Ook overleg in kringen van vakorganisaties Dulles °P voor conferentie ;'ste niveau, mits goed voorbereid aan kan 'i:7jarmwri Zuidpool zijn mg m Hotelhouder gmg m taxa autodieYen achterna fp' mm mm Nardus en kruik REGERING BERAADT ZICH MAANDAG Aantal (110.000) op zichzelf niet alarmerend Ontslagen arbeiders mogen terugkomen Nog deze maand een derde Spoetnik? Veel te hard V oorbesprekingen noodzakelijk V ertegenwoordiger Int Rode Kruis in Indonesië Hillary kan slechts geduldig wachten Vragen van kamerlid over ramp Ter Apel mt Politie gaat 8000 mensen ondervragen^ Wilde jacht in Amsterdam PHOENIX iïERDAG 11 JANUARI 1958 ZESTIENDE JA ARG ANG No. 3889 Botterdam: Witte de Wiuutraat 30 Tel et 115700 (4 Li Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 u. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 'f^ravenhage: Huygenspiein 1 Telef. 183467 13 L Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.30—19.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week. f 2.65 per maand. f 7.90 per kwartaal, Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks J Directeur: H. DE RUIG SSé (Geldig tot morgenavond) buien Nu en dan opklaringen, afgewisseld oor enkele regen-, hagel- of natte sneeuwbuien. Matige tot krachtige, aan de kust tijdelijk harde wind' tussen west en noordwest. Iets kouder. 'ij' Morgen: zon op: 8.44 Maan op: 0.42 onder: 16.52 onder: 1131 M Hoofdredacteur: Dr. J. A. tt. J. S. BKlilNS SIXJT' N ons artikel van de vorige week: „De koffie en het koninkrijk" we ren we op een wel zeer belangrijk as pect van het christelijk leven: de con centratie op de dingen van het Ko ninkrijk. En tegelijk daarmee op de noodzaak onze jonge mensen hier voor in beweging te krijgen. Voor deze wel zeer zware opdracht staat de jeugdbeweging van nu. Enerzijds vraagt men van baar nu eindelijk eens de platgereden karre sporen der traditie te verlaten en de jongeren voor zover ze zich nog la- ien leiden een geheel nieuw land binnen te voeren. Anderzijds wordt zij gewaarschuwd de bakens niet te verzetten, maar trouw te blijven aan het beproefde j program. Wat zal ze doen? ZE zal verstandig doen de arbeid in het verleden verricht met een kritisch oog te bezien en zicb af te vragen of hel oude doel: het doen ken nen van de beginselen van het Evan gelie voor Kerk, Staat en Maatschappij, in een tijd als de onze nog te hand haven valt. Een vraag, waarop naar onze mening bet antwoord alles be halve twijfelachtig behoeft te zijn. Er ligt om ons nu maar tot de Ned. Bond van J.V.'s op geref. grondslag te beperken nog altijd een uitspraak "an Vonkenborg, de toenmalige voorzitter van deze bond. HU verklaarde op het veertigjarig ju bileum in 1928: „Wat ook bewoog of verschoof de inhoud van de nar- duakruik onzer beginselen is nog on- Teëvalst; zelfs van de kruik is geen schilfer afgesplinterd. De Heere geve. dat dit ook op ons gouden jubilee kan worden herhaald" in 1938 kwam deze herhaling. En we staan nu voor dé vraag: Zijn wij bereid ook thans nog mét deze uitspraak onze instemming té, betuigen? N U willen we dadelijk verklaren, dat wij bet vandaag stellig an- den» zouden zeggen dan Vonkenborg in 1928. Dat er Va de „kruik onzer beginselen" zelfs geen schilfer zou i lijn afgesplinterd het wil er maar moeilijk bij ons in. De kruik was tocb jen'slótte de vorm, waarin men zijn beginselen .goot, en men kan, meen ii^YWidaag met de beste wil van de "^ifèreid niet zeggen, dat daar nimmer iets aan mankeerde. Een brok zonde én schuld dient hier in het spreken over eigen werk toch wel degelijk verr disconteerd te worden wil men al thans niet het gevaar i n eigen zaak uit te geven voor Gods Zaak in plaats van Gods Zaak te maken tot de eige- 'ne.; We willen nog wel verder gaan. We willen ook niet"ontkennen, dat de „narduskruik" soms wel heeJ andere geuren verspreidde dan haar naam zou'doén vermoeden. Uit deze kruik stegen ook wel .ens omhoog de kwa- dë' dampen van intellectualisme, bet weterij en hovaardij. Maar dat het de bedoèiing van de „bonden" zou zijn geweest de z.g. „beginselstudie" bulten bart en iéveu van de jongeren te dóen omgaan een bewering, die men vandaag "96 al' eens kan boren, Is ten enenmale onjuist. Wie bet tócb beweert, kent de feiten, niet In bun doelstelling is tot op vandaag sprake van kennen én be lijden. En alle manco's in de prak tijk ten spijt met dit kennen be doelde .men waarlijk niet een kennen, dat buiten de existentie van de jon geren zou omgaan. Te zeer was men zich bewust van het onderscheid tus sen het Griekse kennen en het bijbel se. Zou men het eerste kunnen om schrijven als „gnosis", een heersen over, een onder de knie bebben, een kennen buiten het bart om, eD ,het tweede als een in diepe tevensverbon- denhelji staan met (de formuleringen zijn van Kohnstamm) dan was het zonder meer duidelijk, dat men in het verenigingswerk slechts bet oog op het laatst genoemde kennen gericht wilde zien.. Of denkt u, dat men toen tertijd niet wist hoe men het bijbelse kénnen moest, verstaan wanneer men tie'Heiland hoorde bidden tot de' Va- der:;ED dit is het eeuwige leven dat .ziJ 'U Kennen en Jezus Christus die Gij- gezonden hebt? Denkt u werke lijk, dat men voorheen de jongere wil dé confronteren met een belij denis zon- der deze doorgloeid te zien van ,de lich- tends gestalte van onze Heer en Hei land? Meent men in ernst te kunnen volhouden 'dat het toen'de bedoeling géweest is de bijbel de jongeren aan te vbléden eerder als een reglement van wettische voorschriften dan als „Gods liefdesbrief"? '4Vr ELNU dat kennen eu belijden ïpyfe was de doelstelling van vroeger, En dat te het vandaag nog. Want „de bonden" 'dénken er voorsbands nog niet aan deze doelstelling prijs te ge- yen. Zeker, er zal nu misschien een ande- rë formulering gebruikt worden. En .•'-.wie die horen wil kan er direct een ;'&rijgén: ,,De kernfunctie van 't gerefor- goeerde jeugdwerk wordt bepaald door de eisen, die het behoren tot de v gemeenschap der heiligen aan de le- 'dMLvan die gemeenschap stelt en door Het aantal van 110.000 werkzoeken den per eind december, dat gisteren officieel door bet ministerie vanSo ciale Zaken cn Volkshuisvesting werd gepubliceerd, is op zichzelf nog niet alarmerend. Het Is In de na-oorlogse geschiedenis welmeer voorgekomen dat het percentage van drie procent het percentage, dat men algemeen be schouwt als het „alarmsein" werd bereikt en overschreden. Eind 1952 het Jaar.1- waarin de conjunctuur ook zeer grote schommelingen 'te- zien gaf al^ "gevolg* van „Korea" werden zelfs 170.000 werkzoekenden geregis treerd. Het Is dan< ook niet zo zeer het aantal, dat verontrust en dat gisteren de economen van de vakcentralen aan het wérk beeft gezet, als wel het snelle tempo, waarin de werkloos heid stijgt,.zonder dat gesproken kan worden van enige kans op verbete ring. Men trekt op verschillende punten parallellen met 1929 en men spreekt zelfs uit, dat men bevreesd is yoor een internationale crisis. Zo ver is het ge lukkig nog niet. Ook al groeit het aan tal werkzoekenden in andere landen bijna even snel of nog sneller dan in ons land. In West-Duitsland b.v. wer den eind december 500.000 werkzoe kenden meer geregistreerd dan eind november, een abnormaal -grote stij- (Van een onzer redacteuren) DE snelle stüging van het aantal werklozen in de maand december gisteren werd bekend, dat er per 1 januari ongeveer 110.000 werkzoekenden stonden ingeschreven heeft alom in den lande grote ongerustheid veroorzaakt. Naar wij vernemen zal de regering zich in de ministerraad van niaandag a.s. beraden over eventueel te nemen maatregelen. Het is nief.-onwaarschijnlijk, dat minister Suur- hoff dan toestemming zal krjjgén voor het doen uitvoeren van enkele aanvullende werken, waarvoor?, aanvankelijk als uitvloeisel van de bestedingsbeperking geen geldién beschikbaar waren. Het C.N.V. beraadt zich thans in eigen'kring wat zijn gedragslijn moet zijn in de nieuw ontstane;situatie. Het is niet onmogelijk, dat contact zal worden opgenomen met de andere bij het Convent van Christelijk-Sociale Organisaties aangesloten verbonden, ten einde te komen tot een gezamenlijk handelen. Ook de K.A.B. en het N.V.V hebben hun gedragslijn nog niet bepaald. Na staking in jbomvvak Tientallen bouwvakarbeiders in Den Haag, die gisteren tot staking of lang- zaam-aan-actié overgingen, zijn ont slagen. Maar later, na besprekingen met de vakorganisaties, is ben toege zegd, dat zU vandaag weer aan het werk kunnen gaan, mits zij niet vol harden bU hup stakingen of lang- zaam-aari-acties. De stakers waren tot hun acties overgegaan, omdat de aannemers be sloten hadden in opdracht van het col lege van Rijksbemiddelaars de „zwar te lonen" af te schaffen. (Advertentie) Een begrip voor progressieve damesschoenen ging, die voor de autoriteiten als een volkomen verrassing kwam. En ook in Engeland kampt men met een groeiende, arbeidsreserve. Geen schrikeffect Tegenover een verslaggever van „Hel Vrije Voik" beeft minister Suur hoff gisteren verklaard, dat deze cij- Zie verder pag. 3.*6e kol.) Hét vissersvaartuig van schipper Tot uit'Den Helder heeU gisteravond in Oudeschild een sloep binnengebracht van de Groninger kustvaarder „Ca. pella", die dinsdag met négen opvaren den op de Noordzee is vergaan. .De sloep is in de buurt van De Cocksdorp opgepikt. krÈ (Advertentie) HALFWEG TEL- K 2907-341 Het officiële Hongaarse persbureau M.T.I. méldde vrijdag, dat in Moskou hardnekkige geruchten de ronde doen, dat hog deze maand een derde Russische kunstmaan zal worden gelanceerd. Volgens M.TJL zal deze derde Spoetnik in hei algemeen veel overeenkomst vertonen met zijn" voorgangers, maar zal een deel van de apparatuur wor den gewijzigd aan de hand van er varingen met de beide voorgangers opgedaan. HET gaat veel te hard met de* stij ging van de werkloosheid. De' za juist gepubliceerde cijfers zijn verontS rustend. Vermoedelijk geven ze ook nog een onvolledig inzicht in de huidi ge situatie. Opvallend is o.a. dat thans ook de metaalindustrie een1 vermin-, derde werkgelegenheid meldt; Meer dan 201000 werklozen in de bouw bü de heersende woningnood is héél erg. - - Het Convent van Chr. Sociale Orga nisaties blijkt de stemming tijdig .èb juist te hebben aangevoeld, tóen bej eind vorig jaar reeds in een oprd i aan het bedrijfslevenvroeg het aan' ontslagentot een minimum te beper ken en tegenmaatregelen bepleitte. A: Psychologische factoren spelen ;;]jnv het conjunctuurverlóop vaak êen bé- langrijke rol. Het gevaar is groot, jdat; de maatregélen tot bestedlngsbepër- king thans een veel te -zwaar effect1 gaan krijgen. Nader beraad op kort*?; termijn lijkt gèboden. Alles wat' naar.', menselijke berekening mogelijk. wórde gedaan om dé ontwikkeling in:*, de hand te houden. -.'l.'j DE Amerikaanse minister van .Buitenlandse Zaken John Foster Dulles heeft in zijn pers conferentie vrijdag de volgende "mededelingen gedaan: Een topconferentie tussen Oost 'en West zou behoorlijk voorbe reid, inbeten \y9.?den en, "een rede- bieden/wSl- hét ;ónn'r Jbtbb t- néraajn te'heginnen. Eerst zou men öp het niveau van ambassadeurs, of ministers van Buitenlandse Zaken voorbesprekingen moeten voeren. Wanneer de Sowjét-Uriie een be wijs van goéde trouw - zou willen ge ven, dan zou zij b.v. voor' de confe rentie kunnen toestemmen in eenher eniging van Duitsland. Dat is geen ab solute voorwaarde voor de conferentie, maar het zou een goed bewijs zijn dat men de zaak wil laten slagen. De haast, die de Sowj et-Unie heeft met een top-conferentie acht Dulles een dubieuze zaak. Het is nog niet be wezen, dat Boèlganin niet uitsluitend beoogt, via de top-conferentie propa ganda te verspreiden. De ervaringen van het verleden inspireren niet tot vertrouwen in het nut van zö'n confe rentie. z Het Poolse voorstel (atoomloze zone) acht Dulles niet bruikbaar. Het komt alleen neer op totale neutralisering van Duitsland. Welk land zou zo onvoor zichtig zijn, zijn troepen in het gebied te houden als ze niet modern bewa pend mogen worden? Dulles wilde de veiligheid der V.S. niet riskeren op de basis van alleen maar Russische beloften, zonlang Rus land iu dat opzicht geen betere „staat van dienst" kan tonen. De kwestie der ontwapening zal op den duur toch weer met de Sowjetr Unie besproken worden. Rusland heeft alle verbindingswegen tot een.gesprek daarover wel afgesneden, maar de druk van het verlangen haar ontwape ning is in de hele wereld zo groot, dat de Russen zich niet zullen kunnen ver zetten. De V.S. zullen bij hun tot dusverre gedane ontwapeningsvoorstellen blij ven. Het zou van slecht beleid getui gen, als men nog met nieuwe voorstel len kwam, voordat Rusland bljjk ge- gévren|?eeft,";éK?erhst^nieé té ihakëh. Het .was reeds moeiüjk v genoeg ge wekt, tussen dé landen. yan .de yryé wereld éénstemmigheid te ljxijgëh. óyer. de voorstellen. f Minister en mevrouw Luns hebben gisteravond in hun woning te Den Haag een nieuwjaarsreceptie gehou^ den. Huub Luns, de zoon van de -mi nister van Buitenlandse Zaken, bood zijn vader tijdens de receptie,éen ver versing aan. Een vertegenwoordiger van liet In ternationale Rode Kruis, dé beer 'A Durant; is in Djakarta aangekomen om zich op de hoogte te< stellen van dé omstandigheden, waaronder .de Ne derlanders uit Indonesië, vertrekken. Dit heeft het Indonesische' Rode Kruis meegedeeld-,- ;.-, Sedert het begin van de abti,Néder- laxidse campagne hebbenthaitó onge- vemr' 13.000Nederlanders, f Indonesië verlaten. Der'heer Durant heeft reeds jeen ón-. déraóüêf gèhadö metvmihdOT^'fe^baiS- inimiCT^tiédfénst.Hij dè;steden;.in;;indón^ëtl^Óek^;.bm te zienjof htilp nodigiisj. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiii de behoeften die de Jonge leden van die gemeenschap als zodanig hebben. En zuik een jeugdvereniging fungeert dan goed, als zij haar leden weet te leiden in en mede te vormen tot het vervullen van hun roeping, als leden van de kerk van Christus in hun jeugd en in hun volwassenheid, (de redactie is van ds. J. Firet) Maar wil men in ernst volhouden, dat hier niet hetzelfde kennen en be lijden ln bedoeld is als in de aloude doelstelling? Een Kennen en belijden van het Evangelie op het vlak van de Kerk, de Staat en, de Maatschappij? Zou de gemeenschap der heiligen zich niet in al deze sectoren hebben te openbaren? Vroeger c-> nu? Wil men net nog korter en directer: het doei is de navolging vbd Jezus, waar Hij tn het brede mensenleven ook maar heeiitrekt. Dat is de missie, waarvoor de jeugd bonden van nu de jongeren in vlam willen zetten. Hij eerst dan wij. En is dit in wezen iets anders dan men voorheen beoogde? Wie dit oud wn noemen, hij ga gerust zijn gang. Als hij er dan maar bij vertelt, dat de „bonden" van nu dat oude slechts willen doorgeven in de glans van het nieuwe Nieuw in de zin van verrast verwonderd en stil voor wat oet Evangelie voor aile tijden en in alle 'plaatsen de mens ook de jongere steeds opnieuw biedt. T. M. GILHUIS. OP _z«n rets door een aantal Afro-Aziatische landen heeft president Soekarno van Indonesië ook een bezoek gebracht aan Calcutta. Hier zien wij de Indo nesische president de trappen van het gouvernementspaleis in .Calcutta afdalen, onder meer in gezelschap van mevrouw Pasnaja Na idoe, de gouverneur van West-Bengalen. TN de buitenwijken van de Ve nezolaanse hoofdstad Caracas deden zich vrijdag weer ongere geldheden voor. Studenten die een demonstratie hielden werden door de politie met traangasbom- men verdreven. F|E Nièuw-Zeelander Sir Ed- mund Hillary heeft als zijn mening te kennen gegeven, dat dr. Vivian Fuchs de zuidpool op 17 januari zou bereiken. Hij zei, dat hjj alleen maar „ge duldig kon wachten" om te zien of Fuchs daar dan halt zou hou den en- per vliegtuig verder gaan of zijn poging voort zou zetten om het hele continent over te trekken, voordat de winter invalt. Broodmager door het verlies iyan. 35 pond, als gevolg van zijn "eigen wed loop naar de pool, zëi Hillary te ho pen, dat Fuchs zijn raad zou volgen en het voor dit jaar opgeven. Maar de boodschap, die h(j in het begin van de ze week aan Fuchs zond, waarin hij dat voorstelde, was alleen maar een suggestie, zei hij. „Hij heeft zelf alleen te "beslissen en als hü besluit verder te gaan, zullen wU hem zo'goed mogelijk helpen," Fucjhs, leider van de antarctische expeditie van het gemenebest hield gisteren op 368 km van de Zuidpool halt om. zijn sneeuwtractoren, die heel zwaar werk hadden 'moeten verrich ten, na te laten kijken. Hillary- denkt, dat het hem minstens 45 dagen zal kosten om Scott Base te bereiken, mocht hU door willen zetten. Hillary zei, dat dè snelheid, waar mee Fuchs vooruitkomt, ongeveer 48 km per dag tot 80 km zou kunnen worden opgevoerd, als hü de Pool zou hebben gepasseerd. Maar, zei hy, zij zou weer afnemen, zo gauw hü het Pool-platéau zo umoeten verlaten en woester gebied zou hebben bereikt. „Ik heb," voegde hij daaraan toe. „Fuchs aangeraden, ais gevolg van mijn ervaringen onderweg, en wegens de mogelijke 'weersomstandigheden, ernstig te overwegen of hij de tocht niet in tweeën zou-splitsen en haar hef volgend jaar zou beëindigen." „Hy antwoordde daarop, dat hij zo als de zaken nu stonden, voelde, dat hy door moest zetten." •Hillary zei ook, dat hy er nu niet bepaald op gebrand is de leden vaagde Neeuw-Zeelandsé expeditie een twee de winter ia de antarctic door te laten brengen, om Fuchs te helpen, als die door mocht blyven gaan, „Als het nodig is zal ik zelf blU- ven," zei hy, „maar ik zal alles doen om mijn winter-mensen weg te krygen. Het zou voldoende zyn als een paar vliegers en een paar van onze-mensen zouden blyven." - j Hy zei, dat hy - van; plan, was hétNér voorradingschip „Endeavor'.' élnd fe bruari .weg-te zénden, zelfs als Fuchs niet is aangekomen; -- De Amerikanen van de - operatie Deep Freézë in hét nabijgelegen McMurdo .Sound hopen ook, dpt Fuchs de rest van zyn. tocht óp zal geven; als hy de Amerikaanse basis aan de Zuid pool zal hebben bereikt. Het lid'van de Tweode Kamer, de heer Franssen (Arb.) heeft aan de mi nisters van Sociale Zaken eji Volks gezondheid en van Binnenlandse Za ken schriftelUke vragen -gesteld óver de explosie in Ter Apel, .waarbij drié kinderen, om het leven kwamen;. De heer Franssen'vraagt of het ge bruik is de-.tèst op „dichtheid" van het gasbuizennei; te doen plaatsvinden met een zo brandbaar gas als propaan- gas enwelke wettelij ke regelingen er zijn om een ramp als- in Ter Apel; heeft plaatsgevonden té - voorkomen. Het Kamérlid vraagt voorts of hét juist is, dat het plaatselijke brand- weerkorps eerst1 geruime tijd ria dé ramp metonvoldoend personéel ter plaatse verscheen en toen bij gebrek aan water niet direct kon optreden. ;;4ssi Moordzaak Nedmeisje y De: politie is van plan om dit einde 8000 mensen te Colchesteri.4 bezoek tebrengenen hun; teVyragjmi-S'fj. waar zjj zóndagavond; 5 januari.waren.t' Dit was de- avond, "waarpp/het^lö^jaj^ellp^,. Nederlandse meisje;- Mary- •Kriek^yjeré.;;.^;»- moord werd; De rechercheurs zullen de 'inwo óhn.'vragén.\óf.ze:;eén:;autó''héÊbén;-,NöSf| van de weinige aanwijzingen ws^orfêc^M de politie beschikt is nl;datrér ^eeniyra^||É gen by de boerderij, téaar MaryJ'werkf'fe 'Mm te, gezien is toen-he^ meisie iiit dfej-biiKg^gl uit Londen stapte. Enkele mensen heb- ben de politie 4vérteftLudalf Amérikaahse.wagenwas.Rechëx^éuns||^ hebbenAmerikaanse;ïhiEtaire|fcBönp^;i;: in de buurt uitgekamd fen;daaihUf^é|^|^ zodit naar een auto met bloédylétóéniyêS. De; poHtië. zoekt.uórkinp^^naar^^ét wapen waarmee-de möórd isrgéplé^i^rCs. Dé' gerechtélijke érts .verklaj trt-dat' het imèiaje^ininstéMif h0pfd-'is#geslagen;idetr0e'h?shil«®cf;i^^'&3 ofeehbandkïnëmefJ (Van ;.een - onzeryerslaggeYe»),;.^^!-; -Nudeminfster.van.EcóhomischR'Z^;^^ voor - Landbouw,vVissérijen^VoédseL-Mfp? vporziening.a J.; een -óHjsstopyoojfmeUcpMi in ,de. gesaneerde 'gebiedèh'yah^WësfëivMi Nederland: heef t-^geköhaigd^hëbhimj^r^l wat' hun 'té'döén; De slijtérs te Haarlem, Bussum?er.: g g Naarden hadden;de. prias -.v^-.:flëss^^:i|S melk ey melkproduhtén nl-'-méfcing vanmaandag jl.' met'éfe' cènt ter verhoogd. -'InNaarden.enBussumisnu^beslpten^;;® het bedrag, dat de cliën.teh,teyéél!béb; r ben* betaald, tefügi té'^geytóVilh-.Hahfe^.ïr^ lem kón gisteravond nog geen ;besll^|-A;.|p sing wordèn-genomen. Daar vanmorgen, opnieuw bije.èh;S#Méh|bé^!f|f vsloot deminister, een ren, waarin teleurstelling' wordtïïütfe;fi gesproken over de prijsstop. De 'slüténfêi; hébben tevens van de landelijke bonden "de prijzenji^s^;^ terug te bréngen; op hét niveau december.' - ■■mm De militaire woordvoerder ta/Dja-V* karta, majoor Harsono, heeft mèegé?.,-:.^"!, deeld, dat de legeriridihg;;eén zoek insteltnaar, bihnenj^k«Mhéh;^^ï^r' richten over het signaleren' van',niéèf£ï|| geïdentificeerde duikboten in dé Nüiirt^fe van Parepare, Zuid-Celebes. aan de westkust -van; 'Sm Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) De eigenaar van het hotel-restaurant „Frevo", de heer F. Fontyn, in de Lange Léldsedwarsstraat - te Amster dam heeft gisternacht getoond - over een grote dosis' tegenwoordigheid!van geest te beschikken, want hij haalde niet alleen zijn gestolen wagen-uit handen van twee dieven, maar leverde het stel; ook nog af aan hét politie bureau Leidseplein. Omstreeks kwart voor twee zag de heer- Fontijn zün .eigen autobusje in volle vaart voorby zijn raam rijden. Onmiddellijk ging hij naar buiten, nam een taxi op het Leidseplein, vroeg tus- sen de bedrijven 'door aan een daar lopende politie-agent of hij .meeging en zette de achtervolging in. 'sfW MS smr Op de Weteringschans; slaagdëïméhffö. erin de gestólen wagen itï te stuitèaS^fl Twee jongemannen van 20 'tot;25;3aMt;i:.'-. oud stapten uit en een van hen ptoM,/- beerde te ontvluchten. De agent had'-";.' hier echter op gerekend én trok 'ïahél&Wï - Zijn revolver. -Dé:'dlefVbédacht^9Èi<Ei^ej^^^ gaf zich gewonnen. - Tijdens deze wilde rit door de bin-/. neiistad was ér. bijna- nog een" ongeluk-': iv-S gebéurd, maar gelukkig ;:'kÓhdeb;féeÉi%^ man en. een vrouw' öp het laatste "ógèn-'-fir 4'-?i blik opzij .- De .dieven werden op dé achterbahki^SLw- yan hetbusje - geplaatst, .;,terv^Iëdëfl|®#' agentmet getrokken revolyac-.'-^eec oogje in hét.zeil 'hield.-De'ftieéhlFph^# tijn-heeft. ten-slotte de dieveh/riaar bëtóó"-- bureauLeidseplein gereden,;'waar :zti*%:^! werden::ingérfqttó;'';4^>g^^g|g|^!g| De - auto van - de - hotelhóuder,V.wéi;d si in beslag genomen, maar dé h'eé^Fön#^ 'UJn weet" nu ;ten'minste,'>dat-:bU'^nW voertuig slechts tildelijk:fm i Ra?-™™ Stijging - i"- '.£55*17; B*£S *s'j'it. f iSSWi' iZv - ■'-*>'J - 7-7 ',.r, y;fï, ;>V V'1 ;-V'"fW

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1