Anti-Nederlandse actie in Moskous lijn Tegenspraak van Soekamo I Geen Birmezen op KPM-schepen Vier doden Te laathoe wijs de woorden ook zijn aanvaring Melk één cent duurder in grote steden notaris vri VERDUISTERING TOT EEN BEDRAG VAN 3 TON? Opvarenden opgesloten in zinkend schip Indonesiërs voor verzoening met Nederlanders 22.000ste schip in Rotterdam Minder zacht j mm I mmmmm W AMERIKAANSE VOORLICHTINGSDIENST: Soekarno ook naar 1 Egypte New York Times over Hattas brief: I d irecteuren tekenen onder protest de „overdracht" Caïr o-conierentie wil afstand nemen van communisme „Consolidatie" van strijd om N.-Guinea Nog meer steden op Ceylon ontruimd Zware sneeuwval in staat Michigan UIT DE KOERS CERMET? M r Nieuwjaarsreceptie van koninklijk paar BABY OMGEKOMEN INTERNATIONALE ZENDINGSRAAD Hl I Nieuw record: ■m ,y4tï. MAANDAG 30 DECEMBER 1957 111 m is j VIJFTIENDE JAARGANG No. 3879 O O Soekarno Inval OiidersedokPTi 14 datfen gratis llfl 1 tlap en it ;rs en t ÓÓZ ir be- goa- Het het Ijzoo- r een in ver- Ca- laat i ge arde selij- 9 U- i ge goed a ty- ver- ifUe- icha- lérde eea. p de ader »ren, «I». to. etidiV. rjr^'V 3MJJ van. Wis ioati) cent': iter Unf Jfef? iide^ <en/ TiB* yin. «hi at en- ou- aai oro eei,!- iiesuv te'.' ar-y\ *e: est ik- Si lk en de iOK en e- t^.y 0- Sen;- Jsfe fc'l Kid M ar 1st 'de cV en ns ei' r?*.. Sjt'rj uA$ e*i nv n.., it*; Rotterdam: Witt® da Witiutnurt 30 Tetet 113700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 VOravenbsge: Huygensplela 1 Teiei 183487 (3 L) 1081 - Postgiro No. 424807 Cord. echt: Schefferspleln 3 Postgiro No. 424208 Telefoon 4570 fOacbtendlenst oa 1730 uur 7314 Gouda: L. Noodgodstraat IB Red. TeL 2867. Adv. Tel. 4735 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand, f 7JN) per kwarteaJ Losse mimmera 15 cent Verschllnt dagelük* Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot morgenavond) WISSELEND BEWOLKT. "1 Wisselend bewolkt met plaatselijk enkele balen. Iet» kouder. Aanvankelijk langs de kust nog krachtige, overi gens overwegend matige wind tnssen .west en'noordwest. Morgen: Zon op: 8.50 onder: 16.40 Maan op: 13.0S onder: 2.58 Hoofdredacteur: L)r. J. A. H. J. S. BRUINS bLÓf voor rode naar macht in Indonesië (Advertentie) DE Amerikaanse regeringsvoorlichtingsdienst heeft bekendge maakt dat hij bewijzen in handen heeft vrat een communis tisch pian om de macht in Indonesië over te nemen. Men is in het bezit gekomen van een geschrift van de algemeen secretaris der Indonesische communistische partij, Dipa Noesantara, dat als lei draad voor de communisten diende. -Het boekje, getiteld: „Een korte geschiedenis van de communis tische partij van Indonesië", is in december 1955 gedrukt en uitslui tend voor communisten bestemd. Dit heeft de voorlichtingsdienst gisteravond in zijn radioprogramma De Stem van Amerika meege deeld. Het overnemen van Nederlandse ondernemingen door Indonesi sche vakverenigingen onder communistische leiding vertoont enige gelijkenis met de activiteiten die in de jaren 19461948 in Oost- Europa werden uitgevoerd toen de communisten de macht over namen, zegt de voorlichtingsdienst, de U.S.IJL 'iDe voorlichtingsdienst heeft aan at; ïiJo bureaus overal ter wereld een; vergelijkende studie toegezonden van de ontwikkelingen in landen die door communisten z||b overgenomen en de lissen die thans in Indonesië plaatshebben. Het rapportherinnert eraan dat door. communisten geleide nationale comité* en actiecomités Indertijd in OprtrEaropaparticuliere ondernennin- ieefeevenuunen, .terwijlaowjetegenten en handlangers' nün greep op de grens- itaten consolideerden. ii.- - Pt U5J.A. zegt -dat de communis tische plannen met betrekking tot In- doneslë eet» politieke coalitie van een „vërérigS front" vereisen, die de com munistische partij van Indonesië (PJCI.),:wettigheid moet verlenen. De PJC.I. zalTdaarna de 'coalitiepartijen overnemen, de Indonesische industrie beschermen voor buitenlandse concur- whtle en deze later in. beslag nemen, en dé onder communistische invloed Maande Russisch-Indonesische en Chi nees-Indonesische vriendschapsver- eniglngen versterken. Prerideut Soekarno heeft ia een schriftelijk Interview tegenover United Press verklaard dat het niet verstan dig sou sün élke afwijking van wes terss gedachten in Aalë toe te schrij ven san; eoramtralnne of communis tische invloed. Gevraagd naar zijn commentaar op de .'bewering van de Landen se Daily Telegraph' dat „Indonesië regelrecht toegaat op een volkomen communis tisch regime, dat afhankelijk is van China en Rusland", antwoordde Soe karno Under méér: „Ik geef nogal met tegenzin commentaar op zulk een bewering. Indonesië is een van de laat ste landen die diplomatieke betrekkin- genimet Sowjet-Rusland hebben aange knoopt, Zijn. economisch verkeer met China of de Sowjet-TJnie Is klein, ver- pieken met de handel die door vele wèstéurópese landen gedreven wordt. En zwlfs vergeleken met de Aziatische «oden, bevindt Indonesië zich tame lijk laag op de lijst van handelsbetrek- klngeh niét Sowjet-Rusland of China" Oudcjaan potpourri wontkja. gmmmm President Soekarno van Indonesië zal op 12 januari in Cairo aankomen voor een bezoek van vier dagen aan Egypte. Dit is officieel in Cairo mee gedeeld. Vóór zijn bezoek aan Cairo wordt Soekarno te Nieuw-Delhl verwacht. Waarschijnlijk zal hij nog bezoeken brengen aan Karatsjï, Colombo, Ran goon en Bangkok, vóórdat hij op 25 januari voor een veertiendaags bezoek in Japan aankomt. De premier van Birma heeft de mi nister van Arbeid van dit tand ver zocht' te beletten dat Birmaanse zee lleden aanmonsteren op Nederlandse schepen. De premier heeft dit gedaan nadat hü benaderd was door de In donesische ambassade in Rangoon. Begin december liep de „Sabang" van de KFM in Rangoon binnen. De Indonesische bemanning van 27 kop pen vertrok per vliegtuig naar Indo nesië en de KPM verzocht de bond van Birmaanse zeelieden om plaatsvervan gers voor haar. De bond wilde dit ver roek inwilligen, doch hierop werd rte Indonesische ambassade actief. Men verwacht binnenkort negen Nederland se schepen in Rangoon. De Indonesische regering heeft kendgemaakt, dat meer b be uitenlandsa luchtvaartmaatschappijen toestemming tullen krijgen om die sie te openen. liensten op Indone- De „New York Times" heeft in een hoofdartikel naar aanlei ding van de „open brief" van Mo hammed Hatta verklaard dat diens schrijven „te laat is, hoe wijs zijn woorden ook mogen zijn". „De Indonesiërs hebben reeds honger," schreef het blad, „de scheepvaart ligt reeds stil en de hoognodige Nederlandse deskun digen verlaten het land zo snel zq kunnen". „De president gaat voor zijn gezondheid „met vakantie". Hij heeft dat nodig. Zijn regering heeft grandioze plannen hekend- gemaakt om schepen uit Japan ca geld' en wapens uit 'jde - Sowjtt Unie te krijgen, teneinde zich te 5 '•.Onder protest hebben de directeu- van twee Nederlandse bedrijven Wéren de overdracht van hun onder nemingen aan 'n Indonesische militaire beheerder getekend. Dit is, naar U.P. berieht, door radio-Djakarta meege deeld. H-Ube .directeuren zeiden dat „zij onder protest tekenden, op grond van eer» militair bevel, maar zonder voorafge.- lahe beslissing van de aandeelhouders". Eveneens volgens radio-Djakarta i3 in dezektad een plechtigheid georgani seerd ter gelegenheid van de „over neming" van 23 Nederlandse onderne- ■':mingen in Djakarta. De plechtigheid vónd plaats in het hoofdkwartier van het militaire garnizoen in tegenwoor digheid' vaa Indonesische werknemers H.M/de koningin en Z.K.H. de Prins zuüen op donderdag 9 januari 1958 te l^iiur? in het Paleis op de Dam te %»y&t«niiiin'ter gelegèrihèiilvan het l.niéiiweïjtar de hoofden van de 'tüplo- ma'Üekê misMes in ons land ontvangen, no, aanvaard heeft redden uit een situatie die chao tisch geworden is." „Er zijn in de laatste twee decaden talrijke voorbeelden geweest van het vruchtbaar overdragen van soeverei niteit. Er is een gehele groep van nleu- wé landen ontstaan, die vroeger kolo niën waren. De landen waarin van bet begin af het érnstige streven heeft overheerst naar een vergelijk met de voormalige soeverein, zijn er het best afgekomen, omdat hun streven ge woonlijk edelmoedig beantwoord werd." „Bovendien: de basis voor een ver andering wélke vervat is in grondwet telijke bepalingen, en een regering bij de gratie der geregeerden, is de beste ge bleken. Het beste voorbeeld hiervan zijn de Filippijnen, waar een werkza me democratie opgebouwd,; en, een communistische revolutie neergeslagen „Dit soort volksvertegenwoordiging heeft niet de gunst vim Moskóu, om dat het orde en wet Inhoudt, zaken waar de communistische doelstellingen geen melding van maken. Maleiërs, Ceylonezen, Inwoners van Ghana, Tu-- nesters en Filippiho's kunnen .hun po litieke ctatus veranderen, zonder de politieke en economische samenleving te ontwrichten. Maar het communisme vraagt om deze ontwrichting, én neemt zich voor er gebruik van te maken." Om deze redenen hebben Soekarno er» zijn kliek regelrecht in de kaart ge speeld van hen die de Indonesiërs uit eindelijk In hun eigen wereldrijk wil len opnemen. Het was allemaal heel mooi te keer te gaan tegen de, Neder landers, in de naam van de kunstmati ge kwestie Nieuw-Gulnea, maar de gevolgde koers heeft 'n nieuwe en do delijke tussenkomst opgeroepen. tlerst omstreeks halfacht zater dagavond slaagde men erin de in tiet Amsterdam—Rijnkanaal ge zonken sleepboot „Roelie" te lichten. Daarna moest men vast stellen, dat niemand van de vier opvarenden kans had gezien zich te redden, toen het schip ter stond na de aanvaring in de diepte verdween. Momenteel zijn in Cairo de delegaties van meer dan 42 Afrikaanse en Azia tische landen bijeen. Links: De Sowjet- delegatie tijdens de openingszitting. Rechts: Bjj het verlaten van het Uni versiteitsgebouw na de openingszitting worden de delegaties door een grote menigte toegejuicht. De Algemene Vereniging voor Melk- voorziening heeft de melkhandel in die delen van haar werkgebied, waar de-prijsverhoging pér 30 juni jJ, be perkt bleef tot 5 cent, per liter,, gead viseerd de prijzen voor melk en kar nemelk met ingang van 5 januari 1958 met 1 cent per liter te verhogen. De verhoging zal ondermeer kunnen wor den Ingevoerd in Amsterdam, Rotter dam, Den Haag en Delft. Het werkge bied van de algemene vereniging voor melkvoorziening omvat in hoofdzaak het vasteland van Zuid-Holland, het zuidelijk deel van Noord-Holland en het westelijk deel van Utrecht. De minister van Economische Zaken beeft medegedeeld, tegen, de prijsver hoging geen bezwaar te hebben. (Van onze correspondent) In de nacht van zaterdag op zondag is een 2Vz mSand oude baby in de Soendastraat te Haarlem gestikt. Het kindje had zich slapend omgedraaid en kon zich, toen het tuigje knelde, niet meer terugdraaien. Verscheidene gedelegeerden naar de Afrikaans-Aziatische conferentie welke vandaar te Cairo gesloten zal worden, hebben te kennen gegeven dat krach tige pogingen in het werk, zullen wor den gesteld om in het slot-communlqué de indruk weg te nemen als zou de conferentie; een door communisten be ïnvloede aangelegenheid zijn. Het feit dat de toon der tot nog toe gevoerde besprekingen en aangenomen resoluties bepaald anti-Westers is en pro-convmunistisch, staat tot zolang ongewijzigd. „De toon van het laatste communi qué zal zich niet lenen voor de aantij ging van communistische propa ganda," verklaarde een hoge Egypti sche functionaris, en ook Indische en Ethiopische zegslieden hebben zich in zulke bewoordingen geuit. Indon. kabinet bijeen Het Indonesische kabinet heeft gis teren vergaderd ter bespreking van verdere stappen in de campagne om Nieuw-Guinea, De minister van Voor lichting, Soedibjo, zei dat het kabinet middelen besproken had om het eco nomische leven te stabiliseren en de financiële toestand van het land te verbeteren. De pogingen om westelijk Nieuw-Guinea te verkrijgen zullen nu volgens Soedibjo geconsolideerd wor den. Soedibjo zei ook dat het kabinet het rapport van overste Soekendro, dat zijn voorganger kolonel Loebis de hand had gèhad in de moordaanslag op Sotkar- (Van een onzer verslaggevers) VANNACHT heeft dé'voortvluchtige Hcemsteedse notaris G. A. R. (55 jaar) zich vrijwillig gemeld aan het hoofdbureau van politie te Amsterdam. Hij wordt verdacht ongeveer 300000 gulden te heb- ben verduisterd uit de nalatenschap van joodse relaties. Verleden week maandag verdween R. plotseling spoorloos. Accountants van de Kamer van Toezicht te Den Haag waren op dat ogenblik reeds twee weken bezig met een onderzoek van de boeken van de notaris. Een onderzoek, dat zich over de jaren 1948 tot en met 1957 moest uitstrekken, om dat R In vermoedelijk 9 jaar tijds drie ton onttrokken heeft aan joodse na latenschappen. Het was maandag duidelijk^ dat hu van een omvangrijke knoeierij werd verdacht. R. verdween in de middag uren geheel onverwacht uit zün Am sterdamse kantoor. Hii stapte in zijn auto en reed weg. Hii schreef een brief aan ziin echtgenote, waarin hij meedeelde niet meer thuis te zullen komen. Korte tijd later deed de politie een inval in het kantoor. De accountants waren toen tot de conclusie gekomen, dat in elk geval 90.000 gulden verduis terd was en xii hadden de recherche daarvan in kennis gesteld. Ook aan de woning van R. in Heem stede meldde de politie zich. Maar R, was onvindbaar. Zijn signalement en het verzoek om aanhouding gingen naar alle grensposten en via Interpol zou de politie overal in West-Europa R, blijven achtervolgen. In de kranten verscheen de oproep van de politie en werd het nummer van diens auto be kendgemaakt. De auto werd vrlldagmlddag gevon- moet R. duidelijk geweest zijn, dat bh in deze wagen onmogelijk kon ont snappen. Hfj beeft de wagen dos een voudig ergens neergezet en Is-daarna nog twee dagen ondergedoken. Intussen postten rechercheurs vanaf vrijdagmiddag tot gisteren onopvallend in een andere wagen, die op enige af stand van de auto van R. geparkeerd stond. Vanmorgen zal de recherche begin nen met het verhoor van R. den op de Relnier Vlnkeleskade. Het nada en Rusland. Het water, dat uitgestrekte gebieden op Ceylon heeft overstroomd, stroomt thans van de centrale provincie naar de kust. Volgens de laatste berichten zUn meer dan 300 mensen om het leven gekomen, terwiil duizenden door het water zijn geïsoleerd. Meer dan 50.000 woningen werden weggespoeld. Nog meer steden worden intussen ontruimd, daar ook zU dreigden te worden overstroomd. - Uit alle delen der wereld komen aanbiedingen tot hulpverlening binnen: De Verenigde Staten, Engeland, Ca- De staat Michigan, die ais „een schiereiland In het MIchiganmeer uit steekt, is zondag door de zwaarste sneeuwval sinds tien jaar getroffen. Honderden auto's zijn volkomen onder de sneeuw bedolven. (Vari onze correspondent) De nit Zwartsluis afkomstige motorvïet y.Roelie'' is zaterdagmorgen vroeg na een aanvaring in het Amsterdam-Rijnkanaal "gezóhkenij'op de grens van Maarsseri en,Breukelen^ De vier opvarenden, dié opge-;.| sloten zaten in het zinkende schip, zjjn verdronken. Het waren ;dé beide eigenaars van het schip, de gebroeders A. J. en B. Mèywaard, resp. 32 en 22 jaar oud, het zesjarig zoontje van A. J. Mey^wd en de dekknecht, de 21-jarige H. Boef uit Leïmuiden. Eerst iiv'dë loop van zaterdagavond konden dö stoffelijke overschotten worden gé borgen, nadat de „Roelië" door een drijvende brik *vah de,firma Goedé;; koop uit Amsterdam was gelicht. De schipper, vanfle „Roélle" was vrijdag met zijn veertien trieter lange schip uit Zwartsluis vertrokken, op wég naar Zeeland, waar het schip werkzaamheden verrichtte In het kader van het Delta-plan. Omstreeks kwart over vijf zaterdagmorgen voer hij onder Maarssen door het Amster dam-Rijnkanaal in de richting Utrecht. Vermoedelijk was hil toen .al zeer ver moeid. De rjjkspolltie-te-water houdt name lijk rekening met.de mogelijkheid, dat het ongeluk zich als volgt heeft toege dragen. Waarschijnlijk is de schipper een ogenblik door slaap overmand en ntt de koers van zijn' vaarroute geraakt. Daardoor werdzijn schip aan de rechtervoorzijde aangevaren door de „Vertrouwen", een alt tegenoverge stelde richting komend, met stenen ge laden vrachtschip va de tinna Bakets nit Utrecht. De „Roelie" is onmiddel lijk gekapseisd en gezonken, zodat de opvarenden geen kans meer hebben ge zien het schip te verlaten. De broer van de schipper moet zich'op dat mo ment ook in de stuurhut bevonden hebben, terwiil de dekknecht en het jongetje in de kajuit lagen te 'slapen. Op de nabijgelegen seinpost, van de Nederlandse Spoorwegen heeft men de klap van de aanvaring gehoord en di rect' de politie gewaarschuwd. Deze stelde met behulp vari.de rijkspolitie- te-water en van ambtenaren van rijks waterstaat terstond aües in het Werk om reddingspogingen té ondernemen. Men trachtte bet gezonken, schip met een sleepboot naar de oever te trékken, doch dit mislukte. Eerst' 's avonds kon de boot worden gelicht. Een bakenschip van rijkswaterstaat zette de plaats van hét ongeluk af: het scheepvaartverkeer moest óver de lin kerhelft van het kanaal worden ge- Indonesische afgevaardigden hebben zaterdag op de openingsbijeenkomst van de vijfde conferentie van de Inter nationale Zendingsraad te Accra tn Ghana (de vroegere Goudkust) een be roep gedaan op alle Indonesiërs, elke negatieve en vijandige houding tegen- over de Nederlanders op te geven. In een verklaring, die na de bijeen komst werd uitgegeven, werd het In donesische volk verzocht, mee te wer ken aan verzoeningspogingen. De jong ste gebeurtenissen in Indonesië moe ten worden gezien tegen de achtergrond van de onontwikkelde toestand van het land en zijn strijd tegen het kolo nialisme, zo wordt gezegd. Aan de „Nederlandse broeders wordt verzocht, bereid te zijn „naast ons in Indonesië te blijven werkeD in een geest van samenwerking en goede wil, gebaseerd op een gemeenscnappe Hjk belang". Er zijn ook Nederlandse alg«".vaar digden op de conferentie, die dooi 200 personen uit meer dan tien landen wordt bijgewoond. Naam, Straat Woonplaats: Wenst zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Irouw en ontvangt gedurende 14 dageu dé krant gratis. Betaling zal geschieden pet week (61 cenf)/pet kwartaal 7.90) Doorhalen wat niet gawenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam.: vkj-I WÊ ■v^l IfM Sill -ï V'vsl leid. Burgemeester -T- T. 'H.M. Bijle-é; veld eri ir. jW» de.Jorig vM-ryksw.ater-:,: staat warén op dé. pteats van aanwezig. Waarschijnlijk heeft de 'schipper vari: de ,-,Vertrouwen" geen; schuld aan hét; ongeval, Uit .'een onderzoek is intussen gebleken,dat de gezonken, sleëpbftot;;;;; geen technische -afwijkingen vertoon-;- de. Ook de stuurinrichting waa:in: goél."., de staat. - Zondagmiddag om even over half,-. een stoomde hét Franse &s. „Les'GIIë-'v/ res" de Nieuwe Waterweg op met bë- stemming Rotterdam, Daarmee: la voor het eerst in de geschiedenis het aantal tn een jaar te Rotterdam' birinengékó- men schepen op 23.000 gekomen. in dit cijfer zün niet begrepen de schepen, die de pieren vari Hoek yah; Holland binnenvaren met bestemming Maassluis, Vlaardingen, Dordrecht rif' andere havens. In dat geval zóu. het getal nog met ongeveer 2900 moeten worden verhoogd. ''V'"V Verleden jaar weid bp 27 december het 2l.000ste schip genoteerd. Dat was toen een record, maar het Is dit jaar' dus belangrijk verbeterd. - Tijdens het - weekeinde trok één actieve depressie vari IJsland naar het Skagerrak. .;.V Op het midden van de Noordzee ^ver oorzaakte deze depressie zware noord westerstorm Boven Nederland woei - zondag krachtige tot hardè westelijke wind.. De depressie veroorzaakte ech- ter geen regen van -betékenis.. Achter de storing om stroomt hu min der zachte lucht van .oolalre oorsprong naar ons land. Aangezien deze lucht; boven zee een onstabiele opbouw heeft; komen er buien tot ontwikkeling; die een eind .het land binnendrijven. - Het hog'edriikgebfed opde - Oceaan ten noordwesten van de Aroren neemt nu fai betekenis af onder invloed van een depressie ten wésten van New foundland. Boven de Middellandse Zee is eveneens een depressie tot ontwikkeling gekomen, die in Italfé regen veroorzaakte 'ifWë CM -AM SÈÊ 'AjrêM sasa^SF3**

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1