Dr. Van Royen op het State Department over situatie m Geen ontmoeting Soekarao- premier Macmillan en nevelig OOK IN SINGAPORE WAS HET KERSTFEEST Afro-Asiatisch gesprek met links stempel herdacht in Amsterdam K.L.M.-toesteI met évacués kon niet landen Nieuw schema voor vertrek van repatriërenden „Staatsgreep ia de Molukken werd onderdrukt" Nieuwe bijeenkomst Soekarno-ïlatta Dubbele moord bij Ned. grens Braziliaans schip 30 doden JAPAN LEENT INDONESIË SCHEPEN GELUKKIG Belgische kotter gezonken menu Aanvallen op Navo en kolonialisme Herdenkingsdienst en défilé langs nationaal monnment Frans kabinet met wijzigingen grondwet akkoord NS bestellen zestig bussen bij DAM Ned. matroos gedood bij vechtpartij CONFERENTIE IN CAIRO T VRIJDAG 27 DECEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3877 Evacués Bulgaarse verkiezingen: 99,92 pet communist Rode-kruishulp ik heb lm cOyb dekens! Nieuw-Guinea Schiphol in de mist 14 dagen gratit r v Botterdam: Witte de Wittutraat 30 Telef. 115700 f4 Li l»2 Postgiro Na 424519 U v iff-abonnementen 16.3019.30 a Zaterdags 17—-18 uur Telefoon li*V7ftfi 'j-Gravenhage: Huygenspleln I mm Telef. 183467 13 LI Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendlenst 18^0—1930 n. Teli»f srtraq Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefwn 67882 aW «a* tier weet 1 1M per imartaal.^ ^sse nummer. 15 cent. Directeur: H. DE RUIG ~V (Geldie tot zaterdagavond) PLAATSELIJK MIST Veel bewolking en overwegend droog met plaatselijk mist. Matige zuidwestelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Zoft op: 8.50 Maan op: 11.53 Onder: 16.37 Onder: O 6 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S, BRUINS SLOT De Nederlandse ambassadeur in Washington, dr. v. Royen, heeft gisteren op het departement van Buitenlandse Zaken te Washing ton een „algemene bespreking" over de toestand in Indonesië ge had met de onderminister voor Europese Zaken, C. Burke Elbrick. Een woordvoerder van de Nederlandse ambassade verklaarde na dé bijeenkomst, dat dr. v. Royen minister Elbrick op de hoogte had gebracht van de ontwikkeling in Indonesië, sedert minister Luns met zijn collega Dulles over deze kwestie in Parijs had gecon fereerd. In het bijzonder had dr. Van Roijen hét feit ter sprake gebracht, dat Indo nesië de zeeën tussen de eilanden tot territoriaal water heeft verklaard. Ne derland heeft dit zeer ernstig opge nomen. De Nederlandse ambassadeur ver klaarde nadrukkelijk de Verenigde Staten niet om hulp of bemiddeling te hebben gevraagd- De Nederlandse re gering acht de uitwijzingen van dé Ne derlanders ernstiger dan de confiscatie van eigendommen, aldus dr. Van Roijen, Hij zei voorts dat het Neder landse standpunt op de NAVG-confe- rentïe te Parijs „algemeen begrip' had gevonden. Op deze conferentie was te vens dè wenselijkheid van het uitwis selen van gegevens, zoals thans in Washington is geschied, besproken. Een woordvoerder van de regering te Djakarta heeft de persberichten uit New Delhi ontkend, volgens wélke president Soekamo voornemens zou rijn in 'New Delhi de Britse premier Macmillan te ontmoeten. De woordvoerder, Harsono, zei „dat de "regering niets van een dergelijke ontmoeting weet. President Soekarno heeft een, dergelijke ontmoeting niet overwogen." Een woordvoerder van het Indone sische leger heeft meegedeeld, dat kortgeleden in Ambon, de hoofdstaf van het gelijknamige eiland in de Molukken, een poging om het plaat selijk bestuur omver te werpen, is verhinderd. „Wü zijn de toestand in de Molukken nog steeds meester, om dat wij juist op iüd ingrepen." Er is volgens de woordvoerder niet gevochten; Volgens hem zijn er 25 arrestaties verricht, waaronder „lo belangrijke". Naar werd vernomen zullen presi dent Soekarno en oud-viee-president Mohammad Hatta nog voor het vertrek van Soekarno naar India een ontmoe ting hebben. De bijeenkomst van deze twee nationale leiders zal ook worden bijgewoond door leden van regering en parlement. Volgens de berichten der betrokken zegslieden zal tijdens dit onderhoud worden gezocht naar de meest geschikte vorm van samenwer king tussen Soekarno en Hatta. De vorige week rapporteerde een door het parlement ingestelde speciale commissie; niet geslaagd te zijn in haar taak van het vinden van de beste vorm van samenwerking tussen de beide lei ders. Volgen# deze zegslieden zijn de technische regelingen voor het houden van de nieuwe bespreking toever trouwd aan het kabinet. Zij voegden eraan toe, dat nog niet vaststaat wan neer de bijeenkomst zal worden gehou den, doch zij gaven te kennen, dat het tal rijn. voordat de president naar India vertrekt. Tijdens de kerstdagen is boven Zuid- Europa een krachtig gebied van hoge- druk tot ontwikkeling gekomen, dat rich nu uitstrekt van de Azoren tot aan de Kaspische Zee. Langs de noord flank van dit gebied ontstond een bre de zuidwestelijke luchtstroming, waar mee vochtige en betrekkelijk zachte neeaanlucht over de Britse eilanden en de Noordzee wordt gevoerd. Ook Ne derland kwam binnen het bereik van deze luchtmassa's. Plaatselijk ontstond een hardnekkige mist. waardoor het Bjeer een somber karakter heeft ge- H«egen. Het eerstkomende etmaal zal ;de luchtdrukverdeling in onze omge- ving vrijwel geen verandering onéer- •faarj, In verband hiermede blijft'het weer nevelig en tamelijk zacht. Officieel is in New Delhi bevestigd dat Soekarno op 6 januari in Calcutta aankomt en op 7 januari in New Delhi, waar hü vier dagen zal blijven. De president zal een privé-bezoek van 45 dagen aan India. Egypte, Pa kistan, Ceylon, Birma, Siam en Japan brengen, „klaarblijkelijk voor het verkrijgen van steun van Aziatische en Afrikaanse zijde in de campagne tegen de Nederlanders," aldus de Times of India. De Indonesische minister van Bui tenlandse Zaken, Soebrandio, heeft nog eens verklaard dat, indien Nederland niet laat blijken met Indonesië te willen onderhandelen, de Indonesische regering gedwon gen zal Üjn-haar politiek zonder voorbehoud uit ie voeren. Hij wees erop dat - .de^-hetrekkingën -.met Nederland zullen "worden genorma liseerd.of geliquideerd; „Hóé langer wij wachten, des tévsmaller wordt de basis voor onderhandelingen," aldus de minister. Een woordvoerder van het Indone sische ministerie heeft, naar aanlei ding van berichten uit de Ver. Staten dat deze Westelijk Nieuw-Guinea onder behèer wensen te stellen, ver klaard dat de Indon. regering daar niet in geïnteresseerd is, daar zij Westelijk Nieuw-Guinea als een integraal deel van Indonesië beschouwt. Donderdagmorgen zijn met de „Wa terman" zevenhonderd Nederlandse evacués uit Indonesië in Singapore aangekomen. De laatste drie weken zijn daar ongeveer 3125 Nederlanders ge arriveerd. 716 van hen zijn reeds door gereisd naar Nederland. Vandaag zou den ongeveer 900 personen niet het door de Ned; regering gecharterde Britse schip „Orantes" uit Singapore vertrekken. Dinsdag is uit Soerabaja de „Siba- jak" vertrokken, eveneens naar Singa pore, met 255 Nederlanders aan boord. De Nederlandse diplomatieke verte genwoordiging in Djakarta heeft don derdag een nieuw schema bekendge maakt voor de afvaart van schepen voor repatriërende Nederlanders vanaf 30 december. Verwacht wordt dat vóór 1958 tienduizend Nederlanders Indone sië zullen hebben verlaten. Het nieuwe schema voor de afvaarten luidt als volgt: 30 december: de Willem Ruya van Tandjong Priok naar Rotterdam. 31 december: de Waterman van Soe rabaja naar Singapore. 31 december: de Orantes van Singa pore naar Europa. 8 januari: de Waterman van Soera baja via Tandjong Priok naar Rotter dam. 11 januari: de Oceania van Tandjong Priok naar Europa. 12 januari: de Himalaya van Tand jong Priok naar Nederland. 15 januari: de Toscane van Tandjong priok naar Genua. 20 januari: de Organa van Belawan (Medan) naar Nederland. 27 januari: De Grote Beer van Soera baja via Tandjong Priok naar Neder land. 31 januari: de Oranje van Tandjong priok naar Amsterdam. Alle data zijn voorlopig. Radio- Sofia heeft meegedeeld, dat bü de zondag in Bulgarije gehouden parlementsverkiezingen 99.92 procent der stemmen uitgebracht werden op het communistische „vaderlandse front". In 1953 was dit 99.80 procent. Ruim vijf miljoen mensen hebben ge stemd, hetgeen 99.74 procent van de kiesgerechtigden was. Slechts 0.04 pro cent der stemmen was tegen het vader, landse front en 325 kiezers hadden een ongeldige stem uitgebracht. Autoriteiten van het internationale Rode-Kruiscomité in Genève hebben verklaard, dat zij optimistisch zijn wat betreft de vergunning door de Indo nesische regering voor het Rode Kruis om mee te werken bij de evacuatie van Nederlanders uit Indonesië. Verwacht wordt dat in Djakarta deze week een belangrijke verklaring hierover, zal worden afgelegd. De 24-jarige J. S. uit het vlak bü de Nederlandse grens gelegen Belgisch- Limburgse plaatsje Groot Ternaaien heeft op de avond voor Kerstmis zijn beide ouders vermoord. Hü doodde zijn 74-jarige vader toen zijn moeder niet thuis was. .Toen zij terugkeerde, doodde hij ook haar. Hij sloeg zjjn slachtoffers met een bijl neer en wurgde hen met .een stuk touw. Daarna ging hü met een meisje, ver moedelijk een Nederlands-Limburgse, naar de nachtmis in Luik. Toen hü van de mis was teruggekeerd gaf hij zichzelf aan bü de rijkswacht. Men twüfelt aan de geestvermogens van de jongen. Vermoed wordt dat hü zich meester heeft willen maken van een bedrag van ongeveer 40.000 Belgi sche franken, dat zijn ouders kortge leden van een verzekeringsmaat schappij hebben ontvangen. Het Braziliaanse jacht Cisne Blanco, waarmee studenten voor de kerstdagen naar huis reisdéh, is dinsdagavond ten noorden "van Salvador ontploft en ge zonken. Alle 30 opvarenden zijn om het leven gekomen. Het schip Sad onder meer vliegtuig- benzine aan boord. Japanse reders hebben er gisteren in toegestemd aan Indonesië ongeveer 75.000 ton scheepsruimte te verhuren. De vloot zal bestaan uit 26 vracht boten. tankschepen en passagiers schepen. Men verwacht, dat de vaartuigen begin volgend jaar in Indonesië eullen aankomen. De overeenkomst, die morgen in Tokio wordt ondertekend, kwam tot stand na een conferentie tussen de voorzitter van de Japanse redery- vereniging, Katsoemi Yamagata, en de vertegenwoordiger van de Indonesische scheepvaartkringen. Haznam. Volgens de overeenkomst is de charterperiode op een jaar vastgesteld, terwijl de contracten iedere zes maan den aan hernieuwing onderhevig zün. De contracten zullen individueel worden gesloten tussen de Japanse scheepvaartmaatschappüen en een aan gewezen Indonesische scheepvaart firma. De schepen zullen uitgeleend worden volgens de marktkoers en de afreke ning zal bü vooruitbetaling plaatsheb ben in ponden sterling. Op Ceylon is door overstromingen een kwart miljoen mensen dakloos ge worden. Minstens honderd personen zijn om het leven gekomen. Parkeren op een Duitse rijksweg (Bundesstrasse) is.anders dan' bü uiterste noodzaak verboden. Dit is te Karlsruhe in een rechtszaak in hoogste instantie uitgemaakt. lÉSill Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) Op de eerste kerstdag is op de Noord zee de Belgische, kotter „Elaine An- dré" (Oostende 291) door nog onbe kende oorzaak gfezonken.'In de middag uren had het'schip noodseinen uitge zonden en was een anderen-Belgische kotter, de „Oostende 290", tóhidÉ^ger sneld. r' Een paar minuten voor het visjerBr vaartuig zonk, konden de, visser® door; de „Oostende 290" worden gered. De glorie van de Engelse en Schotse spoorwegen slijt haar laatste dagen als oud roest op de havenkade var» Delfzijl. Tiental len locomotievendie plaats maakten voor moderne opvolgers, werden uit Schotland naar Delf zijl gebracht om daar te worden gesloopt. Voor het vervoer over zee zorgden Nederlandse kust vaarders. Na de sloop en het sor teren in koper en ijzer, zullen deze materialen weer worden uitgevoerd. Voor de Nederlandse geëvacueerden uit Indonesië was er op Eerste Kerstdag in Singapore een kerstvie- Advertentie van de das NEEM BL1KGROENTEN ring georganiseerd. Er werd een kerstdiner aangeboden en voor elk van de ongeveer 400 kinderen was er een cadeautje, afkomstig van gulle gevers van alle "nationaliteiten in Singapore. Het Nederlandse consulaat had de handen vol al het 'heerlijks en alle cadeautjes op tüd naar de kampen ie krügen. Er waren vrywilligers, die hulp verleenden en die de hele dag van 6 uur 's morgens tot mid dernacht in de weer waren met ."het inpakken der verrassingen. Met hulp der vrouwen onder de ge- eéacueerden werden de eetzalen feestelük versierd. Op 1 juli van dit jaar was er op alle werven ter wereld in totaal meer dan 55 miljoen ton d.w. aan' nieuwe koop- vaardütonnage in afbouw/bestelling. Dit is éen nieuw record, dat een toe neming met .24 pet. over de eerste zes maanden van 1957 betekent, aldus het American Merchant Marine In stitute. Evenals andere jaren op tweede kerstdag hebben ook gisteren nabe staanden en wapenbroeders van de na 1945 in Indonesië, Korea of elders ge sneuvelde militairen, de overledenen herdacht tijdens een herdenkingsdienst in de lutherse kerk aan het Spui te Amsterdam en met een défilé langs het nationale monument op de Dam. Ongeveer 800 nabestaanden utt alle delen van het iand en meer dan dui zend oud-strüders, leden van het „Veteranen Legioen Nederland", wa ren in de lutherse kerk büeen, toen de reserve-luitenant pater J. B. van Croonenburg, oud-aalmoezenier uit Indonesië en majoor ds. J. van Willi gen van der Veen, oud-veldprediker uit Korea, het woord voerden. Pater Croonenburg sprak over de grootheid van het offer 'der gevalle nen. Hjj herinnerde ook aan wat de militairen tydens hun verblijf in Indo nesië hebben gedaan. Majoor Van Willigen van der Veen zei, dat zü, die het offer van hun leven bi-achten, er recht op hebben dat er In hun geest wordt voortgeleefd. Juist in deze dagen, nu we de ellende in Indo nesië zien, moeten we onze gevoelens zuiver houden en in liefde handelen. De byeenkomst, die o.a. werd bijge woond door luit.-admiraal b.d. C. E. L. Helfrich, generaal mr, H. J. Kruis en luitenant-generaal b.d. P. Alons, werd gesloten met het zingen van het Wilhelmus. Na 'de dienst begaven de aanwezigen zich naar het monument op de Dam, waar veteranen van Indonesië en Korea de erewacht vormden. De vaan- delwacht werd gevormd door zes oud- Indonesië- en Koreastrijders. Nadat kransen gelegd waren, sprak de algemeen voorzitter van het Vete- Oudstrijders dragen kransen naar het nationaal monument. J ranen Legioen, reserve-majoor B. H. J. Doppen over „de vergeten doden". „Na de jongste gebeurtenissen in Indonesië zullen vele Nederlanders ongetwijfeld beter begrijpen, waarom onze veteranen, die sinds 1945 de ont wikkeling in Indonesië van nabij mee maakten, zo teleurgesteld waren, toen zy. dit ïand moesten verlaten, zonder aan de regeringsopdracht te kunnen voldoen, nl. het brengen van recht en veiligheid," aldus spr. Hy deelde mee, dat het Veteranen Legioen met verdubbelde energie zal blüven streven naar eerbied voor de nationale doden. Een Korea-veteraan uit Amsterdam blies de „Last Post", waarna éen mi nuut stilte in acht werd genomen. Ten slotte volgde een défilé laifjs het mo nument, waarbü veel nal bloemen legden. De grootste Afrikaans-Aziati sche samenkomst sedert „Ban doeng" is gisteren in Cairo ge start met verguizing van het im perialisme, het kolonialisme en de Navo en met oproepen voor het beëindigen van de kernproe ven en de bewapeningswedloop. Tenminste 500 afgevaardigden uit 40 landen woonden de openingszitting in de vergaderzaal van de universiteit van Cairo bü. De conferentie wordt door de organi satoren, het Afro-Aziatisch solidari- teitscomité, „de opvolger van Ban doeng" genoemd. Maar anders dan de conferentie van Bandoeng, is deze van Caïro strikt inofficieel en voi met communisten .en pro-linksenj Pro- westerse landen als Tnrküe, Pakistan, Znid-Vietnam, de Phllippünen en Cam bodja zünafwezig. X". Op de openingszitting deed mevrouw Rameshwari Nehroe, de zuster van de premier van India, een aanval op het Westen wegens „het duidelijk plan tot inmenging in onze zaken". Ook kriti seerde zij de Parüse. Navo-conferentie. als zünde „vol gevaar" en het commu niqué als „een beangstigend document". Anwar Es Sadat, leider der Egyptische revolutionaire junta en secretaris-gene raal der conferentie, opende de büeen- komst met een gematigder redevoering, waarin hü aandacht vroeg voor Afri kaanse gebieden die nog koloniën zün en pleitte voor „positief neutralisme" Annp Singh nit India gaf niting aan zün „diepe bezorgdheid inzake de voortdurende Nederlandse bezetting van Nieuw-Guinea". HU vroeg aan vaarding van de Indonesische aanspra ken. Het Franse kabinet heeft zijn goed keuring geheeht aan drie voorstellen, die beogen de grondwet te wijzigen om toekomstige regeringen een langer le ven te waarborgen en hun werk te ver gemakkelijken. In het kort zouden de voorstellen de afgevaardigden beroven van het recht wetsontwerpen in te dienen waardoor de staatsuitgaven zouden stijgen of de inkomsten zouden dalen. Verder zou het voor het parlement lastiger wor den een kabinet weg te sturen. Het ka binet zou het recht krügen de nationale vergadering te ontbinden. De voorstellen zyn uitgewerkt door een commissie van partüleiders. De partyen zullen nu de voorstellen be spreken, Tot dusverre heeft slechts de chrsstelük-democratische M.R.P. ze goedgekeurd. De middagzitting was gewijd aan debat over negen rapporten dié voor deze conferentie waren voorbereid. Het economisch rapport bevat een aan beveling van Syrië om al het buiten lands kapitaal in deMro-Aziatische landen te naasten. De conferentie is geen büeenkomst van- regeringsverte genwoordigers, doch een vergadering van 500 afgevaardigden van „soiidari-. teitscommissies". Enige deelnemers hebben de rang van minister. Niemand van de 59 Nederlandse evacués die,, aan boord van eert „Super- Constéllation" vair defKLM, hadden; gehoopt op tweede kerstdag, in Nederi IdndXte zuilen" terugkeren," had knn- nen verwachten dat een déél der kerst-; dagen in: Londen zon moeten worden doorgebracht. De eerste van vier extra-toestefien, die de KLM hééft ingelegd op de lijn Bangkok—Amsterdam, arriveerde gistermorgën boven Schiphol, - dat echter in een dichte mist gehuld lag Geruime tüd bleef het toestel :n de lucht op beter weer wachten, maar tevergeefs: het werd ten 'slotte doorgestuurd-: naar Londen, waar het ditmaal minder mistig was dan in Nederland. Met andere vliegtuigen of per boot zulien de passagiers van dit vliegtuig nu later uit Londen naar-ons Xland komen. De Ned. Spoorwegen hebben bü de DAF-fabrieken te Eindhoven zestig autobussen ter waard» van rata» 1% miljoen golden besteld.De autobus sen zün bestemd voor 'stads- en inter lokale diénsten. ZU hebben de uitstap vóór de vooras, zodat ze^geschikt'zün voor één-mans-bediening. Het betreft hier een.by de DAF ge heel nieuw ontworpen busehassis: met een capaciteit voor 57 personen inclu sief de bestuurder. De bussen worden uitgerust met een DAF-motor van 120 p.k. De 2l-jarige E. H. uit Rotterdam, matroos van het Ned. schip.„Hauier- wyk", is om het leven gekomen bij een vechtpartij in een'café in Baton Rouge (Ver. Staten). De eigenaar van het café raakte met Hordijk in een twist verwikkeld en schoot, volgens zyn verklaring ter zelfverdediging, op de Nederlandse matroos. Naam; Straat: Woonplaat*: Wenst acb ingaande heden te «bonnen» op het dagblad Trouw an ontvangt gedurende 14 dageo de krant gratia Betaling ral geschieden oar week (61 ceat)/p» kwartaal (ƒ7.90). Uuorhaien toai ntet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bort toe te zenden aan Administratie „Traum\ Wuu de Wtmstraat 3». Rotterdam. „Algemene te ;.*V -* *1" ff 1 bpbi ijjajt qj, klaars", tr DOPERWTJES - 5* ("it blik) net ragoötsaui en champignons (blikje) r. - in 4.minuten klaar op tafel! p

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1