Velen voor t eerst naar Nederland Reeds 4000 Nederlanders verlieten Indonesië Speciaal bureau in Soerabaja Hongersnood heerst op Midden-Java Schots schip vergaan met 28 Kleuter (1%) alleen Vancouver naar Venïo Vrij koud Derde Spoetnik mislukt? doden op bij Amsterdams station Indonesië chartert schepen 40 ananse Dalend aantal ongevallen in steden en dorpen Vrouw doodt man met mes Bij poging hulp te verlenen: Vele schepen in moeilijkheden „Willem Ruys" met twee passagiers naar Djakarta Nog vier gewonden in levensgevaar Thans 37 KPM-ers in Indonesische handen Hammarskjoeld iri Midden-Oosten NA INVOERING 50 KM-GRENS: MAANDAG S3 DECEMBER 1957 r N Rotterdam: Witte da Withstraat 30 Tel et. 113700 (4 L) ïu12 Postgir® No. 424519 Kiachtendlenst abonnementen 18.3019.30 a Zaterdag» 1718 uur Telefoon 115700 ♦«-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 L» Postbus 109! Postgiro No. 424867 Klachtendlenst 18.30—18.30 u. Telef. 362569 Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 eent Der w.ee!c- 2.65 per maand. 7J0 per kwartaal. Losse nummer# 15 cent Verschllnt dagelljk# V Directeur: H. DE RUIG VIJFTIENDE JAARGANG No. 3875 (Geldig tot morgenavond) SOMBER EN VRU KOUD -n Over het algemeen veel bewolking met kans op wat regen of natte sneeuw. Matige tot vrij krachtige zuid oostelijke wind. Vrij koud. f-. 'i Morgen; zon op; 8.49 Maan op: 10.23 onder: 16.34 onder: 20.32 t> Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT BIJNA tien procent van de Nederlandse gemeenschap in Indonesië ruim 4000 personen hebben sinds het begin van de ver geldingsactie Indonesië verlaten. Verwacht wordt, dat voor het eind van het jaar ongeveer 10.000 Nederlandse onderdanen zullen zyn vertrokken en dat in begin 1958 nog minstens 20.000 zullen volgen. De georganiseerde evacuatie via de twee voornaamste havens van Indonesië, Tandjong Priok en Soerabaja, komt vandaag volledig op gang- - nieuw leven moeten beginnen in een Er zlin maatregelen genomen om in Soerabaja een centraal passageburean in te richten, opdat de evacuatie vlot kan verlopen. De bedoeling Is, door middel van dit bureau, dat wordt be mand door de Stoomvaartmaatschappij „Nederland" en de Rotterdamsche Lloyd, de evacuatieprocedures te nor maliseren. Vandaag zal het Nederlandse passa giersschip „Sibajak" uit Soerfbaja ver trekken en Djakarta aandoen om Ne derlandse onderdanen op te nemen. De bestemming van. het schip is: Rotter dam. De „Waterinan", die zaterdag in Singapore ruim negenhonderd Neder landse evacués uit Soerabaja heeft ontscheept, is vandaag weer in Tand jong Priok aangekomen. Morgen sche pen hier ruim 800 repatriërenden in voor Singapore. Op 31 december moet de „Waterman" weer in Soerabaja zijn, vanwaar, het schip op 2 januari weer naar Singapore vertrekt. Uit Londen -wordt -gemeld,, dat--de- 20.000 ton metende „Orontes" van de „Orient Line" op 27 december Singa pore zal aandoew-om er 600 Nederlan ders op te nemen. Het Italiaanse schip „Roma" gaat op 5 januari van Soera baja naar Rome met Nederlandse evacués aanboord. De „Grote Beer" en de „Johan van- Oldenbameveldt" wor den binnenkort In Indonesië verwacht; beide schepen vertrekken op 25 januari uit Soerabaja naar Amsterdam. Intussen zal dan de „Waterman" (12 januari uit Soerabaja vertrokken) een flink eind onderweg zijn naar Europa, met aan boord een groot aantal werk loze. bejaarde, zieke en invalide Neder landers. Plaatselijke emigratie-autoriteiten in Djakarta deelden mede, dat per dag gemiddeld 700 uitreisvergunningen worden behandeld. „TOT ZIENS Onder de opvarenden van de „Cap tain Cook", die zaterdag uit Tandjong Priok naar Nederland vertrok, bevin den zich verscheidene mensen, die een land, dat zij nog nooit hebben gezien en welks taal zij nauwelijks spreken. Velen van hun zul ver-Indonesische verwanten waren naar de kade geko men om afscheid te nemen, hoogst waarschijnlijk voor altijd. Met tranen in de ogen riepen zij: „Sampai Bertemu Lagi" (Tot ziens). De Nederlandse employés, die vrou wen en kinderen wegbrachten, toonden geen bewogenheid. Op grote kisten op de kade staand, wuifden zii met zak doeken hun gezinnen na. Zij riepen hun vrouwen toe. moed te houden. QUARANTAINE Vijftig Nederlanders, die zaterdag avond met een speciaal „Garoenda"- vliegtuig in Singapore aankwamen, werden door de autoriteiten in quaran taine gesteld. Dit zal voortaan gebeu ren met alle passagiers, die met spe ciale vluchten uit Indonesië aankomen. Er heersen namelijk pokken in Indonesië. Regeringskringen in Djakarta hebben verklaard, dat ongeveer 30 onderdistricten in Midden-Ja- va door hongersnood zyn getrof fen. Volgens het Indonesische ministerie van Handel worden de zeepfabrieken op Java genoodzaakt de produktie te staken wegens gebrek aan kopra. Door de overneming van de KPM zijn moei lijkheden met de aanvoer ontstaan, in de hoofdstad is, zo nieldt het blad „Indonesia Raya", de zeep uit de win kels verdwenen. BALI De gouverneur Van de Kleine Soenda-eilanden heeft op de bevolking van Singaradja, de' hoofdplaats van Bali, een beroep gedaan' óm haar kalmte te bewaren en haar hoofdplaats niet te vérlaten. De gouverneur deed dit beroep naat aanleiding van berichten, als zou een toestand van anarchie zijn ontstaan (Van een onzer verslaggevers). On het Stationsplein te Rotterdam heeft zaterdag de 38-jarige wouw A. van K. de 42-jarige man J. de R., enkele steken met een mes toegediend. De man liep ernstige verwondingen op. Hij werd overgebracht naar -het zie kenhuis. aan de Coolsingel, en is Jaar in.de loop van zondag overleden. De vrouw had vroeger een relatie met hem gehad. (Van een onzer verslaggevers) Op weg naar een Britse kustvaarder die In nood verkeerde, is het Schotse vrachtschip „Narva" (1991 ton) in de vroege morgen van zondag zelf in nood komen te verkeren en in het noorde lijk deel van de Noordzee gezonken. Men vreest, dat alle 28 leden van de bemanning het leven hebben verloren. - Schepen en vliegtuigen, die gisteren de gehele dag naar overlevenden heb ben gezocht, vonden alleen een oroge slagen sloep, reddingsgordels, wrak hout en resten van de lading Zweeds puip, dat het schip naar Schotland zou brengen. In het gebied van de ramp woedde een zware storm. Toen de kustvaarder „Bosworth* zaterdagavond in nood verkeerde, meldde de gezagvoerder van de „Narva", dat Wj onmiddellijk koers wijzigde om de veertien opvarenden van de „Bosworth" te redden. Enige uren daarna zond de „Narva" uit een positie 160 mijl van de zuidelijkste punt van Noorwegen zelf nood seinen uit. Zondagmorgen zochten Noorse red dingsvliegtuigen en vier schepen (waaronder het Nederlandse schip „Stad Utrecht") op de plaats waar de „Narva" was ondergegaan. „wy hebben urenlang gezocht en geen overlevenden gezien," meldde net passagiersschip „Leda". De eerste «tuurman van de „Leda onder de bevolking van Singaradja en als zouden sommige mensen reeds naar de naby gelegen heuvels zijn gevlucht. Volgens het Indon. persbureau Pia zijn 49 Ned, bedrijven onder regerings controle geplaatst. Volgens Pia is zater dag het toezicht over het bedrijf van Philips formeel overgedragen aan een militaire controle-instantie. Nederlanders van boord De „Willem Ruys" vaart met twee passagiers een Engels echtpaar naar Indonesië. Het schip was zaterdag uit Nederland in Singapore aangeko men met een 60-tal Nederlandse pas sagiers. Allen zijn van boord gegaan. Enigen van hen deelden mede, dat zij gehoopt hadden dat de Indonesische regering zich zou laten vermurwen en inreisvergunningen zou verstrekken, bij de aankomst in Singapore. Een woordvoerder van het Indon consulaat zei, dat onder geen enkele omstandigheid inreisvergunningen aan Nederlanders zouden worden ver- strékt.' Hij zei dat hun in Nederland reeds een inreisvergunning geweigerd was. Gedurende het weekeinde zijn er'in dé algemene luchtcirculatie belangrijke veranderingen gekomen. Een depres sie ten zuiden van IJsland breidde zich over Ierland naar de Golf van Biscaye uit, met het gevolg, dat de zaterdag nog aanwezige luchtstro ming verdween. Daarvoor in de plaats gingen in het zeegebied ten westen van Ierland noordelijke winden waaien, terwijl over West-Europa de winden naar zuid tot zuidoost draaiden. Deze ver dreven de zachte lucht waarin ge durende het weekeinde temperatu ren van 9 graden waren voorgeko men uit ons land en voerden koude lucht uit Zuid-Duitsland aan, waar het 's nachts enkele graden vriest. Een front dat boven Engeland en Frankrijk lag naderde langzaam ons land, maar de rieerslagactiviteit er van nam af, Bij zuidwest-EngelauC ontstond vannacht een afzonderlijke kert, van lage druk die zich over de Gols van Biscaye én Frankrijk uit breidde. In verband hiermede moet in ons land op zuidoostelijke winden worden ge rekend, die tamelijk koude lucht blijven aanvoeren. mm (Advertentie) Koude Kerstjardmière Fijne erwtje champignon!, üorttltja en iperaehoontjet (uit blik) m»r jtukj») kip ta domui. Gegarneerd met geklopt# moyofloi», tlobloodies en schijfjes el' De Russen hebben de afgelopen week bü de Kaspische Zee zonder succes ge probeerd een derde kunstmaan af te schieten. Dit heeft Erik Bergaust, hoofd redacteur van het Amerikaanse tijd schrift Missiles and Rockets, ver nomen. Bergaust zei voorts van een Russi sche geleerde tijdens de internationale astrofysische conferentie in Barcelona te hebben gehoord, dat de Russen in het internationale geofysische jaar; ten minste twaalf kunstmanen zullen trachten te lanceren. v De Hé-jarige Kimberley Evelyn Kir sten, een dochtertje van Neder landse ouders, die in Vancouver wonen, heeft op haar eentje een, hele wereld reis gemaakt: van Vancouver reisde zij per vliegtuig via de poolroute naar Amsterdam, om de komende feestda gen bij haar grootouders in Venlo te gaan doorbréngen. De heer R. F. Zon- nevyle, die met hetzelfde vliegtuig 'reisde, Heeft zich gedurende de reis over het 'meisje ontfermd. Op de foto ziet men de „babysitter" met zijn jeug dige pupil in het vliègtuig. deelde radio-telefonisch mee, dat men het schip had zien zinken met zware slagzij. Vanaf de „Leda" was een red dingsboot gestreken om te trachten bij de Narva" te komen, maar de hoge zee 'èn de duisternis maakten dit onmo gelijk. Men zag wel toortsen ontsteken en mannen op dek hollen. Men had niet gezien of er reddings boten van de „Narva" waren gestreken. Zondagavond werd aangenomen, dat er geen overlevenden waren, omdat ook andere schepen niets meer hadden gezien. Intussen waren de 14 opvarenden van de „Bosworth" door een Britse trawler gered. De „Narva" was eigendom van de Scottish Navigation Company Ltd in Glasgow. Verscheidene schepen znn dit week einde in moeilijkheden komen te ver keren. De Nederlandse kustvaarder „Naere- bout" (499 ton) liep bij het binnenvaren van de Engelse haven van Telgnmoutb aan de grond. Op de schorren tussen Temeuzen en Ossenlsse voer gister middag de Nederlandse kustvaarder Alaartje" (348 ton) omhoog. Het 13.646 brt metende Engelse tankschip „Narek" Uep zaterdagavond in de Westerschelde ter hoogte van Bath aan de grond tUdens een dikke mist. Het schip, dat zeer hoog zat, is door zes sleepboten vlot getrokken. Het is de bergers van Bureau Wijs muller gelukt de Nederlandse kust vaarder „Frida Blokzijl", die op de En gelse oostekust bij Wells was gestrand, vlot te brengen miet behulp van de ei gen ankers nadat de lading in lichters overgeslagen was. ÊtëêSÈi, (Van een onzer verslaggevers) OP de spoorwegovergang te Sloterdijk bij Amsterdam is een vrachtwagen met vijf inzittenden in de cabine, zaterdagmiddag om kwart over twaalf door-de sneltrein Amsterdam-Rotterdam-Ant- werpen in volle vaart gegrepen en tegen het naast de overweg staan de seinwachtershuis verpletterd. By dit ongeluk, dat gebeurde doordat de spoorbomen open. ston den terwijl de trein de overweg over raasde, lieten de 31-jarige chauffeur C. K. Admiraal uit Leeuwarden (gehuwd en vader van vijf kinderen) en de 42-jarige M. Rouw uit Amsterdam het leven. De drie andere inzittenden van de totaal verwoeste auto, de 58-jarige J. L. Jansen, de 28-jarige D. Iseger (beiden uit Leeuwarden) en de 28-jarige J. Koopman uit Blessem (Fr.) werden zeer ernstig gewond. De overwegwachter, de 58-jarige H. de Boer uit Amsterdam, die op het laatste ogenblik getracht heeft de bo men te sluiten, is eveneens met zware verwondingen in een ziekenhuis opge- I nomen. Men vreest voor het leven van 'deze vier slachtoffers. Het treinverkeer was ruim drie uur gestagneerd. Terwijl de elektrische sneltrein, die om 12.11 uur uit het Centraal Station te Amsterdam was vertrokken, met een snelheid van ongeveer 80 km de over weg naderde, gingen de bomen na het passeren van een trein uit de richting Haarlem opten. Een personenwagen met daarachter de met vis geladen vracht wagen van het te Leeuwarden geves. itigde „IJmuider Vispaleis" (waarvan ide zwaargewonde J. L. Jansen eige Een enorme ravage ontstond zaterdagmiddag op de spoorweg, overgang bij het station Amster dam—Sloterdijk, toen een snel trein inreed op een juist pas serende vrachtauto. Bij dit ern stige ongeval zijn twee doden te betreuren; vier personen werden levensgevaarlijk gewond. naar is) reden de rails op. Van de te genovergestelde kant, vanaf het plein voor het station Sloterdük, kwamen fietsers en voetgangers de overweg op. Op dat ogenblik ijlde de sneltrein, luid signalen gevend, naderby. De per- Zie verder pag. 3, le kol.) Duitse atoomgeleerde gearresteerd Een Westduitse atoomgeleerde uit Essen is gearresteerd, verdacht van een poging om gegevens over atoom onderzoek aan Rusland uit te leveren. Volgens het Berlijnse blad B.Z. is de natuurkundige door de politie ge vat op verzoek van een Westduits za kenman, toen hy In gebreke was ge bleven een auto te betalen. In zijn wagen vond de politie een portefeuille vol gegevens betreffende atoomonder I zoek, schreef het blad. Tussen Indonesië en Japan is over eenstemmingbereikt over het charteren van Indonesië van Japanse schepen die Indonesië over de huidige .moeilijkhe den met de vitale interinsulaire verbin dingen heen moet helpen. Er is, zoals de Indonesische minister van Scheepvaart, commodore Moham med Nazir vandaag mededeelde, een re geringsdelegatie naar Japan vertrok ken, om over het charteren van schepen te onderhandelen, en cr zou reeds over. eenstemming zijn bereikt over onge veer 75.000 ton deadweight* (ruim 40 schepen) scheepsruimte. De minister voegde hieraan, toe, dat het charteren op een strikt commerciële basis geschiedt, niet contante betalin gen. Het zal niets te maken hebben met de Japanse herstelbetalingen aain In donesië, aldus minister Nazir, die ver der mededeelde, dat scheepvaartmaat schappijen in v(jf andere landen Int® resse hadden getoond om een of twee maal per maand aan vaarroute ift* a Archipel te onderhouden. Dit waren";3& Britse Blue Fungel Line, de Westduifse HAPAG-maatjéSjjpppUen, en maatschap, pijen uit de VêrenfgÜè'Staten, Polen, a? Joegoslavië. ht Volgens Nazjti|mSÉëpv&e van Japan gecharterde scpepen samen met de 72.000 ton scheepsruimte waarover In donesische maatschappijen beschikken en schepen die nog door andere lan den beschikbaar zullen worden gesteld, voldoende zullen zyn om aan de on- middeliyke behoeften te voorzien. De KPM onderhield de intersulaire dienst met 78 schepen met een totale tonnage van 138.000 ton. De KPM heeft vandaag bekencr ge maakt, dat thans 37 van haar schepen zich in handen van de Indonesïëra be vinden In een aantal Indonesische ha vens.'.: Dèj. militaire ,.autoriteitëh .;te ^Dja karta hebben bevestigd,' dat '49'Neder-, landse ondernemingen op1 bevel van dè militairen onder staatscontrole Hjn ge steld „ter vermyding van onofficiële overneming." Er is een speciale raad van toezicht voor het bankwezen ingesteld, oxn toe zicht te houden-op ,n,ormaié circu latie" en op de 'werkzaamheden van Nederlandse banken na de overneming van de overneming van Nederlandse fi nanciële instellingen. .Dpgh Hammarskjoeld, de secretaris-ge neraal van' de. Ver. Naties, ls ^vandaag in?Öaïro aangékomen, óp wégmaar Ga aswaar hiLenige dagen By troe pen van de V.N, zal doorbrgngen. m. Op de eerste kerstdag zal Hatnmars- kjoe(d in Cairo terugkeren voor be sprekingen met president Nasser. Van EgyptischIsraëlische wapenstilstands- taris-generaal zal spreken over de Egyptischsraëiische wapenstilstands- commissie, die sinds vorig jaar niét; meer bijeengeroepen is, en over vraag-f stukken dié verband houden met het Suezkanaal. Volgens voorlopige cyfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroer het aantal verkeersongevallen in de maand november de maand waarin de maximumsnelheid voor motorvoertuigen in de bebouwde kom der gemeenten werd ingevoerd 9642. Dit cijfer ligt 15,2 lager aan dat van de maand november van het vorige jaar. welke overigens één zondag een rijverbod kende. In de gemeenten met honderdduizend en meer inwoners liep het aantal ©nee- vaiien van november 1956 tot november 1957 terng met 15.1%, In de-gemeenten van twintigduizend tot tienduizend zielen met 13,9% en in die met minder dan tienduizend inwoners met 16.7%. 14 dagen gratia Naam: Straat: Woonplaat»: W«w» ach ingaande bedes te abonneren op bed dagblad Trouw ra ontvangt gedurende 14 dagen de krant patia. Beurmg tal geschieden oet weefc <6t ccnt)/p« bvwtaal U ?.90). Uuorhntev wat ntei gewenst wordt U worni oenucht nette Oon toe m zenden aan Administratie „Trouw'-.-Witte de Wunstraat 30, Rotterdam^ v Evacuatie vandaag in volle gan 'V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1