Veertig jaar Nationale manifestatie in Hilversum Probleem extra-actueel door repatriëring Geen verschil Volk als geheel verantwoordelijk Bankloper fingeerde overval een Soekarno geeft gematigde' verklaring uit Besteedde geld op eigen houtje? MINISTER KLOMPÉ.: DE overheid zal niet in staat zijn de woningnood op redelijke Russen willen Ned.^ record breken Hoofdagent betrapt op diefstal Jn de wacht" 1 Vader en zuster van vermoord meisje in Engeland Onderzoek naar de explosie Ter Apel Pest- ën pël^ëin iii: Indonesië r ZUIDPOOL-NIE UWS BEROERING IN MIJDRECHT ff OOmRDAG 9 JANUARI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No. 3881 r "V Afstaan Ramp Voorlichting Twee Amsterdammers stonden terecht '•t 14 dagen gratis li Directeur: H. DE RUIG 'Al O O Hoofdredacteur: Ur J A H J S. BKUiNS StJÜT Enige stemmen tijdens dit appèl: Dr. A. A. Koolhaas, praeses van de Generale Synode der Ned hervormde Kerk: „Er is sprake van een gemeenschappelijke schuld ons volk als geheel is hier niet geslaagd zoals het had moeten sla gen." Ds. P. N. Kruyswijk, praeses van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken: „Ook de kerk moet hier spreken, want Goc leeft in deze nood voor ons een boodschap." Mgr. drs. B. A 1 f r i n k, aartsbisschop van Utrecht: „Het volk zorge voor „leefbare inwoning" en de regering voor grotere gezins woningen." - u.» j. -f i FHHUifil - Jtl Ï.90) rn f A ".A" v -. ,',,fti Boiler aam. Wuto do Witmuraat 30 TeieL 115700 (4 Li Postbus 1112 Postgiro No 424519 KIm-h tend least abonnementen 18 3019.30 a. Zaterdags 17—18 uur Telefoon U5700 «a-Gravenhage. Huygenspleln 1 Teief. 183467 f3 L> Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.30—19.30 u. Telel 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abwnementsprjjs 61 cent per week, f 2.65 per maand, f 7.90 per kwartaal.Losse nummers 15 cent. Verschlint dagelijks (Geldig tot morgenavond) WISSELVALLIG Nn en dan opklaringen, maar ook enkele balen en later wellicht weer regen. Aanvankelijk nog stormachtige, ta ter overwegend krachtige westelijke4 wind. Iets lagere temperaturen. Morgen: zon op: 8.46 Maan op: 23.24 onder: 16.50 onder: 10.44 Sw N de loop van dit jaar zal extra veel aandacht gevraagd worden voor de betekenis van de christelijke patroonsvakorganisatie. Daar is reden voor. Binnenkort zal het namelijk veertig jaar geleden zijn dat de drie thans bestaande organisa ties, t.w. het Prot. Chr. Werkgevers verbond, de Chr. Boeren- en Tuinders- bond en de Chr. Middenstandsbond in het leven werden geroepen. Voor 1918 bestond reeds de Patroons vereniging „Boaz", ontstaan na het in 1891 gehouden Eerste Christelijk So ciaal Congres. Deze organisatie leed echter jarenlang een kwijnend be- itaan. Er ging weinig kracht van uit Men begreep dat het anders moest En de grondslag daarvoor werd gelegd in 1918. Het was een beslissing, die verstrekkende gevolgen zou hebben, want van nu af aan werd dc- juiste koers ingeslagen. De splitsing van ,3oaz" leidde er toe dat zich na 1918 drie krachtige pa troonsorganisaties ontwikkelden, wel ke elk op eigen terrein de christelijke banier hooghielden. Tegelijkertijd verloor men elkander niet uit het oog. Er bleef contact, niet alleen onderling, maar ook met de chr. vakbeweging, die reeds 10 jaar eerder haar krachten in het Chr. Nationaal Vakverbond gebundeld had. In 1938 vond men elkaar in het toen opgerichte Convent van Chr. Sociale Organisaties, dat vooral In de jaren na de tweede wereldoorlog aan. bete kenis heeft gewonnen en voornemens is op 13 februari a.s. te Utrecht hier aan speciale aandacht te schenken. DE wijze waarop na de tweede we reldoorlog het overleg en de sa menwerking in ons sociaal-economiscb bestel zijn gegroeid, heeft ook aan de christelijke centrale werkgeversor ganlsaties een geheel eigen plaats en taak gegeven. «.Zij, spelen volop mee in het overleg met 'de overheid, zU zijn vertegen -fftordigd in de Sociaal Economische Baad en de Stichting van de Arbeid. «Sin "allerlei andere organen, die in raam van de zich ontwikkelende publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie ia het leven zijn geroepen. "-Veel van wat zich hierbij in de top Van, het overleg afspeelt, onttrekt zich vaak*-san -de -.-directe waarneming van het gewone lid aan de voet van de or ganisatie. De laatste jaren 'is het ge vaar gaan dreigen, dat er een zekere afstand 'sfoelt tussen leiding en leden, een gevaar, dat in de organisaties vol uit wördt onderkend en waarvoor mfen ook een oplossing tracht te zoeken. In kringen van de werknemersvak beweging twijfelt niemand aan de waarderen het nut van de vakcentrale. Aan werkgeverskant is dat lang nog niet overal en we denken hier spe ciaal aan 'de middenstanders het ge val Wanneer dan ook aan dit probleem dlt jaar bijzondere aandacht zal wor den geschonken, moet dat worden toe gejuicht Na veertig jaar is er odk voor de chr. patroonsvakorganisatie nog van alles te doen wat betreft de versterking der eigen gelederen. Hog altijd zijn er velen, die aan de kant blijven staan, hetzij uit onver schilligheid dan wel doordat zij een neutrale organisatie verkiezen boven een christelijke. En toch gaat het hier ®a belangrijke beginselvragen en de eigen bewerktuiging van het maat schappelijk leven. Veertig jaren histo rie zijn daar om bet te bewijzen. 'Het pas begonnen jaar geve ook op het gebied van de chr. patroonsvak organisatie een verdere uitbouw in breedte en diepte te zien, want in de obristelijk sociale strijd van onze da gen kan ook in deze sector van dit ge meenschappelijk front geen man wor den gemist. Beroep op ons volk om woningnood te lenigen (Van een onzer verslaggevers) De Russische minister van Landbouw, Matskewitsj, heeft op een persconferentieverklaard, dai hu op de Russische staats boerderijen gesproken heeft met personeel, dat zich het overtref fen van de Nederlandse top- produktie van 3700 liter melk per koe ten doel stelt De mi nister zei, dat de mslkproduktie in Rusland in 1957 met 11 pro cent gestegen wasdie in de V.S. in hetzelfde jaar met één procent. Op de Mathenessenveg te Botterdam is dinsdagmiddag een hoofdagent van politie te Rotterdam op heterdaad be trapt toen hij, in burger gekleed, pro beerde een koplamp van een onbeheerd staande fiets weg te nemen. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. Hangende het onderzoek is hij to zijn functie geschorst. PROP. dr. ir. H. van Blessen heeft dezer dagen een rede gehouden toot de Vereniging van Chr. Onderwij- z?r*> die zoals bekend het lidmaat schap der vereniging onverenigbaar J'-«"<t\,met het lidmaatschap van een "iet-confessionele partij, i.c. de RvdA. y*Het Vrije Volk" constateert nu Oet zekere voldoening, dat prof. Van ®i®**en verklaarde, dat z.i. „het ge- ?®8 ia de chr. school zich moet ont houden van uitspraken over bet lid- fflhatscbap van de P.v.d.A Het ®??oolbestuur gaat met zo'n uitspraak ïeider dan zijn taak". -Er* is geen reden voor het socialis- 'fe® "partijblad zich over deze uit spraak te verheugen of te trachten er Politieke munt uit te slaan. De hoog kraan ontwikkelde zijn standpunt van- Wyde gedachte van de soevereiniteit '«.;«igen kring. «Een'schoolbestuur dat zich zijn ver- sofw^rdeiijkheld bewust is zal im* ®ers~èen onderwijzer, die lid van de A-ls' niet om deze politieke ais zodanig weigeren, maar wei nagaan of zulk een onderwij- sF politieke vorming op school ns 80Cd 'can verzorgen terwijl daar op;0015 gegronde reden is voor de 5??8,:.hoe deze onderwijzer staat te* Seooyer het chr onderwijs zelve. resultaat van zulk een onder- "M pVto den regel niet twijfelachtig rWKiEen "enkele - uitzondering mis- termyn te lenigen. Het is de hoogste tijd, dat de bevolking haar goede wil gaat tonen en de handen ineen slaat. Dit is door een aantal prominenten uit het kerkelijk en maat schappelijk leven naar voren gebracht tijdens een nationale mani cstatic, die vandaag in het raadhuis van Hilversum werd gehou den cn die, zoals minister mej. dr. M. A. M. Klompé opmerkte, een appèl wilde zijn aan het geweten van het gehele Nederlandse volk om de heersende woningnood te helpen verlichten. ,,,al zyn daarmee heus niet alle pro blemen opgelost". Met betrekking tot de evacués uil - Indonesië wees de minister er nog eens met klem op, dat de regering zich voorstelt de huisvesting van de ze landgenoten zodanig te regelen, dat aan de bestaande prioriteit van reeds ingeschreven woningzoekenden niet wordt voorbijgegaan. Deze nationale manifestatie was door de Landelijke Contactcommissie inzake het Woonruimtevraagstuk op gezet met het oog op de nog steeds bestaande problematiek op het gebied van de woonruimteverdeling, die thans, zoals minister-Klompé opmerkte, een ektra-actualiteijheeft gekregen door de komst van de grote groep """repa triërenden uit Indonesië, x Leden van de Eerste en Tweede Kamer, van colleges van Gedepu teerde Staten, alsmede burgemees ters en afgevaardigden van velerlei organisaties, vooral op gezins- en woninggebied, woonden dit appèl bij. Minister Klompé vroeg zich af. of juist degenen die zouden kunnen hel pen met woonruimte echtparen die grote huizen bewonen bij voorbeeld de nood wel in alle scherpte kennen. „Men heeft mij wel eens gevraagd", aldus mej. Klompé, „waarom woon ruimte niet eenvoudig gevorderd kan worden. Vordering zie ik als een uiter ste middel, dat pas gebruikt mag wor den als alle andere hebben gefaald. Ik zie echter heel goed de moeilijkheden van een ouder geworden echtpaar, dat niet graag het huis, waaraan men zich is gaan hechten, verlaat. Toch zijn er omstandigheden denkbaar, waarbij in een concreet geval de nood zo groot is. dat zelfs deze mensen zich moeten af vragen of zijn niet kunnen verhuizen naar een kleinere woning." Er zijn echter ook nog anderen, die ruimte beschikbaar kunnen stellen door óf van een te groot huis naar een kleiner te verhuizen, óf door een over tollig deel van de woning af te staan. In dit verband wees de minister op de onlangs genomen overheidsmaatregel tot verruiming van de financiële bij drage in de kosten van deze beschik baarstelling op vrijwillige basis, die het tenminste mogelijk maakt bij het begin zeer duidelijke afspraken te ma ken over de wijze van samenwoning ,3e overheid", aldus minister Klom- jgé^.jkan echter^niet alles alleen. Fi nanciële" regelingen en andere maatre gelen zUn niet voldoende. Er is een goede wil van de bevolking zelf no dig. Ons volk heeft in het verleden ge toond onverzettelijk te zijn af bet ging om het bestrijden of te boven komen van rampen. De woningnood is zo'n ramp, en daarom roep ik u allen op, bij uzelf na te gaan, wat u kunt doen om te helpen." Daarnaast zijn echter nog allerlei voorzieningen mogelijk en nodig, zo besloot mej. Klompé, waardoor een soepeier en doelmatiger gebruik van overtollige woonruimte kan worden gewaarborgd, een groeiende samen werking tussen de plaatselijke huis vestingsbureaus kan worden bevor derd, en daarnaast ook de ruimte-ver schaffende partij kan worden be schermd tegen overlast. Dr. Koolhaas merkte op, dat ons volk slechts in staat zal zijn verant woordelijkheid te dragen wanneer net inzicht in de zaak heeft. Hü pleitte daarom voor meer voorlichting. „Ons volk moet weten waar het aan toe is. Een eerlijke, onverbloemde opening van zaken, ook door de gemeentebe sturen, kan mede helpen, dat het volk zijn verantwoordelijkheid meer gaat beseffen." De synode-praeses vroeg zich verder af of Nederland, in vergelijking met wat andere landen hebben gepresteerd, niet achter is gebleven. Verder pleitte hü voor een grotere uniformiteit in de urgentie-bepalende normen. In dit verband laakte hij het Zie verder pag. 3, dejcol.) RECHTS sleepttwintig miljoen in de wacht." Dat was een kop in het- socialisti sche „Parool" noven het verslag van de belastingdebatten. Deze kop is onjuist. „Recbts" heeft niets In de wacht ge sleept. „Rechts" beeft alleen wat gedaan voor een in de druk verkerende mid dengroep, waar socialisten en libera len niets voor over hadden. En „rechts" heeft zich voort» be zorgd gemaakt over de voorspoedige voortgang van het bedrijfsleven en daar wat voor gedaan waar de socia listen en liberalen niet toe bereid wa ren. (ADVERTENTIE) Voor kaart Zuidpoolgebied met Interes sante bijzonderheden zie pagina 3. -1/. 5 Vandaag is tn Beverwijk het twintig ste Hoogoven-schaaktoernooi begon- schien daargelaten. De praktijk zal dus met zoveel verschil te zien geven. Voor „Het Vrije Volk" is dat mis schien een teleurstelling, maar politiek voordeel zit er echt niet in. nen. Gisteren arriveerden de meeste spelers reeds. Het waren o.a. de Joego- slaven, Spanjaarden en de Argentijn Pilnik. De Joegoslaaf Kostisch werd door de kok voor een partijtje uitge daagd en onder de kritische ogen van andere grootmeesters (derde van rechts Is de Argentijn Pilnik), werd dit spel letje gespeeld. (Van een onzer verslaggevers) Hedenmorgen heeft de officier van Justitie bij de Amsterdamse rechtbank twee jaar gevangenisstraf geëist met aftrek van het voorarrest tegen de twee Amsterdammers, die op 25 juli van het vorige jaar enige opschudding in de Paleisstraat in de hoofdstad heb ben veroorzaakt toen zij daar een ge fingeerde beroving gearrangeerd hadden. Bij deze gelegenheid heeft de 33-ja rige bankloper G. B. zich tabak in de ogen laten strooien, waarna hij een tas met ƒ55.000,geld van de N.V. Am- sterdamsche Bank aan zijn vriend uit de militaire diensttijd de 34-ja- rige Amsterdammer W. S., overgaf. Deze begaf zich toen naar een steeg in de Kalverstraat, waar zijn fiets stond en zocht zich een goed heenkomen Doordat de gehele roofoverval een bij zonder primitieve indruk maakte slaagde de recherche erin de „over val" binnen weinige dagen tot klaar heid te brengen, vooral ook omdat de bankloper een volledige bekentenis aflegde. Op de tafel van de rechtbank ston den een aantal ledige conservenblikken en ledige verfbusjes, waarin handlan ger S. de buit had verstopt. Die was in de omgeving van Vtokeveen be graven. De Amsterdamsche Bank heeft het bedrag, op ƒ160,na, terugge kregen. Beide verdachten, jongemannen van eenvoudige huize, die volgens het psy chiatrisch rapport volkomen toereke ningsvatbaar moeten worden geacht, gaven tijdens de behandeling van de zaak alles volmondig toe. „Alles is eigenlijk door een grapje gebeurd," verklaarde de bankloper, die zes jaar tot tevredenheid van het bijkantoor van de Bank aan het Damrak zijn werk had verricht. Gedurende drie weken tevoren hebben beide vrienden, die in Indonesië ais militair een spannend leven heb ben geleid, elkander ontmoet. Mr. J. Coning Liefsting, de presi dent, noemde de gehele „beroving" een uiterst dilettantische aangelegenheid In de voorlichtingsrapporten werd ge waagd van een kwajongensstreek. De Officier was het hiermede niet eens; hij vond het geheel beduidend ernsti ger dan een kwajongensstreek. De pfesident noemde in verband met de beroving het woord „estafette' De een gaf de tas met geld aan de ander over. Ter zitting werd vastge steld, dat beide mannen S. was werkloos, maar beschikte over spaar geld niet in geldnood verkeerden. IJe kassier van het bijkantoor als getuige gehoord vertelde, dat B. verward en ontdaan bu hem was binnengekomen, onder de uitroep: „Ze hebben mijn tas gepikt." üe rechercheur van het politie bureau Warmoesstraat verklaarde, dat men terstond de indruk heeft gehad, dat er iets niet goed zat. Er was geen sprake van een geraffineerd opgezette overval. Dit bleek ook uit het feit, dat er tabak werd gebruikt en niet zout, zoals aanvankelijk het plan was ge weest. De verdediger van B„ mr, Vreken, legde er de nadruk op, dat hij? een stunt" betrof, in wezen een kwajon gensstreek, die aansloot op de bravoui- slukjes die bèidë mamien'in Ihdo- nesië bedreven hebben. Hij vroeg een gecombineerde straf. Mr. Th, de Roos zei dat de zaak buiten alle próporties was getrokken. De mannen hebben elkaar „opgejut". Ook h|j drong aan op een gecombineerde straf. Beide verdachten maakten gebruik van de gelegenheid voor de sluiting van de behandeling nog het woord te voeren. S. de bankloper die een gezin met twee kinderen heeft en erkende, dat zijn loon bu de bank hém geen aanleiding had gegeven tot ontevre denheid, zei: Ik vraag uiterste clemen tie. Zijn medeplichtige B., die evenals S. terecht stond wegens verduistering in vereniging, merkte op, dat hij op recht spüt heeft van zyn daad en wil pogen het ontbrekende bedrag aan de bank terug te betalen. De rechtbank bepaalde de uitspraak in deze zaak op 31 januari. wtjjg 3»y '-u.il h V Het onderzoek naar de moord op het Nederlandse meisje Marie Kriek in Engeland heeft twee nieuwe aankno pingspunten opgeleverd: een tweekleu rige auto, die gezien werd op 100 me ter afstand van de bushalte, waar Marie uitstapte en een hond, die sirds de dag van de moord abnormaal bang is geweest voor een gat in een heg dicht bij de plaats waar het stoffelijk overschot werd gevonden. De politie heeft vastgesteld dat de auto niet toebehoort aan mensen uit Colchester of aan militairen van de Amerikaanse luchtmachtbasis in de buurt. Marie's vader en zuster zijn woens dag aangekomen in Engeland. Zij zijn door de politie ondervraagd ovefc even tuele kennissen, die Marie in haar brieven genoemd zou kunnen hebben. Naar de oorzaken en toedracht van de ontploffingsramp te Ter Apel zal een zeer diepgaand onderzoek worden ingesteld, waarvan de resultaten eerst over enige weken, ais alle materiaal is verzameld, bekendgemaakt kunnen worden. Dit heeft de officier van Jus titie te Groningen, jhr. nar. A. H. S, v. Wijck, medegedeeld. H.j heeft de leiding van het onder zoek en wacht nu op het technische rapport van het gerechtelijk natuur wetenschappelijk laboratorium van he? ministerie van Justitie te 's-Gravenha- ge over de ontploffing. Een commissie van dit laboratorium heeft zich te Ter Apel van de omstandigheden op de hoogte gesteld. Voorts krijgt mr. Van Wijek nog een rapport van de arbeidsinspectie, die wegens de vele consequenties van de ramp eveneens, een diepgaand onder zoek instelt. VERTEGENWOORDIGERS van de regeringen van de zes landen van Klein-Europa hebben in. Pa rijs geconfereerd om de details te bespreken van de Europese economische gemeenschap. Op deze foto zien we van links naar rechts de Nederlandse staatsse cretaris van Buitenlandse Zaken drs. v. d. Beugel, 'de Franse tni- 'nister van Buitenlandse Zaken Pineau, diens landgenoot Faure, de Luxemburgse nlinister Buitenlandse Zaken Bèch, .zijn Italiaanse ambtgenoot Pella,'- de Westduitse minister van Buiten landse Zaken von Brentano, de Westduitse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Hallstein en de Belgische minister van Bui tenlandse Zaken Victor Larock, die kortgeleden Faul-Henri Spaak is opgevolgd. President Soekarno van Indonesië en- _,l; premier Nehroe van India hebben -vait- - .3 daag wederom een" onderhoud, gehad, i®'-,- Het duurde anderhalf uur. Na afloop werd een officieel communiqué uit- gegeven, waarin Nèhroe in het bijzon- der uitdrukking geeft aan de-' hoop >1 „dat het kolonialisme vreedzaam .zal -.-3 worden opgelost". X 'N\ Van zijn kant verklaart president Soekarno in hetzelfde communiqué^ Nh dat „Indonesië zich inspant goede bé- trekkingen te onderhouden met alle landen, met inbegrip van Nederland en. Xijl zelfs hoopt met dit laatste land op. eim- - ij nomisch gebied een samenwerking tot stand te kunnen brengen, gebaseerd op een gemeenschappelijke eerbied'voor rpfi de wederzijdse belangen". "F-'g De Britse premier Macnüllan en pre- sident Soekarno ontmoetten- elkaar i vandaag aan een lunch met premier -l| Nehroe. Tijdens deze.lunch kwam-het"' s Indonesisdh-Nederlandsë geschil „kort ft en fnformeél" -ter sprake: - Na de lunch verklaarden Indbnesi- sche kringen, dat president Soekarno Al aan premier 'Macmillan de verzekè- ring-zou hebben gège^en. 'dat oyer- Vfc dracht van Westelijk ,,Nieiiw-Gu e| aan Indonesië in-geeü 'enkel.bpzicMsdé vredë'^en'-'stabllitéit iiT dat 'gö»ied, zou schaden- - ,i - In Midden-Java doenzich/geyallen. van builenpest en in Djakarta van pokr ken voor. Het ministerie "van- Gezond heid heeft verklaard, dat de-ontwikke-L 1 ling niet ernstig ls. N'V (Van een onzer verslaggevers) In de gemeenteraad van Mijdrecht ls gisteravond enige beroering ont staan over het,feit, dat burgemeester J. Van der Haar een vijver en een wandelpad zou hebben laten aanleg gen in het zgn. ProosdiJIand, die beide niet op het uitbreidingsplan voorko men. De belde wethouders zouden van deze afwijking niets hebben geweten. Voorts zou de burgemeester met medeweten van de 'wethouders een deel van het krediet voor het uit breidingsplan hebben overgeheveld naar een post voor een speelterrein. In totaal zou hierdoor ƒ46.000 zon der medeweten van de raad aan zijn bestemming onttrokken zijn. De kwesie was al aangesneden in de raadsvergadering van 5 november, maar kwam nu weer in het openbaar doordat drie raadsleden, de heren Wes- terdük (A.R.), Winkel (C.H.) en Eikelenboom (S.G.P.) een brief had den ingediend, waarin ze zich aan de verantwoordelijkheid voor deze gang van zaken onttrokken. De bespreking van dit schrijven liep uit in een tegenvoorstel van de heer Westerdijk om het totale krediet voor het uitbreidingsplan te verlagen tot de werkelijke kosten en een nieuw krediet van 69.500 vast te stellen voor de werken die zonder toestem ming van de "raad in uitvoering waren geromen. Zo zou de.zaak bestuurlijk hi*hat reine kunnen worden- gebracht: Behalve de drie briefschrijvers stemde ook de heer Koedam (Arb.) voor dit voorstel, maar meer steun .was er niet, zodat* het Voorstel werd ver worpen. Een .voorstel van B.en W. om het krediet voor het óitbreidingsplaa met een bedrag van' 'f 5.475 te verla gen, werd'aangenomen. V L In de raadsvergadering van *-5 no-, vember had de voorzitter: na "geheim overleg met de wethouders Verklaard, dat hij tot zijn .spijt .verzuimd had de wethouders over de vijver in te lich ten. Voorts zei" hij toen, dat de aange geven kredieten door deze aanleg niet' werden overschreden en.dat hij had gemeend dat het geen groot verschil zou maken dat in het geprojecteerde plantsoen een vijver zou worden aan gelegd. Voorts zegde hij een uitvoe rige schriftelijke uiteenzettibg toe.- Wethouder Bunschoten- (C.H.) .had de burgemeester daarop de - band ge reikt. Daar'de toen verschenen nota' de opponerende raadsleden* niet had, bevredigd, hadden *,zè gisteravond dë zaak andermaal aan de orde gesteld! - v V 4 - f" ,,s Af; i t Naam i i Straat. 1 Woonplaats Wenst zich ingaande heden te abonneren op he» dagblad lrouw en ontvangt gedurende 14 dagen de krant gtatu. - V, Betaling zat geschieden per week (61 eent)/pét kwartaal |^j| - I *- V, *5 Doorhalen wat niet grwenst wordt. 1 y v (J wordt verzocht deze bon toe te zenden'aan 1 - *.^f Administratie „Trouw", Witte de Wittistfaat 'OT?Rotieraèm J- .V V - A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1