N I m Hardleers reeds afgewezen? In DJAKARTA gónst hei van ALKMAARSE MEISJES AL EEN WEEK ZOEK WiMst vöór Dormer eit Emve ZaGhterfe-lueh t Egyptisch blad' ëiï|| Koning Hoessein aan het stJM|f TARIEVENSTRIJD TUSSEN LERAREN EN::ARTSEN s. OVERLEG MET JAPAN VASTGELOPEN Zaak-majoor K. in februari in hoger beroep? ^jGeen bemiddeling van Egypte KPM Amsterdam: geen commentaar Thomeycroft blijft kabinèt steunen Nederlanders redden oinpVhaéfi; vaiï Nóors tankschip Kortere werktijd bij MF-Delft Ook Selwyn Lioyd naar Nederland Ook GaiHard: pas na vooroverleg topgesprek Met Egyptenaren het land uit? Indon. studenten naar Duitsland? Minister wensy ^geen verlaging tarieyenï|^ wilde binnenvaart Privélessen van f 50 per uur Djakarta aanvaardt dollars van Rusland r r N' §111 NIEUWE STAAT OP SUMATRA? 8® WOENSDAG 15 JAiMl AM 1958 ZESTIENDE JAARGANG: NéltfÉÉlfr móé I mm 'Ê0. C. R. Enut Ppen, «we,, mfemm -- we TM* Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 f4 11 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klacntendienst abonnementen 18.3019.30 u. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 L) 5?sttes 1,991 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.30—19.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 ^7°onnnn?r'ltSprw3 f1 cent per week> 2.65 per maand, 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DB RUIG (Geldig iotmor genavond) NEVELIG Zwaar bewolkt met plaatselijk mist en bier en daar y enige lichte regen- Weinig wind en iets hogere,tempera-;?' turen dan vandaag. Morgen: zon op: 8.41 Maan óp: 5.27 zon op: onder; 16.59 onder:14.09; it OG altijd is er een achterstand van het chr. nijverheidsonderwijs in ons land. Een achterstand, die maar .moeilijk in te halen is en waarbij maar al te vaak. nog op veel tegenkanting wordt gestoten. Een sprekend staaltje daarvan is wat zich in Groningen heeft afge speeld. De gemeenteraad van deze stad heeft enige tijd geleden gewei gerd een noodzakelij kheidsverkiaring af te geven voor het stichten van een chr. uitgebreid technische school. De zaak is onlangs ook in de Twee de Kamer aan de orde gekomen. In antwoord op een vraag van mr. A. B. Roosjen zei minister Cats o-a„ dat de Gron|ngse aanvrage het Stichtings bestuur ging in beroep bij de Kroon zijn zeer bijzondere aandacht heeft en dat hij daarop nog wel zal terugko men. Uit de woorden van de béwindsman kan worden afgeleid, dat hij het voor nemen heeft een nodigverklaring voor Hoofdredacteur: Ur. J. A. H. J. S. (Van onze Hagse redacteur) Het "hoog, militair gerechtshof zal vermoedelijk ia de tweede helft van fe bruari de geruchtmakende zaak van ft Wi d. Kroon Als ook de Kroon het elwljtende he- „enten Ven B. en D. die deer de m». sluit van de Groninger raad onjuist Joor beschuldigd zijn van meineed, acht, zal bet de derde maal zijn datjficier, toegevoegd bü het.CMFW TER in de noordelijke universiteitsstad een! Majoor K. heeft steeds ontkend als chr. nijverheidsschool op deze wijze tot officier, toegevoegd bij het Directoraat stand komt! I Materieel Landmacht, steekpenningen van de handelsagenten in Engeland, te hebben aangenomen. th dit verband een stukje historie.) J[n^kto^ ^a? hêtvortg jaar is ma r t„ 1090 i°or K- op grond van schriftelijke ver- l In 1929 weigerde de .Groninger I klaringen van bedde handelsagenten raad de noodzakelijkheid uit te spre-1 door de Krijgsraad veroordeeld tot een ken van de stichting van een chr. nij- gevangenisstraf van een jaar en drie verheidsschool voor meisjes. De Kroon maanden en ontslag uit de 'militaire besliste anders. Tegen de verwachting dienst, van het college van B. en W. in nam De majoor is nog niet hersteld van de deze school een enorme vlucht. verwondingen, die hü opliep bij een Ondanks deze ervaring stootte de oktober .1957 op de h loos WCS Utrecht—Den Haag overkomen. Groninger raad zich in 1935 voor de Het is derhalve aan' twijfel onder tweede maal aan dezelfde steen, toen hevig of hij in februari in staat zal zijn hij weigerde de noodzakelijkheid uit voor het Hoog Militair Gerechtshof te te spreken van de stichting van-een] verschijnen, chr. ambachtsschool. Weer besliste de Kroon anders. Ten gevolge van: de oor log kon de school pas enkele jaren leden starten. Het resultaat isdat school thans bijna tweemaal zoveel leerlingen telt als men in 1948 ver- wachtte' "V '"l &Ê&ZÏ- Ï,W: »I VftlaSjs'ktt „Söll de md afwijzend: te beschikken op de tussen- Indonesië-'-en Nederland over aanvraag om een nodigverklaring voor de kwestie Nienw-Guinea een te stichten'. chr.?U.T.S, Het Soekamo en Nasser hebben; gister- jmotièf wai, 'dat de bestaande* U.T.S. avond in ^Luxor; een"'tweede 'serie "be- ifch nog. niét -voldoende''béd'Vkunnen! sprekmgen, gehouden jde; coördi- ;cohsolideren. Ook 'de :bmMlngabépër- V1^0. vnji poUtiekè.; én ^economiMhe %hg «Deelde èea'rbL^ zak«n- Zü zuUen morgen^;CMro bij Uit - d,e raad8debatten bleek,) dat B. eu W. bijzonder grote waarde had den. gehecht aan het oordeel van. de besturen van deCommerciële. Club en van het Departement Groningen van dë;Maatschappij voor 'Nijverheid en Handel, die de stichting van de school prematuur achtten. jv Dat; van deandere om advies ge vraagde organisaties ér 6 een chr. 1J.T.S. noodzakelijk achtten, 1 de op richting gewenst achtte en nog 2 an dere geen.bezwaar hadden, legde min der; gewicht in de schaal. Bovendien spraken de Groninger afdeling van het Prof Chri Werkgeversverbond en van de Chr." Bóeren- en Tiiindersbond hun bevreemding ult.over- het feit dat zij niét om advies gevraagd warén, TIJDENS de...l>reedvóérige. dèbatH ten over de schoolkwestie in de Groninger - raad ^voorspelde dei heer E, yari Ruller, voorzitter van dé AJt.-1 raadsfractie, aan de band van uitvoe rig'cijfermateriaal,'dat een chr. U.TSi. alle kans van' slagen heeft én datde I gang van zaken precies zó zou zijn als] de vorige malen. 'Hij meende dat de Groninger raad I de. nodigverklaring niet mocht welgè- ren op grond van de technisch-econo-1 mische'ontwikkeling van het gewest enj dè stormachtige groei van. het nijver heidsonderwijs in Groningen, alsmede op grond van de consequenties van de ecnkomenofneen^gémeéöschappelljk- slótcommuftiqué óp^te^ stellen.!5J; VOLGENS de Indonesische minister van Scheepvaart^, Nazir, heeft de KPM in Amsterdam voorgesteld met de Indonesische regering te onderhandelen over eén hervatting van de scheepvaartdiensten in Indonesië. De Indonesische regering meent echter dat de tijd voor dergelijke onderhandelingen nog hiet gekomen is, aldus-Nazir. De minister bevestigde ook een bericht dat de onderhandelingen tussen Indonesië en Japan over het charteren van scheepsruimte vrijwel vastgelopen zijn. Slechts drie van de 29 schepen, die Japanse reders hadden aangeboden, zijn door de Indonesische regering, goed gekeurd. Volgens minister Nazir hoeft Indonesië zich echter niet a te veel zorgen te maken daar vele andere landen Indonesië schepen van de gewenste tonnagé zouden hebben aangeboden. De minister noemde West-Duitsland, Poleh, Zuid.--Slavië, Denemarken en de Sowjet-Ünie. Nazir deelde mee dat de werkloze havenarbeiders van de KPM de Indo neslsche regering hébben voorgesteld dat, de KPM haar diensten onder rege- ringstoézicht hervat en dat hét ^bedrijf een nieuwe status en naam krijgt. De KPM had circa 12.000 Indonèsi sche havenarbeiders en ander perso neel in dienst. Het orgaan voor mari tieme samenwerking,* waarin-.ook af gevaardigden van 'de arbeiders verte genwoordigd zijn, zal volgens dé mi nister ;in deze eenbeslissing -nemén, "Volgens het hóófd van; de politieke afdeling van hét Indon. ministerie van Scheepvaart hebben Japanse reders tot nu toe: ^ongebruikelijke eisen" gesteld inzake chart erprüzen. De regering beeft vijf schépen gehuurd tegen het internationale; tarief,; Twee van deze schepen varen reeds in Indonesië; dé anderé- drie' worden spoedig:' verwacht. ;f; ikairMBe .wn dé KPM Inr Amiter- dam*. wëhsté' zich indaag iiög-Van eik cómmentaar. tè, onihoudën. Zii 'kón 'de ohderwijspacificatie. Een bélangrijk het graafschap Essex. déél/van de bevolking vraagt om dit sinds enkele dazen wordén^hnls aan h-.ls 'OU UB WCVUAJVAU» verhoren algenomen. -De bewoners van van, onderwijs .-in christelijlce I g0cn enkel® wonlnr tollen ,de' boerdety, geest J waar Marie werkte, en het dorpje Boxted, lïHéiaas voigde dé raad niet 23 tegen waar haar stoffelijk overschot werd eevon- li-stemmen, het afwijzend advies van den»'ontkon,<!n "n de on<lervT''glnt; öe' m'eerderhèid van ;het- college van B|ea,W: Vóór waren AJt., C.H.U., Ge- Jöt'Pol. Verbond, Chr. Volkspartij en K.VP..;rjfègèn PvdA, VVD en CPJi.. Spe;2ilenswijze - van de raad is ter OMr bevreemdèhd als men; bedenkt .datv'bij de begrotingsdebatten alle .raadsleden het er over ééns waren dat Grojfingén lang niét aan, zijn trekken :*®®t?waar het gaat om - het behoud yapiïidjh positie in het noordén des liids. De jarenlange Groningse school- kwestie is leerzaam. Het is goed het j|beurde met-het pog op de thans lang- ?®amt naderbij komende verkiezingen ^berp in herinnering te ho^uden, oud-minister van Flnan-. #1 ^e.t^v ^orheycroft,die vorige DE geruchten over de proclamatiedoor vooraanstaande; militaire en bnr- gerlijkè figuren op Sumatra, van een „staat Sumatra" of zelfs van een „nieuwe staat Indonesië" vormen het gesprek van de dag in Djakarta. De bronnen van deze berichten, die door enkele regeringsgezinde en linkse dagbladen werden gepubliceerd, waren echter zeer vaag. En het enige officiële commentaar hierop is totdusver geweest éen mededeling van de Indonesische legervoorlichtlngsdienst, dat de legerleiding een onderzoek naar deze 'geruch ten Instelt en dat het leger op zijn hoede zal blijven tegen bewéglrigeó, die verbreking van de integriteit van de Indonesische staat beogen. De na.tlonalistische Soeloeh Indonesia xnelddé dinsdag, dat èen aantal leiders, „die tegen, dë centrale regering gekant zijn", bijeen zouden zijn gekomen in Padang, op Midden-Sumatra om de; proclamatie van een „nieuwe Indonesische aftreden verkoos boven ver-1 J?itog. ,van dé begroting voor 1958, Vandaag schreef Soeloeh Indonesia, dat de voorzitter van de Masjoemi in Médap, de hoofdstad van Noord-Sumatra,; een ontmoeting zou hebben gehad ^^éffgiateravond Newoorfvërklam-d I niet vertegenwoordigers van de Banteng-raad van Midden-Sümatra. Het blad |0iegérlng te zullen blijven steunen liet daarbü doorschemeren, dat besprekingen zouden zijn gevoerd over dé f|DcHjr'?deze toezegging werd dé drei- vorini9J van een afzonderlijke staat. ling";afgewendvan een actie van de I In Medanse dagbladen, die vandaar In Djakarta werden ontvangen, werd :#|fefiardé-valuta-Tories" dié het eind échter gemeld, dat de voorzitter van de afdeling Noord-Sumatra Van dé %t|?cunnèn hebfcèn betekend van de Masjoemi van „laster" sprak .met betrekking tót een soortgelijk bericht,'dat J&edng-MacmiUan.-. - sf'Th-.y-j enkele dagen geleden in het linkse blad Patriot in Medan was verschenen, berichten uit Djakarta noch bevesti gen, noch ontkenhen, daar zü de tijd, niet rijp. acht om zich over deze be-j richten uit te sprekën. Evenmin wenste de directie zich er over uit te laten óf thans in Djakarta onderhandelingen zullen worden gevoerd. Wel werd van de zijde van het hoofdkantoor te Amsterdam meege deeld dat de president-directeur van de KP.M. in Djakarta, de heer J. F. P. de Geus, inmiddels uit Amstérdam weer naar Indonesië is teruggekeerd en. op dinsdag 7 januari j.l. in Dja karta is aangekomen. Het" is moge lijk dat naar aanleiding van diens terugkeer.de berichten en geruchten in omloop zijn gekomen- Voorshands komt de heer De Geus.'in' Djakarta de toestand sléchts verkennen, zon der. méér, aldus het hoofdkantoor te Amsterdam. 1 .y". In tweeën gebroken van De kapitein van de „Binthng de Stoomvaart Maatschappij Nederland heeft geseind dat hij 15 opvarenden van het Noorse tankschip „Seirsbad". dat ten noordoosten van Algiers gebro ken is, aan boord genomen heeft. Het voorste deel van het schip is gezonken, het achterste deel was nog drijvende. De kapitein, de heer A. C. W. Latowx, seinde dat hij in de buurt van het dry vende achterschip blijft om .nog 12 op varenden aan boord te nemen. Tien bemanningsleden van het tankschip worden vermist. De., gevolgen van de bestedingsbe perking zijn er de oorzaak van, dat de directie van de N.V. Ned. Kabelfabriek te Delft het voornemen heeft over te gaan .tot het instellen van een kortere werkweek voor een aantal leden van het personeel. -De totale .personeels sterkte van de NKF bedraagt-ongeveer 2000. xhan, doch de beperking van de werktijd zóu betrekking ïhebben op slechts een beperkt aantal afdelingen, welke omstreeks 380 man omvatten. De maatregel dient om de personeelsbe zetting aan de verminderde orderpositié aan te passen.- Het Buckingham Palace. heeft be kendgemaakt, dat koningin Elizabeth en de hertog van Edinburgh bij hun staatsiebezoek aan Nederland verge zeld zullen worden door de Britse, mi nister van Buitenlandse Zaken, Selwyn Lloyd. Ook de 70-jarlge generaal Sir Harry Crerar, die tijdens de- bevrij ding het bever voerde over de Cana dese troepen in Nederland, behoort als adjudant van de koningin tot het gevolg. Premier Gaillard van Frankrijk heëtt zijn Russische ambtgenoot Boelganin geschreven, dat „te zijner tijd een nieuwe conferentie op het niveau van regeringsleiders, zou kunnen worde» gehouden", maar dat zo'n conferentie door een conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken moet zijn voor bereid. In antwoord op de brief van Boel ganin van 10. december verklaarde Gaillard, dat voorbereiding nodig is als men wil voorkómen, dat een toDr conferentie valse hoop wekt. Aan de voorbereiding zouden ock regeringen moeten meewerken die erkende verantwoordelijkheden hebben wat betreft de' të bespreken kwesties. Het antwoord 'van .Gaillard komt ib grote trekken overeen met de brief, die presidedt Eisenhower van de Verenigde Staten dezer dagen aan Boelganin heeft gezonden. -yv*-yvy. Gaillard vroeg, onder meer dat de So wj et-regering zonder voorbehoud het beginsel erkent, dat..„een aanvals oorlog, wat ook het ideologische doel ervan is, nooit gerechtvaardigdis". In Alkmaar maken twee ouderpa ren zich ongerust over hun dochters. De 17-jarige Annie de Jóng 'en de 19- jarige Lièsje Buter zijn namelijk sinds maandagochtend 6 januari verdwenen. Tussen acht uur èn half negen ver lieten zij de ouderlijke woning. Het oudste meisje ging het huis uit met demededeling, dat zij «aar Amsterdam moest om het zoontje van een Alkmaarse familie, waar zii hulp in de huishouding was, weg te brengen, 's Avondsechter vernam haar moeder dat hier niets van waar was. Bij informatie ten huize van df vriendin Annie bleek, dat ook iieze verdwenen was. De kapper, bü wie zü in betrekking was, had haar de hele dag niét gezien. Hü vermoedde dat zü ziek was. Tóen Annie 's morgens kwart óver acht haar huis verliet, bevond' haar De secréteris-generaal yan het lndo- nesische ministerie, .van- Buitenlandse Zaken,.Soewito -Kóésóemówida'gclo, heef tincdsgedeeldv-dat'de,Indonesische studenten in Nederland :geleidelijk aan naar andere Europese .iandpnworden: overgebracht. HU zéi,; dat ürüy^sltéitén in West-- en Óost-Duitsland en in :En- geland bereid zjjn. beni op: te nemen. moeder zich nog. In de slaapkamer.;.Zü zag haar dóchter niet weggaan,; anders had zij vermoedelUk wel geinèrkt dat; het meisje haar zondagse kleren .aan-.; had. Haar ouders, dachtenaanvanker:-:. tijk, dat zü wel; naar; Amsterdam-: zóuy zijn .'.gegaan, waar zij een Surinairiër kende, die" van "haar;^ad^yiüet^[bjü^^b haar thuis mocht kómen. I Egyptenarenp Het onderzoek „dat 'de 'politié instéi|Sife o'e toonde echter aan. dat de Surinamer van niets wist. Men herlnnérdëfzièSf verder dat het;;óuastë;«neIsje::beyriéM^®^ was met een 39-jarige Egyptenaar, die; f; met een landgenoot enkele wekeh in; een Alkmaars hotel had gelogeerd eii"' die zaterdag 4; januari ten huize;,?yah; Annies ouders nog'een afscheidsfuifje i|^. had 'gegevëni/.' T Deze Egyptenaar, die met haar oye^v- trouwplannen had gesproken. zou,1. evenals zijn landgenoot.' ongeveer 6; ja'^SvSI® nuari per vliegtuig haar Egy^evjèriigrS^ keren. Daar de meisjes eeen? pas^bU.;.?-J^> zich hebben hopen' de puders:;dat^zij|:J:'''' niet de grensover; :zyn. y jMen;;;vraagt; zich echter toch af ;of vari de. meisjes;soms; in* yérband;rfó'at!;|>;^;l mét het vertrek van devEgyptènarëriS|&^lp (Van-onze correspondent) De .'minister, .vanV ér keer ;ën a Water ytaait,- mr. J;; A lgera,;meent,;:dat" hët?in® dit stadium minder; luist: is-cen "yéófeoi, laging vast te stelleni van de .tari^vett|^' in de wilde binn^nv'aaft, zoaIs.;dlé?zün.vf)'?' geregèld in vde tarlefbeschlKking\ .geregeld ?oederenveiwoer z-btnntó!^? «Hüheeftditv/:meègedeeld^ handel en Fabriekën ^vóÓrA.Gróningënfei- en; voor deveenkoloniënjverigóóstélijt^ Groningen. ^Öéïkóméireiïhaddén^ëfmfhiitër^cS^® yraagdvnu'dëyaarlTechtén|öf^ëI^Idé|f,' noordelijke;, vaarw'egéh :^warOTiiafgë$L.v schaft,! ;óf^?ën i'inV,welkevniSie|y^ijz&i^^^ van nistér deelde"; .meéiidat; er'.factoreh'|iDM héb ^spéb? zjjn die.eenpromptéj^ahy^ jassi n g der vrachttarieven -ybëmóëlirSi ,^y-Dé.;bInnënëaértor|^isati^ te laag zün om; een redelük1 rëndémen^M -Secqfifrpnteerdl^i: met kostenstijgingen, die'evenminStotSp - rüqgèlük" :ëimakèri';:|Vóörtó^ó?d^tie^^ ■schippers m®V kostenstügingjen,; Uié'yteyenmlbl'tot een autömatischeaanpas^ng'dërhnó'cbtjlfe tarievenleidén.;;!^ Jschlppexéor^ni^§||p saties zün bézig? door; middéLfyraifvéSi L enquête'hieroyer^vgégëvëris^Ttë'yyivër-ï^'^ zamelen. Het Egyptische'blad .iLShaafechi^f-^ gisterendatEg^tëv'IndóneÖëSihFzU^^^ geschil met .Nederland zow kminehlvwISas steunen, door NedérlaiKJse;schej«nLiüit het landse vliegtuigen^ diétóEg^ptév'laDt den, .brandstof .ven?; lëvéhstó^eléh'l-tfö'^^i weigeren. Een groep leraren, werkzaam bü het "middelbaar onderwüs te Zaandam, die zich „Dé kring van leraren" noemt, heeft bekend gemaakt, dat zij de ta rieven voor privélessen aan kinderen van artsen in de Zaanstreek drastisch gaan verhogen. *- pit gésohiedt, in antwoord óp een me dedeling van-de afdeling Zaanland van de Maatschappij tér bevordering der geneeskunst, waarin de vastge stelde tarieven voor privépatiënten werden gepubliceerd. - Volgens de lerarenrekenen de; artsen thans voor patiënten met éen inko men van minder dan '16000' f3 per visite. Naar gelang de hóógté der in komens kan de prijs tot f 7.50 per vi site stügen. Voor bèzóekep ten huize van de. arts 'of tón huize' van de pa tiënt by. nacht kan hét drievoudige worden'berekendL an hun; kant,zullen dé leraren thans tarieven berekenenvoor.privélessen aan kinderen van artsen,die va riëren van;f 15'tót yf aO per uur.-i- De Indonesische regering iieeft het aanbod van de Sowjet-Unie: inzake een krediet van 100 miljoendollar aan vaard. aldns meldt het; Indonesische persbureau An tam. '-k A De Indonesische regering deelde in een verklaring, uitgegeven in Djakarta, méde. dat de minister van Financiën door het kabinet gemachtigd is van het door Rusland aangeboden krediet gebruik te maken „wanneer hü het nodigachVL,x .In?:. In de regeringsverklaring werd ver der opgemerkt, dat. Indonesië reeds :U Koning -HOEssEné|sémgao*aiggw g» ;;n!ë. heelt ;;yariaf.«;hét;',vaegvéidï|;;s^fetói^^ .'Amman '.een.J minuten gemaakt, in de Fokker'Etjjjly'.w „Friendship", die op het- ogenblik, voor demonstratieyluchtén met.i'drlè.; sz. testpUoten van Fokker in^het.' Mldr dm-oostcn ■émmk gebruik maakt van.jeeii* krediet i van^fcs'f'vf 100 miljoen/dollar van'dë1 AmerikaaiüëiM^lE Sxport-ïmportbank. „De regering legt er voorts -de na- y drul 6p, dat'zU'de,:,vérftéérdë^ë3a^^l»«S ten. die rtider bepaaldev.kringen'-; qe-V" staan?wenst weg t#;;nèm^"||daWdóorS#S het Bussischë kredjët^e;aanvéióden;idëiS^ fndönMiscóé;irègé^g?;óns!é^ó-li|^ot&®f^f' concessleszoüiverlenenaanxdë'Rüs&én?? bij.voorbeeld .inzidte'bodésnoikièisio^/-' 'aldus rtAhtaraJsMSlssSSB^^^^^^ jrlt" msi eis Oldui. a v - - -( r. *-v j. O K.P.M. zou gesprek met wensen De Encelse politie speurt nos steeds ntu de moordenaar van het 19-Jaxise Voorburg- te: melsle Marie Kriek,-dat hulp.In de hult- houdlntc was In het plaatsje .Colchester In *r5,'ï. y de arUesteu uit een woonwagenkamp niét, ■zoals dese foto toonfe." - Inmiddels .heeft de politie gisteren nieuwe gegevens gekregen,op' 'grond 'waarvan- hét onderaoek;Wordtyoortgezet.:Vaststaat'nn; datóp de zóndaéavónd van' dé 'moord oii 250 meter. Van. de bushalte^ waar Marie is uitgestapt; een auto is. gezien. Enkele- men sen hebben er een man en een.- meisje in zien zitten. f iJf: -v; ■*-'v Donner (Unlu op: de. foto), en Euwe ,0e- spraken gisteravond opgewekt han" par tijen uit; de vijfde .ronde'Van: het Boog-, ovênschaaktoerpooi -»n; dei'sfain'd na deze; Belilèi»: :ipilto,l«^wlM> om verpengd',te;tUm".;win.t ;poMer :.iia<1 - PlrcSen '-Buwe Piüje^ verslagen.Daar; door'léidt Donner. nn.in -de 'eerste «invi- tatlegroep c (Ziévoor - uitslagen enstan^ 'den''pag.-.'g).'/-:;:;.:;'-;., ÏNWest- «en Midden-Europa wordt; het weer- bepaatd, door,' ecuttogedruicgie- bled, waarvan het.cehtrum mct een-;lucht druk van -1037 mb tenzuidwesten vsm Ier land, gelegen. is.i De daarin 'stagnerende lucht ls tamelijk vochtig.waardoor .ultger strekte wolkenveldenvoorkomen, .die 's nachti een sterke afkoellng-'.verhtndéren. In ons la.id kwam de .afgelopen nachtal leen In\ dé 'zuidoostelijke helft een tot twee graden vorst voor. Over de Noordzee naderde .Iets 'zachtere lucht,' -waarvan .de begrenzing het Waddengebied' beselktc. Dit gaf plaatselijk aanleidingtót wat'heerslag: In Zuld-f.lmburg wist zich een dichte' mist te handhaven. V.-'A-j-..v-;.; Intussen komt er bij IJsland een actieve depressie tot ontwikkeling, .deze trekt in noordoostelijke richting' naar de Poolstre ken, terwijl het hogedrukgebled op de oceaan zich iets haar het westen verplaatst. Dit heeft voor hef weer In 'ons land tot gevolgdat dezachtere, luchtverder het land binnendringt ;en.-,de temperaturen langzaam iets omhoog gaan. Overigens komt er -niet veel verandering in de weérstoè- stand, V giwy-- xk IJnkerfoto: Koning HoëMêih;Adlë; een enthousiast vlieger -ls,'- -.bü hét- instappen. Rechts de koning:aan ydê stuurknuppel. - tll'S. SfeSïÜ j-j i ;".X" V';rV'X

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1958 | | pagina 1