m Jaarwisseling r werd hun tè moeilijk Evactiés vieren Oud en Nieuw in de lucht Vrouw vermoord in Den Haas Eén jaar voor doodslag Verbreekt Malta banden met Engeland? dient ontslag in Beperk zoveel ontslagen mogelijk Dringend beroep op ondernemers Massale vlucht op Celebes Franse premier wenst-:-een topges Geen boodsclïap van Djoeanda 0 m Io - Djakarta missen - vele Nederlanders hun gezin Ex-burgemeester veroordeeld Lintjesregen in Engeland H1 Nasleep van de wapenkwestie CHR. SOCIALE ORGANISATIES: Onbestenclig weer B rood in F duurder m M D OP NIEUWJAARSDAG IN HOLLAND KABINETSCRISIS IN ISRAËL if* isiif DïNSÖAG 31 DECEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3880 Mannen gemeenschap vy Zorgwekkend Dievenbende opgerold 55 Jf mm, Ui I nl ffinde^^p'S 6Kriï\Vr2^~ 7J)0 per Losse „umm£. Directeur: H. DE RUIG y (Geldig tot morgenavond) OP DE GRENS VAN ZACHT EN KOUDER WEER Overwegend zwaarbewolkt met tijdelijk regen en in het noorden van het land mogelijk ook natte sneeuw. Meest matige wind uit westelijke richtingen. In het noorden van het land vrij kond, In toet zuiden van toet land vrij zacht. Morgen: Zon op: 8.48 Maan op: 13.32 onder: 16.39 onder; 4.0.1 o Hoofdredacteur: L)r. J. A H J SHKUlNb SiA)T BIJ de overgang - an 1957 naar 1958 verkeren wij wat de ontwikkeling ysn onze nationa'c welvaart betreft in een toestand van onzekerhc.J. Het jaar 1957 kenmerkte zich door liét feit dat wij allen met elkaar meer uitgaven dan er, inkwam. Wij moesten derhalve de tering naar de nering zet ten, hetwelk men bestedingsbeperking noemde. De vraag waarvoor wij nu staan is of dat nu genoeg is, dan wei of er nog meer beperkt moet worden dan wel of er reeds te veel beperkt is. Er is eigenlijk niemand die daar pre cies een antwoord op weet. Het is dan ook merkwaardig dat jnen in van de regering uitgaande stukken nu eens optimistische dan weer meer pessimistische geluiden hoort. Soms horen wo ze van verschil lende ministers zelfs tegelijkertijd. .Dat typeert de onzekerheid die er in dit opzicht bij de jaarwisseling heerst. EEN van de ergste zorgen die we van 1957 naar 1958 meenemen is het probleem van de woningbouw. Of liever het probleem van de financie ring van de woningbouw. Bij velen leeft de "ongerustheid dat het met die financiering spaak loopt. En dat zou zeer ernstige gevolgen voor de woning h'óuw zelf hebben, die daardoor zou gaan stagneren. Het laat zich aanzien dat dit een van de grote moeilijkheden voor het ko mende jaar wordt. Daarom zo moei lijk omdat de oplossing van de finan cierlngsmoellijkheden niet te zien is. indien onverhoopt de woningbouw ach teruit zou gaan, dan voorzien wij daar van sterke repercussies bij ons volk. Wamt de woningpolitiek is terecht in steeds sterkere nate het punt ge worden waarnaar de regeringspolitiek wordt' beoordeel d E bestedingsbeperking heeft ook een toenemende werkloosheid ge- {bracht. Men noemt dat met een vrien delijk woord „ontspanning op dc ar beidsmarkt" En een werkloze noeint merT'ook liever geen werkloze meer. XÏHifmahkt deelt uit van d/?3trhèldsre- De ontspanning óp de arbeidsmarkt wis'een- zaak die door de regering te recht werd beoogd. Maar, zoalsmet de hete bestedings beperking het geval was, rijst hier met {name dè vraag of niet het gevaar dreigt dat men over zijn doel heeu- - ichiet l Het is merkwaardig om te zien het Friesch Dagblad wees er dezer da- gen ook op dat minister Suurhoff nogal "opgetogen doet over die toene mende werkloosheid. Werkloosheid echter is voor dc betrokkenen een kwa de zaak. Oudere werklozen kunnen maar heel moeilijk weer opnieuw aan de slag komen. Zij beleven de ellende van het zich over-compleet voelen. -Hier bemerkt men dat politiek vaak een harde zaak is. De mensen die de politiek voeren doen dat in het groot. En dan Iet men niet, kan men vaak niet letten op de kleinen die tussen de wielen raken. Toch is het zaak daar óns oog niet voor te sluiten. Ook deze moeilijkheid nemen wij mee naar 1958 .en wij- kunnen slechts hopen dat de el lende der" werkloosheid zo beperkt mo gelijk zal blijven. TEN SLOTTE nemen wij naar 1958 mee de trieste zaak van ons con flict met Indonesië. Daar zitten vele aspecten aan dit conflict. Wij willen thans slechts aan twee aspecten aandacht schenken. Het eerste ts het vraagstuk der ont heemden. De Nederlanders die thans uit Indonesië vluchten, want zo mag mén het wel noemen, zijn voor een groot deel mensen die daardoor hun bestaan kwijt zijn. Er zijn er velen die Volkomen berooid in een voor hen vaak vreemd land een nieuw bestaan moe ten zoeken op *e bouwen. Aan velen zal dat niet meer gelukken. Hier ligt straks voor regering en volk een taak Want deze mensen zijn niet de slacht offers van hun eigen wanbeleid, maar van dat van anderen. Over die ande ren "zullen wij vandaag maar niet spreken. Maar het is duidelijk dat zo wel de rechtvaardigheid als de barm hartigheid aan regering en volk tegen- over die Nederlanders een taak oplegt, 'waaraan zij zich niet zullen mogen 'onttrekken. V! Het andere uspect is het vraagstuk van Indonesië zelf. Dat is een vraag stuk waar wij eigenlijk niets aan kun nen doen. Indonesië gaat zijn eigen weg. Maar teder die nart voor net lana en volk >daar heeft, heeft thans een zeer bekommerd hart. Laten wij in dezen niet te veel aan onszelf denken. Laten rWij denken aan de 'luistere machten die daar in zo hevige mate thans de overhand hebben. Laten wij hopen, dat die-machten daar uiteindelijk niet de overhand hebben. Laten wij hopen, dat die machten daar uiteindelijk niet de. .overhand, behouden,De macht van het Evangelie is ook voor Indonesië een kracht tot behoud. Moge die kracht in toenemende mate in Indonesië "naar Vor«n treden. 03 Nederlandse ëvaené's ni* lhdone sië zuilen oudejaar vieren in .de. lacht. Het zijn bijna allemaal KLM-mensen uit DJakarti, wier gezinnen reeds eer der evacneerden. De KLM had beloofd dat zti thuis in Holland met hun gezinnen het nieuw jaarsdiner zullen kannen gebruiken. De ëvacué's verlieten maandag avond Singapore in een gecharterd militair vliegtuig, dat versierd was met wimpels. Ergens boven de Mid dellandse Zee zullen zij het nieuwe jaar begroeten. De KLM heeft voor deze gelegenheid voor champagne gezorgd. Aan boord van het toestel zijn o.a. de heer A. H. Duyf, die algemeen vertegenwoordiger van de KLM in fndonesië was. Nog juist voor de jaarwisseling wor den 58 andere ëvacué's op Schiphol verwacht. Zij reizen in een gecharterd Noors vliegtuig. Verwacht wordt dat een arider Noors vliegtbig nog eens 58 andere ëvacué's uit Indonesië zal ver voeren. De twee vliegtuigen zullen dan elk nog een tweede reis naar Indonesië maken. De jaarwisseling zat In Djakarta we iiieutbt Britse <i- .i van Cyprus, Sir Hugh Foot, dié zyn uiterste best doel hel ver -ouwen van de bevolking te winnen, heeft te vaard een reis over het eiland gemaakt. W>- zien de gouverneur hier omringu oor Cypriotische kinderen leden vnn zijn <?ccelsc'»ai> worden beleefd door een Nederlandse gemeenschap, die hoofdzakelijk uit mannen bestaat. Steeds meer vrouwen en kinderen worden naar Nederland geëvacueerd. Vrijwel alle Ned. ondernemingen ln Indonesië stellen nu hun employés in de gelegenheid hun vrouwen en kinde ren* naar Nederland te' zendenJVoór veie kleinere betekent dit grote finan ciële offers. De financiële voorzienin gen die de Nèd. regering heeft getrof fen. dekken de extrakosten niet vol ledig. Hoewel men in Nederlandse zaken- kringen eenstemmig meent dat de eco nomische vooruitzichten zeer zorgwek kend zijn, verschilt men van mening ovër de vraag of die vooruitzichten nu geheel en al verdwenen zijn. Er zijn ondernemingen, waar de Ned. leiding IN heel wat Nederlandse wo ningen zal vanavond de geur van oliebollen overheer sen en zal men zich om een welvoorziene dis scharen. Olie bollen horen nu eenmaal bij de oudejaarssfeër als oudejaars dag bij het jaar. Voor kinderen zijn oliebollen echter oliebollen, of ze nu gebakken zijn door moeder of door de bakker. Deze twee kinderen kondë&C^è^aat- ste avond van bet jaar rdët'Af- wachten en nanjen gisteren bij. een kraampje vast; een: .voor proefje. Zouden 2®:; vanavond^ bij* móeder nèt, r-zolekker vrijwel tdtgesch^éfd^^lafe^jjJJ': an- dère beperkt de controle :3ch "tót toe zicht dat. geen nadeljjge? intlqéd fheeft op het normale werk.' Bjjna alle ondernemingen lnBan- tam, (West-Java) en een aantal'plan tages op Oost-Java zijn verlaten. Volgens het Indon. persbureau An- tara is op de Ned. ondernemingen op Midden- en Noord-Celebes geen mi litaire controle ingesteld. De werk- zaairtheden zouden daar normaal voortgezet worden. (Van een onzer verslaggevers) In baar woning aan de Johan Gram straat in toet Laakkwartier te Den Haag heeft gisteravond omstreeks tien uur een 52-jarige vrouw een dodelijke messteek gekregen in de rechter schouder. De politie beeft in de woning aan gehouden de 28-jarige P. R. D., een Surinamer van landsaard. Hoewel deze verdachte" ontkent, beeft de politie sterke aanwijzingen tegen hem. Om trent het motief van deze daad is niets bekend. Buren van het pand aan de Johan Gramstraat waarin de "vrouw op de tweede etage woont, vonden haar lig gen op het portiek boven een stenen trap. De deur van. de woning stond open. Het bleek, dat de vrouw aan bloedverlies overleden was. Onmiddellijk werd de politie ge alarmeerd. In een achterkamertje van de woning zat de 28-jarige P. R. D. te lezen. Hb verklaarde van niets te weten en hij zeide niets gehoord te hebben. Het onderzoek van de politie wees uit, dat de vrouw twee pensiongasten hield. De ene was om acht uur weg gegaan naar kennissen en kwam pas om elf uur terug. De andere was de Surinamer P. R. D. By het onderzoek in de woning trof de politie een mes aan, dat schoon gemaakt w ss. De rechtbank te Zwoll^heaft de 56- jarige ex-burgemeesler van Urk. G. K... veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee iaar en 6 maanden met af trek Sinds de bevrijding had K.. die u. 1938 tot burgemeester van Urk werd benoemd, zich meer dan f 100 000 ui' de gemeentekas toegeëigend. De ex burgemeester werkte met valse chequo en vervalst" betalingsmandaten Hi: vevloor vee' met soeculercn. De officier van Justitie had tegen K. een gevangenisstraf van drie iaar mei aftrek vsn voorarrest g0ë;?' L)e heer J. Porsiu- scheepstim merman bii de N.V. Amsterdamse Scheepswerf G. dc Vries Lentsch Jr., heeft ter gelegenheid van zijn 40-jarig dienstjubiieum de eremedaille in brons, verbonden aan de orde van Oranje- Nassau, gekregen. Koningin* Elizabeth van Engeland heeft ter gelegenheid vannieuwjaar circa 2.200 van haar onderdanen on derscheidingen verleend. De lijst is zeer gevarieerd, van veld maarschalk Sir John Harding, die on langs is afgetreden als gouverneur van Cyprus die baron wordt tot Hogan „Kid", de Nigeriaanse wereld kampioen boksen lichtgewicht. Voorts komen op de lijst van personen, die zich onderscheiden hebben op het ge bied van de politiek, de wetenschap, de sport, de kunsten en het openbare leven o.a. de namen voor van Lord Nuffield, de bekende Britse filantroop, de bekende advocaat Sir Norman Birkett en de bioloog (Lr. Julian Huxley. De rechtbank te Den Haag heeft de 47-jarige D. J. de B„ ex-politieagent te Den Haag, veroordeeld jegens doodslag op ziin vrouw tot een ge vangenisstraf van een jaar met aftrek van voorarrest en terbeschikkingstel ling van de regering met bevel tot plaatsing in een krankzinnigengesticht. De rechtbank achtte niet belezen, dat De B.-in febr. jl, met voorbedach ten rade naar de woning van zijn vrouw was gegaan om haar te doden. De rechtbank bepaalde, dat De B. niet eerder op vriie voeten zal worden ge steld dan nadat eén zodanig herstel is ingetreden, dat voor verdere catastro fale daden van de ex-politieman niet meer hoeft te worden gevreesd ln baar overwegingen zei de rechtbank, dat De B. leed aan een ziekelijke stoornis, die voortkwam uil een pa thologische jaloersheidswaan. De of ficier van Justitie had dezeldestraf maatregel geëist als de rechtbank, doch de officier van Justitie had moord be wezen aeacht.__ (Van een onzer verslaggevers) 'Iwee agenten, die dezer dagen bij een fabriek aan de Bergstraat een paar lieven op heterdaad betrapten, legden hiermee de hand op twee leden van een dievenbende, die in de Amster damse binnenstad en in Zaandam min stens veertien inbraken pleegde, waar bij voor ruim twintigduizend gulden rr.r. goederen buitgemaakt werd. Toen de mannen pan de tand gevoeld werden kwamen de namen los van hun Iwee bentgenoten en twee Amsterdam se helers, woonachtig op de Brouwers gracht. waar de politie voor ruim 15.000 gulden aan goederen in beslag nam. ET parlement van Malta heeft gisteravond ziin goedkeuring ge hecht aan een motie van premier Dom Mintof, strekkende tot het verbreken van de banden met Engeland, De premier verklaarde in een spoed zitting van het parlement: „Dit is slechts een kennisgeving aan de Brit ten van hetgeen de Maltezers voor nemens zijn te doen, indien de poli tiek van Engeland jegens hen onver anderd blijft. Aanleiding lot de anti-Britse stap was het dreigend ontslag van arbei ders van de marinewerf te Valletta. Mintof verklaarde: „Wij zijn er ons eindelijk van bewust geworden, dat wij zonder offers van de een of andere aard niet verder kunnen komen. Wij weten, dat wy zullen lijden, maar aan het einde daagt redding. Dit is een groot historisch ogenblik voor Malta." De Britse minister van Koloniën, Alan Lennon Boyd, had van tevoren nog uiting gegeven aan zijn „ongeloof" ten aanzien van de bedreiging van premier Mintof. In een telegram had Lennon Boyd nog gezegd te hopen, dat een nieuwe, industrie voor Malta zou kunnen worden aangetrokken. mms i DAVID BEN GOERION inenwé^ndéiy^lw^^^hebben een dringend béroep op dé onder* nemers gedaan om bij hun beslis singen over het ontslaan van ar beiders met de uiterste zorgvul digheid te werk te gaan om het leed voor de medemens zoveel mogelijk te voorkomen of- te ver zachten. De organisaties menen dat werkloosheid en zedelijke nood voor de betrokken werkne mers en hun gezinnen hand in hand gaan. Het convent,, waarin samenwerken het Verbond van Prot.-Chr. Werkge vers In Nederland, de Nèd. Chr. Boe ren- en Tuindersbond, de Chr. Mid denstandsbond en het Chr. Nationaal Vakverbond, heeft zieh over de werkgelegenheidssituatie beraden en een aantal conclusies geformuleerd. Het convent meent o.a., dat het met het oog op de toekomstige werk gelegenheid ernstige overweging verdient de tydens 1957 opgeschorte stimulerende maatregelen, zoals de investeringsaftrek, reeds thans ge heel of ten dele te doen herleven. Wat de vooruitzichten op langere termijn betreft acht het convent nl. de indruk gewettigd, dat thans de Investeringsgeneigdheid van de on dernemingen afneemt. GEVAREN1 Het convent wijst erop, dat de uit zonderlijk gunstige economische con junctuur in de afgelopen Jaren geva ren^ in zich hield. De bestedingsbe perking, waaraan de in het convent betrokken organisaties steun verleen- De broodprijs in Frankrijk zal op januari met 4 franken worden ver hoogd tot 50 franken per kg, zo is he den te Parijs bekendgemaakt. Deze maatregel wordt genomen na het be sluit der regering bet tarwesubsidiè. dat de staat 16,5 miljard franken per jaar kost, af te schaffen. den, heell ten doel de inflatie tot stil stand te brengen, onze concurrentie positie ten opzichte van het-buitenland te handhaven, onze; gestonken devie zenreserve weer aan te vullen en, op langere .termijn gezien, ons land voor een.ongèbrêideldé werkloosheid te be- hoéderi. - z' -. ■CvDfetè amt telwerken. Dit komt' èiai^^-^fdralc^ 'IdnëNiiitepi'^ d#- arbtedsmarkh Op zicinself jseachoawd 'geeft een dergelijke ontepanmng naar het oordeel van de oonyentsarganise- ties nog geen reden voor ernstige re* zorgdheid. Niettemin lïfSvolgens het convent waakzaamheid geboden. In bepaalde gebieden "of in bepaalde sectoren kan bij de huidige standvan de werkge legenheid een zódanige werkloosheid ontstaan, die bijzondere maatregelen op het gebied van de aanvullende werkgelegenheid noodzakelijk maakt. Waakzaamheid is te meer. geboden, nu de doorwerking van het bestedings beperkingsprogramma samenvalt met een onmiskenbare aarzeling in de we reldconjunctuur. In dit verband dient te worden bedacht, dat de bedrijvig heid in ons land mét zijn omvangrijke internationale handelsverkeer'in sterke mate afhfnkelljk is van de buiten landse conjunctuur. Nu zowel door de binnenlandse maatregelen als door de ontwikkeling in het buitenland de vooruitzichten, niet gehce) geruststellend zijn, zos overwogen kunnen worden of het ge organiseerde bedrijfsleven in het ka der van dc Sociaal-Economische Raad zich niet over de huidige ontwikkeling zou dienen te beraden. Het Indonesische persbureau Antara meldt, dat tweeduizend Indonesiërs dé bossen van Celebes in gevlucht-zijn om te ontkomen aan de „onderdruk king" van een plaatselijke semi-miii- taire organisatie. Tot de vluchtelingen behoorde vol gens Antara ook legerpersoneel, dat ih „gewapend verzet" Is tegen het per- mesta-commando. Dit commando Wérd in maart van dit jaar opgericht tér on dersteuning van luitenant-kolonel Ven tje Soemoeal, de leider van de mili taire opstand die zich tot doel gesteld had meer autonomie voor Celebes te verkrijgen. Er zou een gevecht tussen de twee groepen zijn geleverd.- De IsraëMsche premier, David Ben Goerion, zal bij president Ben Zwi* zijn ontslag indienen .omdat hl) „niet hi staat was de scbade aan zijn coalitie kabinet te herstellen". \-W:; Ben Goerion deed deze mededelinir gisteravond nrdat zijn kablnrt- ylier uren tevergeefs gepoogd had de.crisls op te beffen, die ontstaan was door hei besluit van de premier, zonder vooraf gaand overleg met de ministerraad, een vooraanstaande Israëlische.functionaris:; in West-Dnitsland óver eventuele wa-- penleveringen te laten onderhandelen.; Ben Goerion wijt de crisis aan 'de: linkse Achdoeth Avoda-partij, "welker ministers hij er reeds eerder van ber schuldigd heeft de pers van dé réis naar Bonn op de hoogte te hebben .ge-.:' steld. Vernomen wordt, dat Ben Gpèrion bezig is met de voorbereidingen vaiai een nieuwe coalitie, die hij zou aan voeren. Politieke waarnemers zeidéail dat hü alleen maar zijn ontslag zóu dienen ten einde de Achdoet Avoda- uit de regering te krijgen. De perschef van de Westduitse zegel ring, Vba Eckardt, heeft ihtussemyergï klaard dat zijn land geen wapëns:aan; Israël kan leveren. West-Duitslmrd; zendt geen wapens naar landen, waar zo'n leverantie de spanoing zou kun-' nen vergroten. Afgezanten van Israël hebben metp bondskanselier Adenauergésprokra,1^ maar niet over wapenaankopen,'vjbö^!>t Von Eckardt. Hij bad alleen via péns^?||^ berichten gehoord, dat er een.lsraeli-;;^|?8,| sche missie'zou zijn .''geweest' voOT'j'dó;Q;;' aankoop .van .'-wapens. ■I - t - - cc-/* Sif iv'v';-: De Franse, prémier, ;Féll£ "Cfillhurdi®^ heeft verklaard dat hij .voontandnr^fs van een -topconferentie,"' zoals -Chróert^ •- ajew-heeft voorgesteld. Gaillard steld* fMËS ..gjéeom' échter de voorwaarde dat de cpnfe^ rentte zodanig wordt. voorbereid,7; dat;; van tevoren vaststaat, dat zij propagandabljeenkomst. wordt. Daarom is het Aoódzafeelijk, dat- zó'n;. conferentie wordt voorafgegwn L dópE:.; een bijeenkomst van de mlnló-:. ters van Bnitenlandse Zaken; ^xelv d«v Franse premier ln een vraaggesprek met het Amerikaanse Mad^B.Sé::Nésw:j and World Report. Premier Macmillan van Enigelanjfë heeft een nota aan Boelganin- opgftr steld, .waarin de deur wordt opërigelifè ten voor een topconferentie. In dlt'ont-V werp van- een antwoord op deybriè£%E^| van U december van de 'Sowjép-pré-^^ml mier wordt er evenwél aan vastgehóÜT-WI?^ den, dat zo'n topconferentie met- de uiterste zorg moet worden voorbereid^ en werkelijke resultaten móet beloven;^ President Tito van' Joegoslavië heeftji zich in een ^ietswjaanboódaehap gesproken voor een topconferentie van:! de kléine en grote landen. Op die wjj-;. ze zou men een uitweg moeten moeken: uit de tegenwoordige toestand, die vol gens de maarschalk een gevaar voor! de vrede inhoudt. Ml ,4, „Er is geen sprake van, dat minister-president een persoonlijke boodschap van de Indonesische Isrë- mier, ir. Djoeanda, zou. hebben/ont vangen." Dit vernemen wij ya/de zijde van het kabinet val. de minister president naar aanleiding K£?n h«rich4 ten, dat de president-directeur van dei KPM, de heer J. F. Bfde Gausy eea dergelijke boodschan/55>u^ïtebtóu'óver-' gebracht.! Wel heeft óu* Drces de heer D« Geus voor cesf onderhoud ontvangen2 'Bijzonderheden over "bet onderhoud; werden ni^ajhedrKedëold. 14 da^en tAS Naam. Straat: Woonplaats Wenst zicb ingaande heden te abonneren op hei dagblad r i rouw en ontvang! gedurende 14 dagen de kranl irkUU. Betaling zal geschieden pei week (61 cent)/pet kwarU&j s* 7.90) Doorhalen wal met ptwenst wordt. f wordt verzocht deze bon toe" te zenden aan L Administratie„Trouw1'. Witte de Withstraat 30, Rotterdam, Botterdam. wju* a. 30 lelel llöVuu (4 LJ 3 12 Postgiro No 42451» Klachlendienst alHinneincnten lH*ui ioxn Zaterdags 17-18 uur TeïÉW, I57tH) 'J-Gravenhage Huygenspleln 1 Xeief 183467 13 LI Postbus 1091 - Postgiro No 424867 KlBcht.-ndlen.sr 13.30^-1930 u TelJf 362569 "f '-m. m «LVV i' HET noorden van Europa Is thans ge heel overstroomd met koude lucht afkomstig uit de Poolstreken en Noord- Siberië. In Zweden en Noorwegen komt matige tot strenge vorst voor. In Schotland vroor het vannacht plaatselijk 4 graden. In het noorden en midden van Duitsland en in het noordoosten van ons land schom melde de temperatuur vannacht - om het vriespunt. Boven Ierland, Zuid-Engeland en Frankrijk handhaafde zich een zachte luchtstroming- afkomstig van de Oceaan waarin overdag temperaturen van 8 tot 10 graden voorkomen. Tijdens de Jaarwisseling zal ons land m de overgangszone zijn gelegen tussen de koude lucht ln Noord-Europa en de zach tere in het zuiden. In verband daarmede zal het weer on bestendig zijn met tijdelijk regèn en In het noorden van het land mogelijk ook natte sneeuw, veroorzaakt door een sto ring, die vanmorgen boven de Ierse zee lag. Samenhangend met de aanwezigheid van de overgangszone zal het morgen 4n het noorden van het land kouder zijn dan in de zuidelijke provincies. *r* /•Pt MM» vm. iV

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1