MINISTER HOFSTRA DEED CONCESSIES t Sigaretten komen nu in een lager tarief Hillary wacht aan de zuidpool niet op expeditieleider WAARSCHUWING NIET TE 5AB0TEREN Indonesië bevreesd voor Westduitse sancties Hoogste hoogoven ter wereld De koffie en het Koninkrijk Vele amendementen onaanvaardbaar" Boelganin's verzoek om topconferentie niet afgewezen Poolse geleerde naar V.S. gevlucht Nieuwzeelanders hadden nog éen vat benzine wm Döoi op komst - Nederlanders in Indonesië: 8f Contract met ELM /verbrok Minister ontbood ambassadeur Dode bij autobotsing Geen bemiddeling;; V.S. aangeboden!! Albanië laat Britse Skymaster vrij ITERBAG 4 JANUARI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3883 NAVO BESTUDEERT ATOOMVRIJE ZONE ontspanning m iiotMntaOH Witte de WlttUtTMt 30 Telef. 115700 (4 U S?*0?" y,12 Po»t«lro No. 424518 - ?~yendi?J?5t abonnamenten 18.30—1930 a Zaterdag* 17is our Telefoon 115700 •j^Jrtvenhace: Huygensplein I Telef. 183467 (3 1.) Poatbus 1091 Postgiro No. 424367 Klachtendlen 18.30—19.30 u. Telef. 362569 Schiedam: fange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 f 1 txr week, 3.65 per maand, f 780 per kwartaal. Losse nummers 15 eent Verschijnt dagelijks y Directeur; H. DE RUIG (Geldig tot hedenavond) ZUIDOOSTELIJKE WIND. Droog weer met geleidelijk verder toenemende bewol king. Maximum-temperaturen om het vriespunt. Matige, af en toe vrij krachtige zuidoostelijke wind. Morgen: zon op: 8.48 Maan op: 16.55 onder: 16.43 onder: 7.57 D E vreugde" zegt dominee Oemark van Uddarbo (in de ro- nan van Axel Hambraeus: „Herder in Uddarbo") „is de belangrijkste van Gods gaven. En de koffie op één na de belangrijkste. Daar komt de koffie juist aan!" In een hoofdartikel in „Jeugd en Evangelie" (okt.-nov. '57) wordt op de- 11 uitspraak de aandacht gevestigd en téttweemaal toe betoogd, dat het geeo kwaad kan met deze dominee kennis te maken. Een christen mag nu "eenmaal van het leven genieten Er zijn nog altijd christenen die me nen, dat het christelijk geloof het ge nieten verbiedt Onjuist, zegt „Jeugd en Evangelie". Het is een gave om op het moment dat de koffie er aankomt deze te zien als „een van de grootste jsven van God." Want „een chris ten zegt „ha!" tegen het leven". Wij moeten derhalve dat is de te neur van het artikel maar net doen ils dominee Oemark, die „het leven bij móndenvol inslikt en er van harte bijsmakt". 15 „Tijdsein" van dec. jl. denkend itn dé vele lége bedden in de zieken- huiienzou J. en E. nu toch wel de volgende uit verontrusting geboren vraag willen stellen: Zou de nood van de Protestantse ziekenverpleging Ksts-een van die smakgeluidjes we ien;.waarmoe „christelijke" meisjes JiaP-tegen het leven zeggen en „ah babi" tegen de liefdedienst? Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Het Poolse voorstel voor het instel len van een zona die vrij zal zijn van kernwapens wordt volgende week in Parijs besproken dóór de Navoraad (Advertentie) Geef Uw zenuwen W IE enigermate op de hoogte is met S de stand -an zaken in de huidige jeugdbeweging zal geneigd zijn „Tijd- tein" hier aanstonds bij te vallen. Het komt óns voor dat het heden ten dage bepaald niet nodig is de jeugd op de mogelijkheid dat ze van het le vels génjete» mag attent te maken. Die mogelijkheid heeft ze allang ont dekten ze> is druk bezig deze tot wer kelijkheid le maken. Ja, ook a] zegt mep ér bij zoals het artikel in „J. ea'E". uitdrukkelijk doet dat men de 'vreugde; van het leven slechts ge nieten raég als een gave die van Gód komt dan Is er o.l. tocb een nadruk kelijke reserve geboden, wil men niet feetj gevaar lopen één bepaald aspect vaifihet christelijk leven een te sterk Kcènt te geven. Hét is in onze tijd toch beslist niet mi dat vele christenen als evenzovele üeeten door het leven. gaan. Integen deel! öók onder christenen li een dut- tfeJijkatreven merkbaar om de dag te plukken,s>pe levensbelangstelUng. van ÖapporV JPilrrt- én jkaópvraagstuk 'van" de Generale SrnÓdéderGercf. Kerken -Assen '57> - is thans vooral gericht op het wHzijrt, de welstand, de euforla, het tich wél bevinden". Daarom zal het zaak zijn dat men «prekend over genot tegelijker tijd bét gebod noemt. Zeker recrea- Se4s.de christen volkomen geoorloofd -mits ik-hem tegelijk spreek van de méeutratie op heg éne nodige. (Van onze parlementaire redacteur) |~\E Tweede Kamer heeft gisteravond om zeven uur de belasting- voorstellen zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. De drie wetsontwerpen, die beogen de omzetbelasting en de vermogensbe lasting tijdelijk te verhogen en de schorsing van de investerings aftrek en de vervroegde afschrijving tijdelijk te verlengen, waren door de Kamer op enige essentiële onderdelen door middel van mo ties en amendementen gewijzigd. Ook was een verlichting van de voorgestelde belastingverhoging aangebracht. Minister Hofstra verklaarde zich bereid een motie van de heer Lucas (K.V.P.), die door de meerderheid van de Kamer werd aan vaard de stemverhouding was 66 tegen 62 (K.V.P., A.R. en C.H. vóór; socialisten, liberalen, communisten en prof. Gerbrandy (A.R.) tegen uit te voeren, In deze motie werd de regering verzocht het Gemeentefonds en het Provinciefonds niet te doen delen in de hogere opbrengst van de belastingen, welke uit de vooigestelde verhoging van de belastingen zou voortvloeien. D E bijbel zelf gaat ons bier voor als Paulus in l Corinthe 7 spreekt averde betrekkelijkheid van alles wat *ij in dit leven bezitten. Wij zullen het bezitten alsof we het niet bezaten. Wöurom? Omdat In ons leven duide lijk achtbaar moet worden de gericht heid óp het Koninkrijk. De gespannen verwachting op het einde. De con centratie op God en Zijn Rijk, waarbij óetgcin er te genieten vait een zeer betrekkelijke-rol speelt. Wie in de dingen van huwelijk, vriendschap, vrije tijd, genot, van dé- re^erye niet weet, loopt gevaar niet alleert-aan de omtrek van het chrlste- Ujk-leven te belanden, maar ten slot te-self „genoten" te wórden. En wat isvcr dan gedaan voor het Rijk, dat .'zeggeh te verwachten? Moéten.we in een tijd, waarin kerk, jeugdbontfen chr. organisatie de roótstë'^moéite hebben christenen v»n ;hucr'stoel te doen opstaan juist Mpaald. nu vertellen dat zc kunnen biijvên zitten en dat zo aanstonds kof- w géaèrveérd zal worden? Nu, terwijl velen de kerk steeds meer uitsluitend Wan,zien "ais een service-instituut (J. uret in „Jëugdwerkproblemen" i.v. h de desintegratie van de Kerk) ter «vrediging van hun eigen zij het tok religieuze behoeften? 7'EKER Paulus spreekt ook meer !K-:'dan eenmaal over: Verblijdt u! _-ói\-niet dan nadat hij tevoren ge- heeft over het beheersende oo|ief in zijn leven de concentratie: plagen naar dat ene waartoe hij van Christus gegrepen is! Zullen er zo tékent een exegeet bij |$P£.7,_aan niet. altijd mensen in Pja&nèëhtè moeten zijn, die uit beelden hoe vólkomen Christus ons op- !*kin,Zijn dienst? Waar komt het trage (mee) lopen In Wk en christelijke actie vandaan, an- dón van een té'nadrukkelijke ge- ncnthejd op déze aarde en op dit be- •t*U)?\ ZajlénTvIj niet af moeten van die pro- ^éschatoiogie die wij zelf gebouwd «iboèn onder het motto: Wat koop ik •f jvpor?" ömr te gaan leven uit de bij die mij.geboeid heentrekt me h?;Jiele hebben eo houden nu ei l?.haar de wederkomst van miii |eer?: .I^étuurlijk weet „J. en E." deze dm Sléók wéL' Dat heeft ze In de prak ^jk-ivai) het: christelijk leven met d ft®t:.,meer dan duidelijk bewezc fSfeVÏé.' bovenbedoeld aspect van gSpwtrafieniet tegelijkertijd bij t. 'over het genieten van G. )*a.aan de orde stelt, loopt het vv< iéenz3jsdige richting te sturen en It Daardoor kwam 20 miljoen gulden beschikbaar, zonder dat aan de els van de regerlnr van volledige dekking van het kastekort over 1958 van 107 mil joen gulden tekort behoefde te wor den gedaan en werd het dc heer Van E Ijsden (AR) mogelijk de goedkeu ring van de Kamer en de Instemming van de regering te verkrijgen op een amendement tot vermindering van dc voorgestelde verhoging van de om zetbelasting op sigaretten. Het tarief van de omzetbelasting op sigaretten zal thans niet 8 procent'bedragen, zo als de regering aanvankelijk wenste, maar 7 proeent. Voor de handel en de Industrie betekent dit amendement verlichting vaallfl-müjoen jcMbü^Het amendement-Vmr1 Ejjsden werd door de regering overgenomen. Andere wijzigingen, die de Kamer tot stand bracht, hebben betrekking op de schorsing van de investerings aftrek en de vervroegde afschrij ving. In de eerste nlaats zegde de mi nister toe. dat de regering over 1958 de vervroegde afschrijving op dezelf de wijze zal toestaan als over 1957. De regeringsvoorstellen hielden In. dat de temporisering van de vervroeg de afschrijving zich kan uitstrekken tot 5 procent in plaats van tot 10 pro cent. zoals over 1957. Ook vroeg de regering om bevoegdheid om bij de verdere temporisering van de ver vroegde afschrijving bepaalde bedrijfs middelen aan te wijzen, zoals gebou wen en kantoorinventaris. Minister Hofstra verklaarde zich na de aanvaarding van de motle-Lucas bereid om zowel van de verdere tem- porlserlng tot 5 procent als van het vragen van deze speciale bevoegdheid af te zien. De toezegging van minister Hofslra betekent een tweede aderla ting van de schatkist van ongeveer 16 miljoen gulden. De. regering bleek ten slotte tot een derde, zü het een kleine, aderlating bereid, toen minister Hofstra geen overwegend bezwaar maakte tegen een amendement van de heer Lucas (KVP), waarin werd voorgesteld de scheep vaartondernemingen zowel zee scheepvaart als binnenscheepvaart en de luchtvaartbedrijven (KLM) bui ten de schorsing van de investerings aftrek te laten vallen. Deze concessie kost minister Hofstra circa 3 miljoen gulden. .Onaanvaardbaar Alle amendementen, die met betrek king tot dc voorgestelde lichte verho ging van de vermogensbelasting wer den ingediend werden of ingetrokken, omdat minister Hofstra zijn „onaan vaardbaar" hierop liet horen, of zij werden verworpen. Wij wijzen erop, dat de verhoging van de omzetbelasting, die gistermid dag werd goedgekeurd, het tarief voor televisietoestellen brengt van 10 tot 18 procent, het tarief voor personenauto's, motorfietsen en hierop betrekking heb bende autobanden verhoogt van 15 op 20 procent en het tarief voor sigaret ten bepaalt op 7 procent. Zie vervolg pag. S, le kolom tellig niet die recruten, die we van- ,aag menselijkerwijs gesproken o heel moeilijk kunnen missen. Nog eens, die recruut mag best ach- i zijn gamel in de gaarkeuken zit- mits hem maar tegelijkertijd vei •f wordt dat dit mag, omdat hij z< -lijk op mars moet', oor de Koning. - Heer Jezus anders toegaan? President Eisenhower zal, naar van welingelichte zijde vernomen wordt, in zijn antwoord aan sowjei-premier Boel ganin de deur openlaten voor een con ferentie op het hoogste niveau, op voorwaarde echter dat eerst goede vooruitgang wordt gemaakt in bespre kingen op lager niveau. De president bestudeert thans de eindtekst van het lange antwoord, dat door minister Dulles is opgesteld. De minister heeft hieraan vijf dagen gewerkt tijdens een vakantieverblijf op Long Island, Donderdag heeft hij de tekst bij zijn terugkeer in de hoofdstad aan Elsen hower overhandigd. Dulles heeft sterk de nadruk gelegd op de noodzakelijkheid dat de Russen bewijzen moeten hebben geleverd van hun oprechtheid alvorens een topcon ferentie tot stand kan komen. De Amerikaanse minister van Justi tie, William Rogers, heeft bekendge maakt, dat de internationaal bekende Poolse geleerde dr. Jerzy Leon No- winski naar het westen is overgelo pen en donderdag asiel in de Ver enigde Stalen heeft gekregen. De 52-jarige Nowinski heeft grote bekendheid gekregen door zijn arbeid op het gebied van de thermo-elastici- teit, waaronder het uithoudingsver mogen van metalen onder verschillen de temperaturen valt. Nowinski is op de hoogte van de Russische vooruit gang op dit gebied. DE Nieuwzeeiandse poolreiziger. Sir Edmund Hillary, die gisteren met zijn expedltlegroep de Zuidpool bereik te, heeft vandaag meegedeeld, dat hij aan de pool niet zal wachten op de aankomst van de groep van de Brit dr. Vivian Fuchs, die de algehele lei ding heeft van de Brits-Nieuwzeeland- se poolexpeditie. Hillary verklaarde dat hü de Zuid pool zal verlaten zodra er een vlieg tuig beschikbaar is. Verwacht wordt dat dit maandag zal zijtj-" Hillary's met gezellen zullen met hetzelfde vliegtuig vertrekken. De groep zal naar de ba sis Mc Murdo Sound gaan. Toen de Nieuwzeeiandse groep giste ren de pool bereikte, had zij nog maar één vat benzine over. voldoende voor 35 kilometer. Het gezelschap werd aan de pool Verwelkomd door de mannen van een Amerikaanse groep, die per vliegtuig naar de Zuidpool zijn gereisd. Hillary en zijn uitgeputte metgezellen sloegen precies bij de Zuidpool hun kamp op, hoewel zy twee mijl verder in het Amerikaanse kamp warmte en voedsel hadden kunnen krygen. CARAVAN De Nieuwzeeiandse groep had een door Hillary zelf ontworpen caravan by zich. waarin dc bittere koude en de messcherpe yswinden op het pool- plateau konden worden doorstaan. Het .gfootste^deeLvan de tocht werd gemaaKk b(j het-Hjért-van dé nimmer ondergaande winterzon. Men reed „*s nachts" als de temperatuur 'n paar graden lagër en de'bovenlaag van de sneeuw harder was. „Overdag" sliep men. Door de tocht van Hillary naar de Zuidpool is dit „continent van de witte woestynen", dat groter is dan Europa, weer eens in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. Zie verder pag. 3, 4c kol.) Na een afmattende tocht heejt Sir Edmund Hillary de zuidpool bereikt. Hier zien we hem (midden) met vice-admiraal George Dufek rechtsen commodore John Mira- bito in het zuidpoolgebied bij McMurdo Sound. Geef ze NEUROTONIC Niet verdovend maar genezend -y>. De Indonesische minister van Bui tenlandse Zaken, Soebrandio, heeft zyn src4e bezorgdheid uitgesproken over de mogeiykheid dat er eoonomt sche sancties tegen Indonesië worden genomen. Dit heeft de Westduitse am bassadeur in Djakarta, dr. Helmut Allard, meegedeeld. De ambassadeur heeft gisteren op verzoek van de mi nister een particulier onderhoud'met hem gehad. De ambassadeur vertelde joumalis ten, dat de minister hem de verzeke ring had gevraagd, dat West-Duits- land geen economische sancties tegen Indonesië zal nemen in verband met de huidige impasse in de Nederlands- Indonesische betrekkingen. AUardt had geantwoord, dat hij zulk een ver zekering niet kon geven zonder de toestand nauwkeurig te hebben be studeerd. Ook zei de ambassadeur, dat hü verdei de instructies van zijn re gering moet afwachten. Een woordvoerder van het West duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard, dat hij niets af wist van piannen om sancties toe te passen. Hy zei dat Bonn zowel goede betrekkingen met Indonesië als metNederland wil biyven onderhou den. Volgens het Indonesische dagblad Kengpo heeft de Indonesische minister van Scheepvaart. Mohammed Nazir. aan zes buitenlandse scheepvaartmaat schappijen toestemming verleend om diensten tussen dc Indonesische eilan den te onderhonden. De zes maatschappijen zyn de West duitse Hapag, de Japanse Tokyo Sen- paku, de Britse Blue Funnel Line, de Amerikaanse Isthmian Line, een Poolse en een Joegoslavische maat schappij. Het verzoek tot invrijheidstelling van de heer D. S. van E„ de Tilburgse musicus die verdacht wordt van spio nage, is door de rechtbank te Breda afgewezen. De hechtenis werd voor lopig verlengd met dertig dagen. Op het terrein van de Hoog ovens in IJmniden wordt bin nenkort de vierde hoogoven in gebruik genomen. Deze is de hoogste (99 meter) en een van de grootste ter wereld. De hoog oven zal 1400 ten ruw ijzer per dag produceren. Men heeft e een jaar en drie maanden over gebouwd,. D E Indonesische officier van Justi tie Sóeprapto heeft dè Ned. em ploye's van „overgenomen" onderne mingen gewaarschuwd dat elke poging tot sabotage of belemmering van de normale gang van zdken op de bedrij ven als een ernstig misdrijf aal worden beschouwd. „De schuldigen znllen worden gestraft", voegde Soeprapto hier aan toe. De officier van Justitie deed een beroep op het Indonesische volk, in het bijzonder het overheids personeel, „waakzaam" te zijn. De Indonesische regering heeft besloten het contract met de K.L.M. tot assistentieverlening aan de Indon. luchtvaartmaatschappij „Garoeda" te beëindigen. De K.L.M. in Den Haag beeft gisteren bericht ontvangen van de Indon. minister van verbindingen. Het besluit is genomen „in verband met de toestand". De afwikkeling kan worden .uitgevoerd tot eind februari. De omvang van het gedetacheerde K.L.M.-personeel bedroeg eind 1957 293 personen, waarvan 141 vliegend personeel. Het contract werd in 1950 aangegaan en het laatst in 1954 gewy- igd. Behoudens opzegging zou het contract tot ultimo april 1960 van kracht blijven. De Indon. minister van Justitie, Maengkom, heeft meegedeeld dat de Indon. studenten in Nederland opge- dargen is zich iiaar andere landen te begeven. De Indonesische Rode-Kruisvereni ging heeft haar afdelingen in haven steden. vanwaar repatriëringsschepen vertrekken, gevraagd hulpverlenings- Op de grote weg UtrechtDen Bosch is onder Beesd by een autobotsing de 16-jarige V. uit Lisse omgekomen. Hy zat in een personenauto, bestuurd door P. uit Lisse, die by het inhalen op een tegenligger 'botste. Zowel P. als de 16-jarige V. uit Lisse, die naast hem zat, werd zeer ernstig gewond. V. is in de loop van de nacht overleden in het ziekenhuis te Culemborg. De inzittenden van de tegenligger, ook een personenauto, de heren B. en K. uit Den Haag, werden licht gewond. De beide auto's werden totaal ver nield. teams beschikbaar te stellen,diëCde Nederlanders by de inscheping béhÏÏIpSi zaam kunnen zijn. Toen de! .ïWHlémli; Rpys" uit Tangjong Priok yertrokJueJj^ip bentien. E<rfsóriéh;^éj"aa.rdëh. én.';.kiK^^ -rëh1jggiiÖlï)feh''éiPvbor?ar^ De „Willapn Rüys"'ia 658 Nederlanders uit Singaporë naar Nederland vertrokken. In Medaa; j ©pS Sumatra komen nog-negentig persov nen aan boord. -- De Ver. Staten hebben Indonesië niet aangeboden in het geschil mèó Nederland over Nieuw-Guinea to beer, middelen. Dit heeft een woordvoerder! van - het Amerikaanse ministerie van. Buitenlandse Zaken gisteren-: w deeld. De woordvoerder zei weliswaar niet te weten, wat de Amerikaanse, ambas sadeur in Djakarta aan de regerlnjk.. van Indonesië heeft meegedeeld, maar dat er in ieder geval geen formeel ber-,i middelingsaanbod is gedaan. Communistisch Albanië-' heeft aa» Engeland meegedeeld, dat het last heeffc gegeven het Britse goederenvliegtalg?: met zjjn bemanning van ze» koppen, dat; dagen geleden boven communie-- tisch gebied door Albanese, straal» jagers tot dalen werd gedwongen, morgen vrij Ut 'laten. Engeland, dat geen diplomatieke be trekkingen met Albanië onderhoudt, had Frankrijk verzocht tussenbeide!!.; te komen, om de vrijlating van het vliegtuig en zjjn bemanning te: ver» krijgen. "i Albanese straaljagers hebben hét vliegtuig gedwongen te landen,: toen-! het met machinerieën voor het-.Verre Oosten van Dusseldorp óp wég was naar Damascus. In een uitzending van de commu nistische rodio uit de Albanese hoofd stad werd het vliegtuig beschuldigd van schending van het Albanese lucht- - ruim. De viermotorige Skymaster, die. eigendom is van een particuliere Britse luchttransportmaatschappij, had een bemanning van vijf mannen en een 22-jarige stewardess. Na de gedwongen landing op het vliegveld van Valona werd gemeld, dat allen wel waren. 14 dagen gratis Naam. Straat: Woonplaats: Wenst zich ingaande beden te abonneren op het dagblad trouw en ontvangt gedurende 14 dagen de. krant gratia. Betaling sa) geschieden per week (61 cent)/pet kwartaal f-90). Doorttaten usat ntet grwenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam. I Belastingvoorstellen (gewijzigd) aangenomen SI A'tHTtl'Ml" 1 llllilllilllllllllilllllllllllililllilllllllllllillllllllllllllllllllllillill M«r v*r«ntwoer4 smwiwt v—r êmim tips." - VINOf ASIfi'N.V. AMSTICDASL H EI hogedrulcgebied boven -Sc*a01niivl#.!. breidde zich nut Zuid-en MlddenV Europa uit, waardoordie wind In ons laadï naar zuidoostelijke richtingen draalde. -1 In de nacht van. vrijdag on zaterdag,- vroor het overwegend'licht, in het westen Z graden, in. het oosten van het 'land :on- geveer s graden. Intussen is de depret* sie.activitelt op de' oceaan sterk toege-": nomen. De depressie* breiden hun tn- vloed In een snel tempo naar, de Britse eilanden uit. legeiykertljdiyerpiaatstzich het hoge- - drukgebied naar* de - Dalkan.Dit heef fc tot gevolg, dat de.Vind naar zuidelijke e'u-.la---'-- ter naar zuldweitelljke lichting" draalt;,; waardoor de (begrenzing van de•kondej.etkS; zachte oceaanlucht, die: zich -ran. Engeland over Frankrijk naar de -Alpen uitstrekt, j landzaat» naderbij komt,. U- Dat betekent het einde van de korte-: vorstperiode. Bet binnendringen van:- dé^| zachtere f lucht -zalmet enige - neerslag paanLf.gaan,'.hoofdzakelijk In de- Vorm van'A regen'.of Ijzelt 1 Mkrrhsdie Oceaan Z.-AMERIKA 5500m. hoog? •:<jUSTRfiUE^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1