Overlading in het onderwijs o BESTRIJDING WERKLOOSHEID IN DE BOUW Nog beraad over verdere maatregelen Indonesië wendt zich'tot V.N. Uit utoje^b Uu lt$ qwltop! Onafhankelijke staat Sumatra op stapel Hatta president; Betogers uiteengejaagd in CARACAS Indien nodig ook in ons land raketbasissen Sjahrir premier? Rijk subsidieert bouw van 40.000 woningwetwoningen In 2e kwartaal '57 reeds kentering op arbeidsmarkt SOELOEH INDONESIA: Regering antwoordt Kamerleden: Ned. ambassade in Jeruzalem Geleerden bepleiten: staak kernproeven Hond ontsnapt aan „terechtstelling" Ook V.S. erkennen Indonesische 12-mijlszone niet Naastenliefde Japan protesteert tegen Indon. besluit Vrijheid van beweging in 1958 Geen aankondiging van lancering kunstmaan in V.S. Geen vorst van betekenis r NOG STEEDS ONRUST VENEZUELA JIMENEZ NU OOK MINISTER VAN DEFENSIE SPREIDING OVER PROVINCIES jjilNSDAC 14 JAM ARI 195» ZESTIENDE JAARGANG No. 3891 Vulkaan Merapi werkt Soekarno deze week bij president Tito Botteraam: witte do Wltlutraai 20 TeJet 115700 14 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 3019.30 u Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 'S-Gravenhage: Huygensplein J Telef. 183467 L> Postbus 1091 Postgiro No 424867 Elachtendieost 18.3019.30 o, Texef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 eent per week, 2.65 per maand, i 7J0 per kwartaal. Losse nummer» 15 cent Verschilnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG fN (Geldig tot morgenavond) GEEN VORST VAN BETEKENIS Vrü veel bewolking met plaatselijk enige motregen en hier en daar mist Matige tot wakke wind uit uiteen- lopende richtingen. Vannacht lichte vorst tot tempera turen om het vriespunt. Morgenmiddag dezelfde tempe raturen als vandaag of iets hogere- Morgen: zon op: 8.42 Maan op: 4.28 onder: 16,57 onder: 13.22 Hoofdredacteur: Ür. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT P 21 januari 1952 ga/ de toen malige minister van O., K. en W., prof. Rutten, aan een commissie, welke onder leiding stond van mgr. mr. F. Op de Coul, directeur van het K-K. Centraal Bureau voor Onder wijs en Opvoeding te 's-Gravenhage de opdracht 1 een onderzoek in te stellen naar de vraag of en, zo ia, in welke mate en m welke vormen overlading voor komt bij de onderscheiden takken van onderwijs, niet uitzondering van het hoger onderwijs; 2. hem voorstellen te doen ter be strijding van overlading, i Het rapport van deze commissie ts getekend 2 augustus 1957. Zij heeft uiis ruim vijfencenhali jaar gewerkt. iToen dit rapport verschenen was. hebben verschillende dagbladen ge juicht: eindelijk zal er wat gedaan kunnen worden tegen de overlading in het onderwijs. Men drukte plaatjes af, waarbij kinderen boeketten naar iset departement brachten. Het is altijd erg mooi. wanneer als resultaat van vijfeneenhalf jaar ijve rig studeren een rapport van 96 blad zijden verschijnt, cn heel het volk (naar het schijnt) deelneemt in de blijdschap over bet feit dat het rap port is geboren. De overlading in het onderwijs ts volgens veler mening een nationaal kwaad. Wie zou dan niet juichen, wan neer de strategie om deze vijand te bestrijden wordt beschreven? bespreking van een Lijvig rap- L) port als het onderhavige kan mis schien het best geschieden m een tijd schriftartikel, Het ligt dan ook in mijn bedoeling in het maandblad „Ad Fontcs" dit rapport wat breder te be handelen. Dat neemt echter niet we dat ook in een dagblad, dat zich 'be zighoudt met de publieke zaak, wel degelijk iets over zulk een belangrij ke verschijning dient te worden ge zegd. Want belangrijk is dit rapport Be langrijk ai dadelijk door het onder- Ulrpzrff; belangrijk ook door de vele uiste opmerkingen, die over het pro- ileem van de overlading worden ge haakt: - - \En naar onze mening belangrijk evenzeer, door wat wij menen ie moe ten zien als zeer ernstige misvattingen van de commissie. Zonder twijfel moeten wij d*e toen malige minister van O., K. en ff dankbaar zijn, dat hij deze commis sie heeft willen instellen. Maar het rapport, dat nu uit de bus kwam, heeft wel een uitermate een zijdig karakter, in grote trekken kan de houding van de commissie als volgt worden omschreven. Zoveel mogelijk Nederlandse kinderen moeten (niet al leen lager, maar ook) voortgezet on derwijs ontvangen. Vooral ook bij dat voortgezet onderwijs worden verf. kin deren met leerstof overladen, zodat zij het niet aan kunnen; wat kunnen wij nu doen om het die kinderen gemak kelijker te maken, zodat zij niet meer overladen worden? Deze vraag is goed bedoeld, maar uitermate eenzijdig. - Want bij elke vraag over overla ding In bet onderwijs doet zich ook de vraag voor naar de aard en het kt rakter van dat onderwijs. En als wij nu, om ons te beperken, ons in dit ar tikel en de volgende bezighouden met Vraagstukken van het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs ty.H.M.O.)., dan moet ook aan de orde gesteld worden de vraag of het yiveau, waarop dit onderwijs staat, kan worden verlaagd. Het is een simpel kunstje om het ae leerlingen gemakkelijker te maken, wanneer men het peil van het onder wijs naar beneden trekt, v Zelfs op zichzelf goede gedachten, Constructieve gedachten (die er op meer dan één plaats tn het rapport voorkomen) verliezen aan waarde, wanneer er bij de voorgestelde oplos sing een ernstige aantasting van het peil van het onderwijs dreigt, i En dat deze dreiging bij de aanvaar ding van de voorstellen van de com missie aanwezig is, wordt, zij het in ingewikkelde vorm, door de commis sie zelf erkend. (Van een onzer verslaggever») OOR bouwwerken met een bouwsom tot honderdduizend gulden, waarvoor een aanvraag om rijksgoedkeuring is ingediend, zal deze goedkeuring van vandaag af onbe perkt worden verleend. Minister Witte heeft hiertoe besloten in ver band met de verontrustende slijging van de werkloosheid in de laat ste maanden in verschillende delen van bet land. Voorts wordt door zes andere bi) de werkgelegenheid betrokken departementen nagegaan op welke wijze zo spoedig mogelijk verdere maatregelen kunnen worden genomen om de ongunstige wending, die de ontwikkeling van de werkgelegenheid heeft genomen, te ke ren. Aangenomen wordt dat men zal trachten een oplossing te .zoe ken o.a. in de aanvullende werkgelegenheid. - ET de door de commissie gevolg- 1 'M de methode kunnen wij ons ook moeilijk erg gelukkig gevoelen. Mo gen wij een paar voorbeelden geven? De commissie erkent, dat de oeón- gogisch-didactische vorming van de leraren bij het V.H.M.O. allerminst Ideaal is. In de resultaten, die thans behaald worden, moet deze factor dus worden verdisconteerd. Wie zal zej. gen hoeveel minder overlading er t -was, wanneer er met zoveel leraren -.waren, die datgene, wat eigenlijk hun taak in de klas zou zijn, verschuiven C naar het huiswerk, dat zij hun Jeer- Tingen meegeven. Maar wanneer men S au slechts constateert, dat er gebrek ,t Vis aan didactisch vermogen bij de le eraren en de noodzakelijkheid, dat daar- gy'-ln verandering moet komen, en dan VVtkomt met voorstellen om te experi- fementeren met een nieuw soort school, Zie verder pag. 3,7e kol.) Wat de rijksgoedkeurin» voor bouw werken betreft, eerst zullen die plan nen worden goedgekeurd, die binnen een maand na het verkrijgen van rijks- goedkeuring In uitvoering kunnen wor den genomen. Vooral de kleinere werken tenen zich bij uitstek voor deze verruiming van het goedkeurlngsbeleid, omdat deze werken over het algemeen snel tot uit voering kansen komen en verhouding» ge wile veel arbeidskrachten vergen. Bovendien zullen de kleinere wer ken de bouwcapaciteit niet langdurig binden. De mogelijkheden voor de -particuliere woning'cjuw zullen dus bü enig herstel van de kapitaalvoor ziening door de thans goed te keuren werken niet langdurig geblokkeerd zijn. Zo snel mogelijk Aan het overleg tussen de zes depar tementen nemen, behalve het departe ment van Sociale. Zaken en Volks gezondheid, deel de departementen van Economische Zaken, van Financiën, van Verkeer en Waterstaat, van Land bouw. Vissery en Voedselvoorziening en van Binnenlandse Zaken. Zo snel mogelijk zal aan de regering verslag worden uitgebracht. Van de zijde van het departement van Sociale Zaken deelde men ons gis teren mede, dat reeds in het tweede kwartaal van 1957 een kentering is in getreden. De arbeidsreserve was toen namelijk al groter dan in dezelfde pe riode van 1936- Het aanbod van ar beidskrachten op de gewestelijke ar beidsbureaus steeg, terwijl de vraag verminderde. Bij de aanvang van het derde kwar taal bleek de ongunstige ontwikkeling nog door te zetten. Men beschouwde de situatie toen als een normaal gevolg van de bestedingsbeperking, waarvan immers één der doeleinden was een ontspanning van de arbeidsmarkt te weeg te brengen. In het najaar bleek dat er gevaar dreigde, dat de balans die de begrotin gen- in evenwicht diende te houden, dreigde door te slaan. Men legde er nog eens de nadruk op, dat de cijfers per ultimo december niet zonder meer mo gen worden gezien. Een correctie der wintertop dient te worden aange bracht. Aantal vrouwen Het aantal vrouwen, dat werkloos is. kan niet precies worden vermeld. Of ficieel staan ruim 7.500 vrouwen als werkzoekend ingeschreven, maar vrou wen reageren geheel anders op de ar beidsmarkt dan mannen, zodat dit cijfer ongetwijfeld een correctie be hoeft. Hoe groot die correctie moest zijn kon men ons niet mededelen. Opvallend is, dat de stijging van de werkloosheid het geringst was in de provincies met het grootste arbeiders overschot. Voor het noorden valt nl. in december slechts een stijging van 50 procent te constateren. Voor de overige provincies was het stijgingspercentage 300 In Drente is thans 8 procent van de mannelijke beroepsbevolking zonder werk, in, Groningen en Friesland 5 pro cent en in alle overige provincies, met uitzondering van Noord- en Zuid- Holland 3 proeent. Voor de laatste drie provincies is het-percentage 2 procent* Werktijdverkorting Ook aan de aanvragen voor vérkor ting van de werktijd kan men zien, dat de werkgelegenheid is teruggelopen. Een beslissing over deze zaak berust volgens het Buitengewoon Besluit Ar beidsverhoudingen, artikel 8 bij -de Ar beidsinspectie. Werd in september nog slechts 60.000 arbeidsuren korter ge werkt, dan bij een normale werkweek het geval zou zijn geweest, in december De Indonesische regering heeft maandag het Nederlandse protest bij de Ver. Naties inzake de acties tegen Nederlandse burgers en belangen in Indonesië verworpen. In een brief aan de secretaris-gene raal der V. N., Dag Hammarskjoeld, noemde de Indonesische ambassadeur Ali Sastroamidjojo, de Nederlandse bewering, dat de Indonesische acties een uitdaging aan de V. N. inhielden, „een klaarblijkelijke verdraaiing van de feiten". „Niet Indonesië, maar Nederland daagt voortdurend het gezag en het prestige van de V. N. uit door zich te verzetten tegen een vreedzame rege ling van een politiek geschil. De In donesische regering verwerpt daarom het protest van de Nederlandse rege ring en protesteert tegen de voortge zette en onrechtmatige bezetting van haar nationale grondgebied door Ne- landse bezettingstroepen ln West- Irian", aldus de brief. Sastroamidjojo zegt verder om. dat de Indonesische maatregelen tegen de Nederlanders in overeenstemming zijn met het internationale recht en dat zy getroffen zun „net zelfsbeheersing, ge zien de voortdurende Nederlandse pro vocaties en onverzoenlijkheid". Hi ontkende dat Nederlandse onderne mingen „genaast" zijn. Uit de vulkaan JVIerapi op Midden- Ja va kwamen gisteren stromen lava Er werden plannen gemaakt om dertienduizend dorpsbewoners uit de omgeving te evacuer (Advertentie) menu van da d*0 was het aantal uren, dat korter was ge werkt gestegen tot 830.000. Dit laatste cijfer komt by een 48-urige werkweek neer op een overbezetting van het in dustriële apparaat van ongeveer 4.Ö00 mannelijke arbeidskrachten. Van de aanvragen tot het verkorten van de werkweek is ongeveer 95 procent te rug te brengen tot een gevolg van de bestedingsbeperking, aldus de mede delingen van de Arbeidsinspectie. - Overwerk Het aantal vergunningen, dat werd verleend vooc overwerk is teruggelo pen, -nl, .van 900.000 arbeidsuren" september tot 500.000 arbeidsuren in ■december. Ook hieruit valt een ver mindering van werkgelegenheid te concluderen. In december kon 73 procent van de genen. die in aanmerking wensten te komen voor tewerkstelling in aanvul lende werken (38.000 mannelijke ar beidskrachten) worden geholpen. DE politie ln de Venezolaanse hoofd stad Caracas heeft in de afgelopen nacht met traangas en gummiknuppels een betoging van ongeveer 5.000 per sonen uiteengejaagd. De demonstratie, die tegen de regering gericht was, werd geleid door studenten. Zeker twaalf personen liepen verwondingen op. De ongeregeldheden vonden plaats nadat president Marcos Perez Jimenez de rechtstreekse controle op de Vene zolaanse strijdkrachten had overgeno men door de post van de minister van Defensie, generaal Romulo Fernandez, in te nemen. De generaal zou „voor het vervullen van een officiële missie" O Indien de plaatsing van atoomwa- pendepois en van raketten voor mid delgrote afstanden op Nederlands grondgebied noodzakelijk Is. dan zal de regering aan die plaatsing haar mede werking verlenen. Dit hebben de ministers Luns en Staf geantwoord op schriftelijke vra gen van de Tweede-Kamerleden Cal- meyer, Patijn, Korthals, Duynstee en Roosjen betreffende de in decem ber gehouden conferentie van rege ringsleiders der NAVO-landen. Zij hadden gevraagd of de Nederlandse regering zich bereid heeft verklaard depots en raketten op Nederlands ge bied te plaatsen, terwijl andere lan den zoals Noorwegen en Denemar ken dan zouden hebben geweigerd. De ministers zeggen, dat aan de At lantische militaire autoriteiten is ge vraagd om op korte termijn aan de raad aanbevelingen te doen omtrent de invoering van deze wapens in het bond genootschappelijk verdedigingsstelsel. De raad in permanente zitting zal de problemen, die met deze aangelegen heid samenhangen, in beschouwing ne men. Alle leden-staten van de NAVO (ook Noorwegen en Denemarken) hebben de noodzaak van de onverwijlde vor ming van atoomwapendepots en van de beschikbaarstelling van raketten in principe onderschreven. Omtrent de feitelijke plaatsing van deze depots en raketten zal eerst worden beslist, wan neer de adviezen der Atlantische mili taire autoriteiten zullen zijn ontvan gen. In de principiële instemming met de te treffen maatregelen ligt, naar de mening der regering, tevens de bereid heid besloten om de conclusie te aan vaarden, waartoe het gemeenschappe lijk overleg op grond van de militaire adviezen zal leiden. Indien deze con clusie zou luiden, dat plaatsing van de ze depots en raketten op Nederlands grondgebied noodzakelijk is, dan is de regering voornemens daaraan haar medewerking .te verlenen. naar bet buitenland zyn vertrokken. Van gezaghebbende zijde in Caracas is vernomen, dat de betrekkingen tus- sep de regering van Jimenez en de rooms-katholieke kerk nog bijzonder gespannen zijn. Dit ondanks het ieit, dat vijf priesters, die wegens hun op positie tegen Jimenez waren gearres teerd, gedurende het weekeinde zijn vrijgelaten. In Caracas circuleren hardnekkige geruchten over militaire activiteit in andere steden in het binnenland, onder andere n Maracay, waar op nieuw jaarsdag een opstand uitbrak. In de Venezolaanse hoofdstad zijn op verscheidene strategische punten troe pen gelegerd. Tegen het huidige be wind gekante groeperingen zouden spoedig opnieuw willen demonstreren. Oppositieleiders eisen herstel van de persvrijheid, vrijlating van de politieke gevangenen en amnestie voor de deel nemers aan de mislukte opstand op nieuwjaarsdag. Tevens zou de vorming van politieke partijen moeten worden toegestaan. Momenteel zijn alle politieke partijen verboden. De Nederlanse regering en die van de staat Israel hebben besloten, hun wederzijdse diplomatieke vertegen woordigingen te verheffen tot de rang van ambassade. HET officiële blad van de Indone sische nationalistische partij, Soe- loeh Indonesia, berichtte vandaag dat er op het ogenblik intensieve pogingen worden gedaan om een onafhankelijke staat Sumatra te vormen buiten de huidige centrale regering in Djakarta om. Volgens het blad heeft vorige week in Padang, de hoofdstad van Midden Sumatra, een belangrijke conferentie van militaire en politieke leiders, die het niet met de centrale regering eens zijn, plaatsgevonden om deze kwestie te bespreken. Soeloeh Indonesia schrijft dat de conferentie onder meer werd bijge woond door Sjafroeddin Prawirana gara, gouverneur van de bank van In donesië en een van de leiders van de Masjoemi, luitenant-kolonel Ahmed Hoessein, militair bevelhebber van Midden-Sumatra en -voorzitter van de Banteng-raad, kolonel Loebis, voorma Hg plaatsvervangend chef-staf van bet Indonesische leger, professor Djojoha dikoesoemo, een van de leiders yan de 'socialistische partij en verscheidene andere partijleiders. Soeloeh Indonesia gaf geen verdere bijzonderheden over de poging om een nieuwe staat te vormen, maar het dag blad Berita Indonesia wist te melden dat de sultan van Johore achter deze beweging staat. Volgens de Berita Indonesia geeft de sultan zijn steun via het culturele in stituut voor Malakka en Sumatra dat zijn hoofdkantoor in Malakka heeft De Berita Indonesia wist ook te mei den dat een „schadawregcring" voor de te vormen staat Sumatra onder an dere de volgende leden zal teilen: ex- vice president Mohammed Hatta als president, Soetan Sjahrir de voorzitter van de socialistische partij, ais pre mier, professor Soemiiro als minister van Financiën en kolonel Loebis als minister van Defensie. Al eerder deden berichten de ronde dat op Sumatra aan plannen werd ge werkt om een afzonderlijke onafhan kelijke staat Sumatra te stichten. Het hoofdkwartier van het Indonesi sche leger in Djakarta heeft naar aan leiding hiervan gewaarschuwd dal streng zal worden opgetreden tegen degenen die pogingen doen om de cen trale republiek te doen uiteenvallen. De onrust in de buitengewesten is weer groter geworden nu de centrale regering alle vormen van ruilhandel tussen de eilanden heeft verboden op straffe van het stopzetten van de sub sidie-verlening aan de buitengewesten. Ruim negenduizend geleerden uil 44 landen hebben met hun handteke ning een verzoekschrift aan de Ver enigde Naties bekrachtigd om een overeenkomst te sluiten voor stop zetting van proeven met kernwapens. De Amerikaanse Nobelprijswinnaar dr. Linus Pauling heeft het document aan secretaris-generaal Hammars kjoeld ter hand gesteld. Tot de ondertekenaars behoren 36 Nobelprijswinnaars, onder wie Bed rand Russel en Lord Boyd-Orr uit Groot-Brittannie. W. Heisenberg en Otto Hahn uit West-Duitsland. Frede- rik Joiiot en Albert Schweitzer uit Frankrijk, Jules Bordet uit België en Linus Pauling en Harold Urey uit de Ver .Staten. Het verzoekschrift is mede-onder tekend door een aantal Nederlandse intellectuelen. Di Washington is van officiële zijde medegedeeld dat de Verenigde Staten het Indonesische besluit, de territo riale wateren tot twaalf mijl buiten de kust uit te breiden, niet erkennen. Het Amerikaanse standpunt zal m een nota aan de Indonesische regering worden uiteengezet. De Amerikaanse regering betoogt dat op historische gronden geen enkel land het recht heeft de territoriale wateren tot meer dan drie mijl buiten de kust uit te breiden. De nota wordt speciaal op verzoek van de landen van de Zoavo Zuid oost aziatische Verdragsorganisatie) verzonden. Door de Indonesische maat regelen zijn namelijk de verbindingen tussen Australië en Nieuw-Zeeland enerzijds en de zes andere Zoavo sta ten anderzijds afgesneden. - OORAANSTAANDE figuren uit V «et kerkelijk en maatschappelijk leven hebben verleden week tijdens een nationale ma lifestatie een ernstig beroep op ons volk gedaan de wo ningnood te helpen lenigen. De minister van Maatschappelijk Werk, mej. dr. "4.A.M. Klompé heeft in een radiorede dit klemmend beroep nog eens extra onderstreept. Een stroom repatrianten uit Indo nesië zal m de komende maanden ons land voor grote problemen stellen. Het staat vast dat veel burgers nog wel over meer woonruimte beschik ken dan waaraan zij behoefte hebben. Vordering van overheidswege is niet m eerste instantie de aangewezen weg. Zo gemakkelijk wordt dan al bij voorbaat de sfeer waarin de samen woning zich moet voltrekken, ver troebeld. Aan vrijwilligheid moet dan ook de voorkeur worden gegeven. Het gaat er dus om dat ons volk de geestelij ke bereidheid toont een daad van naastenliefde te stellen. En vooral dat men er niet op uit ts zelf bet laatst aan bod te komen, want dan vorderen we geen stap. In het verleden heeft ons volk meer dan eens getoond door gezamenlijke krachtsinspanning grote moeilijkhe den te kunnen overwinnen. Het appèl, dat thans op ons volk gedaan wordt, moge weerklank vin den.-Helpen, waar wij kunnen, is bij, zo grote nood niet meer dan christen plicht Territoriale wateren Japan heeft de uitbreiding door In donesië van zijn territoriale wateren boven de grens van twaalf mijl 'ver worpen. Volgens welingelichte kringen heeft de Japanse vice-minister van Buitenlandse Zaken een nota van die strekking overhandigd aan de Indone- sischa consul-generaal. J Eenzijdige beslissing tot uitbreiding, van de territoriale wateren is volgens^ J Japan onder het thans geldende inter-" nationale recht niet te rechtvaardigen.*" Dit jaar zullen subsidies worden toegekend voor de bouw van 40.000 woningwetwoningen. Voor een juiste spreiding over het land heeft minister Witte globale aantallen subsidietoezeg gingen voor de verschillende provin cies vastgesteld. Deze aantallen zijn de volgende: derland: 400; Utrecht CMFW CMFW Groningen: 1500. Friesland: 1500. Drente: 1000. Overijsel: 2500. Gelderland: 4000. Utrecht: 2500. Noord-Hollar.d (mcl, Amsterdam). 6500. Zuid-Holland (incL Rotterdam en 's-Gravenhage): 11.500. Zeeland: 500. Noord-Brabant: 5000- Limburg: 3500. Deze globale aantallen zijn slechts een aanduiding van de waarschijn lijke orde van grootte. De verdeling van de provinciale subsidieaantallen over de gemeenten zal door Ged. Staten geschieden. Deze opgave aan de gemeenten zal eehtei geen enkele binding inhouden. De feitelijke subsidiëring van plan nen zal afhankelijk zijn van de aan vaardbaarheid der projecten en van ae gehele situatie op de bouwmarkt. Bij het aanwijzen van de plannen die ln een bepaalde maand voor een sub sidietoezegging in aanmerking zullen komen, zal om budgetaire redenen aan plannen, die geheel of gedeeltelijk kun nen worden gefinancierd met nog res terende gelden u»"' het zg. grote cou-! tract met de institutionele beleggers or! uit daarmee gelijk te stellen bron voorrang worden verleend boven plan nen, die met rijksvoorschotten zullen worden gefinancierd. In 1958 is finan ciering van woningwetbouw uit andere bronnen door het zg, grote contract en de rijksvoorschotten, niet toegestaan. ter het aantal te subsidiëren particu liere woningen per provincie of per gemeente niet aan enig limiet te bin den, Het lijkt hem daarentegen van het grootste belang, dat de* bouw van pre miewoningen zoveel mogelijk wordt Devorderd- Premieivoningen De Amerikaanse marine en bet Ame rikaanse leger hebben besloten geen enkel gegeven te publiceren over de aanstaande lancering van. hun kunst manen voordat deze kunstmanen zijn afgeschoten, aldus wordt in gezagheb bende kringen in Washington verno men. (Van onze correspondent) Een van de twee zwarte Duitse her ders, die zich hadden schuldig ge maakt aan een moordpartij op zeven schapen in Noorddijk (Groningen) en daarvoor zouden worden „terecht gesteld" in het openbare slachthuis te Groningen, heeft vlak voor de executie een geslaagde ontvluch tingspoging ondernomen. De hond rukte zich plotseling los en rende als een bezetene door het slachthuis naar buiten. Hier wist men het dier in een hoek te dryven, doch met een verwoede sprong ontkwam de hond toch nog aan zijn belagers. Hoewel dit alles reeds eind vorige week gebeurde, is de hond nog steeds niet by zijn baas (in de woon schepenhaven te Groningen) terug gekeerd. De andere hond heeft het over hem uitgesproken vonnis in middels ondergaan. De Indonesische president, Soekarno, zal aan het eind van deze weck in de Joegoslavische hoofdstad, Belgrado, aankomen voor een bespreking met president Tito, Particuliere woningen De minister meent dal het van groot belang is. dat vrijheid van beweging tn grote mate verzekerd is, ook omdat het tn aanbouw nemen van 40.000 par ticuliere woningen allerminst zeker ls. Ook is niet bekend hoe de initiatieven voor de particuliere woningbouw geo grafisch gespreid zullen zijn. Alleen daarom al is bij een by benadering nauwkeurig systeem voor de verdeline van subsidiecontingenten over de ge meenten onmogelijk. De minister acht net bovendien in verband met de in voorgaande jaren opgedane ervaringen ongewenst om weer tot een starre con- tlngentering over te gaan. Met het oog op de moeilijke situatie op de kapitaalmarkt wenst de minls- Goedkeuring voor werken tot f 100.000 VI kloor op tafel1 te 4 wwiteo Het aantal premiewoningen dat ln ejke provincie op grond, van de gebleken bouw capaciteit in aanbouw zou moeten worden genomen oir. tezamen roet de voorziene woningwetbouw het nagestreefde doel van 80.000 in aanbouw ie nemen woningen ln 1958 te bereiken, it per provincie; Groningen 1700 Friesland 2800, Drente 1000, Overijsel 2900, Gelderland 4400, ütrecht 2700, Noord-Holland (iacl, Amt ter- dam) 6800, Zuid-Holland (tncl. Rotterdam en 's-Gravenhage) 8600. Zeeland 1800, Noord-Brabant 4600, Limburg 2900, in totaal 40.000. De minister wil na een half jaar nagaan of in deze aantal restricties of verhuizingen moeten worden aangebracht. T N de afgelopen 24 uur is de luchtdruk l boven bijna geheel Europa verder gestegen. Een gordel van hoge druk steekt zich thans uit van Rusland vla het Oost zeegebied en onze streken tot nabil de Azoren. Een depressie boven het Mlddel- iand.iezeegebled vuloe langzaam op. Deze storing veroorzaakte echter ln Zuid-Dults- land vrij veel regen en sneeuw. Een de pressie bij IJsland trok weg In de richting van Spitsbergen. In verband daarmede be gint de luchtdruk In Noord, en Midden- Scandtnavle weet langzaam te dalen. Met een zwakke noordoostelijke wind dreef maandag mist en laaghangende bewolking ons land binnen. De nachtelijke afkoeling werd daardoor sterk getemperd. Geen van de Nederlandse stations meldde de afgelo pen nacht meer dan 1 graad vorst. Ook ln. Zuid-Zweden, Denemarken, Duitsland en Poten is het voor de tijd van het jaar vrij zacht met temperaturen om het vriespunt. ïn Engeland komt echter minder bewol king \oor. «aardoor daar de temperatuur m de nacht tot omstreeks 4 graden onder nul daalde. De komende 24 uur blUft ons land, onder invloed van de hoge druk met vrij veel bewolking en hle<- en daar mist "en. - In de nacht temperaturen slechts weinig" beneden het vriespunt,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1