Kandidaat stelling DIJKLEGER PARAAT Tweede toestel werd nog afgewacht Amerikaanse piloot redt twee Ned. vliegers Boodschap van Eisenhower Reorganisatie strijdkrachten in V.S. Onrustbarende stijging' Aantal werklozen i thans (ik otojeüjte (Iu (list qirinp! TWEEDE OVERVALLER IN SCHEVENINGEN GEVAT Prijsstop voor melk in W.-Nederland ONGEDWONGEN WELKOM OP SCHIPHOL GELUKKIG „Maatschappelij k werkster no. 1 MIS VAKCENTRALEN BERADEN ZICH Ook dienstmeisje gearresteerd Dodelijk getroffen door vallende tak Prins naar Londen Onderwijzers werken langer - de kinderen korter 3 VRIJDAG 10 JANUARI 1058 ZESTIENDE JAARGANG No. 8888 r ik heb "OwiZOyk, dekens! Hand van Koningin Allerlaatste druppel benzine verbruikt UITWISSELING -4*1 Stille -werklozen 4 Botterdam: Witte da Wlttutrtmt 30 Teiet 115700 (4 LI Postbus 1112 Postgiro No 424519 KlacfUendienst abonnementen 18 3019.30 tt Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 '«-Gravenhage Huygenspleln 1 Telef 183467 (3 L) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 ,1 Klschtendienst 18^0—18.30 a. Teief. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, f 2.65 per maand, t 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks "N J A NIEUWE DEPRESSIE Overwegend, zwaar bewolkt met nu en dan regen. Krachtige tot stormachtige, tijdelijk wellicht weer tot storm toenemende wind tussen zuid en zuidwest, later ruimend naar noordwest. Weinig verandering van teme- ratuur. Morgen: zon op: 8.45 Maan op: 0.00 onder: 16.51 onder: 11.10 Directeur: H. DID HUIG Hoofd redacteur: Ur J A ti J S. BK UI NS SLA1T IN het jaar 1958 zullen de kiezers tweemaal worden geroepen ter stembus te gaan. Op 26 maart voor de verkiezing van de leden van de Pro vinciale Staten, op 28 mei voor Je ver kiezing van leden van de gemeentera den. De verschillende partij-instantfes zijn uiteraard reeds geruime tijd be zig met de voorbereiding van de werk zaamheden, welke met die verkiezin gen verband houden. De samenstelling van de kandidaten lijst is zeker niet de eenvoudigste taak, waarvoor de partijen zich geplaatst zien. Vooral voor de partijen, die van middelmatige grootte zijn, levert het vaststellen van een lijst, die enerzijds een zo harmonisch mogelijk samen gestelde fractie mogelijk maakt, maar anderzijds ook rekening houdt met de diverse schakeringen, welke een volks partij nu eenmaal kenmerken, vaak moeilijkheden op. p, E vraagstukken, welke in de pu [J blieke colleges aan de orde ko men, stellen aan de gekozenen bijzon der* eisen. In de bijna afgelopen perio de werden de Provinciale Staten ge roepen hun oordeel te geven over de vraag, welke veranderingen in de Pro vinciale Wet wenselijk geacht moeten worden. Dat wil zeggen, dat vraag' stukken van staatsrechtelijke aard aan de orde kwamen, waarover elke frac tie zich moest uitspreken. Nodig is ook zeker, dat een fractie beschikt over een deskundige inzake financiële kwes ties. Daarnaast komen in de Provin cial* Staten aan de orde vraagstukken met betrekking tot de waterschappen, d* veren, de wegen, de landbouw, de recreatie. Streekplannen moeten wor den beoordeeld, economische onder werpen vragen de aandacht, culturele zaken en sociale aangelegenheden, in net bijzonder tegenwoordig het maat schappelijk werk, komen ter sprake. En, al is het personeelsbeleid voor wat de salariëring betreft in belang rijke mate gebonden aan de voor schriften van het rijk, ook daarover moet gesproken worden. De verschei- denheidipm **1 deze .aangelegenheden vraagtVpok om Statenleden, die' ten aanzien daarvan hun mening ten bes te' Kunnen geven. De vraag mag gesteld worden, of de Instanties, die zich met de kandi daatstelling bezighouden, wei steeds voldoende aandacht schenken asn de noodzaak van een fractie, die door een behoorlijke taakverdeling ook invioed kan uitoefenen in de vergaderingen van de Staten. Het aantal leden, dat een partij in de Staten kan brengen is zeker van betekenis, doch niet m'n» der van belang is, dat de gekozen le den door hun optreden waarlijk in vloed kunnen uitoefenen op het be stuur van de provincie. In dit opzicht is zeker niet steeds het aantal van be slissende betekenis. p. E kandidaatstelling voor de ge- |J meenteraden If van niet minder betekenis en levert wellicht nog gro tere moeilijkheden op. Het aantal a.-r. of c.-h, leden van de gemeenteraden is In het algemeen gering in verhouding tot het totaal van het aantal leden van de raad. Maar dit moet er dan ook toe leiden, dat de kandidaatstelling met de grootste zorg geschiedt. Het raadslidmaatschap, vooral inde grote en grotere gemeenten, is waar lijk geen erebaantje. Het vraagt een helder oordeel over tal van uiteenlo pende vraagstukken. Daarbij is niet alleen het optreden In de gemeente raad van betekenis, doch niet minder de arbeid, die in de verschillende com missies van bijstand wordt verricht Het lid van de commissie is in eer ste instantie vaak op eigen inzicht aangewezen. Ook bij het zoeken naar kandidaten voor de gemeenteraad dient aandacht geschonken te worden aan de schake ringen in de party, maar dan toch al tijd zo, dat tevens gelet behoort te ?worden op de bekwaamheid. En zoals bij de kandidaatstelling voor de Provinciale Staten er reke ning mede gehouden moet worden, dat één van de gekozenen in staat moet zijn om op te treden als Hd van het College van Gedeputeerde Staten, zo zal men bij de raadsverkiezingen erop bedacht moeten zijn de lijst zo samen te stellen, dat daarop op de verkiesba re plaatsen kandidaten voorkomen, die geschikt zijn om als wethouder te fun geren, Dat is in de eerste plaats van groot gelang in de grote gemeenten, .waar het wethoudersambt wel zeer ho ge eisen stelt. Maar ook in kleinere gemeenten moet men daarover niet te licht derjken, aangezien het gevaar dan aanwezig is, dat een wethouder wel In naam dat ambt bekleedt doch de burgemeester de man is,' om wie het gehele gemeentebeleid draait. .De partijbesturen, maar ook de par tijleden hebben dan ook bij de kandi daatstelling een hoogst verantwoorde lijke taak te vervullen. Het is te ho pen, dat vooral de partijleden ook bun bijdrage zullen leveren en in groten ge tale zullen medewerken aan het tot "tand komen van een lijst, die niet si xteen vertrouwen wekt in eigen kleine I- HM. Koningin Juliana spreekt met een van de teruggekeerde Neder landers. (Van onze verslaggevers) Overal langs de kust heeft men gis teravond en vannacht ttldens een zwa re storm de waterstand en de toestand van de dijken In de gaten gehouden. In Rotterdam kwam het water ruim een halve meter boven normaal. En kele kaden zoals die van de Zalm en Wijnhaven Hepen onder, maar de daar staande woningen en gebouwen liepen geen noemenswaardige watercehade op. Het dyklegcr was hier met 140 man paraat. In Zeeland heeft aanvankelijk de storm, die recht In de zeearmen woei nogal wat vrees gebaard. Na midder nacht nam de windkracht echter wat af, zodat de verhoging, die men in de vroege ochtenduren verwachtte, waar- schynlijk minder hoog zal worden dan men aanvankeiyk vreesde. Tegen mid dernacht was de waterstand in Vïis- slngen 1,40 meter hoger dan normaal Het polderbestuur van Walcheren heeft een dykbewaking Ingesteld. (Advertentie) -r4 Van- een OP SCHIPHOL heeft H.M. koningin Juliana gisteravond aantal repatrianten uit Indonesië officieel begroet. In het enige dagen geleden ingerichte opvangcentrum voor Nederlanders uit Indonesië onderhield de vorstin zich anderhalf uur met deze landgenoten. Het was de bedoeling, dat de Koningin de 49 passagiers van het K.L.M.-toestei „Ion" zou verwelkomen, maar vijftig minuten na de aankomst van dit vliegtuig landde nog een toestel uit Londen met acht repatrianten aan boord. Koningijp Juliana wachtte nog even op deze mensen, onder wie zich een zeventigjarige dame bevond, die nog nooit in Nederland is geweest, en praatte met hen ook nog geruime tijd. Juliana zich r.aar het opvangcentrum, waar mevr. L. van Overeem, die de leiding heeft van het Rode Kruis-werk op Schiphol, en de heer J. Moora, voorzitter van de C.C.KJP., haar be groetten. Wanda Heybroek, negen maanden oud, was de eerste die hier in het röntgenhokje van dr. Hoefnagels van de Amsterdamse Vereniging tot t.b.c.- bestryding verdween. Terwyi de heer A. C. Heybroek en zijn echtgenote (afkomstig uit Dj emberhun eerste kindje van jasje en truitje ontdeden, reikte de vorstin de baby de hand en onderhield zy zich met de ouders. Met alle passagiers van de „Ion" ging H.M. tussen de bedryvigheid van het doorlichten en het „opvangen" door de dames van de maatschappe iyk-werk-afdeling van de C.C.K.P. (die indien nodig voor huisvesting zorgen.) even praten. Zy informeerde belangstellend naar de omstandig heden waaronder de repatrianten wa ren vertrokken, naar de eventuele achtergebleven familieleden, en naar de toekomst. De passagiers van de „Ion" bleven, nadat de machine was geland, nog on geveer een kwartier aan boord. Het toestel was namelUk sen half uur te vroeg en koningin Juliana, ofschoon zy in verband daarmee vroeger van Soestdijk vertrok dau de bedoeling was, daardoor iets te laat. Toen de repatrianten in twee grote bussen naar de quarantaine- en douane-afdelingen werden gereden, stond de vorstin echter op het win derige platform. Er werd achter de ramen van de bussen hartelyk naar haar gewuifd. Terwyi de repatrianten 24 vol wassenen, meest vrouwen, 22 kinde ren en drie babies gezondheidsdienst en douane passeerden, begaf koningin De Amerikaanse luitenant-vlieger, Rezk M. Mohamed van de basis in Soesterberg heeft het leven gered van twee vliegers van de Nederland se luchtmacht, die boven Duitsland waren verdwaald. Luitenant Mohamed stond op het punt van de luchtbasis in Bitburg waar hy tydeiyk dienst deed, op te stygen, toen van de Nederlandse vliegers, tweede luitenant Jack Soffers en sgt Albert Kloeze van het 312e eskader van Volkel, noodsignalen werden ontvangen. Mohamed steeg tot boven het wolken dek en schakelde zyn radio-ontvan- kring, doch ook daarbuiten. Want het is uiteraard het recht van de partijle den om de kandidaten naar voren te brengen, doch men heeft te bedenken, dat hun namen en bekwaamheden ook moeten spreken tot de grote meerder heid van de kiezers, die niet in «en partij is georganiseerd. ger op dezelfde golflengte over als die van het Nederlandse vliegtuig. Posities werden aangegeven door de toren-operator op de luchtbasis Spangdahlem, die meteen ook een radioverbinding tot stand bracht met de toren-operator op de lucht- □asis Hahn en zijn collega in Bitburg. De Nederlandse vliegers, die nog maar 250 liter benzine hadden, overwogen juist hun toestel te laten dalen, toen luitenant Mohamed hen op ruim 4000 meter hoogte in het oog kreeg. H5j seinde de Nederlandse vliegers hem door de wolken te volgen iu een da ling met grote snelheid. Vier mij] van de luchtbasis verwyderd vond Mohamed een opening in de wolken en leidde het Nederlandse vliegtuig precies tot de rand van de baan. Het Nederlandse vliegtuig, waarvan de tanks volkomen leeg waren, landde met de wind in de rug. De banden spropgen by aanraking met de grond. Het vliegtuig Tolde voort en kwam buiten de baan tot stilstand. Beide Nederlandse vliegers waren in veiligheid. De Amerikaanse piloot Rezk Mohacned is zelf enige malen boven Nederland verongelukt, zyn toestel heeft ook de ramp in de kazerne te Busstim veroorzaakt. Zie verder pag. 3, le kol.) f Advertentie) CIGARETTES PRESIDENT EISENHOWER heeft gisteravond in het Ameri kaanse Huis van Afgevaardigden zijn met spanning tege moet geziene rede over de „toestand van de Unie* {Stale of the Union) uitgesproken, waarhij hij het Amerikaanse volk vroeg om ..opofferingen en een grote mate van begrip". Hij ontvouwde een acht punten tellend program als tegenwicht tegen Ruslands militair-wetenschappelijke opmars. Dit „veiligheid door kracht-programma" behelst onder meer een reorganisatie der Amerikaanse defensie om een einde te-maken aan de rivaliteit tussen de drie strijdkrachtonderdelen. Zijn rede, die door radio en televisie direct werd uitgezonden, be vatte ook een oproep aan de Sowjet-Unie om met de Ver. Staten samen te werken „bij het opruimen van de onnatuurlijke belemme ringen, die de stroom van denken en wederzijds begrip tussen de beide volken blokkeren". VERSCHILLENDE mensen hebben er zich aan geërgerd, dat onze zaakgelastigde in Djakarta de nieuw jaarsreceptie van president Soekarno bijwoonde en daar met de heer Soe- bandrio blij hens een recente foto in een wel wat uitbundige stemming grapjes heeft ten beste gegeven. Ook wij hebben ons geërgerd. Daar bij beseffen wij, dat zolang de diplo matieke betrekkingen niet zijn verbro ken en er belangen moeten worden be hartigd voor tn nood verkerende land genoten de regels van het normale di plomatieke verkeer in het oog moeten worden gehouden. In de huidige situatie Is echter voor grappen helemaal geen plaats. Waar heid, waardigheid en fierheid behoren evenzeer in het diplomatieke verkeer tot hun recht te komen. In de houding van de heer Hasselman hebben wij deze eigenschappen helaas niet kunnen ontdekken. BEVERWIJK Het gemeentebe stuur stelt voor het pre-advies van het IJmondcollege inzake de vervanging van agrarische gronden te aanvaarden. De acht punten van het „dwingend program" dat Eisenhower nodig acht om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdaging van het tijdperk der ruimte vaart lulden: 1. De defensie moet gereorgani seerd worden. Er is een duideiyke or ganisatie en een besluitvaardige cen trale leiding nodig, gesteund door al len die bjj de defensie betrokken zijn en beëindiging van de strijd tussen le ger, luchtmacht en vloot. 2. Er is een grotere defensie-in spanning nodig met onder meer pro gramma's voor krachtige ontwikkeling van intercontinentale projectielen, ver snelling van de programma's voor an dere doelmatige projectielen, nieuw» re vliegtuigen en atoomduikboten en -kruisers. 3. De militaire en economische hulp aan het buitenland moet voortgezet worden. 4. De wereldhandel versterkt de vrienden van de Ver. Staten en ver sterkt ook.bun „wens om vrienden, t» blijven. Daarom móet de Amerikaans» wet op de handelsovereenkomsten voor vijf jaar worden verlengd, met een grotere bevoegdheid""voor de regering tot het sluiten van overeenkomsten. 5. De wetenschappeiyke samen werking met de bondgenoten is van het grootste belang. Het congres moe» uitwisseling van te pas komende we tenschappeiyke en technische inlieb tingen met bevriende landen mogelijk maken. Zie verder pag. 3, 7e kol.) (Van een onzer redacteuren) Blijkens de voorlopige cijfers van het Centraal Bnrean voor Statistiek was het aantal werklozen eind decem ber 1957 gestegen tot 110.000. Hoewel in dit aantal dertig procent seizoen- werklozen zijn begrepen, menen de drie vakcentralen toch, dat het tempo, waarin de werkloosheid toeneemt, on rustbarend Is. (Advertentie) mer.f van de dag BLIKQROENTEN (Van een onzer verslaggevers) Na een korte achtervolging, waarbij een waarschuwingsschot moest wor den gelost, hebben enkele rechercheurs gisteravond in het Statenkwartier te Schevenlngen de 21-jarige A. L. de Z. aangehouden. Hy was één van de drie mannen, die in de nacht van maandag op dinsdag te Hoofddorp de pompbe diende H. Tuin overvielen en beroof den. De aangehoudende legde, evenals de 21-jarige F. A. K. die zich dinsdag te Rotterdam aangaf, een bekentenis af. Na de aanhouding van K. was de politie op het spoor gekomen van de twee andere daders. Hun namen waren bekend. De Z., die geen vaste woon plaats en geen beroep heeft, was zelfs een „oude bekende" van de politie. Het kwam de politie ter ore, dat hy relaties onderhield met de 21-jarige dienstbode E. C. S. Gisteravond werd dit meisje op weg van haar werk naar huis aangehouden. Zy wist te vertel len, dat De Z. een kamer gehuurd had in de Van Slingelandtlaan, in het Sta tenkwartier te Den HaagSchevenin- gen. Onmiddellijk trok een aantal re chercheurs naar deze rustige stads- wijk en het blok werd afgezet. Politie mannen in een auto op de straathoek zagen de gezochte man staan. Onmid dellijk verlieten de rechercheurs de wagen, maar De Z. nam de vlucht. Na De 38-jarige houtbewerker M. Bos uit Veenendaal is gisteren in de ge meente Maarsbergen dodeiyk gewond, toen hy door een zware tak van een vallende boom werd getroffen. Met de heer De R. uit Veenendaal was hy aan het zagen, toen een afbrekende tak van een boom, die zij omtrokken, recht standig op zyn hoofd terechtkwam. Hy werd, evenals de heer De R., die ook gewond was, naar een ziekenhuis te Utrecht vervoerd, waar hy is over leden. Hy was gehuwd en- had vier kinderen. Z. K. H. prins Bernhard is gistermid dag naar Londen vertrokken voor het presideren van een vergadering van de organisatoren der Bilderbergcon- ferenties. Maandag zal de Prins een bijeenkomst van de gouverneurs van de Europese Cultuurstichting leiden. Dinsdagmorgen keert hij naar Neder land terug. een korte achtervolging, waarbij in de lucht werd geschoten, kon hy worden aangehouden. Hy bekende niet alleen de overval, maar ook andere misdaden. De dienstbode is in arrest gesteld wegens heling. (Ongecorrigeerd) De ministers v_u Economische Za ken en van Landbouw a,l. hebben in de Staatscourant van heden een prijs stop-beschikking afgekondigd voor consumptiemelk verkocht in gesaneer de gebieden in West-Nederland, waar bij is bepaald, dat de prijs van con sumptiemelk niet hoger mag zijn dan die geldende op 31 december 1957. <71 Vanmorgen kwamen de economen van de Raad van Vakcentralen in Ut-echt byeen om over deze toe nemende werkloosheid te spreken! Aangenomen mag worden, dat zy zich hebben beraden over eventuele 1 stappen, welkende werknemersorga- 4' nisaties by de regering moeten doen om aan de onrustbarende ontwikke ling een einde te maken. Het is niet zozeer het cyfter, dat1 te. 'Af denken geeft, als wel het tempo, waar- 5 in de werkloosheid stijgt Einde ,no-' vember waren nog slechts 67.000' werk lozen geregistreerd. In één maand is dit aantal dus -gestegen met' ruim,-51 40.000 En nu kan worden aangevoerd,^ J dat in de maand december het aantal "Jf werkloze landarbeiders toeneemt; dit aantal is echter niet zo groot om de - 1 snelle styging van het totale werk- pij looshcidscyfer te rechtvaardigen. In de kringen van het CNV meent men, dat de situatie zelfs nog slechter is dan bet voorlopige cyfer uitwyst Er is nl. een groot aantal „stille werk- lozen", werknemers,-voor wie eigen iyk geen werk meer is, maar die toch M nog niet worden ontslagen. Ook is in december aan tal van bedrijven.ver gunning verleend een kortere werk week in te voeren. De werknemers van leze bedryven zUn natuuriyk niet in J het totale werkloosheidscyfer begrepen. Al met al mag worden geconcludeerd, Jat de werkgelegenheid in Nederland belangryk is teruggelopen en ;dat-is wa' 'de vakcentralen vanmorgen heeft doen byeenkomen om "zich op nadere stappen te beraden. Wel is menrvan mening, dat een arbeidsreserve van ruim 3 op zichzelf nog geen- econo mische noodtoestand behoeft te. be tekenen, maar de omstandigheid, dat m de komende maanden een verdere sty ging van d',t percentage mag worden eerwacht,/wanneer geen conjuncturele tegenmaatregelen worden genomen, maakte overleg binnen de raad-van. vakcentralen noodzakeiyk. Men wil jp alle eventualiteiten voorbereid zyn. De leerlingen van de" Zutderschool in Westzaan gaan voorlopig korter, maar de onderwijzers langer werken don normaal. Een aantal klassen zal namelijk les - ■U krijgen van 8.30 tot 1230 uur; andere klassen werken van 13.30 tot 1730 uur. Terwijl de meisjesen jongens óf 's morgens óf 's middags vrij zijn, wer ken de onderwijzers de "hele dag. De reden? Men is er nog steeds niet in geslaagd een onderwijzer te vinden, die de bestaande vacature -toil ".ver vullen en bovendien heeft mèn-met, ziekte te kampenv 3 - t' v Koningin sprak IV2 uur met repatriërenden DELICIOUS TOTALE VREDE DOOR KRACHT Vj 1 110.000 (S ■Wl| f ih 4 minuten De ministers hebben zich genoodzaakt ge zien tot afkondiging van deze prijsstop over te gaan, omdat in verscheidene ge saneerde „gebieden van West-Nederland de saneringscommissie eigenmachtig prijsver hogingen hebben doorgevoerd, welke ten doel hebben de sUjtórsmarge, met terzijde stelling van de destijds met de melkhandel overeengekomen overlegprocedure, te ver hogen. Een enige tijd geleden door de algemene verneiging voor melkvoorziening Ingediend verzoek tot verhoging van de sljjtersmarge kon op grond van de verstrekte gegevens niet worden ingewilligd, zulks met uitzon dering van de gemeente Amsterdam, waar een margeverruiming en een hierop aan sluitende prijsverhoging aanvaardbaar bleek te ztjn. De mogelijkheid werd intussen wel open gelaten tot verstreking van nadere gege vens, op grond waarvan het overleg met de overheid kan worden voortgezet. Xandra Lammert, het éénjarig klein- dochtertje van dr. Max Ëuwe, mocht gisteravond by de opening van bet Hoogoven-schaaktoernooi haar allereer ste zet op het schaakbord doen onder het toeziend oog van haar grootmeester- Uike grootvader. (Voor verslag van'de opening van het toernooi zie pag." 5).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1