Van Gogh-tentoonste in Stedelijk Museum Havenverkeer bevredigend; woningbouw bedroevend Voor de gemeenten vrijheid en eigen verantwoordelijkheid Daar 't Hoofd Wintercursus: voor: jongeren aan Visserij school KERK EN SCHOOL i Mr. G. E. van Walsum in Nieuivjaarsrede: Overdracht motor- treilet„Jan Senior" JH i I WÊf? - - m m pm SCHIEDAM •>BE KLEUR w voor het schilderij f, ->■>-' wat -het enthousiasme is voor I. .leven", schreef Vincent van Gogh aan zyn broer Theo. Deze ilJd van blijde geestdrift beleeft men iX'r bijna zelf, als men tussen werken uit I'S, deze periodedie nu te zien zijn in het Lr Stedelijk Museum te Schiedam, door- wandelt. Deze expositie geeft een •M buitengewoon goed en chronologisch Met windbuks op jongen geschoten Moeilijkheden nog m" EL ten Kate bedrijfs arts f,r>feria,tum.;D.,«»[8e ^.■^yM>iaSg*.nifaL,g £!S Loos alarm Burgerlijke stand van Rotterdam Baas Calis met pensioen F. A. G. Schiebelhout kreeg Gouden Eremedaille O.N. meegevallen Duizendste zandschip voor de Westwij k Voorstel van B. en W. van Den Haag TE' SCHEVENINGEN Gedenkdagen predikanten lïïïïéEZXiZSuf21F bS&SS&SSSSS^Slbu De moord in de Johan Gramstraat Boekhouder verduisterde ruim 7000, Onderhandse geldlening van f 300.000 Door gas bedwelmd -«7<- T'ÏOUW Donderdag 2 januari 1958 ■V ■Sw |c Ir. H. TIi. Bakker verliet de T.H. rT- Vlam in de pan Wié won het televisietoestel? Slpftfcl mmsm. w^uSte!dat de^meete«?rif de Vrijgem. ger. onderwijzers rcSr^e^^het^wonf^: knjgen eigen bondsorgaan De haven Op de te Amersfoort gehouden jaarver- .gadering van de vereniging van (vrij; Luchthaven mUïielts*el- Jeugd-zendinggeonferentie Twee groepen ONDERSCHEIDINGEN Journalist Quasi overleden !S,a5.bSS^pC„GveSI,-<l,SUvS Rotterdam Vervolg beursoverzicht 4 «s f- 5vt>. r T«»» iS^' Ifeï" 1*4 If |JV»t overzicht van het werk van Van Gogh. '£}Naarf volledigheid ts niet gestreefd: IS .de keuze is echter, zoadat een zuiver l.-*U J- i. l»\ beeld van de, verschillende tijdvakken wordt verkregen. 1 Van Gogh's oeuvre» wordt sterk geken merkt door die perioden. Uit zijn vroeg ste tijd zijn er, een zestal schilderijen van een donker en zeer somber colo- riet, waarin hij het kommervolle be staan van de medemens, de Brabantse boeren en arbeiders, direct en wezenlijk uitbeeldt. Zijn kunst getuigde toen in de eerste plaats van de harde ernst en de strakke soberheid van het leven van die medemens. Het schilderij „De Aard appeleters" is. als, zeer sprekend voor- beeld van genoemde werken aanwezig, •ft Het is een doek, dat „naar spek, rook en aardappelwasem" ruikt. Vin- cent zelf schreef er dit over: „Ik heb IIP T~ de hele, printer lang de draden van dit weefsel in handen gehad, en de "tëyj, definitieve- patroon gezocht, en indien P *"Vnu het een weefsel zij, dat een ruw - en grof aspect heeft, zo zijn niette- \b-Xr .min de draden met zorg en volgens 1 - zekere regels gekozen. En het zou wel x..,_ kunnen blijken, dat het een echt boe- »-i - renschilderij is. Ik weet, dat het dit Maar wie liever de boeren zoet- Mül^aMBWlE zIet» ga zfjn 'gang". 'Daar valt «^'-P/heel weinig aan toe* te voegen. f.f'- Uit -de Lyoor Van Gogh zeer .moeilijke |||v, Antwerpse maanden zijn twee schilde- l>~>, v rijen en een drietal tekeningen aanwe- zig. Zijn palet wordt hier al lichter en '.fleuriger en later in ^Parijs komt hij "spoedig onder de invloed van de Fran- jgw^se impressionisten: zijn doeken worden yë kleurrijk *"en zijn overgoten met zacht, gi i -Jmaar,tochintens licht,' blijmoedig* en 13 somsjuitgesprokeh vrolijk :,van karakter, f^czoals^de* „Feestdag op Montinartre met /molentje", het „Zelfportret met stro- „•„.hoed" of het stralende „Uitzicht over Parijs" i 'r- b i RAN HEIST Van Gogh naar Aries, waar La hij in'een paar weken tijds vijftien boomgaarden schildert 'vari-een fel en tf zeer 'Kleurig en levensblij aspect. Zijn Jfiwlandschappen i zijn nu een" uiting van hartstochtelijke, opwinding' en hebben j j; ®enf .heftigen bewogent ritme. In het j' -nabljliggende Saintes-Maries de la Mer p f' schilderde hij expressieve dorpsgezich- tmf ten/ >zoals' de "hier aanwezige „Öphaal- ;#/"het ..strand" en spj' innig en, kleurig. .1 v> Na enige crisissen werd de schilder zn 1888 naar het krankzinnigengesticht te Saint Remy overgebracht: daar schil derde hij portretten van ztehzelf en men sen uit Zijn omgeving, interieurs („De slaapkamer") gezichten op de tuin en vele andere natuurtaferelen, zoals het brandende en hartstochtelijk-bewogen „Korenveld met de maaier en de zon" Toen ook maakte hij de interpretaties naar grafische werken van Millet, De lacroix en Rembrandt, zoals de „Piëta", „De Schapenscbeerster", „De Maaier". „Het Waken" en „De Opwekking van Lazarus". DELFT. Bij Koninklijk Besluit is met ingang van 1 januari 1958 aan ir. H. Th. Bakker op zijn verzoek eervol ont slag verleend al ssecretaris van de Tech nische Hogeschool alheer met dankbetui ging voor de in deze functie bewezen diensten Bij betzelfde K.B, is benoemd tot zijn opvolger dr. H A. Bakels. thans waarnemnd secretaris van de hoge school Bij de jacht op kerstbomen in de Stephensonstraat te Den Haag schoot op Oudejaarsavond de 15-jarige Gciard van D. met een windbuks op de ijfLenja- In Auvers-sur-Oise schildert hij twee rjge Theo van G. uit de Kepplerstraat. maanden lang tot zijn dood en daar maakt hij gemiddeld eén schilde rij per dag. Een viertal doeken uit de ze periode is hier te zien. o a het „Ko renveld met kraaien". Een groot aantal tekeningen completeren deze zeer be. De jongen liep een lichte wond op. Oi vrzicht i an de \ieuwjmr.rcccpue ten sladhitize te Schiedam, uaarltij i ertegen- ïangwekkende tentoonstelling, die velen j tioordigcrs tan alle delen der hei oiling tot 27 januari de .mogelijkheid biedt «dit j de burgemeester, nir. J. IT. Peel, en zijn grootse werk te zien. G.K. i echtgenote hun gelul. nemen mor het L_ i nieuwe jaar kuamen aanbieden. Het is verheugend, dat het scheepvaartverkeer in de Rotterdamse haven zich in 1957 bevredigend is blijven ontwikkeien. Het aantal binnengekomen schepen was weer groter dan het jaar tevoren. Het bedroeg 22.142 tegen 21.237 in 1956. De gezamenlijke tonnage was 45 miljoen N.R.T. tegen 43.5 miljoen in 1956. Het is hoogst verdrietig, dat de woningbouw nog steeds zo weinig hoop volle vooruitzichten biedt. In 1957 kwamen 3.909 woningen gereed tegen 2.456 in 1956. Op de laatste dag van het verstreken jaar waren 7,248 woningen in uitvoering tegen 7.027 in 1956. Dit waren wei de twee belangrijkste uitspraken van de burgemeester van Rotterdam, mr. G. E. van Walsum, in zijn hedenmiddag in de ver gadering van de gemeenteraad uitgesproken nieuwjaarsrede. ue uier «anwezisc „v/pimai- VIAARDINGENi. - In tegenwoordlg- brug"- en verder doeken als „Boten op 'beid v,aa VCJL,PSt5?' JW±.[««eth^nd5r „Zeegezicht", sierlijk *s te' f »P J&V'i J V - M.i ïV- - *i -w.» t, r S V G. Walstra', heeft maandagmiddag in de Koningin- .Wilhelminahaven de «over dracht plaats gehad van de motortrei- Ier'„Jan Senior". Het schip, dat is toe gevoegd aan de /vloot ,van de N.V. Zee visserij Maatschappij en Haringhan- dei 'v.h.* A. Verboon/ werd' gebouwd bij de Scheepsbouw 'en ïteparatlewerf „De Hoop" vJb. Gebrs. Boot, te Leiden; .yLAARDINGEN. Tot bedrijfsarts m dienst van de N.V. „Gerfa" oe eed- schappenfabriek, het Havenbedrijf „Vlaardihgea-Oost" N.V.. de N.V. Fa briek voor ^Melkproducten en Voedings middelen „Hollandia" en de Eerste Ne derlandse Coöperatieve Kunstmestla- briek is benoemd de Vlaardingse arts K. ten Kate, zulks met ingang van 1 janua ri j.l. De heer Ten Kate, die 33 jaar is en te Utrecht studeerde, was de laatste jaren werkzaam als assistent van de Vlaar- T---5T* De ,,Jnn Senior" (VI.* 84) werd te nieuwe jaar .^Vlaa^tagfn^ustigwaterplaten op 7 september van dit' fef >'waardig ontvangen. Was 1957 meer-dan jaat» "adat medio jimi de kiel was *>;p<een jaar geleden begroet met het- doven gelegd. De hoofdmotor is een 660 p.k. fev -ivan straatlantaarns, die^ door jongensDeutzmotdr '(Lohman-rèductie 2—1)1 MfiOast-sténen- werden' bekogeld, nu werden die bij 380"* omwentelingen per mi- /tenminste,^dat >fit. èchip een snelheid van 11 ssfóuwas de bedoeling. v w L/fi-tVan de .yier/kerstboombranden, die in t S«SER 'De totale tahoud van de-brandstof- '"-rf* h:r|.h?»i a fn ir«.«th™pn tanks is 61.000-'liter, terwijl de drink- ien cernent- Het schip is voorzien .van w-hitr?^» hnoMwi?nJardnn hydrofoors voor warm en koud i»r<water' een 'oliestookkachel voor de cen> hat trale verwarming in alle verblijven, en ^a« taratiSfman an^- wa<q een met warm en-koud 'Stro-' v^-^^stbomen en er was mend water en butagascomloor. De -i/' 'l^falhaSln wa fr verblijven omvatten: een schippershut -stelling bij de^ berg kerstbomen, waar kaartenkamer, twee hutten voor y.Iammen hoog^ uit oplaaiden, (_wee perSonen, een hut voor drie per- Bonen 'en een bemanmngsverblijf voor dingse chirurg dr. J. Risseeuw. Voor- Voor, deze'werf was de overdracht! dien was hij twee eri een half jaar werk- van de „Jan Senior" de vierde opleve- zaam bij de zending van de Gerefor- ring van 1957, terwijl,vijf schepen in meerde AKerk, van Zuid-Afrika. -Hij aanbouw werden genomen. De vijfde werkte als arts in'-het zendingszteken- wordt;in maart 1958 overgedragen aansuis „Siloam", dertig mijl van de stad de Scheveningse rederij Frans'Vrolijk. Louis Trichardt (Noord Transvaal). Igy' *,was 'geweldig.' maar (verder was het, o- - "véral-'inde'£ stad vrij ..xustig.*"- zodat de gïy:/,politie, dezer keer, in', tegenstelling- met E.' -'het vorigxjaar,een. rustige jaarwisse- M-^jiling had. S/.rf «Nieuwjaarsmorgen was de traditione '^le-* ■nieuwjaarsreceptiein de hal van Fr -v. het-' stadhuis, waar- burgemeester mr. V J. «Heusdens voor de elfde achtereenvol- ,'gende, maal de.goede wensen van vele ■Je'L '"notabelen en afgevaardigden 6n ont- 5S?" vangst nam. Voor de ambtenaren was 'f* "i er 'vanmorgen receptie. VLAARD1NGEN.Een bewoonster van de Parkweg riep op Oudejaarsavond - de recherche ,te hulp, omdat zij vier costuums „van haar man uit een kast vermiste. Bij onderzoek,bleek dat een broer, van de vrouw deze costuums bij i Wijze van grap had verstopt.! VLAARDINGEN. In de consumptie- ■tent- op de hoek Willem Pijperstraat Vettenoordstraat sloeg op Oudejaars avond de vlam.in de pan. Er werd schoorsteenbrandalarm gemaakt. Een «oud vloerkleed'over-de-vlammen was - voldoende om het vuur te blussen. Er Vwas geen schade. Hen -personen." De „Jan Senior", vernoemd naar één van.de overleden directeuren van de rederij, is uitgerust met twee kom- passen, vis-loep, Decca-apparaat, ra- aio2end: en ontvangmstallatie eij echo lood, twee rubberdinghies eneen werkvlet. Het schip werd gebouwd onder toezicht van de heer A. A. van der Windt, oud-expert van de Scheepvaartinspectie. De heer.J. Huls man hield toezicht op de inbouw van de motorinstallatie; Namens de werf heeft de heer P. Boot Pzn. het schip «overgedragen "aaride heer J. Verboon Azn., directeur van de rederij. Nadat.de werfvlag was gestre-' ken,heeft mevrouw H.,.. Verboon-Van Minnen de naamwmpel en de rederij- vlag gehesen. De „Jan Senior" zal onder commando van schipper W."den Reijer, te Scheveningen, vermoedelijk maandag 6 januari naar dc viisgronden vertrékken. - "BEVALLEN: M J Broekhof—van Dansik 7., $-* -K P J Westerbaan—Hoorn d: M'M van Hun- rnik—Teunissen d; L M Hendriks—Bosman z, ~t E J"Beeckmanvan der Donk d; C W Lino- feS* - hout—Alders z; L de Haas-den Boer z; P U V Polman—Poel d: J H Posthuma—Spits z: f A de Jong—Sterkman d;' J Bernaards—-Seton AA Botscbuijver—Komijn d: D Schipper Compel d; C I Kasten—Mtinte z; C Ver- .heij—van der Voorden rd; >M J, den Olden i.:/: Bath z; P NeetZwijnenburg z; M P Banis— Kkfï, "Polder z; M Dijksterhulsde Jong z; M J f"»* de Koning—de Jong d: H Olieman—van den ''Berg d; M G LangstraatVingerling d; G Bos—Bakker d; M Kaarsmaker—Smits d: C - Knoop—Se wait z; E M T A „BoelensSeve- j rijnen z: P van Rijswjk—van den Bent z. QVERLEDEN: P Maasland, man geh gew .met J Veerman 94 j: D J van Lebden, vr van a van der Meer 49 j; J de Groot vr "geh gew met W F Overeljnder* 80 -J; - L Slik- 'kcrveer, 'man van M van Dongen 90 J: J (.'„- -Relienga, man van A M van. den. Berg, 69 4 J; A Boerdam. w vit F B van Irsen 81 J, ',i~ w J Hendriks, man van J C Mannagrts 7S j; .fc1' H J Groenewoud, zn van H Groenewoud 2 j: f "*5" i W op den Brouw, man van G Lantinga 56 c ,de Kwant,., vr ongeh .59J: GtBavelaar, 5|.y5-c«an van N Turnhout 67/j:> J M va» Ben f-5- "tel, vr vanH Wt.Tolenaar ,73-J;J„AVree- rmiti A «mi rtm CfAAnnntmn SJe gew met^Gi man, ^vr "flu - Meiiinan. vr ge/gew; met D 'Donker 66 i: Jansen, '-zoon van;. F - J Jansen "2 mdn: i?KMl v^ongehB^TA H'Kruthoüerr w ongeh"78Vj:*A .van dêSteenhoven. r vL'-Vodi,NeiitiB4 i; Mh >/f" VI -- jpt «joon. vr ungeh feW!«ëhfgew met J G\Lotz^73. inC G Hulspas. 'htvt-yan C.Tuk,-37..i;,vA-Meeldijk, man van P ^vanKKraUngen 153 j;: L/Krulthot,* Vr/geh/gew .-'- J/^anders,i„vr„gch gew lensman -van MAASSLUIS. Baas ,Calis, chef-fitter bij het gas- en waterleidingbedrijf te Maassluis heelt de gemeente-dienst met pensioen verlaten. Bijna 40 jaar hij trad op 15 mei 1918 in dienst van de ge-, meente gaf hi] zijn beste krachten aan de gemeente-bedrijven, die in hem een bekwaam vakman moeten missen. De waardering voor het werk van de heer Calis is bij zijn afscheid, dat dins dagmorgen in de zaal van „De Kroon" plaats vond. op ondubbelzinnige wijze tot uiting gebracht. Het voltallig college van burgemeester en wethouders met de gemeente-secretaris gaf van zijn be langstelling bujK en het was burgemees ter Van Dijck, die de gevoelens van het gemeentebestuur vertolkte. t Spreker roemde -de vakkennis en plichtsbetrachting, gepaard gaande met een grote mate van verantwoordelijk heidsgevoel van-, de vertrekkende func tionaris. Als blijk van grote erkente lijkheid overhandigde de burgemeester hem een cadeau onder couvert. De wethouder van de bedrijven, de heer Slagboom sprak waardering uit voor de wijze, waarop de heer Calis in verschillende verhoudingen leiding wist te geven. -De heer- Hille. directeur van de bedrijven het gebeurtenissen uit de ambtsperiode van -de chef-fittèr de re vue p-sseren en bood een cadeau onder couvert aan- .Waardering en lofuitingen werden voorts nog toegezwaaid door de herenWaning.namens het G.E.B. te Rotterdam;Cats, in opdracht van de plaatselijke loodgieters-fitters: Pons als oud-jongste bediende van de bedrijven; de heer Van Dijk, administrateur der bedrijven; Hartog, eerste fitter en ten slotte de heer F. W. Ouwehand. oud-fit ter- der bedrijven. De meeste sprekers overhandigden'persoonlijke* attenties, •terwijl' meyrouw; Calis ,m* derhulde deel- dei door; de -„velebloemen.en een fruit- m'andrih? ontvangst- te mogen* nemen. ,..Dë;heer« Calis; dankte op de hem eigen bwdieiden* wijze;.//..';/ \e t;-;-.v* De arts E. J. Linzel, die (tot dusver bedrijfsarts is van dé N.V. - Gerfa, en HiV.O.', zal limei 1958'zijn functie/neer- leggen.èn rvervoigeris.alsJmedisch advi seur aan 'deze bedrijven .verbonden blij ven. w u t Ij MAASSLUIS. Oudejaarsavond had ten overstaan van notaris Toose de trekking plaats van de verloting, ten bate van de stichting*-'van een bejaardentehuis der Ned.'Hervormde Gemeente te Maassluis. Het televisietoestel viel op lot nr. 5806. -tr Dinsdagmorgen, op de oudejaarsbij- eenkomst van het personeel van Konink lijke: Scheepsagente!» Dirkzwager te Maassluis, is afscheid genomen van de heer F. A. G. Schiebelhout, chef-van. de afdeling Radio en Telex van dit bedrijf. Burgemeester Van Diick spi;ak woor den van dank. Niet alleen voor zijn prachtige staat van dienst, maar ook voor zijn houding gedurende de bezet tingsjaren, waardoor de gezondheid van de heer Schiebelhout ernstig is aange tast. r Spreker deelde mede, dat het H M de Kon.ngin had -behaagd de 'heer Schiebelhout de gouden ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nas sau. toe te kennen. De burgemeester speldde "de onderscheiding oo de borst van de heer Schiebelhout, die hiervoor dank zegde. -• De heer V. W. Maas, directeur van het bedrijf dankte in zijn oudejaarsrede de burgemeester voor zijn woorden. Het verheugde spreker, dat de burgemees ter zeer geintp-essee/d is m dc ..ontwik keling van het gebied langs de Nieuwe Waterweg, hetgeen hem veel vertrou wen gaf voor de' verdérc ontwikkeling vaü .Maassluis" onder zijn leiding. De heer Maas stond verder stil bij wat 1957 voor het bedrijf had gebracht. Hij sprak een verwachting ruit voor 1958, daarbij vooral »de nadruk leggend op de bete kenis voor het bedrijf in het kader van de ontwikkeling „van het Waterwegge bied. De heer B. J. v.d. /Hoek, voorzitter van de personêelskern, overhandigde de heer Schiebelhout, namens alle collega's een fraai boekwerk en uitte woorden van dank voor de vriendschap, eerlijk heidf tegenover de collega's. De heer Schiebelhout wekte in zijn dankwoord de jongeren op de plichtsbetrachting na te leven, omdat zij straks de ouderen zul len moeten vervangen en dan de ver antwoordelijkheid kunnen dragen. De burgemeester was zijn rede begon nen met een beschouwing over de be stedingsbeperking- en investeringsbeper kingen en de kapitualschaarste. Hij herinnerde er aan. dat hij in het afge lopen jaar by meer dan één gelegenheid uiting gegeven had aan zijn bezorgdheid over de ernstige gevolgen, die deze ont wikkeling voor Rotterdam zou hebben. Maar achteraf moest de burgemeester toegeven, dat het in zekere zin toch nog is meegevallen, Rotterdam werd een lening toegezegd van 27 miljoen, die de uitvoering van het Botlekplan, de bouw van de nieuwe elektrische centrale en van het Dijkzigt- ziekenhuis en van nog enkele andere werken mogelijk maakte. In het alge meen kan worden gezegd, dat bij Ge deputeerde Staten en by de regering een tegemoetkomende .houding wordt aange troffen tegenover de plannen, waarmede de vitale belangen van de stad zijn ge moeid. Dat berust niet op bijzondere sympa thie of voorkeur voor Rotterdam, is ook niet het gevolg van bijzondere bèstuurs- bekwaamheid van het college, doch dat berust op de nuchtere erkenning, dat de projecten die Rotterdam wil doorvoeren, zakelijk, verantwoord zijn en doorgaans van meer dan lokaal belang. Het rentegamma wordt onveranderd ge handhaafd, doch incidenteel wordt een afwijking daarvan toegestaan. Naarmate de gevallen waarin van het rentegamma wordt afgeweken talrijker worden, zal het moeilijker worden daaraan vast te houden. Wil men echter de investeringen m de hand houden, dan kan men er ook moeilijk toe overgaan het rentegamma op te teekken tot het niveau, dat aansluit by de marktverhoudingen. Voorlopig zal dus het rentegamma, dat oorspronkelijk is bedoeld als een regulateur en later een rem werd, deze laatste functie nog wel moeten blijven vervullen. Hel zou gevaarlijk zijn als wij aan de bezwaren van het huidige stelsel gingen wennen of er ons bij zouden neerleggen. Het meest bedenkelijke zou zijn, dat men deze ontwikkeling over zich heen iaat komen, zonder een poging te doen tot de kern van de problematiek door te dringen, om te proberen van daar uit een uitweg te zoeken. Men kan de sectoren van de samenleving, die krachtens de heersende rechtsopvattingen een eigen vrijheidssfeer hebben, onbelemmerd hun gang laten gaan en het aan de centrale overheid overlaten op haar niveau een investeringsbeleid te voeren, dat tot een sluitend geheel voert. Is dat niet mogelijk af niet wenselijk, dan zal men moeten kiezen tussen recht streeks ingrijpen van de centrale over heid, zoals thans ten aanzien van de lagere openbare lichamen plaats vindt, maar zal daarin dan ook de particuliere sector moefen betrekken, óf bet respec teren van de vrijheidssfeer, zowel van de particuliere sector als van de lagere openbare lichamen met het aangeven van zodanige richtlijnen, dat belde sectoren hun investeringen binnen de vereiste perken houden. Een vooruitziend beleid eist, dat men zich er rekenschap vzn geeft of niet wegen gevonden kunnen worden om aan Mr. G. E. VAN ITALSUM ...het is nog meegetaUen.... VLAARDINGEN. Op de eerste werkdag van het nieuwe jaar is in Vlaardingen het duizendste zandschip, gearriveerd. Dit zand is bestemd voor de bouw van woningen in de Westwijk, waarmee op 19 maart 1956 is begonnen. Toen werd het eerste zand aangevoerd met het schip „De Waal". Het duizend ste schip Is „De Maas" van schipper Suyker, wiens schip vanmorgen fees telijk was gepavoiseerd. In totaal is reeds 650.000 m3 zand aangevoerd/ dat is 7000 tot 9000 m3 per we k. Het schip had vanmorgen ligplaats omdat wij, wat Rotterdam betreft, er nog gekozen aan de Oude Haven tegenover betrekkelijk wel bij varen. de Galgkade. ten, dat zich in januari 1958 een vol doend aantal leerlingen zal aanmelden om tot de vorming van twee klassen te kunnen overgaan. B. en W. stellen de gemeenteraad voor de noodzakelijkheid uit te spre ken van de oprichting van een dergelijke i-T;J Met hei opleggen' van een groot deel van de Scheveningse haringvloot, het geen omstreeks Kerstmis plaats heeft, breekt o.m. voor dc meeste 15- tot en mctm17«e 4 ^tercürsLs-^aan" dl ^Visserijs^oV^e werkloosheid aan, die tot half mei duurt. c-hrvrrvnvAn Daar zij bij de reders niet in vaste ,cnevenilngen- dienst werkzaam zijn, monsteren zij te gen het einde van december af. Zij ont-i vangen dan een wachtgeld en vervol-' i 4 gens een werkloosheidsuitkering! heils waar zijn deze uitkeringen aan termij nen gebonden, doch deze zijn dermate ruim, dat zij nog niet zijn afgelopen als de nieuwe teelt, weer begint. Daarom gaan„ slechts enkelen in de periode in de zg. walbedrijvên werken. Voor 'de meesten breekt echter een langdurige periode van werkloosheid aan. Het col lege van B. en W. acht deze toestand om verschillende redenen ongewenst v 4 a t Om daarin verbetering te brengen is het nodig de mogelijkheid te openen, de ze jongens in deze zo belangrijke le vensperiode gedurende die maanden op sociaal verantwoorde wijze op te van gen. Dit kan naar het oordeel van B. en W. het beste geschieden door de op richting van een op hun vak gerichte cursus. Zowel voor de jongens, „als voor de visserij zou een dergelijke cursus bij zonder nuttig zijn. De visserij biedt, in dien deze jongens verder studeren en het diploma voor stuurman behalen, goede kansen. De opleiding voor stuur man begint op 18-jarige leeftijd, zodat hieraan dus aansluiting kan worden ge zocht. Voor jongens, die de opleiding van steurman hebben gevolgd, staan goed gesalarieerde functies open. De re ders, die grote behoefte hebben aan kun dig personeel," e* de scheepvaartinspec tie zouden het* toejuichen wanneer meer Scheveningse vissers dit diploma zouden behalen. [NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Bedankt voor Oostenvolde (Gld): G. IH. van Kooten te Genemuiden: voor Dussen: H. van Amstel te Ter Aar (Z.H i. Beroepen te Woubrtiggc (toez.i: P, E. lOvergaauw te Woudnchem: te Crcil- Espel: vie. A. J. \an der Linden aldaar. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Den Burg cit te Gorredijk: jkand. W. Bos te Apeldoorn; te Haulcr- Jwijk: H. R. Grocncvclt te Urk. GEREF. KERKEN' fond. ari. 31) Beroepen te Winterswijk, karsd. B. van IZuijlekom te Rotterdam, te Beverwijk. |H. D. van Herksen te Hiiversum. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Beroepen te Amsterdam-Centrum. H, |van Gilst te Dirksland. Ds. H. Kluin te Hees bij Nijmegen oud-predikant-directeur .van de wezen- inrichting „Neerbosch", hoopt 5 januari zijn 45-jarig ambtsjubileum te geden ken. Ds. Kluin diende de hervormde gemeenten te Stitswerd, Nederhemert en te Angeren. In 1924 volgde zijn" be noeming tot directeur van „Neerbosch" en in aansluiting daarop werd hij be roepen als predikant van de gestichts- gemeente. De functie van predikant-di recteur vervulde de jubilaris tot 1949, toen hij aftrad als directeur, hij bleef, echter nog tot 1952 predikant van de ge- dezelfde moeilijkheden, wanneer deze stichtsgemeente. Ds. Kluin, die ook bij- zicb zouden herhalen, het hoofd te bieden zondere belangstelling voor de zending op een wMze. die meer recht laat weder- had en daar in woord en geschrift van varen aan de gemeentelijke zelfstandig- getuigde, was vele jaren hoofdredacteur held. Wat de lagere openbare lichamen van de „Vriend des Huizes", betreft zou dit kunnen gebeuren door het D«< Griethuyzen te Waspik vzn jaar tot jaar aangeven van een in- em,-predikant der Ned Herv. Kr-k, vesteringsplafond. dat afgestemd Is op hoopt 5 januari zijn 50-jarig ambtsjubi- de te verwachten nationale besparingen leum te gedenken. Ds. Van Griethnvscn en dat voor de gemeenten met een be-[ diende de. gemeente te Langerak, Hage- stuuMStruotuur, die duidelijk afwijkt van I stein. Oud Vossemeer. Zuid-Beüerland die van de doorsnee gemeente, Indivt- en te Mijdrecht, waar hij in 1948 met dueel sou kunnen worden vastgesteld, en emeritaat ging. Nadien was hij tot 1953 voor de overige genifcenten per provincie.I hulpprediker te Waspik. Zulk een Investenngzplafond zou dzn - vrijheid en de verantwoordelijkheid krij-l geven, sullen worden uitgevoerd. f (Van onze correspondent) Voor het eerst sinds jaren vertoonde gem.) geret onderwijzen en leraren is de gemiddelde tonnage per schip eenjbesloten een eigen verenigingsorgaan uit lichte dahng. Het aantal schepen met een gevcn; de vereniging droeg het bestuur tonnage van minder_dan_500 ®-^T- ^Hop de daartoe nodige maatregelen te ne- L »?!raen en oen redactie samen te stellen, die dSgfS vanHme" dL^0§S m btijftl^f bestuur verantwoording schuldig tot^cfUtoS deDhe^TS§.Wult!RVo0zeÖ Vcnvacht Pwordti dat ™et «oederen-L^^^^kb^komst hield ds R. dat'van 3» bèt^ndemeS: ^riVsteV'ST»® genomen mag worden dat het stukgoed-over cie vaderlandse geschiéde- vcrketT met ongcv eer 15% gestegen zal|nia blijken 'te zyn. Het jaarcijfer voor mine rale oliën zal omstreeks- 28fi miljoen ton! bedragen tegen 27,4 miljoen ton In 1956 j Herinnerd werd aan de havenuitbrei- dingen, de werkzaamheden in het Botlek- gebied en de voorgenomen bouw van .,y *n 37 .januari z Esso en Caltex. Over Europoort mecnde dln8?cenlr«"1 te Baarn weer een jeugd- de burgemeester thans niet meer behoe- zendmgsconferentie worden geprgant- ven te zeggen. Het Is wel duidelijk, dat) seerdj Sprekers zullen zijn: zaierdajt- dit plan nog veel zorg en overleg zaljayond: prof. dr. J. H. Bavinck. over vragen „India" en op zondagmiddag mej. A. Het overleg „tussen de 27 gemeenten Hoeksema, docente aan de Opleldings- vindt voortgang. Wellicht'kan de publl-1 school voor maatschappelijke werksters catie van de studie „Randstad-en Delta" te Magelang (Java), die iets over deze en het openbaar worden van het nlan-|°Pjeiding en wat daarmee samenhangt Europoorï reri.tóe ibijdragen,- dat 'er een zal vertellen. De conferentie staat onder- gunstiger klimaat voor ,ait overleg ,ont-| leiding van de heer Jb. v. d. Neut. De staat. [zondagavond staat onder leiding van ds. - IB. Richters en zal worden gevuld met Van 25—27 .Januari zal in het Zen- De exploitatie van Luchthaven Zestien- tioven kan niet anders dan bevredigend worden genoemd. In 1957 kwamen daar 13.466 reizigers, terwijl er 12.995 vertrok ken. Het vrachtvervoer bedroeg inko mend 220.667 kg. cn uitgaand 1.151.416. Het probleem van de lengte van de startbaan zal opnieuw aan de orde ge steld moeten worden. Bij de inrichting van een dergelijke cursus, die zoals vanzelf spreekt aan de Visserijschool zou moeten worden ver bonden. zal rekening moeten worden ge houden met jongelui, die _de tweejarige dagschool van de Visserijschool reeds hebben doorlopen, als met jongelui, die deze cursus niet hebben gevolgd. De. officier van justitie bij de recht bank te 's-Gravenhage mr. G. J. de Lint heeft vanmorgen tegen- dc 28-jange boekhouder Gerrit de V. uit 's-Graven hage, die b(j een drukkersfirma in Delft waar hij werkte ongeveer 7000.- had verduisterd, een gevangenisstraf van een jaar met aftrek van voorarrest en terbeschikkingstelling van de regering, voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar gevorderd, De boekhouder, die volgens het psy chiatrische rapport een opschepper en een fantast met een theatrale inslag ^is, leefde van het geld, dat hij wegnam bp grote voet Hij maakte al het geld op aan sterke drank en omgang met vrou wen. De verdediger, mr. Lissauer, zeide In zijn pleidooi, dat een strenge controle nodig zal zijn om de boekhouder, als hij steaks vrij komt van onjuiste daden af te houden. Hij was het daarom geheel eens met de wens van de officier van justitie Gerrit de1V. voorwaardelijk ter beschikking van -de regering te stellen. Pleiter meende echter wel, dat de ge vorderde gevangenisstraf te lang was. Hij vroeg de rechtbank een deel van de straf voorwaardelijk op te leggen. De rechtbank zal over veertien dagen vonnis wijzen. Enige tijd geleden besloot de gemeen- sraad van Den Haag het flatcebouw teraad van Den Haag het flatgebouw aan de Gevers Deijnootweg 59 te Sche veningen te huren en in te richten als verpleeg- en verzorgingstehuis. In het desbetreffende voorste] van B. en IV. Er zouden dus twee groepen moeten aan de raad werd medegedeeld, dat de worden gevormd met een verschillend inrichtingskosten bestreden zouden kun- leerplan. Het verdient aanbeveling bei- „en worden uit de opbrengst van een de groepen ook voor het diploma „Be- onderhandse geldlening van 300 000 De 28-jarige P. R. D.. die door de Haagse pólitie is aangehouden, verdacht Tal van grote werken konden geen van de moord op de 52-jarige vrouw voortgang; vinden tengevolge van dclB. van Brusselde Knegt in haar wo- bestedingsbeperking. Daartoe behoort [ning aan de Johan Gramstraat te Den ook het oeververbindingsvraagstuk. Dit j Haag, blijft in arrest. Hij heeft tot dus- probleem geeft reden tot grote bezorgd-[verre ontxend zich schuldig gemaakt te heid. [hebben aan de daad, welke maandag- Onveranderd. blijft het gemeentebe-j avond jl. gepleegd werd. De politie stuur op het standpunt staan, dat de] heeft evenwel sterke aanwijzingen, dat R.TM, uit de stad behoort te verdwijnen.[hij met het gevonden mes gestoken heeft. Dit mes wordt thans aan een Wmiinirhninn deskundig" onderzoek onderworpen evcn- rr OilulfgOOllUj j ajj dit het geval lt met „evonden bloed- In de eerste helft van 1957 kon het spa*tcn' uitvoeringsniveau voor de woningbouw, dat op 1 januari 1957 7.074 bedroeg, wor den opgevoerd tot 7922 op 1 september] van dat jaar, maar het liep tot 1 decem ber terug op 7.541, De particuliere bouw werd ernstig bedreigd door een wljzi-j K- B- i« verleend de eremedaille, ging van de premieregeling en door de verbonden aan de Orde van Oranje- stijging van de rentevoet Nassau, in goud, t aan: P. van Zwijn- Er is alle reden om de ontwikkeling drecht, administratief ambtenaar le van de woningvoorziening met zorg) klasse, hoofd van de afdeling werkindus- tegemoet te zien. Dat het aantal perso-i tructie bij het staatsdrukkerij- en uitge- nen, dat de gemeente verlaat nog altijd j verüjbedrljf te 's-Gravenhage. groter is dan dat van ben, die zich hier! vestigen, is daarom zo. pijnlijk, omdat - Voorts is verleend de eremedaille, ver- de ontwikkeling van de stad een tegen- honden aan o'e orde Oranje-Nassau, uv gesteld verloop niet slechts son dotnjzUver, aan: H. de Ridder, administra- verwarhten, maar ook noodzakelijk zou j tief ambtenaar bjj het Gymnasium Ha- naken, ganum, te 's-Gravenhage. Wanneer men ziet, dat in bepaalde provincies de woningnood als overwon nen wordt beschouwd vraagt men zich af of een speciale k&npak van het pro bleem niet noodzakelijk wordt. kendheid met. de1 wet van uitwijken" op te leiden. Zo mogelijk waren zij zover te brengen, dat hun bovendien door de directeur van de Visserijschool een ver klaring van „goed op de hoogte te zijn met de viskunde" zou kunnen worden uitgereikt. Omdat het bezit van deze verklaring in de toekomst zal worden vereist om aan de examens voor het diploma stuurman zeevisvaart te kun nen deelnemen. Het gebouw aan de Vissershavenweg 56 biedt, zolang de aanhangige plannen tot uitbreiding van dit gebouw niet zijn uitgevoerd, geen ruimte om een derge lijke cursus te huisvesten. In het ge bouw Vijzelstraat 121, waarin de twee jarige dagcursus -van de visserijschool is gevestigd, zouden echter vier klas sen kunnen worden ondergebracht. Het eerste jaar zouden twee klassen van 25 leerlingen kunnen worden gevormd, een klasse met leerlingen, die genoemde tweejarige dagcursus hebben gevolgd, B. en W. stellen thans de raad voor deze lening te sluiten tegen een rente van 4,25 procent per jaar. De lening heeft een looptijd van veertig jaar. Op 63-jarige leeftijd is te Den Haag overleden de heer R Quast, parlements- redacteur van de Haagsche Courant, een functie, die hij 34 jaar allerwegen gewaardeerd heeft vervuld. De 'heer Quast was onder zijn collega's een zeer geziene figuur en wegens zijn ervaring en kennis een vraagbaak voor velen. De overledene is gedurende enige jaren lid geweest van het bestuur der Haagsche Journalistenvereniging. In de afgelopen nacht, omstreeks één Diversen Iaur» hoorden de ouders van de.driejari- n» ige S. in hun woning aan de Hanenburg- „L rede J laan te Den Haag hun kind in zijn bed 7am!riik1? M?,™,? bc" huilen. Zij'gingen kijken in de kamer en beurtinkJn bijzondere ge- zjj r0ken gas. De jongen bleek be- m t dwelmd te zijn. Er was in huls een gas- geveer 7 oêt H^?i^tl»pr«^r„?o„ ,?a" slang van een comfoor geraakt, waar- dl lLET 1^(door' het 8a« wegstroomde. De jongen miljoen passagiers tot ongeveer 150 md- omreJonen" nadcli8e gevo1gen te hebben joen. Indien daartegen van de zijde van 8 p de Raad geen bezwaren worden gemaakt ligt bet m de bedoeling van B. en W., markt in beroep te gaan by de Kroon Met belangstelling zullen B. en W. af- ROTTERDAM, 2 Jan. Aanvoer wachten of de Kroon het kan billijken I '•"nuiden en elders i5o kisten verse zeevis dat de zorg van Ged. Staten zover wordt I 9ritl 1*43—ISC: heilbot 2.20-2.50 per uitgestrekt, terwijl onafhankelijk daar-1 ceceven «Hnati^ °"dej5zocht; wa* ln dc cabeljauw klein 22—25: wilting 22—27; versé gegeven situatie het beste kan geschie- taring 17—S3: per kist, aen. 1 Het tekort aan verpleegruimte voor .Burgemeester>VmiDijck sticldl de onder scheiding op dc borst van "de heer Schiebelhout. Op Oudejaarsdag is in het ziekenhuis aan de Zuidwal te Den Haag overleden de 22-jarige kantoorbediende P. Vrolijk, gewoond hebbende aan de Bootstraat. Op maandag 30 december reed hij met en een klasse met leerlingen, die dit niet zijn bromfiets op de hoek vari de Duin hebben gedaan. Het twéede jaar. zou de straat en de Jacob Pronkstraat te Sche- ouden „van dagen en chronische patiën ten In psychiatrische inrichtingen en verpleeghuizen doet zich steeds sterker gevoelen. Langzamerhand moet hier van, een noodtoestand worden gesproken. De locale markt was over het alge- De toekomst van het onderwijs te Rot- mcen vasE Een belangrijke koersstijging terdam is weinig rooskleurig. [werd bereikt dooi Motoren Thomassen, Ook ditmaal richtte de burgemeester J? *onds .10 punten steeg tot 230. Van een woord van dank tot alle amble-helder Papier steeg eveneens 10 punten naren. tot 170. Calvé Delft noteerde 242Vi of Moge God, die leeft en regeert in|®^ Punt beter. Indola 153, dat is eeiV;> eeuwigheid, zo besloot mr. Van Walsum, stVglng van 9 Punten. f ons in onze gemeenschappelijke taak en - verder was Leidsche Wol 142 of 6Vs in ons persoonlijk leven nabij zijn. punt hoger. Hoek Machinefabriek 295,,- j hetgeen een stijging van 5 punten is.$v Mr lam Buhrmann noteerde 205 (+3), HollandiaiV JQC(d' VUtUn Kattenburg steeg eveneens 3 punten tot# De nestor van de raad, mr. Jacq I93- Nijma was ruim 2 punten hoger-opj Dutilh, beantwoordde de rede. Hij wees)79%. Voor Heemaf werd tevergeefs er op, dat 1958 in de raad en in het col-1 (185) geboden in verband met het tot?; if/ïc menige verandering zal brengen.} 14 (13) procent verhoogde dividend, y Hy hoopte, dat de nieuwe raad en het! In aandelen Ned. Kabel kon geen no-.;r nieuwe college zullen vasthouden aan tering tot stand komen. Voor dit - fonds ?- de specifiek Rotterdamse traditionele .werd 230 (218) geboden. Draka noteerde^- w besluiten rakende de we-!20 punten boven de vorige biedprijs*op^ zenlijke belangen van de grootste Euro-[385, By de 6 procent obligaties viel-Pe-? 4 I t UI 2-' Of op f de V» «tl P-K M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1