Het jaar 195 7 r Amerika laat het reeds half jaar wachten J „St. Thomas) uiden' in Friesland Fotokopieën van Statenvertaling verboden MOSKOU BIEDT AZIË EjNÏ AFRIKA HÜUP AAJsf over v5T-y. t -ÉS1 Actie Nieuw-Guinea leidt tot In 1957: 44 doden door spoorwe^ongevallen BELASTINGVERHOGINGEN NIET OPSCHORTEN Minder zacht p k™rnmehi;t «Jas 15 vy MILITAIRE MISSIES NAAR EUROPA TITO BELOOFT STEUN Weer 600 evacués uit Singapore vertrokken ^mnefnemiimt Hall miljard extra voor raketten Twee prinsessen in Oostenrijk Kleuter verdronken Geen tin meer uit Indonesië naar Nederland N.A.M.-procluktie 1,5 miljoen ton HATTA BESCHULDIGT LANDGENOTEN: Andere wegen om Nederlanders te verjagen Minister rN W CONFERENTIE IN CAIRO .V PHOENIX 'ZATERDAG 28 DECEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3878 r (internationaal JOEGOSLAVIË S§T> irn 1PC Vader van 13 kinderen te Eist omgekomen im Andere wegen 14 dagen gratis Rotterdam: ««tado TeM, 115700 L) Fostboa 1U2 Poctgiro Na 42451» iea*t «faömj^ieetan 18-30—19.30 a r^r~-«~,h.„i^?aS3 T1? Telefoon 115700 •45ravenhage: Huygenspletail Telef. 183467 (3 U Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.30—19.S0 o. Telef. S62S69 Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 ^eet- 1 263 ®»and, Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot hedenavond) PLAATSELIJK REGEN r Veel be wol king met plaatselijk enige' regen of motregen. Later in het noorden van het land énkele opklaringen., Matige. langs de kust vrij krachtige, zuidwestelijke wind. Maximum-temperaturen omstreeks acht graden. Morgen: Zon op: 8.50 Maan op: 12.14 onder: 16.38 onder: 0.49 Hootdredacieur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT spoedende jaar 1957 overzien en wij letten dan speciaal op de inter nationale aspecten dan zijn er niet veel dingen waarover wij verheugd kunnen zijn. Het jaar 1957 Is voor ons bewustzijn geen best jaar geweest. Waarom niet? In de eerste plaats niet wijl het het Westen aan flinke doelbewuste leiders beeft ontbroken. En in de tweed plaats niet, omdat het Westen niet in staat gebleken is een politiek zicht baar te maken, die duidelijk gedragen werd door zedelijkheid en recht. IJ zullen er niet te diep op ingaan en het ook niet te breed opha len. Dat is niet nodig voor ons doel Als we naar West-Europa kijken en naar de grootste staten daarin dan zien we in Duitsland de oude kanse lier Adenauer, inderdaad nog een man uit één stuk, maar wiens vaste politjc- ke lijn dreigt omgebogen te worden door de oppositie der socialisten ener tijds en verdeeldheid in eigen kring anderzijds. Over Frankrijk kunnen we onze mond wel houden. Hoe het daar ge steld is, is voor iedereen duidelijk. En Engelands politieke leiding is nog steeds niet sterk genoeg en >mst ook de wezenlijke gezindheid om zijn laak als leidende staat van een Verenigd Europa op zich te nemen. Het enige lichtpunt in West-Europa is het tot stand komen van Euromarkl tn Euratom. Het trieste is dat Enge land er bij ontbreekt. E RGER is het met de Amerikaanse leiding. Amerika is door de loop der historie geroepen'thans de 'eidea de mogenheid van het Westen te zijn. Het is zich daarvan bewust, maar men moet tezelfdertijd constateren dat het momenteel de staaatslieden mist om die leiding behoorlijk te ge ven. President Eisenhower en de mlnut- ierfwanBuitenlandse Zaken; Dulles, zijn beiden oud en ziek. Eisenhower geelt zich bovendien 'e veel over aan illusies. Hij koestert al lerlei zwèvende denkbeelden, die wel zijn goede bedoelingen laten zien maar die tevens tonen dat hij niet uit bet bout van de grote staatslieden ge sneden is, waar onze tijd om roept. MAAR het ergste van alles is, dat het Westen mede door het ge brék aan leiding, maar vooral door zijn geestelijke armoede niet in staat blijkt een politiek te voeren, gedragen door zedelijkheid cn recht. De staten van het Westen voeren een kortzichtige bclangenpolitiek waarbij de normen van recht en mo raal maar al te dikwijls in het ge drang komen en waardoor die politiek zo bjtter weinig inspirerend werkt. Men krijgt maar al te dikwijls de Indruk, of het nu, om Cyprus, om hel Midden-Oosten, om Indonesië ut om Noord-Afrika gaat, maar vooral ia dfi grote tegenstelling met Moskou, dal het Westen niet is de drager van recht en moraal, waaraan het politiek ge stalte weet te geven, maar Jat de verschillende landen telkens ui; zijn op het behartigen van eigen pjtH-ekc en economische belangen, die soms wel in de strijd om het recht «chijnen te passen, maar dikwijls ook niet. En inmiddels gaat Rusland zijn gang. We. zullen moeten oescffcn dat de waarde van onze defensie, waaraan iedereen ook al zeer individueel zit te knaboelen ten bate van eigen zak. verdwijnt als wij tegenover hel tota litaire communisme niet weten te stel len een- politiek die het niet zoekt in bet veiligstellen van belangen, maar die het zoekt in het hooghouden van zuivere normen. De politiek van het Westen wordt te weinig gedragen door een christelijke geest. Voor de politiek van Rusland schrikt iedereen. Maar die schrik is geen heilzame schrik als daar niet tegen over staat een politiek waar bet hart amen op kan zeggen. Want een goede politiek is met al leen een zaak van gezond verstand, maar vooral een zaak van het hart. TNDONESIË is het wachten op Amerikaanse wapens beu en zal nu onder meer uit communistische landen wapens trachten te kragen. Dit hebben Indonesische functionarissen gisteren in Dja karta meegedeeld. Volgende week zouden twee militaire missies naar het buitenland gaan: één naar het communistische Tsjecho- Slowakye, Polen en Joegoslavië en een andere naar Egypte. Enge land, Frankrijk en Italië. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gis teren onthuld dat het een half jaar geleden van Indonesië een „in formeel" verzoek tot verkoop van verscheidene soorten wapens voor zijn leger, marine en luchtmacht heeft ontvangen. Het verzoek wordt nog bestudeerd en er is nog geen Amerikaans antwoord ver zonden. De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie weigerde de vraag te beantwoorden of het antwoord is uitgesteld wegens de campagne tegen de Nederlanders en Nederlandse ondernemingen in Indonesië. Volgens berichten uit Djakarta had Indonesië om militair mate rieel ter waarde van bijna 600 miljoen gulden gevraagd om zijn strijdkrachten te moderniseren. De Indonesische rererinr heeft vorie 'jaar' een Russische lening ondertekend tot een bedrag van ruim een miljard gulden. In financiële kringen in-Dja karta heeft men doen ullkomen'dat het leeuwedeel -van dese lening naar de bewapening, zal jtaanv __wU .v. Volgens Indonesische zegslieden is het Indonesische leger zich er goed van bewust, dat de Amerikaanse uitrusting béter is dan de Russische, vooral in de tropische, klimaten. De. legeropleiding in Indonesië is overeenkomstig Amerikaanse ideeën en vele officieren hebben hun oplei ding ih de V5. gebed. Het Indonesische leger heeft reed» een proeflevering van Russische wa pens ontvangen in de vorm van vijftig Russische jeeps, die niet zouden vol doen. Volgens de zegslieden zal het anti communistische Indonesische leger de stroom van Russische technici die no- dig is om de Indonesiërs in het gebruik van de Russische wapens te bekwa men, niet toejuichen, maar het beeft geen keus. Men koopt van een van de twee kampen, het Oosten of het Wes ten",'aldus een van de woordvoerders. OEGOSLAVIË is bereid Indone sië zoveel mogelijk economie sche steun te verlenen, heeft een woordvoerder van de Joegoslavi sche regering meegedeeld. De Irtdoriesischèambassadeur in Belgrado, Soedarsono, heeft enkele dagen geleden tijdens een pnderhpudlthetepresident^ Tito om de .steun gevraagd. Völgëü* gewoonlijk betrouwbare kringen zou ambassadeur.- Soedarsono aan, president Tito een uitvoerige uit eenzetting hebben gegeven over het Indonesische geschil met Nederland. De ambassadeurzou erover hebben ge klaagd, dat Nederland beeft getracht Indonesië „uil.te hongeren" door. druk uit te oefenen os 'andere landen. waar onder Japan, om te verhinderen dat Indonesië schepen huurt. Volgens deze kringen zou Tito de ambassadeur hebben verzekerd, dat Joegoslavië ..altijd bereid" is zijn diensten aan te bieden om tussen In donesië en Nederland te bemiddelen. f Advertentie) In strijd met Auteursivet (Van een onzer verslaggevers) De Utrechtse uitgeverij Den Hertog zal haar nieuwe editie van de Staten vertaling niet kunnen laten verschij nen; de president van de Utrechtse rechtbank heeft haar gistermiddag een dwangsom van f 1000 opgelegd voor ieder exemplaar, dat zij in omloop brengt. Deze som zal dan moeten worden uitbetaald aan. de N.V. uitgeversmaat schappij Kok te Kampen, die Den Her tog in kortgeding gedagvaard heeft. De Utrechtse uitgever had de Kok- uitgave van 1922 laten fotocopiëren en zijn bijbel aan de hand van deze co- pieën gedrukt. De rechtbank overwoog dat de editie van Kok wat opmaak-technisehe inde ling, de tekstindeling, bewerking en modernisering van de tekst, alsmede wat het uiterlijk betreft als „eigen werk" van de uitgever dient te worden beschouwd en daarom bescherming van de Auteurswet geniet. Vrijdagavond is uit Singapore het Britse schip' „Orantes" naar Nederland vertrokken met 608 Nederlandse eva cués uit Indonesië aan boord. Het marinekamp bij Singapore, waar veel Nederlanders verbleven, is nu bij na geheel, verlirteh, ,J^éiÖge VScÜter- bllj ijiV di met tnazeleri in. het ihospitaal zjjn; opgeno. mén. Ook fiun ouders zijn iri Singapore gebleven. Vrijdag zijn 186 Nederlandse evacués per vliegtuig tüt Singapore vertrokken. AMERIKAANS FONDS De Amerikaanse regering is van plan een speciaal fonds-voor 500 mil joen dollar ter beschikking van de pre sident te stelten goor belangrijke uit vindingen op 't-gebied van geleide pro jectielen en satellieten, meldt Wall Street. Journal. Als gevolg van dit speciale fonds zul len de overheidsuitgaven op het ni veau komente liggen van die ten tU- de van de Koreaanse oorlog, toen zij 74.5 miljard dollar bedroegen. De; uit gaven op hei gebied van geieidë pro jectielen zullen op 5 miljard dollar komen. Dit jaar bedroegen ze nauwe lijks drie miljard. De prinsessen Irene én Margriet riin gisteren In Lech am Arlberg in Oosten rijk gearriveerd voor wintersport vakantie, die tot 6 januari zal duren. De beide prinsessen werden op haar reis door zes personen begeleid. Het gezelschap zou aanvankelijk per vlieg tuig tot Ztirich reizen, "doch het" toestel moest wegens weersomstandigheden uitwijken naar Bazel.. Vandaar reisde men per trein naar Lech. IX twee plaatsen in Zuid- Friesland zingen de klok ken in deze midwintérdacen on afgebroken hun lied.-Dit „St. Tbomasluiden", dat in ere is in Katiyk .en: Oudehorne,< duurt van 21' december tot 'aan het nieu we jaar. De Iniders wisselen 'el kaar. voortdurend af; ï(A d ver te«we). D« Sowjet-TJnie hééft aangeboden alle .Afrikaanse, en Aziatische: landen économische hulp, of leningen ieV.ver-;. strékken waaraan geen politieke voor waarden zijn verbonden. Hét aanbod, was vervat in het eco nomisch rapport.van de Russische af- Het tweejarige dochtertje van de ta- rollie Van doeckel uit Liempde ts in eeo bij de woning gelegen vijver ge raakt en verdronken. Donderdagavond is te Eist (Betu we) de 5I-j»rige G. te W. uit Driel- Vermoedelijk misleid door de jnist, met zijn bromfiets tegen een trottoirband fiereden en tengevolge Van de val over leden. Hü was vader van dertien kin-- deren, De Oostduitse vice-premier Otto Nuschke Is gisteren aan een hartaan val overleden, meldt het Oostduitse persbureau 'A.D.N. Nuscbke was 74 jaar oud. Hij over leed in zijn landhuis bij Oost-Berlljn. Otto Nuschke was voorzitter van de Oostduitse christen-democraten, die met de communisten samenwerken. Nuschke is jarenlang journalist ge weest. In 1919 werd hij lid van de na tionale vergadering van de republiek van Weimar In 1921 werd hij als libe raal democraat in bet parlement van Pruisen gekozen, waarvan hij tot 1933 lid bleef. Tijdens Hitiers machtsperi ode onderhield Nuschke contact met verzetskringen. Id verband daarmee moest hij tweemaal voor een gerechts hof verschijnen, maar hij werd nooit veroordeeld. In 1947 dreef hij zijn christen-democratische partij tot nau we samenwerking met de door de com munisten bèheerste „volkscongres-be weging", tegen de uitdrukkelijke wens van de meerderheid der partijleden. Na de oprichting van de Oostduitse republiek, in 1949. werd Nuschke be noemd tot plaatsvervangend oremier. een functie die hij sedertdien zonder onderbreking^ heeft bekleed. Hij had echter weinig macht. De Indonesische regering heeft alle zendingen van tinerts naar Nederland stopgezet. Dertienhonderd ion tinerts worden op het ogenblik in Tandjong Priok vastgehouden. Indonesië is op een na de grootste tinproducent van de wereld en vele tinmijnen zyn Nederlands bezit. De minister voor, de Industrie, F. J. Ingkiriwang, heeft medegedeeld, dat het smelten van tin overgeplaatst zal worden van Nederland naar Singapore, aldus meldt Associated Press. RECORDHOOGTE IN 57 De produktie in 1957 van de N.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij heelt gisteren de 1.5 miljoen kg ton be reikt. Vorig jaar was de produktie ca. LI miljoen kg ton. Met de huidige produktie dekt de N.A.M, een kwart van het binnenlandse verbruik van aardolieprodukten. dat door de O.E.E.S. voor Nederland voor 1957 op 5.8 miljoen ton én voor 1958 op 6.3 miljoen ton is geschat. De voormalige vice-president van Indonesië, Mohammed Hatta, heeft gisteren het comité van ac tie inzake West-Irïan (Neder lands Nieuw-Guinea) de schuld gegeven van de hongersnood die Indonesië bedreigt. In een open brief, die vandaag in de meeste bladen van Indonesië zal ver schijnen. beschuldigt hü de leden van het comité ervan „actie te voeren zon der zich rekenschap te hebben gege ven". Iiatta verklaart dat het gevaar van een hongersnood „overal is niet omdat er te weinig rijst is, maar vanwege de wanorde in de verdeling, de verzending en de verbindingen, voortvloeiend uit de recente overne ming van de Nederlandse belangen hier," Hatta verklaart verder, dat het huidige geschil met Nederland over Nieuw-Guinea „Indonesië meer kwaad doet dan Nederland." „Is het noodzakelijk dat het Indone sische volk offers brengt en lijdt om de terugkeer van West-Irian bij de re publiek te bespoedigen?" vraagt hij. „Ik begrijp waarom de vakbonden de KJ».M. en andere Nederlandse onder nemingen overgenomen hebben. Deze vakbonden konden niet overzien dat de £n 1957 zijn voor zover op 26 de cember bekend was 44 personen ge dood bij ongevallen, waarbij de spoor wegen direct of indirect betrokken wa ren. Onder ben bevonden zich vier kin deren. De dodelijke ongevallen kwa men voornamelijk voor op onbewaak te spoorwegovergangen, In negen gevallen was het slachtof fer een bromfietser, in één geval een scooterberijder met duopassagier, in vijf gevallen 'n wielrijder of wielrijd- ster. In drie gevallen was een auto bij bet ongeval betrokken. Drie personen werden gedood door dat de spoorbomen van bewaakte spoorwegovergangen niet tijdig geslo ten waren. Een ongeval geschiedde op een bewaakte overgang. Vier dodelij ke ongevallen gebeurden op door knip perlichten beveiligde overgangen Tweemaal maakte een kind eèn dode lijke val uit een trein. Het grootste spoorwegongeval dit jaar was dat op 12 augustus te Woen- sel, waarbij zeven doder te betreuren vielen. gevolgen van hun daden ons zouden verzwakken.-Dit had voorzien moeten worden door de leiders van het land. Pas nu, nu alles bedorven is, begint de regering correctieve maatregelen te nemen". 'Hatta zegt te willen dat de Neder landers Indonesië verlaten, maar hij voegde er .aan toe, dait er verschillende wegen zijn om dit te bereiken. „Nadat enze voorgestelde resolutie in de Ver. Naties faalde, hadden' wij- de K.P.M. zes maanden dé lijd moetèn geven?, aldus Hatta. Dan zouden wy tijd gehad hebben andere schepen uil andere landen te charteren en ons'eco nomisch leven niet verstoord hebben", „Als wij plannen hadden gemaakt zou ons volk i"' lijden. Ten gevolge van het gebrt j plannen nadert thans een econ< .e ramp", aldus Hatta. 1 Hatta zei,.. .«at het rijstvraagstuk van overheersend belang is. Hjj besluit met: ,;Ik herhaal: Neder landse. niet Indonesische belangen moé ten ondermijnd worden. De Nederland se economie hier moet' geliquideerd worden, maar niet op een wüze die ons verlamt". Minister Hofstra acht het onjuist de voorgestelde belastingverhogingen op te schorten. Dit heeft hü meegedeeld tüdens het nader mondeling overleg met de commissie- van rapporteurs uit de Tweede Kamer over de tüdclüke verlenging van de schorsing der in vesteringsaftrek en der vervroegde af schrijving, de tüdelüke verhoging van HET boven Zuid-Europa gelezen gebied van hoge druk is sinds gisteren be langrijk in betekenis afgenomen. Met zwaartepunt ervaa lag vanmorgen met een barometerstand van 1036 rob tussen de Azo- ren en Portugal. In West- en Midden- Europa daalde de barometer gestadig. Op het noordelijk deel van de oceaan kwam ter zelfdcr tijd een gebied van hoge druk tot ontwikkeling. In verband hiermede verplaatste een daar aanwezig koufront zich via Schotland en Engeland naar het zuiden. Dit front zal hoogstwaarschijnlijk morgenochtend geheel Nederland zijn gepasseerd. Achter het front ruimt de wind naar west of westnoordwest en zal koudere, maar tevens drogere lucht Nederland binnen gaan stromen. Ten ge volge hiervan zaJ het weerbeeld een merk bare verandering ondergaan. Opkiartngen worden verwacht die echter plaatselijk door een enkele bui kunnen-worden afgewisseld. O* temperatuur gaat iets dalen. de omzetbelasting voor bepaalde goe deren cn van de vermogensbelasting. De minister meende dat mede onder invioed van de bestedingsbeperkende maatregelen uit het verleden, een ze kere afneming van de economische overspanning waar valt te némen, een afneming, die de regering in haar voorstellen bewust heeft verdiscon teerd. De algemene situatie wettigt echter bepaaldelijk niet het voeren van een beleid, dat er toe zou'leiden, dat de financiering van de staats- en volkshuishouding met inflatoire mid delen zou moeten geschieden. gévaardiÉdénoiiMaeAfrorAzUUiéhè conferentiéflsiëCaffo.''' 7" ^oIg^:zegslfeden lévertet- rapport kritiek öjy' de Amerikaans* hulpverlening omdat-deze steeds bë- paalt, dat oen Tand, welke (hulp;aan- vaairdtV Gjot een pactifnoëtrioeiredén". Het rapport betoojgt; "dat"Westerse- „altijd 'leidt tot verlies van onafhanke lijkheid, inmenging en het einde fyan het vreedzaam; haast elkaar bestaan.'' Het rapport 'doet op/de 'A&b-AziatïA sche landen een beroep buitenlandse ondernemingen te nationaliseren. „Wy herinneren ons de ervaring van Egypte bij het nationaliseren van het Suezkahaal en het opeisen'van de; win sten. De Indonesiërs zjjn thans; de zelfde weg ingeslagen. De Indonesische vrijheidsstrijders - .vechten er dp thet. ogenblik voor Ned ér l a n d s e ban ken en 'ahdere-ondernemingen te na tionaliseren;" aldus het verslag van de- Russische'delegatie. r- '1* De Egyptische afgevaardigden héb ben een voorstel tot économische een-. making van de landen van; Afrika éh Azië ingediend. Het voorstel.bet^ogt 'n tegenwicht te vormen tegen de Euro pese gemeenschappelijke' markt. (Advertentie). HALFWEG TEL- 102907-341 Naam: - Straat; Woonplaats: Wenst zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Trouw en ontvangt gedurende H dagen de Lrant gratis. Betaling zal geschieden per week (61 cent)/per kwartaal 7.90). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie TrouwWitte de With straat 30. Rotterdam. Indonesië wil wapens en van de communisten 1 'n. koninklijk shirt ja?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1