Maar eerst diplomatieke voorbereiding Laat SER zich beraden op werkloosheid Stel uw woning open voor rei op agenda Bonn biedt Indonesië schepen Ebro op Bemanning uren op zwaar gehavende brug benoemd tot minister i -seinen waren Nederland wijst ^naasting van de zee af Straaljagers; in botsing ANTWOORD OP BRIEF VAN BOELGANIN Naardens meisje en haar vriend gearresteerd Geen akkoord met Japan? 'fr~ MINISTER KLOMPÊ VOOR RADIO: 130.000 TON OP WERELD GONSDE VAN GERUCHTEN RAANDAG 13 JANUARI 1958 ZESTIENDE JAARGANG No te I Bange uren In gevaar Opvolger dr. Mansholt Njö^ami I ndonesië Marreis'; Botterdam; Witte de Wittwtraat 30 Telet 115700 (4 LI Postbus 1112 Postgiro No. 42451» Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 n. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 'S-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 L> Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.30—19.30 o, Teïef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand, 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE HUIG "V (Geldig tot morgenavond) 'f k f 7 LICHT VORST IN DE NACHT. ji ;f Overwegend droog weer met zonnige perioden maar plaatselijk ook mist Vannacht op de meeste plaatsen lichte vorst en morgenmiddag Iets lagere temperaturen dan vandaag. Zwakke wind, Morgen: zon op: 8.43 Maan op: 3.13 onder: 16.56 onder: 12.41 V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Chr. Sociale Organisaties Het Convent der Chrlateiijk-Sociale Organisaties heeft In een brief aan de minister-president, dr. W. Drees, ge vraagd of het geen aanbeveling zou verdienen dat de Sociaal Economische Raad rich op korte termUn beraadt over de huidige economische situatie. Het convent, waarin samenwerken liet Verbond van Prot. Chr. Werkge vers In Nederland, de Ned. Chr. Boe ren- en Tuindersbond, de Chr. Mid denstandsbond en het Chr. Nationaal Vakverbond in Nederland, doet deze suggestie naar aanleiding van de re cente gegevens van het ministerie van Sociale Zaken' en Volksgezondheid be treffende de stijging van het werk loosheidscijfer van mannen en vrou wen van november op december jl. Het getal werklozen is in deze periode gestegen van 67.000 tot ruim 110.000. PRESIDENT EISENHOWER heeft in zijn antwoord aan de Sow- jet-Russische premier Boelganin de deur opengelaten voor een topconferentie tussen Oost en West. Hü heeft hiervoor twee voor waarden gesteld: ten eerste dat aan zulk een conferentie diplomatiek overleg en een bijeenkomst vnn de ministers van Buitenlandse Za ken moeten voorafgaan en ten tweede dat deze inleidende bespre kingen goede hoop moeten bieden op het bereiken van een akkoord aan de top. Te Washington wordt verwacht, dat Boelganin negatief zal reage ren op deze voorwaarden. In diplomatieke kringen neemt men niet temin aan, dat een periode van verhoogde diplomatieke activiteit op komst is. Eisenhower stelde voor: 1. dat de ruimtevaart alleen voor vreedzame doeleinden wordt ge bruikt; dat de Ver. Staten en Rusland afspreken hun vetorecht met te gebruiken om de Veiligheidsraad te beletten internationale ge schillen te regelen; dat Rusland het vertrouwen In zijn gegeven woord herstelt, door zijn belofte tot hereniging van Duitsland door middel van vrije verkiezingen na te komen; dat op een topconferentie ook Oost-Europa wordt besproken. 2. 3. In een radiotoespraak heeft de minister van Maatschappelijk .Werk. mej. dr. M. /L M, Kiompé.. -zaterdagavond een dringend &e-- roep gedaan op bet Nederlandse volk om, zoveel als dat maar mo gelijk is, woonruimte ter be schikking te stellen van gerepa- trieerden uit Indonesië. „De regering staat op het standpunt, dat allen, die ginds .weg moeten of willen, de kan* moeten hebben naar Nederland te komen. Dat betekent, dat wü er op voorbereid moeten alio ruim 45.000 mensen op te ne men", aldus de minister. Weliswaar beschikt het minis terie over een aantal „contract- peuslons", maar het aantal bed den in dergelijke pensions kan niet onbegrensd worden uitge breid. Het ministerie beschikt bovendien over vUf procent vau de gereedkomende woningwet woningen voor de huisvesting van gerepatrleerden. „Verhoging van dit percentage zon ten koste gaan van onnoemelijk veel men- - sen. die reeds jaren op een eigen woning wachten, en dat mag niet", aldus de minister. De beschikbare kampen zijn minder geschikt om langdurig gezinnen te berbergen. „De enige oplossing is, dat een groot aantal landgenoten bereid gr- vonden wordt de gerepatrleerden op te nemen, totdat definitieve buls vesting kan plaatsvinden", aldus minister Kiompé, die vervolgen* elke lolsteraar vroeg nog dit weekeinde te overwegen, of hij hier kan helpen. „Stel Uw hart, maar als bet enigszin* kau, uw woning .open", aldus be sloot minister Kiompé haar toespraak. Bij aankomst op Schiphol Zaterdagmiddag halfdrie is op Schiphol gearresteerd het 17-jarige Naardensè meisje, dochter van een ca féhouder en mannequin van beroep, dat zonder toestemming van haar ouders met een klant van haar vaders zaak, de 31-jarige tabaksimporteur J. B. uit Huizen, naar Schotland was ver trokken. Z?j was zaterdagmiddag in gezelschap van haar vader, diezijn dochter uit Schotland had gehaald, en de'vriend J. B. Deze laatste werd eveneens gearresteerd door de Kon. Marechaussee, die het tweetal aan de °P Schiphol aanwezige Naardense poll: tie overgaf. be man zal voor de officier van Jus titie worden voorgeleid als verdacht schaking. Hij is in een echtschei dingsprocedure gewikkeld. Het meisje zal," na verhoor, aan het ouderlijk ge zag worden teruggeven, hoewel haar wei ten laste zou kunnen worden ge legd vervalsing van de handtekeningen van haar ouders om aan een paspoort .te komen. Uitnodiging be, vader van het meisje was op uitnodiging van een Engels dagblad 'seinen met de vertegenwoordiger van dit blad in Amsterdam, donderdag avond per vliegtuig naar Londen en de volgende ochtend van daar naar Schot- 'leud gevlogen. if£' Hy?werd naar het pension in Ayr ge- iprapht, waar zijn dochter met de man Huizen haar intrek had .genomen fWt ze inhet naburige Grétna Green met hem zou kunnen trouwen, en wist het tweetal over te halen met hem mee terug naar Nederland te gaan. Zonder medeweten van de be trokkenen werd door derden telefo nisch de politie op Schiphol gewaar schuwd. De meeste Engelse dagbladen achtten vanmorgen het antwoord van Elsen hower onbevredigend, De conservatieve Daily Mali schreef, dat het antwoord onbezield was en niets nieuws inhield waardoor het Westen het initiatief weer in handen zon. kannen nemen of de fantasie ge. prikkeld zon kannen worden. De socialistische Daily Herald ver zekerde "dat minister Dulles „met zijn steeds herhaald neen, neen, neen, be zig is een even grote bedreiging voor de vrede te worden als Molotow in de eerste Jaren na de oorlog". Volgens de News Chronicle was het standpunt van Eisenhower in leder ge val realistischer dan dat van minister Dalles, wiens politiek .steriel" wordt genoemd. Eisenhower's boodschap telt vier duizend woorden. Zij is een antwoord op Boelganin's brief van 10 decern ber, waarin onder meer een spoedige topconferentie tassen Oost en West werd voorgesteld. Verleden week heeft Boelganin aan Eisenhower én andere Westelijke regeringsleiders een nieu we brief gezonden, waarin hij opperde binnen twee h drie maanden een top conferentie te houden. De president zegt dat hij op de ge noemde voorwaarde met een topcon ferentie akkoord gaat, maar alleen In dien ook de leiders van andere lan den, die erkende verantwoordelijkhe den hebben wat betreft de te bespre ken onderwerpen, die conferentie kun- nen bijwonen. Het Russische voorstel tot een conferentie van alleen de Rus sische en Amerikaanse leiders is daar. mee dus verworpen. Punt voor punt bespreekt Eisenho wer Boelganin's voorstellen. Hij krïti- seert of verwerpt ze omdat ze in ver- band met de Ver. Naties niet nodig zijn of omdat ze de werkelijke problemen niet zouden oplossen. Verdrag onnodig In dit verband zegt EIsenhower .dat Boelganin's voorstel voor een niet- -(• Zie verder pag. 3. 7e kol.) Advertentie ,Jiij zal dat varkentje wel was sen", heejt premier Macmïllan van Engeland vorige week ver moedelijk (vrij 'Vertaald) ge dacht, toen hjj John Hare minis ter van Landbouw maakte. Een feit is in elk geval dat de nieuwe minister hier op zijn boerderij in Little Blankenhamop deskundi ge wijze twee van zijn biggen toont. De heer Hare was tot de jongste wijzigingen in het Britse kabinet staatssecretaris van Oorlog. Westduitse scheepvaartmaatschap pijen hebben Indonesië ongeveer 130.000 ton scheepsruimte op charter basis voor het verkeer tussen de Indo nesische eilanden aangeboden.'Dit is gisteren in scheepvaartkringen y in Hamburg meegedeeld. De onderhandelingen over het aan bod worden gevoerd tussen de Indone sische ambassade in Bonn en verte genwoordigers van kleine rederijen. De scheepvaart tussen de Indonesi sche eilanden was tot nu toe In han den van Nederlandse maatschappijen. Aanvaarding van het Westduitse. aan-' bod zou niet alleen Indonesië te/.pas komen, maar ook de kleine Duitse scheepvaartbedrijven, die 's winters weinig te doen hebben. De Indonesische ambassade in Bonn heeft zaterdag bekendgemaakt, dat de Westduitse regering voorne mens is Indonesië zo spoedig moge lijk technische en economische hulp te bieden. In augustus hebben beidé landen een akkoord over de technische en economische hulpverlening onder tekend. Ambassadeur Zaln vloog zondag van Düsseldorf naar Cairo, waar hü zal confereren met de Indonesische minis ter van Buitenlandse Zaken, dr. Soe- bandrio, die in verband met het bezoek van president Soekarno in de Egypti sche hoofdstad verbluft. Zain zal daar na naar Djakarta doorreizen eh bin nen twee tot drie weken naar Bonn te rugkeren. Functionarissen in Bonn hebben ver klaard, dat noch Indonesië noch Ne- (Van een onzer verslaggevers) ÏN een zware noordwesterstorm is de zeesieepboót. „Ebro" van L. Smit Co's Internationale Sleepdienst zaterdagavond vergaan voor de kust van Schouwen en Dniveland. De ge hele bemanning (19- koppen) kon, na enige bange uren te hébben doorge bracht op een to taal. vernielde brug, waar" de grondzëeën mét geweld over heen sloegen, gered worden door de motorreddingboot „Maria Cornelia Blankenheiim" uit Veere,. V" Dè „Ebro" was de oudste stoom- sleepboot van Smit en de 'laatste vertegenwoordigster van het" óude Nederlandse sleepboottype, dat óver de gehele wereld-gedurende tiental len jaren grote, vermaardheid ge noot. De sleper verging bij'een po ging om het in moeilijkheden, ver kerende Nederlandse vrachtschip „Lindekerk" (7234 ton) van'"dé V.N.S. uit Vlissingen te hulp ,te ko-: men. De „Ebro" liep vast-op de zand-; plaat De Banjaard voor de Ooster- schelde, een uiterst gevaarlijke on diepte, waarop de bemanning van de „Lindekerk" vreesde te zulien stran den als de sleper niet bütüds aanwe zig was. Na vier uur stomen-naar de Lindekerk" wierp de zee de„Ebro" zélf op deze zandbank. Weggeveegd Geweldige grondzeeën braken over de sleepboot en smeten het, schip met grote kracht op het zand.'Weinige mi nuten na het vastlopen richtte zich vlak naast»de gekluisterde sleper een kolossale grondzee op, die in één slag een sloep van het dek veegde, de brug grotendeels vernielde, de trappen ver woestte en trossen eh andere onder delen over boord wierp. Op dat ogen blik begon de „Ebro", die toen nog niet lek was, van boven al vol te lo pen en beval kapitein Jan Bruins (32) zijn machinisten en stokers direct naar de gehavende brug te komen, omdat zij dreigden te zuUen verdrinken in de machinekamer. Terwyi kapitein Bruins en de eer ste stuurman vanaf de brug vuurpij len begonnen af te schieten en de te legrafist De Bes met een verbazing wekkende kalmte S.O.S.-seinen uit zond, doofde het moedige machineka- tnerpersoneel de "Retelvuren van bet schip. De kans was namelijk groot, dat de ketel zou exploderen als het zee water de machinekamer plotseling zou binnenvallen. De dynamo, dié de zen der van het schip voedde, wist mén draaiende te houden met de spanning, die de ketels nog enige tijd behiel den. Intussen kookte en woedde de zee om en over de sleper. Krakend sloe gen de laatste brokken van dé bou ten brug weg. De gehele bemanning moest daar nochtans trachten zich in leven te houden, omdat de brug het enige hoge gedeelte van het schip 'vormde, dat niet voortdurend onder water stond. Eén man hield bet stuurwiel omklemd en de anderen hielden hèm vast. Zo trotseerden de mannen van de „Ebro" van negen uur tot zeven mi nuten voor elf, het ogenblik waarop schipper J. Minneboo uit Veere zün reddingboot langszij van het wrak ma. uoeuvreerde, de brekers. Men wist, dat er hulp onderweg was. De „Hudson" van Smit en ae red dingboot „Blankenheüm" moésten al dichtbü zün. Op enige afstand van de „Ebro" lag dë kustvaarder .Hermes", die niet kon naderen vanwege de on diepten. In het uiterste geval wilde ka pitein Bruins proberen met de over gebleven sloep dit schip te bereiken. Maar beter dan wie ook weet een Zie verder pag, 3, 2e kol Kapitein Jan Bruins (links)bedankt zijn redder, schipper Minneboo (mid den) voor de redding m de burgemees ter van Veere voor de gastvrijheid. derland gevraagd heeft om de bemid deling vau Bonn. V De overeenkomst Inzake' het boren van Japanse schepen zai misschien niet doorgaan, omdat de Japanse firma's niet aan de Indonesische '/verlangens, kunnen voldoen, meldt United Press. Een woordvoerder van de Japanse rederüvereniging heeft gezegd,, dat de Indonesische scheep vaartvertegen woordiger Haznam,die zich in Tokio bevindt, zün eisen' zal 'moéten wüzigen.. „Anders zal er geen overeenkomst Zün." v -v ;;:Ko Haznam beklaagde zich' er over, dat vele Japanse schepen die Indonesië -aangeboden' warén, ongeschikt voor :de_ scheepvaart: tussen .de eilanden waren. De Philippijnse Luchtlijn hééfthet - verzoek van de' Indonesische Garoer da om Philippünse piloten en tech-f .nici van de hand gewezen. De Garoeda ■^de^.datfPhllippino'a; de taak* zouden overnemen, die teyo-f ren door S Nederlandse /onderdanen werd vervuld.' De PhllippUnsé maat schappij, yy die gedeelteiük,; in; handen van7de regéring is, heeft echter mee gedeeld dat zü zelf gebrek aan per soneel .heeft. Or.O.ir. A.Vondeling, lid van 'de Tweede''Kamer, is bh' Koninklijk"' Be sluit van II januari 1958 benoemd.tot minister van Lahdhouw. Visserij en Voedselvoorziening.* De heer Vonde-» ling is vanmorgen door H.M. de Konin gin o^ Séestdtik beëdigd. Zié verder'pag. 3, 4ékol.) Door een defect aan een Busslsch te lexapparaat hebben zaterdag overal ten, wereld geruchten de ronde ge daan, dat de Rassen een nienwe kunstmaan gelanceerd zouden heb. ben.. Drie uur lang hadden tal van luister posten zaterdagmorgen signalen op gevangen, die veel overeenkomst ver toonden met de geluiden, die van de eerste' twee Russische kunstmanen tot de aarde doorgedrongen waren. De signalen, die vooral in Noord-Eu ropa, maar ook elders, tot ih Canada en Japan werden opgevangen, warén krachtiger dan die van de Spoetniks Wel kwamen ze over dezelfde golf lengte. Later kwamen de deskundigen tot de - conclusie, dat de seinen afkomstig moesten zün van, een vast en nies van een bewegend station. De 'oplos- siïsg werd tenslotte gebracht door dc luisterpost van dë Zweedse regering; die zei, dat de seinen afkomstig .wa ren van'een „op hol geslagen" Rus- De Nederlandse zaakgelastigde yin Djakarta heeft in opdracht van de re-"/ gering een nota overhandigdaan ?bëf Indonesische ministerie van 'Bnitën-'- iandse Zaken, betreffende dé Indo nesische verklaring over^deV/fterritóv; riale wateren rond de Indonesische archipel. In de notawordt a gezegd, dat.; Nederland déze ec^Udlge maatregei niet kan erkennen en niet beschouwt als bindend voor 'Nederlandse on derdanen, schepen én vliegtuigen. Dè Indoneslsdiémaatregel; .is; ih strijd'met de regMen van het volken-: recht betreffende devrüheid van idé zee en de maximale omvang van ter ritoriale binnenwateren, aldus de Ne-- derlandse nota. Boven Woensdxecht zijn yahtnorgen evén voor 12 unr twee straat jagersmet elkaar in botsing gekomen. Het zün twee Gloster Meteor-8 toestellen. <V' Dé tóestellén ,2jjn. neergestort /in; d® gemeente Rilland-"Bath; -Het ene toèi'; stel kwam neer in het schorre bulten.de dük én .het andere in de Kreekrakpol-; der. Het Vliegtuig, dat in het Schorre terecht kwam, vloog ;in; brahd.y TD(é brandweer uit Rilland-Bath" is naar dit toestel gegaan om de brand te blussen. De beide vliegers, hebben. Jrnet;.de schietstoel de toestèUen.: ve^teipuEèii van hen schijnt goed nèergékoméni-té" i zün In de Kreekrakpoldér.V'Over dé: andere vlieger verkeerde men om half één vanmorgen, in. onzekerheid. i De Perzische bandleteiileidèr Dad Sjah,wiens bende vorig jaar een Ame- rikaanse vrouw,/ twee. Amerikaanse mannen en twee Perzen heeft gedood,' is zaterdag tijdens een vuurgevecht met-' Perzische poUttenmnhén" dóöagèr J schoten. Ook zün broer Mohaihmédi Sjah werd gedood. Acht politieman^ nen sneuvelden. AANNi sisch draadloos telexapparaat.Na' drie uur zond het toestel weerr dui^ delijke teksten in het Russisch uiLv'' Een spreker heeft voor radio-Moskou inmiddels verklaard, dat hèt .nti'al' mogelijk Is alle technische problem men, die aan een reis naar, de" maan-:'; verbonden zün, op te lossen,, en-dat:; het metbehulp van een". nilmtesta&', tion van heti type-Epoétrük' metsg'e-<: wone brandstof mogelijk is- naar; dé?; maan te vliegen, .- v Dei reis zou sll5v.uür duren ën 'inLdrlél* etappes gemaaktmoetéu worden^ifli? '«j. dus' dé*. houdt deur r open voor tópgesprek lussen telegrafist De, Bes y*n «ie „Ebro" én één vande' telegrafisten van: Scheveningen-Radto bestond van minuut tot minuut een prachtige radto-telefonische samenwerking, In de laatste minuten voor de 'redding van d« slecpbootbemannlng ontwik kelde zich het gesprek als volgt,! 22,35 uur:" D« sleepboot „Hudson" krijgt de geteisterde „Ebro" in zicht. Men begrüpt niet dat de bemanning van de sleper het op het wrak-nog langer kan uithouden, zó spookt bet. Scheveningen Radio meldt de komst van de „Hudson". 22.40 uur: 'De Bes roept de ether in, dat men een schip ziet nadereo „Is het de „Hudson?" Nee, dat schip meet de „Blankenheijm" zijn, het probeert bi) ons te komen". 22.41 nur: De Bes bericht; „Ik zie de jongens overspringen op de red dingboot. De „Blankenheijm" moet telkens opnieuw tangszij scheren. Elke keer springen er een paar In het vangnet". 22.42 uur: Ergens op de Noordzee begint een onbekend schip te roepen. Een Engels schip bestraft de onbeken de en vraagt stilte In verband met het reddingswerk. 22.43 uur: De Bes zegt: „Ik ga er nu ook maar afen hij sluit zijn zender. Scheveningen Radio ant woordt: „Dan wens ik a behouden binnenkomsten beëindigt bet noodverkeer, v-• jr~!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1