s?n^T^,iaru Verwachting MAAR 107 MILJOEN MOET VOLLEDIG GEDEKT WORDEN VOORTAAN MEER LICHT IN TWEEDE KAMER IWelkom voor twee prinsessen in Oostenrijk Hillary bereikt de Zuidpool Vlucnteliiïgeii landden op luchthaven Rotterdam Mu. dAtyfijte Vu yil ijoAip! Geen „coiij mictuurlonen* meer op Haagse bouwwerken Vrachtschip uit Singapore naar een Indonesische haven opgebracht ^"^sssir^fs&rs^r u BELASTINGONTWERPEN IN DE KAMER Tien amendementen en een motie ingediend GELUKKIG Prijsbeleid Smokkelwaar aan boord? Auto te water: twee inzittenden verdronken Toelating m V.S. mogelijk? Sowj et-militairen gedeserteerd T NIET KIJKEN; 'T IS GEEN GEHOOR! .VRIJDAG 3 JANUARI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3882 r m ik heb vasvoOtfk, dekens! Sigaretten Scherpst Oud-hofdame overleden Werknemers zullen zich morgen beraden 4- ««TiS? - PoSsïï Ni. 424208 Telefoon 4S70 KJaehtendlenst na 1730 y Verachting dazeltikj pirecteuK H. DE RUIG (Geldig tot morgenavond) LICHTE TOT MATIGE VORST. Droog weer en opklaringen. Vannacht hier en daar mist en lichte tot matige vorst Morgen overdag temperaturen tot om het vriespnnt. Zwakke of matige zuidoostelijke wind. Morgen: Zon op: 8.48 Maan op:#U5.50 onder: 16.42 onder: 7.06 y Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT f ET grote opgewektheid is in de ge IV) hele wereld de jaarwisseling ge vierd. Een nieuw begin gaat altijd ge paard met hoopvolle verwachting. Het oude jaar met zijn zorgen en moeiten j* voorbijgegaan. Zal het nieuwe beter Bij alle uitbundigheid, welke ook ditmaal ln vele landen de nieuwjaars viering beeft gekenmerkt, kan men toch niet ontkomen aan de Indruk, dat met de opgetogenheid een zekere mat held gepaard ging. Tal van staatshoofden hebben der gewoonte getrouw de hoop der volke «n óp blijvende vrede en voorspoed beklemtoond. De leiders van de mens héld hebben in vriendelijke bewoor dingen met elkander telegrammen ge wisseld en vooral van Russische zijde t£ daarbij weer het oude lied gezon gen van „hoop en vreedzame coëxis tentie". Typerend was tevens dat de meeste nieuwjaarsboodschappen zich bezig hielden met speciale problemen, waar mee de volkeren elk In* eigen land te worstelen hebben. PVALLEND is elk jaar weer, dat (J met het pas gevierde Kerstfeest nog ln herinnering, zo weinig of ln het phwi niet de weg wordt aangegeven, waarlangs al die hoopvolle verwach- tingen in vervulling kunnen gaan ^Alleen wanneer de harten der men- Ma. zich buigen naar het Evangelie, kan er Sprake zijn van zinvolle ver wachting. Maar juist op dit punt blijft een diepe kloof de mensheid scheiden, gn dan kan men zoals ln Moskou toos ten yrat men wil, al toostend overscha kelen op dansen en heel dat gebeuren statiën ih het teken van de bestorming van het heelal, de ware vrede en het g&ok zal de wereld er niet door vin den. Naast prettige vriendachapibetuigm gen en de opgetogenheid van de nieuw jaarsviering blijven we dan horen de schrille dissonanten van haat en nijd, mumee de volkeren elkaar bejege- Mn. Ach, de voorbeelden liggen voor 1ml grijpen: Hongarije, Algerlë, Indo nesië...* V^ljtoanide' christelijk# gerechtigheid •Vdè christelijke moraal zullen in een vaiTpthvrède en van onrecht de Ifëif naar vrêde en recht kunnen wlj- rem 4 S i N eigen land dragen wij vele zor- j V gen ult het oude naar het nieuwe jur meei Wij hebben daar bij gele genheid van het jaareinde reeds op ge- WÓzen, en werden daar opnieuw bij b dd döor de uitstekende verkla ring,', welke door het Convent van Christelijk Sociale Organisaties werd afgelegd over de stijging der werkloos .•Wij kunnen nooit genoeg onder de in druk zijn van het leed. dat de werk loosheid in de gezinnen veroorzaakt en „bet. is goed dat het Convent daar in éen^dflngende oproep tot het bedrijfs leren 'nóg eens de aandacht op beeft gevestigd. Het is christenplicht het initial ontslagen tot het uiterste te be perken. fyDe maatregelen, die met de beste dingsbeperking gepaard gingen, zijn iybet oude jaar slechts langzaam op gang'gekomen. Nu de uitwerking er- vaui-zich in onze volkshuishouding be gint'af te tekenen, is het zaak ervoor le-zorgen, dat wij met die maatrege- ItiTnief te vèr doorschieten. ^Vandaar, dat in de oproep oa. ln ernstige overweging wordt gegeven opitreeds thans de Investeringsaftrek ^eer/geheel of ten dele te doen ber illen. Voor ons groeiend volk en voor dpftóekomstige werkgelegenheid is het "het grootste belang, dat wij blij- vep investeren. Laten wij hopen, dat in de loop van dit'jaar moge blijken, dat wij in 1957 -economisch het dieptepunt ge passeerd zijn en dat ons volk erin ge- JMgd-is in een gezamenlijke krachts inspanning de moeilijkheden van het ojenblik te overwinnen. JjKjEN^slotte ligt ook voor ons dag- \blad weer een nieuwe jaarkring yen.: Ook dat wekt verwachtingen, Rat als christelijke krant staan wij jj^dit leven en in onze samenleving een'eigen roeping en verantwoor delijkheid. v.Willen dr. A. Kuyper heeft eens het riirflieiyjc dagblad vergeleken met •jjjU'Tiaard, dat hij bereed om des te taflier zijn levensdoel te bereiken". it®*daeht!g aan dat woord, willen wij jaar staan te midden van ons %Jksleven, En daarbij hopen wij dat 5®*, streven om de krant steeds beter Smaken, ook dit jaar met zegen mag borden bekroond. 'inleiden van het wereldgebeuren /eel wat ons daarin als raadselach- S^'YÓorkomt, staan ook wij met een .'fee verwachting. Daarbij willen wij ;er nlet bouwen op wat mensen doen de machtigen der aarde zouden d(en bereiken, l/gaan het nieuwe jaar ln met de chting waarover de (Van onze parlementaire redacteur) LLE sprekers in de Tweede Kamer, met uitzondering van de heer Vondeling (Arb.), hebben gistermiddag bezwaren inge bracht tegen de belastingvoorstellen van de regering. De meerder heid van de: Tweede Kamer meent dat het beter zou zijn om belas tingverhoging en handhaving van de schorsing van de investerings aftrek pas te overwegen, als hef effect van de maatregelen tot be stedingsbeperking, die begin 1957 - rden genomen, is uitgewerkt. De Kamer had haar Kerstreces onderbroken voor de behandeling van de wetsontwerpen tot tijdelijke verhoging van de omzetbelas ting op T.V.-toestellen, sigaretten, personenauto's, motorrijwielen en autobanden en van de vermogensbelasting alsmede tot tijdelijke verlening van de schorsing van de investeringsaftrek en van de ver lenging van de vervroegde afschrijving. Minister Hofstra bleek vannacht in de Tweede Kamer bereid een kleine concessie te doen. Overigens wees hg iedere aantasting van zqn voorstellen af. De tegemoetkomingen zijn: 1. Handhaving van de vervroegde afschrijvingsmaatregelen ten be hoeve van het bedrijfsleven. 2. Verhoging van de omzetbelasting op sigaretten met 2 in plaats van de voorgestelde 3%. De minister bleef evenwel vasthouden aan de eis, dat het tekort 107 miljoen, volledig gedekt moet worden Advertentie) (Van onze parlementaire redacteur) DE voorzitter van de Tweede Kamer, dr. Kortenhorst, deelde gistermiddag bij het begin van de kamervergade ring mee, dat een technisch onderzoek heeft aangetoond, dat de elektrische verlichting van de vergaderzaal slechts een kwart bedraagt van de lichtsterkte in een normaal kantoor. Daarom werd een verbetering nood zakelijk geacht en was besloten om voortaan de zijlampen in de verga derzaal, die volgens een oude tra ditie slechts plegen te worden aange stoken, wanneer de begroting van het departement van Buitenlandse Zaken in de Kamer wordt behandeld, te laten branden. meer licht te ontsteken over andere onderwerpen dan alleen over het buitenlandse beleid", aldus dr. Kor tenhorst. Daarop verzocht de voor zitter de kamerbewaarder, de heer Brmker, de zijlampen aan te knippen. Ook de lampen onder de publieke tribunes waren versterkt, zodat thans inderdaad de kamerleden meer dan anders voor het voetlicht treden. ,fHet komt ons wenselijk voor voortaan drukken De aangekondigde recordpoging van LZO (Leeuwarden om het Nederlands record 10 maal 100 meter vrüe slag estafette te verbeteren is gelukt. Don derdagavond bleek LZO maar liefst 9.1 sec. sneller dan een Robbenteam, dat maart 1954 10 min. 31.7 liet af- Bedenkingen werden feolt door de heren Lucas (KVP), GerbVandy (m.-r.). Van Leeuwen (VVD), Van Eijsden (a.-r.), v. d. Weterinr (c.-h.), Van Dis (SGP) en Wagenaar (CPN). Er wer- den Hen amendementen Ingediend en een motie van dr. Lucas (KVP). Al gemeen vreesden dese leden dat de belastingvoorstellen, die volgens de regering voor 1958 een kastekort van 10^ miljoen galden moetent'wegwer ken» de bestedingsbeperking over trek- ken en ongunstig sullen-Inwerken op de werkgelegenheid. De -motie-Lucas vermeldt oa. dat de vraag van de al dan niet weder- Invoering van de investeringsaftrek opnieuw ln overweging dient te wor den genomen in het kader van de te gen april a.s. ln uitzicht gestelde in dustrialise tienota van minister Ztilstra en dat het tot nu toe gevoerde rege ringsbeleid met betrekking tot de vervroegde afschrijving ongewijzigd wordt voortgezet Voorts stelt de motie-Lueas, dat de financiering van het verschil tussen begrotingsraming en kasraming ad 23 miljoen gulden niet door belas tingverhoging, maar door voor zoveel nodig met voor korte termijn op te nemen geld, ous door een kortlopende lening aan te gaan. Tenslotte wordt in de motie-Lucas van de regering ver langd, dat Yan de hogere opbrengst van de middelen, welke voortvloeit uit de aanvaarding van de voorgestel de belastingverhogingen, het gemeen tefonds en het provinciefonds niet zul'en profiteren. Dit profut zal volgens de beraming van de regering in het kader van de ingediende belastingontwerpen 20 mil joen bedragen. Door de beer Van EUsden (a.-r.) werd een drletifl belangrijke amende menten Ingediend, waarin werd voor gesteld om de tijdelijke verhoging van de omzetbelasting voor sigaretten te beperken tot I procent, zodat het per centage niet van 5 op 8, zoals de rege ring thans voorstelt, maar van 5 op 6 wordt gebracht. De heer Van Leeuwen (WD) dien de een amendement in, dat het voor stel bevat om de vermogens tot 150 ft 200.000 gulden per jaar vrij te stellen van de voorgestelde belastingverzwa ring. Een door de heer Lucas Ingediend amendement op het wetsontwerp tot verhoging van de vermogensbelasting beoogt de vermogensbelasting top te aten od dezelfde wijze als dit met de erhoging van het tarief voor 1951 en volgende jaren het geval fs geweest. Ook met betrekking tot de handha ving van de schorsing van de investe ringsaftrek werden enkele amende menten ingediend. De beer Lucas stel de voor de Investeringsaftrek in de internationale scheepvaart en de in ternationale luchtvaart te doen her leven voor investeringen van 1 jan. 1958 af. De heer Van Leeuwen (VVD) dien de een amendement in om de inves teringsaftrek op beperkte wijze te continueren nJ. alleen ten aanzien van investeringen in nieuwe bedrijfsmid delen. Tenslotte werd een amendement van de heer Lucas (KVP) ter tafel ge bracht met betrekking tot de vervroeg de afschrijving. Hij stelde voor om aan de regering niet de door haar ge vraagde bevoegdheid .te verlenen oin de vervroegde afschrijving voor be paalde groepen viu^jiedriifsmiddeien geheel buiten werking te stellen. Dr. Lucas (KVP) had de .scherpste kritiek op de minister van Financiën. Deze zou in het mondeling overleg tot geen enkele concessie bereid zijn geweest en had ook elke suggestie van de Kamer afgewezen. Minister Hofstra hield volgens hem krampachtig vast aan^het compromis, dat in het kabinet tot stand is -gekomen met betrekking tot de 107 miljoen belastingverhoging. Op deze wijze wordt het overleg met de Kamer tot een farce gemaakt. Het argument van minister Hofstra is, dat de belastingverzwaring van 107 mil joen gulden nodig is om de kapitaal markt vrij te laten voor de lagere pu bliekrechtelijke lichamen, maar de werkelijke opbrengst van de voorge stelde belastingverhoging wordt ge raamd op 127 miljoen gulden. Het ge meentefonds en het provinciefonds zullen daardoor 20 miljoen meer uit de rijksdelen ontvangen. Dit douceurtje heeft niets meer ie maken met het vrijmaken van de kapitaalmarkt voor de lagere publiekrechtelijke lichamen. Geen bezuinigingen? De minister van Financiën stelt als mogelijkheden om het kastekort te dekken: lenen, verhoging van de be lastingen. Bezuinigingen worden niet als middel genoemd. Minister Hofstra interrumpeerde kennelijk geprikkeld: we hebben toch het een en ander aan bezuinigingen Zie verder pag. 6, 6e kol. JNE burgemeester' vaiC hèt ech- begroet"hier de printr sessen Irene en Éargriet die haar vakantie in zijn ge meente doorbrengen om er de wintersport te beoefenen. De burgemeester is gekleed in het plaatselijk kostuum, waarvan de hoofdbedekking voor ons idee wat op een slaapmuts lijkt, ereiefou» In huize „Dennenbroek", haar land goed, te Lunteren is op tachtigjarige leeftijd overleden douairière Idzardina Juliana Frederika barones de Constant Rebecque, die gehuwd is geweest met J. H. F. graaf Dumoneeau. Graaf Du- monceau is in 1952 overleden. Hij was operceremoniemeester van H. M. de Koningin. Douairière barones de Constant Re becque is voor de tweede wereldoor log hofdame geweest van H. M„ de Ko ningin. De Nieuwzeelandse expeditie onder leiding van Sir Edmund Hillary heeft vanmorgen de znidpool bereikt. Hil lary zond het bericht van zijn aan komst vandaag aan de organisatoren van de expeditie. Een Britse expeditie, onder leiding van dr. Vivian Fuchs. nadert de zuid pool nit tegenovergestelde richting. Hillary en Fuchs hebben radiótelegra- fisch contact met elkaar. USSEN minister Zijlstra en de vertegenwoordigers van de mid denstand is deze week het prijsstabi- lisatiebeleid besproken Het gesprek had een bevredigend verloop, ook waar het betrof de spel regels. die onlangs zijn opgesteld door de Raad voor Midden- en Kleinbedrijf voor het voereD van een goed en ver antwoord prijsstabilisatiebeleid. Er ts tijdens de bespreking op gewe zen, dat een minder strak prijsstabi lisatiebeleid zin zou hebben, nu de wer king van de vrije concurrentie zich de laatste tijd sterker doet gevoelen. Zet deze tendens door, dan zou ln de loop van 1958 een verdere ontspan ning kunnen baanbreken. Er is door de middenstand waarde ring er voor uitgesproken dat de mi nister het nooit tot een gedetailleerde prijsbeheersing heeft laten komen. Dat (socialistische) bootje heeft hij inderdaad afgehouden Veel kritiek is er vaak geweest op het globale prijs- bewakingsbeieid van de bewindsman. Het is goed dat ook op de lichtzijde daarvan de aandacht werd gevestigd. (Advertentie) menu van de dag BLIKGROENTEN (Van een onzer verslaggevers) Een vliegtuig van de IJslandse luchtvaartmaatschappij is gistermiddag op de luchthaven Rotterdam geland met 65 vluchtelingen uit Indonesië. Het toestel was een DC-4 dat aanvankelijk de bestemming Schiphol bad. Omdat deze luchthaven echter dicht zat. koerste het vliegtuig naar Rotterdam Daar stond men voor de moeilijk- beid dat toestellen met een gewicht boven de 30 ton niet op het vliegveld mogen opstijgen of landen. Een DC-4 weegt ui. 34 ton. Zonder enige stagnatie bleek het toch mogelijk het toestel veilig aan de grond te zetten. De meeste passagiers waren vrouwen en kinderen. Zij zijn eerst in quarantaine gegaan en later met bussen naar de plaats van bestemming gebracht. Na het landen van de DC-4 arriveerden twee Dakota's, die in Schiphol nog wel hadden kun nen opstijgen met familieleden van de vluchtelingen. DE arbeiders op een aantal bouw werken in de Haagse uitbreidings plannen „Bouwlust" en „Berestein" is gistermorgen bi! het begin van het werk aangezegd, dat in de toekomst geen, wat werd genoemd, „conjunc tuurionen" meer zullen worden betaald. Deze stap is, naar wü vernemen, In gezamenlijk overleg genomen door de ondernemingen Gembouw, Habo, B. EEN vrachtschip uit Singapore, de 2777 ton metende „Ho- iiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiimiiii spreekt en waarmee men nooit be schaamd uitkomt. Want wie de Here verwachten, zullen niet moede of mat worden, maar de kracht vernieuwen. Het is een verwachting die boven elk JBIjbel pessimisme of optimisme uitgaat. nesta", is volgens uit Singapore ontvangen berichten in volle zee aangehouden door een Indonesi sche kanonneerboot en opge bracht naar Poeloe Samboe, een Indonesisch marine-station op ongeveer vgf mijl ten zuiden van Singapore. Het schip, dat onder Panamese vlag voer en gecharterd was door Lian Sian Handelsmaatschappij te Singapore was met een lading kapro op weg van Celebes naar zün thuis haven. D« Indonesische marine-attaché in Singapore, majoor Noerdm, zei Dja karta om bijzonderheden te hebben verzocht, doch deze nog niet te hebben ontvangen. De aanhouding zou om diverse redenen zijn geschied, zoals het wei geren gehoor te geven aan een bevel te stoppen, het vervoer van smokkel waar en het niet kunnen tonen van bepaalde vereiste documenten. Volgens gisteravond ontvangen be richten zou de „Honesta" inmiddels weer vrijgegeven zyn. Er is met be kend wat met de lading kopra is ge beurd. De Lian Sian Handelsmaat schappij bevestigde de inbeslagneming doch weigerde nadere byzonderbeden over het incident t« verstrekken. Meyer, Muys en De Winter, Steden bouw en N.V. v/h. P. A, van Wijnen. Voor de gehuwde arbeiders met kin deren die tot nu toe in loonklasse 1 gemiddeld 95 per week netto ver dienden, komt de maatregel neer op een loonsverlaging van ƒ10 tot ƒ12: ongehuwden gaan ƒ15 tot ƒ20 per week achteruit. Overigens liggen de nieuwe lonen nog gemiddeld 75 cent per uur hoger dan de bindende loon regeling, die een bedrag van f 1,34 per uur voorschrijft. Over deze maatregel zou geen onderling overleg tussen de werkgeversorganisaties zün gevoerd, maar wel zou voeling zün gehouden met de overheid. Op een aantal bouwwerken hebben de arbeiders de nieuwe regeling zonder meer aanvaard, maar op andere werken is men overgegaan tot een langzaam- aan-actie, waarbü de arbeiders een produktie leveren, die naar hun me ning overeenkomt met genoemde lonen. De werknemersorganisaties is ge vraagd morgen delegaties van de ver schillende beroepstakken in het bouw- bedryf te woord te willen staan en ad viezen te geven over de te volgen ge- dragslijn. De Israëlische stoker Michael Zer- ner, die 3 november in Alexandria van een Nederlands schip is gehaald, is door de Egyptische autoriteiten in vrij heid gesteld en per vliegtuig naar Ne derland vertrokken. Zerner werkte op het vrachtschip „Raki". Politieke waarnemers zün van me ning, dat de vryiating het gevolg is van de besprekingen die Hammars- kjoeld onlangs met Nasser heeft ge voerd. Vannacht omstreeks twaalf uur is een personenauto, waarin drie personen waren gezeten, in de haven van Burgh- sluis te Haamstede gereden. Twee der inzittenden, mevrouw Landegent— Hogenboom uit Haamstede en haar broer, de heer P. Hogenboorn uit Noordwelle, zyn daarbu verdronken. Omtrent de oorzaak is niets bekend. Hoofdprijs Novib-wedstrijd Fries meisje kan een wereldreis maken Ten overstaan van notaris C. D. Ja- link uit Den Haag heeft op oudejaars dag de trekking plaats gevonden van de nrijswinnaars van de NOVIB-we- reldkaart-wedstryd. Tine Ferwerda uit Doudum (Fr.) werd de gelukkige, die de hoofdprijs een wereldreis ter waarde van f 10.000 of goederen naar keuze van geiyke waarde won. De overige twintig prijswinnaars tien Europese reizen ter waarde van f 1000.en tien Benelux-reizen ter waarde van f 500.of goederen naar keuze van geiyke waarde zyn van hun gelukkig entree in het nieuwe jaar op de hoogte gesteld. Op Nieuwjaarsdag bracht de fami lie Godlieb uit Farmsum een bezoek aan mevr. G., die in een Groninger ziekenhuis werd verpleegd Bij terug komst liep de zes-jarige Joh. G. plot seling. na het uitstappen van achter de auto de weg over en werd door eer passerende personenwagen gegrepen In zorgwekkende toestand werd hei slachtoffer naar het ziekenhuis in Groningen gebracht, waar het enige uren daarna overleed. Vluchtelingen uit Indonesië Wellicht sullen Nederlandse eva cués uit Indonesië zonder dat hiertoe een speciale wet behoeft te wordèa aangenome ::i de Verenigde^ States kunnen wörden toegelaten,' aldus' heeff de voorzitter van de commissie voor Justitie uit het Huis van Afgevaardig-' den, Francis Walter, verklaard. Walter, mede-opsteller van de Mc-* Carran-Walter immigratiewetten, meen de dat in noodgevallen immigratie die buiten het normale kader valt kan worden toegestaan. „De Nederlanders die uit Indonesië afkomstig zün, zyn in de meest strikte zin des woords vluchtelingen", aldus Walter. Hij achtte het in het belang der Verenigde Staten hen toe te laten. Vier militairen van het Russische Rode Leger, leden van een anti-com munistische groep in het leger, zijn ge deserteerd en hebben het Westen be reikt. Een vijfde deserteur werd tijdens zün vlucht neergeschoten, een zesde lid van de groep is nog voortvluchtig. Dit Is bekendgemaakt door een organisa tie van Russische uitgewekenen. In West-Beriyn, Drie officieren en drie soldaten, die gelegerd waren te Falkenberg, op 50 kilometer van Berlijn, vluchtten op oudejaarsavond weg bij hun onderde len, een gepantserde eenheid en een infanteriedetachement. Een officier werd nabij de zonegrens door een Rus sische patrouille neergeschoten, een andere is voortvluchtig en tracht naar liet Westen te komen. Van de vier militairen, die zich in West-Beriyn meldden, heeft er één in Engeland asiel gekregen. Een aantal televisiekijkers te Londen heeft van de Britse commerciële televisie een knop aan hun toestel gekregen, waar op si) kunnen drukken, indien zij het programfna niet goed vinden. Als iemand op deze knop drukt hoort men in de studio een geluidssignaal. 14 datjen gratis Naam. Straat: Woonplaats: Wenst zich ingaande heden te abonneren op hel dagblad Irouw en ontvangt gedurende 14 dagen de krant gratis. Betaling ta) geschieden per week (61 eent)/pei kwartaal U 7.90). Doorhalen wat niet gzwenst wordt U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan T- -i. - Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 3U Rotterdam. E 'VsÜZ .1 v, OUf 7314 Ai. V. r'il" 1 Minister Hofstra bereid tot kleine concessie I HirrriiHi i n OÊÊt1ïiriïTr»°'*aflafl'!v» —IMr—IIT—MWW—n 7"V"II inum I v* T- fi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1