Ons perspectief beschamende toestand in Indonesië penlij ke negatie van mensenrechten Debat over Indonesië KAMER STEUNT REGERING Commissie houdt contact met kabinet Schietpartij te Makassar ieuwe komplatten in Indonesië Moskou ontkent mislukking Kom haastig! faaagsLasR 2 woon 67882 NOTA VAN MINISTER LUNS Manifestatie voor betere verdeling van woonruimte Kamer akkoord met wijziging van Werkloosheidswet DINSDAG 24 DECEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3876 Luil.-kolonel Soekendro onthult Spoetnik lil Nationale zaak Loyaal Zo snel mogelijk Soepelheid gewaagd NAVO Zelfbeklag 14 dagen gratia Rotterdam, wtttai a» Wittutreat 30 Telet 115700 (4 U) JT Poslgiio No, 4243 rffiiSif fff5*abonnementen 18.30—19.30 a ,.„®!e25a^s i?--ï8 uur Telefoon 700 '•^raveiütegejHuygensplem i Telef. 183467 (3 L) i ?S'ir!j591 "Postgiro No. 124867 iuaeötendienst 18.3019.30 u. Telef. 362569 AbMO^ctó^nd» 61 cent per wee fi «3 maand. kwartaa1. - Losse nummers IS cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG J "N V Geldig tot woensdagavond ENKELE OPKLARINGEN Overwegend droog weer met enkele opklaringen. Van nacht weinig wind. plaatselijk mist en temperaturen om het vriespunt. Morgen overdag tot matig of krachtig toenemende zuidelijke wind. Iets konder dan vandaag. Morgen: zon op: 8.49 Maan op: 10.23 onder; J6.34 onder: 20.32 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET Kerstfeest, de herdenking van Christus' geboorte, wordt op twee nogal goedkope manieren verknoeid. De «erstu manier is zijn ondergang in gezelligheid, romantiek of erger. De andere manier is het confronte ren van het beilsfeit met de naakte el lende van de dag. In die laatste kun nen we te kust en te keur gaan tegen woordig. En als men daar dan Lucas 2 bijhaalt dan klopt het doodeenvoudig niet. Daar zit geen lijn meer in. Het heeft niets met elkander te maken. En daarmee is de kous af. HET punt is dus: het verband van dat wondere gebeuren in de vol heid des tijds, dat ondanks de armoe de, de stal en de andere povere bedoe ningen van die geëvacueerde stum- perds Jozef en Maria bij de geboorte van dat Kind. toch in de Bijbel boven alle romantiek uit als iets ongelofelijk heiligs en heerlijks wordt beschreven en ons bestaan en leven als christen mensen van vandaag in een onheilige wereld. Het is werkelijk zo vreemd niet dat we dat Kerstfeest op een van de twee bovenbedoelde manieren gaan ver knoeien. We kunnen he< niet aan en daarom maken we er maar wat van Of we zeggen dat het niets gedaan is. DIT is een moeilijk hoofdartikel. Het moeilijkste van hel jaar. Want we zijn naar dat Kind genoemd Met al onze gedachten, woorden e werken worden we naar dat Kind ge meten: Heilig, onnozel, onbesmet, af gescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen. Dat is zo in verband met ons dage lijks leven, ons gezin, de kerk, ons werk, onze samenleving, de politiek en ook de krant. En als de mensen dan zeggen dr het niets met ons gedaan is, en vele; houden ons dat voor, dan hebben zij gelijk. Wij erkennen dat. Er is geen christelijk leven, waar dan ook en hoe dan ook, mogelijk, als we niet zien dat we het niet kunnen en sis we ons niet bewust zijn dat we dat laatste ook telkens demonstreren, - N-toch ris -dat'Kind gekomen. Het K beeft wat wij niet konden, ge daan. Het is de Weg, die wij niet kon den vinden, het is de Waarheid, die wij niet konden zien en het is het Le ven dat wij niet konden leven. En door het geloof in Hem wandelen wij in Hem, zien wij in Hem, leven wij in Hem. En zo begint het onmogelijke toch mogelijk te worden. Het begint. Let erop, het is nog maar een begin, In ons eigen intieme leven, in ons gezin, in de Kerk, in ons werk, in onze sa menleving, in de politiek en ook in de krant. En als het dan toch niets gedaan is vaak, dan willen we proberen niet in de zonde te blijven liggen, maar dan realiseren we ons dat we het feit van Bethlehem achter ons hebben, het be gin van de Openbaring van het Ko ninkrijk en dan weten we dat ons le ven en ons werken van daaruit gebo ren is en dat het nu verder met alle zonde en onmacht in de spanningen ligt van de Tweede Advent, de wor steling om het volledig doorbreken van het Godsrijk Het Kind dat ons geboren is zal het voor ons volenden. En we verwachten dat is ons his torisch perspectief de stad die fun damenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is. IK ben thans genoodzaakt uw aandacht te vestigen op de huidige toestand in Indonesië, waar een vijandige campagne wordt ge voerd tegen Nederlandse onderdanen en ondernemingen en parti culiere bezittingen. Economische cn persoonlijke druk op de Neder landse gemeenschap in Indonesië, bestaande uit ongeveer 50.000 zielen, heeft thans het punt bereikt, da.l een uittocht op grote schaal aan de gang is". Dit zegt de minister van Buitenlandse Zaken. mr. J. M. A. H. Luns. in een nota aan de secretaris-generaal der Verenigde Naties, 'ho vandaag in New York is overhandigd. ïn de nota. waarin mr. Luns herin nert aan zijn brieven aan de secretaris generaal van het vorig jaar over de opzegging van de RTC-overeenkom- sten door Indonesië en de verlooche ning van de Indonesische schulden, wordt een overzicht gegeven van de jongste gebeurtenissen en officiële ver klaringen met betrekking tot de ont- Ikkelingen van Indonesië. Opzettelijk HET is duidelijk", aldus de nota, „dat de (anti-Nederlandse) ac tiviteiten opzettelijk zijn beraamd, aangekondigd en uitgevoerd door de regering van de republiek Indonesië. Het is een vaststaand feit, dat de In donesische regering opzettelijk en sys tematisch de toenemende animositeit van de bevolking tegen een, buiten landse minderheid in haar land heeft uitgelokt. Daarom is de regering van Indonesië verantwoordelijk in de volle betekenis van het woord voor de hui dige beschamende testand met alle ge volgen daarvan, die een vijandige actie vormen, gericht tegen een buitenland se gemeenschap, die rechtmatig in In donesië verblijft. De situatie, dxe thans in dat land heerst, is een bedreiging voor de veiligheid en de levens- en arbeidsomstandigheden van deze min derheid, die blootstaat aan een kren kende behandelng, alleen op grond van haar nationaliteit. De Indonesische re gering legt haar opzettelijk levens omstandigheden op, die erop berekend zijn ontberingen te veroorzaken en te zijner tijd gedwongen vertrek. Met het oog op de nog steeds be staande problematiek op het gebied van ae woonruimteverdeling heeft de landelijke contact-commissie inzake 't woonruimtevraagstuk het initiatief ge nomen tot het organiseren van een na tionale manifestatie, waarbij een ern stig beroep zal worden gedaan op het geweten van het Nederlandse volk. De ze manifestatie zal 9 januari worden gehouden in de burgerzaal van het raadhuis te Hilversum. Dr M. A. M. Klompé, minister van Maatschappelijk Werk, dr. A. A. Kool haas, praeses van de Generale Sy node van de Nederlands Hervormde Kerk, mgr. B. Alfrink, aartsbisschop (Van onze parlementaire redac teur) Prof. Romme (KVP), die nadat mr. Luns ill de Tweede Kamer de regeringsverklaring inzake Indo nesië had uitgesproken, als eerste het spreekgestoelte beklom, wees erop, dat zijn fractie zich aansloot bij de protesten, die de regering heeft geuit tegen de schendingen van Utrecht, ds. P. N. Kruyswijk, prae ses van de generale synode van de Ge reformeerde Kerken in Nederland en mr. H. W. Bloemers, voorzitter van de voorlopige Raad voor de Volkshuis vesting en commissaris der Koningin in de provincie Gelderland, hebben hun medewerking als spreker op dit appel toegezegd. Tal van autoriteiten zullen de bij eenkomst bijwonen. De legerwoordvoerder in Makassar heeft bekendgemaakt, dat zondag ji. tijdens een schietpartij tussen twee plaatselijke militaire afdelingen m Makassar acht militairen en een bur ger werden gedood. Voorts werden nog enige personen gewond. 9 In de ouderdom van 73 jaar is te Oosterbeek overleden jhr. mr, dr. Th. W. C. Calkoen, oud-vice-president van het Gerechtshof te 's-Gravenhage. De teraardebestelling is gisteren in stilte geschied. In de vergadering van de Tweede Kamer is gistermiddag aan de orde ge- j komen de stemming over het wetsoni werp tot wijziging van de Werkloos heidswet. Ingevolge artikel 40 van de werk loosheidswet komt van het geldende premiepercentage een vierde deel voor rekening van de werkgever, een vierde deel voor rekening van de werknemer en de helft voor rekening van het rijk Het onderhavige wetsontwerp beoogt de kosten voor de werkloosheidsver zekering voor de jaren 1958 en 195B n» gelijke mate te verdolen over de werk gevers, de werknemers en het rijk. De ze wijziging is door de regering voor gesteld als een der maatregelen om tot verlichting van het overheidsbudget te geraken. De verbetering in de rijks middelen zal 30,5 miljoen bedragen De heer Van Eibergen (a.-r.) zegt. dat zijn fractie ernstige bezwaren heeft tegen bet ontwerp en dat zij haar stem niet aan het ontwerp zal geven. De heer Van Mastrigt (c.-h.) zegt zijn stem aan het ontwerp te zullen geven. Zijn fractie heeft echter bezwa ren tegen de wijze waarop de minister het kabinet aan het ontwerp heen verbonden Het weisuutwerp wordt aangenomen met 101 tegen 26 stemmen. Tegen VVD. a.-r. er. CPN, vóór c.-h KVP en PvdA. I» Singapore z\jn twee kampen in gericht voor de uit Indonesië ge- evacueerde Nederlanders. Hel ene kamp is in de Matinebasis ten noorden van de stad. het andere ligt aan de oostkust van het eiland in het Changi-district. Een deel van het bijbehorende tentenkamp in het Changi-disirict is gereed gemaakt voor mannelijke evacués. Het hoofd van de inlichtingendienst van het Indonesische leger, luit-.-kolonel Soekendro, heeft gisteren op een te Djakarta gehou den persconferentie meegedeeld, dat de voortvluchtige luit.-kolonel Loebis en de Islamitische Daroel Islam samengewerkt hebben in de aanslag op president Soekarno. Met de arrestatie van zestig perso-lmen op de hoogte gekomen, van een nen, in verband met deze aanslag, is samenzwering om andere hoge Indone- 777*" jHf DE Koninklijke Familie heeft gistermiddag sa men met het personeel kerst feest gevierd in de garage van de Marechausseekazer ne bij het paleis Soestdijk. Flex vertelt er in Kleinbeeld iets meer van. Na afloop verzorgden de Koningin en de oudste (drie prinsessen samen met een aantal hof dames het schenken van chocolademelk en het uit delen van broodjes. sische leiders te vermoorden, o.a. de chefstaf gen.-majoor Nasoetion, de premier Djoeanda en sommige minis ters. Soekendro bracht Loebis en de Da roel Islam, welke organisatie nog steeds uitgestrekte gebieden op Java en de andere eilanden onder controle heeft, niet uitdrukkelijk in verband met de ontdekte komplotten tegen ae andere leiders. Wel noemde^ hij met zekerheid de voortvluchtige Loebis als een van de samenzweerders tegen het leven van Soekarno. „Loebis", zo zei Soekendro, „werkte samen met de buiten de wet gestelde Daroel Islam die gezworen heeft een Islamitische staat in Indonesië te stichten." Soekendro verklaarde ver der, dat ook „zekere legerofficieren" en jeugdorganisaties, die in connectie met de Daroel Islam staan, de hand in het kompiot hebben gehad Radio Moskou heeft maandagavond ontkend, dat een poging tot het lance ren van een derde aardsatelliet mislukt zou zijn. „De berichten hieromtrent," aldus radio Moskou, „waren niet an ders dan Amerikaanse probeersels om het eigen gezicht te redden." van recht en wet, waaraan de In donesische regering zich heeft schuldig gemaakt. Niet alleen Ne derland maar ook de vrije wereld dreigt hiervan, wanneer zij niet oppast, de dupe te worden. De heer Romme sprak zijn ver trouwen uit in het beleid van de regering ten opzichte van Indonesië en met betrekking tot de maatrege len, die ten behoeve van de Neder landers daar zijn genomen. Ook was de KVP-fractie het ermee eens, dal de regering aan de Nederlanders in Indonesië de vrijheid laat zelfstan dig te beoordelen of zij zullen blijven of vertrekken. Alle berichten wyzen erop, dat deze Nederlanders in In donesië met bewonderenswaardige bezonnenheid optreden. Ook prof. Oud (WD) zei, dat hij niet aandringt op een advies var de regering aan de Nederlanders in Indo nesië o.n te blijven of te vertrekken. Dat moeten zij zelf weten, zei hij, maar wel dient volgens prof. Oud de vraag gesteld te worden of de beslissing om te blijven of te vertrekken niet kan worden beslist door de materiële om standigheden. De betrokkenen weten niet wat de financiële gevolgen zijn van hun vertrek of wat de kansen in Nederland zijn voor een nieuwe posi tie. Dat zou iemand ertoe kunnen bren gen te blijven al gaf hij er de voorkeur aan te vertrekken. Prof. Oud meende dan ook dat het hun, die willen repatriëren, zo gemak kelijk mogelijk moet worden gemaakt. Prof. Romme stond op het standpunt dat hier van een nationale zaak moet worden gesproken, die vergeleken kan worden met de watersnoodramp. De kamer besloot na deze ramp een spe ciale kamer-commissie in te stellen De KVP-fractieleider deed daarom de suggestie ook thans een commissie ad hoe uit de kamer te vormen ten einde met de regering voeling te kunnen houden en overleg te plegen over wat er dient te gebeuren ten behoeve van de terugkerende Nederlanders. Alle fractievoorzitters, behalve de communistische, steunden déze ge dachte - „Aan het eind van het debat deed de k nervoorzitter, dr. Kortenhorst, dan ook het voorstel zo'n commissie in te stellen, welk voorstel zonder hoofde lijke stemming werd goedgekeurd. Alleen de communisten wensten ge acht te worden te hebben tegenge stemd. Prof. Romme bepleitte een loyale en behoorlijke behandeling van de terug komende Nederlanders. Hij achtte het juist dat de regering de kosten van het verder naar en het verblijf in Singa pore op zich neemt en bereid is aan on- en minvermogenden een voorschot te verlenen in de reiskosten naar Ne derland voor hen, die door de organi satie van het departement van Maat schappelijk Werk naar Nederland wor den vervoerd. Wel zou volgens prof. Romme de praktijk wel eens kunnen uitwijzen, dat deze voorlopige maatregel wel een blijvend karakter kreeg. Prof. Romme merkte hierover op, dat de regering beter had gedaan met be trekking tot de Nederlanders in In donesië niet bij voorbaat te verkla ren, dat de regering niet de reiskos ten op zich neemt voor hen, die het zelf kunnen betalen of de werkge vers de reis op zich kunnen nemen. Dit vond hij een kwestie van later orde. De heer Willems (Arb.) wees er in dit verband op, dat indien bet zo zou worden, dat de 50.000 Nederlanders als gijzelaars werden behandeld, dat dan de regering hen zo snel mogelijk dien de terug te brengen. Wy willen de In donesische economie niet schaden, maar wij willen in de eerste plaats de Nederlanders helpen, wanneer zij in Indonesië in oneer zouden moeten leven. De regering mag dan geen ver stek laten gaan. De zorg voor de Ne derlanders moet voorop gaan. De voorschot- en terugbetalingsre geling moet volgens de heer Willems «oepel worden toegepast. Dr. Bruins Slot (a.-r.) zei dat de ge dachten uitgaan naar de slachtoffers -IJ zingen, dat Gij zijt tot ons geluk geboren; wij zeggen, dat ons hart Uw hart wil 'oebehoren. Belijdend, dat Gij hebt gans ons bestaan herschapen, zijn wij vervuld van schrik: want wij zijn ingeslapen wij zijn te !af, te zwak, wij hebben U verraden; Uw naam wordt ook door ons met schande overladen. Wij zijn Uw feest niet waard. Gij, die, van God verlaten, prooi van het doodsrijfe waart, schonk ons vergeefs Uw baten. En ook de wereld werd door ons geen Hof van Eden; dood, honger, pijn en angst zijn morgen en verleden. O Broeder Jezus, vat leggen wij aan Uw voeten? Dromen en vaag berouw. Wij die herscheppen moeten. Wij, die de wereld tot Uw wereld moeten maken, wij doen niet anders dar Uw zaak, Uw bloed verzaken. Vergeef toch onze schuld: wij durven niet te komen tot U, die aller leed niet leedt voor ijd'ie dromen. O Here Jezus, kom, vervul ons met verlangen naar Uw volmaakte rnk; wil in Uw schrik ons vangen drijf ons tot daden uit en doe ons toch begrijpen dat Gij de Tuinman zijt die vruchten wil zien rijpen. Wat baat ons Bethlehem? Bliksem in onze* achten, kom haastig met Uw dag: Uw bruid, Uw zondaars wachten. J. v. D. van de gebeurtenissen in. Indonesië. Be a.-r. fractie kan akkoord gaan met de maatregelen, die de regering treft ten behoeve van de Nederlanders, die wen sen terug te keren. Het leek dr. Brui as Slot echter niet juist de stakkerds,,die - hier komen te belasten met een'zware schuld. Daarom deed ook hl) een be roep "op de'regering om de regeling soepel uit te voeren. De a.-r. fractievoorzitter uitte zijn waardering aan de regeringen van Sin gapore ec Australië en andere rege ringen, die zich bereid hebben ver klaard on by de evacuatie te helpen en Nederlanders eventueel op hun grondgebied toe te laten. De fractieleiders verklaarden zich allen akkoord met de stappen die de regering bij de NAVO heeft gedaan. Prof. Romt hoopte dat de landen van de NAVO zich bewust zullen zijn vaa de wereldwijde betekenis van wat zich in Indonesië afspeelt. Prof. Oud had er begrip voor dat de egering, hoewel onze ervaring met de Ver. Naties teleurstellend is geweest, toch formeel de aandacht heeft geves tigd van de volkerenorganisatie op de rechtsschei dingen door de Indonesische regering. Minister Luns zal wel niet de illusie hebben, aldus de VVD-leider, dat er wat kan worden bereikt in de Ver. Naties. Daarom had hy er begrip voor dat de regering het dichter bij huis heeft gezocht en zich tot de NAVO heeft gewend. De heer Willems (Arb.) vond het juist dat de regering de leden vaa de Ver. Naties op de hoogte heeft gesteld var de gebeurtenissen xn Indonesië, nu de Indonesische regering, zij het op minder objectieve wijze, hetzelfde beeft gedaan. De socialistische fractie vond het >ok juist, dat de regering met be trekking tot de V.N. niet verder is gegaan. Tocl was de heer Willems vai oordeel, dat de regering haar ver klaring te veel een toon heeft gege ven van nationaal zelfbeklag Hij rroeg zich af of dit wel de methode is om onrecht aan de kaak te stel len Het probleem had in een inter nationaal kader moeten worden ge plaatst als een les voor de gehele wereld, als een eerste mislukking van het proces van dekolonisatie en ais een gevaar, dat tot een uitbrei ding van het communisme leidt Zie verder pag. 4, le kol.) Naam: Straat Woonplaats: Wen.» zich ingaande heden abonneren op hel dagblad Troim es ontvangt "gedurende 14 dagen de krent gratia. Betaling tal geschieden oei week (61 cent) pei kwartaal 7.90). Doorhalen wat ntet gewenst wordt U wordt nerzurht deze bon toe te eenden aan Admuüsttaiie „Trouw'-, Witte de Wlthstraat 30, Rotterdam. Krachtig protest Ver. Naties w: O

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1