het presidium van de communistischs partij waren bij de vergadering van 3e Opperste Sowjet aanwezig. De am bassadeurs van de Ver. Staten, Enge land, Frankrijk en andere NAV'O Jan den hadden plaats genomen op de pu blieke tribune. Partijleider Chroestsjew reciteerde een lange lijst van communistische President Soekarno is vrijdagavond In alle stilte" in New Dehli aangeko men, io heeft de correspondent in die stad van een Japanse nieuwsagentschap bericht. Het Indiase ministerie van Buiten landse Zaken weigerde zich uit te la ten wer de duur van Soekarno's ver blijf of commentaar te geven. De leider van de Russische commuu, nistische partij, Chroestsjew. heeft vandaag op de zitting van de Opper ste Sowjet het Westen uitgedaagd om met de Sowjet-Unie een overeenkomst tot het uitbannen van de oorlog te on dertekenen. Hij stelde een bijeenkomst van re geringshoofden van de kapitalistische en communistische staten voor, om „al le problemen welke de mensheid ver ontrusten, met inbegrip van dat der ontwapening, op te lossen". prestaties, die naar hy zei „de over winning van het internationalisme" betekenden. Het scheen dat Chroes tsjew aanstuurde op een nieuw voor stel op het allerhoogste niveau over de ontwapening en andere internationale problemen. Het behoort tot de verantwoordelijk heid van de westelijke staatslieden, al dus de Russische partijleider, er voor te zorgen dat ontwapening geen diploma tieke koehandel wordt. Chroestsjew was overigens van oordeel dat de Rus sische Spoetniks het politieke klimaat in de wereld hebben verbeterd. Na een rumoerig debat heeft het Britse Lagerhuis gisteren het beleid van de regering op de NAVO-confe- rentie goedgekeurd. Een motie waarin het vertrouwen in de gevoerde politiek werd uitgesproken werd met 289 tegen 251 stemmen aangenomen. Bern erwm ning .vait MacmLO&n was. de kleinste «dieshij -ooit-heeft behaald.'tvianranersff-j in de Britse hoofdstad zijn van mening dat er in de conservatieve partij on enigheid heerst over het beleid van de Britse premier, Premier Felix Gailiard van Frank rijk heeft gisteren in een uitzending voor de Franse radio en televisie ver klaard dat de NAVO-conferentie een succes is geweest. Hy bracht hulde aan de Amerikaan se minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, voor het feit, dat deze ontkend had, dat le Ver. Staten de bedoeling hadden „Frankrijk's plaats in Noord- Afrika in te nemen." Hy besloot zijn verklaring met een ere-saluut aan Eisenhower. „Er bestaat geen twijfel over", ver klaarde hy, „dat de aanwezigheid var president Eisenhower van zeer veel nut is geweest", aldus de Franse premier, George Ken nan, voormalig Ameri kaans ambassadeur te Moskou, heeft verklaard te menen dat de NAV< -Be sprekingen te Parijs het: moeilijker hebben gemaakt onderhandelingen met de Sowjet-Unie te beginnen, „Groot-Brittannië en de Verenigde Staten kunnen thans, zonder een voor afgaande nieuwe NAVO-bespreking, geen onderhandelingen over kernwa pens met Rusland beginnen", aldus Kennan in een uitzending voor de Britse televisie. Na twee mislukte pogingen is in het Amerikaanse proefcentrum voor geleide projectielen te Cape Canaveral fFloridamet succes een intercontinentale ballistische raket van het type Atlasafge vuurd. De raket, welke een waarde had van twee miljoen dollarheeft enige honderden mijlen afgelegd om vervolgens in het tevoren vastgestelde doel gebied terecht te komen. De linkerfoto toont het projectiel in een rookwolk onmiddellijk na het lanceren. Rechts: de raket in volle vlucht, kort voor hij in een wolkenbank verdween. De Verbondsraad van het Christelijk Nationaal Vakverbond heeft naar aan leiding van het ingediende ontwerp Jengdspaarwct een adres gericht aan de Tweede Kamer, waarin een ver betering voor de categorie militair dienstplichtigen wordt voorgesteld. Het C.N.V. meent, dat de leeftijds grens op 23 jaar, In plaats van op 21 jaar bepaald zou moeten worden. Het stellen van de leeftijdsgrens op 21 jaar zou voor vele dienstplichtigen kunnen betekenen, dat zij voor zover zij vóór het tijdstip van eerste oefe ning nog geen deelnemer waren niet meer tot de jeugdspaarregeling kunnen toetreden. Wijziging van het ontwerp zou echter niet tot gevolg mogen hebben, dat het karakter van Het Indonesische „comité van actie .lichting de leiding van het comité *_li_ rv. A.Z1J —T3 lx.., voor de bevrijding van West-Irian" is onder toezicht geplaatst van de Na tionale Veiligheidsraad onder leiding van premier Djoeanda. De mad zal alle activiteiten van de IVest-Irlancam- pagne onder controle houden, meldt As». Press, Deze wijziging betekent volgens po litieke waarnemers, dat de luevrijdings- programma's in Indonesië voortaan rechtstreeks in handen van de pro- westerse premier Djoeanda zullen zijn. Tot nu toe had de minister van Voor- De Amerikaanse regering zal bet Congres voorstellen de defensiebegro ting met ongeveer een miljard dollar te verhogen In verband met de uitbrei ding van de uitgaven voor geleide projectielen en andere wapens De extra geldmiddelen zijn nodig voor een spoedprogranuna om te zor gen dat vier Navo-ianden, waaronder Nederland, al binnen achttien maanden projectielen kunnen ontvan gen, wordt in Washington vernomen. De militaire lelde» van de Navo zou den in Parijs overeengekomen zijn de projectielen af te leveren In deze volg orde: 1 Engeland, 2 Turkije. 3 Frank rijk en Nederland Als het Congres met de voorstellen instemt, zal het totale voor de defen sie beschikbare bedrag voor het lo pende beiastingjaar bijna 39M> miljard doflar bedra*.m. Voor het volgende jaar. dat op 1 juli begint, wordt nog een verdere verhoging met twee mil jard dollar verwacht. De minister van Defensie, McElroy deelde dit gisteren mee by zijn terugkeer uit Parijs. De nationale veiligheidsraad bestaat uit de premier, drie plaatsvervangend premiers, de chefs van de staven der gewapende strijdkrachten, het hoofd van de politie van het land en de pro cureur-generaal. Inmiddels hebben de ambassadeurs van India en Italië een onderhoud van een uur gehad met de vroegere minis ter van Buitenlandse Zaken en onder- Voorzitter van de nationale raad, Roeslan Abdoelgani. Ook de deskun dige van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Gordon Main, heeft een onderhoud met Abdoelgani gehad De Indonesische autoriteiten hebben besloten, drie Nederlanders uit te wij zen, die de wetten zouden hebben over treden: het zijn de heren W. Buma, een employe van Jacobsen van den Berg, die de Tndon. vlag had neergehaald van het dak van het gebouw van zijn on derneming. W Dam en P, M. Micka. emplovés van de KPM. De laatsten werden beschuldigd, getracht te heb ben een grote hoeveelheid geld van de maatschappij weg te halen, nadat dit dotvr Dlaatselijke arbeiders <va« over genomen Op Eerste Kerstdag en op Nieuw jaarsdag zal: men de ANWB-Wegen- wachten niet op de wegen zien. Op Tweed Kerstdag wordt de normale zondagdienst gereden. De minister zei in de eerste plaats te doelen op de confiscatie van Neder, landse eigendommen in Indonesië en de schendingen van het internationale recht „Daarbij is er onzekerheid, wie het in Indonesië voor het zeggen heeft en onzekerheid, wat het onderwerp van een dergelijk gesprek zal moeten zijn". Minister Luns vervolgde: „Voorts wordt een dergelijk gesprek heel moei lijk gemaakt door de schandalige wijze, waarop in Indonesië tegen onze land genoten wordt opgetreden en het in ternationale recht met de voeten wordt getreden". „Men kan zich voorstellen, dat deze kwestie^ nooit onderwerp van bespre kingen met Indonesië kunnen zijn," zeide minister Luns, eraan toevoegend: „Dat schijnt in Indonesië wel eens te worden gedacht", ,',Het is de plicht van Indonesië de Nederlandse belangen te beschermen als die van zichzelf en van andere mogendheden", aldus mr. Luns. „De basis voor een gesprek met Indonesië was al smal. maar zij is nog smaller geworden". Tn antwoord op een opmerking, dat geruchten uit Djakarta komen, dat de huidige Indonesische regering binnen afzienbare tijd zou aftreden, zei mi nister Luns: „Dat bevestigt, hoe moei lijk het is vast te stellen, met wie men moet gaan praten". Met grote nadruk zei mr. Luns hier na: „Ik zeg zeker geen neen," wat be treft een gesprek met Indonesië. „Ik noem slechts enkele feiten, waarop een antwoord dient te worden gegeven. De Nederlandse regering is door de jaren heen bereid geweest mei Indonesië te praten" Tr< antwoord op een vraag. of een derde land wellicht kan bemiddelen in de huidige situatie, zeide mr. Luns' „Er ziin weinig gelegenheden geweest, waarbij Internationaal zo duidelijk een mening !s uitgesproken over hetgeen zie1! in Indonesië voordoet". Mr. Luns besloot' „In Indonesië wordt gezegd, dat de Nederlanders kunnen bliiven Maar hoe moet dit. in dien de middelen van bestaan van de Nederlandse gemeenschap worden af- «esneden'' Dit is ook een wijze om de Vor - «-landers kwijt te raken" ..Wij ziin fpvreden nver d» r««sults> ♦en van de Navo-confere»- die aan onze verwachtingen heeft voldaan", al dus minister Luns. (Advertentie) de jeugdspaarregeling wordt aangetast. De bovenste leeftijdsgrens, welke voor wat de deelneming betreft op 30 jaar Is gesteld, zou dus gehandhaafd moeten worden. Daarnaast zou ten behoeve van dienstplichtigen, die reeds vóór het tijdstip van eerste oefening deelnemer waren, overwogen kunnen worden, de dienstplichtige periode niet mee te laten tellen voor het gestelde maximum aantal deelnemersjaren uiteraard met handhaving van de bovenste leef tijdsgrens van 30 jaar voor wat de deelneming betreft. Deze periode zou gemakshalve comform op 24 maanden kunnen worden gesteld. Over de bepalingen van het wets ontwerp inzake de jaarlijkse spaar- bedragen wordt in het adres opge merkt. dat men zou kunnen overwegen hun, die in één of meer jaren via de jeugdspaarregeling minder dan f200 per jaar konden sparen, de mogeiyk- neid te bieden om later tot op zeKo-e hoogte het verschil tussen het werke lijke spaarbedrag sn het normbedrag van f200 te suppleren. Nu er naast de Europese Gemeen schap voor Kolen en Staal straks ook een Europese Economische Gemeen schap en een Atoomgemeenschap zul len gaan werken, die een aantal ge meenschappelijke organen hebbes komt de vraag aan de orde van de plaats van vestiging. Er zijn mensen die de organen van die gemeenschappen willen verdelen tussen vele landen. Hier een Hof, daar een Bank ginds een Assemblee, Kolen en Staal in Luxemburg en ds andere gemeenschappen weer in an dere landen. Naar onze mening zou het het aller beste zijn wanneer alle organen van alle gemeenschappen geconcentreerd werden in een bepaalde plaats, betzij een bestaande plaats, hetzij een nieuw te bouwen plaats, die dan op den duur zou kunnen worden tot een Europese hoofdstad. Dat is om administratieve en economische motieven ver uit het beste. Er is nogal wat verzet tegen deze gedachte. Het Comité-Monnet heeft er zich echter voor uitgespro ken. Dientengevolge hebben de drie Ne derlandse leden van dat Comité, die een politieke partij vertegenwoordi gen, de heren Romme, Burger en Bruins Slot zich dezer dagen tot de Nederlandse regering gewend met het verzoek om voor deze gedachte van de „ene zetel" krachtig in het krijt te treden. E „Waterman" is gisteren voor de eerste maal met 904 Neder land - repatriërenden uit Soerabaja in Singapore aangekomen. Onmiddellijk nadat het schip langs de kade was gemeerd, begaven auto riteiten van de gezondheidsdienst zich aan boord en werd de quarantainevlag gehesen. Geen der passagiers mocht het schip verlaten, terwijl 'v uitgebreide maatregelen wa^r -"getroffen om te verhinderen, dat'zich verslaggevers aan boord zouden begeven. .Slechts ambte naren van het Nederlandse consulaat en sociale verzorgers werden toege laten. De passagiers ziin vandaag met legerauto's naar de kampen in de om geving van de stad overgebracht. Daarna keerde de „Waterman" naar Indonesië terug om weer andere evacués te gaan balen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag ontving van het consulaat-generaal te Singapore be richt. dat twee kampen geheel waren ingericht voor de „Waterman" uit Indonesië aankwam. In kamp Changi zijn goede moderne barakken met veldbedden voor de vrouwen en kinderen. De mannen worden ondergebracht in tenten met houten vloeren en veld bedden. Er zijn ruime keukens, een kantine, eetzalen en voldoende aantal len douches in bakstenen gebouwen. Het kamp is fraai gelegen in een ge zonde landelijke omgeving aan het strand. Medische verzorging is aan wezig en het Rode Kruis draagt spe ciaal zorg voor de kinderen. Het twee de kamp is een nieuwe kazerne van de Koninklijke Marine van Malakka. Het Nederlandse consulaat-generaal heeft nauw contact met de Nederlandse vereniging en het Rode Kruis van Singapore, die, ook op het vliegveld, de gehele dag in touw zijn. Het Rode Kruis heeft daar een spe ciale ploeg voor hulp aan kinderen. Met medewerking van de transport maatschappijen wordt alle beschikbare passageruimte geboekt op Nederlandse Advertentie) is een heerlijke nieuwe en buitenlandse schepen en vliegtuigen. Met ingang van maandag 23 decem ber a.s. zal een tijdelijke radio-telefoon, verbinding met Singapore opengesteld worden. De openstelling is op, werk dagen van 13—14 uur. De aanvragen dienen op de gebruikelijke^wQzd "vla de interlokale centrales te geschieden. In deze kringen meent men aanwij zingen te hebben, dat de Amerikaanse regering een dergelijke mogelijkheid overweegt als een uitweg nlt het ge schil tussen Nederland en Indonesië. Hoge Amerikaanse autoriteiten in Washington hebben er volgens andere berichten echter de nadruk op ge legd, dat Amerika zal voortgaan met zijn politiek van strikte neutraliteit in over Nieuw-Guinea. niettegenstaande de toenemende druk van beide kan ten. Eveneens volgens United Press zou men op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, de indruk hebben, dat de situatie in Indonesië aan het verbeteren is. Als het „keer punt" zou men zien het ogenblik, waarop werd aangekondigd, dat presi® dent Soekarno voor zijn gezondheid naar het buitenland zou gaan. Men zou menen, dat premier Djoeanda en de militaire autoriteiten samen met andere anti-communistische autori teiten de situatie vast in de hand hebben". In sommige kringen van het State- department heerst de mening, dat de liquidatie van de Nederlandse belan gen en de verdrijving der Nederlan ders lang niet zo ver zal gaan als in d< eerste dagen van de door Soekarno ontketende campagne werd voorge geven. Naam: Straat: Woonplaats: Wen«i zicb ingaande beden ie abonneren op bet dagblad Trein» en ontvangt gedurende f4 dage® de krant gratia. Betaling zal geschieden oer week (6! cent) per kwartaal 7.90) >vai niet gewenst wordt u wii"it nerzochi deze bon toe ca tenden aan Administratie „Trouw* Witte de Wlmstraat 30, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1